OCR Interpretation


Evening bulletin. [volume] (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1895-1912, December 22, 1910, 3:30 EDITION, Image 6

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82016413/1910-12-22/ed-2/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

wmwfqp& f " 'pr
iU
HVUNINO MIMJ.RTIN, .HONOMJIiV. t, rt. Tll'nSD.Y. fylic. 22, 1910.
iii
- in ' -'-
Japanese Cotton Rugs
Chinese Grass Russ
Chinese and Japanese Matting
.
IP (IHHNHLiiiHLflLHLi
qi sgssasassmssaaasa
1 1
i
1 1
I ll'IITI fill
Mllll 1 1 3l
, 1 1
Special Discoiihts
tttvi -
Durinir.thia week we will give a special discount on the Rugs and Matting now in the Showroom adjoining our store.
This is a wonderful opportunity to secure the best quality of Rugs and Matting at a greatly reduced price
.77 S. Kinci Street LEWERS & COQKE,, LTD.
177 5. Kini Street
" At
' ' t m
I RAPS
POLICE TACTICS
Uumuiiiloil Clionl'a Rinds Now
In--Custody of tho
Sheriff.
ah in imi'iiii f lull i f ititl iiiiiI llin
' 'pnlliu ili'iiiilnii'ii lllli'il Ilium nil
.llin Jilill lul lli'lil liOiimli'il 1V llinillii
(In nf llni lllnlrli'l ('mill this muiii
jlia, mill iliispliii llin munli'i-iitliiik
iir Vllmllltv 1 .1111 111 Allllll'WH. Willi
Hmilil iilrn lirimk ii npi'iir, lliii humus
r worn Iliiully iIihku"iI lulu lliu MkIH-
(di I iiiiiiii
fl'hiirii wi inntlilnriililH licrllllll
I" II lolH iMIIIIHHIt llllllllHKil Hi I'M' "l"l
?!''.. .i ii... .i ,.i. ,.,.i.i l... H. i
feflllll III" lllllll" UlItMIIIMI'illl. I' mv
jnlluriivyi who will llKimi I ' dm mm
tlllfll llllllllllttll IIIIIIII ll NllllllMWII, Willi
On llllW!l,lli IlllVff iiIIImH I (('lllllll
'Jiiiiiii of niiiiiny lit'lntinliiu' In nivuriil
LliilMIKirii nun1 pliwli'ts oil lliu Milll'l
luf lliiwiill. Tim JiiiMiuwii wint up
QifUllllilM IY Hill f llf D'lllKllVI'SAr-
llmr Mi liiilll" no li" wiiii iinom i"
II n Lit niauiuii III Hill I'll' III' Mllll
Blusnicr Mini' Inn lii Mr Ynlmliuimi
li liiilll" mill mi miifur vmiici inn
IIiIh llllll UllllllUMWII Wll lll I mi
Fitiir iimal mill hi liliitHiiK" Mini l"""
tnnul itlitil riiiiiiMrril finm llin vwul
t '
A hiMiicli nf liln Irinili iiinl xiill'
llirti MiSi'illi'il tilt pi I Mllll" llf tWO
liiiiiiln'il iiiiiI llilrh ilnlliiiH In I Ml I i'il
HI ii I I'M milt, lii'nlilon iiiilu it hiiiii
i r liipiim'sn money
II Ir llii'ni iiiiiiim Hull Miihtfnut
ilmiimiili'il liit ii'nliiii'il In Ills illuiit,
llin limy liienn nmli'il Ntikugiiwii,
Milili iiiHiimmil iih iiil rm III. Willi
.liiilll" 1 . ' 1 1 1 r us iiiinli'iiiliir, Hint Hie
iiiiiiii) I In nil Illinois iiinl iuriiii
Hill llllH'ltV llf Hill .lllllltllMI Unit
In ili'i in fiiniUli Imll rnlllili'iit to
cnllff) llni cinU iif JiihIIiii iiinl In
llimirn liln ii'iiiiiHiiliin hI unlit, t lilk
lummy Ik r"fiilli1.
