OCR Interpretation


Hlasatel. [volume] (Chicago, Ill.) 1891-198?, January 06, 1920, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82002636/1920-01-06/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Zpráva o zásilkách lásky.
Podává Československé Národní Radé
v Americe řiditel Americké Kor
respondence B. Klir v Praze.
Praha. 21. listopadu 11U1*.
Váženi pánovi!
Sledujeme zde zptavodajské i kra
janské povinnosti <elou otázku ameri
ckých dárku. Psali jsme Vám již in
formační dopis dne října t. r. .Mi
mo toho zaslali jsme týž den obsáhlou
zprávu pro tisk Osl. informační kan
celáři ve Washingtone, í-polu s foto
grafickými snímky expedice dárku v
holešovickém přístavu* v Praze. To
í»vlo rozesíláni dárku z lodi President
Wilson. (leorijia. Juliana. První dvé
pluly do Terstu, třetí již přes Ham
burk. u byla velmi zdriena nízkým
stavetn votl> na Labi. který ztěžoval
velice dopravu. Před měsícem roze
mílány byly tedy zásilky třetí lodi
l^ásky "Juliauy" vypraveně společ
ností p. Vosky zatmi co byla z
Hamburku hlášena loď "Za< a" vypra
vená již Vámi, t. j. "Czethoslovak
Board."
Pan Voska zařídil si s pomoci Čer
veného Kříže expedice dárků \ hole
šovickém přistavě, kde ji potom pře
vzal ml uého Č. K. úplné a to v polo
vici srpna t. r. Tam bylv tedy zásilky
dopravovány ať již drahou z Terstu
11 prvních lodi. u ostatních dráhou z
Vstí n. L».. kam došly na vlečných lo
dích r»o l^abi z Hamburku. Až d<> Ho
lešovic nemohly pro nízký stav vody.
V celnici Holešovického přístavu
byly zásilky přijímány, zjišťovány a
Ihned odtamtud poštou, či dráhou ro
zemílány. Adresátům z Prahy byly
fiárky vydáván* přímo v celnici proti
legitimováni se.
* "Si. « erveny i\riz; iiuinm v.n ^
akct p. Voskovou, je pomocná činnost
Osl. Ameriky ukončena. Když byla
ohlášenu "Zaca" a částečné náklady
dalších lodí. byla to jmenovitě sama
]>r. Aíice Masarykova, která poukazo
val na to. že není děle možno, aby <\
Křiž angažoval se tolik, jako v první
době. uh opatřeni a rozesílání celé té
massy dárku z Ameriky. C. K. má
sám spousty včel. ma je rozdělovat
Htd.. což vše n#-ní mu možno provádět,
zaměstnává-li se expedici zúoilek z
Ameriky.
Mimo to měla sl. Alasary ková vel
kc obavy. ab> akce nebylo zneužívá
no k soukromé speKulaci "keťasová
ni" tiui. že by zásilky obsahovaly zho
-i obchodní u větším množství, které
by tak dopravováno bylo pod vlajkou
í*sl. (>r. Kříže a za různých výhod,
získaných jeu a jen humánním úče
lům 0. K. samotného. Tvrzení sleč
nino bylo ovšem odvozeno, z toho. že
p Voska skutečně přivezl jiř. lodi
' {'resident Witeon" vět-i množství
svého zboží, které šlo také pod ochra
nou í\ K.. aó ovšem, když bylo zjiště
no. bylo také dle zákona řádným způ
sobení vyeleno. Slečna obávala se o
dobré jméno Č. K.
Na poradě 7. listopadu v ředitelství
l\ K.. na niž jednalo se o této věci,
přítomen byl také ještě red. A. No
votný z Chicaga, delegát Čes. Nár.
Sdruženi i podepsaný chef Americké
Korrespondence, který od počátku
pomocné akce věnoval ji zd^ plnou
pozornost a čas od času také o ní re
feroval do Ameriky prostřednictvím
"ťzechoslovak Information Kureau"
ve Washingtone. Oba jsme ovšem vy
světlovali celou věc. poukazovali na
úžasnou obětavost amerických kraja
nu, u*A /.mamani >*.uu\u- jrwuauuu p.
Vosky a dožadovali jsme se. aby Č.
K. neopouštěl věc nyní, kdy vlastně
jedná se jen o zásilky osobní, neob
chodni. vypravované přímo "Czecho
slovnk Tloard" v Chicagu. Porada po«
slé?e skončila usnesením. aby zástup
ci f\ K. jednali o to. zda by někte
rá zasílatelská firma neprovedla sa
ma rozesílání amerických dárku o
všem pod přímou kontrolou a záru
kou samotného 0. K.. aby tak 0. K.
mohl se věnovat i svým naléhavým ů
kolům vlastním.
Druhý den na to byl jseiu opět pří
tomen j»»dnani zástupců <\ K. rady
KVischera a praporn i k a-leptfoná re
iánliarta se zasílatelskou firmou
Schenker v JYaze. která byla ochot ua
celou expedici sama provést. SokOuó
ně oba pp. zástupci zjez.lili všechna
ministerstva, aby získaii jiřílouinoKt
jich zástupců na zvláštní poradě. kte
rá se konala dne 10. listopadu, o je
jímž průběhu zpraví Vás úplň"' přilo
žená kopie protokolu.
V důsledcích usneseni této porady
jednáno bylo pak znovu ) aaterickveh
dárcích ve schůzi řiditelsua 0. K. a
sice dne 14 listopadu, kde se mnod
byl také krajan We.nv r. z Chicaga,
bývalý tajemník Krustu'ho Výboru,
Os. Nár. Sdružení. Tam rozhodnu
to, j>ředat rozesílán1 zásilek z Ameri
ky firmou Schenkcr i' Spol. v Praze
II. Hybernská ul. č. 4., Vám kabelo
vat. abyste zastavili v/hledeni k za
vedení balíčkové poity. další zasílání
dárků z Ameriky. Zásilky pro Csl. <~\
Kříž posílat, pokad možnt>, prostřed
nictvím Hooverovy misse v New
Yorku.
