OCR Interpretation


Hlasatel. [volume] (Chicago, Ill.) 1891-198?, February 24, 1920, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82002636/1920-02-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

▼ ČESKOSLOVENSKU
Jwt lál lis* *4tta vaácaý y*Ml fHteL
MsrMaskjifc. imil tak i Jiad® ▼ ciaiaé. —
PMlUťta irni ftáHlia a imámým aái list;
patlsta mim jajick adresu a yeaite, aačef my
list W4mc yraridelač yacflati. ?ii4|Uta« 4a
dnny U» aa rok. Jj.oo aa půl raka.
UCO* « ►
Míitsn sííwwn unihtln
Emtsné M Uoemd Claaa Mattar
mbar ttth ltM at tha Post Ofřica of Chicago, Utínala, undar Act af Maroh Sri 1879.
xaMz PUMU íno.
u* »*>lpUti fM» aa oáý rak, mUs si ty
toatt m mail Mu t (Mti tm kalht z.
Zákaraý WKf "BikW" «»{ i OMt*
akaa r*4a aaolckaa — Záfcavaý kalaaMř mm
a Praktlckaa a rytklaa Jtl aa
proti Ko. 139, mthoriwd by tl» Aat <rf Oototttf 6.1817, oc ffl« tt th« Port Offloe of Ohlop, minou. By th» ordw of tia Prwfatont, A. 8 Bnriewn, ?oteMt«r 0*ntr»l.
ČÍSLO — NO. 70.
CHICAGO, ILL., V ÚTERÝ, (TUESDAY) 24. ÚNORA (FEBRUARY) 1920.
ROČNÍK-VOL.: XXVII.
Amerika vrátí Čechoslováky
do vlasti.
36.000 bude odvezeno ze Sibiře Spo
jenými Státy a 30.000 jinými lo
děmi; Čechy to musí platit.
Washington, 19. únoru. — Třicet
še»st tisíc československých vojáků
na Sibiři bude dopraveno domů ame
rickými loděmi, kdežto repatriace o
statnich 30.000 bude provedena bri
ickými a jinými plavidly, jak sdělil
ines> výboru domu zástupců gnerál
Mareb. náčelník generálního štábu a
tnerické armády. První americká lod'
s Čechoslováky, transport Sheridan.
iua vyplouti z Vladivostoku do Terstu
-5. února, pravil generál .Maxvh.
Žádná část československého voj
ska. na cestě ze Sibiře domu. nepo
jede Spojenými Státy, pravil generál
^larcb. nýbrž všiihni poplují přímo
do adriatického přístavu, odkudž bu
dou dopraveni drahou do vlasti. Ge
nerál March oznámil výboru, že ná
klad. spojený s repatriací Českoslo
venská armády-, bude hrazen vládou
Československé republiky. Bude ob
nášet! na jednoho muže. tedy
Vibrnem $14.625.000. Při nynější nízké
ceně československé koruny, obnášel
by celkový naklad na repatriaci če
skoslovenského vojska závratnou su
inu skoro 1.500.000.000 korun.
Prodej vládních lodí soudně zastaven.
Waj-biugton. 1!*. února. — Soudce
"Bailey od vrchního soudu distriktu
columbického v tomto město vydal
zde zastavující rozkaz proti vládní
lodní korporaci, aby nesměla prodat i
bývalé n^niecke parníky, které v poč
tu třiceti měly býti prodány angli
cké lodní firmě International Navi
i&tion Companv /.a směšně nízkou c e
nu $28.000.W)0. Soudce Bailey. vydá
vaje zastavující rozkaz, vyslovil se. že
bedlivě pročetl zákon a neshledal v
něm. že hv kongres měl v úmyslu při
sestavování zakona dát i presidentu
nebo lodní radě právo, lodě tyto pro
Uati. Žalobu u soudu zadal William
K. Hearst jakožto |K>platnik. minulé
soboty, soud vyslýchal argumenty v
pondělí a. vynesl rozsudek dnes. Zatím
iodni korporacp v pondělí přijímala
nově ofertv nu koupi lotií. ale včera
ohlásila, že je uznává za nedostatečné
a všecky zamita. 1*11 tom žádala kon
KTes o novou pravomoc, by mohla lodě
"nabídnouti Ještě jednou ku prodaji.
Senátní obchodní výbor zatím vyslý
chá členy lodní korporace a z výsle
chu jest patrno, že mezi členy ne
byla v té věci jednomyslnost a že ob
« hod. který chtěl anglickou firmou
tak lacino uzavřití předseda Payne,
nelíbil se mnoha jiným členům. Místo
předseda kor®o* St v uc, povolán
byl dnes pred senátní výbor na svě
dectví podruhé a znovu opakoval, že
s prodejem nesouhlasí, pouěvadž cena
lodi nebyla nikdy správně odhadnuta
:i obnáší nř! nejmenším $7i».000.000.
Payne naopak tvrdil, že vláda udělá
lepe. když se lodí zbaví, aniž by pro
váděla na nich nutné opravy, a že
neni radno držet! je dlouho, poněvadž
prý nikdo neví, jak později mohou ce
ny klesnout!.
Další stížnosti farmářů.
Washington. 1 i*, února. — čtvrtý
výpomocný poštmist. James I. Blaks
lee. předložil kongresnimu výboru
na poštovní zule Itosti další odpově
di tarmáíu na dotazník vlády, žáda
jící návrh v tom směru, jak by se
dala drahota životních potřeb suižiti.
Ulakslee i toho. co seznal, přišel k
náhledu, že by bylo třeba rozšiřiti
možnosti balíčkové pošty na venkov
tini způsobem, aby farmáři dostali
větší příležitost styku s městskými
obyvateli a moli li jim /naze své pro
dukty posílati. Poštovní Viřad na své
dotazníky dostal při nejmenšim 70.
