OCR Interpretation


Hlasatel. [volume] (Chicago, Ill.) 1891-198?, January 06, 1920, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82002636/1920-01-06/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

HLASATEL.
vénovaay ujiuúm lidu (mé»
aaaomkeho aa Ttrk«Tt i ve městě.
Vychází každé úterý a patek.
V* i"poJ. Státech na r«k Ji. jo;
aa Vil rok* I1.15; 4* Kiudy aa rak
▼ Chicagu aa rok Jj.ja; Do Čochoalo
»>to» a Jtaam do ad ty Um, raci*.
Adresa: HLASATEL,
1545 W. 18. St., Chicago. 111.
hWiihrd Mai wtekl* bv "Dnai Hlasatel",
Prtattnc A Publisbin; Co.. 1543 w«#t
itth Str*»t. — Su.b»< n.pticn pri«> ti ?a
ftt y»ar. Ia Chlcato. Ji S» P«f
Změny adres odběratelů
■•af aáa býtí neprodlece omi.armj. jlaak
2a správnou dodávku listu. Pieaté
fca}#t»-ll se. aamšte nám ib**-d NOVOU i
STASOU adresu avou. abycbom jotřebaou
SMdaa mohli pray*«tl.
Předplatné zasílejte
Mitavaf, expresi: r.^bo bankovní poukélkou
(d»«řt). Pti zásilce osobního ceku nutno při
platili jc na vvm&au. Poštovní pouká*ku (Wo
■oy Or4or> vioile do obálky a ?aí!ete a i»l
kdy jak* atvrzoaku pro seb* nepodržujte. Ho
tové peaíze jinak nezasílejte nei registrová*
7a poaire bei rejstrovánl raslanr zed
povednent aebeřeme. Nejjistěji způsob za«!
14*1 feaéx Je poitovni poukázkou.
Dopisy čtenářů a čtenářek
• ochotou uveřejníme na stranách, dopisům
K«t» ▼yhraieaych. Tyto ncsiui však obsaho
val iádně osobni urážky a masi býti ooa
tto*v pJnvm jnmrm a adresou pisatele. Na
SOtfdáai •o imrat neuvefejaL Musí bytl psá
iy VMM P* Udae straně papíru.
V listárně redakce
•dfSTl ae aa kai4y dotaz, jejž čtenáři by uti
šili. kdyl bude opatřen plným jmeara a
iíMm tazatele. Jména tazatelů v liste ao
BtvfejBine. SoakroT.c na dotahy neodnovidá
■o. Dotary pište aa jviaálaia archu paplm.
Zprávy z Wiskonsinu.
Onehdy ráno byly plameny rničeny
velká stodola a koňsko sráje nu farmě
p. Vác. Hárty v townu Two Creeks.
jedenáct mil severně »hí Two Uivers.
l>vacet tun sena a množství jiných
farmářských produktů. jakož i hospo
dářské stroje padly za kořist rozpou
tanému živlu. Tři kou»* uhořeli. u tě/
zahynulo více vepřu .* slepit-. Pan
Bárta byl \ažn»' popáleii. když sf na
máhal zachránili něco z bárny. l*ir
pěl popáleniny na obličeji rukou, a
bylo nutno dopravili jej «|o nemocni
ce. Škoda, požárem způsobená. je zna
čná. a jest jen částečně pojištěním
kryta.
Bývalý kongresnik Gustav Kuester
manu z (ire^n Bay. jenž by; vynikají
cí osobnosrí v politických kruzích «i
?consinských. zemřel o vánoc,'ch. Pod
lehl plicni nemoci, kierá jej trápila
po 2 měsíce. Dosáhl věku t>9 roků. Do
kongresu byl xvolen roku 1 í*«>7 a slou
žil po dvě lhůty. V kongresu patřil k
republikánským vůdcům. Před tiru
foyi pošt mistrem v líreen Bay a čle
nem státní kontrolní komice. Narodil
se v Německu i« do Sjxij. Států přistě
hoval se jako mladík lSletý. l'o celou
dobu byl usazen v Green Bay. .ledna
7. jeho dcer je provdána za p. F. J.
Wochose v Kewaunee.
V Marlnpftp odebrala «•* onehdy "U
letá pí. T»*roz;i Tripplerová do poltroh.
niekěho závodu a vyjednala si podro
r.osti svěho pohíbu pro případ, /v by
temřea. Potom šla do nemocnice.
kr|e si vyprosila pokoj. ;iby v n« m mo
hla přenocovat i. Tam byla později
nalezna mrtvá, otrávená karbolKou.
Přijela do Mariette několik dni před
tím z Manitowoc.
Wiliini .1. Xlet/ger. jen/ .'a viilky
slou/il v armádě, zastřelil se v Grand
Rapid* nešťastnou náhodou, kdy:
spustila puška, kterou čistil, .lein
II lei I n li . Uirirt »« innrj^ ....
i i. za dechla střelnou ránu a přispě
chala k synovi. ale našla jej již v po
sledním tažení. Kule zasáhla jrj do
srdce. MetZRer sloužil ti vojska ve
Francii. O vánocích dovršil :í4. rok
svého věku a navštěvoval učitelsky
ústav tp Stevens Point.
Arclile Lancour a líoyce Dutrher
byli těžce zraněni, když spadlo lešení,
na němž v závodě firmy Collins Land
& huni ber Coinp. v Rapid Klver pruco
vali. Dopadli na eeiuentovou podlahu,
kde zůstali v bezvědomí ležeti.
V nemocnici v MarineMe zemřeš F.
Cota l Crystal Falls. Mích., v důsled
cích otravy dřevěným alkoholem. Kde
«i jedovatou kořalku onanii, nemohlo
bytí zjištěno.
Db* městského adre>aře má město
Superior obyvatelů, či'i o
víre než před rokem Vydavatel Fí.
