OCR Interpretation


Evening bulletin. [volume] (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1895-1912, June 06, 1895, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82016413/1895-06-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

' ' . i..V.A
..", I "' '
I i ' t I
Evening Bulletin
VOI., i. NO, II),
HONOLULU, II. 1., THURSDAY, JUNK II, lb!).r
PIUCK 5 ChS'l
utrtmr m
fyr)t)$ Bulletin
I'lllllnliwl wiity ilny weiil Hiimliiy nt
HVWHVwumuH ii-vcim,
fur Afiiiilli. anywhere In llin Ha-
viiWmi immk ,.H ri
fur yiM,,, ,,,,,,.,. ') c
Ml
m
l't'f YtWi mMIfllil In AIII0NUII,
Cmimi, or Me co, .,,,....,.. h i;o
fur rutr, iinliilil( iilhor Iwclgii
i
lloiiiium ,: . , JO WJ
I'lljKlllllfi fllVIII'llllllV III Allt'lllll'O. i
AilwiMlHi'iii'ifilN iiiiiiicoiiiiniilcd by
Hmmu IrifclrlfQlfmiH UimitiA (ill oiilcnil
on I,
AiiwilUitlimiiH (1ImihiiIiiiimI before
nmtnlwil lit kiihiIIImI i'imI will be
MiHlititi W If coiillliil"il fur full lriii.
lAjii'iin jiunvtiiiwii mi yearly nml Imlf
yemly I'oilriok
Aifnttm nil I'liiiiiiiinli'fill'iiix in llm nII
Mill ili'HiMliiiiliI l " folller lliillcflii."
HllfllfllM IlllllifM ll(iili Im iiiIiIm'miiiI In
"bwinuor Iwtuluu lluliMIn,"
'Viiitiiiim m, , I', o, Him hii,
H, L FINNEY, tAnntmer.
rra
JIllNlllCNN (ill I'll Hi
MJWJUUJ k (JO OKI J,
I M 0(7 !(! (till DiMM'.IIM IN I, DM Mill
tMl AM HINIM 01' JIl'IMU'i'l
MA'HIIA,.
foil HlmU
Honolulu,
If, If MMVUhli to CO,
(lHriIAf (JdMMIMHIliM SllMI'IV,
Oof. 'M llllil flMillHIl'lill.. Jliilililillll.
'LUiOH, MMOHAV,
hUnvmniiunui ,w',um auu Waioii-
HAHI-M,
Kiiknl .iiwiilry ii fliMiilly, 1'iirllmiliir
fiUKfMJijjj I'lild In nil dliulM iif nijuilr.
(Jiuiitiinl HlouU, ' Mi'ii'limilMlii'iil.
mmmm wmm wmmm ninMi . i.
ttONOIMLU JIION WOUHM,
Htmt HNiiifiJ'.iiiHi'iMif iMjm.m, Iliiii.idiM,
(fllllMlllH. I IIIIH, lllMNH AUli lil'Ml
(UllMHilll,
Alni'liliii'i'y nt 'Ai'iy J'l'ni'iliillnii Almli)
In lliiwr, I 'ml I'liliii' iilli'iilliin imlil In
Mlillir IIiiI'Iimiii III (. .lull Wnfli im
I'IMlil'll III llll'lll Nillll'H,
Atlao Assurance Co.
tJIt' I'ONIJON,
AfJfll'i'U,
fjllO.OOO.OOO.
M, W, WOHMIDT &a SONS
AumilH fur lliiwiillnii InIiiihIn,
0. H. )ViOMT,
lui'M nil IHimIh of Weill hi
Uciiiuni & tltuno UlilownlliB & Curlilny
,,,1n llllM Oil, llllllllll IllltfO, Nlllly 0
(JIiIiiiwi Oimillfi uiuti ami hIwiih Icupi
Jfiiwiilliiii. jmliliiw Hliiiie. Jttlliiiiiii'i
of
IN
(Jin lili
IllWI'Nl
M
u veil nml
inlci'H iihniiiiiiI,, Tule
iiliuiiii Willi
Wall Paper!
Wo lilive JliM ii'W'lywl illuml fnun
New Voile lliu
LAIIUIIBT INVOICE
AMI
OIIEATEBT VAIIIETY
I'jVI'I' llllllllllll Iiiiio III olio llini'.