Kabelováni vzala na se sama slečna
.Masarykova, zda tak učinila dosud
nevím.
1 otázkou bylo htažení nákla
du dopravních z Hamburku až do ru
kou adresátů. Na dopravu "'Zacy'* a
ostatních lodí musil Česl. Kříž pou
kázat do Hamburku již 75.1MM) něm.
tnarek jako zálohu. Přirozeně pak
musejí být i placeny náklady expedi
ční. tedy ve skladišti, poštovné, éi ná
kladní poplatky, pojištěni atd.
Pan Wegner vysvětlil pak celou
věc tím. že Vy jste hradili dopravné
za onen dar "Amerického Červeného
(Kříže na lodi "Zaca" a mimo toho
vypláceli jste dopravné daru Osl. č.
Kříže domnívajíce se ^nad. že dary
budou z Hamburku či TA-stu dopra
veny na účet státu. Tolik jsem aspoň
vyrozuměl z jeho vykladu.
Skutečnost je prostě ta. že dopra
va z Hamburku a všechny další vý
lohy musl býti hrazeny Vámi. Jevi se
tedy nutná potřeba, abyste větší su
mu našich korun poukázali Csl. Č.
do Prahy na Agrární banku,
na se potom vyúčtuje. Počí
" se Í4 milionem £sl. ko
'^šníiu kursu 21.)11. —
• není u Vás sumou
*1 dobře vědomi,
<sou poplatky
^opravu zá
;1 ničeho,
poněvadž mu tehdy příslušná mini
sterstva povolila, vzhledem k humán
nímu účelu dopravu zdarma. Dnes ale
po těch zkušenostech, které učinily
úřady s Voskou. totiž že mimo zási
í lek lásky, přivezl sem také své zbo
ží. pro svůj privátní "business." jsou
všude i k Vavl akci nedůvěřiví, obá
vajíce se, že se to bude opakovat,
i Vysvětlili jsme jim vše obšírně,
odůvodnili a zaručili, že akce vedená
Vámi. je akcí opravdu dobročinnou a
ne "businessem." poukázali na to. že
promíjením poplatku za dopravu se
vlastně zase ochuzuje stát sám. a
dnes že už není tak zle, jako bylo na
jaře, takže dárky již zde nemají tako
vého významu jako tehdy. O tom
všem je možno mít i různé úsudky. —
Další porížp jsou řízem celni. Záleží
j"u na liberálnosti celních úřadů, aby
věc umožnily, neboť pochopíte, že při
. takové spoustě dárku podrobné celní
íízení by prodloužilo expedici do ne
konečna. I>osud to ještě ušlo. inter
j věnoval js»»m u ministerstva financi.
, aby dosavadní prakce byla dále pro
váděna. Neplatilo se totiž clo žádné
u osobních zásilek. Podotýkám vý
slovně. že tabák sem nemůže, jsa mo
nopolním předmětem a podléhá veli
i kému clu.
j Dnes, tedy 20. listopadu, co toto
j píši, je si'uace následovní. V celnici
holešovického přístavu ,'«ží již týden
7 vagonu zásilek, připravených k o*
• tfeslání. ale nejsou vozy. Urgoval
| jsem na příslušných místech, slíbili
j je dodati. To j»> zAsilka asi 722 be»
! den vypravených konzulátem z New
. Yorku a váuii. í. j. Amer.can Czecho*
j plovák Board >: Chicaga, šly lodí 'Prin
j viessa Christiana ' do Terstu u potom
| drahou do Prahy. Jsou to zásilky
[velmi správné opatřené, zabalené i a
{ dresovaně. takže /.de s tím měli vel
; mí snadnou a rychlou práci na značný
j rozdíl od 111. lodi "Juliany", vypra
: vené Voskou. Jsou to zásilky z Chi
i v a tak namaiKOti :.aiueni jst-ui
i více beden od 'Ženských Listů." 'Slo
venských Pria dek' a j. \ Holešovi
, ■■•ich sestavují ještě v těchto dnech
i /-.isiiky z lodi Voskový "Juliany",
! ze rboží přivezeného z Ameriky.
[ Zatím v Děčíně. zasíl-itelská firm^
jčfchonker a Spol. íPraha) vyklátil.
| pravé prviii část nákladu v. lodi '"Za
I ca" (je na ni také 7Í b_'den z Cleve
I lundu > který tam jde po Labi vlečný
í mi loděmi. Dálo jsou z Hamburku
j hlášeny vaše náklady 11a lodích "Ke
I reouwle," "Keresan." "Jacon," kieré
přijdou všechny do Děčína, kde se
započne ihned s rozesíláním jednotli
vých zásilek adresátům pod úplnou
ale kout rolou Kříže, pod podmín
kami. za. kterých bylo rozesílání vící
svěřeno firmě Schenker a Spol. Dluž
no podotknouti. že (ato firma uvolila
se prorésti expedici pouze za úhradu
hotových vydáni, bez jakékoliv provi
se.
Přikládám kopie dvou protokolů o
vykradených zásilkách. To ie z něch
722 beden došlých přes Terst a zdá
pe, že bylo to již vykradeno v Ameri
ce, což se konečně dá zjistit.
Zajedu též v příštích dnech do Dě
čína a podám vám pale podrobnou
zprávu. Dnes jsem vám též kabeloval
a žádal o plnou moc zastupovati vás
zde. pokud zde ještě budu. Račte ur
čité někoho pověřiti tím, případně p.
Beneše, jede-li sem. poněvadž zde
vlastně není nikoho, kdo by měl legi
timaci za vás jednat. Já jsem byl nu
cen chopiti se věci sám, poněvadž to
ho okolnosti naléhavě žádaly.
