OCR Interpretation


The Evansville daily journal. [volume] (Evansville, Ia. [i.e. Ind.]) 1848-1862, May 02, 1855, Image 3

Image and text provided by Indiana State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82015672/1855-05-02/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

D ALL Y JOU R NAL.
, (CrFvt f Jiji we lull probably
continue to receive bat brief telegraph dis
patches. There ha been a change In the
principal telegfapli Knes, which may impede
the regular feeeipt of ditpatchet for the
Journal adtue time.
CCrThe Btate Auditor of llHacrfa haa!nd atatea that the President regards the re
given notice thnt he ia prepared to redeem
In- . . t u r .
the eirlat.u notes of the bank, of the
tiUte that are in liquidation, at par. Those
banks are the Farmers, Phoenix, Union, and
Abe Cttf Dank of Chicago, and the Mechan
ics and Farmers Hank at Spriaptield.
Bacuelors make a NvT or it The In
" " " li n
jcung Udiei.of .the lUiuuia Iustitute. at
Wheatoti, Dil lige county, recently parsed ;
he following remjluiioti uHtinimoutiy: j
"tfwoW; Tlmtve, young lad. of toeiment ul,V,,e ,"ue. ol w"r. vr.re ,n ner
Illinois Institute, pleJje ourselves net to
Jteep company with, or join in the sacred
bonds of matrimony witli any younjj gentle
anen, who ia nut in favor of the 31 .line liqxor
law, or some other prohibitory law.
uivcis rrcJis.
TUe, camer Lojrun Ic early jec?iay
tfturoiag lirtirevu river chiajr loaded wt&aalt.
Ühe aUo bad on herd acme of tli "salt uf rtie
. i in . i " if. aar
r . 7 , i
aafcly.
Tr.c r.-iac pactet Baliimure, pi?cJ n,p
fröffi'Si. Loui yraierday uurning. tihe ha-ctrr
(tuDics fvr late Luu!s pa per.
' There a hul liale iVing on (he river
rcaterday. ' But lew Loan pax:J either way
The freight -ason is Ltarly over, and travel ia
also tailing -ot.
'- The Wabash is agatn laliinj Tapidly.
Irrigation will scon be auspeudJ aj.'iU la tbat
aTiverwithouiar.ae.'
The big steamer Pefer Tellan arrived
yesterday aAernoon vciih. a big ol Iteight
4rom New Oilcan. Site pJt uia large quan
tity here. '
m m " """"a aaaaaai BBtaaaaBBaaa at aa a i
RSCKirTS
Tt iUibit Patr Ttll a. frata Sw Orla;
XI WUa atlM.3Vai aUtrfa. JO bata aaar. 1
fa-Baaiat ; Tief; Itüi kl kl.U aiaUatva rrataaa Hraa.-;
in bUla aaataaaaa - La aria M llaward; K bga aaa Oaarga
Vaatatta A '..
DtaabargaA 13 taaa raUra4 Inn at PaSaaak. ran dry Hat
f fraight aa Caaajatlla. tsaawaata aad Hu4mwm.
FIIUF. O. J.TFOUD'S
CKLKBXATBO
II Alft RKSTÜRAT1 V E .
fSn HK.Cata a.l waad'tfal IUI C.'MUÜM. crara
JL daclag tk atwataaMauhtbg rrau'Ula th pabkfe aaiarf
i aa ara la wk la tkair pra'at-raf tu r friar, tffxa
raaatkaUa-wap.iiva. ia tfea-aaiy prafaratlaa ilmtaaai
dpaod aa ar avra rr-ybirt iu aaiaralavt.r. ated
aTa-rtadaoo o bald 'kaaaa a Iwamriaat f raarih. Btad tba
iIWa taa
ViLa. WactaTa C . Kar. to. ll't.
'Faor. O J. V t v.lXtr 9n 1 tak 4aara ia raria
vaHiBtary lcaiiaay la tba a.:c aCrrta f yur aoada lat
! K'r;ia. Aa far Lav-k aa ."i. at.- Kir am a
talliaa;. taal lUa tap tl tnr aca't acaana i-aU aad aa atb
aa laa. btatilvtkdil g X had aacd B'B)'alalud prvaaat
bin. cii)aar aftniaiaat. I iadac4 ta giaa
yaur artiala a uial. bb4 ta my Miitaf.i, I laaad. aifa-r a
i applhaUaa. thai my htr a.ia brady et and aaatd
a a.ry l'a' aad La atifkl apptarai.. aad bythaiaal
had a4 Üio ait'Bt af ay,i avltl. tay bald haad aa
ard lib )aja aad vifttaoaa fro al hair, artfeh la
aa ta taataaba4wadgthaBd rainB vary (aat.
Vaanra, tialr.
txNftv eerDticii.
WATKBTuary. Um.. Vy l. IUI.
PartT. O.J. ' i Alto taa aiMat tba-airtaaaaad :
iui rir Hair k..kn fbi anthoiic.
baiag .. 4aJy gtxj.l parchauad aa itoaraataiaaoad ia
aaa lira itd. aad it awaa a.gaa ta ttl la ratar.a tarail-
luck t akair aa mlar. aad tba hair. Man raa ba
Iura dry aad karak al la'liag . lt t.raata at aad toa
. aad it eraard fallMg: tba aar irv ra-.!. aad tb
aaälp lat alt loa dUaaroajVI tVklng aa a-aoy tag talor. aad
laataalylaab aatfarl jaaagacaih.
Kaapa. tiwily. yaar. ata..
Cal AKLBa WHITXBT.
Praparad aad atd arbolcMl and t-a 1 at II Varhot
trt. Sc. l.-ai. Ma . a4 avt 1t lira 4 a ay. N Yi.
bar a'aaaJI H,t a4nti'f fat-at- adis'aa a a fa r I .
VRvlaAata at r.t-.il. aa law aad a a 4 fataeaMa Mrai wtor
jar ba b a, hi at aay other kn.
SJ"rr al at Miaaafaataraa'a praa by HAf.LOCK A
BTiiuOARUaad ail ka priaalpaA druaa avarjaraata.
Jl .
. AOM1.VI8TRATOB SALK.
TriRRfC will raid a": paMi aaatiaa. at tLa raaaa f
VVlay M rl . oaa-laaarrai. aa T4atr. lb. 21
f Mar. araparta bvUaWag ta ta aa'aia of P... FfcJwa.
aVa'd "a aaoaf aaa bare la tha Eraaaailla aad Oar
ardltU RR.ro
rviRMi op A.ILK. Thra aiaatlu oroAtt, tho parahaatt
alf baad with appr.ad oaaari ty. vl k iatert fraaa data.
p r-
O.H tOUEi:. Ad r.
TO THE lA IKJa
TrTSiacrlbo Jaat a rrh abaak af Bat
braldanaa. ta ahi-h thay Waald iavitatkva attaaüaa of
aba" IaAaa batara Btabia tKl parabaraa. Th taUawtaf
aaaraipartaf rttrir taak.rin
iwtaaaad Jaaaaaallaraaad ati
T 4- 'gtaad' ieitrtiaa
jlaaaaat aad Sw.'a tada aad Saaaalaaai
Ltaviriab I ara. laa aad callar;
Malta tacUrt aad Swtaa eallaretu:
Ltaaa al aar aa aad liar, whit aad alaak lac ap
dp.. Aa.
All afwMHrafr aala at tha Iawi pH. attbaro
af Maia ad Firat atraata. by SU ANKUM A RX1LLY.
tfl
FANS! TXRCP COOL!
TBC -.amcaaS haraaaw I iro a largo aapfly f alt
kiad al Paaa. WklaA aUlba aol at l- , rlaa b
pi I aUAXKLIX A RklLLT.
AYf.XDOW lll.IXDH.
WKhiti jt roci4 a fnlt -k af PaprWIdir
BUaaa aad Traaapartabf h idxai for aala law by
atJO
SllitflkLI. at KtlkLI,
df5ärh)BrnEL ChaUa. raa'd r- rallMd at
X9 VP apW COO al' Faaaiir Graaarr.
ÜOTICR,
aa aftar tba loth Jar af Va. 13?J. iatar.t will
rSI aat ba alloaadaa Carraat OapaaiU. lataraat will aaa
Siaa ta ha p t4 aa SpUl Dapttiu. at lach rata aa atay b
axra4apa.
ffV. T Ptor, Cabtar f Raaal Baak;
' WM.PVER. CmH. CraMaatClty Baak.
' G. CCPICLA.N0. l'pttaad'a Etthaag Bak.
apts-l w k
O'lOICffHaatal
fyU Ciarida:
1'iDÜr Ma- Prh la hf-kblaj
, Ktbrad fciJi:
.Park Jaw!i:
Shaaldcta;
atapavtarial ty pH GEO. POSTBIt A CO
ICR CBMttM, I.KMOXADB AXD ODA AVATXR!
