OCR Interpretation


Hlasatel. [volume] (Chicago, Ill.) 1891-198?, February 03, 1920, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82002636/1920-02-03/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

Vojenská předloha šíleným
militarismem.
Protivníci všeobecné branné povin
nosti bráni se plánům na zkssár
néni Spojených Států.
Washington. 1. února. — "šílený
militarism" - takové jest označeni,
jakého bylo včera použito o Wads
worthové předloze o reorganisacl ar
mády senátory MecKellarem z Ten
nessee a Sheppardem z Texasu, členy
vojenského senáwiiho výborn, v men
šinové zprávě, předložené senátu.
Zpráva tato byla rovněž schválena s
justými výhradami senátory Lenroo
tem z Wisconsinu a Capp»'rein z Te
xasu. republikány. Důrazná nepřízui
vá kritika osnovy v této zprávě pro
zrazuje. s jakou rozhořčeností bude
potiráua otázka všeobecné branné
povinnosti, až dojde k jei diskussi v
seuáté během týdne nebo desíti dni.
Menšinová zpráva prohlašuje. že od
had většiny výboru, že $600.OO0.UO0
ročně postačí úplně k prováděni zá
kona o všeobecné branné povinnosti,
jest příliš nízký, a že nákiad obná
šel by ve skutečnosti nejméně $1
l >00.000. čili daleko víte. nežli před
válkou obnášely veškeré výdaje vlády
dohromady. Zprávu potom pokračuje:
"Menšina výboru předpokládá, že
přijeti této předlohy, povolující sumy.
jež must přijití, znamená zavedeni
militaristického sy>iéniu prvního rá
du v t^to zemi. Bude to vskutku ší
lený militarism. tnilitarism ultra ně
meckého typu.- militarism. o němž se
nikdy uesnilo našim předkům, milita
rism. který jest zcela zbytečný, mi
litarism. kt^rý muže zničili naše de
inokratické Instituce, militarism. kte
rý jest zcela neospravedluiteluý. když
pohlížím** na *vou historii a na svou
budoucnost. 1'kladati finanční břeme
no tohoto druhu americkému lidu. za
tíženému jiz válečným dluhem něja
kých třiceti miiliard dollarů, bude ab
solutná neodůvodněné v této době.
šli jsme do veliké války, abychom se
zachránili přeci německým militaris
mem. Docílili jsme ůspčchu v této
válce, a americký lid .'istě nezamý
šlel. abychom zavedli v této zemi u
americký militarism namístě demo
kracie. odkázané nám předky."
Senátor Korali /. Idaho. pokrokový
republikán, oznámil včera, že hodlá
věsti boj proti této předloze. Jiné
námitky. které jsou vznášeny proti
této předloze, jsou: Kontrola nad ar
mádou jest svěřovaná výhradně mi
celníku generálního Štábu. Odvolává
kontrolu kongresu nad armádou a za
vádí militarism dh německého vzo
ru. Niči statuí systém milice. Dává
presidentovi právo, svýšiti libovolní1
silu armády o i'<» procent, a činí pre
sidenta takřka auiokratem \ zeuii.
Generální štál> získal by touto pře
dlohou takovou moc. že byl bv s to.
prakticky zničiti repr^sentančnt vlá
du. Jako \ armádě, tak také ve vjtleř
ném loďstvu postupuji Spojené Státy
ve zbrojeni. Kearadmiiái Taylor /. dé
mu partmentu loďstva informoval
včera námořní výbor domu zástupců,
že sila válečného loďstva Spojených
Státu v uiiru bude třikráte tak veli
ká. jako před vyhlášením války Ně
mecku. a celková tonáž bude jednou
a půlkrát tak \elitot Bude zahrno
vali šestnáct dreadnaughtů. třináct
pre-dreadnaushtu. osm obrněných
kiwmk i a sedmnáct lehkých křižui
kú.
Setřm uhořelo v pozadu tenementu.
Newurk. N. J.. 1. února. Vdovu,
její čtyři děti a dva muži uhořeli
dnes při požáru, který zde dues ráno
zničil dvoupatrový t*»nementni dum.
Plameny vznikly v dolní časti budo
vy, čitu/ odřízly útěk po schodech.
Členové tri jiných rodin vyskákali z
okeu do síti. drbaných hasiči.
Pittsburgh. Pa.. 1. únoru. Sede
sát baráků, obydleuýih dčlníky z oce
lárny Carnegie Steel Co. v ťlairton,
nedaleko odsud. lehio popelem včera.
Pět mrtvol bylo vyneseno ze .spále
nišť a dosud se pátrá po d\»»^. mu
žt<»!. kteří jsou pohřešováni. Zahynu
li byli vesměs cizozemci, takže jejich
jména ani se neuvádějí. Tyto baráky,
vvstavžné za války pro přiliv nového
dělnictva. hylv pravými past mi na
lidské životy. Byly to jednopatrové
dřevěué baráky, tvořící dvě ulice. Po
žár vznikl v horním patře jednoho
baráku uprostřed settlementu, a roz
dmýcháván jsa prudkým větrem, roz
siřil se záhy na celou kolonii. Dva
náct set dělníků bylo požárem zba
véno přístřeší.
Martens čel i deportaci po slyšeni.
Washington. 1. února. Ludwig ť.
.A. Martens. zástupce sovětské vlády
ve Spojených Státech, bude vyslý
chán v Baltimore přistěhovaleckými
autoritami, až bude zatčen po skon
čení svého svědectví před užším se
nátním výborem zahraničních stykQ.
Mezi departmentem spravedlnosti a
výborem l>ylo mlčky ujednáno, ý.e
Martens bude vzat do vazby, až skon
čí své výpovědi. Vyrozumívá se, že
bývalý senátor Hardwick z Cíeorgie.
právní zástupce Martensův, hodlá se
bránit! deportačnioiu řízeni. Praví, že
byly učiněny přípravy pro složeni
vysoké záruky nebo pro žádost ha
beas corpus, kdyby Martens byl vr
žen do žaláře.
