OCR Interpretation


Oxford Democrat. [volume] (Paris, Me.) 1833-1933, February 28, 1868, Image 2

Image and text provided by Maine State Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83009653/1868-02-28/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Ill—J 11-11 1
£ΐκ (Êhfori) îWmocrat
*AKIS, M AIN Ë. FEBRl'AKY ». 1868
Highly Important from
WnihingtOB.
Impeachment of the President.
Siwr our laat i»»or, the count r ν ha* Wn
•fmnlv.J—not into atrxh-ty. no much a* wow
Α ι*»·»'—·* ik* Ofturw of th*· l*r**i«b»i't
Fbe lir»t iio*« »uq< FrvUjr. who*· tfc··
ΓγμΙιΚιΛ cent an «xvcutivf to tIx·
Srtt»i«, anrtrag tfest on the !?th of A«uti*t1
Uit. «μΚ·γ iL' »«i:nn<v in him bv
tlx* < on* tit «ι ton oi tbx L'aitr4 Statrv It*
?u«fM>n«fe J KalarMi Μ Stawum a· Sreretar*
uf W sr. ami ι«ι». by ike «-aaar authonli,
I·*· ba·! >· miuv«h4 Mr. Sjhh a pointt-il
in bM fWava «tiimtrriin A tj«tant (}«n«rtl
I.'itwto ibuma*. 1 hr 4V -i.hnt rnrlixNtii
llH'mnmiMimixini «tut n> Mettra. Stanton
ai.U Thoinam on the »uhinl
1 be Spewkvr ta«i b« *ote the Ilouar th· '
»arir ·!«> ilir foltowirg corrrapomb-tM-r :
War Department WejAutpfc/n Feb 2l —
Sir; G* ii. Itioa··- liar jm( dtlittmi to mr
a rtjps uf thr rncloaril ord· r. whith »<>u will
pfc-aav '^xntnutiiiau- to tl»· Houte ôt R. j>
rrmntativr*
\ o*r t liMlii-nt wirant.
Ku»i> M. SraNTo*.
S· « rt tars ol War.
To lion. Scbtnfor CVHax. Sp· akrr «»f thr
Horn*- <·Ι Krpr. arntativr :— Κχ. •-•mvr Man·
Mi'f, \V»«hni(;ton. I). Γ t Ffl· 21 —Sir Hv
» irtur ol thr ficw. r ami aH<honly Vf-iwl in
ni« a» 1*ι· Mil'ttl bv the Constitution ami
!«*« r j llii· t nilt <| Stair». J ou ari hrtrln
rcimittil hum « Πϊ.-ι a> Sr'< r«-tar\ of War.
ai.tl )θ« ftittrtiotm at aarh will trrtiiii>a*r
trreipt ol tint i-omtiiuniraliiiii Voit
will tian>b-r to Kmrt M.ij (»··η. l.tMS'uxu
I luMima. A Jutant t»em ial of t β a. un,
«la· ha· thi» Ι.»_» fir»·η auihorisi-tl to ml a·
S»·.·»«-ta· y «>t «ι ni| ititi-iim, all rtmn!»
|i;» r· »n<| either p'lMir prt>|M ri*
tn'W m \o«ir ciu>ioili ami « I mi «jr.
1U >|n r'fiilh ymt·,
(S.gm il,) Am>ri w Joii.vwn,
I"i r»l<l« lit.
Τ»· If«»n. KiIwmi M Stanton. Wa»hi· ·*ΐοη.
l> C.
Tab • an#»··I a proio iml «ru-a'inn in both
biaawbrt nl < . iiyre·» The «rna'r wrtit
i< to Kw<a«ri ,«· >«··ιι. wl.icb la»tt*«i x-rrn
• fr^. »f;i i.i *-rt it>ri£» of a tu. h Wrrr dtrpN
ili'lTVUillUJ. I
bamafor Fe-»*t*«Jrn ηρ<-ιι-·| ibr drhatr
& α -r»o* ground .iuaittst thr autboe
•1 iif I'rv·» «-ni tn rrm vr S-t-rviarν
> ,l1 · ,»;-·ιι ι a 6· " r-leri mi interim
Wiiinuit tl.·* ι ·. wilt til Ibr Sru.ilr.
S· nat»»i I>Int.m.Is loll.««r'l with a Γ<·Μ>Ιυ
ihmi »lin ii >mi|. j jMoteatt'l a^.ii ist Mr.
Jo)>iinon% arti< η.
1 hi» *»» un t with strong <»ppo«~itiot», an»]
alter m veral atm mliiiriits Uaii l»rt-n votnl
il<M»L',tbr ι nam rtaolutiun waa 'bfralcO on a
rail el thr »«·»« «m] nai ». Srnaior \\'il·
eon'» »ub»tilutti «ra« âtially atloptnl.
Nrail* ail ol thr Rrpultlicatia partici|>at>*ii
in tb·· ilrl>air. ΓΙ» ) wri* a onit η|κ·ιι Ιΐκ;
Ûlrjralitt of Mr. J uliutun'i a· lion; ami tbr
oniy (loinl «it cliff. r«-nrr m« u|>on thr m*n
n»-r ill whli'h :hrv »lioulil ru I'XjirrM iIm-iii
»«·!*··« in ti r i r· *i<irnt
In thr llu«i·· . Stturdas. when thr It-rt»n
a'riii'tion Committ»*· innicii· ipiNriraiKi·,
a tMir* i»t raritriiH"it ran tlnou^h thr gal
Wim·» ami llou-r Th H mat:, wtii.-h «a*
in ( < mmttt· ι* ol th·· \\ hulr »h<trtl\ ro»<·.
aini tin r» ai*i;i| pm/uin Ί lilcwe. aiui mo»f
ι ;ij{rr ami jiainful iiitrrrrt. Mr. Sr. vi-.n
rose. I ..ι Sprakrr ti<«>k tin pn-raotion to
announvu that tbrir omit b<· no;tb«r ap
plaiiae nurijifarnt in>:n rithi-r il»· rt wr or
F th-rie·. «ii'l tk-it a «iiarceatil of thr mira
t·! thr tloiur. viiuld It 1.» prompt
« ji»«-tiiiri»l of tb.· oft* niirr
Mr Sli'VrtM <-onilnr|K'ril with ι Irw prr
1. in ι nary rnn.trki·. tf»«· rrpmt of tl»r Com
niittrr. aa loUuat, «liivh was r« ad b*· thr
C'ln k :
"lu ι 'ιΐίΐίοο ·ο iIh- pi|»*r· rt fiTri'il Ιί
ll»c Dowiuiiivi, ·*ι fin·! wmt il»- J' · »ι·Ι· nr.
on ι c J 1st · 1mν ol Ffliruan, IM4ÎM. »ΐ];ιι··ι|
Β'·<1 i.t'jfii A «unillii-·-ion or It-llvr υ! milt··!·
isjr to on·· Ltui'iiin Itioni»* rtin t* inj· ami
■ olholizinc ·>:···! I'liMIWr lu !·'( t« b·') r· l|l «
ol \\ jr a·' interim, an·) iu >aw·· j ·· ·-»»-····»«« 11 ni
llir Uxik», Iriol'l·, j'iijn·!· ai<l t.lli· Γ Jnili'i·
|.ΐΓη·*ΜΛ i it tin· War Ι'ι·|»βι1ιι»ι-η· (t.I «huh
If 'm l > νίΐ|·ν, a* aiiraiir |Nilnt>hriJ lij
Hi).
L jxtn tl>«· riuk'ntf ••lli'rtril l·} lin ( « m
ηιιΜ····, Mrliι·Ίι 1· Ιι> η afii-ι |ιπ·»« nli-il. Anil m
* ΙΓΙΙΙΓ III til»· |«ii«rr« »uh wtiirli l(n < haw
I·· i-ii in* ■ ·Ιγ<Ι I»* 11»·· ll«> >**·. il>»-\ art· nl tl.r
« I»··»·<·ι· ι liai ΛιηΙι« w Julin<u«. l*r· «nlr lit n|
>'·* (jhiitil > .tiff, Im- iiu|i) κ Ihm) ui lit^b
pi Mm·· Mil·· llll»·'· BH'dlliri 1 · ι χ 1 IliTfli ·π
r> c· linn· ·■·! t ι il·»· I! ι·ι-»· »W a !'·}ΐ*ι··η of
il,·· aniitiititntinjî *ι·«οίοΐη»ιι.
