OCR Interpretation


Hlasatel. [volume] (Chicago, Ill.) 1891-198?, January 06, 1920, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82002636/1920-01-06/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Cechové v Brazílii.
(Náš původní dopis.)
Velectěná redakce!
Dovoluji si zase napaatl Vám pár
řádku, bohuiel však trochu později j
jak bylo mým úmyslem. A tak přijel!
do Brazílie delegát, nasí česko sloven
ské republiky, slovutný cestovatel A. 1
V. Frič. je/ již několikráte Brazílii j
navštívil. procestoval ji skoro celou,
zná teilv poměry zdejší velmi dobře, i
Nemohla tedy vláda poslat i lépe nodi
elho se zástupce, m-b krajan Křič o
vládá výtečné jazyk portugalský. A
proto zástupce ministerstev zahraničí
i výživy těž skutečně krajana Friče
do Brazílie poslaly, by na vlastni oči
se přesvědčil, co /.de ta česká kolon-e ,
učla. jež po celý čas války těž činaě i
pracovala pi'o lepši jitro našeho ná
roda. Má tak příjezd dr. Friče pro |
kolonii Brazilskou význam nemalý a 1
skutečně potřeba zdurazniti ten ne
obyčejně důležitý krok naší vlády, vy
bila jici až do Brazílie. kde kolonie če
ská jest tak slabá, delegáta již nyní. !
Podívejme se na Polakv. zde v Para- i
ně je»t jich a*i laO.OOo a v celé Hrázi- i
lii asi 250.000 a vzdor tomu neni ani ]
slechu, le by tu polská vláda někoho)
měla poslat, zdejší pohlaváři st* mezi
sebou hašteří, každý chce být nejmé
ně "auibasadorem". Skut**ěn»* divili
se třeba jak těm různým veličinám
velikým roste chuť a chtéji být jen
ambasadorumi. úplné v>ak ignoruji to.
že svým postavením by mohli jen
skompromitovati tu svou sotva osvo
bozenou vlast, lnu po srážc** sil hmot
ných nastala srážka myšlének. Vaika
zbořila zdáuí. rozpoutala vášně, odha
lila l**ž. staré omyly, solisuiata uměle
udržovaná. Nyní je nutno organi/.ova
ti nový £ivot -o« iální dle pravidel roz
umu a proto ten. jenž to nejdříve po
rozumí. bude nejlépe na tom. Zdi
se. ze naše vláda čile vstupuje na re
stu práce produktivní, vzdor tomu že
naše polit i»ké strany zda ji se ue ro
zuměli důležitosti chvíle. I krajan
Frič pracuje u nás v Brazílii, by vy
světlil. jaký rozdil jes: mezi íiasí re
publikou československou a Kakousko
Uherskem. má navazatí styky obchod
ní umělecké a literární, ulehčili naše
mu vývozu těžké jeho úkoly, naičzti
pro potřebu republiky dobré nákupní
prameuv Vláda brazilská a Brazilča
né vůbec vzdor své netečtiosti /.daji se
rozuměli důležitosti okamžiku rak :>ro
celou btidoucnost Brazílie důležitého,
že přišli vstříc snahám našeho dele
gata '/.de v stálé Farunu zvia.st** pří
znivá se na akci Friče vládni kruhy dí
valy h tak president státu opětoval
návštěvu. již mu krajan Fric vykoual.
hned druhého dne v Grand Hotelu,
kde neobyčejné dlouho si prohlížel
různé mapy a dokumenty naši války
za svobodu. Časopisy denuě přinášely
dlouhé články, tnterviewy a^d. Zdejší
obchodní komora a universita zvláštní
delegaci pozvaly prvého našeho zá
stupce republiky československé k
návštěvě a sám předseda obchodní ko
mory vysvětloval různé a mnohé 'lú
ležiié botlv. obchodu *e týkající. Hek
tor university s několika znamenitý
mi profesory provázel po všech učir
nách a sbírkách vědeckých našeho de
legáta A tak se »tal pobyt Friče v
Kurytýbě velmi prospě." nýiu pro příští
naši eipansi obchodní, a '• práce své
skutečné radost miti mohl. Potkaly
tedy krajana Friče \- Brazílii různé
"radosti", ale bylo souzeno ještě jiné
"radosti" našemu delegátu zde prožiti.
Raději bych o tom nepsal, leč bera
dobrovoln*' na >ebe úlohu zpravodaje,
nesmím zamlčeti t ro. co mne se týká.
líne 21. září odbyla se inaugurace no
vé mé továrny za přítomností presi
denta státu Paraná. konzulů francouz
ského a italského, poslanců, zástupce
obchodní komory, žurnalistů a rozu
mí se. ze i našeho delegáta českoslo
venského. Friče. ITacuji zde v Knrytý
bé asi pět let a začal jsem z ničeho.
