OCR Interpretation


Hlasatel. [volume] (Chicago, Ill.) 1891-198?, February 03, 1920, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82002636/1920-02-03/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Zprávy z Nebrasky.
V mnohých místech státu Nebnisky
ke již také objevila influenza, ale v
mlrnějrii formě a statuí zdravotní ú
řad ujišťuje, že dosud nehrozí vážné
nebezpečí. Pouze dva případy úmrtí
byly dosud oznámeny a nebylo s, ur
čitostí zjištěno, zdali byly přímým
následkem chřipky neb zánětu plic.
Nejvíce případu se dosud objevilo v
Omaze a Lincoln a mimo toho byly
některé oznámeny z okresů York a
Polk a z různých venkovských míst.
Z některých míst bylo oznámeno až
10 případů, avšak zdravotní úřad uji-1
šťuje. že situace uení kritická a je
dině vyzval lékaře, aby niu prozatím-'
ně každý případ písemné oznamova
1L
Ve Wiederifreeuově garáži v New
man Urove vypukl požár, jenž zničil
skoro celou budovu a několik automo
bilu. Budova byla o dvou patrech a j
před dvěma roky byla postavena s
nákladem $17.«HíO. Všechny automobi-j
Iv, které se nalézaly v přízemí. byly
zachráněny, kdežto auta na druhém
patře byla zničena. Úhrnná škoda je
odhadovanu na $23.000 a jest jen Čá-1
stečně kryta pojištěním.
Letošní Carnegiova medailie za lir- j
dinstvi byla tež udělena Oskaru A. I
Demingovi ze Stu;irt. Neb. Týž přišel !
o život pri zachráněni dvou dítek ,
před utonutím v jezeře Flathead v
Montaně a medailie bude tudíž ode
vzdána jeho 17 roku staré dceři '
Kthel. bydliri u strýce v Stuart.
Před vrchnim soudem bylo v minu- J
lých dnech jednáno, má li občan prá- i
vo přivezli si kořalku k léčebním ú- i
čelům a na lékařský předpis. .ledualo
se o případ farmáře Johna McLaug-;
blina z okolí Tec um seli. jenž si při
vezl ze St. J ose pii. Mo.. vak kořalky. '
0 ni/, tvrdil, ž* ji u/. více roku pou- I
živa k svému zdraví, líy! zutčen I
pro přestoupení prohibičniho zákona
a odsouzen K pokuta ale odvolal
se z ^sudku. Před vrchním soudem
bylo dokazováno, že kořalka byla při
vezena du státu k vůli léčeni jestl!
zákon to dovoluje, musí také byt na
lezena cesta. jak ji obstarávali. Vr
1 líní soud dosud «» této záležitosti ,
nerozhodl.
V Omaxe bylo \ minulých dnech
tvrzeno, že někteří policisti se nalé
zají v přímém s|R>jeiit s lupiči a mož
no si představiti. že to vyvolalo v po
cicejních kruzích /.uačný rozruch. Po
licejní komisař Kinser zavedl vyše
třovaní. o němž všechny podrobnosti
nejsou do>ud známy. Praví se. že pod
nět k vyšetřováni zavdalo zatčeni ji
stého Frauka rady ho. jen/, se přiznal
k vyloupeni grocerie v čís. 240'. Hl
ckory ul. a tvrdil, že jedeu policista |
mu v loui byl nápomocen. Toto při
znáni jest sice policii popíráno, ale
vyšetřování jest přece vedeu»>.
V <Jreeu*oodu byl usmrcen burhng- j
tonskýui rychlíkem 21 rok starý Joliu
Stewart a lehce poraněn lTletý E
verett Coletnan. Vraceli se v auto
mobilu z Lincoln a když přijížděli na
železniční křižovatku, nepovšimli si
přijíždějícího vlaku, jenž v Green- j
wood nestaví. Automobil byl odhozen
25 stop od tratí a rozdrcen a Stewar
tovi byla roztříštěna lebka, kdežto Co
leman dopadl tak šťastně, že utrpěl
Jen lehké zraněni. Zpráva o nešté- j
st i byla podána šerifovi v flatts- |
mou tli. jenž po předběžneiu vyšetření
prohlásil, že žádného inkvestu wbn
«ie zapotřebí.
Ve HYeuumtu b> I ,:atč»;u 19 roků •
starý James 1'iark. bývaly vojín, pro ;
loupe/. 1*1x1 soudem se přiznal, že o
svátcích přepadl kavárnu Palatě a
za to jej soudce Corcoruti odsoudil do '
statni trestnice na lhůtu od 3 dt> 7 ,
roku.
Státní ustavní konvvuce zasedá již ;
skoro w<*si«. ale doposud bylo velmi
málo vykonáno, ačkoliv veliké množ- í
stvi pledloh bylo {todáno. Pouze nako
lik předloh bylo dosud definitivně I
přijato a uu-zi nimi >»* též nalézá u <
sneseni, dle kteréhož má b-gislatura '
upravit i /.a ku u. aby v civilních přípa
dech postačilo pět šestin poroty k vy- 1
ueseui rozsudku. Delegáti uznavaji.