IHMavntt of 1006
I'lllliiH iilieif
WllvDIClt k CO..
Llmltud.
I'llillllll JUMIiHi T. A, HIHI'MOH,
JON KM HIMI'HON,
& UoiiiiiiWoii
JIIIUMJ4. IjANIiANJ
km
Ciilivni'l lug, nml iii'Miil Jliieiliiiiuilii
Diiiwii l'i,
IIIIAWINlIM AMiiTIIACINtlH MADIi.
Mf'TiiiniiliilliiiiH Hi hi'iinli, (Itiiiniiii.
mm i, I'oiliiuiieiiM.Diileli, LIiiIInii mill
lliiwii liiiii llllM Onlli'iilMil nml Aueuiuilii
AlljllKUUli
OJIlQOi OOQ Moi'olmiit St.
AYER'S
Cherry Pectoral
HAS NO EQUAL
"'lt lilt' llACIII CUIIU HI'
Golds, Ooughs,
Infliujiun, unci
OKM TKEiOA.rJ7.
It wllrcllnvii
lln limit f II
Iri'Mlnx I'lMiiili.
miiitliK llio III'
II Kill I'll llll'lll
llllllllll, llllHI'M
Mm plili'Uiu,
hi'I liiiliicii i -
IlimlllliK kli'l
I'ur lliu 1'iiri' ii(
('iniiii, Wlui'ii
iiiul'inililiiKiiiii 'llinml. nml nil
(lie imliiMiiiiiry 1 1 rnf ,!, In whlrli Dim ytninu
inn mi llulilii, llii'Ki Ii mi oilier ii'ini'ily mi
(iiri'ullvn ill
Ayer's Cherry Pectoral
jikihkw awaihhi at Tin;
World's Groat Expositions,
Mrnl lif Or .1 1' Ar" l'o. Inw rll,MnM.,t' M.A.
A'tr.Hwiflf ill r lifiiii Imlljtlloria. Tim n
Atir' ('liiirrr. t'ttUiiui- ft iriiinlni.i
I lj tiii'if,micl It Imihii In llm kmhiI
wtti-
nt nil
nuvr
dim.
miM
Holliutor Drug Co,, L'd,
Moll AkhiiIii for llm KKpnlilln of MmwnIi
1 ! ! I WW II a
own was OF
Catties and Horses!
I iniiiiiifanliiMi ii (JimiMiiiiiil of Noiiiii
J'liidiiolH of tin.
Seeds of "Cassio" and
Other Ingredients!
It In not only I,. IMilf vnlimbln i.llr,,.
Ki'iiniiH foinl, lint It Iiih lliiiroinrlyiif
hi I mill iniiii I'luiiii or niiiiir lire nam,
oiiiiiiilly fur iiiiIihiiIn wIiwii iWIv
innifM urn fcnlile iih It iroiiioli'H iiimiIHii
mill rotfilllilort illgcHllnn.
t" 'I'lm proof of llm liinlilllif In In Hin
eiillnif. 'I'ry II,
IV. JBJPLTnXrXjCb.'JSL,
King mid I'lini'lilxitvl HtfciilN,
lll-lf
'IV,l,i!l'lioi', 11)7.
I', 0, JloxIWI.
HONOLULU
Carriayo Manufactory
li(H A IIHI 1'OJIT HTJJMKT.
Oavvlago Buildor
Aim niii'Aiiiiiii,
Blaotsimlttiln(ryil Hi Branolii.
OnlniH fiiiin llm oilier InIiiiiiIn In llnllil-
jug, Trlimiilng, I'nlalliii. ute,, it".,
l'mniilly iittniiili'il lo,
W. , WIIKIIIT, I'l'opi'iolni'.
(Hili'i)eHNiir lo (1, Went,)
Wm. 6. Irwin & Co.
(MHinim),
i$E&
' I CHERRY I '
lJy. "Ufa-" i J
Win, (I, Invln, I't'CHlileiil anil ,Miuiiier
CIiiiinHiiii'iiJihIn, Vli'ii-I'ii'iilileiil
W, M,( lll'iinl, Heel el my mill TreiiHiinir
Tlinii, C, I'liifni' Aiiilllor
Sugar Fact or k
Aim
OommlMiori AffontH,
AiimiiH oi 'inn
i
OUHANIU HTMAMHHI!' OOMI'ANY
HI' MAN KIIAN0IH0O, UAh,
I
CI.AIIMH MHAVV DA.MAdKH.