Vědí o tom všichni, dues znaji mne a
mou práci zdejší kruhy, a jak m>* sna
hy jsou ceněny, toho byl svědkem zá
stupce republiky, když po inauguraci
president státu ve své řeči oceňoval
českou práci, pili a vytrvalost. Tento
kráte měl skutečně Frič radost upří
mnou. nel> viděl, že česku práce dale
ko v cizin* se uplatňuje sama o .*vé
vlastni sile. viděl v^k též. že je nei
vyššf autoritou s'átu uznávána pro
Hrazilii za nejvýše potřebnou a velmi
užitečnou. President *•» svéru připit
ku pronesl slova a ptáni zdaru pro po
dnik. jouž nvui začíná pracovat, vsak
vzpomněl rovněž naši československé
republiky, jíž přu! rozkvětu.
Že president paransky přfpitek roz
kvetu naší republice prouesi. zásluhou
jest jen a Jen vlády československé,
neb aebyla-H b.v do Brazílie poslala
řYiče. odbyla by iuaugurace jenom
i* přítomnosti Braziiťanú a byl bych
zde stál úplně sám; a (ak všichni by
li svodky, že mladá na>e vláda přece
již stara se o své příslušníky rak. jako
vlády, zapracované již bčbem dlouhé
řady let.
Týden, který hYi«- dlel v Kurvtýbé.
cítili vsak naši "přátele" Xémci. Ti
zuřili a soptili ve sv> inalornncnosti.
přáli si jen. by dostali KYiče jednou
do svých nikou, aby t n-j mohli po
nialounku. aby jej to " nebolelo", kůži
stáhnout. Dělali se jednomu dobře,
druhému se činí zle. a tak ten pobyt
Frice zde nadělal zlé krv* mezi Nem
ci zdejšími dost a dost. teši méli ra
dost a Brazilcané dověděli se.kdo jsou
to ti Čechoslováci.
"ÍVským týdnem " mo7.no nazvali
návštěvu tu pro Kurytýbu: očekává
me však. že nás brzy navštíví již
"náš" konsul nebo vyslanec, jen/ bude
jmenován. aby zastupoval zájmy Ťe
choslavie při vládě brazilské v Rio de
Janeiro. Vy tam asi to ani neporozu
míte. proč pro nás vystéhovalce jsou
podobné věci událostí velké důležito
sti. Jsouce stále sami mezi cizinci, ne
máme mnohdy ani příležitosti mluviti
správnou češtinou a chvíle, kdy mo
ino přivítat zástupce osvobozené via
eti. viděli před sebou osobu, která ji
representuje a již ti. kteři osud vlasti
v rukou drží. vyslali, bv usnadnili tetu.
kdož doma nedo>latkeui a následky
války trpí. JicU léžké *iti. věřte, i inu
xi slzu v oku se ukáže, avšak slza ra
dosti a hrdosti, že dosáhli jsme koneč.
ně dle. *a ktert naši předkové po sta
teti válčili. NMbych jcštc učco oj
zdejších bolševicích, ale do tohoto
článku se to n»hod1 a proto nechám
to na příště.
Uveřejníte-li těchto několik řádek,
snažně Vás prosím o laskavé zaclání
dvou čísel s článkem tím. Schováni je
do archivu českého hnutí v státu Pá
raná. Zasílaje uctivé pozdravy, zna
menám se Vám oddaný F. Křemela.
Krajanům neb firmám, jež přejí si
jakoukoli informaci, ochotně je zašiu
obratem pošty.
Farmáři a přistěhovalci.
Bez přistěhovalců by ještě veliké
rozlohy půdy ve Spoj. Státech, nyní
jedny z nejpožebnanějších, ležely la
dem. Pohlédněme ku příkladu na stá
ty středová padni, západní i jihozápad
ní, a < o spatříme? Wisconsin. Illinois
Minuesota. Iowa. obě Dakoty, Kansas.
Texas, Óklahoma dekují za svůj roz
kvčr přistěhovalcům, kteří tam přišli
v posledních padesáti nebo šedesáti
letech, prodělávali nejkrušněji! začá
tky. zapa-sili s nedostatkem i s příro
dou. a na konec dodělali se skvělého
vítězství, z něhož prospěch má celá
země.
V poslední době však jsou zde při
stěhovalci dáváni do klatby, a proti
jejich dalšímu pfiiivu maji býti po
staveny vysoké hráze v podobě záko
uů. jimiž by přistěhovalectví bylo vel
mi omezeno, či skoro naprosto zasta
veni*. I hlavní or^anisace dělnické
připojily se k tomuto poplašnému kři
ku proti přistěhovalcům a přimlouvají
se za vydání takových zákonů. Svěd
čí 10 o povrchnosti jejich vůdců a
všech těch. kteří s takovými hesly a
požadavky před veřejnost přicházejí,
neboť, kdyby trochu více přemýšleli,
poznali by jakou cenu pro Spoj. Státy
přistěhovalec!vo mělo. má a takě v
budoucnosti ještě rniti může. Proti
tomuto všeobecněmu proudu protipři
stéhovaleckěmu měli by se postaviti
především farmáři, neboť jejich bla
hobyt a zájmy jsou ohroženy.