'HVJ aaitraiaad r4ptfaly lalors hr aanaraa
J. iriaaas aaa tAaaaalle acaaratiy. taaaaaa aaa aarapa-
a har lr CrM aalaa. whar lit iataad kaapia th bau
fr!aa4s aad UtaaaUle gcaaraily. taataha haa aarapa-
.juaittyatiaa.Craha. LaBtoaad. sada V aUr aad otkar r
traahaaaatf af tha aaaaaa.
AUa. a Nil aaaarttnaut af th brat aaalily af aadla.
" autar aaraiaariaa. wbalaaai r rataii.
Partiaa faraiha4 at Uta ahartaat a t)f a.
apsr-xai I.. KOLLEXBEXO.
Mala at., l-tw. lat aad 2d.
WBHJiCTIOA.
TII Jar; arf thia ataralag tay Soar U raUillagat
$10 SVr tbl. Wa waaU Utaratall tkaaa aba Kara
t-aidth aitra Aarta. kat w hava had cbaiaa braada af
Sara aaaa farararal 4aatkMt aad haotd a
Vchti - thaa tfl XSarhhl. at wia pUa a trill a II aaa
rao bkU JB. aal.vav fraaaataOja K-rciia.
W. MA. VICKERT.
aUlAJI.
Oafb t BOXBS taataia aad fr aala V
JmWJ pH oajt. UaCZRLC A?0.
FASCY a BT VPLK DRY i:oor9 FOftCPÄlAlJ
AAD häLMMkR APtflau
SmAXKLIJf t RKILLY waald rrapaatfallr Iwiu tfia at-
-aaatiaa Jt ttaif 'tUaiar ad tha pabli Ktrallr.
ajxlrlarg attack f Faaey aad Stayla Try Uaada. iaata
aalaad. a,roa graat aaawaty afatylr ia aaary claaaaf
X-aaa. whiah aiH Ua aald attk tawaat aarkt priM. aaa-
Uttaala partaf tha fUHaU; yizt
mrt aad eV4 alath aad faiaaaraa;
Ptala aad fay liaaa drillt and MaraciUlfa raatlags;
ahi-ki; jaaa. cattaBaav aaa aaaiwa;
Paacy rdata laaa. ginaliaaia aad arjrcadfra:
Black aad taaey .cnl'd U. ba'aga aad teaata;
FrkaBr'aad hararad lata:
Maal'a äatatan.da kti.nl aaoaratagfada:
Alaa. a fall aaartait af Iriah liaeae. aakUa. IIa tabla
Saaaaak. brawa abd Urahd liaaa tabt claih. IawI. dira
dty bad apraad. MartUaa .tilt. Eagliak aad 3araaa h
atiy. gtarea. tHaa)'ajr. faficf grd. ailk aad gB(tiaB aaa
wrcllaasad pyrtfl. caraaw. aad tabla all alatha. Paa
a ata, LafHara a4 pale, uaf ba. Kata. ria .
ajaita aattla.i. a. SIIAXKLTN A BR IL LT.
ai-JA ' Craar af Mala Firtt.
BKMIaDlTR.
A 5rlf. auppl af friaj,,d, irt rairad aal r
Vm-:ly I.CaiMa'.O.
TELECtMPHIC!
Imported expressly for the Daily JournLJ
Baltimore, April 2&
New Orleans paper of Sunday are re-H
ceived.
The Washington Union of this morning
has a Ion? article on our affairs with Npaiu,
, 1 . . aia" Mm aai-.,
ccnl brmg.ng.tu ami examination .of AaeH- u-ig;-
'ran ?ela as a Tiolatioaofth isteraauoaa'jj;;,1
. Uw-M illdiiinUi,. , ur fiaff .nd .sJ,re-. ri
inijfnuiea l our tug and agvre
aion upon our rights which willot be luler-
atfl.
McOuIey ia not to apree with ike &pan-
iah crui-rs as to the riht of search, vixiiing,
or the examination of any vessel rightly bear-
a1 .1 . . l. . . . J - - ..
ru- "Pon nrun 7
at urnrfMt. In mv nrpsenct? op within
my reat h (,By, McCauley), if yon atteo.pt it,
the aet will he dune at your peril." The
Union further says that the Spanien Govern-
own hands, and if he peraUli in her ana-
aiuns, war is inevitable.
Ntw Yoek, April 28.
The following appears in alloflheNew
York papers of tha 25lh: MThe Ntti nal
Telegraph line between thia city and New
Orleana has been placed in excellent order, '
and dispatches ita business with commends.
ble promptnen.'
Yesterday the A fries,' news was piaeed
in tun vyin" 1
liahed in the regular journals, connected
ores in thnt and all
cities between Nova Scotia and Louisiana.
Chablestoh, April 23.
Th? Isabel, frota Havana, arrived at Key
Weal on the 25th.
The correspondent of the Courier aiys
ttiat at ika ämnA roviaur on thai 0),l Pnmmn.
dcrre McCauley occupied a aeat in Concha's.
. ' I
ca'rispe.
Tdaee Creole gentlemen are in prison
charged with beating four Spaniah officers of
raftfe.
Several of the civil guards ire reported to
"have been assaseinated in the streets.
m. . i . I . n i . 1 .i . f I
Itavas reported on the 34th that Commo.'
dore Me.Culeyh.detTected a MUleMentj.
mvia vuuciia. i lie wurirr a uijtti aunuciit
thiubt the reported settlement, believing that
Concha has no authority to make the trea'y.
Piuelo and Cadalgo embarked oil the 2id
Tor Spain.
Concha invited Com. McCauley to a
grand banquet.
Sajgar and molisaes are advancing.
Vrc'tjMs are active.
New ORLxars, April 28.
Superfine flour 10 Oats 70c; hay
821 00; inspected mees pork 16 50; su
gar cured hams 13c; uhieky 36c.
IlABRISBÜBbK, April a6.
Tbe Senate to-day pased the bill repeal-
1 XT the charter of the E'ie and Northeast
RaHroad Company, and it now rniy wa:ts
the signature of the Governor to become a
law.
New Yore, April 27.
There was an immense gatheri"? of tre
friends of the prohihito'y liquor law at the
Metropolitan theatre Ut nijrht, and the pro
ceeding were of the mott enthu'iaetia char
acter. Eloquent speeches w re roado bv
p..,f Mattfan tlonrr Wara! Ttartir ami
"r"'' .iiaiuson, lieurybvarc ueecner, anu
Rev. Dr. Lyn-r and oihets. A aeries of ap-J
proprlate resolutions were adopted.
While this meetiifjf was i i aesslnn, one of !
quite a different .tamp wa hrid in Brooklyn,
where te liquor dealers met In convention
... .. iJ ... i . I
aiir Orrran'.Xed ail !.0ClatO tO Cl In COn-
cert with their brethren in New York iu op-
. , , ' t
poKirg lUf law. i
They resolved to buy no goods from or sup
port in any way, any person who aided in
pnaain or aifvre.aied the principles of the
oppressive prohibitory law. ,
The Maas 'Meeting of the Arti-Maine
Lnw men comes off to-night at Ta mm anv
il. tl. 7
In the Kings county circuit court, a gen
tlfman, well known in sporting circles, ob
tained a verdict of $5,000 against Wm.
Shaw and Jaa. Irving, for asiaulting him last
September.
The ruaai by fire yeaterday in Ward aCc.i
drug stcre, will not fall far short of $50,000,
as they had a stock valued at about $100.
000 on lue premises. Loss covered by iuaur
a uce.
Bcvpalo, April S3.
The burning of the bridge at Paintville
wiiloot delay the tunning of the traing.
Syracuse. April 28.
Water will be let into the Erie Cauai on
to morrow evening.
It commenced snowtn? at 3 o'clock P. M-,
but it ontinuea to melt as fast as it falls.
Boston, April 28.
The Hiss investigating committee adjourn
ed until Tuesday next. It is rumored that
the real Sirs. Patlersan will then be produced
as a witness.
New OkLEAüs, April 28.
Arrived--Delta and Noble. Departed
S'iTzrlard, Niagara, David White, and
Fanny Bullitt.
Nxw Oa lea its, April 26.
The .tenmship Grenada arrived this morn-
in, with Havana dites to the 2SJ.
The U. S. steamers San Jacinto and
Princeton were in port.
Commodore McCauley- had not entered up
on the duties of his misciou.
The cigar market was fine and tendin gup
ward. A belief was current that the tobacco
would prove short, and the planters had in
creased their demand?, although previous quo
tations were uot altered.
Freights to Europe had declined, but to
the U. . they are brm.
Louisville, April 30.
The markt dull on Saturday.
Sales ot flour from store ard the mills at
$9 75al0. according to quality.
alefl of 3000 bush yellow corn atTTe. de
livered at Jeflereonville, 500 bush vellow
shelled at 85, 100 bush meal at 85, 400 bmh
oats in lots from store at 6j65, 3 tons
hrauand shorts mixed at $35 per ton. 100
tales bay from levee at 319 per ton.