42 stupně pod nulou v New Yorku.
New York. 1. úuora. — Celá Nová
Anglie a stát New York jsou ve spá
rech nejsi udenějšího počasí letošní
zimy. Nové rekordy v uizké teplotě
oznamuji se i mnohých obcí. od S do
42 slupnu pod nulou. Včera v noři
bylo t New Yorku t pod nulou a rtuť
vytrvale klesala. Mrazivá vlna. která
se nenadále přihnala na celý východ,
byla nejkrutéjší v severní části toho
to státu, kde nízký rekord 42 stupňů
byl zaznamenán v Ava, čtrnáct mil na
sever od Rome. Podél severního po
břeží novoanfrlických států jsou pří
stavy zamrzlé, čími lodní doprava
jest znemožněna.
Ruský "vyslanec" jede do Paříže.
New York. 1. února. — (Jeorjíe
Bachmetěv, který přijel do Spojených
Států jako ruský velvyslanec r. lí*ll
a byl vystřídán po revoluci Borisem
A. Bacbmetévem. jmenovaným vládou
Kerenského. odplul včera se svou že
non 4o Paříže, kde se osadí.
v.
I
Osnova o drahách bude záhy
urovnána.
Dům zástupců a senát dosáhly doho
dy o Eschově a Cumminsové
předloze o vráceni železnic.
Washington. 1. února. — Konfercn
ti o železniční předloze dosáhnou do
hody tohoto týdne, jak se bezpečni o
čekává. Xejen budou odstraněny pře
kážky o sekci 6. vzhledem k stano
veni dopravních sazeb, ale rovněž
bude docíleno kompromisu v tak zva
né dělnické klausuli. Jakkoli žádné
kroky rteby^y dosud podniknuty y
hlavních sporných bodech, zdají se
byt i důvody k přesvědčení, že kom
promis bude zahrnovat i následující
body: Vyloučeni definitivního procen
tu výnosu, ale podržení principu, aby
komise mezistátního obchodu oyla
, autorizována, stanovití toto procento,
i Podrženi ustanoveni, že přebytečný
zisk uia býti rozdělen mpzi dráhy,
které jej vynesly, a pevný fond, který
bude sloužit i k sanaci slabších drah.
Vyloučeni protistávkového ustauo
vení ze senátní předlohy, ale sesílení
plánu pro dobrovolnou arbltraci při
pojením apeiačního tělesa, které by
zastupovalo veřejnost. Vyloučení do
pravní rady. navržené v senátní pře
I (»loze. u odstavce o povinném slouče
| ni drah v dvacet až třicet pět velkých
systémů.
Rozřešení nesnáze s odstavcem t>
bylo podle všeho nalezeno v plánu,
zmocnit i komisi mezistátního obcho
dit k stanovení výnosu. Konferenti
domu zástupců dovozovali, že kdyby
sazby byly stanoveny zákonem, sta
ly bv se politickou tázkou v kampa
ních ke škod*' drah. Autorisováním
komise, jejíž členové nejsou voleni,
al*» jmenováni, k stanovení sazeb, btt
de docíleno těchže výsledků, bez ji
ných nevýhod. Senátní konferenti o
depfeli ustoupiti od ustanovení o děl
bě nadbytečných zisku. Jest možno.
/.♦• přítomná cifra ti procent bude po
držena v předloze. Senátní předloha
stanoví průměrný profit r>'_. procenta
v»» -kupinách drah. s dělením zisku
nad procent tne/a dráhy, které ta
kový zisk přinášejí, a fondem, z ně
ho/ budou podporovány dráhy finanC
ně vlabší. Senátní konferenti vzdali
>e ustanovení, jímž stávky železnic
nich zřízenců měly býti učiněny ;tc
zákonnými. když si uvědomili, že pře
dlolui s takovým ustanovením nebyla
by nikdy schválena domem zástupců.
Ocelářské firmy přidávají dělníkům.
Youngstown. O.. 1. února. - Včera
bylo oznameuo. že Youngstown Sheet
iV- Tube *'o. přidá svým zaměstnacňm
10 procent Ke mzdám. a ostatní ne
odvislé společnosti ocelářské v tomto
distriktu přispíšily si okamžitě s o
známeniiu podobného přídavku, jenž
vstupuje dnes v platnost. Přídavek
tento prospěje 33.0»»0 dělník v údolí
Aluhoninjr. Jest to výsledek usnesení
ocelářského trustu, který následkem
stávky trpí uedostatkem dělníku a
proto oznámil zvýšeni mezd o 10 pro
rent. doufaje odlákati dělníky neodvi
slým společnostem. I" těchto pracuje
se osm hodin, kde&o v závo d*ch o-i
celářského trustu panuje dosud desi
tihodinná a/, dvanáctihodinná doba
pracovní. Ocelářský trust očekával,
že neodvislé společnosti nebudou mo
t i poskytnouti přídavek, ale byl zkla
mán. Zdá se. že (Jary & Co. budou na
konec přece jen donuceni, povolit i
osmihodinovou dobu pracovní, a že
"prohraná" stávka dosáhne přece jen
svého hlavního cíle.
! Přenosná pálovna slouži farmářům.
Wayne. W. Ya.. 1. února. — Far
máři v tomto okrsku státu vyrábějí
-i kořalku na základě kooperativního
plánu, s pievoznou pá lov nou. na ten
způsob, jakým se dělá syrob ze sor
ghumu. Družina tajných vinopáTníkú
asi o sedmi členech jezdi s pálovnou
s farmy na farmu, zůstavíc se u kaž
dého farmáře, kt^rý ji nechá vědět.
má připravenou zásobu mláta. Po
lovinu vydestillované whisky připad
ne výrobcům. druhá polovina připad
ne farmáři. Spolkoví detektivové po
koušejí se až dosud marně, vystopo
vali tyto vinopalniky.