že mnoho času bylo zbytečně promar
něno. al<* předseda Weaver prohlásil,
že ténv ř v>e« hny předběžné práce !
j«ou již hotovy a nyní půjde vš.» ry-1
chle ku předu. Db* jrho náhledu bu i
de moci konvence ukončili zasedání
do 1. března, al^ většina delegátů se
domnívá, že sotva v polovici března ,
bude vše hotovu. Xěkten se zasazuji,
aby nebylo učiněno příliš mnoho ;;iněn
a hlavně se jedná, aby bylo učiněno
opatřeni pro budoucí potřeby státu. '
Stará ústava jest uznávána za dobrou
a neni prý zapotřebí příliš radikální I
revise.
V tounšipu Doniphan vyhořela obe-,
ci»á škola distriktu 10. jež bvla na
vštěvována as1. 30 žáky. Od té doby ;
nemají ditky z dotyčného distriktu |
řádnou školu, avšak některé se daly 1
zapsati do školy v Doniphan do te do- 1
by. uež bude učiněno jiné opatření, j
Ve Kremontu byl zatčen jistý Cle-!
tuons Dellolt. jen/, se přiznal, že byl :
vojínem v Denver, ("olo.. aie uprchl
od své setniny. Zpráva o j^ho zatče
ní byla poslána vojenským úřadům v
Denver, aby se zjistilo. Je-li DeBoldt
skutečně vojenským sběhem.
Školní rada v Xorth přijala usne
sení. aby služné učitelů bylo zvýšeno
průměrnější o 40 procent. Nejniiší j
slu/né .učitelek obnášelo $810 a bylo
zvýšeno na $1000 a na vyšších = ko j
lách bylo povoleno zvýšeni z $10S0 aa
$1.4u0.
Tři chicagítí mladici, kteři byli zat-j
čeni v době plemenných bouří v Oma-'
ze. byli odsouzeni k pokutě soudcem
Kstellem. Jmenují se James Rrazoě.
Jan Yaoh a James Mašek a dle svěde
ctví soudu předloženého vloupali se
v době výtržností do obchodu Town
send Gun Co. nepochybně za tím iVe
lem. aby se zmocnili zbraní. Mladíci
sice popírali, že měli v úmyslu se sú
č&stniti výtržností, ale soud je uznal í
vinnými a odsoudil ^e k pokusě Í300
každého. Poněvadž ji sotva budou mo- j
ci zaplatiti, budou muset strávit! 66 '
dnt v okresním vězení.
Pí Ant. Andre-šíková z čís. 1432 již.
13. ul. v Omaze podala žalobu na
$5000 odškodného proti Jamesu Hra
bovskému. V žalobě praví, že Hrabov
ský řekl jejímu muži, aby si dal na
ni pozor, poněvadž má známost s ji
nými muži. To bylo příčinou, že jí
muž opustil a ona si musí nyní hle
dati výživu prací v jatkách. j
K VII. sletu všesokolskému.
Program. - Protektorát - Hudba. •
Amerika, Jugoslávie, Francie,
Anglie, Japonsko. - Ubyto
váni a stravování. •
Rozpočet na
5 mil K.
Praha. 6. ledna. — (Pošt. zpráva.)
Národní listy přinášejí tuto zajíma
vou zprávu:
"Po důkladných poradách a rozva
hách. po uváženi všech okolností, by
lo rozhodnuto pořádati VII. všesokol
ský slet v červnu 1920. Nebylo nikoho
tajno, jak velké, ba obrovské překáž
ky bude třeba překonat), ale na dru
hé straně mluvily pro slet tak pádné
důvody, že ústředí i sbor župních ná
čelníku rozhodlo se. za všeobecného
nadšení zúčastněných, slet pořádati
a ihned apelovati na uejvyšší oběta
vost Sokolstva. A apel nevyzněl na
piano. Před 14 dny veškeré členstvo
sokolských jednot Velké Prahy přislí
bilo vvkonati vše. co je v lidských
silách a slib také již plni. A netajme
si. že toho nadšeni, s jakým přijata
byla zpráva o pořádání sletu a podni
knuty prvé kroky a přípravy, toho
i.fdšeni a krajní oDeiavosu veškeré
ho členstva i širokých vrstev lidu bu
zapotřebí i na dále. stále, a i. do
červeuce. Započato bvio dílo velko
lepých rozměru, dílo ohromného vý
znamu nejen pro Sokolstvo, ale i pro
celý národ.
Xuž. všichni s chuti do práce pod
sokolským praporem!
Slet konán bude po celý měsíc čer
ven. Vyvrcholí poslední čtyři dny
měsíce, neděle, před tím zabéře cvi
čeni žáku. dorostu, hry. soutěže aul.
o protektorát požádáno hlav. město
Praha. Hudební doprovod k prostým,
dilo tolikráte osvědčeného bratra Po
ký. plný krásných, melodických moti
spíšila, j» svérázný, je svérázný, leh
vii národních písni. Hudba je tak při
léhavá. že cvičící jest jí přímo opojen
hudba a cvičící srůstají v jeden ce
lok. Na \ stupni pochod vypsána bude
zvláštní soutě*/.