&mall aalea of Rio c flee at ll(ö,l'e.
Sa!eaa hhdj suear at M r6ic. Nothio.
1 itoine- hi doaasse. Sale 5 lierres rice at
7jc.
In provUios4 a aale of 100 bbla mesa pork
at lf?, 20,UvO Iba cljoic-; clear aides, on or
ders, a IQe.pkg extra. 26 casks clear sides
cn private terms, and 100 tea ao jar-cured
hams at IQie, packed.
. . i . tum . . V
AFtr vtita f ehviea Tr Arttoi ia aaa a4fp
alaby afi; V 4 . A . 1 1CfIf .
CAUPKTH, Oft CI.OTH?.
WTATTIXO. wladewahaA. rUiu. leaklag fla u44
AVal fiUMff.', jM fl. am l wi WMcw. ay
apta HOPKINS Ac KgiD.FiWM.
rum ft. . . . .
jECDthuday. 10
eplt
Americaa mm; lornit y
J AM KS LOW CO..
413 Malm at.. Laaurill. Ky.
FOB HALE.
A NABOB Aa bay Heree. S yearaetd. htaJ diepo'iUoa.
dam u4 truta. aad'vld b raloabl ajiiftfct
ftt ly hrm. aHlrt f M. A. LA RKi.Ca..
,apU-4iw .
lirrTHrKVS IlKAO
IVitEliilMuliii A SM Int f'KBtl ' M4.rU
lB..n4 LtU tkrvtS lTc 8a kf.ib , L.; gut
rar. I Baei'a nii.rrikit.
aitm M LtBra bau. Call
ii Of ;jq.NS A. r.Ai.
STOCK OF 6FHKV A!VI8U15MUl DBlf
tOMPLKTE!
rgHK iwiritA rrtfuair tfcuua ftu
IL el.lia af thi a4a MJ-tiiaty V tha faet. that
BriB retaf a f-arU aaaartmaataf taacjr aail Sia
plIrr UMd. oraUi.a ia part als
lUraaaaLa. Jiaali da iUIb aJ fBty Ba-
ra. Xuanc. Chaltiaa. Lrr. HrrUatiaaa. Jaeoaata. Iaa
Mill, laiilia. S.l'aa iai4 trralr. a ripad aad plaia. PU
rtaeaÄillt. .Hatia. üra da Naplct. Crapa ahaal. tmbroi.
ariaa, Skiita. aai'rvMtrtd and laa grart. ntierr aad
Olavra. al aorta t Sttttrr . TtruoVt. lao. Drta Tiiin
aalaca. a Cloih. Cimara. Traa. Liura. Vaiticra. A..
all ef steh ha iataad t aril aa law a tha r eaa aa bua(ht
at aay Kuurt aaarkat. aa4 thetafort avliciu aa tqaal lUr
f thapubii patrcaai
Na troaMa ta ibaw goada. LadUa plaaia aall. tafnra paf
abaaia(laaarhara. A. ANSPACH ER.
,ptt Ma'a lt., 1 aaar I Braach Baak.
DIIIFTBD la aa ibj laV arrarr af Omk aad Watar atraata.
Urptaaptr 'UtSat. Kl Saturday. Uh ilrcb. tV.
Ta avBcr ia Uarky natiftrdto prova mrartj. pay charur
aiid reatova tba aama aritbia Ifta a daya fruat tha data af thia
B.li aha r...r..( t.ntk. an i t.naJ u.
javrdiag uu. mhatf cuÄEttii bakgocs.
8U.DRW-:t
A T.OT of trbi'a laaa. prima lard aad froh t aa. at aa-
dueed pricaa tat aal by
J. W. At S. VICXEBY.
M.K. KAim.V.S.
avfT BOXSieLoUa. jaattvad. foraa'aV
J f i,tr . Ä. K. C1L0ERT CO.
j camoit it.. atar U aur.
COTTOX YAHX8 CABI'KT CHAIX.
fl Afhaf, PAO. all liiat. for a?a aitHa laacatPltU-
bank. Ciaciaaati ar Lntill. priti by
S. i:. GILBERT V CO..
Aetata Cypr tactary.
aP!T
PRIMS Baltiaiara. 110 Iga ar aala by
apJ
M. W. FOSTKR.
r.Ait-K
Ht.p)ß iia.apita, kraaad u'a-. ura ia br
.. . a it rn Piru
aiu . .v
FLO CR.
MAOXOLIA Will j Cwal. luO kWa. Krtrkbi war
raa tad apariar tastily Saar. Vr aala by
apJa UHO. r.)TKApO.
1V0TI0.M! ÄOTIO.V.r
V1T.nVKl turi. tSira.aitm. ttartliaa aaataaalaaa.
ai tt iaBaa aaa lag was, iiiui '
r,.... a., rraaah kara. diu, taarbi.. tr. m-
tiok. bar rlaaa. taeiu. atai
baada. drtaia. cl aaaa. Kasgraaa'a raiaraiaaa. til(
aap. jampsasrapa aad tatu Saara. tgtar wnnagraai
anety at aottaa for a.o y c. '
y2i aad.r OU PalUw' ltr.ll. Fi mat.
NOTICK.
TIIK hatdar fCy Call tat r'a rooalpta lar taU paf Kaj
d la 'ak Hill Caataury. ar raqaaaic J la briag fvr
ard tha aaeaa aad abtaia ! tbaralart lb aau aad aa
paa thatafar ara pail by tha
ap 'AT CLL. U. VrALCS.1. Cit Clark.
KKW cl'MMEll OHY UUOD.
TIIK ?ry Utat t'.jUt f Saatnar Dr CaadtjeHra
calvad par aiaaaaar Saraaty-ala. aadfara1a rr- U
far aah at
WILLIAM UL'GRES'
BOOTH. eilOUt A.0 aiLIPPKRM..
rflHKaary ba rrtall aak af la-'l.a'. atl-aaaa aadckll-
11 ra' boot. .tr. laAia aad allppar r
tr.rtftt ta Evaaarilla. jaat raa' aad far ata la fareath.
at U ü G II .- . Iry iii Star.
p; Coraar of Xim aad Sooad U.
Äiounxixu drfjm hood.
A X aaarttaaat of ry doairavla Maaraiag Dra Gnada
1Z. far aala at api ULUUtia'.
HOlUKiTllATH.
X a-wartinaBtof 5aa.n.or
Uata fur geat!f"ra ta t lays
HUGUaS.
at
IIIH BKLWHFS AM) I'OMATLM.
IIIAVK jmt recat?' er boir tut t lla'r troth
aad Paalawat. arU WILLIAM ULGMES.
H AH, BI S II Homier i 40 boiM Che;
ü H.F II baaaf aaa a; t da Maaarual:
I baifaVirnaai lai (VI do S.Oit ;
It) wih aaw DriaC Ptaah; S a Lata. at
".i 'HO.'j Kao.il Ir-ta.ry.
hug. oukaaBdaaiafrau.t
& r 1. BACOX CO.
coRPoRTlo KOTICK.
OT
taaU4p wuh tartu. aattrrapad with tha any
arada. ia tea d.w aftr tli I aMnatiaa at ti ard.r. Aad
la4aailthrif. tha 8apaVirtad.Btal atra ta iad raaud
"tur. d wrk. d tu ... aad aiptaMacrirg
tbaraby. wtll va aacd aad aollacUa by tra aa af taU
lM. araa ataih ikrr m aiay aacataary ta aatiary raid
MB aaa aaa ta. 07 it t ihihi .
ap.S WaLL. ii. wVAl.XKR. Clark.
n dThi PACXAOEA fraah Taaa jaat tU aa- fa
JLW aal by
apZS
fHSalOX BKOS.
KIU.
0 Br.BELS Slatkaial.
atf 2J hf (I d.
' d do.
1 kitu da : a-a'.rwd aatakara;
t dramt prtrc C4 r'Ua;
S'i baa Ma. I ilarriag; ravd par taaatr Darid
Whit, aad furaal by
aytS PRE8TQX BROS.
I AIIIXK feTOUIici.
ÜC BALES Oakan. 50bb'.. far.
AaafJP l'O VM, Baaia;
ta awra aad far aala by ep5 PRgSTOX BROS.
IlLBOILKD 3IOLAtt'.
TiT BPI.S la praaa idr. ta ara l for i!a ty
aXVrVf aPa r- PAfc&TuN EKOS.
CÜOICRTa JULY 8 PICES AXD MUSKAKtT
S-i daa traaad Papar; t 4 M -atarJ I lb eaa;
M d-a Oiactr. II daa da , lb a.;
IÜ pat da I latest 18 da d Ik da;
12 ia do Cai;
13 dot da Claraa: pat a? !a lla at aad w-vrraaud
para ar aa ehara. at ;ht? COOK'S tnil; 'iraaary.