I^icnr'i) I lu kli'U» >i. »· n». A
S<a>«*l·. Inrt*yr A. l>nOl·· II. Jntin A
Η'ΐ^ύιΐιι. Κ · H <<ii4ii. · ll-*rlburij
•loti V Γ*ΐ' ii»i>nh. II 1, I'linr.
It- mtlml. T...I Α ι li · ·» ./ >h< «on I'rr'i
ill I ι III III· I I'ltfil ·» alp·. I»· HMfn-t· Im ij t»l
lit^ii i f nui " ami iiumI· iih iiiiii· '
At (Ι» π·ηιΊιι«·ι·η ·»Ι il*· tri<linf, .Vlr·
·» VI·. «Il I I h r·- * nil I<|t Kit loll I «·
, ·π» r» r rt the I> · „W.
;> ·*■ lit- ι-· »iuu« fji«»«ion a·
r · · ' · tu ru w ι «. h»· won <1 Ιιι(ι··ι io
Ί· I . ι · Ι·. »;| |Μ|| Π ΜΊ Vi· III* l( ll «r*·
. ι. |,ι . ·ι«κ ι.ι in. Φ ban·.
I , ίι I >. ; ♦·· luiw m· «·>«■ r* aHfinp'fl in
η «mi |.i h Imji »ι*η· nil nff at'i »
a·· ni' fl· «-tua "inn. bi a mol MM lu »u«|irn(l
il.· o4«a mj s» m l<riH|| ùir il ·■·«·· ι uaie.li
aicK mi a xnim on lin· namiition
II»·* riiW- " ai iv ·ο·|*·η imi ami ι h* f«iola·
li<m« w τ* a· I I—-*r a· l/4. ne»· 42.
Tin" Main»· 'Win·»»rmn all »o(r·) for (h··
lt '«i'l'i'mn ; iti«l»«»H, ||r Hnaaft of Ν»·»
Y .»rk ».i« »!.«· only K« ,.t»Mi,-an iwinbrr ol
II* lli'UM1 ·Η<| lotf'l a g un·* il Tllirtlfli
Itl^l lllllmw «ftl λΚ···Μ», llllt winr of il»· 1*1
ar»· known to lit· ο|·|ιο·. il ta Un· inman·,
ΓΙ ·· aiinimorrnwnt ol Ihi· rHult »Im-«|i4
n·· man il··»* alun· b<r il·»· imm· η·«· amlwiK···,
λ 'it Ίι Ιι ι·Ι !iil« tl I' r II ·«»■» «lui in.; Ill·' itit
.ι··«Ι · « i»ra·»»· ι» } «Ιι·|«τι*.·*4 ι·|ι n ar t· ι·
ιι·, ··! 'u Ι· ·ι lb-It iwiflutillfc Ha iKi^ina
pv in Mf.
Mr. Stewn ol low* moved to recooai 1er
ι be vote by »bi< b tbe Γ*,·®lu|ll,,, V*
to. and al%o wowl to lay the motion to r*
consider on tb« table.
Tb· hntr mutioD »a» a^pi^l to. Û»»· b*·"
in* the jerliaineBtely i·® !" o' ·**&■* I
dit-inio· final.
Mr. Stete·· «I ÏSeU'yî*·'1'· than
tbv following reaolwlioe : .J
li0t,Ur**l Tha* ib« committee ol two be
: appointed lo «ο » ιb. Senate an-l at tb*
».;»» (h«rt*t>f. ·« ibciikme ot tb# 41 .U··· ot
1 |{.·|»Μ·Μ·ηΙ■!''*«■*. and wf **»·· p*opW ol lb*
l'm»*«l Siat** to ini|*»''b Andrew J.-hn*Oii,
PiriidrM tf lb* l*nit»-d S»at*» .d lu#h
«•tini*» M'l nixh m« Itnorx. and acipiaint tb*
S*t>aU ι hat ι In- llouw ol 11 *prvae.»l···**·
will in du* time eahddl |>erli««»lar aiii<J«··
ol im|"'a linifiii at! »'n«t hiO and mak* go.»!
tb* tame, and that lb* commute·· do d*mand
Ib«t lb* St-nait fake nrd*r lor th* ap|«ar<
init' of »»id And».* Johnson to a»«wer to
%4l<t (ιη|»··«ι·Ιι'»·»ί.
Steomi. RemJ—l —That a c-»nmirn» of
be a|«|»tMi«-d »o preparr ■*«·.! rvp«.rt
ar'kl·· ol in»|»eachm*nt attain»· Andrew
Johnaou. Pr*»i«l*nt of th. I'nil.-d S'ai.·.
« ,ih power to for |*r»r>n«. p«prr> an«l
record·. and to Ukr «·*»»μ»ο«)γ uti«i-r oath
Tbr Sfwakrr iben a»»uounc»-d tb· cons
m it te* u lol'ow- :
Commit!** of 'wo «o ai'iw»u»« lhr
S*i>«t«· ι In* art··»» of ib^ I! ·«·*. ·*'**Γ*·
Stftriu. ol Γ*πιη»ν1»Α/ι «. an.l Π» ol
Oi"io.
Cbmmitte* of ·. r. n fn prepare art'i··»*. ol
HMpeartoneM. Mr»t* H Mitw. II id M*-«a
rliuirttf. Sirrrn·. ·»Ι 1*· ηι«·» i»ama llinjf
ba>». ol Ohio WiUon. ·»ί I··**. l.«»C»n·
o« lllinoiv Julian, ot liuliana, and Ward.ol
N.-w York. ,
Th* H«»oae then. at twenty minute· p*»t
• i* o'clock. a<lj<»on.rd.
In tb* n-na e. on M -ndav, while Mr.
Pi«ii ·» »prakir»jt. at <| lart.-r |>i«t one
oVIOi-k. Rrpr*"*litalt»e» St. V. I.· of Γ· η
ι»«\ Ivania and ΙΙιί,Ίιι'κ ol t tbio a|»j~-af· «1 at
Ok door A noni'*r ol the »». mh. n· of
lit* llo.i*.· aavmpaiwd tbcm to witnr·» tbe
prorttMliuji.
Ρ it* doork>*<-per announce.!—" V < itn·
mil'»··· irou tin Ili'Ufi· «>f lUpiMfHia't*·"·.
anl ihrν wcrv rv«.-o^ni*f 1 I·* t1'* preaidieg
o.h er.
Mr. Stev*na then «aid :' In ol>*di*nc* to
ib* ortl*r .· lb* llou* ol B*pr» aent»li*ea.
w* appear Infor* you in tb« nam* of ib*
II».»»* ol R' piwntaiiro· and of « I tb«
p*u|)l« of ill* I'nit· ·· S«ai* ; w* do irop*a< b
Andrew Jol>n«on. Γγ*·.'Ι«·ι»ι ol tl»«· L>iit»d
S1 air·, ol hi-h « ri ». · ari.l nii. W i»»« »n«>r» in
ofS·*. and vrr f«irtli*r inlorui ibe St-nal*
I hat ihr II .mm'of H*pr*#*ntati»n· wdl m
.In* ιimr . sh-hii aniil*» a^amat lnm. and
n.ak* t*ood tl»· >aw, and in ib*ir nan* wf
d« luand it·»· ij -na'* to t»kr onl. r for th*
appiaraix-* ol »a.d An.lr*w J Ln« »n to an.
w.t »aid iu»j»«*cluufr.t.
Tb* prv»id*ipp otluer. Mr. Wa»l*. r*
plir.l ι lia' tb* S η au· wi>uld 1 a»c notic·* in
tb* |ir*mu*»·
Mr Howard off. red tbe lollowmg rn
n'ui ion.
