OCR Interpretation


Shreveport semi-weekly news. [volume] (Shreveport, La.) 1865-18??, July 01, 1865, Image 4

Image and text provided by Louisiana State University; Baton Rouge, LA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83016484/1865-07-01/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

fro
f~tb# ~o
,,,
2r sbw
t VP
V t4 'N~et:the
t7 'trseu
II
ý .5 `} t' t o x
ý, C SM,, l.
1'Mý kýp T };ýrSý t~ x'., e.9~t7 ,t 5 , a,ýl. 1
ir"r-y a) 4 )Y `xy,
uliit
e be 1 - ;dr .rdri ; achani
is itbin si ttt of 'i_; 9
h I .;r air ,,u obiigd :toe ke
ho Ih his band, Iefore~ e
no, j:4 th, ae k o r giy i
he Coate, It is saiid, d a~ u~t eti, e
pdart wI 1 ad ~t ''ifa
en w~ th i id,
l~ ie e pea 0 out
ds to~# h 4 h it hyfr' a spi~ r $ lm ,the
o" o u.°- t tht Aver Zis
t din tboie -e ten ;.,
y ri se, t r leab ernBe
hconii fry vir t / i*1 tbheir
',sfa fit":-rie4ib t daa huni'. ·
s, vi itobi, av
f 1
v tbn i
;~ `vo uibaruem d ' e:
lout to t ietk all. t
a ~J '.:f ii4*
ih.~ fj.~tUI~ith jicbojf the
·e)ltlr~~ 'Ijrp whih-the ftc 6ii d
rted int snWst
? ~ar~zi tanetbfor
~ too t ir.
OR?
in wibh- l '
th~~~t~~Iiol ~ p't ~~4n o t
thie q ·jnito4l:~rlD
-h a.i~
tb~. i~~rtbir "F1l~ig
I:·i~I
;'s
+ a, "
fI 4 ýý t;~ +"
f' ; r ee:
40,0
tie a mont l r I
i iji
am iii44 º3,,.
oib:
si ti h !is
me f~
tip ; l of ;
IT,
Eall
1 f n·
ý_ i hve, a'spa q
4 .i
S li eý,d1
$.' ki > s 1
T ý i.ý"{l FV
J S. 3~i r{ r
- ry T- r It111ý S it11 ks ;
~~p '51
it
ks t ,ý
t t
{ j !t 1;
`t :r r
;"' fl x fý ý S 10{f
N-a .. 4'ir t ,
#SPti 1 ,1 }
Ik{ 7 et i a,/`I
yý y t, p
3 tyýý,T 41_" ý'EI ýd it is f4
c 4 ( ý)) ,r rL f ?7
t + 7 4 !
ý ",li U !,V
ýýttjat k' t j a -
74 n "
FI
wý 1+
fE f ý,. r k ýe t
1
C V, f 1 4
fl
P h: iY
r t ýY 'I'
[ k t C i" tý r b S
f ý rl
Et t x v`iit t r :41 fý
- U ,. ICS ý" Y jy, r1l11-ý
lit
l,;.1 s r ý"fiew.
t 7 {4 t ý :F R
a3i`lýeý tx x ý" t w rý t".
ý ý yýP tS'k y tý'1 5th ? ýitL ; f 'ýi
( t
° 4 t i a
+1 rk3ý rl L p ý.t
C t ;p 1 rtt w s x y
x-t
IS ark 1k! >. ý;ý 'k r~ a
f K ;d1r t °. Fzý 34C .ý r 'F ,li' . nl
s t Fýx qtt ý j 7 iY o i °n
ý fyy#- t tý ý fr t _ r.
7 tb = Sy7bb 1, iý;i'`I IYS 4 `.
1'ý°`ý { ý+ c 6 t'ýa rt !tyt5 rýt-}o iii ;,.
ýt týf kr ýPYif Ali ý" r yitftt }!i ,ýýr r ý.Y a ý.
o f Cý a r fp axi A 1t
1ý'Vt t ttk e',iC i rýrt e t}Ik Ir tý
y4t
dl{ v p "i irý yd 1 7} r ýp K
k x t+w % `f
It¢i A ° ! stot_ ,i,(7V il:'ý"6ý},ý" i "ý. F ..
°ýi ý*FFn :h ýf''i'`. a si{,'t S` yt r'q `!VE
Oz s yý srt; > s(` et
t v `x4'! t+ý } 5li'ý!hr^y' .., ýt a.'f+vý-x
}6 it I'Uýýý ýý ! ) M1.7 f'; t 1% ( Y hý 4 iý. f i tt
tký
{jx+ (( '. tr t r
M-1i,
r lý"ý3fl7`Fp "art t ~ wa rt ýji
p, ýttk fv
'ii
rit k e ýFýr' F t eSrý
ýwý ,i i#ý iti .ýF` 9s ,ý:tt tv i. ` ýt `it,'-t ".. rr.
7 nVar. f 3 t ý', ýrl. >r t
+ý,ý eat h + ý+1e ý+1 tP 'ý, r -ýt t x
,,s; d ';,ýi c RtY ev+l `v't reýJ
lC' is 1k f. ý -.' It 4 1 1 . Yf k :
5 t sk.fr {`ýIOX U 11 Ly}ii tt`It ° - tf IV A~ i
ýýýiýc } x z, tyartiýyý.tý ý,rý ý ` ý" ý rý'r f l t "
s q17" k JFI t { Ivlý k KrYxý t '
" s, P iý_ yý_ý,`itfýrsk ft>,af +sýe ýýt
rtl" ° x i F t 3ý ýe sý trt a-1rs -
k '< } nrr iýit
A I t. 1
f +9."9 f
4 Y
{
t t
K ft
P E ý
r 4E r T
a T »" yt
ztaF iVl ~ý
t'k t
t a L - v r
} '( Y
blwi .'`,fi t t f ,
V ,:1" ý '
*: t
t a b-,fy 61 Ft
t "5 t` i Ct F 'x
r 9 iC t t t ý, o f
f Ski )iý':h ý} t-.
S t I 11 E.
ý4ýt y - it ;u: o ý (f ! cll
1ý t Ili a "-ý Y -
ýS t -ý ptý p d a ý c
ý ý1`T ý"yf rfý r x :ý ter > -y 'iý. .'ý'ý 4 >s"
{ t r{} t ,,. t, at
I ;A
7ý Y ,y ý, K , crt Est týýy { t 1
A 7 ý f a
Pit
I"ý ýs !ý .t $ c rýYý;r ýý,
fj ý. ýtSr L :1'r k! 1 Y
C 1:
7 ý
I 6,
A ý _I
t r
'iý,iý!°y3txr 5"'t 1N-A ji i' ýý.7 <
tt,
ýr r{'5ý.. y t Lr+ýt rl¢ý.1 t i,:$ýir
gin ik;

r
J
":
'F
. .

xml | txt