Andrews wl'ii lulu lii'i'ii ii'liilni'il
li Hi" pinriim'lllju In imtlrt In llin
inn1, wum'il iiiumllu nvnr lliu iiii
iniill'iiiN nf a JiriiHiiT lit lortH'V The
diiiiH" iiM'ilii'' NiiIiiiichwii rniiU Hint
Im illil I'liiliiv'ln a mini nf imu hull'
ilri'il mill Inn iiiilliim
lilrlild MiiKlitnil" lifiiinr ilmili'il
llni H'iiirl of l.lKlilfo'it Hint Hi"
iiiiiiixy now In llm IiiiihIh or Hlinrirr
.liimii li ii'liiri'il lln illil, Iiiiw
ever. Mil" Hint HUT" kIioiiIiI Iiu no
ilnliiy In Hut iiriic'i ill Inn of Hut in",
nit iiMkn'l llf Aiiilriiwn CuiiHllliitl'iil
nl liiw iiolnlH worn illnl whli Ii nlniw
"ii llinl till' ilnfiiiiilmit wild mitltli'il
lo Imiii'ulliitM Irliil, mIioiiIiI Iiu Iio
I" nly
Amlriwn wim ovvrrnlnl In liln mo'
Hon fur ii iAijiiiii(jiiii'iit lllllll next
Tiii'Milny, iiinl .ImlK" dynivr uriluri'il
III" pri motion In npiiviir nml
ir nly lo iniiiliiit llin iimo HKiilnit Hi"
liiimiiifii tomorrow iiiornliii: In llm
iTirts Uiijj II ,
MT -. i 1 7 it 1
r mt
j . . .
lili'iilHllilO lllllll funt loft ttiu lllllll
liii'iiHilnii IIkimU of hiiinli) rltn nl
IiiiIm'iiii nriiiH
FIFTY fo" ONE!
I'l'limiN ilcnliuiiH or ri'CiuliiK Hlml
III tlm l.nlii!li No 2 Oil ( mfiiHiy
iilinillil iillnliil til lliu liialliir lit (im i',
in I mil ImivlliK fin H" CmiNt .Iiiiiii
my !l It l lllly to nnu jiiii ciin not
Inn" Hvi'Doiiu nwim It to liliimHf In
lii'ltni' III niiiillllnli In llfi', nml liiil"
In ii Kiiinl oppnitlllilly lo mull" K'HMl
A miiiill liH'Mliniilil limy niiiti" you
iiiliii'iiili)t ' I DnuiiIiI l.iltli'il, 111!)
I'lill HtKili IMiHl ifiui'nllNUlt, l'lioliu
ao;ii , t .
HENIlYlflMJ
)
JLOit fiavlna or' Selling
Second-Hand Offc Furniture
Uok about your offlco today
a fid (co It there are not plecai that
might juit'aa well bo out of the
way, and at the iamo time brlnu
you in a tittle money and five a
bettor apparanco to 7our oftleo.
Bell tho plMi that doo'tfvrork
Use one of our little Want Ada
tlmtcoiUjiutnfowiHjnnlei. And
If you want a good aecondband
piece of furniture, aik for It on
our'- iptawilfled page. But rlglit
now
Read and Anwer
i Today's Want Ads
t-L
M ' II
JU
. DEAD AT PE
i r
a i I 'i i tWmm i
I -2JK lB..rAr r. ttAttl ,J i
' aH
iiiiiiiiiiH I
' HFMD V 'M'NnVT1
. i ib." -' v, ::i'A'm r f , ill
M
WAHIIINd'JON l, C l)(ii-mlitr
t ll"iny M llnyt loun.olor of "'inEATv
Hnjiiirlliii'iit or Hum', m iiumi ui iu
lioniii in iiiIn illy While Im wiih Hi
Ciinii'lii i'iii!ii!til III tlm ntlproilty no
KOtliilloiiN in Ii lupriMii'iitutlvii or Ilia
Aiiiiirlum Kuviiriimi'iit Iiu win (
liiikul wllli nn InliKtliiiil troiililu
friin whli Ii Iiu Iiinl miflfiid In tllu
Mini, nml, iilllioill.li Im wus nlili) lo
iimlto Hie H'liiwi (rip from Monlrniil
Appointment Made o( Man to
Unntllo Active Canvass
For- Members.