L. Polk. omlouvá pozdní vydáui letoš
ního adresáře následovně. prospe
rita pronikla do všech zdejších domác
nosti v takové míře. ?»• lid*'- nepovažu
ji za nutně, miti stálé zaměstnáni. To
lesí jedním z důvodů. proč jsme ne
mohli zjednali dostatek pomocníků.
Lidé dostávají nyní tak veliké mzdy.
te nepotřebuji stále pracovat!.**
Julius Tíoswils / Kenosha. jenž byl
■ouzen pro zavražděni své manželky,
byl soudcem poslán do ústavu pro ší
lení zločince, když porota uznala, že
dopustil se svého činu v záchvatu ší
lenství a ještě snad je šílením. Práv
nici však zastávají náhled, že měl by
tí poslán do obyčejného léčebního it
stavu rhoromysiných, a jest možným,
ře budou podniknuty další soudní kro
ky. —
V Crystal Falls konal se v těchto
Snech pohřeb Mletého Xestera Hruce.
který byl nešťastnou náhodou zastře
len svým llletým bratrem. Tento či
stil pušku, když vyšla rána a kule za
sáhla Xestera do krku. Smrt jeho by
la skoro okamžitá.
Pří automobilovém neštěstí, které
se událo na Janesville lioad. byl u
smrcen známý hostinský Theodore
Thomas * Milwaukee. který ve městě
tom po X" roku vedl hostinskou živ
nost. Do jeho automobilu ze zadu vra
zil jiný automobil, jenž byl prý řízen
Leonardem Clemensem z č. 184 Ixigan
•ve. v Milwaukee. a při srážce byl
Thomas okamžité zabit. Clemens bvl
následujícího dne podroben distrikt
nfm návladním výslechu a také lidé,
ktefí s nfm v autu jeli. byli vyslech
nuti. K zatčeni jeho přikročeno ne
bylo. pouze bylo mu naznačeno, že mu
•1 se dostavit! k inkvestu. Thomas
na malém rozváiecím autotruckn
Když přtfel na Kelly'a Hlll. vypověděl
; nu stroj službu a sestoupil, aby
roztočil. V tom ze zadu vrazil do
V
autoíručku automobil Clemenaův. Tho.
mas byl sražen k zemi a přejet, při
«emž utrpěl rozraženi lebky a poraně
ni vnitrní. Byl znám nejen v Milwau*
kee. ale po celém státu. Byl ředitelem
Bav Koum. Wild Rk-e a Kur farmy v
Larson. vlastněné společností, k niz*
patři četní přední občanA miiwaučtf.
mezi nimi i guvernér Philips. Farma
ta slouží k účelům loveckým. Usmrce
nv byl náruživým lovcem a sportsma
nem. Než se stal hostinským, byl po
licistou. Dosáhl věku r,n roků. ,
V Hfděli. dne 28. prosince, vykoná
ny bylv poslední přípravy ke svatbě
Louise Raitha z ř. 1190 2»i. u!. v Alil
waukee sl. Friedy Zastrowovy z Dě
ly field. Téhož dne však byl ženich u
smrceu ve Warcsha, když dostal se
mezi dva expresní vozy elektrické
píe«lměstské dráhy. Neštěstí událo
se nejspíše, když Raith. který byl u
tiráhy té průvodčím expresních vozů.
' chtěl vozy spojiti. Bvl hrozně rozdr
< en a zemřel za krátko po svém dopra
veni do nemocnice Waukeslia. Ne
šťastník dosáhl věku 3.1 rokfi a bydlil
se svými rodiči. S nevěstou svojí se
seznámil, když při svém zaměstnání
přijížděl do I>elnťíeld. kde její otec je
přednostou stanice.
Spolkový soudce Fred Geiger v Mil
vaukee vydal rozhodnutí v případu
Johna Schreibarta a jiných akcionářů
firmy Manitowoc Products Company.
kteří se domáhali vydání zastavovací
ho rozkazu, jímž bv bylo firmě té za
povezeno vyrábět i pivo. obsahující -l2 ,
procenta líliu, jak je dovoluje státní
zákon wiseonsinskv. kdežto spo'kový
I
zákon zapovídá \aření piva. kter® by
mělo více než ij. procenta líhu. Když
záležitost ta byla před soudcem pro
jed mi vána d«Uto<f distrikt ní ná vlád
ni hleděl dokázati. že případ nemá co ■
Tiniti s«i spolkovým -soudem, ježto se
jedná pouze o státní zákon. Spolkový
soudce Geiser ve svém rozhodnuti se
K loxuu siaiiowsKU prmru/Ji <t pn»iua
sil. že firma dle" státního zákona má
právo v hranicích Wiseonsinu
procentní pivo vyráběli. a ž»v není xá<l- 1
ně příčiny. tento zákon přivádět i do ,
spojeni s«* spolkovým zákonem, který ^
definuje pojeni slova opojný.
Ve středu č.isně ráno řádily plame
ny \e t ••ip.ilrové zděné budově eis.
;o»; Milwuuke,. ul. v Milwaukee;
a nad<'lály za $15.iMo škody. Oheň a
si vznikl od zkřížených elektrických
■iiátťi a značně se rozmohl, ne/ byl
;*pi»ro"ován. Když motorový žebříkový
\ňz Číslo 1 k požáru ujiždě!. vrazil n:s;
r >lui Hroadway a Wlsconsin ul. d >
cementového sloupu svítilny. Všichni
hasiči byli s voz usvrženi na cúodník.
;.l«* vyvázli jen s lehkými odřeninami.!
Vůz sám byl však tak poškozen, že
iifmohl k ohni dále jeti.