Před uedávnem department vládní
j>ro polni pospodářství uveřejnil od
hady o tom. mnoho-li půdy v roce
P«2«» bude obděláno a jaký výtěžek ky
ne. 7. toho. co departmentem bylo u
verejneno. vvcuazi na jevu pre&.v<i|w
jfcf a tA/ko pochopitelné faktum, že
minulého podzimku bylo znavné méně
půdy oseto pšenicí než roku předchá
zejícího; totéž pluti i při žitě. 11 no
ho/ úbyt«*k v osevn proti roku 1^18
ohnání celých 1,700,000 akrů. Ohled
ně jiných druhů obilí, které se seji až
na jaře. nebylo ovšem možno podáva
ti žádných odhadů. poněvadž ještě ani
farmáři samotní nevědí s jistotou, ko
lik kterého obilí budou seti. ale mož
no se vším právem domnívat i. že ta
ké při jiných druzích obilí, až přijde
k tomu jejich Čas. bude zjištěn stej
ný úbytek jako při pšenici a žitu. Zdá
se. že jest tu co činiti 3 povšechným
zjevem, který z těžká jest pouze ná
hodným a patrné přivodcn byl celou
řadou přičiň, které vzájemně sloučeny
jsou a jedna z druhé vyplývají.
Když se uváži, jakou důležitost má
polní hospodářství pro celý náš ná
rodní hospodářský život, neboť stále
ještě tvoři základ našeho národního
jmění, našeho blahobytu a našeho e
konomitkého předáctvi mezi všemi ze
měmi na zeměkouli, tu nelze ani oku
mžik pochybovali, že iu příslušných
místech již se horlivě pracuje, aby
příčiny zmíněného zjevu byly vypá
trány a aby proti nim odporučena a
provedena byla vhodná opatření, ji
miž by iVinky jejich byly seslubeny.
když by se nedaly úplně odstraniti.
Ale na dvojí možno již nyní poukázu
ti i lidmi, kteří nejsou žádnými od
bornými znalci. ?.e totiž nízké ceny
hospodářských produktů jistě nejsou
příčinou úbytku oseté rozlohy pozem
ků a že jednou z přičiň jistě je nedo
statek pracovních sil na farmách.
Za pšenici dociluje se na trhu již
dlouho vyšších cen. než jaké byly za
ručeny vládou aa účelem, aby farmáři
co nejvíce obili tohoto pěstovali, a
které již samy o sobě zabezpečovaly
rolníku, pšenici pěstujícímu, slušný u
žit**k. A všechno nasvědčuje, že tyto
vysolte cenv jesre pi) raau roKu zussjt
nou v platnosti, aspoň taic dlouho. od
kud Kvropu se nezotaví z následku
války u nezvýší produkci vlastní pše
nice tak. aby svoji spotřebu mohla z
největší části kryti z vlastních svých
zásob. Hlavní obilnici Kvropy je Ru
sko a to ještě zrnitá se ve spárech ob
čanských válek, jichž nlsledky budou
borší než boje s nepřítelem, tak že
na vydatný vývoz pšenice a jiného
obilí /. fluska po dlouhou dobu nebude
pomyšleni. Ale i kdyby poptávka e
vropaká úplně p<»minula. jest jistým,
že počet domácích konsumentů kaž
dým rokem následkem přirozeného
vzrůstu obyvatelstva množí se aspoň
o dva milliony. a to samo by opravňo
valo. aby se pšenice pěstovalo více.
Co pak platí o pšenici, jest pravdou i
o jiných druzích obilí, na jichž cenu
má stav ceny pšenice značný vliv.
Ze všech končin Spoj. Států docbá
zeji žaloby na nedostatek, hospodář
ských dělníků vzdor tomu. že se nyni
dělníkům těmto platí mzdy sebe vyš
ší. nemohou býti porovnány se mzda
mi. kterých docilují řemeslníci i pro
stí nádeníci ve větších městech a prů
myslových střediskách. Rozdíl ten o
všem je pouze zdánlivý, jeví se tolik
obrovským jen na papíře. Ve sku
tečnosti jest značně menším, neboť
ve městě značnou část vyššího příjmu
spolknou vysoké životni výlohy. Ho
spodářský dělník při nynější své mzdě
může uspořit i si tolik jako městský a
to na konec je rozhodujícím měřítkem
při mzdě. !»ři tom není vydán růz
ným nebezpečenstvím, lákadlům a
svodům, jimiž obyvatel města je ob
klopen. a to také značně padá na
váhu.