Landis žádá postříleni socialistů.
Minneapolis. Minn.. 1. února.—Ra !
deji popravo váni nežli deportováni
radikálu bylo odporučováno včera
večer -polkovým soudcem K. M. Lan
disem /. Chicaga, který ozuačova^ 1
socialisty. 1. \Y. \Y. a podobné orga
uisace za "zrádce země." v řeči před
Americkou ochrannou ligou. Soudce
l^andis útočil ostře ua socialisty a
jejich válečný rekord. ''Socialistická
struna provinila se zločinem velezra
dy." pravil. "Odsuzuji Je tak upřímně,
jak jenom dovedu. Nemohou mít! fcád
I ue beztrestnosti, kdekoli já budu."
I _
ZPRÁVY ZAHRANIČNÍ.
Wilson ztrácí oblibu ve Francii.
Paříž. 1. února. — V departmentu
Seiny, kolem Paříže, ulice v šestnácti
rozličných městech jsou pojinenovány
po generálu Gallienim. jenž jako vo
jeusk.v" guverner Paříže vrhl proslu
lou "taxicabovou armádu" v bok ar-,
mády von K lucko vy na Marné. V
desíti městech mají Verdunské ulice
k upomínce na strašlivou offensivu.
zahájenou korunním princem 21. ú
nora 191tí. Šest ulic jest pojmenováno
po ošetřovatelce Kdith Cavellové, za
střelené Němci z rozkazu generála
i von Bissiuga 191"* v Bruselu. Tři uli
| ce ztíývafí dosud pojmenované po
j Wilsonovi. Pouze jedna utice nese
1 jméno maršálka Joffra. Zprávy ze
j zpustošených pásem znějí v ten
smysl, že před rokem nebylo skoro
vesnice, kte|rá by neměla nějakou
, "rue Wilson" nebo "Avenue Wilson,"
; ale od té doby všecky se vrátily k
j dřívějším názvům.
Stávky a výluky ve Švédsku trvají.
rftokholm. 1. února. — Jako v ji
ných zemích. široké vrstvy dělnictva
vymykají se z rukou starým vůdcům.
Úředníci unie železářských a kovo
vých dělníků uzavřeli se zaměstnava
teli dohodu, ale potom nebyli s to
piiměti členstvo k zanechání stávky
a návratu do práce. Následkem toho
hrozí výluka 100.i>00 dělníků. Praví
se. že bolševické a syqdikalistické
živly zbavuji úředníky unie autority.
V j
Joffre a Petain mají držet
bolševiky.
Dva francouzští generálové budou po
slání na fronty v Polsku a Ru
munsku k obrané proti rudým.
Paříž. 1. února. — Ministr války!
Lefevre uvažuje o posláuí maršálku
Joffra a Petaina do Varšavy a Buku
rešti, aby lískali podporu Poláků a
Rumunů k operacím proti bolševikům
jak se oznamuje. Rumunský premier
Vaiva Vojvod přibyl právě z Paříže
do Londýna, aby žádal od Lloyda
George poslání střeliva a zbrani a
peněz, slibuje boj proti bolševi
kům. jestliže spojenci přiřknou Bes
sarabii Rumunsku, přinutí Jihoslova
ny, aby slevili ze svých požadavků
v Banátě a Temešváru. a budou na
léhat! na presidenta Wilsona, aby u
znal řeku Tiszu jako hranice mezi
Rumunskem a Uhrami. Generál A
veresco. populární hrdina Rumunů,
naléhá na mir s bolševiky a požaduje
demobilisaci. Rumunská vláda pro
hlásila stav obležení v Rumunsku,
aby mohla potlačiti časopisy a poza
vírat! řečníky, kteří naléhají na mír.
Yaida Vojvod odporučuje vyslání
maršálka Joffra do Bukurešti, aby
jeho přítomnost mohla povzbudit i
nadšení k boji proti bolševikům, jež
to panství Rumunska v Bessarabii
hrozí mu vyklouznout! z rukou, ná
sledkem postupu rudě armády k Dně
str, do této ruské provincie. Vojvod
slibuje aktivní operace proti bolševi
kům. jestliže Polsko učiní podobni.
a tak dva maršálové budou patrně
posláni do obou míst. Depeše z Buku
rešti oznamuje mezitím do Vídně, že
bolševici čekají na hranicích Rumun
ska, aby mu podali mírovou nabídku,
a kdyby podmínky byly zavrženy, so
sovětské vojsko vpadne do aemě.
Londýn. 1. února. — Bezdrátnfi de
peše zi Moskvy oznamuje, že estonské
autority zatkly generála Balakoviče,
bývalého důstojníka ruské severozá
padní armády, jenž nedávno vzal do
vazby generála Jud^niče. Depeše pra
ví. že jedna polská divise na Sibiři
se vzbouřila, povraždila své důstojní
ky a přidala se k bolševikům. Tvrdí
se. že také vojsko generála Semjono
va přeběhlo k rudým. Depeše z Pa
říže oznamuje, že sto vagonů válečné
ho materiálu, koupeného od ameri
cké armády, přibylo do Polska k
vystrojeni armády. Zásoba spodního
prádla, ponožek a sweatrů byla ob
starána americkým Červeným kří
ženi. Nový polský kontingent v «*le
300.000, skládající se z nováčků prá
vě mobilisovaných. jest vvstrojován
téměř výhradně americkými unifor
mami. počítaje v to i služební čapky.