U«*<lce>l. Tliat tU n.*«»aK* lrom lb*
II ou»* ol R*pre»M»t*ii*r» r*la'inj: to tb*
impeaebm. ι·ΐ ol Andr*w J..hn»ont-· irf^r
Ir-'l to a m*Iv.*i .ommiile* ol r*»en. to con·
»iJ*r en.l report on tU* »aiu*
Mr. li*tard vSi4 ibv Scnatr ba i no Con
•liluii.Miai jurndiinon lo ap|»>int a »*b*.t
co'iituiil*. lor ib>» purp.»**,··»·! .out*nd«d »t
could >nU r*»ol»e n»< II >«'« · »"^b *«» jrt
o( i.np» »«lunrnt, ι·»* CI »*l Juaiuw of tb*
S i|irt"ii·' ( ου ι piftdintf. I' baJ no iijbt.
b* man.lamed. 10 ami· ipai* lb* trial ol a
Cj»<· of ini|^*' l.«n« i«t b^ r* poriinj; ibe nwa
«.ij»·" ol tb·· II.'u·*
| b. re·')'urtoe wa* put Ι·τ lb* (*!»air and
catried Aller wlmb. Mr. M. *■ ·»» a»»d a
pr. al riunib«-r of tb»>** pr*»er.i on tb* ιΐοοτ
to..k lb. ir d. pirtur*
Tb* Cb«ir appoin'ed a« the »elerl c-on^
mitl*e r»Ud for b* Mr Howatd»'» n «olu
li.»n M.'»*r« Howard. Trumbull. C'onklinp,
K«l»nuivl«, Μ'.ποη. I*. >ιι»·-ι · «y and J oh η» on.
A'lj'».ifn*<!
In Ιι· lion··· S» 'W'i.H fi*r thtiilll· » Ι·τ
for· 'J nVlork 'h- S|ii *Vi rrillnl il» II·»»»»·
Ιυ «ir«l**p. m.il 11··· I (oork· · p· r ifin'mM' il
fill· |ιΓι «Ίιιν al llir I »f <il thi' «imnitttli e
»Ι·Ϊ·Ί· ΙΐΛΐΙ N'lii »|·(Η·ιι.Ι» il II» ilti|H Irll t
tΙ·ν I .tr «il tin- *»· ΐι·ι«· lin· l'ii »i.Uni ι I lb··
I " il il ni Silt··»
Mr S r»en«, ol Prnn»} lunii »taniliri£»
in compAiij with lii» lolbajru» f Hin^liam)
ibt-n nMiif a r« 'port. a« fullum —
Mr "·|*·.ιΙ[ι·ί —(η ι»Ι»·ι|ίΐ"ΐι r ·ο I'«· πγ·Ι»·γ
.if II.. Il ι ni··· wr |ιτηινηΜ loiKr l>ar nl ib*
S. ntlr ·ι«Ι (HiNtmli il m mur 1.4*1· .a .·! in
llw iitun1 ι ( lin» ImmIi «ml 4*1 ι fir |m»|ni· ol
I In I mini >i .li·» ». ni |wai I ·■·!. »· * ·
w.-r*· ilirri·»! ί| »«», \mlri m Juliiiiini, |'if»i>
ι|· ill III I tir I Mlrd >i|lr« ol Injjli ΓΙ MM* 9
ji.il nil· !ι^ιη·«ιιΟΤ· III olli r ,»ii·) mr ilriatti·!.
tril III ii I'm- 6· ι··'»· »litil ijk«· oiilrr tu maki
I····· n |n «· !.. I ,r»· ih»· Ι>««|» an I 41.-w.-r lor
• b»· min·, and ·ι»ΐι·Ί <lilt ihr Hon·» would
forth· lib. «r ·ιμ»ιι, | »l.»f not *a« irl.ii ti
I»i.«t*tit en Ml.» ol iMi|i»aclilM· l>l ami u»4k»·
• It»-«il j;o.iil. Ici w hu ll llit' r«-ipun»«. mi,
• Drrn-r ».i«ll I»»· tak< η
Mr. \\ aflilinrn, ol II ιηοι«. *«kvl Irar.·
tu offi r thr full iwiiijj r«*«.ilu ion*
liW"lrni. I lut tl»»* rile» Ι»· Μΐ'|ΐτη·Ι··ιΙ.
and îlot· il ι· in r· . or.Jt-r· ι. a» Ι··Ιιο«» —
\S i.i'ii ι II»· toiii i.tt ι r ii> |ir· pur tli·* <rinΊΛ
«.I imp «<Ίμιι·ί·( ol lb·· l*i····!»ni ol ιlw
I iwle·! .Slair» r» }K»rl l'ir »«ι·Ι arlitW·». lin·
II n.r «lu I Inilll» di4'i II Γι »ul*r 11 »t 11 ΙΠΙΟ
a <* Mli tu η t·-r ul llii' wlioli· lltt-ffu tint I II·*
»|h ri lu II III l'iiiil'iiifΙ· V «Il til lit' Il iilti il IO
lili· en intuitif» i<««||, «hit I, Ί· |i«ir «hall i-oti
11lui» milll Un (M·*· Jp(i«Ul|«i' iljv «lier llw
r»-|M>rl. lu thr ι *· liiaHA of ail οιΙμ-γ li t-ι .♦*.·■».
t *· rpl ι lie r· N<iii'K of il» ^,i m al ; ilut at .1
oViitf-R in (lie afternoon ol >ai I ·γ·όι··Ι ilav
Ib» B'trrn mitie1·** il-ht»». »ii«l< <*■*·«· and
tlm ( iMHmiilfr «liai lit* η |·τ·μ?*·ι« io ιό ·
• ni**r ami iit'.e iijhmi tint aiiii'nd'u· n « tlial
maj br off r«-«l nndrf tin· (if rrn minut· »
rule of Jebair. bot no merely fm f rmn
anwi ι|ιΐΜ·η'« uball !·«· fiiln taiiM-d : tbat »t 4
ο', loi-k m tbe afi«rnoon of -ai I «ecornl dar
tb« >ai i «wanuiil·* ultall ria« ainl r»-p.iri il*
·· tlOU lo tlte lloMM", will. Il «bail Mitli- «liai»'
I». and without dilator* motion·, »ο·ρ fit<-re·
on'. T ha · if tlie iffic e* of impndmiMii aie
Hfirfl upon lit** llomr «bail ιιιιιη»ιΙι·ι«Ιτ,
antl « ill.oui illlilui» motion», rlvll l>» liai
lot »»-»· h MMiiat:·*'· lo « undo·-! Paul un
!»»··« i.m· ni mm ι in j.ut ol th> 11 ·■···»«*, ami
Ina» «iyiin^ II·· ih ihh in't ol !i.« ri'iruimn
I ι Oh I♦. «»-» r» i»tl>r lu iinI ιιιι^· λ ιιιμ··ιι;
j ib« re»n*r du dtlautry iupiio·.· «bail b« r»·
veiirvtl, · *o -pi one motion on «ach da*,
that the lou»e do now *Jjjurn.
Mr. Wood objected.
After variotu ·ιΐ££-·ιίοιι· and the vo
ting down of a motion to a<ijjorn. the rui·»
w#rr ««"pcailed and the raactntion ·»'
adopted—ye»» 102. nay» 37.
Mi'ttf. Koonfi »η·1 Thorn*· were per
muted U· record tlfir vote itfirmttmlv on
the reao'ution tritrnliT lor the nnptaib
mi nt of tin· Picudinl.
On Vnndar, lYe»iile«t Joknton ·ι* tit
to »etid s lengthy to the Senate, in
• it apologue »pitit, but thrrv are only two
point·. «.« : —
1. That tbe tenur« ol tfS.-e act did not
apply to Mr. Si anion'· ca»e 2 Tba» he
wanted to ascertain by a judicial <}«*> '»ion
whether the tenure of offi e act applied to
Mr. Stanton'· case.
Td* te»: the law. b- ha· tak-n the r»»k of
violating it and now be mu«t terrire th·»
CO>·»· ι| ι· set·.
Turn I |e«|'l<· ηι·ρ>| ha*·· nrt apprehension
rl.it » ··»' mt· w II «-ttvu··. f ir tbvr· i· not
rttU h p( Imliilitv of it I he ptocet-ilinga
for ιιι·|Η·ι t>m-t't will inovr along «lowly
>nt »nr» », tu η fi w ilin or wrckt. Mr.