Objevily se v poslední době již čet
né návrhy, jak by se tomuto nedostat
ku farmářských dělníků dalo odpomo
ci. ale ještě žádný z nich neměl žá
doucích pronikavých účinků. Nejen
že dělnici hrnou se dále do měst. dá
vajíce přednost práci v továrnách a
obchodech, ale i farmářští syni a dce
ry hledají "svého štěstí" ve velkých
iné.«tech stejně jako za ooby. kdy ži
vot na venkově byl spojeu s mno
hým odříkáním a byl spiše živoře
ním. Tento vliv měst ueui pozorovali
pouze zde v Americe, jest zjevným
ve všech civilisovaných zemích a pří
činy j«»ho leží hluboko v lidské pova
ze. Ve Spojených Státech jame »éli
Itu výhodu před jinými zeměmi, že
po dlouhá desetiletí mčii jsme zde
| velmi silný proud přistěhovalecký,
| který ze značné míry obracel se na
venkov, aby tam založil si domov a
! zabezpečil si budoucnost. Co dokázal,
fje vidno každému, kdo není zaslepen
I předsudků I nyní ještě možno vyko
j nati mnoho pro tuto zem. když se při
: síěhovaíecký proud nebude zbytečné
j omezovali, nýbrž když bude se mou
dře řiditi. aby neplynul do přelidně
ných velkých měst. nýbrž rozléval se
po venkově. Tak je nutno, aby se
přestalo se štvanicemi proti přistěho
valcům. neboť něco takového více od
radí ty nejlepší živly přistěhovale
cké než přísné zákony a "zkoušky
způsobilosti." Pro farmáře je tedy
důležitým, aby v tom ohledu zakročili
a svůj vliv vhodným způsobem uplat
nili. Nové přistěhovalecké předlohy
by měly jimi býti důkladně prozkou
mány. neboť se dotýkají jejich zá
jmů.
Jak se postarat o trávník
Nic se nevyjímá lépe kolem pěkné
ho domu než hezký trávník. Ovšem u
nepěkného domu se ani ten nejlepší
trávník nevyjímá zrovna moc pěkně,
ale na pěkný domov s pěkným trávní
kem okolo se jistě každý velice rád
podívá.
Ted' pomalu nastane sezonu pro pří
pravu pěkného trávníku. Nejdříve se
musí pro trávník upravit půda. A v
toni právě se dělává ta největší chy
bu. Mnoho lidí ceká. až tráva roste
sama. že každým rokem pěkně vyrazí
ze země a se zazalená. že udělá sama
pěkný koberec, aniž by" se o ni musel
někdo vůbec starat. Ovšem, tráva se
množí sama sebou ze svých kořínků
nebo semen, aniž by se musela znova
vysévat, alespoň po několik let. Ale
právě proto nutno upravit pro ni půdu
takovým spůsobem, aby se mohla do
bře množit a měla příležitost starat se
sama o sebť.
Velice mnoho záleží na tom. aby se
l<u<lil přípravnu nouin: /.au*. niUd
má zorat anebo zrýt hezky z hluboká,
a hodně převláčet záhy na podzim.
Jestli že jsme tak neučinili, učiňme
tak při první příležitosti na jaře. a
hleďme na to. abychom připravili pú
<iu co nejlépe jenom možno.
Které semeno travné anebo které
semeno jetelové je nejlépe vysévat i.
řídí se podle polohy, podle povahy pů
du. sezony a účelu, k jakému je vysé
váme. Pro letní porost, pro horké pod
nebí a suché poměry se nejlépe hodí
bermundská tráva na trávník. Vydrží
Telíce mnoho horka i sucha a roste
rok co rok sama. Brzo se s ní zazelená
půda. bude-li počasi jen poněkud příz
nivé, poskytne pěkný trávník. Snad
no se také seče a nedá mnoho pní
ce, aby se udržela ve výborném sta
vu. —
Pro zimní ozdobu se dost často ua
Jihu užívá tak zv. "rescue" s výbor
ným výsledkem. Vyráží ze země záhy
na podzim, roste i v zimě. když je po
časí mírné anebo aspoň začíná růst.
velmi záhy na jaře. Když se dostaví
horké počasí, vysemeni se a zanikne
až se zase dostaví počasí studené.
V některých krajích se snadno pro
zimní pažit bude dohře budit, texaská
lipnice (IVxas blue grass). Lipnici
modrou z Kentucky (Kentuckv blue
grass) nepřekoná sice nit tam. kde
se daří, ale ta nesnese horké podoebf
a proto se dobře neosvědčuje na Jino
západé.
Na mnohýi-h místech dělá pěkný
trávník bílý jetel. Snáší dobře sucho.
Je vytrvalým a je z něho oku lahodí
cí trávník. Vydrží dlouho a někdy se
vysévá společně s travinou jako na
př. bermundskou trávu. Bertu u ml ku
je lépe začít pěstovat z drnu než ze
semene. Malé kousky ilrnu 7. bormud
kou se rozhází po půdě na několik
palců od sebe a pak se přitlačí
nohon do zenu*'. Drn ten se může
vžiti z poli anebo z okrajů rest a roz
házíme-li ho na podzim anebo hodn«"'
záhy z jara. máme z něho v lete již
pěkný trávník. Rescuc a lipnice ken
tucká se může začít od semene. Ale
má se semeno do vysévat již nu pod
zim. když je příznivě počasí.