.I< ž o v Milwaukce za rok HUS pfI
/.► I zničuii h neštěstích byla 141 oso- j
ba usmrcena a víre než l.Ood poraně
no. odporučil ji* koroner dr. Franklin. ■
.•by i kteří za takové neštěstí jsou
*/•»'p »v»dni. bvli nestáni dlouhým u
j
\ «'vn-nim. a aby soudně stíhaný bylv
/í !ezn!ěni společnosti. které na křižo
vatkách zaměstnávají staré muže. nr-;
M Íiopné práci tu zastá vati. Dále žá-'
dá koroner. aby na všech železnič
nífh křižovatkách byly zařízeny šran
ky.
Prohnaný podvodník, jenž. aby vy
hlédnutou obít* snázp omámil. oblékl j
s « do rou ha katoli. kého kněze a sr-;
hrál dovedně svoji úlohu, ulehčil tnil
^auckému právníku Josephu V. Char
'esovi o Penize zastrčil do ka
psy. přál právníkovi veselý Xový rok
a zmizel beze stopy. Nyní se po něpf
na všech stranách horlivě pátrá. Ten
týž "kněz", prý napálil více právní-1
ckých firem v Chicaga o mnoho ttsíc !
dollarů a také v Indianapolis měl své
o.ěri. Podvodník přišel do kanceláře
pr«i« iií iv<i i^uari^u, piťu>it(\;i >r jíimi,
"páter Kenned.v" a vypravoval advo
kátovi p hnutlivou historii o jedné
své př buzné. Jjf muž lvy 1 stavebním
lodnikatelem. a ježto pro nemoc ne
mohl svůj obchod řiditi. prodal prý
*voji parní strojovou lopatu f>mó R.
Jones Coiup. v SI) e boy pan. Muž ze
mřel. a firma doposud nezaplatila u
jfdnanou c,»nu. obnášející uěeo přes!
$.1.»o«>. Vdova nalézá se v bídě a po
třfbu.e peněz těch. Proto měl pan j
Qtatles soudně firmu donutit k zapla
ceni. Quarles slíbil, že učiní vše mož-:
né. aby vdova, za kterou velebný rán!
tak vívl > s0 přimlouvá, doptala co ji;
patři. "Kněz" přinesl dopisy, které j
\ \ měněny byly mezi rodinou stavební- j
ho i<odn katfle a Jones Comp. ohled
li* zál /.itosti parní lopaty. Dopisy bv
iv psány tak. že zkušený právník ne-!
měl uejmenšj pochybnosti o jich pra-;
\osti. ' Páter" mu je při odchodu ne-1
« hal > rukou. Dle úmluvy Quarles do
psal právníku Jones Comp. a od
ho za krátko dostal odpověď, že zále i
žitost byla přenechána chicagské hl: |
vili úřadovně a že vyplacení bude1
Lezcdkladně provedeno. V* několika j
dnech přiše! ček z Chicagu, a pak v
záp ti dostavil .-e kněz. aby se dově-j
^ |
d'1!, jak záležitost si stojí, .lak ček. j
tak všechny listiny a dopisy byly mi
s'rovskou prací polvodníka. Cek byl;
••pověřen" pokladníkem banky, na
kterou byl vystaven. "Kněz" ptal se
právníka, mnoho-li bud,, mu povino
ván za jeho práci. Když se dověděl,
že j^n $:»»>. prohlásil, že tolik peněz
u sebe nemá. Zároveň prosil Quarle
sa. aby mu byl nápomocen, by dostal
ček bez obtíži vyplacený. Tu advokát
| vystavil svůj osobnf ček a napsal
"knězi" dopis, jímž se měl na bance
vykázat!, aby beze všeho peníze byly
mu vyplaceny. Druhého dne Quarles
milwauckou bankou, jíž odevzdal ček
id James Comp., byl uvědomen, že
č,.k je vystaven na banku, která již
I před 3 roku udělala úpadek. Potom
bylo zjištěno, že K. Jones COmp. v
Sheboygan nenř známa a že dopis,
poslaný na jeji adresu, vvzvihl si z
pošty muž, na nějž. se dobře liodí
popis "pátera Kennedyho". Vládni ú
í-^dnfei praví, /.p v Chicagu existuje
R. James Comp.. kteTá obchoduje par
n'mi lopatami a podobnými stroji.
Ve svém obydli ve Wausaukee za
hynula hroznou smrtí v plamenech
75 etá pí. Jane Gúmmová. Když oheň
byl objeven, rodina vyběhla pod živé
n *e. ale bnbňka rodle všeho se ne
pozorovaně vrátila, nejspíše aby n*
c vynesla. Ve troskách pak byla na
lezen* její mrtvolu.
Fr.*d Strathman z Colby utrpěl zlé
poraněni, kdy* se svým synem pra
coval u řezačky pice. Stroj zachytil
| jej za pravý rukáv a strhl mu ruku do
nožň. které mu svalstvo mezi loktem
a ramenem úplně strhly.
Harold Schloskey z Kennan zast'- !
11 nešťastnou náhodou svého r»letého.
bratra. Vzal do rukou automatickou!
pušku a dotkl se při toni spouště. Vy- |
šla rána. kule vyletěla oknem a za- j
V;':hla malého bratra, hrajícího si na |
dvoře, do hlavy. Hošík zemřel v ne- j
mocnu i v Tcmahawk.
Když Paní Minnie Markhainová v!
XeilUvilIe dlela na návštěvě tj souse-;
dů. vloudil se zloděj do jejiho obydli
a uk.adl z plechové krabice všechny i
její úspory. Byly to bondv Svobody. 1
úsporné známky a hotové peníz,, v j
úhrnném obnosu $1.70«>.
Zprávy z Nebrasky.
Rozhodnutí vrchního soudu v škol- |
ni otázce podalo i poněkud jiné pře-1
tlumočeni Simanova zákona, ne/, sc
zdálo dle jpho původního zněni. Zá
kon nařizoval, že žádnému předmětu
nemůže b<t vyučováno ve školách
v jiném jazyku mimo anglického, což.
bylo příčinou velkého odporu proti'
zákonu, jenž jest lak nespravedlivým
vůči přistěhovalcům, avšak vrchní
soud mu dal trochu jiné vysvětleni
a dle jeho dobrozdání nemůže být žá-,
dnou zapovědí náboženského a morál-,
niho vyučování v jiných jazycích.