PICES.-krcsaaoriadCntSp.kM:
CS1 XS da d Prjd Hpikaa. atdticcd rata
h2t
ORR. UALZBLL at Co.
rnUftAt'C'O. A Kaaaa aatarte'l Vraada la vor aad for
iL :.. by b ORK, DAI.7.KLL ft TO.
rflAIl 21 bbla CoraMaalH "ntoHcr jiistrte'd. foraaly
Jt rnhlä S. E. OILIlEKT A CO., Sy. a rar Watrr.
UAUDKAKH LOOK OCT.
A FRESH tupply of Gardta SeOi aai FtaeyTooItla
Xm. aaral. juat raa'd aad lar aala by
a, 2V T. GRANT A CO.
SEW TAILOR I f IvSTABLISUMEA'T AXD
NEW GOOD.
TUB aaJerjtgard wikaa to iafuTaa hi friaada aad tha
paUiv gtacrally. tlatb it tull a a lonnd atbiiauad
oa Maia atrvat. diraedy appaalia taa Stat Baik. whar h
la araparrd ta axreat all ardera ia hit iiaa with araiaata
aad d-rpatah. tt haa aa haada a raaeral aaaartaa.at af
raaJ tot raaUaiaea'a waar, I which ha iaritaa tf taipa
tiaa at tU paMia. aaaariag tham UtataaUiiBg ahaU b waat
io aa hi part ta raadar a tu 'a, Uoa aitbar la aattiag ar
atakiag. All Work warraatad la BtaAa aadatyia.
J. L NELMS.
P. S. Scott' Amrieaa Fasioai aa haad aad toraal.
ap!4 .
IIOPRIX dk It B AD
HAVE juat raeairad a larg-t fteck of f prlag aad niemrr
ry go-l. boat, aad thoa. boaaat aad ambroMcrici.
tu wbl.k wa iarita tha attcatioa of tbo cltitaaa af Eaa-
IHa aad arruadiag country .
apia MQPKIXS A; READ.
I1UPRIXS dk TtKAD
TTIVP aaw aa l.aait a tia ataik .f lila b 1 1 ..ttb . . A !
Xx Liala tbrral al raa; twiataJ ailk laitu, i'k. LUlo
tt.rr4. aad ottoa baa. AW a very choiea atoek afolttl-
drea't aad touae'. ho aad glaV all at liwpiica
apiH-am
HOPKINS KKAD.
PIAA'Of! PIAXOi!
JUST raetrd by tb aaderitgatd, a few m parlor Tina
Frtt from th celebrated naaataetry ol Paler.
Crag Ar Ca.. wl.iah for weetaaaa aad larability af taci aad
perlctiaa af SaUk. ara aaaarpaaeed by aay af Eartera
maka. Thti iplradld lanraateaU ar lartaUat manalac-tar-'
prfcaaa. aad all paraaa wiiLiag ta pwrakaa ara ra
a.aatad t aail aad aaamiae Wm.
' ?10 T. COXTXGTOX A CO ,
Coraar of Maia aad Firat t.
gtrOn.V30S baaheCTPrima laadiac frara "7" lureaie by
V Bibt - GBO. POaTRK a CO.
CAUISET iriAKEnSaTOL'K..
If ESTaatd.
AT am
MM craaa bad era wa. flat aad eqaar haad I
W it aia a irei
a aa I raa Cepbaard aad TU Lack;
rw do Wraagkt Iroa Batt Hiaceat
JtOaaa 4 a Tabla a. ltolJii
-it MakaaayaaAWalaat XaU:
aOgroaaGimblatPaiat Saraw. aaor4 all liee;
400 aatu Fa raitaroC ' Braaa aad I raa Wbeali
V do Cabiaat Fit aad aap, aaa'd leagtaal
SW da Laakiac Ol
aaa'd auoa;
roamaaaaa paper;
jHrr'aaa far aai br p2S
BAB00CX BBO.
ACtmON.
.RV Ca4. C1tatag Uaaiory, Ftaey Arrlala aad R.
IF tiawai
W m II ,
at Aweuaa. . .
an. aardar aaar-iac ak aMk. tr
awarvaa) it aaaa. la taa I rawrw aaaaa. nt aiaiv
Hat trat.
r. da la-aee.
aeoa. aamatef
aicamaat tbta daj rwawiwad. aalaWatafpra.
blaaahaA maallca baiaav - lilTiaa larai
alathiff. aratha. araah. faa. aaahaav aaimaUh kaaaAta- I
ehr, ataska. au-t a roaa
, ratkBty r
ratkaty
aW artiaia. that
taw i'l win Ke aeMtaaar, raat
ta al mot
R Va
abatlaaad Pfeu Var mmdawatHtl aiiModa.
t. X Wf'jVfaStiY AXKLlOy.A'tet ta.
' HTDUADLIC rOVJ?IIlKT.
BARBAROUX t 8N0VYIEJ,
couit or VAaoToa i no srs..
LOUISVILLE. KT,
MANUFACTURERS af auam agiaaa aad aitll ataakia
ry. blawiagaagiaaa fat faraaaaa. aaparlot ia aad
lirrpampa. can iroa acrcw pipaa fargaa. atea at ar watar.
Urft! aaad b rallraad oaipai.laa for aappljdaa aratarau.
tiaaa; aaakat aad Siajra pipaa at aay aiaa; raUrajd tar
wbacU aas aUtar a--uap; aaa aad wroacht iroa balavay
aad yard railijg: tob90 aaraw aad praa aa; lard, at at bar
aad mill aercva ataraya aa aid.
Ordtra Iruai a dUaea aacanaaaiod by tba aaaar goad
rtferaaea pramptly attaadad U. All war! waxzaaud.
apJS i
CEMENT.
"C T BBLS fraah. for aala by
WS apt"
3. . UllWtKT A CO.
i-TJ3 P. K'. RARCEK- haa jaat raaoirtd a larjpa aaaart
iVA ma at o Milltaary. aaaaauag af Xapolitaa otraar abd
ailk baaaata. rCkhoat. Sawara. taibraldtrtaa al aU darrp
tii. kit a4 aiik (lava ataaulla. capa haad dra.
retla. at..U.. to abteh iUa iaritvttha particalar atV-alioa
af toe iediaa. ira aa !aia at., appeaita tbo BraaakBaak.
aplä
RK:KllT ' WIAJ nA
laiaaka OuBaas liaj bbla Molaaaaai
19 haxaa Latoaa: M Uii Cltrtl;
Xu alia Markaiai; hhl mar:
t;idranii Kir; 2 Wat WMmlKts. Tart
MS bdia Paw'd Sagar: iSt LlaTarpaatiaa:
Alaa. vithtaacial rrrr - "tar mtm-tg.u Jena 12th.
O.Nü UCXÜBSU ÜKMUOBXJ.
mUJi tf TKXSEY Ac SOREySOX.
t i a Uariii. aery I'M aud haadaaaao atylaa dlraot laa-
iHttalloo:
t CU'.lie. dlrtctlmportatlon;
X da laCcaaa p
In da KtIUh parpla Priata. diraat latpartaUaai rca'd
thia day aad for ila 1 m
bUi i AS. LOW A: CO.. 41$ Vala at.. Laa.Xy
UFFICU FOR REXT.
OS a' tha
F.taily C
t Msaaant afftaaa la tha city, artr Caok't
y C'rjeary. aaat daar to tha pot ofieo. Eni'ilra
COO aV f aatlly Orooary.
at
av
rT -fATfB LBS Baeaa Uaataaaa Shaaldrra. far ata w
0JhJ aplO J.W. A: 3. VlCXEBV.
,fl O CHEETS aaartal Btark Teaa. jaat rca'd.
XJy arl TKNNKY A nBÜStO f.
ITC All.. UW kg aaaarted ia atorcaad foraala ly
COOPKRft TOOl 8.
OF Ciaciaaati tAairtar. oaiitMng af Traai Haapa.
Kbivaa. Axaa. Xift. Dtirara. Pra4. Jola'-ra. Is a
aadPUuaa.at apiS BABC'JCK BRO.
llvnnliX AXD H ARTRST rrLK3IK.T8.
7TATBW aud baatifl atylaa. ta tait itaal rakci. be
iI apidaa ahaa. aoytbaa. aia aa ara llea. at
MOOO.
fS CORDS of A(h Wood (eraU at
S 1 apH
COOK'S Fam'W Orrerr.
COALm
OAsTaafX BUSHELS of CoU for sala at
tSvPUvF baabaldallaarad. at
,p!4 COOK' Paatily
10 taaU far
Otoaory.
PLATFORM PC ALES.
gfXXR aaad-had pair af Platrora Sala for aala at
vrapi
COOE'S PaaiUy Oraaaiy.
BIRC'D par E. Ac C.
Rat) rat d.
JLSV
73 khh itwiBa Flaur. whiah w II! toll at th ar-
hat rata. Rataaabr wo aaad h" Saar aa l all otbtr
aa ta baaabtaf aa. fr.al H J. W . a. r ICKKR .