Půl milionu páru ponožek a 2300.000
Červeným křížem v prosinci. Většina
sweatrů bude rozděleno americkým
polských vojáků na frontě jest oděna
v americké uniformy. Sedmdesát ti
síc mužů v ;i#lnádě jest bud' rozených
Američanů nebo naturalisovaných a
merických občanů.
Bolševičtí agenti, pověření depeše-'
mi pro šíření revolučních plánů, ce
stovali po značnou dobu mezi Ber
línem a sovětským Ruskem s falešný
mi papíry, jak se sděluje z úředních
kruhů. V papírech těchto byli líčeni
jako delegáti poselstva amerického
Červeného kříže v Berlíně k vyjedná
vání o výměnu zajatců v Rusku. Lit
vínské autority objevily tento pod
vod a několik zatčeni následovalo. Dva
muži. mající pasy od Červeného kří
že. přiznali se. že pracu>í pro kom
ín unisty.—Jedna žena podobně opa
třená. která pracovala z Dvinska,
pravila, že měla dodali jisté doku
menty osobám, kterých nezná. Ze za
tčených ukázali se býti ncjzajímavěj- <
šími dva muži. jsoucí na cestě z Ber
lína do Moskvy. Měli dopisy, ukryté
v kravatách. Jeden z nich byl Xěniec,
člen neoUvislé socialistické strany, a
druhý byl Švýcar, patřící k extrémní
organisaci. slující sociálně-demokrati
cká organisace mládeže ve Švýcar
SKU. |
Němec měl u sebe dopis od náčel
níka Spartakovou v Německu pro G.
\V. Cičerina, sovětského ministra za
hraničních záležitostí, a v dopisu po
píralo se rozhořčeně doměni, že by
Spartakovci byli kontra revolucionáři
proíi ruským bolševikům. Pravilo se'
v něm. že by Karel Radeic mohl do
svědčit! revoluční sympatie pisate
lovy. Pisatel uváděl dále. že vyjedná
vá s ruským bolševickým předákem
Zinověveni o šíření bolševické propa
gandy na celém světě speciální kurý
rovott službou z Berlina. Švýcarský
kurýr měl dopis od sekretáře orgaui
sace krajně radikálních socialistu v
Bernu pro vydavatele jistého bolševi
ckého časopisu v Moskvě. Potvrzova
lo se v něm obdržení radikální lite
ratury z Moskvy, které prý hojně tí
žil, a žádal za další zásilky.
Nezkrotná ctižádost Japonců
je hrozbou.
Laciné pracovní sily a profit z váleč
ných industrií povzbudil plány
na východní hegemonii.
Tokio, 3. ledna. — Dnešní Japan,
zpitý obrovskými válečnými profi
ty, spekulací a ctižádostí, chce se stá
ti Anglii Dálného Východu. Sní o vy
rábění a prodávání věcí, jeichž 1.000.
000.000 lidí na Východě potřebuje.
Přítomně provádí Japonsko divokou
nakupovací kampaň, zvláště vzhle
dem k tovární mašinérii Jedině pro
svou bavlnářskou industrii objednalo
za více než $10.000.000 vřeten, jakko
li tato speciální fáse nakupovací vzni
kla z jeho slibu ňa mezinárodní děl
nické konferenci ve Washiugtoně mi
nulý podzim, zkrátiti pracovní hodiny
v textilní industrii z dvanácti na osm
a odstraniti noční práci žen a dívek.
Ale bezčetné nové textilní továrny a
podniky jsou rovněž zakládány, pod
impulsem profitů 70 až 100 procent v
posledních třech létech. Zatím co ce
lý ostatní svět zabýval se pilně vál
kou. Japonsko, jehož jediným skuteč
ným příspěvkem k úsilí spojenců by
la hrstka torpédoborcu ve Středozem
ním moři a j«ho vlastni námořní pa
trola v Pacifiku, bylo s to, prostě po
hltiti prakticky celý obchod Dálného
Východu, když Německo bylo vylou
čeno ze soutěže, továrny Anglie vyrá
běly střelivo a zboží pro armádu a
její lodi zabývaly se válečnou dopra
vou, a Amerika, která docílila něja- j
\
kýeh obchodních výbojů v prvních
dvou letech Málky, vrhla se na konec
do víru a kromě toho její vlastní em
barga zadržely obchod.
Ale dnes shledává Japonsko v A
merice mnohem ostřejšího konkur
renta, a také Anglie vyhrnuje si ruká
vy. aby dobyla zpět svého starého ob
chodu na východě. Ale ještě vážněj
ším činitelem nežli kterýkoli z těch
to bodů jest ten, že Japonsko shledá
vá, že nejznameiíitější trh ze všech
zavřel mu své dvéře. Vidí, jak jeho
zboží jest vyhazováno z čínský krá
mů a páleno na ulicích; vidí mladou
generaci čínských studentů vyrůstatl
s takovou nenávistí vůči Japonsku,
že lynčují každého obchodníka, jenž
by se odvážil prodávati japonské pro
dukty. To vše otvírá mu oči, jak ško
dí jeho politikáři a zvláště zahraniční
politika jeho vojenských vládců jeho
zamilovaným obchodním ambicím A
to opět vede k diskussi, jak dalece
jest nutno, aby .luponsko mělo spe
ciální* obchodní koncesse a všecky
výhody, jež speciální sféry zájmy po
skytují národům je držícím. Může-li
Japonsko konkurrovati úspěšně s o
statním světem bez speciálních vý
hod a privilegií, pak nebezpečí třenic,
nenávisti a odporu, právě jako se
dnes děje v Číně, jest příliš vysokou
cenou; jestliže však jeho industrie
jsou zaostalé a nevýkonné, musí bud'
prodržeti tyto výhody nebo ztratit!
obchod. Celkem vzato, Japonsko mu
že úspěšně tčžiti proti světu v jistých
oborech, ale v ostatních oborech ne
může soutěžili nyní, aniž bude moci
kdy v budoucnosti.