U00 odpovědi. Farmáři si v nich vět
šinou stěžují na nedostatek dělníku,
na vysoké mzdy, které musí platiti.
na drahotu hnojiva a farmářských
strojů a opět opakuji hrozby, že ne
budou pracovati ětrnact hodin denně,
aby opatřili potřeby pro městské lidi.
"kteří maji pracovní dobu kratší. Vlád
ni odbor orby praví, že mzdy na far
mě Jsou nyní daleko vyšší nežli byly
"kdykol! jindy. Nejvyšší jsou v sever
ních státech středního západu, nej
nižší na jihu.
Unie proti železniční předloze.
Washington. lfl. února. — Vůdcové
ý.elzntfních bratrstev a Americké
Federace Práce předložili dnes večer
t-vé námitky proti konferenci zprávy
i» železniční předloxe na schůzi více
ne/lí 100 členů domu zástupců. Bra
trstva po/.adují porážku této předlo
hy, jakožto nepřátelské vtici právům
a zajmum delmctva. a odsuzuji spe
cificky odstavec. jenZ zaručuje dra
hám 51- procenta výnosu pro maji
tele železničních akcii, a odstavce,
stanovící urovnáváni mzdových a ji
ných sporu mezi drahami a jeich za
městnanci. Zástupce Barkiey proiilá
si!. že přijeti této předlohy vedlo by
nutné k zvýšení dopravních saz^b o
úhrnnou sumu pri nejmenšim $1.250.
<•00.000 ročně, čili o -•"> procent.
Zemřel při práci.
Charnpaign. Illinois. 19. února. —•
Tloy Turner z tohoto města. stroj
veda na dráze Illinois Central, sklesl
jnrtev ve .středu večer, když vstupoval
do kabusy vlaku číslo 3. jedoucího z
Chicaga do New Orleansu, který měl
provázeli až do Centralia.
K převezení amerických padlých
vojínů.
New York. 19. února. — Ralph A.
Hayes vyplul dnes z New Yorku, aby
pro odbor války vyšetřil poměry na
evropských bojištích vzhledem k mož
nosti převpzení mrtvol padlých ameri
, ckýeh vojínů.
Presidentova odpověď.
V Bílém domě píše se odpověď na no
tu spojenců ohledné moře jader
ského.
Washington. 19. února. — President
"WUson počal dnes s diktováním odpo
vědi spojeneckým vládám na notu.
kterou poslaly ohledně situace na mo
j ři jaderském, i doufá, že ji bude moci
poslati do pátku. Jaký bude její smy
! si. o tom nebylo možno dověděti se
I slova. Nota spojenecká byla asi tak
dlouhá, jako byla nota, kterou Wiison
před tím do Evropy poslal, totiž asi
! 4000 slov.
Pravilo se zde, že noty tyto ne
budou uveřejněny, pokud nedojde svo
lení vlád francouzské, britické a ital
ské, ale dodává se. že vláda americká
veřejnosti ve věci té přeje. Bývalo
vždy její zásadou, pracovati otevřeně,
ale vedle toho jest i přesvědčena, že
že uveřejněním všeho zabránilo by
se tak neoprávněným utoKum. jane
byly nedávno na presidenta evrop
ským tiskem podnikány. Kabelové
zprávy z Evropy dávaly na jevo, že
odpověď evropských vlád presidento^
vi byla smířlivá a umožňuje, aby se
celá otázka Rěkv a dalmatského po
břeží vzala znovu v úvahu. Praví se,
že premierové žádají presidenta, aby
sam naznačil nějaký plán, jak by by
lo možno Rěku dle původního úmyslu.
postavit i pod správu ligy národu jako
město samostatné, stejně aby se s
pobřežím dalmatskym naložilo dle zá
sady sebe-určeni. V Evropě prý pře
vládá náhled, že zabráni Reky d An
uunziem vyvolalo situaci tak delikát
ní. že by každý pokus, uvésti věc do
dřívějšího stavu, mohl vyvolati novou
válku.
President Wilson zaujímá stanovi
sko. že Spoj. Státy mají v otázce ja
derského moře přímý zájem jakožto
země, která se války súčastnila, bez
ohledu na to. že mírová smlonva ver
seilleska nebyla dosud ratifikována.
Stejnv zájem oznámil president Wil
son i pro jednáni o Arménii a Ture
cku, v němž chce miti Amerika slovo
dříve, nežli se premierové na něčem
definitivně usnesou. Všecka tato roz
hodnutí prvních ministru, která se
mohou stati v lxmdýně. musí býti
schválena nejvyšši radou v Paříži. Je
to jen formalita, první ministři a
11 ejvyšší rada jsou lidé skoro titíž, a
le Si>oj. Státy v Londýně zastoupeny
nejsou, kdežto v Paříži podle posled
ního rozhodnuti presidentova zástup
ce niíti budou.
Marshall v nejlepši shodě s presi
dentem Wilsonem.
Washington, 19. února. — V někte
rých časopisech vyskytly se zprávy,
že mezi důvody, kleré přiměly pre
sidenta Wilsona k propuštění státního
tajemníku Lansinga. byl také ten, že
během jeho nemoci kul pikle, aby byl
Wilson jako neschopný sesazen a na
hrazen místopresidenteni Marsiiallem.