Soud dále praví, že "/-ikon nezapovidá
v> uěováni cizím jazykům, je-li jim do
datečně učeno pří pravidelných stu
diích v elementárních školách, aniž
by to překáželo elementárnímu vzdě
láni. požadovanému zákonem a mimo
pravidelných školních hodin v požado
vaném období vyučování. Stát mA
kontrolovati vzdělání svých občanů a
přihlíželi k tomu. aby jim bylo po
skytnuto v jazyku této země. aby ro
zuměli povaze vlády, pod níž žiji a a
hy byli spůsobili bráti na ní podílu.
V dalším má být vzdělání v nejvýš
ši míře svobody ponecháno každému
jednotlivci."
Cienerál Pershing; má v umystu uc.
»iíti Lincoln svým domovem až vvson
Pí z armády. V minulých dnech si
koupil residenci čís. 174S B ul., kde'
přítomně bydli jeho syn a sesfry.'
Synek Warron jest teprv 10 roků Iar
a bude navštěvovali obecné školy v
Lincoln a otec- doufá, že později též
statni universitu.
Farmářská státní banka v Halsey
v okresu Thomas musela být státními
úředníky zavřena, poněvadž bylo shl>»-|
dáno. že so nedostává $28.500. Před
sedou banky jest P. M. ^Lidinn z .Miu-|
neapolis a okresní návladni a banko- j
vijí inspektor jeli za nim. aby jej do-j
nutili k zaplaceni zmíněného obnosil. I
Hanka nemohla vyplácet i peníze a
poněvadž jmenovaný obnos měl se
nalézali v pokladně a není k naleze
ni. musí řiidiuss podali vysvětlení a
peníze opatřit i. nechce-li se dostali
do vážných nepříjemností. Ridln^s
projevil ochotu vrátiti se do Halsey
a praví se. že věc bude dána do po.
řádku, aby mohla být banka znovu o
tevřena.
Ve školních záležitostech státu Nre
hraska zaujímají ženy čelné místo.
H!e právě vydané zprávy má 60 okre
su ženy školními superitendentv a
pouze v 33 okresích zastávají tento ú
iad muži.
V Hickman vyhořel obilní elev;:tor.
v němž se nalezaflo 6000 bušlú pšeni
ce. 2<»t>0 bušlú kukuřice a stejné množ-'
st ví ovsa. Elevator byl ohněm úplné :
zničen a způsobená škoda jest odha
dována na $30.000. V obci nemají žád
nou stříkačku a pomoc, která mohla.
být občanstvem poskytnuta, nebyla
dostatečná, aby zachránila celý maje
tek od zkázy. Na štěstí měl elevator
dostatečné pojištěni.
Jakás Mand Adleová v Grand Island
se onehdy ucházela o rozvod a byla
nemálo překvapena, když ji soudce
sdělil, že žádný nepotřebuje, poněvadž
není zákonití vdána. v leunu iokui
191S byla rozvedena od svého prvního |
muže a o dva mědíce později se pro
vdala za Adlea. ačkoliv zákon nařizu
je. že se nikdo nemůže znovu oženi
ti neb provdali do púl roku po rozvo
du. Soudce rozhodl, že takové man/el-j
stvi je neplatné a proto nemůže povo-'
lili rozvod a panička se muže bez o
Lavv provdati po třetí, .le 37 roku sta-1
rá. kdežto její muž teprv 22. Adie j
zd»"*dil před krátkém IfiOakrovou far-i
mu a panička očekávala, že ji bude
přiřknuto vysoké výživné, ale násled-j
kem soudního rozhodnutí, není k ni
čemu oprávněna.
Farmáři v okoli Minatare se při
pravuji k založení cukrovaru a nepo-1
chybně již tento rok budou pěstovali j
řepu pro svůj závod místo pro sou- j
kromý cukrovar. Minulý týden bvla!
odbývána schůze, které se súčastni-;
10 přes sto farmářů z Minatare, Scot
tsbluff a jiných rnist a na společný i
cukrovar bylo již upsáno skoro $100.-j
0000.
Největší bankovní loupež, jaká by-i
la kdy v Nebrasce spáchána, odehrá-j
la se ve středu v lienson blíže Oma-j
íiy. Krátce před polednem vešli do
tamní Farmářské a Obchodní Národ
ní banky čtyři banditi, kteří donutí-!
11 šest zřízenců a pět zákazníků, aby
se postavili do řady obličejem ku zdi
a pak ukradli z pokladny $115.000.
Tři banditi pak odvedli všech jede
náct lidí do velké pokladny, kde je
zamkli. <:Ie později s#> jim podařilo
dostali se na svobodu pomoej přístro
jů. které v pokladně nalezli. Zatím
však lupiči vyběhli •/. banky a ujeli
v automobilu, o němž později zjiště
no, že je majetkem soudce Waldo
Wintersteena z Fremontu, jemuž byl
v pondělí v noci ukraden. Z toho
vysvítá, že se banditi nalézali v pon
dělí ve Fremontu a odtud odjeli v u
křáděném automobilu do Benton a
takřka v pravé poledne provedli lou
pež. Množství občanů a policie z O- i
iiiahy a všech jiných mést v Netoras-}
ce pátrá po odvážných banditech.
Jos. Stecher. usazený na farmě se
verozápadně od Freraont oznámil po
licii. že v sobotu přišel k jeho zadním
dveřím neznámý muž, oděný v trest
nický šat, a žádal, aby mu byl popřán 1
nocleh. Byl člověkem mírného vze-;
zrní a proto p. Štecher neváhal mu'
mu do volit i přespání v chlévě. Ráno
n.u dal snídani, načež podezřelý host
odešel. Po jeho odchodu byla věc o
známena policii ve Fremonťa panuje
domnčnka. že mu* byl uprchlíkem z
káznic*, ale nelze sl vvsvětliti. proč
si někde nevvžebral neb neukradl o
blek, v němž by nebyl tak nápadným.