8KKD OATH.
"II O HE
JLSO at at It
LS Bit ? 0u. f rr'4 par Caaal.
CO'
IK'S FatllaOra ara.
a pw.1
CHICRR!9
äT a a DOZ fataadtaa. raa'd dltaet f'oat th aaty. at
ISU apt! COOK'S Fatally Orry.
ORtXGK3aalLai)at. frtaSra a, at
apt COOK'S Family Orooary.
f RAM-
PIECES hlack Cr; ...
M) da hat da; raa'd tMa day. aad far aala by
JA-t. -0"V Ar CO..
Ill Mala . UaUrilla. Ky.
50
apt
XKU FAMILY UKOCKRV.
BV CARÖ0N tt HAMILTON,
cwasaa or uoct afd icosb srabiT.
UVA.NSV1LI.E. MV.
T1IS adcrt!(aa4 waald raipac'fully iaforn thtrttltaa
at Kaaill aad aUiatt. tSat tbar aa aow aa haai
ad ara aaaa'a';' ratnrtviaK. frh applln at hjth)i.l
kiaa af Kawi y Ur .o.ri. ambraciagtraryiaiag aaaally ktpt
ia vstaUl'ahv.aata af tha Liu I.
W hara wada h arraa-utat for rta:aiac frh aup
pi a af Ulla pradoe fall kUdt rotii th ';ra r.ir
raubtry aad athar a ta caaM at at ail tla-a t ltap a
rail atrtaiaat af halmhaat art Ut ta ta fvaad ia th
taarkat .
All gno&t da'.lrartd fre of hrr ta aay rt f tna tltf .
ap'J-lf OA KliJ.V t HAMILTON.
CRAVATS.
fcwfri LOIEN .la CrtraU. arl.r quaMtr. raa'd thU
AmJ day aaa fr .al ly J A I ES LO'.t AU ...
,ii
ia jaaiaat.. lhuutii.i, ay.
LIKA.
r Ft "LL aaaortaiaatar irh Liaaa oa haad aad fralo
i ly JAXkS LMV ü CO..
apll 418 Maiaat.. laaiiUa. Uf.
SI CA SK araaa Bartaa r"d Ihi Aar aai far aala by
X JAiJt Luvt C..
apU
41 3lala Laui.VJ:-. Kf
J
LOT IlKfJtvlViOl UO.UO.lliU Prrcataia- C-p.
aaLld h a SoaaaaO
T1IU SIYSTKXIV 90LVLO
f Iraat tHa crwd af au.taoitra t
FUDGING Iraat tna crwd af au.taoitra thtfh.aa baa a
ajr
vial iacfri.aJ cuLlaa a tara lr ta paat taa v.tii. wa
tr aadrth ijc:tta Uiat ha (aa tha artag u iu earn
antn-lal parlat.cc) bad gwa by iL bo.rd. aad ia r-aataea
ibrraaf waa at Ilia at a graah acri(c. Iwtra fartttar uatjui
. wa ara happy ta aaaoaaea ta aar rraaara thatavck t. aat
l-a. lifat aw aa haad a lull aMrtaiat af tspriag
aal Sntama Vtf Gd. bad U iltagat Vrlw rata.
ha tba rU ta h:a tara. apU
A LITTLE MAX WITH A BIG STOCK!
SPRING AND SUMMER CLOTHING!
(JKXTLK MUX'S VUIIXISIUXU ;tJOD9, AC
I HAVE jnct rtarati fraattha Eatt. aad t.t4 at aty aid
ataad af tba wtara Sur. aadr tba Paalliaa lloul. a
a tS laryad aad b.tlrtd aad baat aaaantactartd tca
of BEADf MAK CLOTI1IXO. over attrrai for ! U
taia ity. ily atatk eomfri a fall aaaortmaat afvtr
thiag apearutata. to UUcDr' atari it appil. aa j
tnadk ?a tnvlat .tityla aad ia U.a tmoiltatataatlal aaaaar.
Alaa a latca atock ai
Oii.XfLliMEX'S FTRXISIirxO GOODS.
f erary daKtrii tien.tl. ckoletat aadSawt aala tiaa fga
Üaataa' aadrwaar.
I ra pectfutly aaliett aa aaailaatloa af aty atrak ay aay
Jd cuitoiaar ard tli pnUi gtaarally. aaftdeat that t
goad will ronaiad tau'.v.
aPlt AXTH0XT LOBEXST1XK.
XOTItn TO IIKIRH, I K PRTITIO.V TO MLL
, IlKAL EST AT 11.
STATE OF INDIAN A laa
Vinci.a Coit. J -
AJ0T1CÜ l"hrtb ia that Job A Bclti. AAtaiatatra
It! tar af tha rattta f Xlartia Kala. dt'4. ha Ala hi pa
titiea tarall tba ral a.tat aaid aa-at. bia pcrtx,Bl ca
tatn bting in.altfient f py Iii debt, aad tt.ata.d patitiva
will be beard it tba aast term f th Co ort of Cobbo Pla
af aaid euaaty.
Aita-t: JACOB T.rXCKXIIEIMER. Clark.
E.kcr 4 Garrta. Att y fr Adm'r. apl-3w.
hPiiiMG amu oChtiek fashions.
BTr.PKlVED thit Jar. andlorrtl aaovtuptly al Scoifi
X Rv Faabioa lor -prior aad !un ratr. Iw."ii. 1
wnr'a caa
ba .arpliad by aliiae aa J . L. Kalma. Merthai
Merthaat Tailor, ap-
l-osita lf alia oaaa
lr. Xctatt ado h.a on hand aHrr npply af faahloaabla
g.tada fr Kotlenra' wear, whiah ha will ba (Uaaa l t utaa
mlart'.ira ia taa jtet aad aat appraaad attlca. Cuatomar
aad tha pablieara raataatad t gira at aaali.
am " J. L. X F.L1X3.
MAC 'KF.riKLt MACREHKLÜ
KKCDpartaiaarA M. hatwcllt
3 bbla Laag a. 1 Alaakarel;
A hall d da 0 I
1) kU da da do;
S bl Leog Xa. Mackerel;
3 Laif bblada do dat
ltkcetv do da.
5 bl-U Long Xo. S XickeHlt -5
hlfibl o da da:
0 Irt Harriot; 3 drain large Co'BaB.
. 1 v.. .t.m "
K "
rr at
35 bat W . U. Cherae; foi ala by
apt
I. AD. HXtYAV.
f" A Bl'SdSLS rir la Iriih Puti
mJPLr do freak Cora Meal;
l'Ht c ii raiar reared llaiat;
flOAl'ia . I Lard;
HO lb )ipl Aagar,
imi d-ieo Ky.-.
iu detea Chick; jaat relrd aad far aala br
bM8 CAKSOX JE HAVILTO'X.
A INT KD niVKBTS. 50 dot faacy aad plaia jtuti
rao'o tor aaia ' J
mHt
ÜLBWRT ft CO.. . aar WaW. I
IJtlli AND CLJ1ENT.
BDL WblU Llra.t
50 da Cement; jaat r-e'd and far aal by
ORR. DALZaLL A CO.
lOO
ap'it
WW BCD serrteamer "''
1 bae 1 1 mi Baltimara Oynarat
tt da t lb do do oa:
! do aaa d Peppf :
80 do do Tornau Cauapj fral by
ap24
I. AT LI. MtlJtA.i.
DISAOLCTItlN OP COPARTNIiIUUlP.
rHHti ee-parta hip hertrra ilatiag hwaa Jaha F.
II i:i.r aad Therea Pal aa tar. ia the Lambar waataaae.
ai Reaaa-itl. lad.. der tho Sm Of 'aba F. Gloeor A I
OO-aartaerabip. JOH.
M. B. Th b1ara will b aetiaad by
JOHN F.GLOVFK.
j. r. o.
er-tt
IIOSIKTtY.
A LABOR itttk af stllaat aafiarv far rrrrUdr at
rVdaoad prVatba Bad ak HUf.rttS'.
ap
SnOULDIR AXD 8 ID EX
f CASKS farkalf. tadoa aaaalgawaat Vy
z afi " !. B. GILBBBT A r.
.' " Byatat t . aaaeWaaar.
Tv3T ec"TjI"
J J sVrtrriata . 1jraajeaalae. Cafaa.'
Si 4a RVSalraW. ta baa rÄ-aBia fafc,.,
ter.al.ky art oT. UaLaELL AC.
J
Ca.. waa dlr-lra aa ta izut rtay at rearaary laaa. mii 4- - jTj ml.. .7
l!.a l.d.btaA ta aba aaaaarm. aad thaa kari.a alaim , .K7?T.4rri.',tl".
niaat tham. wfll eU -poa th. aaderalgaad if-rr mMo- 2 -!r7. fwS?.