Přátelé Marsballovi pravi, že na tom
není slova pravdy, naopak poukazu
ji na to. že mezi Marsiiallem a Lan
sing^m nebyl v poslední době poměr
nijak přátelský. Naopak s presiden
tem Wilsonem vycházel MarshalWždy
v nejlepsi shodě a jejich přátelství
se udrželo do dnefka. Vychází na je
vo, že president před tím, nežli po
prvé do Evropy odejel, navštívil Mar
shalla v jeho washingtonském obydli,
měl s nim přátelskou rozmluvu a vy
kládal mu vládní záležitosti, kdyby
1 toho potřeboval za jeho nepřítomnosti
v případu neočekávaném. President
později požádal Marshalla, aby za je
ho nepřítomnosti předsedal schůzím
kabinetu, k čemuž mtstopresiuem
svolil a slíbil, že se bude ve všem dr
žet i Wilsonovýeh náhledů. Loni na
podzim chystal se Marshall odejeti
do Arizony, ale odložil odjezd, když
se president náhle roznemohl. Učinil
lak na žádost pani Wilsonové. která
doufala, že bude presidenta zastnpo
vati při úředním vítaní belgického
krále.
Podřezal si hrdlo.
Cleveland. Ohio. 19. února. — Frank
Leskovec. 35 roků starý z č. S36 Lon
don rd. v bývalém předměstí Collin
wood. měl již delší dobu utkvělou my
šlenku, že "Černá ruka" usiluje o je
ho život a následkem toho nemohl
celé noci spát i. Včera řasně ráno vy
skočil náhle z postele, vzal velký ku
chyňský nůž a honil se skorém hodi
nu po domě za ženou a dětmi, chtěje
je usmrtit. Manželce konečné poda
řilo se s dítkami zamknoutl se do ed
noho pokoje a tak se zachránily. Me
zi tfm byli sousedi upozorněni kři
kem ditek na to. že se v domě Le
skovců něco děje a povolali policii.
Leskovec nalezen byl v kuchyni sil
ně krvácející, neuot poarezai si KrK
nožem, když skončil honbu za ženou
a dětmi. Byl co nejrychleji dopra
ven do nemocnice sv. .Marka, kde duu
faji jej pit životě zachrániti.
President již opět při práci.
Washington. 19. února. — Misto
adiuiral Grayson. lékař Bílého domu,
vyslovil se dnes. že se stav presiden
tův značně zlepšil. Wilson přichází do
své pracovny každý den o půl desáté
ráno a někdy se tu zdrží po mnoho
hodin. Na svém psacím stroji, kte-,
rěho s tukovou oblibou užíval, dosud
pracovali nemůže, levá ruka mu po
někud dosud vadí, ale to všecko po
mine co nejdříve.
Otec a tři jeho děti uhořeli.
Peoria, 111., 19. února. — Charles
O. Williamson a tri jeho děti uhořeli
dnes časné ráno.při požáru, jenž zni
čil Williamsonúv domek v dřevař
ském táboře nedaleko Mossville, krát
kou vzdálenost odsud. Pí. Williamso
i nová. zle popálená. unikla z hořící hu
í doY> se sv> m lOměsičním dítětem.
Peary mrtev.
Objevitel severní točny a slavný ce
stovatel do krajů polárních
zemřel.
Washington, 20. února. — Pod-admí
ra 1 Robert E. Perary zemřel dnes na
chudokrevnost, jíž trpěl asi dva roky.
Podstoupil v celku třicetpětkráte
transřusé krvé, poslednč před několi
ka, dny, ale to pomohlo vždy jen na
krátkou dobu.
Robert E. Peary jest objevitelem
severní točny. Bylo to dno 6. září
1909, kdy oznámil světu, že vztýčil
hvězdnoatý prapor americký na místo,
kde se dle jeho měření nalézá sever
ní točna. Věc ta podařila se mu pět
měsíců před tím, dne 6. dubna 1909.
Oznámeni Pearyovo stalo se za zvlá
štních okoluostí, když celý svět jako
objevitele točny oslavoval muže jiné
ho, dra. Cooka, zc kterého se vyklu
bal šibal a podvodník. Cook věděl, ne
bo aspoň očekával, že Peary k točně
dospěje. i přihlásil se o zásluhu dříve,
nežli zprávy od slavného cestovatele
přijdou. Cook tvrdil, že na točnu do
spěl dne 21. dubna 1908, skoro celý
rok před Pearym. Když *e počalo o
pravdivosti jeho tvrzeni pochybovat!,
vzala jej do výslechu dánská universi
ta v Kodani a přesvědčila se, že je
Cook lhář. který ani nedovede zachá
zeti se sextanteni. tím méně vyměřo
vat! zeměpisné polohy a později se
zjistilo výslechem Eskymáků, kteří
jej provázeli, že dorazil jen dva dny
cesty za nejsevernější obydlené kra
je a pak se vrátil. Pearv, který se za
tím dostal s Cookem do roztrpčeného
sporu, dobyl tím spůsobem vítězství a
nároky jeho byly uznány.
Peary narodil se v Cressouu. v Pen
nsylvanii, v roce iS56, zratil otce,
když byl tři roky stár a matka přestě
hovala se s ním do Maine, kdež mládí
ztrávil u moře. Když byl třicet roků
stár. počal se zajímati o polární kra
je. Stal se civilním inženýrem a v ú
řadu tom vstoupil do námořní služby.
Vedl výpravu do ronska ve službách
přírodovědeckého musea v New Yor
ku. Do Granska. Greenlandu. vypravil
se celkem šestkrát a brzo nabyl pově
st! nejdokonalejšího znalce této země.
On první také zjistil, že jest Green
land ostrovem a vyzkoumal větší část
jeho severního pobřeží. Konečně v
červenci 1908, když byl 32 roky stár.
vydal se na lodi Roosevelt na cestu
poslední. kteTá jej přivedla k cíli tak
dávno hiedanemu. k severní tocne.
Peary dorazil na saních, zanechav o
statni cestující za sebou, v průvodu
jediného druha jen. černocha Hesse
na. Na točné strávil třicet hodin a
vydal se na zpáteční cestu. Kongres
později uzual jeho zásluhy, ač po ve
likých bojích, a povýšil jej na místo
admlrala.
Čin rozvedeného?