V L:ncoln bylo od nového roku za
vedeno sedmicentové jízdné na pou
ličních drahách a čtyry lfstky jsou
prodávány za 25 centů. Jest to stejné
jízdné jako v Omaze a bylo nařízeno
státní železniční komisí.
William J. Bryan zahájí za týden
řečnickou kampaň a mimo jiného bu
de mluvit! dne 12. t. m. před státní
konvencí. .Jeho přáteli praví, že to
bude počátkem Bryanovy president
ská kampaně.
Zprávy ze severozápadu.
Více než 20 osob zemřelo za posled
ní rok v St. Paul, Minn.. a okresu
Ramsey smrtí nási.nou, jak vysvitá
z výroční zprávy koronera C A. ln
sersona. Celkem jeho úřadovna vy
šetřovala v roce 1019 3S0 případů ale
z těch 179 shledáno bylo smrtí přiro
zenou. kdežto u 201 byla smrt píivo
děna násilím. Z těch .19 bylo sebe
vražd. Při automobilových neštěstích
bylo usmrceno dvacet devět osob a z
těch dvanáct zahynulo v měsíci září.
Za rok bylo v St. Paulu spácháno osm
vražed a z nich dvě v posledním měsí
ci roku. Vrazi Hattise Vaši atose,
který usmrcen byl bandity, oloupivší
mi klenotnleký obchod E. l^iboviče na
.1. til., doposud nebyli vypátráni. Uto- ;
nutím zahynulo v okresu Ramsey de
vatenáct osob. jiným neštěstím o
soby. Xa železnicích usmrceno bylo
čtrnáct lidí a pouličními kárami čtyři.
Opafeninám podlehlo sedm osob i. je
denáct lidí uhořelo ve svých domo
vech. Dva případy smrti byly přivo
děnv výbuchem cleje a jedno dítě u
hořelo p:l ohni. u kterého venku si.
hrálo. Ze 39 sebevrahů dvanáct pou
žilo střelných zbraní, osm se oběsilo,
čtyři se otrávili, dva zadusili se svíti
plynem. šest skoč'lo s mostů do ře
ky. tři se utopili jinde a čtyři podře
zali si hrdlo. Okresní úřady našly bě
hem roku kostry pěti lidí. o nichž ne
bylo zjištěno, jak zemřeli. Otravě
dřevěním liliem potueniy rn osooy.
Uliční komisař v Argvle. Minn.,
James Dundep. byl těžce poraněn,
když zachycen byl setrvačným kolem
gasolinového stroje a několikráte vy.
nu stěn do výše. Jistý muž, na blízku
.« nalézající, zarazil stroj a vytáhl
Pundeho. Ten měl vymknutý ramen,
ní kloub, jedno rameno a tři žebra
přražená a řezné rány. Lékaři pro
hlásili. že Dundee při bfdiivem léční
bude zachován na~áivu.
Padesátiletá pí. F. 1*. Matsonová by
la nalezena v jedné světnici svého o
l^Tilí v čís. S60 vých. Maryland a\p.
v St. Paul. Minn.. zadušená svíriplv
npm. Našla ji její dcera Ruth. která
zavolala l^kařp. jenž marně se namá
hal pí. Matsonovou vzkřísiti. Podle
všech známek se soudí, že jednalo se
o nešťastnou náhodu. Žena ta těšila
se dobrému zdraví a byla v nejlepši
náladě, když v úterý večer odcházela
na odpočinek. Ve středu odpoledne
byla nalezena mrtva dcerou, která k
ní přišla na návštěvu.
První obětí dřevěného alkoholu v
Alinneapoliš stal se 401etý James Lee
z č. 2639—1*4. ave. severov. Mrtvola
jeho byla nalezena manželkou na
schodu u dveří rodinného bytu. když
žena se vracela 7 práce v restauraci
▼e vnitřním městě. Vedle mrtvoly
ležla láhev s označením, že do ni kou
pen byl dřevěný alkohol. Mrtvola
byla dopravena do okresní márnice a
pitvána drem. Bellem z university
minnesotské. Výsledkem pitvy bylo j
zjištěno, že se jedná o otravu dřevě
ným líheiu. Po Iveem zůstala vdova
se čtyřmi dětmi. Byl zaměstnán u j
železnice tfoo jako dohlížitel nad ná
činím pro dělníky.
A* noci na středu byl v taneční síni
na Arcade a Wells ul. v St. Paul po
střelen 261elý Herman Muenseldt z
čís. 1924 Cook ul., který se tam do
stal do hádky pro děvče s neznámým
mžem. Tento vytasil revolver malé
ho kalibru a vypálil na svého šoupe
ře. ku la Dyia mířena prav*- u«a sm
ce. nepronikla dosti hluboko, čímž
mladému muži zachráněn byl život.
Otto Freimuth •/. č. r»C4 Ohio ul. v
St. Paul a jeho manželka obdrželi z
Rawlins, Wyo.. zprávu o smrti svého
syna Augusta, který před třemi týdny
vydal se na cestu na západ. Nebožák
v Rawlins zle omrzí na nohou 1 rukou.
Ryl dopraven do nemocnice tamnčjší,
kde zemřel.
Dle zprávy státního daňového ko
misaře v South Dakotó mají farmy v
okresu Bon llomme. kde usazeno je
velké množství krajanů, rozlohu 216.
554 akrfl, z nichž 1,732 bylo oseto ku
kuřici na krmení. 80,046 kukuřicí pro
zrno, 42,365 ovsem, 1.900 ječmenem.