O účasti inožno prozatím těžko psá
ri. neboť ze 4."> žup zaslalo dosud de
finitivní přihlášky 19. tedy ani ne po
lovina. u z těch hlášeno je 33.700 mu
žů 19.000 žen, cvičících mužů 15.409,
žen 13.444. Velký počet cvičících žen
jistě všeobecně překvapuje. Dle toho
možno souditi. jak asi vypadne koneč
ně číslo. 1'čast na všech dosavadních
sletech duleko bude překonána. Po
prvé budeme vitati ze Slovenska, od
kudž přijede několik tisíc Sokoliků a
Sokolic. 1'čast zahraničí bude tako
\a. že mimoděk sevře se srdce úzko
stí. kam všecky ty milé. drahé hosty
ubytujeme. Sokol americký odhaduje
účast na 30.000 bratří a sester, mimo
to pak asi 10.000 x řad nesokolských.
Mnohem silněji než kdykoliv jindy
zastoupena bude Francie a poprvé ta
ké Anglie. Bratři Jihoslované. s nimiž
úžeji ještě semkla nás společně proli
tá krev. chystají se k nám v impo
santním počtu, naproti tomu je ale
pochybná účast Rusů. Poláků a Bul
harů. Velká výprava přibude z Japon
ska. kdež. po seznání discipliny a so
kolského bratrského poměru v našich
legiích, jest o slet živý zájem. A k to- '
mu přiliv obecenstva se všech stran j
ministerstvo zanranicL oanauuje
návštěvu na 1 miHion osob. Tu ovšem
tak'} jest rozhodně třeba mimořád
ných opatření ubytovacích a aprovi
sačních. Akce Sokolstva A-e Velké
Praze. ač daleko ještě není skončena,
zaznamenává již přihlášky 53.000 by
tu. počet tputo jisté ještě značné
vzroste, cvičící Sokolové budou uby
továni v několika tisíci stanech, jež
zapůjči vojsko. obsazeny budou vše
cky volné místnosti, kasárny, školy,
tělocvičny a zvláštní zřetel obrácen
na průmyslový palác na výstavišti.
S ubytováním ruku v ruce jde sta
rost o aprovisaci. jež organisována
jako u vojska. Dle rozvrhu bude pro
loutnu) účastníku sokolských v hlav
ních dnech sletu třeba 1.100.000 kávo
v\ i >i konserv. 110 centů cukru. 190
centů masa hovězího. 110 centů rýže,
i'00 centů mouky. UP0 kusů vepřového
dobytka. 60 centů tuku. 90 centů chle- '
ba. 25 centů cibule, 20 hl. octa. 240 !
centů krup, 400 centů uzeniny. O ku- i
chyně a .'540 centů dřiví postará se j
Praha, ostatní rozvrženo na jednotli
vé župy. v nilhž ustaveny byly odbo-I
ry stravovací. Stanoveno, aby pro J
každých 250 členů vařili 4 kuchaři. <
Celkový rozpočet pro slet činí 5 i
millionů korun, z toho na stavbu sle
tištč. jež orojektováno pro loO.OOO di
váků připadá 2.110.000 K. Stavba svě
řena družstvu 70 mistrů tesařských,
z nichž jest 50 Sokolů."
Adaptační práce v Rudolfinu.'
O postupu práce v příštím sidle Ná
rodního shromáždění.
Praha. C. ledna. — (Pošt. zpráva.) j
O postupu adaptačních prací v Rudol
finu, příštím to sídle Národního
shromážděni, přináší "Právo Lidu"
podrobnější zprávu, z niž uvádíme:
"V prostoře pod varhanami, na kon
certním podiu, umístěno bude presi
dium tak rozsáhlé, aby svá místa měli
tam nejen předsedové, ale i ministři,
stenosrafové, nezbytni úřednici atd.
Varhany budou maskovány dekoraci,
v níž mimo obraz presidentův budou
umístěny emblémy našeho státu. Pre
sidium je vyvýšené takže celou roz
sůhlou zasedací síň bude lze snadno
a pohodlně přehlédnouti. Stolek před
sedy je nejvýše, pod ním umístěna
bode zvláštní katedra pro řeřnikv.
Proti presidia ainflteatrálně až ke
stěnám galerii postavena budou místa <
pro poslance. Všech míst v zasedací!
síni bude na 360. Střed galerie, spoří
vající na mohutných korinthskýeh
sloupech nesoucí klenbu budovy, vy
hrazena bude pro obecenstvo. Budou
to po většině místa k sezeni. Po pravé
straně předsedy, tam kde umístěny
byly lože. budou nyní vyhrazena mí
sta pro cizí diplomaty, neb jiné vzá
cné hosty. Levá stiana galerie nále
žeti bude žurnalistům. Jest to deset
loži. v nichž pohodlně bude moct pra
covat! 50 osob.