Přimlouvám se vřele za zaslání ně
jakého dárku personálu Č. K. v celni
ci bolševického přístavu, k rukoum
p. Lexy. Zaslouží si toho za opravdu
dohře konanou práci expediční.
áhrnu-li celý tento obsáhlý dopis,
docházím tedy k následujícímu resu
mé! .Je třeba s vaší strany:
1. Zaslání sumy asi 200,000 K Čsl.
0. Kříži, prostřednictvím Agrární
Banky v Ifaze II., k úhradě expedič
ních nákladu.
2. Jmenovatí zde někoho vašim zá
stupcem v zasílací akci.
:í. Xedopustiti, aby alvce bylo vyu
žito k účelům obchodním.
t. Zastavit i zasílání dárku co nej
dříve.
Při oslavě výročí naši svobody, byl
zřízen umělý náhrobek padlým repu
bliky (kenotaf) na Václavském nám.
1 Položili jsme tam s rerl. Novotným
, vařím jniénom věnec s nápisy na stu
hách: Bratřím, kteří se nedožili
Československá Národní Kada v A me
trice a Legionáři z Ameriky. Zakou
■ pen byl 7. fondu ainer. delegátů V.
j Beneše a red. Novotného, který zde
I spravujeme.
Mám za to pánové, že moje zpráva
! vás plně uspokojí a poskytne vám
[možnost uklhlniti všechny pochyby
j mezi odesilateli. Budu vám refeso
vat i i na dále.
S Krajanským pozdravem za Ame
rickou korespondenci
Boh. Klír.
Ohlasy z dálné Sibiře.
Jakým způsobem oslavili hrdinoi naši
hoši památný den 28. října, první
to výročí Československé
republiky.
V posledních dnech obdržela pani
Louisa Jičínská z čís. 1933 již. Avers
ave. velice zajímavý dopis od svého
muže dr. J. Rudiše Jičínského — a
Irskutska ještě. — Dopis, který nese
datum ze dne S. listopadu1*' pro zají
mavost jeho sdělujeme se čtenáři \
plném znění. Doktor v něm píše:
"To píšu v den. kdy každý věrný
Čech vzpomíná strašné porážky na
Bílé Hoře. A píšu v době, kdy jsmf
si odbyli už oslavu dne v dějinách če
ských dojista uejšťastnějšího, dne 28
října — v daleké Sibiři mezi dobrým:
hochy a statečnými vojáky, vojsky Če
skoslovenské republiky. Myšlénka zs
myšlénkou víří myslí naší. Porovná
váme léta ještě nedávná se vším, če
ho sami stali jsme se účastnými, ne
mohouce ani pociiopiti, jak čas utikí
a co vše byl poslední dobou přinesl
Znáte mne. Mně nikdy nepostačuj
parády pouze a prázdné bankety sc
všemi podobnými malichernostmi a
maličkostmi. Proto se jistě nedivíte
nepíáu-li zrovna- jen o slávě a zas jei
slávě pouhé. Takové věci prodělah
jako snad každé jiné poselstvo i tc
z Čech — čili delegace, jež z č£st
zde ještě dlí, co zatím kousek z ní —
hlavně t Ameriky — již odejel. C
dojmech svých dojista uvědomí Vás
sami. JJně stačí, poukážu-li na prů
běh práce a to zase sokolské, jakž
sh bvía v slavný pro nás den sama j
projevila
Dne 2$. října konala se ve velkém |
městském divadle skvělá sokoissá a-1
kademie. Za jásavých a slavnostních!
j zvuků overtury k "Libuší", kdy hle
diště byly vojáky, našimi bratry, ho
sty všech zemí, spojenci a hlavně ú
ředními zástupci "jejich přímo přepl
něno, vyhrnula se opona. Ze tinv po
idl se před zraky všech vynořovat!
jeden krásný obraz za druhým, obraz
našich hochů jako rozvédčfkfi v ru
ské armádě, obraz našich u Zborova
a další obrazy z celé cesty velikou
Sibiři za nesčetných bojů vítězných
i strašného utrpení, neštěstí a do
• konce i opuštění. Žasli jsme nad
vlastním uspořádáním obrazů. Když
pak jeden silnější dojem stihal dru
hý. byli bychom rádi vše. co jsme
viděli na vlastní oči. přenesli tam k
Vám. Z obrazů mluvilo dílo české se
i slovy sokolskými. Vlastní sestavení
j obrazů lišilo se od podobných pokti
; sů u ná* tím. že bylo naprosto umě
i lecké. Slovní doprovod, ozývající se
7. přítmí zákulisí přidával světelné
(hře barev. Vše vyvrcholilo v obra-(
! zu posledním — v obrazu vítězství
I volné demokracie, zobrazené nahou,
j mohutnou postavou sokolského borce.
| K těmto obrazům důstojně se po-;
| ji! pořad další, pořad čistě sokolský,
I tělocvičný. Družstvo na bradlech ko
nalo pravé divy. Po technické strán
ce. což přiznáváme bez mučení, jsme
takových výkonů ladných a znameni
tě provedených i v soustavách nejsil
I nějších hned tak neviděli, leda v
j I*rr?samotné o posledním sletu. —
i Také cvičení prostná — úpolnická by
: la přímo krásná. Našim vedoucím —
. Erbenovi. Táborkovi a Perglovi vše
• chna čest. Ckázky ženského tělocvi
ku se náin však rozhodne nezamlou
| valy. Vše bylo jaksi na rychlo se
(1I1UIUJ U piuiu i ©i auc
Valčíkové kroky postrádaly elegance,
kterou u amerických jednot vídáme
i na slabíích m.rstech. Závěrečné
číslo — krouženi kužely, řežavýiu u
hlím opatřenými, bylo jen — efekt
ní. Hudba toho večei# byla velice
dobrá u znamenité přiléhala.