Japonsko má dosud a bude míti je
ště po mnoho let velkou výhodu v lá
ci svých pracovních sil. Má veliký
nadbytek dělné síly — ne zahálející,
nezaměstnané, ale přebytek pro bu
doucnost. Xa příklad, lpi dosud na
starobylých ručních methodách v rol
nictví. z části proto, že obyvatelstvo
nechce změny, a z části proto, že
vláda jest si vědoma, že zavedení mo
derních strojových method v orbě vy
vychrlilo by milliony zemědělců do
průmyslových měst. která nejsou do
sud hotova je absorbovat i. Totéž'pla
tí o mnoha stech druhů městské prá
ce. Xa ulicích Tokia a Kobe možno
viděli dvacet pět vozíků, tažených
kuliy. proti jednomu povozu, tažené
mu koněm, a motorové trucky jsou
vůbec nadmíru vzácné. Kultové do
stávají as i 50 centů denně, a jest
tomu teprve několik týdnů, co 15.000
dělníků v dokách Kawasaki vyšlo na
stávku za osmihodinovou dobu pra
covní a mzdovou sazbu, která obná
šela od 73 centů do $2.75 pro zručné
mechaniky —• a tito dělníci porušili
dávnou tradici Japonska, když vy
hráli svou stávku. Xedávno procházel
zpravodaj těmito velikými dílnami a
viděl 121eté chlapce, pracující u sou
struhů za 75 centů denně, vyhýbající
se svýma nechráněnýma očima želez
ným třískám. -Maximální plat pro vět
šinu zručných mechaniků obnášel
$2.75, a to musili stávkovati, aby to
lik dostali.
To vše znamená, že Japonsko má
velikou výhodu vůči americkému vy
rabiteli vzhledem k ceně pracovních
sil. Ale jsou zde mnohé věci, které
to vyvažují, j/a prvé, japonský dělník
není tak výkonný. Za druhé, stojí tři
krát až pětkráte tolik, vy sta vět i to
várnu zde. jako v Americe. Polom
uMí, správky, nahrazování, zlepšo
vání ald. jest dvakrát až třikpát tak
nákladné. V mnohých japonských in
dustriích. jako v bavlnářství a ocelář
ství. suroviny musí býti dováženy z
vejiké vzdálenosti, jakkoli ovšem za
se trhy jsou na blízku. V bavlnářské
industrii, v niž Japonsko chová veli
kou ctižádost a doufá kontrolovali tr
hy Dálného Východu, musí kupovat!
vřetena bud' v Americe nebo v An
glii, n potom dovážeti surovou ba
vlnu bud' z Ameriky nebo z Indie, či
ze zemí stejně vzdálených. Musí pla
tit! nejméně dvakrát tolik za uhlí a
celé jeho základní investmenty jsou
daleko větší, nežli při americké to
várně. Ale jeho pracovní síly jsou o
plných 300 procent levnější. Dnes
pracují v japonských závodech ženy
dvanáct hodin denně za 40 centů. To
poskytuje Japonsku výhodu, která
vyvažuje všecky ostatní nevýhody a
znamená, že při nejmenším v laciněj
ších druzích může soutěžiti se svě
tem v bavlněném zboží.
Jsou zde ještě jiná pole, která jsou
zřejmě jeho — produkce surového
hedvábí a výrobu jistých druhů hed
vábných látek. Tato industrie zamě
stnává 30 procent všech lidí v Japon
sku. Potom všechny druhy drobných
artiklů, vyráběných ručně v domácích
dílnách — umělecké zboží, hračky,
kuriosity — v tom nemá se čeho
strachovat) od ostatního světa. Ale
jakmile vstoupí na veliké pole oceli
a ocelových produktů, jest pochybno,
jak úspěšně může soutěžiti bez speci
álních výhod. Kdyby Japonsko sou
středilo svoji ctižádost v zahranič
ním obchodě na svá legitimní pole
úsilí — a dlužno chápati, že minister
stvo války požaduje, aby Japonsko
vyrábělo ocel a Mongolsko dodávalo
vlnu pro nějakou budoucí válku — o
tevře dvéře pro Čínu a půjčkové kon
sorcium. jež by umožnilo restauraci
Číny. přišly by bez protestu a při
nesly by mír. Dálnému Východu. Jest
liže však jeho ctižádostivé plány za
hrnují úspěchy na polích, pro něž ne
ní geograficky ani průmyslově uzpů
sobeno. bude požaofavati speciální
výhody, které budou udržovatl Orient
v ustavičném víru vášní, podezřívavo
sti a nenávisti.
Béla Kun poletí mezi bolševiky.
Vídeň, 1. února. — Béla Kun a tři
jiní uherští bolševičtí vůdcové byli
dnes přemístěni z Karlsteinu do ne
mocnice v Lakedu (?) následkem je
jich nemoci. V odpovědi na žádost
uherské vlády za vydání kommunistů
která stává se stále naléhavější ná
sledkem vítězství monarchistú při
volbách minulý týden, rakouská vláda
trvá na právu, přechovávat! politi
cké uprchlíky, ale rozhodla se, de
portovati Bélu Kuna do sovětského
Ruska pomocí aeroplánu, nebude-li ji
ných prostředků, jakmile se pozdraví.
TěSíndko připadne přec Čechům?
Washington, 1. února. — Českoslo
venské tiskové kanceláři oznamuje se
na základě zpráv pražských Pasonísú,
že Těšínsko bude přiřěeno Českoslo
vensku bez plebiscitu, a Polsko bude
odškodněno spojenci územím na vý
chode, na útraty Ruska.
Sinn Feinisti hromadné zatýkáni.