Willi Mm iipitoliilinint of ii niiiii In
Into) ihlnm n'r lionnulilliliiiru inn
itm of I Iio (It)', tlio lloiiolu'ii linn
il it'll 'riioiiMiuiii (lull Imu tit mm Hh ik
lliu cnliipiifitii I'D' ii iii('iiilii'rlilp llitt
will liilot In uviry IiiihIiil'nh nml pin
Ii'nhIOiiiiI iiiiii luul' ory liininUinMur
from Moiiiiiiluii lo llliiliiiiinl llcnil,
I II Woinll, fill ilioi ly of I'lill iili'l
pliln, I'i'tin, now " ri'iilik'iit of limn
llllll llllN llCUII IIIIIIIOll lo Ii lllllll) lliu
llllllllOtOllOIIHU rllllVIIHll llllll ll'K III
ready rimio IkiiIIiIiI i'o oil 'Ah ii
I ifiwtill nl 1,1,1 iiiii mnir ilffmly uri,riii
nf iiIiiiil'h li.iyii iilnmly liu'li inliluil lo
lliu iiil'iiiliciiililp lln'tn
CIiiiiIih A CIiiiiIi'ii mritrv nf llic
dull iiinl nnu nf V" unl'lli'i: Hplrlh
ili'cl.iit'l IIiIk inniiilii'; Hint lliu iluli
In i;rms Iii; rimlur' III in iiu li.nl i
Kimnu lo i"i id. "
i'i i
"Cvuryliiuly wnnlu lit Join; ('u'
iMitly In iiiiIiiim ( n li'.lp
iilmiK, mil wo'll t uivu Hi'
iiicmliuiH In ii rfio'il llt'iio, '
Tliu ilnln for tlm opci llm
I niumlwulilp (iiiIii((k 1 1 ilr.iw'iua iieir
nml iiiri'inH litany hi vu rniLMul II"'
iiiiiitictHln!! iitlrnilvil liy lliu Itirliw
liniiinl iiml iii'in! nniin il prlcn olTuruil
by Hit dull (1he ni'ilurla opvn nn
llin Hi Ml nf .fn'iitniry.
Mr Hlnliioii minoiiiKdl IIiIk Inorii
Inu llinl Iio Ik plliinilil n r"K'M ir "fo
low iiji" ynk'iu for Hi" r ihIpnI i WIicii
llm liltlliu Of ll primp'illvn rMilflll nr
Honolulu In iiIxii lo lilui. Httiiitoo
nml lliu iluli will i't In Imiii'-Oliilo
(unit wllli llm mull miiiti'il mi'l no
will ho llioroiinlily'tiillKliluno'l h lo
lllnimllllll lU fuliirn, 1 1 Imlm'"
liiKtiln In ii Iiu iliWHii unit rciM'-nliii)
way nml In fnd llio pcrwiii will li
iilvin i ety niuiirtiiiilty lo rninu In
i llnnuliilii '
ll'lltllllllll
'if
11 338. p 293. Ike l,.101l.
Mary i: Low tu Kniiiiotiiio ,M Mil
Kcoii, I); lut In dm 1U7I una lfiTl
mill It I1 ((ID 107 nml It I'H LUU9 nml
pnr kVilf I'm t 3 mill km luid, l'n
limlino 1, 2, :i, I iik), H Kumi, llunitll.
l II ll.lh, p Silt. Duo 1, 1 U 1 (.
Miuy V. I.nw In Cmiiiolliia M Ma
K( "I Inl In It 1' ((li) ,1V7. lln-
I o 111 clo, H Kim.1, lliiwiill. 1S.1U, II
MS, p 2Ufl. IK'C 1. 11IIU.
KkI ur W U I.iiiiiiIIIu liy Tin to CinU
W Zli'Klir; llol; 15,"I0U r.n fl luuil.
llnmilulu I10UU. I) 311, p 2U, Does
o, I '.1 10.