Když jsem se vrátil ze slavnosti,
našel jsem 11a svém stolku telegram
7. Yladivostoku. vyzývající mne k o
kamžitému vydání se na cestu do Yla
divostoku. kde čekají 11a mne rozkazy
k úkolům příštím. Přál bych Vám
viděti, jak to působilo na všechny
svěřence moje, nemocné i raněné bra
try. jak působilo to na sestry naše i
i všechny členy družiny, v její.: sprá
ivě nachází se naše veliká nemocnice
Amerického Červeného Kříže! Leč
jaká porada! Kázeň je kázeň. V
příštích dnech odjedu, bveh zanechal
dilo své dobrému nástupci, hodnému
dr. Bargeovi. jenž bude na naší —
"československé palatě." Tož tedy
půjdu na stanoviště nové Americký
Červený Křiž zakládá nové nemocni
ce. protože nákaza tyfu skrvnitého a
teď mimo to i chřipky stále se šíří.
Staví se hlavně nemocnice chirurgi
cké a infekční podél tratě Sibiřské
dráhy i za Bajkalem jakož i zde v
Irkutsku. neboť situace vlastni je
přimo příšerná. Naši již i nejvňtíí
nemocnici v Omsku evakuují, takže
co nevidět přijede sem spousta ne
mocných a raněných se všemi druži
nami lékařskými a ošetřovatelskými.
Spojení železniční je následkem ů
stupu na frontě přerušeno až sem.
iDežurný generál Eisenberger, když
jsem se s ním a plukovníkem Haerir
gem, podplukovnikem Jandou, majo
rem Pytlíkem, kapitánem Prášilem a
Knapem a jinými loučil na štábu, slí
bil mi, že se o bezpečnou cestu pro
mne postaru, au pozduam rutinum
jsem se s bratry přednáškou na thc
ma "co vykonala Amerika v boji za
osamostatnění našeho národa a sebe
určení malých národů vůbec." Jsem
tomu rád. že tato příležitost byla mi
poskytnuta celým 2. plukem. Konala
se v jeho rozsáhlé a velice útulné čí
tárně. Hoši dostavili se v plném po
čtu a tak jsem jim mohl lecos po
věděti, co* bylo dílem české Ameriky
a na čem pracoval i Americký Čer
vený Kříž* který pracuje nyní 1 v
T*raze. Mluvil jsem jen jako ameri
cký občan, jenž narodil se v drahých
("echách, jenž miluje tu drahou mat
ku svou jakož i ženu drahou, kterou
zove svou novou vlastí. Přednáška
po patrné zamlouvala, ueb jsem ji
musil opakovali na dvou místech ji
ných, t. j. v našich nemocnicích. Před
náška se konala pod záštitou Osvi
tového Kroužku 2. pluku. Právě jsem
obdržel dopis od našich 10 bratrů,
evakuovaných k dopravě domů. —
Všichni děkují Americkému Červené
mu Kříži za vše. co pro ně vykonal.
Věřte nebo nevěřte, těchto pár řád
ků je mi milejších, než jakýkoli kříž,
vyznamenání nebo trety. které se při.
pínají časem na prsa lidiček v.^elija
kých. My se snažíme pouze konat!
povinnost 4 to svědomitě a poctivé,
ujišťujíce Vás, že ta^c činitl budeme
i nadále. Váš dr. J. Rudlš Jíčinský,
kanitán Amerického Červeného Kří
že."
Železniční katastrofa.
Přihodila se u Čelákovic. — Jedna o
soba usmrcena, 30 těžce a mnoho
jiných lehce poraněno.
Praha. 7. prosince. — V£era odpole
dne událo se na trati severozápadní
dráhy mezi Čelákovicemi a Mšeticemi
z příčin dosud nevypátraných osudné
neštěstí. Osobní vlak číslo 41S, vyjí
ždějící z Prahy o 4. hod. 23 min. odp.,
srazil se před 6. hod. odpol. na záhy
bu mezi Čelákovicemi a Mšetínem se
zrychleným osobním vlakem číslo 15.
jedoucím od Znojma a přijíždějícím
. dle jízdního řádu o 5. hod. 38. min. na
. pražské Penisovo náměstí. Poněvadž
. oba vlaky byly na volné trati již té
, měř úplně rozejety, srazily se hustě
, obsazené jejich massv nadmíru prud
i ce. Srážku odpykal nejhůře vlak číslo
i 418, u něhož bylo několik vozů úplné
roztříštěno, strojvůdce Prokůpek a
, mnoho cestujících těžce zraněno. Po
1 kud dalo se zjistit! v pozdní noci, kdy
1 pomocný vlak o 8 vozech na místo vy
» pravený vrátil se do Prahy, bylo přes
1 30 osob velmi těžce zraněno, jeden
• muž nezjištěného jména cestou ze
> mřel — a na 40 r»soh lehce zraněných,
pokud se nerozprchly, přivezeno ještě
druhým pomocným vlakem pozdě do
půlnocí do Prahy. Jak vyprávěli leh
ce pohmoždění, z nichž valná čási. u
trpěla utřes nervů, odehrály se po
srážce děsné výjevy. Mnoho osob vy
hozeno do povětří, j.ným smáčknutím
mezi trosky způsobeny těžké pohmo
žděniny nebo zlomeniny údů, několi
ka osobám — také jedné paní — ura
ženy obě nohy — zkrátka, běží o ne
štěstí. které dosahem svým nestojí
daleko za neblahou katastrofou u U
herska z roku 1909 na trati společno
sti státních drali. Z těžce raněných
dopraveno 21 pomocným vlakem do
Prahy a odevezeno automobily zdra
votní služby do pražských nemocnic,
9 těžce raněných dopraveno do ne
mocnice v Nymburce.
Pomocným vlakeni na místo neště
stí se čtyřmi na rychlo sehnanými lé
kaři vypravili se clief zdravotního od
boru ministerstva železnic dr. Ed.