J > t.«on will tw r»-tit*.| tn priva e Iif« ; when
lt*e««ed ii| authority. tbe transition lr >m
[hi lii;r»t |w>»rt tn 'l.<- low. »t place — »o
low, that n > on·· will U· lo ind to do Inui
n-verrhrr,—VÏII be ιυ ea«y that it will pro·
lucv ». a ν* I y a ripple on the poiitnal aut·
Face.
Tbe Mtme Legtalartre on tbe With
ing.on New».
Im the 1! > l«r. on \V · I····· lie M r Ϊ » nj.
e» . ot I. wi>ton motriil a *n*pet.>ion ul the
"ule* to allow hmi t·' l'ff' r resolution* to the
iiii|» li b'lirnl of I'r· »t>lcn» Jo. t'»nti, and
that iIm-j may ha*·· a aeinml reading at the
|itr·! nt lin»·· I he rule· were »u«|>et<<lcd
in·! the r ·ηΙιι»ίοΐι» »ι·η rea·! :
ftTlia» th.· j·· ople of Maine,
lhto>i|;h I It' ll I.-gi •luarr, herehy ι ΐ|·η-·«
heir Ικ-aitt approval ul ilw i-outw ol Hi· ir
ι» pr*··· n'*ii»· . in Cmign ·« frt>m tin» S»atr,
in uiianiinou»lt toting lot tin impca· b
mrnt ol A' "lri » Johnson. I,ie*»t|«n» ol
ihe I iiit· d Statra, lor high ct tin* · anil nia·
JeniiiiHt.
Krt' lr* J. That a cepy ol the·* resolution·
he tcTW„rd«d to raih of our reprra· nta
i»n.
Mr. 1"ai»»eil moved tbe p»e*inu· rpie»
lion p> r>'itif the ρ **agc of the nso'uMon·
lo be ι ι ro*»etl.
It· mat were made tn fa*or of tbe re·
'«•In · I y M. »*r. l)mgWt, Vraotnleti,
Foster, t ν 1er an<l Wr Kb. and Me«*e« Brad·
Kurt . \ drr-w», Walker, Kobinann and
1 »κ key ι ,rain>t.
' >n tui Ion f Mr WfiljirwooJ tb· *<*»
*t>d nay» wire ctderrd ar* the following
wa· ι La·- t »u't : Vr a> Mm 8,1, and tho
House a joumed. !
Town Meeting·.
I.*t t! ·· n«*w» from \Va«liin£trn in»pir*
c\>r\ n:>.ii>lnan in (·«· at tb« p<·'·. and
tlet'l rvp ibli· a.· town t'ffi·-» r« at il*· rl«v
tiuni next Moitdar. Si and firtt> in Muni
cipal mii'tri, a» «ri! a> National
Aitumptioa
In lb·· Srnat··, an imi miment to the
Aa«umption Bill. mo*i d by Mr Kiflr» of
I. n«^dn, »«·ίη»I»nr■ τηρ £.'·"Ό m»tt-ad ot f I**'.
pa.«a«-d b* a voir ol 23 to C.
It i·· doubtful ^briber it pa**r» ibr If· ·.)»··
a· irnni·1 I'd.
NY ibinM br more ir rlinrd !o 1 »\ot thr
bill, as o*«2>· »"< r· ported
|T"F.t r,r>r. II«t> Κ-η . η 1 F.llnrorib.
a na'iw ·? Turner. «Ί»·τ<* tir r< m<I<n| till In·
c*>m°ii· ■ I tl·»· pr». ·ι.·»· of !ι« jt Orient,
in II ι1 « ι», k f'oiinli, i« roi ci'ilril to I*·
lit·· It-adi»»·. Κ·'ριιΙ·Ιΐι an tnnnl» r of thr
II.m··· «»t Π |«»··»ntali«r·. Mr Male ι· .11
jrar» ..f λ an ! lia» ri«»-«i ripnlU in ||i>
pr>>t· »»ιοι·, and is m* nuking hi* mark
in pi ι;ti ■·. W.· Iiv! ll r pVa.t.r·* id intio
during Mr II intu 11«ιιοο· k ( 'ount » <**ι··η
»·· I H Ο Inn I 11« bad tb«*ii but ]<i>t
attain·*·! liia majority ; but t* inj » «·!«.««·
•tu rid, λΠ·1 luting an rtfl'rnt b-j;al
mind. Im* -o<'U took a atand in In* prof«**«ion
a in· >t 11< tin· f« r * t II»· »<· aptM>iiitvd Count;
AM<iitf\ and »llrr«ir<N · Irr'rd to;!···
offi >· ···»■ fil ti-rui· — m 1 Mi J »· | ]·!#>,· In·
w » « on 1 · .* \\ «dibnro*· «'»ff ·ιι< ·· ij M lit·
li «· a· » |>|> ut· d I·* ΙΙ »·'·η· k Γ'οίιιΜ, m
lli·· I 'ιιαίΐΊ'Τίαιι, f<ir( ιι,ίγ·· iml rlrdi-i!
(o »!·· I.· ;i«la iirr la»t trir and tin· llr
# (Ιΐ4ΐ·π··η «il 'In JudirarT ( otMfmtlP' .
lli· nmt< mjimnal |χι»··γ» *r·· ·* rllrii·,
and b·· ι· a n-al» tb-bafer I'pon Mr !(«]«·
dr«ul*p« 'h· rbiM and priv'il·^·· id r»"pli |i,£
t·> M>m« o'thr it· ok· ii|w»tt llir U· |μιΙ·1ι· an
pa ι IV. I t'w all >«t I· atb-r» of th« d· lnr> ι
rr. Ml ii Id hi» fw-a'i li, »hι h lu· twi n ·■···
bl··. b«>!d Out. w·' pr-r li J lliat Mr lltlr
•rill <rt I b· arij of in our National · out»·
fil».
Ρ·π· Hill Aciidrtov.
Tit'* \ ··'· ι will lO'ii'ii' »it r ι 1 < ·
<1·ν ·>( fi»>\t «ι-·Ί π I η >· tht» t(i·· |*fin· ί
pal, Mr 11 f « " κ - η give« *··ιΐΓ*η·-τ of rt»ik·
in;· »h·· «ι luM.I \i\ tikii·;» Up '»i·
Γ^·Ϊ·]·-(|Ι« «ι»!| ·ι«. «»>■ P»t» |n ill lof a pr Mtii*
nig «ft · . t>fin| A * Imi* WV koto o|
« .in»· I* r * ! I··ill I··· »' > %r to. r I-J4 )f
«••inl.tijj ! ·ίr «·||ί|«ΐΓ»·η Iter?, ou λ' ounl ctl
tilr Ιι»*4. 1 ιΙπι·«· <»| the ρ'« «·. *Τ I ι * · Irrr
«Io n 1 ·Γ»η · fir »·«.·« an I j»« γπμίοο i ir flurrf »··
which ar* -oiufnon f·» laffl'T villtjr* Thr
IV»-l»*r i« a man of religion* principle,
*n«l will 1·ok well to the moral* of iho·*
■νΊγγ hi· · hutji
Γι·· k· »il*rn* lu» onlr n· <1 a r n«lrr t
t«-a<h«*r, a· ίι« hee-l. *n<1 endowment, te in
• iirp pro«f'-riir. It ι»'·ι» !■■»« hnili, th·»' a
litil*· mor· ul ihe Iau«*r won M ·«■ β«ι*ρ·β!»Ι·
Siill, a U'/·· an>f pr ipirmi* «· h »"l ι» lut
ter tian η !η*ι·»·η{ 4n<l a «mail « "Ι "·Ί
W* .ι- • ΙΓ to «r·· llif Η -(tool ο»»»· of ih·· |·*Τ·
inain-i>! It'«ιίΐ·ι·ίοη« am inj u«. a·.·! tUrrv »»
oo r<*»oii whv it ibcal<) ool be
Hop Culture - No. 1
Mr. t.'dttnr : At th·· clo»e of article No.
t. on 11 φ Culture, I ro<-iiiion«i], tliat in
luture article». I abotald *a* aoraribing of
lb* nunarr of pro.-»t»tnç ro4M«, an-I annual
exprn»· o( rwlovaiioa, Ac.