Ze zasedací sině jest několik vý
chodů do prostranného ochozu a z to
h<fo pak vchody do místnosti a po
třebných sněmovních kanceláří. V bý
valém foyeru, přímo proti zasedací
síni. umístěna bude sněmovní bibli
otéka. Jest to rozsáhlá síň, zdobená
pompejanskými sloupy s několika vel-'
kými okny na Smetanovo náměstí.
Na právo sněmovní síně projektová
na jest rozlehlá, pohodlná a světlá
čítárna s překrásnou vyhlídkou na
Vltavu a hradčanské panorama. Na
levo v rohové místnosti bude hovor
na. Podjezd, proti umělecko-průmyslo
vému museu jest spojen se schodiš
těm vedoucím přímo do okružní chod
by zasedací síně, druhá část schodi
ště bude pro obecenstvo a celá věc
je řešena způsobem, aby obecenstvo
nepřišlo do styku s poslanci, takže ti
to nebudou tak jako doposud ve staré
budově, ve svých pracec-h vyrušová
ni. Jediný styk poslanců s obecen
stvem bude možný ve zmíněné hovor
ně.
Mimo již uvedené místnosti nalé
zati se budou za zasedací síní velká
restaurace a kavárna pro 260 osob.
Kuchyně umístěna bude v přízemi a
zvláštním vytaliovadlem budou jídla
a nápoje do kavárny dopravovány.
Mimo to zřizuje se ještě menší re
staurace. Za restaurací, v místnostech
ležících proti akademickému gymna
siu, budou kanceláře sněmovního
předsedy, jež — jak jsme spatřili —
budou skutečně rozsáhlé a represen
tativní.
V I. poschodí ve výši galerie budou
místností a kanceláře pro ministry a
ministerského předsedu. Ministerská
zasedací síň, vše s vyhlídkou na Hrad
čany. Na druhé straně budou sá!y
pro žurnalisty, pro stenogTafy. míst
nosti pro telefony, různé kanceláře a
pod. Pro výbory, komise a kluby u
pravovány jsou místnosti v akademi
ckém gymnasiu, které spojeno bude
se sněmovní budovou zvláštní přístav
bou již překlenuta bude ulice mezi
budovou sněmovní a gymnasiem, i
tyto místnosti jsou velmi vhodné, ú
Čelné a prostorné.
Spojení obow budov bude provede
no ve způsobe prodloužené chodby
tak. že procházející bude míti dojem,
že nachází se v jedné budově.
Z Ces. Slov. Pomoc. Výboru.
Seznam darů a příspěvků odvedených
ve schůzi Československého Po
mocného Výboru dne 15.
ledna 1920.
Dvůr Bílá Hora. ř\ 7. 0. A. L.L$50.00
Lože Praha, č. 231. l.O.O.F. .. 25.00
Sokolská Jednota, Phila., Pa... 25.00
Národní Tiskárna. Chicago, 111. 25.00
Odboč. Č.N.S., Spokane, Wash. 21.00
Sokol Mladocech, Racine. Wis.. 16.50
Sbor Přemyslovna č. 5. J.Č.D... 15.00
Ženský Od. Sok. Slávský 15.00
Řád Hodonín, ř. 188. Z.Č.B.J... 10.00
Rád Hvězda Svob, 0. 45. Z.Č.B.J. 1U.00
Rád Kans. Rolník, č. 52.. ZČBJ 10.00
Rád Lumír. č. 34. Z.Č.B.J 10.00
Zen. Odb. Sok Havlíček-Tyrš.. 10.00
Těl. Jed. Sokol Říp C.00
Řád Ok la. Rolník, v. 89. Z.Č.B.J. 6.00
Řád Omaha, č. 144 ČSPS 5.60
Řád Červená Řeka. f. 42. ZČBJ 5.00
Sb. Žofie Podlipská. é. 103. JČD. 5.00
Sbor Přibyslava. č. 4. JČD 5.00
Sokol Nová Vlast 5.00
Řád Zlatá Svoboda, ě. 47. ZČBJ. 5.00
Těl. Jed. Sok. Bervvn 5.00
Sb. Vět. Č. Vlasti, č. 5. ÚJČAŽ. 5.00
Řád Cirant, č. 134. ZČBJ 5.00
Sbor Vlastimila, č. 20. SPJ 5.00
Řád Ashland, č. 12G. ZČBJ 5.00
Sbor M. Washington, C. 52. JČD. 5.00
Řád Darvin, ě. 61. ČSPS 5.00
Řád Záře Svobody, é. 38. ZČBJ. 5.00
Sbor Věrné Češky, ě. 112. JČD. 5.00
S. Borovánská Lípa. ě. 73. JČD. 5.00 |
Dvůr Jan Hus, č. 8. ČALL 5.00
Sbor B. Zá&murká, ě. 40 JČD... 5.00
Řád Záře Západu, č 44. JČD... 5.00
Sbor Jaroslava, ě. 8. JČD 5.00
I>vůr <'eský l^ev. é. 1. ČALL... 5.00
Řád Železná Hora. č. 194. ZČBJ 5.00
Sbor Čechie, c. 15. SPJ 5.00
Řád Věrni Bratři, ě. 142. ZČBJ. 5.00
Sbor Sokolek Blesk 5.00
Sbor 1). Retigová. č. 50. SPJ. .. 5.00
Sbor Rovnoprávnost, ě. 17. SPJ. 5.00
Ř. Krás. Budouc.. 0. 222. ZČBJ. 5.00
Dr. B. K. šimonek, Chicago. 111. 5.00
Pan J. Spiruta. Akron. 0 5.00
Sbor M .Washington, ó. 36.ČSJ. 5.00 j
Řád Praha, ě. 13. ČSPS 5.00 j
Velkovýbor Jed. Čes. Dam .... 5.00:
Řád J. Washington, ČSPS 5.00 j
Řád J. B. Zdrůbek, ě. 11. ZČBJ. 5.00 í
Kád Lincoln. ě. 52. CSPS 5.00 ;
Sok. Mladočech. llacine, Wis. . . 5.00
Sbor Jasná Hvězda, 0. 120. JČD. 5.00
Těl. Jed. Sok. C.rete, Neb. .... 4.77
li. Zlatá Svoboda, ě. 11 í>. ČSPS. o.50
Lože Aug. Herman; č. 47. ČSJ. 3.25 !