An lliiMiillit'n IMIc DimiiiiiiiIn
no,00() lli'i'ttiiKO ill' Ills Pa.
ImiIhIoii.
Hr.A'rrij:, WiihIi., Mny 2A, Kninl
' lliiticuk, it millvu of Mlniunii'l, Iiiih
forwarili'il In Hccri'lury (Jrni'liam n
(iliilin for tHO.OOO (liunngijH agnliiHt
tlic llinvnlliiii (liivcrnniniit.
Illllll'dk MliyH lid WUIlt to Ildlld-
lulu (un uiotitliM ii go ami joined
C'oiiimiiy A of Mm mllltln, Knlnlnn
a moiliil iih llm liul inni'lHiniin In
tint Hurvlco. W. 0. Hinllli, tlm
Allonioydiiimml, i'inilnyi-il lilm
iih it Hucrot Horvlco nguut to wnlcli
i for tlm Hinuirglliig of iirniH iinliorc,
llugOt DVllldlll'O llgnlllHl tllOHIIIItll
vi-'hhiiI WiiIiiiuiimIo, nml Hiiyx tlml
, mi .limuury II, 1805, wliun tlmt
vchhuI wiim al lloiiolulii, lio wont In
; Himroli of Hinllli to liuvo lilm Hwcnr
out wiimmtH for tho nrront of
I (!iiitiiln DhvIiih of tlm Wiilmiumlo
iiuii IiIm (trow.
Not IioIiik nl'lii to llml Smltli, anil
I'oiiNlilurlng tlio ni'itiDr urgent, ho
Informed (Jolonnl Flnliur, com
inuiidur of llm iiillltlu, wlio uiiiiHcd
, lliu urruHl.
I Noxt day llonuuk wont into tfio
i Hold nml did not liuvo an otior
liinity to toll Hmltli of 1i!h diH-
1 covorloH for u moiitli lator. Wliou
lio did ho Hinllli wiih angry Iicuiiuhu
lio liud mil boon (old flrHt, Ho ru
fiiMod to lioar IIoiicoU'm hxiIiiiiu-
i Uoiih, and ton dayn later Uoncuk
wiih arroHlod and thrown into jail.
Ho Hiiyn no oliargo wiih madn and
, ,M mn f()Uiml wimmllnjt.ut0 u.t,
llio American CoiikiiI. He wiih
llnully told tlmt lie inuxt leave tlio
IhIhihIh or lie would lie liiiprlmiued
1 for tlilrty-llve yearn, gullly of Inuo
I ';""1' ''" ,,,"W0Il,, ('r""!r ,lU"nI",i"
live and wiih given an lionorabln
' , Hi' iiiiiii from I in urmv
i n ,m,Bl""LL" jll.!'. .
It in'. 1), I'. Ill UNI K.
I'lislor ol'Ociilnil Union Cliurch
IiihIiiIIiiIIoii I.iinI N I tC I i I .
Ceiitnil Union Cliurch wan
crowded lanl night by membern
and frlendn lo wIIiicph the inntalla
' l'"" "0,V'L'"M "' J'HglitH I'. Hlrnle
I (in panlor of tho church, The own-
I nlon wan made doubly interenting
j from tho fuel thai many of the
j ulorgymon attending tlio evangelical
hohhIoii wore proMont,
The meeting wan opened by Itev.
H. Vi. Illnhop reading the mlnuten
of a council held at the church to
arrange for the norvlcen, r. V.
Hall then read the vole of the
church and Hon. A. I' .Midd read
the cull of the church nent Mr.
Illl-lile.
Hev. C, M, Hyde delivered a
iiiohI ImproHHlvo aililrcon in huiid
lug over the charge to the new pan
lor. The normon wan preached by
liov. C. M, Hill, puHtorof llio lllln
Foreign Cliurch, and llev, II, II.
I'arkur of Kawalahao made appro
priiilo roiiiarkn in oxteudliig tho
right hand of fellownlilii.