. k. ...a la aathoritad aa aettla tb bwaiaeaa af tka I .Th htfhata marl at pri
tis,oeo 7orxTS o? dry goods,
AT COST ASD LESI THAX COST.
SBLLIXGaS byord.r af AMlgaee. al th Star fomorly
kept by Oolbara M Horahbarer. Nw iayaar tlato ta t
bar aiaa. iktf A. O. PCSMRK. Awlr.
1 A TKRX PAPHK CURRlilCY-W. will jay aa.
par aeat. prataUaa far ah uf aw Yerk. w-Jereey.
Paaaeylvaaia aad Oeaaaedrat Baak paper aa ara -?aiBd ia
New Verb fNty aarS MORGAN. KKBN A PBBVTQX.
DAMASK TAD1.B CLOT11S. 3S daa D-ma.k Ttlo
Clatha, aul Ltaaa, jaat dlrert frtai Ira'aad aad
farsaUhy athSJ ' snAKLIX A BE1LI.Y.
SMPEniAf. AOTOILKDQUlLTfi.-S aaaaa Sirocl
tatportauaa raa'.rad thia day aad far aal.
atha. J AH. LOW At Co .4iaaia.. Laa.. Ky.
IIJAK aakaaa racclrrd thia day aad for
IM aal. JAS. LOW A; 00 .
nhSU
tI3 Mala at.. LaaitriUe. Ky.
"fl AA DOZ Laghara Hatr.
JL W 1W do Palai Laat llaU,
Itfaaec Ladiaa' JBaaaau. Jatt r'd aad for
al by p3
J. II. MAG II BE A CO.
BLtJKI.O'lS ltatCH OY r KHK AT HKOCCLO
JA. PAlChi. Jahoata A Xo. 1 lUltianore Ovateaaatftl 25 tor
Bihät
COOK'S family Grocery.
BARnt.K OK I AIXS. 10 ata direct 1mprtttoa r
ceivad thia day aad lerial. JAS. LOW Ä 00 .
ut 414 Mala at.. Laalr- Ha. Kt.
TI.V PL.ITH
IafilB BOXES i. raa'd pel baltaaa aad fr aala ly
.W ap3 SAUCEL OaR.
IIAVi: YOU A DAD gUAPBD HdD?
OO to YAUTIKR ft MARCON-NISR'S aad bar. yaaahcad
nwaaurcd for a llai. Tbey bar jaat rrctlred direct from
Pans a vrr iacaioud Iatuumtit that vül uk tl tLao of
year head ia I cm thaa aa time, aad with which they iil
Biaaeyeae uu taat win u a aaa aa aa aia abaa. tata
treat, bftweea Fintaad aoaL fabU
RECEIVED prtraaer Wat. Xa.
1 do Waa da Raw la.
a a, it r..... ru..f
1 da Chjra. wr.h alaf Chalk Lla, Flak
Llaea. aba.. t. Far aala hp at
apa
J. W. A: S. YICKKRT.
LARCI 81 LK OP OTAAO BUAXHY, TO HA Ca
CO. Ci(ra Cerdar aai Voxaitara by SWkBT at
LtONAR!. at their aal JLivata. Crht City BatldUga,a
tbl dar at 10 a 'clock.
Acakt Craady; lOhoxa Toüaca
5.0Ü0 Clm a'araitura; - '
Alo AlotafClothincaa-l lry Ooae.
MI SWEET A LKQ.VARD. Awftlaa.er.
PR I XT. H eew aty le PfiaU r'd tui aay aad hx
1 lor cash oaly by
mhao jAS.LoWisC0..4lSaIaiat.. Loa.. Xy.
IT IXKX.-
JLA S
a4 Blay(amrt-i alitlr '
i do ao ao Tr Ba;
s d I armvrt' Drill aa rec'S tTila dy aad for lalahv
hJO JAs. LOW & CO.. 418 Mala at.. Laa.Ky.
COTT OX.4DK AD
2" aea .naUj 'd tlc aad qnilttf:
5 d Camlet Jm. ree'd thi dv aad f.rlabr
wihao J AH. LOW dr CO.. 418 M.i- t.. Le..1CT.
BLKACHKO iKIRTI.YtW.- caaaa aaaenad atylaa
raa'd thi uay aa d fr aala by
nkW JAS LOS t CO . dltMalatt.. Laa.. Xy.
TO THKRVAXSYILLK DLOQD9-
Y0Ü eaa Sad a Sa atticle f Calf Bo(a aad Oi!rd Tf.
at oar ator Firat Uet. aad tb katat article af
Patoat Laathar Shoo lar iact,' eeer brnf tt waat of tha
Reaay Meaataiaa. tmi.2;) CEXDRICXS At hlcRKA.
LOIf BOjXX KT.
AFTLL aarrtaaat af lauat ityl ltd lat Baat ra
oalead aad tar aala by JAilKS LOW CO..
apt 418 Maaa at. Aatella. Xy.
COM 03 AXDIIMIt PIX.
30 graai Pa a fida CoatU;
I0O da Ha r Pioa. raa'd tbl dar aad fr aala by
atkSO J AS. LOW at CO.. til Afala at.. Loa.. Ky.
C AWX 8.-90 caf direct ImporUUea reoalvod th'a Aa
JLiaadforaaU JAS. LOW Ar C
auk20 4 IS Mala t , Uaitrill. Xy.
GIXGUAMS 100aaa lacaat arrieaUea haad tad fat
aala JAA. LOW At CO .
BhiO 418 hlaia rt.. LwataviU. Xy.
frniA2 AXD aiVSlMER FARIIIOXB.
WILLIAM'S Rer-m af FaaM-aa far thaSprlag aadSaai
at.I f Uj... j iut r d bd for 1 by
mnllt w 1. S. ANPE&äOX. Flratacar Syaaiaar.
CITY MILL.
5 Lorn at tha City Hill wbolauJa. $9 15 retaU. Wa
ja. wm pay ao st-r geoa a brat.
i p5-tf
J. X. BOSS. Ageat.
AM CR I CA X PaIIXTS.
tf5V CASES F.n.y Trial f.
nt'. named KTcea rn'otn.
3 if do n.ak di: rea'J tfc: dar. aad
for UferraaU-oaly. by Jillrlj LOWt o..
apl 18 Mla t.. l.aul.'IHa. K'y.
CAX.KLTO. $1IRET1A(JS.
e rfirrS),'l;ALE;i ra'v UU d.y. aad for aala f-r Cair
ja. v x-r.ny, by
JAMES I.W A- CO
p?
4:8. Ma a at.. LauUrilie. Xy.
NOTICE.
fTJIIIB fUckhaldcn tU Iioiaja V mm aud Makcfao
JL TURIX4 roMPAkf are rr ail ut pay U th treararar
tbo a tale auianat due va their rprtiv tack ar bafur
thaS'ithaf Noretaber axt. ily order af tha
p1 MANAER3.
nw.Eft-s cKLKnn atkd tatiixt VAinxn.
V aaRS. Eaf'.i.h ii Strata, af .w All aa. lad., wib
1.1 JL ufaaterer! it i.a.r' wltbraud l'ataät WaabTab.
ara aaa la tbirrtty. aad will raataia Lar a f.wdara. They
bare with tteai a few af tkear articlra fur aal, aud pt raaaa
a thiat prahaa kar tk.-m tried at their hoo fra
at rkWga. Tl.elr tnija le area at I. & U. Hainiaa'a,
Cauk't. aa-! at th Wafhiagtoa Haul. Mr. Straaa i t
fuaadalth Waatibttoa llofl.
ORKS t:00U9.
CASES Narr(a 4a t kio. direct laiportat1a;
2 do tfmail Cltack a. da da r ccirodthl
2
da.aafaral by JAMES LoW & CO..
apt LaUril!a.Ky
1 gTtk dT rCA Jacaact Madia, diieet IwportaUea.
3 bleats Shirtitica; racrir.d thia day.
b JAMUS LOW CO..
aad lor aala
apt
i a Waia at.. laillle. Ky.
HOSIERY AXD .ULOYI-Ift.
LARGE acrtaat af mau'i braaa tioaa. a'
acrtaat al
i.aailiraa'a faa
XB tala4 o.
4 do.aaiUraa'. faaar da. aadaaa'alod gloao.
reaelred thi dar, aad for ai
apd JAS. LOW A: CO.. 41 Mala it.. Loa.. Ky.
TKW EXPRK88LY FOR FAMILY LiK.
"E IIA LP CtiUiT Kxtra Vaaa Hj aaa.
JL 3 d do Ck i uapurdr,
S do do Irnper.!:
3 do dt Uttra Uiaek,
S do do I'ac.rd Tcai:
apl at COOKS FA MILT GROCERY.
SIN Ulli Kj.
2 aaaaa all aaol Do Lai. crca. plek aad b!ai
I do Ca Hack Dakia Caaaiaera;
1) poo blark reach Cloth r'd thia day aod tot tale ly
. aihJO J A4. LOW A CO.. 1 Mala it.. Laa.. Ky.