Půda vvěerp«ná se má dohnojit
buď stájní mrvou anebo mrvou umě
lou. Proti stájní mrvě se namítá, že v
sobě může obsahovat semínka John
sonovv trávy auebo semena jiných
plevelů, jichž vyplení dá potom mno
ho práce. Ale stájní mrva je přece jen
velice potřebná k hnojení povrchnímu
na starý trávník anebo na půdu. kte
rou připravujeme na trávník.
Z umělého hnojiva se odporuOuje or
ganický dusík fnitrogen). Ale také je
možno, že půdě bude třeba fosfátu, v
kterémžto případ*" bude se k tomu
účelu hodit nejlépe superfosfát. 200 až
400 liber tohoto jk> akru bude asi ten
nejlepší poměr.
Hnací stroj na farmě.
Jedná-li se o zakoupení stroje tin
žajnu) na farmě, je nejdříve nutno do
bře znáti. kolik sily vyžaduje ta která
mašina, kterou má teuto stroj hnát.
Xeboť záhodno zakoupiti hned tako
; vý stroj, jenž by mohl pracovat! s
každou mašinou na farmě plnou pa
rou. aniž by byl při tom nějak přetí
žen. Velice často se při koupi hnacího
stroje dělává ta chyba, že se koupí
strojek příliš malý na tu práci, kterou
Píro palčivou Ekzému.
Přiložte Zemo, čistou, antisepti
ekou tekutinu.—Snadno se přilo
ží.—Neznečišťuje.
Mastné masti a mazáni by se nemě
ly přikládat!, chcete-li zachovati kůži
čistou. Od kteréhokoliv lékárníka za
35 centů, nebo extra velkou láhev za
$1.00 kupte si láhev Zemo. Když se
přiloží dle návodu efektivně, odstraní
kožní nemoc zvanou Ekzima, rychle
zastaví svrbení a výboji kožní nemoci,
také bolesti, popálení. Prosakuje, čistí
a kouejii. Zemo jest čistá, spolehlivá,
nedrahá tekutina. Zkoste ji, jelikož
myslíme, že nic. co jste kdy zkusil, tak
neúčinkuje a neuspokojí.
Th« K. W. Rom Co , Cteveland, O.
Střežte svou krev! i
Klesá-li množství železa, jste v nebez
pečí stejně jako, kdyi klesá rtuť
v teploměru, víte. že je mráz.
Jak učiniti zkoušku, kte
j, rá přesvědčí.
Vědeckou zkouškou krve bylo zjiště
no. že ohromná většina chorobných li
dí trpí nedostatkem železa v krvi. a
že příčinu jejich nemocí není nic ji
ného, než nedostatek železa. Nedosta
tek železa paralyzuje zdraví, zdárnou
úspěšnou činnost, ohrožuje celý orga
nism a oslabuje celou konstrukci těla.
Bledý obličej, nervosnost. popudlivost,
■úbytek sily a vytrvalosti a neschop
nost soutěžiti se zdravými, silnými lid
mi' v boji o život, jsou varovná zna
mení přírody, že krev řídne, vodnatí a
slábne nedostatkem železa. \:ejste-li
si jist sv^m zdravotním stavem, dejte
i si svým lékařem prozkoumati krev,
! anebo učiňte následující zkoušku: i
( Ffesvědčte se. jak daleko dojdete, a
, niž byste pocítili únavu. Pak vezmě
| te dvě pětigránové tabletky Nuxated
Iron třikráte denně po jídle po dobu
dvou týdnu. Pak znovu 7-kusie svou
sílu a poznáte, kolik jste získali. O
j bohacovánim krve a tvořením nových
' krevních tělísek Nuxated Iron sílí ne
rvy. u napomáhá vnésti novou sílu a
, energii do celého organismu.
V opaku s jinými, staršími, neor
' gauickými železitými produkty, jest
i snadně slučitelné, nepoškozuje zuby,
načerní je a nekazí žaludek. Vyrabi
telé zaručují úplnou spokojenost kaž
ricniu odkupníku, v opačném případě
; vrátí peníze. Na prodej ve všech do
[ brých lékárnách.
' od něho očekáváme. Proto při vybírá
ni hnacího stroje nutno miti na zřete
li. jak silný stroj potřebujeme, a pa
matovat! také na to. že čím více za
koupený stroj bude poměrně odpoví
dat potřebné síle — tedy také ne ji
převyšovat — tím úsporněji že bude
me s ním moci pracovali.
: Na průměrné farmě se obyčejně "po
třebuje hnací stroj silný od jedné do
j dvaceti koňských sil. Seznam těch
I nejobyčejnějsích mašin na farmě po
užívaných a síly k jejich hnaní po
třebné ukazuje, že je velký rozdíl me
zi prací, kterou musí konat různé
stroje skoro na každé farmě. Odstře
divka smetany vyžaduje 1 až 3 koňské
sily, bnis jednu polovičku koňské síly.
drtič krmiva čtyiv a pííl až dvacet
koňských sil, prací mašina jednu po
lovičku až celou jednu koňskou sílu,
pumpa jednu a půl až tři koňské síly;
pila od třech koňských sil nahoru, po
dle své velikosti, přenosný obilní ele
vator až 5 koňských sil, řezačka na
dělání siláže od 8 koňských sil naho
ru. samovazač 3 až 4 koňské síly,
stloukání másla od jedné a půl koňské
síly výše misie konkretn od 3 koň
skýeh sil nahoru, mechanický dojíc
jednu a půl koňské síly atd.