Dublin. 1.- února. — Mnozí Sinn
Feinisti byli včera ráno pozatýkáni
ve velikém tažení britlckých autorit.
Sedni nově zvolených členťi městské
rady bylo mezi zatčenými. Nájezd byl
prováděn výhradně vojáky. Žena jed
noho ze zatčených byla informovaná,
že zatykač bude čten teprve až bude
dopraven do kasáren. Joseph Mc
Grath. sinn feinistlcký člen dolní sně
movny za divisi St. Jaiues v Dublině,
byl rovněž mezi zatčenými. Přes dva
cet zatčených bylo později umístěno
do žaláře Mont Joy. Zatýkání vyvola
lo veliký rozruch ve méfitě. Zdá se,
že vláda ignorovala vztýčení vlajky
Irské republiky nad radnicí při za-i
hajovací schůzi městské rady, která
se skládá většinou ze Sinn Feinisti),
v pátek minulého týdne. Městští ú
íedníci praví, že vlajky byly vyvSše-1
nv na budově bez jejich souhlasu.
Před schůzí městské rady v Thurtes
zatkla policie dva přední její členy,
jakož 1 jednoho poraženého kandidá
ta. jenž jest místním organisátorem
dopravních dělníků. Jeden ze zatče
ných radních byl později zvolen ra*
dou předsedou rady.
Pro dobré účefe.
Následující příspěvky byly u nás
složeny:
Xa fond Alice Masarykové a pro si
rotky v Československu: Marie Ha
raška. 1;">29 záp. 17. ul. $5. F. Kubí
ček. Rosedale, Aha. Can. $1.25. Au
lou Kačírek, 1708 již. Racine ave. $1.
J. C. Lacina, Fort Wortb, Tex. $1.
Marie Sugden, Brooklyn. X. Y. 50c.,
Marie Žebrová, Waco, Tex. 50c.. Fr.
Knotek. Milwaukee, Wis. 50c., Václ.
Malý. Xustin, Minu. 40c., Josefa Šlau
ba. Chicago. 25c., Jos. Balloun, Dar
danelle, Ark 25c.. Jos. Pavka, Edou,
O. 20c., Marie Adámek. Pittsburgh,
Pa. 10c.. Jos. Lnnda, Leigh, Neb. 10c.,
Frances Labuda, Chicago, 10c., Jos.
Cupec. St. Louis. Mo. 10c., Kristiuka
Micsaj, Biughamton, X. J.. 10c., čte
nářka Krapičková z Phillips, Wis.
10c. Celkem $11.45.
Ve prospěch paní Horákové v Če
chácli: Marie Murnane, D22 již. 51.
ave.. Omaha, Xebr. $.1. Marie Řepa,
Three I^akes. Wis. 50c.
'Ve prospěch brněnské útulny: Te
resie Herková. Che.saning.Mich. 50c.
100 československých korun za $1.50.
American Express Comp., která ji
sté zaslouží si plné důvěry při zasílá
ní peněz do našich rodných zemí a
která hledí ve svých oznámkách v
tomto listě udávati vždy cenu nejvý
hodněji. poslala nám včera oznáme
ný že prodává sto československých
korun za $1.50. Když jsme oznámení
obdrželi, byla již stránka s oznámkou
American Express Comp., v níž se ce
na udává na $1.75, hotova a nebylo
možno ji měniti. Proto tímto upozor
ňujeme krajany, že společnost ta po
sílá do vlasti 100 korun za pouhých
$1.50. Pro velké obnosy má ještě vý
hodnější ceny.
LISTÁRNA REDAKCE.
F rubrice odpovídá se pouze na dotazy, opa
třené plným jménem tazatele a jeho správ,
nou adresou. — Redakce soukromými do
pisy neodpovídá a proto je zbytečným při
kládat! poštovní známky na odpovéď. —
Pan J. J., Kans., sděluje, že by si
rád uložil ve staré vlasti jistý obnos
peněz, poněvadž má v úmyslu pozdě
ji tam odjeti a táže se, zdali by o né
nepřišel atd.
Odp.: Mohl byste je s bezpečím u
ložiti v některé pražské bance a ve
škeré další podrobnosti by vám s o
chotou podala některá banka, Jejíž o
známku naleznete v tomto listě. Na
ceně by ovšem nemohly ztratiti. Do
pis by bylo ne/lépe poslat i na starou
adresu, au jinak je těžko vypátrat!
bydliště.
Pan H. K., Wis., se táže, jak daieko
jest od 18. a AVood til. v Chicagu na
00 ave v Ciceru.
Odp.: Asi 5 a půl míle.
Pan J. J.. Wis., se táže ohledně ba
líčkové zásilky.
Odp.: S každým balíčkem se musí
podati výkaz, co se v něm nalézá. Yo
staré vlasti je prohlížen k vůli clu.
Za registrovaný balíček je placena
náhrada dle ceny, ale není příliš vy
soká. V druhé otázce, sdělujeme, že
můžete psáti na stejnou adresu.
Pan J. C., Wis., se táže, kdo by
mohl obdržeti od vlády ryby k nása
dě.
Odp.: Od spolkové vlády byste je
sotva obdržel, ale dopište pod adre
sou: State Fish and Game Dept., Des
Moiues, la. a snad vám bude vyhově
no.
Pan L. J. K., Pa., se táže na jména
guvernéra a senátorů státu Pennsyl
vania.
Odp.: Guver nerem Jest W. C.
Sproul, senátory Boies Penrose a Phi
lander C. Knox.
Pan J. Z., W. Va., sl stěžuje, že za
slal československému konsulátu v
New Yorku bednu šatstva k zaslání
do staré vlasti zároveň s penězi na
dopravu a ani na registrované dopisy
neobdržel odpověď, zdali to obdrželi.