HXC.I.ISH pniÄTs.
CASF.S 4-4 part.lt Priaa. direet Itnpfitav'aa.
J S faacy a. do da: rJthAy.
aa lor aal by
at"
418 Via at.. U.airiUa. Xy.
CITY OROCilS!
rBIURMghr! rtn pr'.eawiU ha paid fr "Laiaaafa" aad
JL Eraa.fiUr" oty ar.ler. at th Baa klug and a
cbaagoOffioo of U. CepeUad. oa Flrat et. Veio Maia.
apU-3t
HA I IX.
aad for ata r
l"ltiSTOH BROS.
fXLOCK. 130 1.1-U Sttpctfta Flour. gnt hrandt. far ula
? ty at-ltf A. W. At .VlCaKRY.
A CALL.
AMEETIXOrf th tlibo!der la th Xarthera Plank
Raad ia raqueatert at tha Coart Meat a Maaday ta
iMh let . at 2 a'a!o k P. M.
Kv.iHTint. April 9-A.18 S3.
JOHXPAYNC HEXIIY 0. GTTATIlllCr.
JtiVATIIAN S. JAQCEiS. CI1 VIELE.
WM. II. BINGHAM, SAkfTEL ORR. '
H. o.BALrorc. P II. OOO.tBD.
J. II. MAGMKE X CO.. ' J. C. JETVETT,
JA$. O JONES. M. P. BRAV.
aplf-td
LOOKING CLASSK8.
LARGE aiortmat tfarry atyl; alaa plUfcr!d
tramea, Jaatreeeired by
tt.14
babcocr: pro
fJ ffr Bl SHELHeatracbalee Dried Apple.
JL fl? 20 da prime altW kite Beaa.
!.' lla Saga C'baeaa. '
4-lbererea It-led Beef,
TOO Iba No 1 Laaf Lar.
9 baaa Timet Cauap,
I 4 Walaat d; r-ee1r4 pat tetraerC"
hartaad Valley. at a ll COOK'S Family Orooory .
CA.MPBKI.L da CUOflCII.
BELL AND HRASS FOUNDERS,
riaar sratar asTwara vme a-b Dinaio.
KVANhVILLB. IND..
ÜD AXÜFACVRER firery deteriptioa af Brae Werk.
If R uf qit qaality. if aot auoarior to aay thiag Bttaefaa
tarvd la tlc taet. aa j oa aa farorall i ternu.
Wa haep etaataaüy am kaad eil glwbea. atop. r-. bltk
ac.4 cjllr cocki; chareb.tt-rmboat aad betel bell; aatl
fti.tian atau.1. t aad pltr eider. a wall aa a ctCltU
aoarticaat af all tha artielea aaaally kept la tkialtaaaf
bwaiaaa.
W ar laa appatatad (! agaata la tbl alty far tha aal
af Ja. Tbempeoa'i alabrtUd laathar haltlag. Tt balt
ir.tr r far aaparlar t-aaytbiag yet itTered. aad bare taea
rtaäly, wbra exhibited, beam awarded with tho Arat ria
Btiam. Sample af tka iibi aa ba eea at tha tabUh
Bteat.
W ara aaw rreelrta aan aaonlr af MeGawaa'a Pabaaft
iuaiMa Aatlag Faro aad Lift Pampa, aa article waaarpaaa-
-ajiwar riurpa.ee.
raa Caauaga mad ta ardar. aad rar-'
paid for aid capper. Vtaaiaad
All order aAdea4 to a wlU meet with wremrt and lm
atadiataattaatiaa. - - apiO
GBOCKRIlfa.
A COMPLETE etucx of all k la da. aad ta raah bay era at
whaUw!. iadavtacata will V Br4 by
ap2T M. W. FOSTER.
LIMB.
WWrHITR aad Gray. 1000 bbla fr al ky
VV ap
OBO. FOSTER A CO,
ttS. BBLS Drtod Apple. 4 bbla whit tiat kml jr
y tot
i do Chick; far aala at
COOr'S Fan Qy Qtaoery.
RBCBTVTtD ptr rMtaw Bllj. ,n n'Oraerre
;IT fBSTXr A SOBBKBOK.
aima
STATE a BUT
OF THE
aTNA INSURANCE COMPANY,
OF HARTFORD, COXXECTICUT,
At reqalrad by th Law, of tba Stat af ladiaaa. iatlat a
Ag.au f laeuraace Caatpraie iaoorporatad by aay wUMS
SUW, paad la 18.
Tb f th Compear ii .TXA lXSUBAVCX COM
PANY, located at II AkTrObP. CoasctTicrr.
Taa Capital Stki Fir llaadred Thaaaaad iHBaja. aad b
paid up.
Th Aaaau af a Ctajpaay an:
Caak aa haad. ta Baak a&S la kaaaa af Agra la a atkae
ravv ....... .... ,
t?.i . ..(. ... j
poraoa S.1U.8. 48
4 Martg a boada. T par aaäT.'lä'ürfVyaii
8eaii-waaB4ly,.,..M M
28Mortat baia. prcat. laUrtatrayabl
ctal'.aaaally , .
i Yirgliua State Boada. pr aeat. laUraat
pyab aeaii-aaaNally
5 Xorth Carollua B ada. t (r cat latereat
yayaiil eraai-aaaaaliy. ........
10 Jmnmf City Water Wn J. C per coat. Utar-
ot pl'!a tmi-aaaaally
D-i-tf laa tie Campaay. cord Vy Kaatgaga.
Bill Kacelraale aa piy letar i, pajraileat
Baak N
Preoiicn aate ...j.
A!lot.tr Mtvrtlici, rh
S"0 hart tiart'ard aad Xw Haa. a FailraaA
Cum..aay SC3.S00 00
3U iita I.'arU'ord and Prl-
d ncv tr!l Koad Capu7...M. H.730 00
aa.ais
a.ooo ot
33,000 00
11.200 OS
S.00S OS
10.150 w
T.31S If
loo.m m
lA.wt Sf
107 hret Iiotua aad Worceawr li.
- U. C
4 hart New Altaay aad Salaia
14. C Co
is.aoTOo
130 00
13) tare ColbccUcuI Hirer R. Ä.
C
B abarc flirtford and Prorl-
4ot 10 ptr tat. Coartntttd
14.CW 00
abMk,
lo.sonoo
llI.aaT OS
3b9. aaaac Pka,ls Baak. Bart-
fcrd.. .... . . 33.400 00
3 hart UcUui I;aaa. llart-
ord 17.SM (
300 ahare a arm. aad Mach.. Baak
IfarUord... SS.eoO 00
IMihire CeaawUcatRtTri Baak.
llartfard-..'. t. 790 00
2-0 .haraa ilr Jtford Ck.. llartfard, 2.cu0 00
1S aw Stat 14IM(
1 d City - 11.C0O 00
73 d Baak arilartfari Coaaty,
. Uarter 7.150 00
if lar Eagle fcaak. Praridcaee......
i20haru Baak af America, Xv
York ij.uora
lCO.hrr Baak of North America,
Nw Yrk 10.000 OS
5u hart B ak af CamaawaUa,
Kaw Yoik 4.600 00
lSharaBaak ol Repabü, Xw
Yta 17,4710
MI.1-8 oa
a-aaaaa
4S0ebari Broadway Baak. ew
Yatk
13.800 00
4 3 50 b0
4. ami
S.290 00
11.900 CO
13.000 oa
10.9)0(
- 75 far r aloa Bk .. K w Trk
HO da Paopla "
110 d HiBBorar" " ..
d Mrcbaate"
IWi do Now York Life la, aad
Tran Co.. New Yerh
100 eiiaro Called Statu lruit Ca..
lark...
aa.08S0S
1C0 hara SUffr Baak, thraa larulmeabj
paid ia ,
S aaa, Coaa-eotl! Mirer Compaay...... .
I COO 00
I.2A0 ta
S3 10.838 (A
X debt da aa at rlaa ia Baaks ar abhrerlitra.
Leaia adjaated aad dae aaaa.
Loa adjtd aad aot do f7,S$l 44
LatMaBadjvited aad la nupraae, wait
w rf.r i rof. ...... aa a 4
AU thr (lalai agalaat tk Caatpaay ara (atoll, fat ttlaUaf.
ate.
Areata ar lartraeud ta taka aa risk rr S10.0UO
Ta aaiaaat iaaared ta aay ai'y. tawa ar rillap I aat Saed.
bntdepedapa th cbaracur. n attrial aadanaatrwatiaa
of bailaiag. the width af ;xew. tha faalliua faa estia
gnial.iog Area, aad etberelreoaaatew".
Tbaameaat larirtdia llcki or lai U Jata: tba tawa
tiaa I to limit th lere ky aay aa a ta SlO.vOO ar lea.