Ailola K Kc.illllionculo in .liiHunlilna
K I'lDiiiliiiK.int Tr, l) It I' J87U. Kill 1 1
11113 I'likuo. Mololml l, U'338, p
,luo, ,imi ), lino,
THih KiiIiiu KoiiK to (.('iilriil-Mlll Co
I. til,, 1,; pc luuil, 10 lull, Mhkiiniiii,
Muni, in rn lit $10 k.tA' pur yr
It 313 p 21 Auk 1, llllll,1
ItccuJed Ucc. 7, 1010.
H.uiMiw I'm kor in A I) U.iHtiu, l)
lutn tl, 12 nml 13 of r 3317, Hum
ln.1 I'mliur'N riilnllv nf llrn.iiliiuiti
IjiIh, KIiiiiii Ht Honolulu, Oilllli; .!,
DUO II :i3N, p 301. Dcr 11, 1!IU
Kiimnk.i Niiiiiiu nml lull (,) tu
Mm i:ilriilii'tn K N.iiiiiwiiI, I); Int In'
Daddy's Bedtime
Story-
'The Pink Cat 'nt
.'"Til
fi
..
Y
..
ihi wn mt color
ESTATE TKAHSACTI0NS
in vii-iniiinii, iiu wiin omi)'iiii im mijui ((jri '(
lo liU IjcI mt toon mi lit) n. K.licil liU1 hi 27,'
Jtc'onltil Uro, 0, 1010.
IWt of Tom Muy liy Allium lo Miiry
M WiilkiT Iwl'J'i. A Mi mt John
Hllliiurr on lil Hi nml pm mI 17,
Mill' lie Miiiioi HnlulilK, Ait'lu, Mono
lulu, Oiilill $1 II 311. p 21 !)(, ,
I'lill Z ll' t
'.f Alfrnl Mi'Biil"0l' K;nrv i; iw
I), lilt III (!rn Yill iiimI 1071 iiiii) If I'
(itri'l'JTO iiiul'lt'l'N Mi-! iiml nor
WM I lll'l. rilllUlllOO
HHJIII il
It I'll (KIN) 3200, 32S8 mill It l'n
02(11 iihl I.7K, mni l mnl 2, ri'iitH,
'He. Kiilllil, llniiDlnlii, Uiiliu: $100,
i 3 in, p 3oj. ua ir,, mill
k'lilinilllliiii Akolil mill IikIi (Alio
nl) In' II .luliii Aim mnl wf, 1); kfi
'lit In Krt or IijiiiI.,1 .1 Aim, iluctl;
$211. II 3.17. n 2!)'l. Oil 1.1 KllO
Ami i Wlli ox to l.cim It Miiriii'cn,'
'), lull 3 iiiiiI I, 1.1k 101. I'.iloln Vul-I
iy. tlmmlillii, O tlm; $13011, 11 338,'
I .1(11. Dot !l, 111 10, 'I
l.lui'ulli I, M Oiinlfcr.i liy ii;ur No,
'I'd or ilirriii nf lltlu In I.iiiiiI Ul'k'
Court Citru No IK2, Oiilm, II 331, p
tlO. Ikv 7. 1010
lli'li'll llu)il unit IikIi 1,1 II) to .1 J
Oriimi niiiii; 'M; l-2u IiiiiI, I'.ino.i, lln
i tlio cat and put It Into tho window for n ttliow.' Ho Iio cmiRlit poor puny nml
iHi'mi, 1'nrl A yii'tiiiM Ijii'l.
j , tj.ii. i M'i o0uf in
mmIhIh fl.lm. inn ii n il -. nr.
""lllllll Ml I II f fUi'l, II U J UUi
Dub 7, 1'JIO.