Je to dobrý plán užívat malého
stroje k čerpání vody, hnaní prací ma
šiny. ke stloukání másla a k jiným
lehkým mašinám, vyžadujícím pouze
malé množství koňských sil. Stroj
pracující o síle 12 až 15 koňských sil
je zase dobře brát i pouze na větší
práci, včetně loupání komy, řezáni
píce a pod.
Protože, jak vidět, mašiny na farmě
užívané se velice líší od sebe pokud
se týče síly pohonu, není to možno, za
koupit si právě takový stroj na jejich
hnaní, se kterým by se dalo pracovat
pokaždé s tou největší spořivostí.
Není to úsporné hnáti malou maši
nu s velkým strojem. Ale několik ma
lých strojů může spojit dohromady
a hnát společně jednu velkou mašinu
při té největší úspornosti.
Při výběru hnacího - stroje nejlépe
si povšimnouti toho druhu, o jehož vý
konnosti jsme se již sami přesvědčili,
i Tím si uspoříme mnoho času při vše
j lijakýeh těch správkách, když již jsme
I se strojem obeznámeni.
: i in i >i iihm—————M
Vepřové i hovězí maso má být před
požitím dobře vařeno.
Dle přesvědčeni lé
kařů povstávají zá
rodky tasemnice vět
šinou následkem je
dení sírového masa
vepřového a hovězí,
ho, al« vnikají též
do organismu neči
stými rukami. Není
pochyby, že tasem
nice v útrobách člo
věka působí mu mu
. ka. Zuámkou přito
' mnosti tasemnice v
těle jsou její malé články z těla vy
cházející. Jiné příznaky: nespavost.,
špatná chuť k jídlu, závratě, bolení
hlavy, omrzelost. nezáživnost, pocit
mdloby při prázdném žaludku, touha
poirze po některých jídlech. Tyto a ji
né příznaky činí život nesnesitelný.
. Zbavíte se tohoto příživníka rychle
objednúte-li si Laxatodes. lék proti ta
semnicím. od Laxal Medicirre Co., 5166
Laxal Bldg, Piťtsburgh, Pa.. které po
zůstává ze G krab. za $10.48, 3 krab.
$5.74 a 1 krab. za $2.08, v čemž je za
hrnuta válečná daň.
veder a ráno. Mčjte sil
ná, zdravé oči. Jsou-li
oči unaveny, svrbi-li,
podrážděné, zahnctjent,
páli nebo jsou bolavé —
použijte Murine často
kráte. Hoji, občerstvuje.
Bezpečná pro děti i dospělé. Ve všech lékár
nách. Pište si o knížku "Péče o oči" zdarma.
Marině Eye Reiredy Co., Chicago.
YourMS
VYUČOVANÍ
ANGLICKÉ fiECl ££ íftj
lehký způsob. Nenf potřeba lidných knih
neb* slovníku. Výsledek písemné zamče
ný. 3$c za cvičeni. Piíte si » vysvětleni.
MISS BLANCHE SCHWEITZER,
i>Í4 Lexlnrton Are.,
Pept
VEI..KÝ VÝROBCE přijme zástupce
k prodáváni košilí, spodního prádla,
punčoch, šatfi. wařstii a sukní, přímo
do domu. Pište o. volné, vzorky. Ma
diwn Mills, 503 Broadway, New York
City. — K. ú.
Prodávám*
Československé bankovky
ve Spojených Státech, tištěné.
PENÍZE DO ČESKOSLOVENSKA
zasíláme dle denního kursu. Všechny zásilky jsou zaručeny o vy
pláceny v plné hodnoté. Přijímáme úpisy na 4c?a státní poklad
niční poukázky republiky Československé.
AMERICKÁ STÁTNÍ BANKA,
1825 Blue Island Ave. roh Loomis ul. Chicago, Hl.
J. F. ŠTĚPINA, A. J. KRÁSA,
předseda. pokladník.
OBORNÝ RÁDCE V KAPSE!
KAPESNÍ V PLÁTNĚ VÁZANÝ A CENA POUZE — 50 CENTU.
HOSPODÁŘSKÝ I 9 Z U KALENDÁŘ i
OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA: JAN JANÁK. 6611 W. 26th STREET, BERWYN, ILLINOIS.
J
KRÁSA
a něžná pleť nevyváži
NEVZHLEDNOU POSTÍ III.
a .souměr
nost těla &
přímou postavu —
přeco však jčn
ř>! Jich tisfce tu
to vnadu zr. c
možfiuji násled
kem nedostatku
patřičné opory
nejdúle.ž t t 6 j 5 1
části, — totiž
podbMS'.