Odp.: Nemůžeme arci udati, proč
konsulát na váš dopis neodpověděl,
snad pro přílišný nával práce, avšak
doufáme, že vaše zásilka byla odeslá
na a jestli se nalézala na lodi Liber
ty Glo, byla snad zachráněna, jak ne
dávné zprávy udávaly. Zkuste ještě
jednou dopsati, snad si na konsulátu
vašeho dopisy přece povšimnou a po
šlete známku na odpověď.
Pan M. N., Wis., se táže, můželi po
silati do staré vlasti tabák a musili to
při zásilce udati.
Odp.: Můžete. Při každé zásilce mu
sí být udáno, co balíček obsahuje. Clo
musí zaplatiti v Československu.
'Pan A. K., Ia., se táže, můželi ně
kdo koupiti českou knihu, pojednáva
jící o svařování kovů.
Odp.: Pochybujeme, že takové'od
borné spisy jsou zde k dostání, alb
můžete se o to pokusit! dopsáním če
ským knihkupcům: B. Linka, 3345 W.
26 St. neb F. Pancner, 3445 W. 26 St.,
Chicago, 111., kteří by vám ji mohli po
případě objednati.
Pan J. B., O., se táže, co může vč*
řitel činiti, když půjčil peníze bez ru
kojmí a dlužník je nyní nemůže za
platiti.
Odp.: Musel by na dotyčný obnos
»
Uležte své úspory v podniku, Jenž přináší výtěžek.
Nepromeškejte tuto příležitost.
Plány, naše zdárně pokračují, přiikouptlí jame další pozemky •
dnešní naftě aktivy převyšují 4 až 5krát naši kápitalisaci. Uiavřeli
jsme právě Ubntraktr na vrtání tří studní a jest otázkou jen krátké
ho řasu, kdy jedna z nich bude y plné činnosti.
Dílce opětné vstoupnou v coné.
inoKoák fce prodej akcií bude úplň* /ostaven, pročež nemeškejte déle,
byste nepropásli této největší příležitosti vhodného uložení kapitálu,
jaká kdy čtenářům tohoto listu 'byla nabízena.
Kupte ihMd —
pokud můžete ještě koupit! dtice po |2.00 jeden. — Budete litovati,
propasete-Ii této příležitosti. Chcete-li další podrobnosti, vyplňte a
zašlete dolejší kupon okamžitě.
§ předseda
Farmers Trust Building, South Bond, Indlona.
BEGGS OIL & GAS COMPANY.
ac~ KUPON KUPON "WC
Rád bych zakoupil néjcolik dílců u vaší společnosti,
pokud je prodáváte po $2.00 jeden. — Zašlete ml laskavé
obratem pošty přihlašovací listinu.
Mám $ hotových k investování neb mohu pla
liti | měsíčné.
Jméno ..Adresa
rix>la .... Stát
..--.«A«.A.«A«nn«ftnnnonnnňnn0000000000000(
žalovati a máli dlužník nějaký maje
tek. musel by zaplatit! a po případé
by mu mohl být majetek na základě
soudního rozsudku prodán.
Čtenář z Minnesoty se táže. zdali
by mohl podat i žádost o nový soud.
au není spokojen s výsledkem první
ho. kdy mu bylo nařízeno platiti jistý
obnos výživného, s čímž není spoko
jen.
Odp.: Jestli jste byl při prvním
soudu zastoupen právníkem, mohl bv
( ste se odvolat i z rozsudku, ačkoliv je
možné, že lhůta k tomuto kroku již
dávno prošla. Jinak byste se nemohl
odvolat i a rozsudek musí ziistati v
platnosti. Podrobné dobrozdání vám
podali nemůžeme, poněvadž neznáme,
kdy byl soud odbýván, zdali jste byl
přítomen se svým právníkem a jaký
byl rozsudek, obáváme se však, že
přicházíte pozdě.
Pan S. M.. X. V., se táže na firmy,
vyrábSjící hospodářské stroje v PPe
rově. t
Odp.: Jak jsme již jednou oznámili,
jsou to L. Wíchterle a dále bratří Ko
váříkové a můžete jim psáti pod ad
resou: Přerov, Morava, Czechoslova
kla.
Pan F. D., la., se táže na adresu lí
četníka Lože Svojanov. O. S. J.
Odp.: .los. Cechura, 1346 W. 20. St.,
Chicago. 111.
Pani M. 11. z Wisconsinu táže se na
anglický název plicniku.
Odp.: Plicník lékařský nazývá se
anglicky Lungwort. Ke koupi ve
všech lékárnách.
Pan S. M. z Connecticut posílá ten
to dotaz: 1. Kdy byla sobota změně
nu na neděli a kým? A z jakého dů
vodu ona třída lidí. kteří vyznávají
nauku Kristovu, světí den první ja
kožto den odpočinku, když v Písmu
saiuém neuí zmínky o tom. aby byla
svěcena ueděle. — 2. Kolik je ve
Spoj. Státech náboženských sekt.
Odp.: 1. První křesťané slavívali
sobotu jako den sváteční právě jako
Židé. ale za krátko, již za časů v a
poštolskýcl), zvolena neděle, jakožto
den 7. mrtvých vstání Kristova. — 2.
Ve Spoj. Státech jest 50 hlavních
sekt náboženských, z nichž některé
rozštěpují se ještě na několik podřad
ných sekt: kromě toho jest ještě ně
kolik menších sekt. —
"Flu"' je zde, ale nedejte se jí
poděsiti.