Cleveland, Ohio, 20. února. — Ve
druhém patře domku čís. 3436 Orun
ge ave., blíže Htanice třetího pol.
precinktu. objevena \čeru v poledne
vražda. Obétí zločinu stala se 2Sletá
Srbkynč Růžena Lupičova, jejíž muž
pracuje v blízkých rafineriích Stan
dard Oil Co. Mrtvola vyjmenované
ženy nalezena byla v ložnici, když
choť její v poledne z práce domů se
navrátil, načež policie zatkla dva mu
že, ze zločinu toho podezřelé, jed
ním z nich jest Nick Constanc, od ně
hož Lupicová získala rozvod v říjnu
roku 1918. Mrtvola zavražděné spo
čívala na lůžku a na těle objeveno
množství bodných ran, způsobené
buď uoženi nebo špičákem, jakého
ledaři užívají. Zvláštní je, že v by
tu usmrcené nejevil se žádný zvlášt
ní nepořádek, žádné nápadné stopy
zápasu a byt že byl uzavřený, když
Lamií- z oráče se vrátil. Vrah dostal
se do bytu patrně pomocí paklíče
a dvéře pomocí téhož opét uzavřel,
kdi'ž od místa vraždy se vzdaloval.
Pozoruhodné jest, že j>aní Lupicová
zatčena byla 24. ledna letos v dolen
ním mésté pro tajné nošení zbraně
Byl u ni nalezen revolver ráže čís.
22, a zatčená u soudce tenkrát ují
šťovala. že zbraň nosí k vůli sť\eo
brané. Kterýs muž jí totiž smrtí vy
hrožoval. Poněvadž ale tenkrát ne
chtěla vyzd radit jméno dotčeného mu
že, pol. soud tvrzení tomu neuvěřil
a Lupicová byla odkázána k trestní
mu soudu. Dnešní situace bv naznačo
vala. že tehdejším vyhrožujícím byl
první její choť, rozvedený Constanc.
jemuž o pomstu se jednalo. Koroner
Zoul zabývá se rovněž vyšetřováním
záhadného toho zločinu.
Bigamistúv trest.
Cleveland. Ohio, 20. února. — Petr
Hrbka. 29 roků starý z čís. 2403 vých.
24. ulice, již před mnoha měsíci z
mnohoženství usvědčený, ale dosud
pod zárukou na svobodě se nalézající.
nebude nucen nastoupiti trest v ká
znici, byl mu určen trest jiný. Okre
sní soudce Levine rozhodl se Hrbku
parolovati, ale jen za určitých pod
mínek. Bude muset podporovat obě
své rodiny, ale jen s jednou ženou
žiti. Hrbka oženil se v roce 1910 s
Annou Herkovou, s níž má čtyřleté
ho hošíka Pavla. V roku 1917 oženil
se s jinou ženštinou, která žije nyní
v č. 4127 vých. 56. ulice. S tou má ho
šíka dvouletého. Martina.. Podmínkou
parole jest. že Hrbka nechá se roz
vésti se svojí první ženou a dá se
zákonitě oddati s druhou ženou. aJe
první manželce bude muset platit na
výživu dítěte stanovený obnos pravi
delně. •
Čtyři uhořeli na farmě.
Peoria, Illinois, 19. února. — Oskar
Williamson, farmář, bydlící tři míle
odtud, blíže Mossville, uhořel se svý
mi třemi dítkami, když požár znifil
jejich rodinné obydlí. Jaký byl původ
ohně, není známo.
President popírá úmluvu o
parolodích.
Wilson zasílá odpověď na senátní re
soluci, žádající informace o pro
deji německých plavidel.
Washington, 20. února. — Presi
dent Wilson, odpovídaje na resoluci
senátora Brandegeeho, informoval
dnes senát, že nevstoupil do žádné
dohody nebo dorozumění s officiály
Velké Britani vzhledem k prodeji bý-j
valých německých parníků, zabave- i
ných v amerických přístavech, a také
že neučinil žádného dorozumění vzhle-:
dem k jeich disposici Spojenými Stá
ty. President pravil, že cítí sice dů
věru, že kongres učiní takové dispo
sice s fondy, k jakým on se uvolil,
ale přiznává, že nemá autority, aby
vázal kongres k této dohodě a že se
musí spoléhati na to> že kongres za
ujme v té věci stejné hledisko, jaké
bylo zaujato poopisateu teto uraiuvy. j
President současné zaslal senátu ko
pii "navrhované dohody" mezi spojen
ci a Spojenými Státy, uzavřené v
Paříži, dle které každá vláda má po
držeti úplné právo na lodi, zaba
vené v přístavech nebo lapené během
války. Dohoda dálo stanoví, že v ta
kových případech, kdy lodi takto za
držené přesahují nároky dotyčné vlá
dy na odškodné za vlastní potopené
lodi, tato vláda nemá podávat! náro
ky na další lodi, jež by Německo mu
silo odstoupiti na základě mírových
podmínek. Lodi takto odstopené mají
býti rozděleny mezi ostatní vlády dlo
měřítka tnnv za tunu a třídy za třídu
za ztracené lodi.
Tato dohoda, jejíž existence vychá
zí dnes poprvé na jevo, stanoví dále,
že lodi, zadržené Spojenými Státy,
Brazílií, Čínou, Kubou a Siamem bu
dou převyšovati jejich nároky na ná
hradu za ztracenou obchodní tonáž,
a že tudíž komise má stanovití přimě
řenou cenu tohoto přebytku, a zmí
něné země mají zaplatiti této komisi
takové sumy k dobru Německa, při
poskytování náhrady za ztracenou ob
chodní tonáž. President, předkládaje
senátu kopii této tajné úmluvy, pra
ví, že ji chtěl předložití senátu v pa
třičný čas, totiž po ratifikaci míru s
Německem. J. B. Payne. předseda
lodní rady, informoval dříve během
dne výbor domu zástupců, že presi
dent autorisoval lodui radu k prodeji
bývalých německých parníků.