Ženy jez jsou
si vědomy toho,
že móda a do
bré zdraví jdou
ruka v ruce, no
sí GOODFORM
REDUCUR-SLT
1'OPwTEH. Po
hleďte na toto
vyobrazení, jež
naznačuje j a k
GOODFORM RK_
DťCEIl - SUP-"
t <ji.i £.1* prllno k tflu,—povši
mněte si obdivuhodně ladné a
souměrné postavy,—krásného té
la. sjwávného držení a vftbných
tahů a porozumíte ihned proč so
GOODFORM REDUCER - SUP
PORTEP. téěí takové oblibč u
dam.
ZDARMA ZDARMA ZDARMA
U2fv&te-ll jakýkoliv druh bri
Sní opory, nebo je-li Vám ji tře
ba. pište nám ihned o popis a
vyobrazení tohoto obdivuhodného
vynftlezu, jež Vám bude zasl&no
ZDARMA. Nezasílejte peněz, —
pouze Yaáe jméno a adreseu, toť
vše.
Key COODFOllii UFO. CO.
"53 Mills Bldg. St. Lenit, Mo.
JIŽ MÁME
dpčtné novou zásobu knih z Čech:
Autombibil vo službách dopravy $1.10
jKíštou $1.20. Poruchy automobilu 55
c.fntň poštou 60c. Armatura automo
bilu a motorcyklu 50c. poštou 55c. —
NOVINKY: — Meinecková: Touhy
a zrady 75c, jx>štou 85c. P. X. Svobo
da: U pěti irtoří 90c. poš. $1.00. Ma
šek: Mír 10c, pos. 45c. Cárská: I)ru
há Nina 85c, poš. D5<'. Cárská: Dža
vachovské hnízdo 90c, poš. $1. Cár
ská: Lída Vliasovská 95c, poš. $1.03.
H. l)i£uet: Já a on 75c. ipoš. 85c. Ji
rásek: Staré pověsti české, nádher
iif1 obrázkové vydání $1.90 poš. $2.15.
Jo to živobítíčko 40c. poštou 45c. —
Dlouhý: Léčivé rostliny (heťbář) s
četnými obrazy v textu $1.25 poštou
$1.40. Smích Republiky, nejlepší o
brankový humoristický časopis, číslo
15e pošt. 17c. Český Svét, číslo 15c,
poě>tou 17c. — Mnohé jiné knihy, no
vé divadelní hry.
F- PÁNCNER,
3445 W. 26th St. Chicago, 111. Ii8x5
COSUUCH LINE
Přímá plavba do Řecka a Terstu.
PARNÍK PRESIDENT WILSON
vypluje dne 6. ledna.
PARNÍK ARGENTINA
vypluje 13. ledna.
Parníky odplují od pieru 7. při 41. uli
ci, South Brooklyn.
O CENY ZA PŘEPLAVBU A BLIŽŠÍ
PODROBNOSTI OBRAŤTE SE NA:
Phelps Bros. & Company,
Department osobní dopravy.
4 West Street. New York.
850 Whitehall.
VYNÁLEZCI,
kteří máte vynálezy k patentová
ní, zašlete model nebo nákres
mně, neb mám v oboru patentů
zkušenost. Dopište si o moji kni
hu: "Rada pro vynálezce."
MARCIN LABI NE R, H. H.
právník oboru patentů.
15 Park Row, New York.
Krajané!
Zajímáte-li se o olejové neb jiné mine.
rální podniky ve státu Texas, pište na
F. J. BOUŠKA,
525 Commercial Bldg, Houtton, T«x.
Výsledek po 20
dnech nebo pe
níze vrátíme.
Tvoří bohateo radon krev, silné, pevné
nervy, silné maže i ženy. VÍ&
Když máte zničené zdraví a sílu, když jest vaše^^|
mysl zatemnělá a tělo slábne, když jste nemocen
unaven z užívání silitelů a omamných prostředků, pak
zkuste Nujra-Tone a ovidíto jak rychlá se poef< !*o být no
vým člověkem! Dcvét dejetin lidských chcrob, jako Spatná chuť V'
k jídlu, nezážívnost, plyny a nafouknutí, zácpa. žlutovitoat, ch-j- í
dokrevnost. revmalické záchvaty, boleni hla v, neuralgie, neiio
statek energie, snížená vitalita, nervosita ^ nespavost, pochá
zejí 7. nedostatečné uíly nervů, řídké vodové krve a ochablého
oběhu krevního.