Homo time ago I wan taken nick
with a cramp in the ntomach, fol
lowed by dlarrhica, I took a cou
ple of iIoxoh of Chamberlaiii'n Colic,
Cholera and Dlarrhoia llomedy
i.i. ,1 ii,.. I ,..ll,il,,l IS l'.,llfll.til I
coinil.ler It the bent iimdlellio in llm
markel for all niich coiuiilallilH.
have nohl (lie remedy lo otiiern and
uvury ono who uxen llNpoakn highly
o II, ., W, H'litiHfUJii, vaiio,
I
Conlor. Cal, For hiiIh by all den
(im, lluiinou, niiiiin iv uo,, Agouin
for thu Hawaiian InIiiikIh,
'. . I.I . rl k i .
Tim I'OLKIi: OOUUT.
A Vnrli't.v ill' Ciihch llolnro Ills
Honor tlilH lninliifi.
About tlinm xornndu after .ludgo
I'erry .look IiIh neat thU morning,
l.ce Sun plimiU'd gvillly to having
oiluin In IiIh pufnoxHtun ami about
one milium after II 1h Honor had
judgment recorded agiiinBi hint,
l.oo Sun will incdltatoon thereof
for tho next thirty dayH and en
deavor to ronjuro tip vUIoiih of
beautcotiH boui'U without the aid
of the Kudtmllvu drug ho loves ho
well. In OiIr Im will ho Joined by
Ah Ham, another opium lleml who
received tho hiuiiu Hontonee later on.
Henry M. Ilurke 1h a wonld-bf
niaHlior who oglon pretty young
IndieH on Htreel coruerH and alo
inakeu a praellee of freiUeuting tho
Central IJnlnu Church for the name
purpose mueh to tho annoyance of
the aforoKiild young IikIIch and the
eongregatlou generally. lie wiih
charged with being a common mil
Hituco and the Court io adjudged
lilm and lined him JT and oohIh.
if he (Ioch It again Mm. (latild'H
cowhide will probably ho at the
nervine of imyono who wIhIioh to
borrow it for the purpone of giving
tho manlier a Hound tbriiHlilng.
I'ViiiioImio 1h in trouble alioiit a
fuw ohlekeiiH and Ih charged with
receiving ntolon goodn. Tlio pro-
Hcciitlon completed itn teHlimony at
noon and thin afternoon FrauelHco
will have IiIh InnliigH.
.1. H. ltecorco will iiIho endeavor
to explain to IIIh Honor what he
known about iiKHaiiltiiigiiud haller
lug editor Koirelra.
Coii'l,'ii NcwH lli'inn.
Ilepreientatlve CogHwell dlei
WiiHliington on llm 'Jlht, aged
at
r7
yearn.
I'' ran, Von Huppe, llm great com
poner, died at Vienna on the UIhI
nl the ago of "ft yeai'H,
The condition of (lull Hamilton
al WiiHhliiglou In critical ami her
death in hourly expected.
Jt In reported that lialfotir will
be made prouder of Kuglaud on
tlio dinfolutlon of parliament,
Mexico ban placed a levy on all
gold and nilver mliien for ruveuiie,
American capital in heavily inter
ented. The price of leiUher Iiiih advanced
in Now York from fit) lo 100 per
cent. Tim rlne In duo to a scarcity
of lllllOH,
The irlucijial naddleand liarnenn
maiiufacliirorn of tlm Cnllcd Ktalen
met at I'lltHlnirgh recently, and
formed a combination to dceremm
oxpeucoH ami put up jiricen.
Tho General AHxemhly of tlm
PrcHhytorlau cliurch Iiiih ilceldcil
that the control of the theological
HomlmirloH rented In llH liaiidn. The
action Iiiih taken I'renbyterlaiin by
niirprlM).
A boycott ngiiltiK the Canadian
Pacific Hallway eiiiiipany by llio
Trunk l.lue AHKoelatlon In on, Thin
all grown out of tho fact that the
Canadian I'nelllo Iiiih soured the
hlggenl nllco of the hiinlminn with
(Miluei'o going home,
It In iinuoiiiiced that Min, llml
l'"'' w,,MV. "( CS.lnlfi
cdborg,
wliu wan mini ami Killed komn
moiilhn ago by l.leiilennnl Maiiey
al Fori Hlierldan, In lo Im married
,1mm lid lo I), A, Htophoim, koii of
Hiiury Htejiliunn, the box maun
fucturcr of Chloiigo,
"TIIH KINO I'ltO TIWI."