Mírová smlouva má malé naděje.
Washington. 21. února. — Roztrp
čené debaty, které byly dnes a včera
vedeny v senátu o mírové smlouvě s
Německem, svědčí o tom. že přijetí
její jest den ode du«> pochybnější. Se
nátor Hitchcock, vládní vůdce, vytý
kal republikánům, že nechtějí ani o
vlast ustoupiti v Lodgeových výhra
dách a tím spůsobem činí každou do- J
hodu nemožností. Pravil, že se demo
kraté nebojí toho, aby přišla mírová
smlouva do presidentské kampaně, a-j
le nepřejí si, aby jim někdo dával'
vinu, že oni ji zdržují a její přijetí
protahují. "Přeji si. aby celá země ro
zuměla," pravil, "že jsou demokraté
odhodláni k velikým ůstupkům, aby
docílili kompromisu. Protestují proti
tomu, aby byla naše strana potauo
vána k zodpovědnosti, bude-li smlou
va zatažena do politiky." Jemu odpo
vídal republikán Lenroot z Wisconsi
nu, který ujišťoval, že je v senátu
dosti demokratu, kteří by chtěli odhla
sovali smlouvu s republikánskými vý
hradami. "jen kdyby jim bylo možno
přetrhati šňůry, na kterých je presi
dent vede." Obviňoval Hitchcocka, že
nikdy nepodal žádného sprostředkují
ciho návrhu, až když již bylo pozdě.
Prohlásil, že o článku 10. nemůže bý
ti žádného smlouvání a kompromisu.
Potom vystoupil senátor Borah z Ida
ho. zásadní odpůrce mírové smlouvy,
poukázal na rozpory mezi oběma stra
nami. z nichž každá prohlašuje ne
možnost jakéhokoli ústupku, a pravil:
"Zabíjím© zbytečné Čas. který by mohl
býti věnován práci užitečnější. Dělej
te si co chcete, třeba přijměte smlou
vu hned zítra, ale můžete býti jisti,
že tomu nezabráníte, aby přišla do
příští presidentské volby." V podob
ném smyslu mluvil i France, republi
kán z Marvlandu, rovněž "nesmiřitel
ný". který potom navrhl resolucl, aby
kongres okamžitě vyhlásil mír. posta
ral se o odvolání amerického vojska
z evropské půdy a povolil $15,000.000
na útraty nové světové konference,
na níž by se založila nová liga národů.
Morgan má půjčiti peníze Evropě.
New York, 19. února. — Jak bylo
oznámeno, odejel nedávno člen firmy
J. P. Morganovy, Henry P. Davison,
do Evropy za tím účelem, aby založil
důležité finanční a obchodní podniky.
Pracuje hlavně na dvou plánech. Je
den znamená zřízení velikého peněž
niho podniku, na ktereni by se podíle
ly nejvétší americké banky i jiní fi
nančnici a který by půjčoval penize
velikým podnikům evropských vlád i
soukromníkům, ovšem na veliký ú
rok a dokonalé záruky. Druhým podni
kem jest založení obrovské meziná
rodní obchodní společnosti, do niž by
uložily peníze bankovní dům Morga
nův a newyorská banka Guaranty
Trust Company. Co se z toho vyvine,
dosud se neví.
Český hošík uhořel.
Xew York, 20. února. — Pohrávání
s ohněm stalo se včera osudním 3
roky starému českému hošíku, J. Ha
vrdovi z č. 431 vých. 73. ulice. Na ho
šíkovi vzňaly se totiž při hře šatič
ky, když matka pracující ponechala
jej na chvíli bez dohledu, a tak těžce
plameny Jej popálily, že dříve než
pomoc se dostavila, ubožáček na u
trpené zranění skonal, * právě kdyS
přivolaný lékař z Flower hospitaJu
na místo se dostavil.
Proti vojenským břemenům.
Odpor proti všeobecnému výcviku je
po celé zemi velmi mocný.
New York, 21. února. — Přehled po
časopisech v celé zemi svědčí o tom,
že nucený výcvik vojenský, za který
se přimlouvaW někteří kongresnícl,
nachází všude velmi málo přátelské
ho přijetí a že je celá země proti ně
mu takřka jednomyslně. Senátní
předloha, podaná Wadsworthem, a po
dobná, za kterou se v poslanecké sně
movně přimlouvá Kahn, žádá, aby
každý mladík mezi 18 a 21 rokem, je
li zdravý a schopný, nucen byl po
drobiti se výcviku, trvajícímu čtyry
měsíce najednou a později súčastniti
se dvou manévrů po dvou týdnech,
dohromady tedy výcvik pětiměsíční.
Senátor Wadsworth nás ujišťuje
moudře, že se nejedná o žádnou nuce
nou vojenskou službu, nýbrž jenom o
nucený výcvik, divf se, že se tomuto
argumentu někteří lidé smějí.
Časopis Register, vycházející v ues
Moines, ujišťuje, že ve státech střed
ního západu je o věci té smýšlení u
stálené, a píše: "Nečiňme si o tom
žádných klamných představ. Program
senatora Wadswortha a kongresníka
Kahna je týž, jaký vuutil Bismark
Německu a opírá se o stejné argu
menty. Všeobecný vojenský výcvik
má za účel popruštiti Ameriku, a pů
vodci jeho jsou lidé, kteří vždycky
měli názory o státu pruské. U nás v
Americe Často o armádě převládaly
náhledy prušácké, udržel se prušá
cký názor na vojenskou autoritu a
na evropském bojišti mezi armáda
mi spojeneckými stáli jsme na nejblí
že pruskému vojenskému stanovisku.