Každý orjrán, každá funkce téla závisí svým životem a činno
stí na síle nervů. Nervová síla jest hlavním hybným pórem ža
ludku, jater, ledvin a střev, tepotu srdce a oběhu krve. Nupa
Tone jest nejrozumnějiím líkrm pro po!:le*loit nervovou a ži
votní. Proč ? Poněvadž jest složeno a osmi důležitých součástí ,
zdraví poskytujících, odporučených a předpisovaných nejpřed- /
nějšimi lékaři a jest zvláště bohaté na železo a fosforovitvu j
potravu krve a nervů. '
Nuera-Tone dává játrům život, a sesílaje střeva, tak nby pra
videlněji vyměšovaly, ílživ-uje ledviny a vyhoní, ohavné výmé- |
skv. žádny Dlyny a žlucovitost více. žádný odporný dech a po
tažený jazyk! 2údné bolestil Nusra-Tone vám dodá výborné cnu
ti k jídlu, dobrou záiivnost. pevné nervy a zdravý, občerstvující spá
nek. Nugii-Tone obohacuje krev, zdokonaluje oběh krevní, na líce dá
nádechy zdraví a do oéí jast Buduje silné, zr!ra\é muže. sdravéjéí a
L-mcníofcí řpnv. Ntiira-Tona npobguhuíe oniátí. řádných léků na ně4
si člověk zvyká. Jest v příhodném baličku. Jest cukrt>m politý, příjemný a fsnaory
k užívání. Zkuste jej. Odporučíte jej puk svým přátel&xn.
NAŠE ABSOLUTNÍ ZÁRUK;.: Cena Nuja-Tone jest jeden ($1.00) dollar za láhcr.
Každá láhev obsahuje devadesát (90) tabletek, cefoměsíční léčení. Můžete si koupit
•est láhvi, na iest měsíců léčeni za pět ($5.00) dollarů. Užívejte Nuea-Tone dvacet
(20) dní. Nejata-li spokojen s výsledky, vraťte rbytek baličku i s krabicí a my vám
ihned navrátím* peníze. Vidíte, že nemůžete ztratiti ani centu. Risiko béřeme my.
=Použijte tohoto kuponu při objednáváni ■
National Laboratory, Boh. Í6 — 537 South Dearborn St., Chicago, III.
Pánové: — Přikládám z* něž poilete mi lahvi Nura-Tsai
Tměno
Ulice a čí»!o, nebo R. F. D.
Iltesto
sut
• Mť
VÝSTRAHA! !
Následkem docházejících, stížností ze řad naších od- i
kupníkú, jsem nucen veřejně prohlásiti, že nemáme žád- <
ných obchodních styku s firmou Java Coffee Mills, Cre- (
te, Nebr. Též pod jménem Western Java Coífee Mills, o- !
znamovanou. Pan Vavřína užívá jména naší firmy vzdor i
tomu, že jsme jej právnicky upoaornili, že jest to proti ^
zákonné užívati jméno firmy, která již mnoho roků ob
chod pod jménem JAVA COFFEE MILLS ve Spojených ]
Státech provozuje. \
Doufám, že veškeří naši odběratelé toto oznámeni ;
vezmou na vědomí, a objednávky své na dále činiti ba- 1
dou pouze u staré a osvědčené firmy i
JAVA COFEE MILLS j
wtaIItmaKaVia A lrnTTATi /wi iem o IrnroniTYl UA '
První český velkoobchod kávou, čajem a kořením ve
1708 South Racine Ave., j
Chicago, 111. |
Spojených Státech
21*6
RÁNA ZA RÁNOU.
Zdá se, že k podvratným živl úm, které pracuji na podkopáni bla
ha republiky Československé přidružila .se i sama příroda. Sotva zá
mořské listy umlkly o velkých živelních pohromách, které stihly Mo
ravu a připravily sedláky o celou sklizeň sena, již objevily se zprá
vy nové o předčasných mrazech, které zničily pozdní sklizeň brambo
rů a řípy. To by mělo býti poh nutkou všem. kdož mají srdce v těle,
aby nezapomínali na své drahé ve staré vlasti a hleděli jim pomoci
zasíláním zboží, kterého se krajanům ve vlasti nedostává.
Chcete-li něco poslati, obraťte se s důvěrou na nás. napište nám,
co byste rádi poslali, my Vám řekneme, co bude stát doprava i zbo
ží. Nezapomínejte, že všechny práce spojené s balením a dodáním
na poštu vykonáváme za Vás úplně zdarma.
Poštou lze zaslati libovolný počet balíků, tyto však nesmí vážiti
více, než 11 liber. Poplatek a pojištění za 11-liberní balík obnáší $1.42.
ALBERT LURIE CO.,
1820 BLUE ISLAND AVE. CHICAGO, ILLINOIS.
Bmd ibím m ptmétl lada* na wAiwé ifildr Mrf |r>W)al pí—W ▼ aá
•adni Minneaoté bliilw métti a hlemiff, ftolob* vtaitá, iUaá m*Sily, plné bem
kamene a pafnA. Babatá torná oraic* a kliaitým «»odfcea\. hni—t éakrt már. Ta
ké <a<ž1a«é Urmtf aa aUfbuú. —
Enkana Raddtagto Co*
MM laiwlty BviMtac, Xiuawlk; Khimk.
Imtm niXK C. BUDÍKA, to*'
'
HLASATEL" NA

xml | txt