Buďte klidni! Vzpomeňte na slav
ný výrok konnnodora Perryho. jenž
po bitvě na jezeře Erie r. 181H hlásil:
"Setkali jsme se s nepřítelem, a je
náš." Je snadno setkati se s influen
zou a zvítěziti nad ní. jestliže ái za
chováte zdravý úsudek, budete prová
děti potřebná ochranná opatření a
budete udržovat i své vnitřnosti v po
hybu pomocí Trinerova Léčivého Hoř
kého Vína. Trinerův lék netoliko či
stí vnitřnosti, ale také sesiluje obra
nu těla. Jiné výborné léky pro ny
nějšj influenzu jsou: Trinerova An
gelika Hořká, Jež zvyšuje sílu život
ní. Trinerův Mírnitel kašle, který po
máhá rychle při kašli, a Trinerův An
tiputrin. nejznamenitější to prostře
dek ke kloktání hrdla a vyplachová
ní nosu (pro nosní lázeň je nutno to
to zředění: jeden díl Antiputrinu a
čtyři díly vlažné vody.) Každý ob
chodník s léky má Trinerovy léky na
skladě nebo Vám je rychle opatří,
jen když budete státi na tom, že ne
chcete jiné leč Trinerovy! — Joseph
Triner Companv 1333—43 S. Ashland
ave.. Chicago, 111. 31x2
Vyzvání.
Vyzývám svoji manželku Růženu
Kabešovou. roz. Turková, která opu
stila dne 19. ledna můj domov s clila*
peckem, aby se navrátila domů. neb
holčička, již mi zanechala doma, těžce
jest nemocna, neb kdo by o nf věděl,
aby byl tak laskav a sdělil mi to do
čísla 1324 W. 18. Str., Chicago, Jíl.,
Joseph Kabeš. —1
- —■ i ■■ ■■ ■
Koupíme mák.
Kdo má mák na prodej v jakémkoliv
množství, nechť zašle vzorek na zná*
mý obchod
MRáZEICS 8R0CERY,
3504 West 26th Street, Chicago, III.
PŘIJME SE dělník, který se vyzná v
práci na farmě, čilý, který již na fir
mě pracoval. Stálá práce. Anton J»
Vávra, Yankton S. Dak., R 1. —1
TRHY.
Chicago. 31. ledna.
Hovězí dobytek.
Pékní až nejlepši voli.... 14.75—17.00
Proťtřrdnf až oby. voli.. 12.00—15.00
Obyčejní až špatní voli.. 10.00—13.00
Telata nejlepší 18.23—19.73
Vepřový dobytek.
Prostředni 2u0 až 270 lb..l5.20—15.45
Lehký pro řezníky 15.25—15.50
Tčžký pro řezníky 15.00—15.25
Ovce.
Ovce. dobré až nejlepší. .10.00—13.50
Jehňata, dobrá až nej... .19.50—21.65
Drůbež živá.
Slepice 35—37
Kuřata 34—35
Kachny 34—3tí
Krocani 40—41
Husy 26—28
Potraviny.
Máslo, creamery, nejlepší bl—tí5
Vejce 54—63
Sýr, švýcarský 52—54
Sýr, Twins 30—31
Zelenina.
Brambory, luú liber 4.6.1—4.8-"»
Cibule, pytel 5.50—0.50
Rajská jablíčka, bedna... .4.00—4.50
Hlávkový salát, bednička. .2.50—3.00
Mrkev, sud 5.00—8.00
Mouka.
Žitná, sud 6.75—7.93
Jarka, sud 14.50—15.-5
Zimní, sud 12.80—13.50
Žito, ječmen a oves.
Žito 1.67—1.68
(Ječmen 1.45—1.53
Oves 90—91
Kukuřice.
Míchaná, číslo 4 1.4tí—1.47
Žlutá, číslo 4 1.47—1.47%
St. Luuis, 31. ledna.
Hovězí dobytek.
Pčkuí až uejlepší voli ..15.50—16.50
Jižní voli 16.00—17.00
Krávy a jalovice 7.50—15.00
Telata 13.00—20.50
Vepřový dobytek.
Těžký 15.25—15.35
Lehký 15.00—15.50
Ovce.
Ovce S.50—11.75
Jebnřiata 17.73—21.00
Rečci 14.00—19.00
Kansas City, 31. ledna.
Hovézí dobytek.
Pěkní až uejlepší voli ..ltí.UO—17.00
Krávy a jalovice 7.00—14.00
Vepřový dobytek.
Těžký 14.70—15.00
Lehký 14.65—15.10
Ovce.
Ovce 9.75—11.75
Jehňata 16.65—21.00
Omah, Neb. 31. ledna.
Hovézí dobytek.
Pěkní až nejlepší voli 15.25—17.00
Krávy a jalovice 7.00—13.25
Telata 14.00—15.50
Vepřový dobytek.
Těžký ~ 14.75—15.00
Lehký 14.65—15.00
Ovcew
Ovce 10.00—11.45
Jehúata 19.00—20.75
Krajané, pozorl
Musím prodat 80 akrů fannu vo
Wisconsinu, 40 akrů pod pluhem. 40
les a pastva. 4 mile od města, všechny
stavby dobré, všecko oplotěno. Musí
býti prodána v měsíci, má hodnoty
$6000, prodá se pod cenu. Jest to do
brá příležitost usaditi se v českoslo
vanské osadé. Příčina prodeje vstoupe
ní do jiného obchodu. Přihlášky zasí
lejte do adm. t. I. pod značkou F. 62.
—1
Nabídnuti k sňatku.
Hledám družku života, která mé^a
by zálibu na farmě. Může býtt svo
bodná neb vdova od 25 do 30 roků,
třeba s jedním malým dítkem, pořád
ná a zdravá. Náboženství nerozhodu
je. Sám Jsem 38 roků stár, tělesně
zdráv. Hledám ženu, která by byla do
brou hospodyní. Laskavé nabídky s
podobenkou zašlete do adm. Hlasatele
pod značkou F. 60. —1
ÉLr . . - i. ■

xml | txt