Ann i Y. lliulli.y in .tolin i' Col
iiurii. tr, i);' it i' 3i;::c, imi ir,i;r,n,
iclllr, ill, lloiiolllliill, Kwn, Oiilm;
$700. II S3S, p 30.1 -IIM 7. Ill HI.
liln M I'npu to Truut Trurt Co Mil,
A M, mlK'i MIi'd lln 'lilu nn lo'tN'll,
12 Hint 13 of It I' 108,1, l.ul Ii2l,1,
up I. Kmniiki'Iii. IIiiiioIiiIii, Onlifi;
$8'I0. II 311, li 37. Nov 22, 1010.
Trent Trim O, Mil lu Hiruli II
I'.vcrlnii, tv) IoIm lis mnl 1 1, lilli 18,
IiIiIkn, rcnlN, it", Kiilmiikl Trin I, Ho.
linlillll, O.iIiii; $1000. II 311, p 30.
Die 7, 1010.
H.i mil II livnrlou nml lirl, ()" W)
lo ChiirlcM I' MiwIm, I); iimkiil liult
of IoIh ll! mi'l H. I.lli IK. Kiiiniukl
Trin I, llnnuliilii, Oiilnii $800. II 33K,1
p 31(0 JW 3, 1010 I
('(iiiwillilutnil I'lnnippln Co Mil to
Oilirornlti IVull Cimiorn' Awm
Annul; In t ox t ii mli;o uinl inMl
H'iy for fut uro ikUihich, vv $ ll
3'II,,p IjO Oct 11, 1010.
Murliiiiu Coiri'H unit lali (M) to
.lolin A Miitllicwnimi, I); lut hi
luuil, lli'liiiiln I 2, N Kniiu, HiiwiII;
$10 II 317, p 20.1. Ott 20. 1010.
Kitii.iiniiilu mnl y, f In .Inlm (1 ,Mii
(liuiln, I), lut In lint nr Knillnil, II
Kniiu, lliiwiill; $100, II 3.17. p 205,
Oct 2C, 1010.
l.jiwrniKo II Kent to .1 11 Hdiuljcrt,
C M; LtudiM nf iiillliin, rin-liclH, riiliix,
uinlcrt.ild'iH' tnnlK, rupplli'ii, etc
HiIdKiiHI, llll". Il'iw.ill; $707.21, II
331, p IliO, Juii 28 1010.
I'lll Kikul mnl wf lo M.iko
I), 3 p( luuil, l.iili.iln.i. M.iul;
II 33U, p 308 Nov 0, 1008
flccordtd Dee. 8, 1910.
Wllllmii I'uiiliun I nl In Hfo ICom;,
M, pc liiml Kupiliiilii Honolulu $17;
II Kit, p-30. Die i 1010
Kciiku Kiili ilcl.iiull.i mill wf In IM
ll'k
-
I'lll,
$10,
viuil Kuiilolii, I), l.iili; 1, 2 nml 3,
1
i
To Tliose tho Gife Christmas Presents
" r ) mi t r ')
PaMtobonrd "Boxom
dov'crfcd Willi Holly mid 'CHrict.
niiiu Berry doGlfrio nnd lined
with watered paper.
All dm and chapoo.
Heady to put the present In.
i -' i "
Papor & EnvolojicH
ol'dlffcrcfit nradcQ and sizes
In exiiuiclte hoxeti.
Fountain Pens
many different tirades hut
each an acceptable present.
FESTOONS and CHRISTMAS
BELLS,- HOLLY and MIS
? TLET0E WREATHS
DECORATIONS for tho
HOUSE and TABLE for tho
HOJ.J0AYTIME.
Calendars
arid Christmas Cards in won
derful profusion.
f .
i GIFJS for your men friends.
We have 'any number of art
icles that will please the men.
PICTURES for tho Den, the
Boudoir and Colleijc .Room,
Stickers
to secure the Qhristmas pack
a(jc. Santa Clans and Holly
designs.
i '
Ribbons
for tyinrj packages.
i i
..HAWAIIAN - NEWS - COMPANY, - LIMITED.