Šubrt. jenž za pomoci místních léka
řů postaral se o obvázáni krvácejících
a sténajících nešťastníků, zařídiv o
desláni pomocných vlaků se zraněný
mi do Nymburka a do Prahy, odejel
automobilem na uádraží Denisovo,
kde řídil vykládání ubožáků do při
pravených nosítek a transporty do lé
čebných ústavů.
K informaci příbuzných rodin uvá
díme nacionále těžce raněných osob,
jež pomocným vlakem dopraveny do
Prahy. Jsou to:
Jan Doležal ze Žlunic,
Karel Čepek (?),
Pr. Miškovský z Lysé nad Labem,
Fr. Drobný, zřízenec < Masarykova
nádraží,
É. Dressler. Praha Vil., Trojská (?)
Ant. Smolař. Žlunlce,
Bed. Stibor, Šlotava u Nymburka.
Alois Fiala, Praha II., na Hrázi č.
243.
Karel Cibuš, Poděbrady,
Josef Bašta, žel. zřízenec. Louny č.
,r»27.
Marie Choceňská, Praha I., Revolu
ční č. 2.
j-.ucxni.ia Jinarovu. ťooeoraay.
Jul. Roubíček, dělostřelee v Kost
nici nad Labem. Král. Vinojirady.
M. Šiřaldová, Kostomlaty u Nym
burka. '
Fadrhonc. vojín výzvěd, praporu 39.
pluku italských legionářů.
Josef Stibor. Slotava u Nymburka.
Stanislav špaček, zřízenec Masary
kova nádra/.f.
Karel Kalina, majitel prádelny. Če
lákovice.
Karel Jirotka. obuvník. Lány u Bě
lohradu.
Netřeba podotýkati, že doprava me
zi Čelákovicemi a Mstěticemi byla
dočasně zastavena. Před Deniso\<m
nádražím přes pozdní dobu noční na
kupily se davy obecenstva, které ne
trpělivě vyčkávaly i příjezd druhého
transportu.
0 prof. Prokopovi Maxovi.
K jmenováni jeho vyslancem Česko
slovenské' republiky ve Varšavě.
Praha, 28 listopadu. (Post zpráva.)
Prof. Prokop Maxa, člen Národního
shromáždění, jmenován byl vyslan
cem Československé republiky ve
Varšavě. K tomu "Národní Listy
dnešní píší:" Ve věci prof. Maxy by.
la veřejně pronesena obvinění v "Ná
rodních Listech" 29. června ve Člán
ku "Aby bylo jasno," zaslaném re
dakci důvěrníky čsl. legionářů, a v
tomto článku bylo konstatováno, žo
od r. 1918 neměl Maxa právo mluviti
jménem Nár. rady, prof. Masaryka
nebo vojska, které na sjezdu v Čclja
binsku činnost Maxovu odsoudilo a
zbavilo ho své důvěry, an Maxa sice
polemisoval v "Č. Slově" proti obvi
nění. aniž ovšem věci vyvracel a vy
vrátil, což konstatováno v '\Nar. L.i.
stech", dne 5. července. Člen správy
svazu českých spolku na Rusi J. Jin
dříšek v "Nár Listech" ze dne 15. čer.
vence rovněž dokazuje panu Maxovi
špatnost jeho působení v Rusku a je
ho činnost charakterisuje: "Žádných
prostředků jste se neštítil, jen aby
jste dosáhl moci." Dne 7. srpna uve
řejnily "Nár. Listy" článek p. B. Čer
máka, vyslance Československé repu
bliky v Bukurešti, který stejným
způsobem charakterisuje p. Maxu ja.
ko dřívější články a uvádí jednu vel
mi ostrou větu: "Prof Maxa ví. že co
jsem nejvíce nenáviděl u bolševiku,
byla jejich nepoctivost, prolhanost a
umční zkrucovat fakta. Proto se ne
smí diviti, že nedopustím, aby české
obecenstvo bylo zpracováváno touto
bolševickou methodou." A dokazuje
tyto vlastnosti Maxovi názorným pří
padem historie francouzského žurna
listy L. Naudeau: Stručná rekapitula
ce je, že Maxa dovolává se článku Xa.
udeauova o bolševicích, že bolševici
jsou "průkopníky lidskosti" a jiných
pochval o bolševicích. Pan Čermák
konstatuje, že Naudeau byl postaven
před alternativu bud' vězení i horších
věcí anebo svého propuštění do Fran
cie, s podmínkou. napíse.li článek
pro bolševictví. NaudeaU radil se s
Čermákem a Maxou, co má činit a
na konec článek napsal, aby se vy
hnul vězení a tohoto článku, jehož hi
storii pan Maxa velmi dobřbe zná.
jak tvrdí pan Čermák, o němž ví,
že byl vynucen a že neobsahuje pře
svědčení Naudeauova, se dovolává ja
ko domumentu p. Maxa při své chvá
le bojševictví. Vyslanec Českosloven
ské republiky, B. Čermák, jistě sprá
vně nazývá tuto methodu nepoctivou,
prolhanou a zkrucující fakta. Dále
"Nár. Listy" měly uveřejněné provo
láni čsl. legionářů, podepsané před
sediýctvem Družiny českoslov. legi
onářů 1. listopadu 1919, ve kterém
protestuji proti tomu, že agendu le
gionářskou má pan Maxa, jejž nazý.
vají — budeme citovat — "člověkem
veřejně strannícím bolševikům, soud
ně stíhaným sibiřskou armádou, kte
rý je znám svým politickým kejkliř
6tvím a nestoudným intrikářstvím a
který1 jediný-m škrtnutím péra chtěl
obětqvati 80.000 našich hochů, aby
zachránil svou drahocennou hlavu."
Nazývají ho "cynickým prospěchá
řem" a "cizopasným hmyzem" a hro
zí, že "strhají lžislávu a odhalí naho
tu ničemnosti, která za své vydává
zásluhy cizí." Toto zasláno, podepsa.
né legionáři ruskými, bylo uveřejně
no 1. listopadu a v této době se roz.
hodlaje, že má být p. Maxa jmenován
vyslancem československé republiky.