Aspoň vojenské tresty naše byly roz
hodně prušácké a také vojenská disci
plina. Jedná se o to, aby byli odvádě
ni hoši osmnáct roku staří a aby se
?. nich udělali ani ue tak vojáci jako
militaristé. Projde-li tento plán. se
známí se hoši tito s nejpřísnější vo
jenskou disciplinou, jaká je známá ve
vojenské védě. Mysl jejich bude pře
vrácena tak. že se budou s vojenské
ho stanoviska dívati i na všecku ú
řední autoritu a na vládu. Jako v Ně
mecku byl celý národ v pouhých dvou
generacích převrácen ve vojenskou
mašinu, tak i u nás, v této veliké svo
bodné demokracii, která má vésti
svět, máme býti převráceni, tak aby
chom ztratili smysl pro civilisty a pro
civilní autoritu.!"
Senátor Wadsworth se mezi jiným
vyslovil, že podle jeho plánu by se
vydání na vojsko snížilo na polovici,
přibližně na $500,000,000, však lidé
vážní i v samém senátu se tomu po
smívají. Senátor McKellar, demokrat
z Tennesstee, praví, že výlohy by se
zdvojnásobily a že jest vůbec ne
ospravedltitelné, aby se za dnešních
poměrů ukládalo tak těžké břemeno
na americký lid, který* jest již dnes
zatížen válečným břemenem třiceti
milliard dollarů. Anglie, která jest
německému nebezpečí mnohem blíže
nežli my, nechce takový systém při
jmout!.
New- yorské časopisy Sun a Herald
poukazují na některé nejzávažnějáí
vady vojenského zákona, vytčené se
nátory ve zprávě menšiny. Jsou me
zi nimi tyto: Podle předlohy této
stal by se náčelník generálního štá
bu vojenským despotou; kongres by
ztratil nad armádou právomoc; mili
ce, ktérá nám tak dlouhá léta dosta
čovala a vyhovovala, byla by úplně
rozptýlena a na její místo přišla by
nová organisace, která jest v jistém
smyslu proti-ústavní; president by do
stal právo armádu zvetsenou ne do
zmenšovati; důvod hlavní je pak ten,
že armáda taková Je zbytečná, poně
vadž od poslední války máme v zemi
bezmála čtvry inilliony vycvičených
mužů, kteří nám stačí na pét a na de
set roků.
Časopis Timefc-Union. vycházející
v Jacksonville, praví, že hlavní ná
mitkou proti tomuto plánu jest, že po
několik roků hude vytrhovati z den
ního povolání mladíky v nejdůležitěj
ší periodě života. Píše: "Kongresníei
bez rozdílu vědí. že lid jest pro mír,
nikoli pro válku, a co říkají profesi
onelní vojáci a vyrabitelé střeliva,
nestačí k tomu, aby mohla býti na
nás uvalena nepotřebná břemena ve
spúsobu veliké armády." New-yorský
Evening Post poukazuje na to, že do
ba cvičení jest zbytečně dlouhá a že
Jfe to Více. nežli žádaly Austrálie
nebo Švýcarsko před válkou. Pochybu
je o tom, že by vojenské cvičiště by
lo pravým místem, kde by se mladí
ci učili amerikanismu a demokracii,
a dokládá, že o tom pochybují i mno
zí členové armády, kteří válku pro
dělali. Pokračuje: "Veliká většina na
šeho lidu jest rozhodně proti nuce
nému výcviku a jest třfeba, aby se
toto jej!ch mínění dalo náležitým spů
sobem na Jevo. Pouze ztráta času —•
a čas pro člověka 211etého má znač
nou cenu — byla by ohromná. Držme
se tradice, která jest tak stará jako
americký národ, a vzdejme se jí te
prve tenkráte, až k tomu budeme
mítl vážnější důvody nežli máme
dnes."
Kdy má místo-president nahradit!
presidenta?
Washington, 21. února. — V kon
gresu podána byla nová předloha, je
jíž účelem jest učinili opatření, aby
místo-president zaujal presidentovo
místo v tom případu, když jest nescho
pen je zastávati. Podal Ji republikán
ský poslanec Mac Arthur z Oregonu.
Podle návrhu toho stává se president
"dočasně neschopným", vzdáli li se z
amerického pevninového území (do
něhož nejsou započtěny ostrovy) na
dobu delší nežli třicet dni anebo je-li
nemocen po dobu stejně dlouhou. Zá
kon vešel by v platnost teprve po 21.
březnu 1921.
K zmírnění prohibice.
Návrh v kongresu, který bude zamít
tnut. — Spolkový senátor pouka
zuje na škodlivost zapovědí.
Washlngtou. 21. února. — Poslanec
Minahan, demokrat z New Jersey, po
dal ve sněmovně návrh na opravu zá
kona Volsteadova v tom smyslu, aby
bylo dovoleno vařiti 2.75 procentní
pivo a vyráběti 10 procentní vino.
Minahan se vyslovil: "Nechci tím ru
šit! ústavní dodatek, účelem mého ná
vrhu jest pouze možnost, aby byl pro
váděn spftsobem moudrým, rozumným
a logickým. Je to v úplném rozporu
s duchem americké svobody, ukládá
ti násilnická a přísná obmezování na
životní zvyky lidu, nutit americký lid
v některém zvláštním místě k něče
mu, co jest proti zvykům a obyče
jům místa toho." Dle toho, jak je
dnes kongres složen, není nejmenší
naděje, že by mohla předloha projiti.