S. O es. Žen a Div. ě. 107. JČD. o.Od !
A. J. Novotný, Madison, Minn. 3.00 i
Sbor B. Pitteová. č. 97. JČD. .. 3.00 j
Lože Kr. Kolumbus, ČSJ 3.00
Sok. Sbor. Br. Osvěty, Soio, Or. 2.50
Česko-Americký Sokol 2.00
Sokolkv Havlíček-Tyrš 2.00
Řád Soběslav, ě. 200. ČSPS. .. 2.00
L. Vybráních Přátel, ě. 31. ČSJ. 2.00
Pan E. Ruzek, Chicago. 111 2.00
Dvůr K. Havlíček, C. 5. ČALL. 2.00
Dvůr Sněžka, č. 32. ČALL 2.00
Jed Sokol Oak Park, 111 2.00
Řád Vyšehrad, č. 53. ZÓBJ 2.00
Řád Horymír, č. 33. ČSBPJ. .. 2.00
D. J. Poděbradský, č. 10. ČALL. 2.00
Ř. Ratolest Wis. č. 196. ZČBJ. 1.00
Pan A. E. Meškán 1.00
Dvůr Libuše, č. 33. ČALL 1.00
Pan Jiří Řehák, Akron, 0 1.00
Lože Svatopluk Čech, C. 15. J.T. 1.00
úhrnem $497.12
J. F. Štěpina, před.
B. A. Jeřábková, účetpice.
Nabídnutí k sňatku.
Intelligentní muž, 32 roky starý,
svobodný, vládnoucí slušným jměním,
majitel řeznického obchodu a uzenář
ství ve venkovském městě, přeje si
seznámiti se touto cestou dívkou, ne
bo vdovou (třeba s jedním dítkem)
ve stáří od 18 do 4o let, která by ině
1-a zálibu v obchodě. Laskavé 'íabíd
ky s podobenkou zasílejte do Hlasate
le pod značkou "F. 13." 60-64
Nabídnutí k sňatku.
Svobodný pán, 40 roků starý, vlád
noucí menším jměním, přál by si se
známíti se touto cestou s dívkou neb
vdovou, farmáňkou ve stáří od 25 do
40 let (třeba s dětmi). Farmářské
práce jsem dobře znalý. Podobenka
se vymění neb vrátí. Nabídky zašle
te do ."Hlasatele" pod značkou 'F-36*.
ti 4—65
Nuxated
^IRONJ
"Věřím, že k
udržení mojí tě
lesné zdatnosti ve
velké míře přispělo uží
vání Nuxated Iron," pra
ví bývalý zdravotní komi
sar Wm. R. Kerr v Chi
cagu. "Dle vlastní své
zkušenosti myslím, že
Nuxated Iron jest cennou sílivkou pro
krev a tělesné ústrojí a že by mělo
býti užíváno v nemocnicích a předpi
sováno všemi lékaři. Nuxated Iron vy
tváří zdravé ženy a silné, zdatné mu
že, Za uspokojení ručíme neb vrátíme
péníze. Na prodej ve všech lékárnách.
Zastavte svrbící Ekzému
Pronikající antiseptické Zemo
vám pomůže.
Na tom nezáleží, jak často jste se
marně o to pokoušel. Nyní můžete za
staviti palčivost a svrbění kožní ne
moci . zvané "Ekzíma" (Eczema) ry
chle, když přiložíte Zemo (vyslov Zí
-jio) prodávané v lékárnách za 35 cen
tů. Extra velká láhev $1.00. Hojení
začne v tu chvíli, co se Zemo přiloží.
V krátkém čase obyčejně všechny
známky Ekzémy opar, pupence, vyráž
ka "černohlávky" a podobné nemoci
kožní budou odstraněny.
K očištění kůže aby se učinila silnř
a zdravá, vždy užívejte Zemo, proni
kající antiseptickou tekutinu. Není t.«
žádná mastná mast a neznečišťuje
Když všechno ostatní zklame, to jep
spolehlivou léčbou pro nemoci kožn
všeho druhu.