Rekapitnlujeme to, co veřejně bylo
Kašel a rýma jsou teď nu denním pořádku.
* Abyste je odstranili a tak zabrá
nili dalšímu vývinu choroby, berte Severův Bal
aám pro pifce iSeverus Balsam íor Lungs), vý
tečný to lék proti kaéli a chraptlvosti. Ceny 25c
a 50 centů a duň 1 neb 2 centy.
Influenza a nastuzení nemají být! nikdy za
nedbány. poněvadž by «e mohla ji
nak vyvinouti povážlivější choroba. Severovy Ta
bletky proti nastuzeninám a chřipce íSeveras
Cold and CJrip Tablets) doporučují se tu velmi
vhodně. Cena :10c a 2c daň.
Bolení hlavy vyžaduje rychlé pomoc!. Aby se
^ tak stalo, postačí jodna neb dvě
Severovy Tabletky proti bolestem hlavy a neu
ralgii (Severa s Tablets for Headache and Neu
ralgiu) a bývá ihned po bolesti. Cena 25c za kra
bici s 15 tabletkami a lc daň.
Nestravnost č'°včka slabým. přivádí zá
cpu a nezáiivn«fst. Secvrův Ži
votni Baisám <Severa's Balsam oř iíe) pomáhá od
stranit! tyto choroby. Posiluje ce!ou soustavu a
upravuje správnou jaterní činnost. Cena 85c a
4 centy daň.
K vyplachování a n°8nímu v8rkáv*nf
r při rýmě a nastuzení do
poručuje se vřele Severů v Antiaepsol tSevera's
Antisepsol). Dodává příjemného pocitu v tjstech
i v nosní dutiné a léčí podrážděné tkanivo. Cena
35c a 2 centy daň.
Vleklá zácoa I"iviidí £-íi*st0 sebou závrať.
^ žloutenku i žlučnatsot a jiné
jaterni nesnáze, které vňak rychle napravuje pra
videi^i dávka Severových Pilulek pro játra (Se
vera s Liber Pillg). Konají svoji práci rychle a do
bře. Cena 25c a cent daň.
Ženy i dívky
bývají často podro
beny chorobám a ne
pravidelnostem. jež
je činí neschopnými
práce. Sevarův Re
qutátor — i Sevora's
Regulátor) se dobře
osvědčuje v léčení
takových chorob. Ce
na $1.25 a 5c daň.
Píáč u dětí
často ukazuje na ně
jakou poruchu, která
má lir/ti ihned od
straněnu a dítku zí
skána tak úleva. Se
verův Tišitel děti
<Severa's Soothing
Drops) jest výborně
znáni všem matkám
jako pravý přít*!
maličkých. 25c a li
da ň.
Kalendář zdarma!
•Jako každoročně tak i letos rozeslal i jsme
všili!" do lékáren zásolm Severovýeh českých
kalendářů. Žňilejte tc.lv <> výtisk ve svojí lé
kárne. aneb si oň pist" přímo.
Severův
český kalendář na r. 1920 j
gw
predí'*í všechnu minulá vydání, jak obsahem
lak úpravou. Upozorněte na to svoje příte
le. Chceme, aby každý měl po ruce iento
kalendář.
. F. SEVERA CO., CEDAR RAPiDS, la. f
I
Liniment
(někdy zvané ma/.á
ní neb oleji, má být i
vKude v domácnosti k
okamžitému upotře
benf. Mějte stále po
ruce Scverův Goth
ardský olej iSeverH*s
I Golhard Oih, který
i se vždy o«véd«'il. Ce
ny: .''Oč a 60c a a
[ centy daň.
liehké vlasy
pln<^ života a lesku
jsou okradou každé
ho člověka. Zkuste
jednou neb dva krátě
týdně vždy upotfobi
ti Ssverovu Pomádu
na vlasu iSevera'8
Pomád?). Pomáhá i
při účesu. Cen?. -5c
a li- daň.
i
Svědivé vyrážkv znátné pod jmény svrahu.
* lišeje, chrástu, vyrážek
po jedovaté ákmi:p<". trudu, slaného toku, rychle
mizí, jc-li pi*i!cl:t lána Severovi! mast na kož;ií
choroby (Severa's Skin Ointment). Přináší ry
chlou a vítanou pomoc a úlevu. Cena 50c a 2c daú.
iMast na ránv,kleni rychJe hojí a léíí uejf'n
rány, a!e i vředy, spáleniny,
opařeniny, odřeniny, řezy u dětí i dospělých, má
hýti všude a vždy pohotově. Sevcrova mast na rá
ny a bolesti <Severa's liealing Ointment) odpoví
dá těmto požadavkům. Ceua L'5e a lc daň.
Slabé nCrVV zaviňujl nervcvjnost. nespavost,
bezesnošt. hysterii, čivnf vysíle
ní a celkovou únavu. Chcete-li osvř-žiti čivní ú
strojí. berte Ssverúv Nervoton <Severa's .Vervo
ton). Jest to výtečný sílitel seslabeného ústroji
nervového. Cena $1.25 a 5c daú.
Léčebné mýdlo, jel,ož možno[ ja*
J ko mýdla toiletíiílio ke
koupeli :! udržení ("1 zuš:«H'htčnf |»!#-ri. jest v:" ud«j
vítaným hostem. To možno říci o Severové Léčeb
ném mýdle kožním <Severa'* Medicated Skin
Soap>. Zkuste jej. Cena jeho jest rxmze 25c.
Nečistá krCV ^Vil l)I"^iaou různých vředů,
vyrážek a ran, trudů a boláků,
které třeba odstranili tím. že se krev dobře pro
čistí. Severův Krvečistitel i'Severa's B!ood Puri
fiori koná takovou prácí rychle a svědomitě. Po
siluje celé ústrojí. Cena $1.25 a 5c daň.