New York, 21. února. — Spolkový
j senátor James W. Wadswortb řečnil
zde na hostině, která byla pořádána
na jeho počest a jíž se súčastnilo 200
prominentních republikánů, mužu a
žen. Prohlásil, že při provádění národ
ní prohibice mělo by se jednati spíše
umírněně nežli fanaticky, spíše s ro
zumem nežli se střeštěností. "Posled
ní slovo nebylo ještě promluveno,"
pravil, '*a pokud nebude, měli bychom
jednati v duchu spravedlnosti ku kaž
dému a tím docílit! všeobecné spoko
jenosti, která jest tak důležitá k ří
zení spořádané vlády." Wadsworth
pravil, že v senátu hlasoval proti ú
stavnímu dodatku prohibičnímu a vy
světloval: "Učinil jsem tak předně
proto, že naše ústava, tento základ
celé vlády, přesně stanoví hranice mo
ci, kterou lid vládě svěřil, a proto ne
má býti ústava tato matena a obtěžo
vána takovými opatřeními, která se
nedají měníti. když se změní smýšle
ní lidu. Za druhé, se stanoviska prak
tického zákonodárství bál jsem se ne
ohebnosti takového zákonitého opa
tření. Prohibice se snadno zavede, a
le pak se může shledati, že je neprak
tická, nevede k žádoucím vysiedKUm
a většina lidu se proti ní postaví. Tu
se shledá, že tato většina jest bezmo
cná a nemůže se sebe shoditi to jho,
kterým jest pevně osedlána. Aby mo
hla ústavní dodatek odstranitl, muse
la by se znovu prováděti stará pro
cedura. Musely by to odhlasovatt o
ba domy kongresu většinami dvoutře
tinovými a pak by to musely schválí
ti sněmy tří Čtvrtin států a k tomu
ještě jednoho. Takové opatřeuí jest
popřením vší demokracie a znemožňu
je vůli lidu. Za třetí hlasoval Jseuc.
proti prohibičnímu dodatku proto, že
ve věc!, kteťá^é taK těsné dotýká o
sobních zvyků a náhledů millionů do
brých lidí, věřím, že Hdé sami mají
| právo si dělati rozhodnutí."
Krajané jsou hledáni kosulátem.
Následující krajané oznamte tomu
to generálnímu konsulátu svou správ
nou adresu:
Červenka Frant. z Vinaříc; Chme
lová Božena z Dřenic, Chicago, III.;
Galat-Albert Ilona ze Zlatna, Fian
i klin, N". Y.; Heisl Alois z Čáslavi,
Chicago, 111.; Křivka František z Par
dubic, Veracruz, Mex.; Kubica Josef
| z Polanky, South Amerika; Lang Lu
dvík ze Stupavy, New York City;
Macko Filip z Belé, (Trenčž.) New
York City; Novotný Josef z Pořiče:
Ofner Frank, Vancouver, B. C., Ca
nada; Pajer Barb. z Pertoltic, New
York City; Palansky Julius z Felču
ta, Akron, Ohio; Pružina Jan z Prahy,
New York City; sediaeeK joser, sam
Louis PotosI, Mex.;Simčák Jan z Pří
bora, Šimečka Ant. Buenos Aires, Arg.
S. A.; Sulo Emil. Milwaukee, Wis.;
i Tlttl Bros. z Prahy, G-ary, Ind.; Trau
bová Mary, Long Island City; Spou
sta Josef z Prahy. New York City;
Zubín Josef z Jičína, Brasilie, S. Ame
rica. — Československý generální
konsulát, 154 Nassau St., New York,
N. Y.
Láce prý přijde.
Washington. 21. února. — Vládní
úředníci ujišťují, že nízká cena ev
ropských peněz, která znemožňuje vý
voz, musí miti za následek klesnutí
cen různých životních nutností pro a
merický lid. které prý přijde v něko
lika málo týdnech. To jen nemohou
říci. bude-li to zvolna, či přijde-lt to
náhle a prudce ve spúsobu krachu. An
glie, Francie a Itálie, které zastavují
kupování pomalu, budou bezpochyby
nuceny zastaviti je trvale. To, co se v
Americe produkovalo pro vývoz, zů
stane v zemi a bude vrženo na do
mácí trh. Mouka, obilí, maso, produk
ty mlékařské a jiné potraviny vyvá
žely se v poslední době ve výši $4,000
000 denně, jak oznamují vládní zprá
vy. Kdyby se to všecko vrhlo na ame
rický trh, znamenalo by to značné sní
žení cen. Jen v tom se vládní úředni
ci neshodují, prospěje-li to konečně
naší zemi či uškodí-li. Mnozí věří,
žc se evropská bída konečně na Ame
rice vymstí. Xapřed ublíží farmáři, a
le konečně může také přivodit! zavře
ní mnoha továren.
Vyhozené peníze.
Washington, 21. února. — Ta okol
! nost, že se Spoj. Státy připravovaly
| na válku dlouhou, třeba desetiletou,
jak bylo prohlašováno, vedla k veli
kým výlohám, které se dnes shledáva
jí zcela nepotřebnými a vyhozenými.
Jak oznamuje kongresník Graham,
předseda sněmovního vyšetřujícího
výboru, prodá vláda sedmdesátlmlllio
novou prachárnu v Nitro, Západní Vir
ginia, za $8,500 000, a to ještě na splát
ky, a přidá k tomu rozmanitého mate
rialu v ceně za 19,000.000. Podnik ten
mohl mlti cenu, kdyby se byla válka
prodloužila aspoň o dva roky, ale dnee
je naprosto zbytečný.
Před plebiscitem.
Poláci zahájili pronásledováni na Tě
ilnsku.
Praha, 29. ledna. — (PošL správa.)
V posledních dnech zahájili Poláci no>
vou hruzovládu za demarkační čarou
těšínskou. Zdá se, že do příchodu ple
blscitní komise chtějí se zbavítí všech
lidí, kteří po odstranění vojenského
režimu mohli by se jim státi nepoho
dlnými. V sobotu zatčen byl učitel K.