55 žitem, 58 ozimní pšenicí, 54.633 jar
kou pšenicí. 7S8 osázeno bylo brambo
ry, na 65S byla pěstována timotha a
jetel, na 13,006 alfaffa, na 17.354 seno.
V okresu je 7,123 plodonosných jablo
ní. 63 silos, 284 včelímv, 7.098 dojnic.
6,145 letošních telat. 373 letošních hří
bat, 474S7 mladých prasat. 760 jehňat.
Pozemkový a osobni majetek v okresu
je odhadnut na $46,974,720, peníze na
$1,814,485.
Elmer Dezell. farmář usazený dva
cet mil západně od Grand Forks; Sov.
Dak., byl zastřelen v neděli týden
svým čeledínem Joem Thorensonem.
který potom namířil pušku proti sobř
a těžce se zranil. Pohádali se spolu,
na čež farmář odešel do příbytku, če
ledín se ozbrojil puškou a šel za ním,
na čež vypálil na svého zaměstnavate
le čtíři rány. Když Dezell klesl mrtev,
střelil se sám. Byl dopraven do ne- i
mocníce v Grand Forks, kde lékaři se
vyslovili, že se uzdraví.
Třicet čtyři roky stará pí. Lucy M.
Mullenaxová, o níž jsme přinesli zprá
vu. že u Coeur ď Alene, Idaho. svS
tři malé déti usmrtila tím. že je uto
pila v cisterně, byla uznána šílenou
a dopravena do ústavu choromysl
ných v Orofins. Její stařičká tchýně,
pí. Mary M. Mullenaxová, kterou ší-j
lená žena těžce poranila, se uzdraví.
Ke tragedii došlo na ranči Mullena
xových jedenáct mil od Coeur ď A
lene
Dvacet tři roky starý Jack Stroke
byl střelen do břicha nezjištěným zá
keřníkem onehdy o půl druhé hodině
ranní před kavárnou New Paláce na
St. Peter ul. v St. Paul. Stroke. jenž
je zaměstnán v jistém deparlmentním
obchorlě. ubíral se se svým přítelem
z kavárny, když ze stínu jedněch dve
ří vystoupil chlap a z bezprostřední
biířkosti. na Děj vystřelil. Poranéný
byl dopraven do městské nemocnice,
kde bylo shledáno, že kulo zasáhla ko
žený pás, čímž její prudkost tak bvla
zmírněna. že způsobila Sirokeovi jen
lehké poranění. Útočník prchl.
Značná kořist padla do rukou dvou
maskovaných lupičů, kteří onehdy
krátce před 10. hoa. večer přepadli
hostinského Matt Brootse v čís. 602
Jackson ul. v St. Paul. Hostinský
právě přepočítával denní příjem, když
lotři se objevili. Měli na obličejích
masky a v rukou automatické re^pl
very. .leden z nich velel Hroosovi, je
ho synu Eugcnovi a D. F. Tannerovi
z čís. 11S Beilevup ul.. aby dali ruce
vzhůru. Tanner a Eugen hned upo
slechli. kdežto hostinský považoval to
za žert a pokračoval v propočítáváni
peněz. V.ótši z lupičů zůstal na stráži
u obou mužů před nálevnou drahý
pak nahnul se přes nálevnu a zasadil
hostinskému prudkou ránu přes hla
vu. Tomu vyfinula se krev z hluboké
rány. načež hned dal ruce vzhůru, a
tak lotr vybral poníže z registru. Ku
gene Hroos měl $100 a zlaté hodinky,
což se mu podařilo ukrýt i v rukou,
když :'e zdvihl do výše. Lupič! na ně
nepřišli. Xašli v jeho kapsách pouze
fiSc., které mu ponechali, aby měl na
káru. U Tannera nenašli ničeho. Ale
v zásuvce hostinského nalozli $700
a s kořisti tou byli úplně spokojeni.
Zprávy ze St. Louis.
Charles A. Swaine, 45 let starý, ma
jitel továrny, zemřel v úterý večer ve
svém domově. .">479 Enright avenue,
následkem požití přílišné dávky pa
raldehydu, jehož užil k přemožení
nervosy a přivodéní spáaku. iíoronpr
Witt vydal výstrahu lékflmffcftm. al>y
neprodávali tento drog bez lékařské
ho předpisu.
Fercival Chubb, vůdce Ethické spo
lečnosti. který jako veřejný řečník
jest proslulý svou výmluvností a ele
ganci výrazů, noměl příležitosti, vy.
užit Kovat i tonoio uaru v uiery v uoi i, i
když rlva banditi zastavii jej na
Westminster pláce a obrali jej o a
hodinky v ceně $100. Chubb vracel se !
do svého domova. 4ó33 Wesminster
pláce, z nedaleké lékárny, když byl
přepaden.
Uplynulý rok byl v St. l>ouisu re
kordní pro vydávání súatkových licen
8i. Celkem 10.230 licensi bylo vydáno,
o 2.300 více, nežli loni.
Káry v St. Louisu zastavují opět na
každém nároží, jako dříve, nežli byl
zaveden plán přeskáčkových zastá
vek. jenž jest v platnosti v některých
městech. Obyvatelé jevili přílišnou
nespokojenost s tímto plánem a stát- !
ní komise veřejných služeb nařídila
společnosti, aby'plán přeskáčkových
zastávek zrušila.
Před několika dny, někteří hostinští
v Alton a Wood River, hned za hra
nicemi státu Missouri. v lilinois, pá
trali po Willisu Weeksovi, řidiči au*
totrucku. kterému dali $3.000. aby za
ně nakoupil "rozličnosti" v st. louis
kých pivovarech. Nyní ho konečné do-1
stali, ale opět nevědí, co s ním. Trá
ví, že Weeks jim dodal iwuze polovinu
"rozličností", na které obdržel pení
ze, jakkoli pivovary praví, že obdržel
vše, pro co byl poslán. Avšak illinois
ský zákon o prohlídce a zabavení jest
nadmíru přísný pro osoby, dovážející
silnější štof do státu, a žádný z do
tyčných hostinských nejeví přílišné
chuti po úředním vyšetřování. Weeks
se dozvěděl, žo hostinští po něm pá
trají, a objevil se v úterý.* Zašel na
policejní stanici, ale tam mu bylo sdě
leno, že žádná žaloba nebyla proti ně.
mu podána. Hostinští strkají nyní hla
vy dohromady a kují pikle, jak by se
dostali Weeksovi na kobylku. Ten se
jenom směje a neříká nic.