J OPEN -EVENINGS .UNTIb CHRISTMAS. ,
OUNOSTKItH," nUnl dmlily ono ovciiIiir lioforo licglnnlnK Ills licit-
tlmo'itory, "liavo yon over seen n plnle call"
"1 novcr did," iinld l!clyn, "l'vo icon wlillo cntn and black cnU
and cray cati, but 1 uovcr nnw a plnU one," mlil Jnclt. S)
"Well, onco upon a tlrao tlicro wai n plnU cat," nld dmlily, "and this Is
liow It linppenodi V I "'f)
"This cnt had been a nice, pretty vhlto Idltcn-nlio was n cry younn; cat-.
but alio had fallen Into n coal bin and hud spoiled her pretty while fur, so
licr mistress sent her out of her homo. When tho Kitten caught a gllmpso ot
herself In a nloro window, with her Mr nil streaked nml sputted ttlth thu coal
dust, shu felt so ashamed that alio crept Into n comer nml novcr cauio out
again until alio had licked off all tho black. 'I lien sho went out looking for n
cow homo.
"It was cold weather, and tho Itlltcn wandered Into tlio first door sho en mo
to. Tho door was that of n shop belonging to n man who iljoil clothing, nml
when ho saw tho pretty while kitten ho said! 'Ah, I lmo n good Idea. I'll ilyo
dipped her lhto tho dyo vat whero tlicro was n lot of blue, and when ho look
tho anlimil out siia was a bonutirui blue, tiioii no pinceii nor in mo winnow,
and nil tho pcoplo ot tlio town en mo to look at tho bluo cat,"
"Uut jou said this was to bo n story abuut n pink cat," snld Jack,
"Ho I did," was daddy's nnswer, '"J lint comes Inter. After n (lino alt tho
people lu tho town hnd scon tho bluo cnt, nml no ono culne to look at her any
more. Then tho dyer took pussy nml washed her In something that took off
tho bluo color, and then llo dlppcd-horilnto llio jilnk vat. Whcu pussy camo
out of tint sho' was a pretty pink, and tlio dyer put her In tlio window again.
"After awhile, liowuver, puny beenmo tired of being stared at, so alio
tried lo lick oft v.io color, fur alio said to hcrsolf, 'If I can lick off this nasty
pink 1 shall bo wlillo again, and tho d)cr will lmo to toko mo out of lilu
window,' Hut, try as hard as sho would, sho could not lick off tho dyestutf.
Jbo was 'fast color,' you seo, as they say about slocking. V
"When poor pnasy'saw Hint sho could not get tho color off with her tongiio
sho tnndo up her mind to run nway, so ono day when tho dyer wasn't looking
and bo bad left tho window open puny ran nway Into tho country, Tlicro
sho stayed a long time, hunting birds and llllle animals for food, until tho
color bad qulto worn off. Then she went back Inlo .toywi nml found a botua
with a Uttlo girl who treated her kindly,"
22. Kiiliiliml Ti.itl, Honolulu, $, ll
23,1, p 201 Oil 1,1, 1010
IMwunl Kuilolu in iriHikmio Knh i
lekuulliii I); Ii(h I, mm ;i, Jllk ,
Knliil.iul Trm t, llonoliilii, $, li ;j.n,
p 201. oit ir, ioio
list i f C Allen by Tut lo Holnf en
A Hloiio, lid; 211 12 fulhouiii l.ilol,
Viinu Kl, lloiolulii $1000. II 311,
p 12 Die h 101".
Mulicl W IImmIi nml list) (M) In
lllHlmp & Cii, ,M. o 2 nml 3,
blils, roils lie, Ku.ilhiu Tni'l, Mono
lulu VM'I. I) 311, p V,, )i c A,
1010
Kiiuliu line) lo (! Akul, I); 2 A of
II I' l(li) J 1H0 Kiiliimii i. II Komi,
lliiwiill t'H I! 335 p 200 Mny 2S,
1010
Kiimiilokul (v.) In Annlo A'lnfns,
I) im In Km km 1 nml It l'n tM nml
3M Nluumln I Imu K.iuul $W II
.115, li 203, ttel B., IfiJI),
i
T
r
i
w
k
r
ii . i ,
ir,i TJyi1rtrvr'tWi i '- '
i ATaTCVATiarTOTCiy.'y.rwTKrfl- buildijtg

xml | txt