Without 4culj|. ther»· will he merv or
!«·»» hop ground nrtl? planted. lh*· n>ni>iK
•prtng. Kit h ami cvrrv farmer wh<j plant·
uni· or mot « acr»·». »h»uld -par»· η > p*m« m
procuring root» of a well known <|i«lii_t.
au«*h a* lia»·· l»*-e»t proved ·ο In· »f|| a lapl
r<l lo our climate an«l voil. Tb·· roof»
aliooM It· taken froo a thrill* h ιρ beld.not
a fiel·! which ha* been cultivate I loo man*
ti-a'i m κ» ι«ι»·μ. »"Ί «ΙιοοΙιΙ he a *a»irtjr
thil will ι ommanti lh»· bigb··»! pru-»·» in
market. liitttiaWy ta'*♦· Ipooi lb·· hill ilte
r'HMa «alir»i "runner»" an t be aure ib«-»o
tunii**ra are m a liraitlatnl «lite.
Il «oui·! n<α Ικ· ·ι»* to bring liop rnoli
fr»>.n tli· S >jih.aml plml ih.vn north, nor
»l<* »· ta, I lut Uo(MI gr»> W II W» at III |Im> Mine
latitude wiib u». un. no <i.»»it»r. be plan···!
anj grown »«*cte»»ι·ιΙΙι bete It cannot Ik·
1· ni«'«l, an I «»«ιι i« g«-nerallr admitted,
lliatilunginit it·· ie»rd» of it'iriltaml r»«ota
Itota ο tie aoil to ano.b«-r. in 1 b·· iiiup or
near!» the «am·: cli.uate, iinjwotr· that »ar
n-ty m> es'haog'd
I » tbi* not Imr ol the hop? Tin* hop» of
Mam·· ^«aiticular W id Ualurl -C«mu»i«. ·Ιο
not root »· ij ρ οΊικ-ι runner* a» tb· » »Ιι·Ι
• Ιμίι fii»i plant·-·! a···! rai»···! lier» Il i<
iliK«uta^ini( to tb· farmer·. t· take tioiu
lh· ir b ·ρ ti h!· a f· «· »i*kl» M.it· or run·
nrr» a :»·1 plant ι h· m in tb»· »a »·· »oil. an·!
ρ· r»·» i»»- th·· di-l»*rto* a· ion continually go
h.· on !'iii « iilnninliiij{ Ί.· ir l«»--t · ti >r » .o
nuki II. <p laiiliij; a |ul iii)( lillilW M IJ..K
ι '··· }· ar» Ago Our I4r.11· r# irairil a!ino«t
■ lo »·> « · at. f or thn hardi· rai·»··!
11-e amount ol »· ni n,wu; U-ii «tiilttn ι l> *
» ι ar·, b) ml r.«iti« ing nr« ·»-»». I. >|ι· ||
Ci.llurr ha» r*»i«e·!, an>t tb·· Itr.arr no·
C» t» iront trii to 1«· ntj l»uah<-l· lor ever*
butbt'l »own ; mat not th»- «a···»· lie tr·*·· ul
t!*: hop «-ullnrr I li<i|w (ιγιιμ γ. «ι I not In?
iliM-ouias· d Ι·ΙΙ ibrt iittkr * thorough trial.
In tbr la-t mut ni ibe 1 >· tancral. I ιηιικπΙ
tf··· a-l*«-rlia· rurtil ol liatfoi'l Λ H a llot'l
o' Carton, un·! Ν !.. Ma>»!>all, of l'an·. to
• upp't latmei» «iti· W ιμόγ ·ιη ΙΙορ i» *>··.
il·»· «vniing Spring. I ann.it ·ιι^;ι»| lut
L>< ttrr or taie wn 10 olrfaui ibvm 1 a.»
gladth** ha*e undertaken tb·· r»»lerpeiaa.
It i« one οί gr» at wnporiai.ee to tb* hop
growing ι ouuuuMt » \\ brr. »urb min a·
llatford. Bradford ami Maraball. *n.;ag«'
in an rnti-ip» i»e. il i» a awffi» ι· ni guarani*
that th·· j«»-'«plr mat liatr rwif)il< Dit in ehal
it prootiaed t h» m IV WiMVMit 1»<·ρ m
j;ro»n in lt é «aine latiitd·· iliat !«·ρ« ar»
rai»··! bere. ai.d il ha· l»»rn prt-»rd I·» ac
tuai experiment that th· W Htimm Ιηι|· i»
well adopted lo the roil and tlimate of
Maifr. I Imp» ' ur farmrr· will gi*r ihr
matter rand d ι bought and *»ail ihemirlti·
of il»e opjKjrtonit» to re· ure W ixonun bop
root».
S. tnrlime· a largr- maj .rit» inlerr»lrd in
an tnlerprwr will ti»»i:ale and wait till a
lew ha»»· < »rrietl it through an·! rrt-ei»«-d
tb· Uliiiili, llirn a'lM ο I 'net »· r «'nal iloir
ni ighl nra l.a»e «Ion··, take b<dJ an·! run
lb· riak of a a«foi»d ι ban· » No· ia the
time IO waki up
1 Kr t uli ι > »· ;on of ihr flop itioul·! i>r pro
portionate w uh olht r · π ρ· ol I»·· faim that
ι». it <>· j.l'i i-ut ι>» ma<iv a »j· < ia I ». to the
titluiu-n ol otbrr (ami product* . tbr u*u«l
nuit»' · r cl inn of itfrn. txunt,
»Ι·'·»Ι. r\f at··! dtit »Ikiu1i| Iw |il«nir<l ami
• owt«I iti a<hlition lu ih«- ) o fit IJ. an·) the
lia: ulr (in lli* furtn >U>ul<) b* mrrrtx d ■·■
ih.it (In hop crop iltouhl not tlriiar* from
tl>r »u|<pl« lot iIm urual farm crop Tin* can
br 11 νηοαιιι all* ami piotitahli <!onr ! ι
pro· urin£ ^uano Tor 11»«- hop fx 1 I. whit h hy
a« tual ι ajM-r not i«(. La· l« < u pmird to he
on»· »l lia· Lm »i It-rtilix· ra for dial irop
l'o if htindrt ·Ι ρουι Ι· |κ r 41 r< ,4 1 » .!li 1· i.t
amount. I'·» il·· aihlilion of ihi* frrliliiri
lor ι',»· b"p fichl >Ιι·ιιιΙ I, in pro····»» of
|:ιι < , j;iin in lit· tibmln-r ι·.' · ι·π< h« Ί a· r··*
Ι·\ 11.1 * m· ai ·, to thr · I'riil o' t ·- fi· II a'
III·' 11····' of t han^t· to olltrr CIOIM II I*
genrtall* iiHu-rilnl In iiop iiriiw>-r*, lit*
lh·· hop h· hi ttiii ht» In-r 11 pru|»rll mm
a ni I ir i-glit or I< 11 j 1 i't n 1· far Irriter
i ji lit i j.i I 1 ·· · 'Ii"jJ tf j;r »··.! hail f I·· · 0111
t · ill » nli 1 · 1.1 t ,1'iur» a-i.I > nr I ,(»· |„» (
1I0* » |> it tah· lr.1111 tto »· III till· · irtll···)!*
hri r«'lf J lor I h·· j; ' * i r. r j; r »·· 11· j·· Ιι··ιι· r
lh· Ιι··ρι.:|ι Ι·< .il i*alr<| run fit· 1.1 Ιι-ιι
• « *r· on 11··· «anii· pmr nf ί »n ! *u . . ».f rl« .