Daniel G. Wollums, 34 roky starý,
7.">2 Hamilton avenue, zemřel v úterý
ve 3:30 odpoledne v Christian nemoc
nici následkem zranění, utrpěných v
neděli, kdy vrazil za jízdy ve Fair
ground parku do stromu a nyi vymr
štěn skloněným štítem. Utrpěl hlubo
ké řezy na těle a vnitrní zranění.
Wiliam Green, 112Í) Hodiamont
avenoe. neobjevil se na policejním
soudu v úterý ráno. když, jeho man
želka Anna. dostavila s«í na stanici,
aby svědčila proti němu ve své žalo
bě pro rušení pokoje. Obě oři měla
ímodřeny. "To vám učinil manžel?
tázal se soudce. "Kde jest? — "V ne
mocnici." zněla odpověď. "Muž, pro
kterého pracuji, a můj syn. pomohli
mně bťániti se."
Čtyři osoby byly přepadeny v období
třiceti minut, od 11 do 11:30 v pondělí
v noci. v okrsku několika málo bloku
Grand a Washington avenues, podle ;
všeho tímtéž lupičem, ozbrojeným pí-;
stolí. Paní J. L. McGownová a R. H. |
Wood z fiís. .">86;.' Washington blvd., j
potkali banditu nedaleko svého domo
va. Wood odpověděl na výzvu bandi
tovu, aby vydal peníze, že nemá žád
ných. ale lupič ho přes to prohledal a
vzal mu 15 centů, které našel, a póru
čil oběma, aby se ztratili co nejrych
leji. Tito však místo toho sledovali
lupiče a spatřili, jak nedaleko Grand
avenue přepadl dva muže. Ubírali se
na Olivc ulici a zde potkali policistu,
se kterým se vrátili, ale lupič a oba
chodci mezitím zmizeli. Později oba
tito muži oznámili policii, že byli pře
padeni. Ale bandta neměl toho veče
ra žádné Štěstí. Prvnímu z přepade
ných vzal pouze 25 centů a dva ručnf
kufříky, druhému rovněž pouze Ž5
centů, ježto oba muži neměli více pe
něz u sebe. j
Náhlá smrt dvou osob oznámena by
la v pondělí koronerovi. Paní E. Poe,
6049 Hancock avenue, padla mrtva k
zemi, když věšela prádlo na dvorku
svého domova. John Herschenreder.
67 let starý, zemřel náhle při práci ▼
dřevařské ohradě v ěis. 4006 se?.
Broadwa.v.
V St. lx>uis zemřel od zavedeni vá
lečné prohibice ponze jeden člověk ná
sledkem otravy dřevěným lihem,
pravděpodobně následkem toho, že v
tomto mě3tč lze dostati ucházející pi
vo a lihoviny silnějšího druhu také
dosti snadno. Frank Flohr, 35 let sta.
rý, lemřel 6. října v ambulanci na
cestě do nemocnice. Láhev dřevěného
líhu byla nalezena vedle něho v jeho
pokoji v Annez hotelu, 615 Walnut
ulice. Koronerova porota vynesla ote
vřený rozsudek. Ježto nebyla s to sjl
■titi, zdali sc jednalo o zúmyslnou Ci
I v -
Obrovské množství práce, která měla býti vykonána a jíž *» příchodem vál
ky bylo nutno odročit nyní «e nakupila a následek toho jest trj} že bude ,
třeha mnoho kapitálu na dokončeni vojnou zdržených prací a k zdokonale
ni železniční slui!»y, aby vyhovovala zvčt>enýni potřebám zein.č
WALKKK O. IJINES
hlavni správce železnic.
Pracujte více —
Vyrobte více —
Uspořte více —
Není možno z vyšiti výrobu, nezvýšíme=li současné
výkonnost našich železnic.
Farmy, doly a továrny nemohou zvýšiti výrobu do
větší míry než co mohou železnice odvésti.
Bez zdokonalení železnic — více vlaku, více vozů, ví=
ce tratí, více nádraží může býti jen velmi malé zvýšení
výroby.
K získání nového kapitálu h investování, na rozší=
rení železničních prostředků — a i zároveň k zvětšení
výroby — jest třeba důvěry veřejnosti v budoucí vý=
konnou sílu železnic.
Obchod zemí může jenom tak rychle vzrústati, jak
rychle rostou železnice.
Tato oznámka uveřejněna jest prostřednictvím
Association of Railway Executives.
Ti, kteři přáli Hv si bližší vv světlaní ohledně železniční situace nechť
si dof»i>: ,) ber platní knížky n a Association oí Railwav Kxecutives, 01.
lSroadwa\. X. Y.
SOUSED A SOUSED ANEB
"dobré slovo železná vrata otvírá."
*
6e sousedem je ržd.v nejlépe žiti v
míru. neboť již staré české přísloví
praví, že horší jeden zlý soused nežli
deset nepřátel. Proto hleď každý vy
cházeli se svým sousedem — a rozumí
se. že i se eousedkou — co nejlépe,
přátelsky. A můžeň-li mu někdy něčím
prospětL zavázat! 6i ho k díkům, ne
]*ň nikdy, zvláště pak. když tě to ni
čeho nestojí!