Bolení v zádech mívá HVOji přf<'inu ol)y
ěejně v chorobě ledvin.
Proto je radno brati ihned Severúv Silitel ledvin
a jater íSevera"s Kidney and Mver Remedv), aby
nepořádky ledvin dlouho netrvaly a aby se nápra
vu brzo dostavila. Cena 75c a 51.25 a Je a 5c daň.
napsáno, konstatujeme, ze v úřední
cestě legionáři svá obvinění rovněž
pronesli a předkládáme tato fakta
prostě veřejnosti. Nejsme přirozeně
v této věci soudci, avšak nepochybu
jeme, že žádný poctivý člověk v Če
chách, který má pocit veřejné morál
ky, nemůže ei vzít. uváží-li všecky ty.
to věci při nejinenším nevyřízené a
nevyjasněné na se zodpovědnost, aby
zástupcem Československé republiky
byla osoba, proti které jsou vznesena
tak vážná obvinění.
Nový ministr.
Dr. Milan Hodža jmenován novým mi
nistrem Tusarova kabinetu.
Praha, 6. prosince. — President Ma
saryk vydal tento vlastnoruční list:
"Pan dr. Milan Hodža v Praze: Jme
nuji Vás ministrem pro sjednocení zá
konodárství a organisace správní v
Československé republice. V Praze, (J.
prosince 1019. T. G. Masaryk, v. r. —
Tusar v. r."'
Kabinetu Tusarovu přibyl ministr a
to právě v dobč. kdy se mluví o ne
bezpečné krisi kabinetu následkem
rozporu mezi omnia sonmiMii^im
stranami. Xový ministr ■— jest jím dr.
Milan Hodža, <"len Národního shromá
žděni a diplomatický zástupce se zvlá
štní misí v Pcšii — jmenován byl pro
resort, neexistující, totiž pro sjedno
cení zákonodárství mezi dosavadními
českými zeměmi a Slovenskem. Pal
čivost této otázky, která způsobovala
zejména v oboru soudnictví četné kom
plikaee, pociťovala se již od převratu
a na řešení pomýšlelo se různým způ
sobem. Když se tvořil v červenci 1910
kabinet Tusarův, žádali Slováci mimo
Jiné také to. aby byl rozmnožen počet
jejich ministrů. Místo dosavadního je.
diného ministra žádali tři. Po dlouhém
jednání docíleno dohody tím, že kro
mě dra. ňrobíira byl jmenován poslu
nec Houdek ministrem zásobování a
kromě toho dán slovenskému klubu
závazný slib. že dojde v nejkratší do
bě k zřízení unifikařního ministerstva
a to se nyní stalo. Původně byl pro
tento úřad vyhlédnut dr. Fajnor, po
zději stal se jediným kandidátem dr.
Hodža.
Sebevražda domnělé dcery
korunního prince Rudolfa.
Zmínili jsme se u2 stručně o sen
stení sebevražd'*- paní Almy Vcčerové
Steanové v Londýně, kterou se před
nedávnem horlivě zdoývaiy hlavně
londýnsko lióiy. aniž z jejich zpráv
bylo nap.-o'jf.i jisto, kdo vlastně byla
tato dobrodružná dátua. Jenom neja
sné narážky a jméno Večera dávaly
tušit!, o koho jde: její manžel odmítl
říci, kdo byli její ťodiče.
První zprávy o sebeviaždé praviiv
asi toto: Kapitán Steane a jeho pa
ní súčastnili se plesu na oslavu vítěz
ství, pořádaného v hotelu West-End.
Ke 2. hodině ranní vraceli se domů a
paní odebrala se ihned do své ložnice.
Krátce po té zaslechl její manžel vý
křik a pospíšiv do ložnice, zastal svo
i ji paní v posledním tažení. Zemřela,
nežli přišel na ryclilo povolaný lé
kar. Na jejím toaletním .stolku nale
zena lahvička cyankali, jehož nešťa
stná paní zřejmě požila. ✓
Paní Steanová, která byla poprvé
provdána za Američana Hnynea, s
nímž dala se před několika léty roz
vést!, provdala se za nynějšího man
žela teprve přede dvěma měsíci. Po
dle i>aily Mailu pohlíželo na nt její
okolí stále jako na cizí princeznu. 7.
prvního manželství měla syna, u ně
muž lnula velikou láskou. Za války
byla činná při americkém Červeném
kříži a dokonce i na frontě. Pro svou
krásu byla jednou z nepopulárněj
ších lodýnských dam. Šatila se i/c
obyčejným vkusem a byla dobrou zá
kaznicí nejlepších módních závodů na
Bond Streetu. Přes to, že žila ve .šťa
stných poměrech, jak se zdálo, jevi
la v poslední době velikou sklíčenost
a její četní přátelé domnívali, že
má tajný žal. To bylo známo už dá
vno před tím, nežli se provdala za ka
pitána Steana. Vyprávělo se o ní, ze
1 přede dvěma roky byla zasnoubena s
mužem z 11 ejlepší londýnské společno- ]
sti. ale se sňatku sešlo. Už tenkrát
I učinila prý sebevražedný pokus, .le-1
nom rychlému zakročení lékařskému
podařilo se zachovati ji 11a živu. ii.vlo
ji teprve 29 let a ač svého chotě miio
vata a y.ua v příznivý en jwiuei<**.-u, ne
byla šťastna.
Kapitán Steane je elegantní muž
robustní postavy. Byl kapitánem an
glické armády, nyní hoz zamést míní.