h a* uii<li*torheii ti.·· 1 >· nu i 1» lor t.il»· r
larm t roj« Among fjrin· !· υι.ι>·| i|ipir<l
» 1Ί1 1 lir 1 u'lurr <>l hi )··, it 1» thr pr·-mil·
Ι1·,ζ tthl Iliai 1 h· * ini|iOVrTi>ll thr toil tbll
1» a uulig thr m in» ι rn· · at'-· it rrn.'· »o
ιΛ.Ι a xl ·<· well ttnl llial Ihr* arr ilifFi jit
lo *1 o*.Till own I «lu ti«»i ρη·|Μ>··· to ar
Κ ρ thr point. or fo w.»*·«.· ·ρΐι·« upon fin*
• (••III ibrorwn Ka< t* liavr morr lore·· than
Wuhli, an<l, with <lur r< «ρ >.· to I'κ; . h κ
or opinion* of oihrr·. it ha* bcert f ■ 11 ί *
pr .>· I I ■ a. 'ill ir ai an«l · *p··· m nf > it
|| r hop I rnp (lot · ii.it Ktipo»· n»h 'lit· ·■ il
A<>r «oil that « an hr ma·!· mallow. ai I
il· rplf linn .1 with thr ρ ο», ·η·Ι w.ll grow
i iitn, mil proil irr hop* In prrpari··}» il r
Itri-uti'i f * |i'a>ifiii|{. lin mmurr ·|·, >uM ♦ r
• | m a l. ρ o i^Kr·; ι>ι a·· ' thorough 1 mia· 1
• I'll tlx- «on: ron plrtr tlir p'rp it a' ι >11 I·*
fn ο·ι ^ ilir laml tu a« tu Ira·· ί »
h un le 1 t apart rich ·»ι
In futur··, arii· '··« ·ιι. fa'kr tip »u' j ·-!»
naiM· <i in mv commnni· at 101 nf |,»t w <k,
a· ·! null tiii in thi* for «a*· of Lr* *11 »
Α μ »*ι mnrtt
I)iifiehl F> <· 1 '·. 1 - 11)
rr w, ha*r· *uii·' rilw r« it· S,<itfa. \V »
ron*m. wh'i «tir I urn flii* rr^ji.m \*'·
•rr in ihr pap··!», that ihr m· r. 11 r* f. Ί lu
fo 57 ht Ιο * |. ro, on 1I1· 10ih tn«t II >·*
»■ pit* 1 l»rm ' \\ otihl'i l iIm * hllr fo j;i (
ta> * afiain ioiu a mon· t«a>p«rat« rvgt m.
Be'.htl Itetu»·
Tbr in··»·*· ainl «trail* «ο!·Ι wilt «τ. οιι·
a nii.^K ·ιηι <1jj , or llw aligbl· »t
ip|tr^iili to * lb··, lu« nul pri'Tvtilril p.ilit·
ieel »·* >'«!»« l»t Iron» rt»i- ^ to li«ai
in ibw *« rtl'wi,
ΓΙ»·· IV n<»«-r»t· Ιι*«" »Γίί*ΐΜ*>·<| a cluh.
ami tH 11 tirer» w.-i k, I »' · '«*· ρ »Γ|νι·- of
liimtuinX 'bvir la«np« I ir » '·' >4 »l li..
pi*» W«· S«»pr nnt wt rk will Mrltla llirir
ϋι!Ιϊ··ι>« »toni »· '·«.
Itovim »« ι· i| ι rt ; ji«t a I »ir * ιι » int η I
lutnbt'l kn'|>« In· Γ·ι·Ι» lull ni ι riiilt liolr·.
hut >ltr lo« prur of wood prtwnli an*
rllrnntr ορ«···Ικ>η»
Τ*·»· inhaHniAtl of tlii· lawn irr a
ihonmsh i h irvli goinf prnplo. Γ· · r·· »rf
ι'» vtMirvtu-a Wfll *ΙΙ*·η·ΙηΙ Πη· Μ··ιΙιο
•li»l Sih u t» *·»· uliuut ι· pirn «l«injj llirir
.*»» · «ill *» l> »·»Ι liltrar* «ri h It· «
lUt It Ku-i«t. lit»· l*4«ior. onr of lit··
tnn«t »;ιιπ'ιΐ··Ι ami « fTi i-nt prrti brri in ilit·
■J m r ut. ι· lilmrmi; *i:h tlii· 1>πι» h ol Ζιοη
III· rfl.irl· li.m· livvn abun I «11 tit Mr···"!
Mr Κ II * liartl«<»n It»· ···1· 1 nul lu* Ula< k·
•«ni'li ttiiip ami ^>·Ι> 10 Mr .J lliilng·, of
Ν ' lit \VtNt>l<iock, «ko will take | >·>··· *«ion
iK·· hmt uf Λ ι «r » 1
M ι L< min I) i«ton hit boujjlil (h·· C»p
lain Tun iihjr Η··»η lirn o» Ifill
Mr J) will I ikr ρθ···.*»*ιοιι ibv firel ·>'
M h.
Slink i» wiiitrrinj· «·. Il , tho t Irar rot·]
wra<lM-r U'lNg j ι·ι «lit! »u ι· »liwp, «ni
rat il· «lit· It l»»Vr ritO'ijh II· r»t, Sut it fi»·
•Ira η Ih jtilt on itir lit» uni·· , ait I «ri»
f> η ljr.it· r» will h»»,< an»ihin£ in ih·· fail
li· r t luit- l« lt o*rf.
Τ ι·· ·ρ'ΐ"ΐ; Irrm of ikr A<a-l<-'nt root
ι»ι·ι>·~··| ι· > ■••rk· ** Ι* * ιΐ'κιΊ ι ιιιιίι
Ιν·γ ni ·1ιι Ι··ιιΐ· ; "·■ Ηΐΐ'Ι··?»'·<>·| lh»« »«■· k
Ι |.ι · t· ar^· fi«nij minr nw li imlnil «· ImUr·,
Mi II «l;r h*· ·ιι|η·π.»γ a ' 1111* »·-· ti ι ir* h
t-r. an·! h· ilriMtTi·» m ι«··ι praiM· lor ilw
|ili-«>aiit inmnrr in wlit-b lw grl» along
With Itl t #Cl».i ι · ■ ('
C«nUn Item*
On TT»«ir*.|»*, fhli ïn>t a «Injhmg p»r<»
wai|KMrtl of ibr »«>t>«-r »·.1 m iu«*riu><· riti
I· n· of ihi« own. »tt u k a»n on * rnlr, it
11 o'rl ■< k A M . »t»r»in;î Ι·ο·ι»» right
• injjl·· ·ί· ighe. Art i t·ο Jdulitc Irtiu· Ir>.»a>
ft»·· «taj»»· lirv Mr I» C ( to )■<■»(
U{> tltr Ir«r «ιιΊ a< itMtiDKHl »t·· i.l not o«i»rr
■ ι·* J roaiilr.l "«lb itirtn· of rt»n»r
Tbr »i atb«r j . xitcdinjlr fin*·. a γ»·1«·
of a lilt 1·· mar* thin t»o Itojti» « λ « fuHr
>(»(irr(Uidl »η·1 i fjatr·! Tkw bioefkl tin·
|>»rt\ to if <· Juor of tb Ν»·ι.·< *' II »o«r. in
liixfWM. k· J>t I» Mf II I M · I·»»', wh«i
liut · it · fjriirilr η «« ft on ck*i»ii>m of
11. « » · lu > a< if ι, aU r |"« ρ*ι a I ion· li»l I»· u
m »·!· lor 11»»· ir r· «ι | (ion , iiwl il 3 α'ι lu< *.
■ II *i re ρ|ι» ·ι« «II» i|'iatitl<-<l to »·Λ ujhmi tbr
po«iltr» <j i. »ii<>n ami in-nminnimriii», »tib
»ipor ami itn i»i»r · fl.it . ·η I ibr loa I·— I
lllilr ]>f' » »lr«l for tbrtn lurt >iU «I impV
•j*·· i«> m· fur illu*·,fautif iijumi-nti |*-γ·
lailiing ihrrrio
Af:«r all h» I Ufii »!«·» of ι br
tuliiianl ul «'l>t»rw·· of ibr tnràr* , ·πΊ
otUr Ιο·Ι tnaltrr a h»-eltl»/ul rarr· »«r *n
in·«r-ly-r-J b» î»j; t! A*r..ili£. l'tw
mu·h of a ·j·· «·Ιι lit»· ban»!, «l>u ti hv' kind
I * «olutii· ■»··»! t««r : h· paît». u»<trr ibr <)·
rr.tioirol Mr. (it-o F To «le In tbr rtrr
«·i«»i^ th. y «n» jcinril I·) a Lugr imntbrr of
ib«- bcrptiabl» ι» op'r ol l>>aâ Kl, in<l ail
biriaoïi iuo»l)r oiiiir»! in a (wniliarlt pin»
a n •«•rial hull In ntu'timj botor. thrr
"«IiumI nul in th. or»J*r of lb«-ir going,"
but a· no r»| |·Ι«- in tbr abun<lant du « .·(
pl< i«crr lia» l*rn rrjK»M»d. it ι· ρη «om· <1
that ail r«*a· h» «1 th· if hotn···. f<iîl» »ati*fi«*«l
II al nut alt th· l>lr»«»''jj· ol |i!» a r· confine·!