Přátelé! Vy všichni máte nějakého
nebo docela několik sousedů. Nuže.
jak s nimi vycházíte? Jste-11 s nimi
za dobřě, neopomeňte je příležitostně
upozornit!, že v Chicagu vychází dva
krátě týdně časopis "Hlasatel", kterf;
by měli rozhodně odebírat!. chtějl-If
věděli něco o světě a o nejnovějšíeh.
událostech v něm — vedle čehož dt>*
stáno s jim ještě spousta ěetbv zábarw
né. poučné i výchovné: neznají-li j«J
ště našeho listu, měli byste jim někt*^
ré přečténé Číslo laskavé zapůjčit!,
aby inohli poznat i j<»bo obsah a smér.
Tímto způsobem. který Vás nebuda
ničeho stáli, zavážete sí k díkíim sou
seda i nás! Upozorněte své známé. že
celoroční předplatné na ''Hlasatel" čU
ní pouze $2.50 i s prémií a že naše)
adresa }e»t: "Hiawtel"; 1545 West)
18th Street, Chicago, lil.
náhodnou otravu. Po několik měsíců
nebylo v st. louiských nemocnicích
žádného případu otravy dřevěným li
hem. —
Charles Bauer. 51 rok starý barten
dr. bydlící v cis. 2002 Crittenden uli
ce, byl nalezen v bezvědomí v koupel
ně svého bytu s kabátem shrnutým
přes hlavu a s kaučukovou rourkou
od plynové roury v ústech, když jeho
žena Kate vrátila se v pondělí v 10:;>0
večer domů. Bauer zemřel na cestě
do nemocnice. Paní Bauerová sdělila
policistovi, že nezná důvodu pro zou
falý čin manželův, ale přiznala se. že
prohibice činila mu starosti, nikdy
však se nevyslovil, že by si chtěl vži
ti život. Policisti musili vyraziti dvéře
ložnice, jež Bauer zamkl, nežli se po
kusil o sebevraždu.
Císařovy dopisy.
Dopisy, které posílal Vilém Hohen
zollern bývalému carovi a které
se nyní uveřejňuji, budí ho
tovou sensaci.
Berlín, 2. ledna. — Časopis Vossi
sche Zeltung počal dnes uveřejňovat!
dopisy, které během minulého čtvrt
století posílal ruskému carovi Miku
láši německý císař Vilém. Dopisy ty
přinesl z Ruska Isaac Don Levine,
zpjHvodaj chicagského listu Dailv
News. Listy ty maji nesmírnou za
jímavost a časopis o nich píše:
"Dopisy císaře Viléma k caru Miku
láši jsou bez odporu velké historické
ceny. Vychází z nich na jevo mimo
jiné, že se jednalo o utvoření obran
ného spolku mezi Německem. Roskem
a I«Yancií a že věc ta nebyla daleka
svého uskutečnění. Císař přál tomu
plánu, ale z jeho dopisů k carovi jest
patrno znovu a znoru, že neměl do
statek politické prozíravosti, že neměl
schopnosti k posuzováni lidí, že mu
scházel smysl pro dobro vlastní země,
a tak se celý plán stal pouhou bez
cennou hračkou."
"Tento plán, který by byl po svém
uskutečněni Německu tolik prospěl,
nebyl nikdy proveden, poněvadž císař
podceňoval politickou dftležitost Japa
nu, neměl nejmenčf vědomosti o po
litických cílech Francie a pohrdal
| všemi cirfml diplomaty, kteří nebyli
i knížaty nebo císaři."
i
"Dopisy jsou hlavně zajímavý ▼
těch bodech. kdo objasňují císařovu
osobnost. Jebo charakter, jak jest i*a
trno z jebo dopisů, jest jimi vytřen
jasněji a podrobněji nežli čímkoli ji
ným. co se dosud dostalo do veřejno
sti. Z nich jest patrno, že charakter
jeho byl divnou smésicí snesitelné u
přímnosti. která se někdy měnila ve
■»pou důvěru k jiným, dále přemrště
né sebedůvěry, duševní čilosti a ně
kdy dětské hravosti. Dělal si úsudky
velmi rychle a někdy se mu podař-.lo,
ovšem pouhou náhodou, trefiti na prtv
vě místo. Věci důležité a pouhé hrač
ky měl v hlavě beznadějné pomícha
né. Když vypukla válka rusko-japon
ská, neopomenul poslati carovi něko
lik vojenských čepic! Jak podivná
byla císařova rada k bratrovci Miku
lášovi za první revoluce! Ale vrchol
všeho snad byl dosažen, když radil
carovi, aby před tváří ruského lidu
uspořádal dramatickou scénu: Voj
sko, svaté obrazy a řeč s balkonu!
Od roku lí>09 pozbývají dopisy poli
tického rázu. Stala se veliká změna,
dostavil se mezi oběma zeměmi poli
tický chlad a konečně se rychle při
blížilo to. čemu nebylo možno se vy
hnouti."
Stolní stříbro býv. arcibiskupa.
Praha. 5. pros. — (Pošt. zpráva.)
Úřadu pro potírání llchvy bylo dnes
ohlášeno, že na Wilsonově nádraží
jsou dvě těžké bedny, které mají býti
vyvezeny do Paříže. Soudce dr. Preis
zjistil, že v bednách jest stolní stří
bro býv. arcibiskupa lluyna ve váze
140 kg, které arcib. sekretář msg.
Vošahlík posílal prostřednictvím
firmy Schenker a spol. do Švýcar je
ho majiteli. Dopravní průkazy byly
všecky v pořádku, ale scházelo jen po
volení ministerstva financí, že stříbro
smí býti vyvezeno. Kromě toho byla
na nikladním listu označena cer
stříbra částkou 23.000 K, ač z'
Eugen Fuchs ho odhadl dl"
ceny na 350.000 K. Bedn*
veny až do rozhodní
financí.
Bratislava v
Praha, 6.
"Vfřer"
zřídit!
millio
stu
jek'
ar
>

xml | txt