The E. W. Rose Co., Cleveland, O,
, SEMENA
I NEJVYŠŠÍ JAKO
STI, zaručená, že po
k rostou, spolehlivá a
jistá, že přinesou cennou úrodu.
My jsme pěstitelé. Kupujte přímo.
Pošlete 20 centů
a my Vám pošleme po jednom ba*
líčku semen rajských jablíček John
Baer, salát Tenderheart, sladký
meloun Honey Dew, řetkvičku
Perfection, Sweet* Peas, A$try,
Verbeny a jiné květiny vše do
hromady v ceně 75 centů a k tomu
kupon, který, když nám vrátíte my
přijmeme v hodnotě 20 centů ať
již pošlete velkou..nebo .malou
objednávku.
Velký český cenník s mnoha
obrazy a návody k pěstování s
ponaučením jak docílíte ze semen
největší užitek. Z našeho českého
cenníku dozvíte se mnoho co má
pro Vás cenu. Pošleme Vám jej
zdarma. Než semena
koupíte, pište nám.
De Ciorgi Bros.
I bucil Blnlfs, la. Desk A
Kašel
kráčí ruku v ruce s nastuzením a chřipkou, chraptivostí, zánětem
průdušek, influenzou a zajíkavým záškrtem. Jest to velmi nepří
jemný a bolestivý příznak. Proto se má dbáti v léčení těchto cho
rob na to, aby záchvaty k^šle byly zmírněny a tak nemocnému ule
veno.
Severův
Balsám pro plíce
0Severa's Balsam pro Lnngs) ae doporučuje velmi vhodné v léčení
kašle pří všech těchto nemocích. Hojí podrážděné tkanivo v hrdle,
odstraňuje chraptivost, zpříjemňuje dýchání, zmenšuje prudkost zá
chvatů a zahání kašel. Jest příjemné chuti a hodí se pro dospělé I
děti. Ceny 25 a 50 centů a 1 neb 2 centů daň.
PhřinL-o •'est teci' denrum ll0"
tniipKd stem skoro v každé
krajině. Přijde bez pozvání a
nechce se ztratiti. Jest třeba o
svčdčeného prostředku na její
vypuzení a tu Severovy Tablet
ky proti nastuzeninám a chřip
ce (Severa's Cold and Grip Ta
blets) se nejlépe doporučují. O
svódčují se v nastuzení, chřipce
i ínfluenze. Zkuste je. Cena
30 centů za krabici a 2c daú.
bývá obyčejně podkla
dem různých jiných ne
mocí. Jest skoro vždy přítom
na a proto má býti při léčení
všech chorob dbáno na to, aby
stolice byla upravena. Severův
Životní balsám (Severa's Bal
sam of Life) upravuje stolici,
odstraňuje zácpu, sesiluje zaží
vací soustavu a tak stává se
vhodným, pomocným lékem sko
ro ve všech případech. Zkuste
jej. Cena 85 centu a 4c daú.
ficfá Lravjest zárukou íisto*
Llola AI c v ty celého ústrojí
lidského a tak opět zaručen jest
celkový zdravotní stav člověka.
Jestliže jest krev v nepořádku,
ukazuje to na seslabenl sousta
vy a jest třeba posily. Berte
Severův Krvečisti|tel (Severa's
Blood Purifier), který jest do
brým lékem na odstranění růz
ných vyrážek a vředů, jež z ne
čisté krve se objevují. — Cena
$1.25 a 5 centů daň.
7ánčt hrdlabývá jedníal z
AaUGl III Ula pn nich příznaků
nastuzení. Jest to velmi nepří
jemný pocit. Vyplachuje-li se
hrdlo občas S«vérovým Antisep
sólem (Severa's Antisepsol) za
brání se tomu, aneb se zánět
značně zmenší a ulevuje to v bo
lestech. I při rýmě se osvědču
je dobře, jestliže se vsrkává ob
čas do nosních dírek, správné
rozředěn. Zkuste jej. > Cena 35
centů a 2 centy daň.
I ínín|Anf míti míst0 v
LllllIlICni ždé domácnosti. Se
verův Gothardský olej (Severa's
Gothard Oil) jest výtečným lini
mentem na choroby původu rev
matického i neuralgického a
všude tam, kde mazání čili lini
ment s prospěchem použiti mož
no. Ceny 30 a 60 centů a 2 neb
3 centy daň.
Bolarfv záklen
mocným a práce neschopným.
Bývá skoro vždy proto, že led
viny dobře nepracují. Upravte
tedy jejich práci, užívajíce Se
verův Silifcel ledvin a jater (Se
vera's Kidney and Liver Reme
dy), kterýžto lék vždy znameni
tě osvědčuje se v nápravě cho
rob močového ústrojí a všude
tam, kde zánět měchýře, závrať
a bolení zad jest jedním z pří
znaků. Ceny 75c a $1.25 a 3 neb
5 centů daň.
Severovy rodinné léky koupíte všude v lékárnách. Nejsoii-Ii u vás na prodej,
pošlete si objednávku přímo. Ptejte se však dříve v lékárnách. Při objednávkách
jest záhodno, aby byl přiložen správný obnos i s daní.