In llir ΓΟ'ΙΙΙΙΚΙΙ »ρΙ·νΓ«· ol r»rM »Ja» dut I·-·
A I» tlrf II*. li· »Ίι f*iri»n| ffv· · Mr. I.
Il Sinitb. ailJri'iH'd to tin· uIHHi· ol t an
i n, l « < '·!rf Ol tl«· Ulffilof· of ibr à* «V
Ο t Util K>>a·!. ai at it»^ (bat ibr «.b^rt· r
for ail υι.& ·ιιΙη·Ι p>r ioi.» ol thaï π·»Ί »il|
r\|.#r·· on »br ,»Nt <1 a» of IKs . IV»*. ami
• bal il»· ia*l loibift» b ·|κ of il· u<tl<nal<
rompL ι ion lo t anion <lrpro<l· >pon <»l»rth· r
tlx· I ·«·>■· of I an on. I'rru an I l'iaio t»l
•till of not »otr |o aivl 'b ■ ι iilrrpn»· . ·ι»
I ··! tig 111 of Ι«ι«ί·!» y» ι r· Ιμμ.«Ι·. t»> lb*
am 'uni ol ο |*·-1 »·»·ΐιΐ ol ib»-ir frap«*-1t*r
ta'tiAli >ιι· i.·^»»' m . χ ha ^·· l»»r i»r«-i«-rrr<l
··'·. a lit ·)».- r ι» ï Γι rt»lrr|»f ι·»· i» Ol»·
m lu· b ι br-c limn <4»»ii"( »»ri| ^tT »r«| to
a1·«inJon. ►-»··«» tl lin t Ί ■* t/< t'ir λ nouiii
lamr I; bul ll»r ιΙ·#-ό»* lia· l«r· »»»·»·- »·
fi ni I >af t bal il «.'! 1 · r»i ï» »· »·· a lunl mal
1er lo ιοι»«· ibr tu- ■ »ar » rnjivi» a»m tu
R'I aU'.'b a »»»!··.
£w Sutnner·
Τ'·«· tr»m η »(,>· ΓιΊΐΐ'.Ι ^ Ollof'l
Il ti< ■ > « I ra» ff t! » » » W « it « n- ν 'e n
ihti Fa;i« <. f ι \| ·.·!«» II., rng m»
r· Ί» I i.fT ui Ol · »i !r au I llnp;M· I I 1η·
K'iginrrr j'itu|Ttl anl tirer»··! buna* If—ιό
onr i> j-irfij
T»m- Mil·» at « <« |.la · I»·ν w*t«fr jet
In gritul «I! il·*· θΛ rt
>S T.lior. A I'<>. »r·· miii'ij a1 >nt *·«'
il itfti litn*l rjkt«, βπΊ H'1 nm»,
brr«*.
Rnm'ord
Mr* Γίϋ·ι·»«. r»f I' nfvl, ni ! ·
Of Mr Πι i"· Vf Ci ifi' ·. IOIM· if ir« · ·■ *
< I · - ·-·· !··*<), ui< 9*· « rira oM ln«l Hal.heth,
il.. I îi»ft II "»»· a iirn«* ιη·Ι ρ··ι·
fli·· la*f to iak·· η ι·. .· of ι'.» r»mf.
K»rri thinj Ittnr·1·! il f'.»· <i iV· ·■ ιιΙηί
·«* * r, · % J»f % «lufjl \ f > ·ι| ll.-rlT >f
ι·»'·Γ» ι >1 ι '·< *· >tl It — ι · ι S i I I ' *» «· >'h
ι fr· >' !i»r f· · ι l« <· f.· ρ <·«γιιΙ f'»r tl·· ■ · «
• I #·» I ! f ' ■» ' · r a « : I
div»* r· *l< ·· r».· I a]> mtli πι ι h on M I ·
I Ik Ii"»0«i% ari I fi. wit. Κ lli* rr ,·« I, I m·
|>U· j ni ni· Γ'μ· ili* ρι««· I .rT *· r « ·
I'lt'l fl» |l»r< i ill' « [· .·'·[.·« Irf ■ >ni I',
ul'l li>i»i.'f I « κ · it* j |r, ι » l|v H (Ml
on il» r.. ι· η M' * r> ' ι'<ι « f.· hii I»·
■ π I j"a*»-r -'Τ I I.» · .1 |, i#kn. ·'» I
I be «.«fM lirokl op. r«< b on· t*kir.g «η
ill t · «»«· wl « jr pr«*i luiit ui-l
mother ni I·· arl
1 IVV« ri«Jl «» all int'l ·|·Ι« *"*
PixrtKl.D IV f 1) II Sl.nni'i, Γ it
rfe«l ill Γο· " Λ jili'inv, at Win'hriip ilr
I Mi rt-il χ pt|! !|<· IrC'ul |l I· \Λι \ 'at···.
Ia>) S«iunii< Κ ν· ι' il. 1 |» m ·Ι < « ι'·ι· · t < I
• Κ n· Ma*onrt ■ ' ι m t« a *· »t »'· t· I· ι Ι·ιγ·
>η·Ι mi liiifit) I I·» wiili mark· .1 attention.
I!i-al«u Ùlitcrvil * If. lurj. οι Si'i'n'li I *··
•""li. ·'* J nu'ig melt, »hifh « ι< Γι·|<Ι··Ί· *»i'h
««lua'ilt· ihnujtliit for ilit· lou'ij; W·? t*i*h
(III* lertiirr rou|.| In· rr[«tli il in rti-ΓΤ
«illij;r in rojnlr, ||.
Smn^jflinif id Oiford Coua 7
F jjnn·· «how that within fiart· tr*n pa«t,
I hen» h» l»ern rrtn«ii|r>rmlilr «Mmjijlinj iliino
in ihi* t onnty. p'iniipel » liquor·. tlto'ijtli
»■· »f it| |l»· opinion that ino·» of lit·· tilf
•■(J lut jjoih· <··»/ ol iIh' itmnlt, for con
sumption Ft·** tlular on itn« iiiirlt Λ >,
«ouM amount In f iiM·*' in ο.τη-ηι ι, an*|
H 1» HtiiMlnl that f^.iMl mon» on nul·
mrj»». Inheno, tea. m<tr|<hiiif. ,V< . it« !>«·
rak ulatril on It i· al··» gfltinj; in l>» a
common lbi»>j; »o »uuij;^l · ι ittle, or ilefr«m|
th.· (i ifrrnntoi by jjettmjj (linn in on
«lion entry.
Tltrd I» Α <li*p lait ion III m ink %l tin·
prjiii.v, autl rn· uurijr 1I10-·1 rnja^t-il in it.
— f r il i« 01.It »t-r» 1I1 <|irr*ti· aneia ·In* a«r
lin· avilie a^i 'ii·.—'μ |ΐ·ιΐιΊαΊΐ·2 aMirl»·»
of lin m, 1 he pnev ul ·'ικΊι. or il»·· »u*pi
I mat r rc •miiti'ryi umli r «l.uli 'h t art·
off. rtr«l of lh·· r. p il 1 nut i.f ih't··· ·»!»·» ·· !|
—ri<illicit 10 tuiitiri't lit* ut ··! un·
wart ol I rif )m in,; tin i,*^'. il i»i>inlt Ami
II lit II. » ι*··» γ·. I oil ill.. ·. rill ι·| lh·· |if -J . r .
11 , an-l call niton lit·· ι · a 11 ··· hol-li ·{ il. Ιο
rr»J*m I—a κ'··!! Ι·ιι·» an.| r't I> apt to l>«
111a It·, an I th·· i.ffi νι· «t« no 1111 cl a* ml· r·
■anlillrn a···! iitl rmrrt.