Se svou chotí oženil se dne .10. srpna
tohoto roku. Svou ženu vylíčil jako
nervové churavou. hysterickou a o
běť záchvatů šílenství. Žila prý v u
Rtavičném strachu o svého syna, kte
rého velice milovala Mezi manželi
nedocházelo nikdy ke sporům a kriti
ckého večera zdála se jeho žena veli
ce Šťastnou. Notančila vůbec. Nepila
nilcdy nad míru a na p!ese vypili ten
krát oba dohromady jednou láhev
šampaňského. Když se vrátili z picsu
domů. sedéli chvill na pohovce u kr
bu a hovořili o různých věcech. Jeho
paní pravila: "Jsem tak Šťastna, že
Jsem zase donis>. Necítím už žádných
následků z té strašlivé doby." Její
choť uhodl hned, že jde, o milostnou
aféru, po ní/ se už jednou pokusila
otrávit i se.
"Potom pjzorcral jsem na ní 'znám
ky hysterie." pokračoval Kapitán Síe
nne. "Knčeí.i, zatím co j-em ji pojal
do náruče a chlácholil, a řekla: Ano.
půjdu spát, přijď ke mnč. — Na to
odešla do ložnice. 7.a několik minut
zaslechl jsem výkřik: Toni, tentokrá
te to vezmu skutečně! Yešcd do lož
nice, zastal jsem ji stojící u krbu: pi
la ie sklenice vodu. Pak šla k oknu
a otevřela je a slyšel jsem venku Mn
i kot Přišla nazpět a řekla mi: To
j ni. polib mne naposledy! Potom kle
| sla bez vědomí. Odnesl jsem Jí do po
stele a pokusil jsem se telefonovat!
lékaři, což se mi podařilo po několl
; ka pokusech. Moje paní nemluvila uz,
ač žila ještě půl třetí hodiny. Trvalo
celou věčnost, než přišel lékař."
Dále vypovídal kapitán Steane. že
si jeho pani stěžovala, že její život
byl velmi smutný a Její první man
želství velmi nešťastno. Několikráte
vyjádřila se. že by cn'ěla umFíti Zdá
se, že to bylo její utkvělou myšlén
kou. O svých rodičích pravila, "že oba
zemřeli sebevraždou. Slýchává pry,
jak ji její matka volá, a přála by .>? k
ní. Stále chovala obavu, že její první
manžel vejde ve styk * Jrjíin synem.
Za hysterických záchvatů, které mí
vala dvakrát až třikrát týclné, mluvi
la vždy o sebevraždě. Za dvouměsíční
ho manželství s ním nepokusila se ni
kdy o sebevraždu, ale tvrdila několi
kráte. že požila jedu. Jediní příbuzn'..
o nichž mluvila, byl její otec a mar
ka. ale neřekla nikdy, že by byli bý
vali šílení.
Ohledně mrtvé prohlásil, vyslech
nuv ještě několik vedlejších svědků,
že paní Steanová trpěla záchvaty ší
lenství a že měla utkvělou myšlén
ku, že Její rodiče zemřeli sebevraž
dou. Mluvila ze zvyku o sebevraždě a
vžila se v myšlénku tu tak. až jí ko
nečně podlehla. Sebevraždu spáchala
v okamžitém záchvatu Šílenství.
Vrátí se do Olomouce.
Praha, 10. pros. — (Pošt. zpráva.)
Kardinál Skrbenský. olomoucky ar
cibiskup. který dlí právě na léčeni v
Teplicích, vrátí prý se v polovici pro
since do Olomouce. l'ž kolovaly zprá
vy. že se Skrbenský uz n;t stolec olo
moucký nevrátí, a tvořili se kombina
ce o následníku.
První pluk na cesté domů.
Vladlvostok, 10. prosince. - »Pošt
zprávu.) I>nes odejela odiud parníkem
"Yunan Maru" část prvního p!tiku v
plné výzbroji na c?stu do Českoslo
venska.
Jak zachovat zdraví snadné a jistě.
Je-li váš žaludek v nepořádku, ne
obviňujte jej! Doznejte upřímně, ž<
se dopouštíte tolika přeéinů proti ná
ležitému způsobu života a výživy, žc
ubohý, zneužívaný žaludek musí s«
bouřiti! Jak to napravit? ("'těte ten
to list: "St. Paul. Minn., 7. pros. 1911#
Kdykoli máni nějaké potíže «e žalud
kem, tuk jen běžím do lékárny pře
Trinerovo Léčivé Hořké Víno a za 2—
3 dny jsem zas v pořádku. Ván Hen
ry ('erve.ný. Kosa St." — Zkuste té>
tento lék a přesvědčíte se. že Trine
rovo Léčivé Hořké Víno pomáhá kť
zdravf a zachovává je snadně a jistě
A právě tak můžete mít i plnou důvé
ru i ke všem ostatním Trinerovým
lékům, protože íirma Joseph Třinci
Company, 1W3—S. Ashland Ave.
Chicago, 111., jest firma nejvýš spole
hlivá. Vláda Spoj. Států zadala jí ro
ku 1917 a 19IS objednávky velkéhc
množství různých lékařských příprav
ků. a objednávky ty byly vyřízeny í
krajní svědomitostí. 3x*
VYLÍČIL SVOU PROTRŽ.
LTtrpěl j>em zlou průtrž při zdviháni kufrt
před několika léty. Lékaři uii řekli, ?« jedi
nou naději mcliu ykl-idat v operaci. Pisf mi
neprospívaly. Koneřně ď>»ta!<> s<e mi do nikgi
něco. io mne rychle a úplně vyléčilo. Lén
uplynula a průtrž ae jit nevrátila, ač jako te
*ař praruii téžťe. Nebylo tu opc-ace, žádn<
ztráty času, iádnč nesnáze. Nemám nic ni
prodei, aviak podám vám úplné vysvětleni <
totn, jak můžete býti úplné vylétni, b« on
race, když mi dnpi&ťte: Eugene M. Pullen
Oarprnter, 481 E, Marccllus Ave., Manacqtian
N. J. Radčji vystřihněte tuto ozaámku a u
kažte ji každému jinému — můiet* zachránit
život aneb zastavit! utrpení průtrž# ■ M?B«I
před operací.
— — ■*
"HLASATEL" S2.N nHé.
&■■■ ■ >

xml | txt