Smyček z Ustroné a v neděli dopra
ven do těšínského vězení František
Zenke z Lišnice u Křince, v sobotu
Pavel Sniegon z Vilenovic, v neděli
zatčen ve Frýštátě František Cholova
mistr ve frýstáckých železárnách a
dopraven do Těšína, dále účetní děl
nického konsumu ve Frýštátě Molíř.
Před několika dny zatčen byl v Těší
ně zámečník Hejduk z Prostředni Su
ché. Většinou jde o Slonzakovce. Ta
ké jiná znamení nasvědčují tomu, že
Poláci zahájili pronásledování Slonza
kovcú ve velkém. Z několika obcí za
demarkační čarou se oznamuje, že v
posledních dnech byly provedeny u
celé řady lidí domovní prohlídky.
Mnozí jsou vláčeni na četnické stani
ce a zde po celé hodiny vyslýcháni.
Tento hromadný teror má za následek
zmatek za demarkační čarou a rozči
lení v českém území, kam prchají pro
následovaní. Do Ostravy přibyla depu
tace, žádající české úřady o ochranu.
Jak se dovídáme, protestovaly české
úřady u Rady národové a dohodové
komise těšínské proti postupu pol
ských úřadů. Zároveň bylo oběma
jmenovaným institucím oznámeno, že
bude s české strany provedena repre
salie, nebudou-li zatčení propuštěni a
nebude-li pronásledování za demar
kační čarou zastaveno.
Stávkári opouštéjí třtinové plantáie.
Honolulu, Hawaii, 19. února.—Roz*
kaz majitelů třtinových plantáží k
stávkujícím dělníkům, aby se buď
vrátili do práce nebo se vystěhovali,
měl za následek, že skoro všichni
stávkáří opustili domky, poskytova
né plantážníkv, jak sděluje R. M.
Mead, sekretář associace majitelů
cukerních plantáží. Na tomto ostrově
a na Kauai došlo k dalším žbářským
ohůům na plantážích, jak oznamují
zprávy sem došlé. Xa plantáži McBry
dově shořelo devadesát akrů cukrové
třtiny a majitel požádal prozitimního
guvernara Iaukeu o vyslání, vojska
na plantáž, což však guverner odepřel
uíiniti. Hned na to došlo k založení
ohě na plantáži Robertsonově, kdo
dvacet akrů třtiny shořelo. Všichni
bílí zaměstnanci na plantážích byli
o&bicjebi i. *\> :.j>. tí^ju
Stávky se súčastní filipínští a japon
ští dělníci, kteří jsou spojeni ve dvou
velikých organisacích. Stávka trvá již
několik neděl, ježto majitelé plantáž!
odpírají povoliti vyšší mzdy a kratší
dobu pracovní, vzdor tomu, že v po
sledních dvou létech- shrabovali o
brovské profity následkem vysoké ce
ny cukru.
Půjčky na bondy Svobody.
"Washington, 21. února. — Mnozí
vlastenečtí občané, kteří všechny své
úspory vložili do bondů Svobody, o
ctnou se v nouzi, potfebují peněz a
jsou nuceni prodati bondy ve většino
případů se ztrátou. Ilerbert D.
Brown, naceinnc viaani uraaovny ei
íicienční. počítá, že se těchto bondů;
prodá denně mezi $10,000,000 a $12,
000,000, Prodávají je lichvářům, kte
ří jim za nó nabídnou nejnižší částku
možnou, aby na nich vydělali, a pak
je okamžitě prodají lidem, kteří je
chtějí držet a na nich vydělat. Málo
komu napadne, že by bondy takové
mohl dáti do zástavy a pejiize si na n«
vypůjčiti. ale u bank a u soukromíkú
jsou půjčky takové spojeny s jistými
obtížemi u proto se navrhuje, aby se
věci té ujala sama vláda a na bondy
půjčovala. Eíficienční úřadovna uči
nila návrh, aby se zavedly vládní půjč
ky prostřednictvím poštovních spoři
telen. Úrok má býti nízký a kdykoli
majitel sežene peníze, může svoji zá
stavu vyplatili až do doby. kdy bond
projde. Podle plánu toho půjčovalo by
se $45 na bond padesátldollarový a
$90 na stodollarový, jedné osobě ne
smělo by se půjčiti více než $200.
Pošta převzala by kupony, tak že by
dlužníkovi odpadlo placeni ůrokii.
Vláda získala by tiui plánem více ne
žli šest procent.
Farmáři připravují se k volbám.
Washington, 21. února. — Sedm nej
přednějších farmářských organ isací v
zemi utvořilo výbor, který se zde sešel
a vypracoval platformu. Vůdcové to
hoto hnutí praví, že každý president
ský kandidát bude podroben přísné
mu výslechu, aby se objasnilo, jaké
má stanovisko o otázkách, které far
máři považují za nejdůležitějsí. Podle
toho potom bude odporučeno, mají-li
farmáři pro něho hlasovati nebo ne.
Zdá se. že farmáři v tomto ohledu
jdou za americkou federací práce, kte
rá chce kandidáty jak pro úřad presi
denta. tak i kongresníky, bedlivé sle
dovati a vyšetřovat!.
Porota dojata vlastenectvím vraha.
Hammond. Ind., 19. února. — Frank
Padronf, obžalovaný z vraždy Franka
Petriče^ byl osvobozen porotou po
dvou minutách uvažování, "k vůli
svému vášnivému vlastenectví." Ped
roni jest Ital, kdežto Petrič byl Char<
vat, a oba muži dostali se do hádky
k vůli Rěce. Když Pedroni pravil,
Že Spojené Státy s» postarají, aby
Itálii se stalo po právu, Petro vič prý
zvolal: "K čertu se' Spojenými Stá
ty!" Pedroni ho na misté sastřelil a
pak se přihlásil*na policii. Porota by
la "hluboce pohnuta patriotismém
Pedronlho," praví noviny.

xml | txt