Till. i« al! «».>1.^ — 11 1» iloinu Im-ini-it nn
fil·*· an·I ilao^cr >·ι· priairapl··* Ιι ι· ilt»
Iriui|n>){ t•«•efnm* nt. ami <-aiu.n
• houl'l i^k** a «tan.I a^am«i it. that a health·
t.-r aiinotphrrt· mat |«r> «ail on the »u'>j<>l.
A D**per*te Fellow Caa;h°.
(In* Jam. · l'olaml. lormrrlv ol IVfa. *
Diirrn l nun. a.;-il alto it 'J I. rtripi il from
Snir |'ii*uH l»»t A-ijii#·. «lirr* ti· «a·
ι·..iiti.iip·! for liurglat ι II·· |(.»ι 'ιπίι Iwot·
iti» around, in tht· inlmn of lh· Suif.
•lanii^ 1 lie m.aiitiin-, au I ha* commit»·*!
•••trial roblwri*·*. He «ir.it arm·· I with a
|.i*toi and knife, an I «a* οοιι·ηΙ*γτ·Ι λ
ι|ι-·(»'ΐιΙ· man to m.-rt l>ipitt SbriilfC.
M WoRttVtl I . of Hethel, ha I l>rι'η (Ml hi·
trat-k for tone lit·#, a· I a ft · ·| a t « ··<>
traonl him tnio * tio-i*·· in ih» eil,jr of An·
hum »Ι»·η· Ικ ht I con·· l<> fri a ni^hi ·
li«ljin( Mr WotntteeU *·' «Ηο·ιι into lltr
riom wlirrr It»· «at. an·I a* h* ·,·ηΐ in. a'i I
• ai miHiiin)· hi* motfl r from hi* ih'.nt
rartlt »»lt. a* tl»o' hr w«* ιηΐ«·η·1ι··; to pa··
I'uia Ί anil *it .ht«r i. hi imp ο»···Ι lia·· op
portnnita ol »· it.no hmi unit· r>-t an |
ih'.iMi hon to the il Htr. wl»-n Ικ ·ο »·ι
iro ir-l htm II · tl#-n hr >i^ht lairaa to ιh*
fart· Jail, a»··! la»i »rrk liil^nl him «aiirlj
in hi· ol«| ii nfi»t« )i Th » ηι·"·ίϊ. i". ! rr
mtril tin· rf**r.| · 1 1 !i h a I ln'to offt-ro 1
lor lom ami to ahiik h·· ·ιι j a » 11 · «*ntitl«ij.
I Iiior llainl>l<-n I>ii ο ir lli.\nk« for
Krj« rt ol tj'-O It llarro»» <| . of J nt·
on ^lalr I it<l u»l rial S liool lor (iirli.
Il ι» Λ Injjlil» inlrmluij; II· (»*rl. 1'Ί ''on -
lâiiu mtur taluai>U- »<·Ζ2»·Ιιοη*. \|r. II.
tili'mtril a IrlltT of Hiij iirj In ibc iilh yri
of tlx· « il ir « »i>«J lowi·». Il» a»crnain b"W
mari) jjirl» l*( irrrii lItr irin ol 7 ai»! 16.
wIki ·< rr IruanU vtgr»nf«. jjmiI·* of ρ··»tjr
off· ι«·«·«. «ηί·»ιιnti»ir ait·) fl^gl·»· Ί l|. w< ti
Oui |»ro|M-r gui' lull* %n«l lltt fvli] ι *|h». ,|
•o »i ·· an<l · m··?, ·η·| Itattir ίο t·· >m« m·
mi'· · of ιΚ· IVxir II ·«»· ami .1 ail Tlir
r»pli·· lo igi'ii of il»»··*· |«·ιι· ι* arc it.
an.I a'·· fj ill»· inlrrr«l iiijf Mr |'· o n S ι|.|
of ih« It-(οπή Ν Houl I >r iitaot t»*a"«. a· I
I· wrll *>U|ilr'| lu llir work f r oliirli ku
• «« Γθι*ΙΗΙ·«ΙΙΙ'ΐ·'Ί *».<.>! an ImlitU'i in,
f n li Ί·. w»til-l I·» '■♦■r>i t- n.l, an·! an It.m ir
II» Oiir S'a··* 1 1··«· U |H>rt vltouM In t*i<lrly
<*ir<'ulatr<l.
I*r Titer <·\ τιιι· (Imii.ix «»r M»*.—
II··· |.»·ι*·ι·π lourtul υ·», ni· ilnir»la»
ri· H»)·, · I· rillf Μι I ··· ι·π_·ι·ι of HI ill a«
ι ·Ιι· a* · ·Ι ·■> f· ·Ι -j* . t» »· ·Ι·Ίι%·-ιι 1 ι-,
I Ir Ν 1 I · ι.- ί.. .· j \ · i · ι -.·„·„' ri
Ν «I ir il II ·· τ « S ι·ι · \ " w r ' .'li1*
l|r ' jjll*· I W II h ill·· In 'ιιΓι·. » ι l> ir m il* ι 1 i
ι ·Ι « t'rin» η· ni ι|ι«· r< ·ιιΙ»« ·»Ι g.·»·!··»^· al in·
ιι·ι·ι; limn ami «>Ι lln ir t^rann^ u|*>>i ||>«
origin of ill·· Ιιΐΐ'ΐιιιι ra····
I Ir "Γ · ·»·* ·1··Ι f> ·' *T* ' it·" llw m ·· r r» |.
ial «m I »|m riilain·' i*n»i--|it«in · of (·· »>!o
H ι! mur li ·Ι· · ιτ»t*·if ι ! ·· · » nlr · « loo
ι · il. lu· » · 11·· lir I I I lia I ι '.·· I»·ι·»·a·> r *» <*
»|iriin^ Iro n « « ·»{Ι·· |iiir—ill tin <··ηΐ ·|ι
»··οιΐι· » Ι· tujj ιcall «■ ίο »Ιη· · !ί·η·Ι»· ·η·|
Ιο il« m > Ιι'νιι· » f >ri ||.· lit·I I tfiai |i,q
fii·· ρ tif »·π ρ ·>1 ι ι · . ■ 11 λ I of
ι r«*aii in. i»i<l weir n t ibr | iihIu< i ol »-*·»·
l*i" ·m Iront I ·*.·γ f<tr«n« of · ιιιΙπν r II·»
al«t I . I · I, » ι ι it· i-rt » ι i m of man «i ι · I it»··!
go far li a k ol 11 it· lu«t or ι fwrioil Ι1ι···β
f»'>«ilinr · ! It·· 11 ι I ,ir «· ion;·'. » firtif»···! »*ill|
a lir^· · mi'trf ol fa·»· I· _·· t ι |.r« 11 ■». 1
11·· «rl I trlli in «If tij '· ifllra·!, lit ilif·
|. r····, «*t. ji! ι «. ι! an I in'rll» . ( ial. «· · n
in in in<l ι li·· iu*»or>lina·* or I»· r « »»f lite.
lit·· > ·» J ι ι · ι ·'· ' nil t» 11 'ι llitf ' «or 11'*
*tl fir ·| » li ι» _·
ll'irtiMRf t — \ . » ι» I I »' ' Siimla»
tn ·■· ι.· li·· \| ·· Μ ι tv \ I * t . » <«
•ti ι I r · I l>\ Μ,κ CrV-fi'M || ti l»«r. ift
|li·· '.t»| ha'l «f II"1 I ι· in·· \«tl <n al
\ι·1·<| eVir It·» W · till·· f t '«■lltar
W1·· ι *li« i#rrr I, Μ·«« il iflrv lia·! I. >'·Ι ι f
«r * I ·| ι II « l| ι r, «'Ι I w t · l»r V l :·(.· Iirr lu |·|
|l| il! lit·· rt > f H't » I· ) I ( I . I Ht I | II'
I· t |S I·· H· II» . nul III tfO'-il'l» il»l|« »»l II·*
h t'ri'·'. Ill ·» t » ' In . n It· I'M· (t· 11
•il w* k«. it I h· I prctioj»!} oliibilrd nu
• i^nt ol »ul« ri «

xml | txt