IMiolou;niilis ol' (hi' I'riiiHiml
Clinniclcrs N on Vlv.
The HulliNtcr Drug Company
have in ono of iholr windows photo
grapliH of tho principal chnrnolern
In tho burlccijim opera of "Tho
King Pro Tom,," roeontly producod
in I'ortland. Tho flmt in tlmt of
ICd. Hokum (ih tho king, which in
labeled " You'd Novor Uuom." Tho
otherH nro " Momborn of tho King's
dimrd," " HeorgnnUod Pullco
I'orco, I'lm Committ if 100"
and " Nnuglity Mult Himbrolli-N,"
the lultcr boiug porsnmited by llttlo
boyn. Tho ploliiron miinl ho goon
to bo a)iproeiati'd. The iuUbIp won
written enpeelully for thi luirloeipio
on Hawaii, and in auld to bo ko
catchy, tlmt (Ih principal Union nro
being wliiHtled ovorywhoro from
Portland to Now York. Tho bur
IcHipio wan producod entirely by
memhern of tho . Multnomah Ainn
tour Athletiu AHHoolatioii and will
likely be producod in ninny othor
oiticH.
Olnwll doiji'i,
Tim jury In tho uiiko of A. IJor
namiiii) iK'diiHod of maiiHlauljjof
failed to agrco and woro iljsojiarged
lit 7 o'clock lanl night.
Mug Tal, charged with a folo
nloiiH iiHHiiull, waived a jury trial
ami IiIh euro wan tried buforo Judgo
Cooper. Tho Court found Ijjm ;ipt
guilty.
In the cnno of k"orrao vs. ftiw.),
the plalntiir Iiiih Died n molji)))
for a nuw trial.
Tlm defendant in tlio mill of )V.
0. I'eimoek iV Co, vn. Kltnkiyo jlfin
llled an aiiHwer thin morning deny
ing each and every allegation i)f
tho complaint, exuept tho ono ljjat
Im In about to leavo the country,
Tlio ciiiso of !', V, McChoniioy an
iichlgiicn vh, Antonio I, ope, In on
trial before tho following jury:
(leorgo Dillingham, .1, 1.. M,di),
H, II. ItoHii,,!,,!, Looker, K. A-ilnpn,
C, , II union, T, M.Ktnrkey, ,, A).
Tracy, T. H. Hoiighmn, ,). f'r
bert, C, V, K, Hove ami C, Ijimlfw.
TIiIh ciihi arlcen out of lliu imlnt)'
gleilieilt i.'Oillll.'oli.'d will) tho Mnlt)
of C. I., Ilrllo, a hiinlcrnpi.
Til Mil IfHVlVflllr
A movement In being mmo (
wardH reviving the ltumvr.i l)ri)nr
of Itcd Men in llieim riiwn, wjifcl;
order uxlntwl Imru unnw ywarn ago.
rievernl of llm membern of Hawai
ian Tribe, No. r now ij(l"t
well an Hojoiirnlng mumliBrH of ))fi
order, liavn nlgilie their liiluii
tion of iiiilylii lo the fjroil,
Haohcm of tlm Uiiiied HtnlM far i)
charier, and for thin pnrmw in
meeting will Im held lii'iwrrnw
evening at lialf-piiNt mwn ii'vhioh
id the Kiilglilnof I'ylhlnn lm im
Kortntreet, It fi ilimlrcil llml' (ill
ux-mnmburn of tho order mii
their up pea in mm nt llils mfmlliig.
Ill- lain MfijuMty KnlnliiMin wnn ii
ntroiig iininm of tlio nnlw during
bin reign, ho hfivlng hold Hid gh
oiiieoof imiium In tli lliimillim
Inlnililn,
Having iimiiiI fihiimbi' lain'"
CniiKlillcinmly in my limil y nml
mnnil it In Im a Ornl-oen ar liji),
(aim pioiiwiro m rwmmiiDiii i
to my filfiin
. ,1. V.
lr'TMli. U i
pnri,uai
r"or niiIu by all
y oil ilPiilMrn.
Hotinoii, Mmllh ill lln, Agmil ll
Hawaiian Nlaml.
.!'
, j4h, rtl."-' .-i,i,v., J
.' .
. , b i

xml | txt