A py of tb At r lBrporaUa, aad all aavaa.!
tharf. I herewith t rax-aul.
THO. A. ALBXaXDBBItkTatarj.
BTATE OF COXNEOriCCT.J
Maarroa Cocarr. S '
nmrnta. Marrh 14Ut. 18M.
?cr.'aalty tpprtrrd Tk8. A. AJtiaadtr. Secretary af tha
A'Jta Iaaaraaae Cam aar. aad made aatb that tb frawia
atatawient. by Llm eabaerlbad, ia trae, eerordiB ta hie baa
kaldgeaadbaUef. UUKCY FOvTLKR.
Jartid af Ut Paa.
IKVRAXCB AOEX-THCERTIFICAT Or AV
TIIORITY. STATE OP IMDIANA.
tT aapira Slit Jaly. 1S53.)
Antra or 8tt Omer.
lDl "troiJ. Mart 7th. 1SJ.
VIIKREA3. Tie XTNA IXSCUANCli COMPANY.
or
farttard. Cuba., haa filed ia thi oCee. aawara iuubiii
af itaceadHiaa. aa th Itth March, IMj. tb actf ita ia
rporaUoa aad ameudmeat. properly r ruled t. aad Its
writtea icitmmeat. tDiDtitg it agrau aad aaUtoriaiaf
them fnlly aad aaraaarrtdly U atkaea ledge crr tea of pro
aa ia tba ereat of miia.
', tber-iur. ia poraee f th rtqairratrata af "Aa
aot t a man J aa act, attd aa aat for tka iararparatiea f
Inaureoe Cvmpaair. acbaisg thrir paraad preecriUag
their dtlra " approved hiareh 2. ib.U. haviag prtttd tat
ittactery eridraea to mo af full ooajp'.laare la the raoaira
neau aad p-'SetioB af that et. I. Hiram K. Talbatk,
Aalit irf 4bStktaaf ladiaaa. da hrry eertifr thatAllea
C. lirliwck af bTaaarilla. aa th A-Bt af Bald Cowreay. I
uthoriied ta rai artth I aiae el Irtariaea. aa tba Ageaa
of tba aidEta loumaca Coiy. -f HarUord. Caaa. la
the Mate, aatilrh 8lrt daraf JIt. 'k.M. to th ertcat that
he aiav Ka ratcmiaviaaed aad appelated by U aid Compear.
Ia Wltar-a H'h-raof. 1 h hereto aatarr'.brd my aama.
ti4 la'iaadhea.al ol ay ofho ta La ataled. thii'th day af
March, A. D. I85J. ISoalJ II. B. TaLBoTT.
Siata Ami tnr.
TATF.MKNT
OF TUB CONCniOX OP THB
STAR INSURANCE COMPANY,
OF 0GrEX2BÜI!GII, XF.W YORK,
oa raa msT at cv jakcaat. iijj, as atQcxaa sv
LAW.
ia, aa4 locatloa as al-ara.
Capital tot, all p.i ia. U $180.000 S
Tl ! vi tbli Caatpaaj caalt af tha follw-
tug item:
let, Oaeb aa haad aad la trr.amt'oa
Xd. Xa real rata la awaad by the Compaay.
3d. bdaBd mortgage oa raltUt beiag trtt
lieaaf which aiaoaat mar thai fHOfOU U)l
apoB pre party wartb doable tba aum for wbiek
T.SSTSS
tbo am u mortgage.
4th. Bill roceirable aad Mptaa
isj.noo os
4.8 00
100 00.
l.ioo ea
4e ar
1.611 SO
Mb, ruraitare
t-'th. I a threat .tue a paid, aatimated M,
7tb, Cttaa4ig preuiaiaa
ft'h. Bal'icia Agibt hand
Th Compaay wea Caak ar other rrditor.
X l?a adjatd aad daa.
I,oe ajuated aad a.-t doe.... ,
I.orae ia aaapesea waltiag praof aatlaaatad at..
I.oun reaiatad br tha ComDsar. f r It ruK9ll
1.32
4.0ÜU OO
yo os
Tber arc aa attar claim aga.aat tat compaay eaeepi tew
mall iteiaa af exprnae.
Tba ttratvat enm ukea la aay aa rik I St 000: th Cem
ptwy Uarea rale ia regard U th ameaat be be aud ia
aay oa. a ty. tawa r vilUg. aer iarcrvd t th amaal
allowed to Le ianret I ar oaoblack. the Palo bei ag matte
laintro areeediap fS.OOO liatle ta loaa la aay oaa Are.
Th Charter i th cam a w certified aad fllad la tha
tTice f tb Aaoitar f Obi at the laat rrrt f tbl Cam
paar. II. O. FOO i JC. Bee'y.
.HTtra rr Xw Yoar.
St. Lr.vcE Coiftt. Jaa
"abacrited aad (era Ufer n tli JPtb day of Marek.
lS5. J. G. hTILLWELL. J. P.
IXKURAXCR AGEXTsTKItTIUCATE OF Af
THORITY.
Ta ipfr tho Slat af Jaly. IStt.
THE STATE OF INDIANA.
i
AvDiTfli or SraT'-ra Orncr.
IxDf AKtroi ia. era th. l.'J. S
WHSR1?AS. Th STAR IXSURANCK C0X1PAXY. 0
OGUHNSBl IiGH. N. Y..haa ftlra iathia alSea. aatatamaat
at in aonditioa aa ibe 6th April. I8.V. tbo aetaf ta iaaarao
ratio aa.l ama!mau. property ecrtifit 1 to. aod iu wrlUem
iaitraraer.. aaBiaatirg U Aerate aad aatharitina thaa fally
and aarcerely U ackaaalodga aerriee af preecae im th
er rat of enlte.
Now. Therefore, la pnreeaaee e the re.elr maateef "Arn
et to aatoad aa aeteatitied aa art for th iarorpcmloB f
Inatiraaee Ccmpaal-a. AeSaia thir pawar aad praaenblag
hir du laa." ar rored Marrb S. I8Ü. haeiag preaaated aat
(factory arideara ta ma of f-.ll amt liaaa ta tb reqalra
meata aad rec:aetit f that act. I. Hl rata Ii. Tai batt,
Aaditar af th fetta " ladiaaa. do bare y rertiiy rSat A.
C. HAM-OCK.or traatrtlle. Jud .Taa Uta Aaeataf aaid Ca
panT. le aatbariia ta t-aa-attba baaiaea at Iaaaraaea.
th Aeaata th-aaM Htar Iataraaea Camptay ia thia 8tta.
aatil Jaly Slit. 15. ta tha ttat that k atay b aemmiatUa
ed aad appeiBt-d ,y tha aaid lirr.
fa IViwaaa Wh-raaf I hart harew atiKrlbad ray aaata.
aad aaaaad th ! af my affia ta be afllred. thia t"a day al
Apr'.l. A. D. laVÜ. Saal H. E. TALBOTT.
apt2 Aaditeraf Staia.
BCSnKLS Cera Meal r'd end far a t bw
artit
J.W. AM.V'CKR
SCOTT'S LITTLE GIANT
CORN AND COB MILL,
PAvrrrxa mtr Ura. ls
5$ deaUlea aa iaraatiaa tat, tba ajaat t"r-rtA af
madera tlmea. ftrtheaaa-f ba wll "
atock te-dor aad the aalra-aal farar wltkwai-h Htaabaaa
rrr.ired trorn th trat, aeta thaa aythiag !. attaito lis
trVtr tad eererlorlry. , .
Far part til'tr. aimpTtalty af aeeatrwWa aad a-ajra-laa
of wa. th Wttl Glaat baa a aral. It w.lh from
threat Sea kaaAred lb.. 'laf uafa. aa a ratia
aperaUaa by tha farmer ia SO miaotc. at einaaeo or
meehaaleal aid. ttea adjaaUd aad aaad with aoarcaUa by
MTaa1flVtl Glaat h- ra-airad the rtary rarwrcw at ary
StaTa fa'r fraat Mryla4 U M Im art th p: at Fan, aad that
ta tbmaataamdi"iatarymaaar.
Thee mille ara weraataad ia tha aaoat paaltir ataamer
raiaft break age a deraagaaaaat. aaj warraatod ta arwak.
lead frm ar ra. aad grits or la kaU fromi ikcued
ra. witk a datrrra af aaaa atd atalcaa fr fan pa
poeaa aeeer attalaed befer.
1 h abaariaer ar aaw prpr4 ta faralwh tha tra wltkj
tw)traad aattaraa aad Mtaa. ta aail th rarled waat af all,
5a. I Uefcred at 14 eatpla. ready far araaaktaa' tha
team. ad aTa4 a ataak af dry awra. 1aaalarad
or mwarwtth one kar-a.
V'. a Iu ai!l mat UiUli an Va.
K. 4aBs
PartaU W
Bill lattXT
Wlil TMl V m VftVaw J
SarnuiZat.

xml | txt