W. F. Severa Co., Cedar Rapids, lowa,
peníze do Československa
zasíláme dle denního kanu. Za každou
zásilku ručíme. Všechny námi odeslaná
zásilky jsou vypláceny v plná hodnotě.
AMERICKÁ STÁTNÍ BANKA,
1825 Blue Island Ave. roh Loomisal.ChicagObliL
J. F. ŠTĚPINA, A. J. KRÁ8A,
předseda. pokladník.
Úřední hodiny: Od 9 do 5. V pondělí a ve čtvrtek do 8 hodin večer. — Přijímáni vkladů a peněžních
zásilek do Evropy v sobotu do 8 hodin večer.
r.vravrrtasYraaSYcXfói
Nošení průtržních
pasů zavrhováno.
Prostá podpora přístroje ne=
vyléčí stahující tlak je
prohlášen škodlivým.
Při nejlepšim, prútržni pas jest jen pouhoi
pomůckou—falešnou podporou borticl se zdí a
nemůže od něho bytí očekáváno vice než c
strojní pomůcky. Tlak jeho zabraňuje oběhl
krve a připravuje svaly o jich potravu.
Vida však nalezla cestu a každý trpici nrú
trží je zván k ZDARMA koušce v soukromí
jeho vlastního domova. STUAKTŮV PŘIL
NAVÝ PLAPAO-PAD jest bere sporu nejvě
dečtější, nejlogičtější a n^júspěšnější lěk pro
průtrž, jaký svět kdy znal. Měkký jkao sa
met, snadný k přiiuženi, nenákladný, k upo
třebeni v práci i ve spaní. Přilnávaje~tésně
k tělu, činí posunování nemožým, takže ne
dře. ani neštipe. Žádné řemeny, přasky ani
péra.
Naučte se, jak uzavřít! prútržni otvor cestou
přirozenou tak. aby průtrž NEMOHLA ven.
Pošlete své jméno na Plapao Co., Rlock 204
St. Louis, Mo., a dostanete ZDARMA Plapao
na zkoušku i s potřebnými pokyny.
BARVĚTE BEZ OLEJE.
Pozoruhodný vynález, který sníží cenu
barvy 75 procent
Balík na zkoušku zašleme zdarma každému,
kdo si o néj dopf4«*.
A. L. Rice, prominentní továrník z Adams,
X. V., objevil nový druh barvy, která nevy
žaduje žádného oleje. Dal ji jméno Powder
paint (prášková barva). Přichází do prodeje
vc formě suchého prášku a neni třeba učiniti
nic jiného než smichati ji se studenou vodou
a dostaneme všem vlivům počasi vzdorující,
ohnivzdornou, zdravotní a trvanlivou barvu
pro venkovní i vnitřní barveni. Principy
cementu jsou zde přidány barvě. Přichytne
dobře na každý povrch, ať jest to dřevo, ká
men nebo cihla, roztírá se a vyhlíží právě
tak jako olejová barva a při tom stoji jenom
asi čtvrtinu.
Pište na Mr. A. L. Rice, vyrabitele, :»8
North Str.. Adams. X. V., a on vám zašle
zdarma paklik na zkoušku, též vzorky barev
a informace, jakým způsobem můžete ušetřiti
mnoho dollarů. Pište dnes.
Dnešní sazba peněžních zásilek (podléhá změně)
100 KORUN ZA $1.75
Z&loieao 1841.
T«|rlHl (ttdMMM*
HJarní úřadoma: — Amolea
Ezpreta Co.. 6s Bro«dw*y.
New York.
Poštovné jen 25 centů na jakýkoliv ob noc
Zvláštní sazba pro velké obnosy.
OBYČEJNÝ MONEY ORDER A POŠTOV.
Ní ZNÁMKU
toť vše, co potřebujete k zasláni peněa do
kteréhokoliv místa v československo. Ny
ní, kdy i tamnější peníze jsou tak levné na
skytuje se Vám znamenitá příležitost za
slat peníze do staré vlasti, kde je tak notně
potřebují. Ať bydlíte kdekoliv ve • Spoje
ných Státech, prostřednictvím naším může
te poslat do Československa tak lacino, tak
snadné a téměř tak rychle, jako kdybyste
bydlil v New Yorku.
Jak sobé počínat?:
Pište přímo na dole udanou adreso. přV
ložte Express Money Order, nebo poštovní
Money Order, který vystavte na American
Express Company, New York a sice na to
lik dollarů, kolik chcete poslali. Udejte avé
jméno a plnou adresu jakož i adresu a
jméno osoby, které mají být peníze dodány.
Vaše peníze bednu ihned odeslány pH nej>
výhodnější sazbě a Vám dodána bude stvr
zenka.
Anebo, přejete-li 60bě, můžete si dopsat!
o tak zvané "application blanka," informace
a adresované obálky, anebo obraťte se na
{kteroukoliv velkou ezpressní úřadovnu.
Foreign Money Order Department "R"
American Express Company,
65 Broadway, New York.
Chicagská, úřadovna
V ČÍSLE 23 ZÁPADNÍ MONROE ULICE.
Kdykoliv zasíláte peníze a kamkoliv, žádejte American Expresa
Company stvrzenku. Jest pojištěním proti ztrátě.
Výsledek po 20
dnecb nebo pe
níze vrátíme.'
áfůtMit.
Tvoří bohatou radon krev, silné, pevné
^ nervy, silné muže I ženy*
Když máte zničené zdraví a sílu, když jest vaše
mysl zatemnělá a tělo slábne, když jste nemocen a
unaven z užívání silitelů a omamných prostředků, pak
zkuste Nuku-Tone a uvidíte jak rychle bo pocítíte být no
vým člověkem I Devět desetin lidských chorob, jako špatná chuť
k jidlu, nezáživnost, plyny a nafouknutí, zácpa, žluto vitoet, chu
dokrevnost, revmatické záchvaty, boleni hlavy, neuralgie, nedo
statek enerjrie, snížená vitalita, nervosita a nespavost, pochá
zejí x nedostatečné eily nervů, řídké vodové krve • ochablého
oběhu krevního.
Každý orgán, každá funkce téla závisí svým životem a činno
stí na síle nervů. Nervová sila jest hlavnfm hybným pérem ža
ludku, jater, ledvin a střev, tepotu srdce a oběhu krve. Nujra
Tone jest nejrozumnéjiim lékem pro pokleslost nervovou a ži
votní. Proč? Poněvadž jest složeno s osmi důležitých součástí
zdraví • poskytujících, odporučených a předpisovaných nejpřed
néjiíml lékaři a jest zvlááti bohaté na železo a fosforovitou
potrava krve a nervů. #
Nupa-Tone dává játrům život, a aesOajo střeva, tak aby pra
videlněji vyměňovaly. Oživuje ledviny a vyhání otravné výraé- ijj
*ky. ?.ádny plyny a ilučovitost více, žádný odporný deeh a po- ^
tažený jazyk! £ádné bolestí! Nuga-Tone vám dodá výborné chu
ti k jídlu, dobrou záiivnost, pevné nervy a zdravý, občerstvující spá
nek. Nu ga-To ne obohacuje krev, zdokonaluje obíh krevný na lles dá
nádech zdraví a do oif jast Buduje silné, zdravé moie. sdravějil a
krá.sněiJí ženy. Nuca-Tone neobsahuje opiátů, žádných léků na néi
si člověk iTjká. Jest v pHhodnézn baličku. Jest cukrem pouty, příjemný m nwu/
k užívání. Zkuste jej. Odporučíte jej pak svým přátelftin.
NAŠE ABSOLUTNÍ ZÁRUKA: Cena Nuca-Tone jest jeden dollar dvacet pét CMtd
dus) za láhev. Kaidá Láhev obsáhaje devadesát (90) tabletek, celomésíčni Léčení. Mů
žete si koupit šest láhvi, na šest měsíců léčeni za šest dollarů (Í6.00). Ufavejte Nu*a
Tone dvacet (30) dni. Nejste-li spokojen s výsledky, vraťte zbytek baličku 1 s krabicí
a my vám ihned navrátíme peníze. Vidíte, ie nemůžete ztratí ti ani centu. Rifltko W
řeme my.
■ Použijte tohoto kupona pH '
National Laboratoři", Boh. 26 — 537 South D car bóra St* Chicairo. HL
\ Pánové: — Přikládám ta néá pošlete mi lák ví Nog*JSemm
I 4
( Jméno ■».
.V
COSUUCH LINE
Přímá plavba de Řecka a Terstu.
PARNÍK BELVEDERE,
vypluje 7. února.
PARNÍK PRESIDENT WILSON.
vypluje 6. března.
Parníky odplují od pieru 7. při 41. uli
ci, South Brooklyn.
O CENY ZA PŘEPLAVBU A BLIŽŠÍ
PODROBNOSTI OBRAŤTE SE NA:
Phelps Bros. & Company,
Department osobnf dopravy.
4 West Street. New York.
850 Whitehall.
VELKÝ VÝROBCE přijme zástupce
k prodáváni košilí, spodního prádla,
punčoch, šatfl, walstfi a sukní, přímo
do domu. Pište o volné vzorky. Ma
dison Mills, 503 Broadway, New York
City. — K. ú.
VYNÁLEZCI,
kteří máte vynálezy k patentová
ní, zašlete model nebo nákres
mně, neb mám v oboru patentů
zkušenost. Dopište si o moji kni
hu: "Rada pro vynálezce."
MARCIN LABINER,
právník oboru patentů.
15 Park Row, New York.
W:
RIN&
Večer a j
každé ráno.
UDRŽUJTE SVÉ OČI
čisté, jasné a zdravé. Pište si pro kniž
ku o pečováni oči zdarma. Murin* Co*
Chicago, III.
Krajané!
Zajimáte-11 se o olejové neb jiné mine
rální podniky ve státu Texas, piitt aa
F. J. BOU&KA,
5S» Commircial Bldg, Houston, Ttt,
I j

xml | txt