OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, June 03, 1868, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1868-06-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1
lV
pai0aiianlH2rite
HAWAIIAN
GAZETTE,
BOOK ANDtfOB
Every Wednesday Horning, '
AT S3-BO FGX AVXVJt.
Salt Kwxlrn Sxtmttin STJJtt.
Orncx 0 iIecciS iJrwt. ww of ,
fee lvt Oo. UnaMs, II. I. ;
THK MQAUrTX" CUTrCB
! bow prtparM U txtcaet all ocwen hr
w m hkt nun.
Iit ai fMbbt V Srt im at tb
VOL. IT XO. 20.1
HONOLULU, WEDNESDAY, JUNE 3, 1868.
$6.00 PER YEAK.
or etert MMumox,
m
WTTK NXATNBM AND OI8FATOK
BUSDfE$ NOTICES.
MERCHANT TAILORS,
POST STEEST. HOXOLTJLU.
; Oy yttc T. C. lUwcJ,. V
IRA RICHARDSON,
rjlFOlSTEK JUV1 UH.ll.UK
IX SOOTS, SHOES liiSTI.? WETS FC3
GOO 25.
Calmer X jFrt euatl TZctrcJULjat trrl. i
) UOXUX.rX.tr, II. I. CV
ItAXGLEY, CEOWELL & CO., i
Wholesale Dmgists. j
Cor. Ilattrx-y and Clay Streets. '
SAA l'KXACIJiCO. ClU
EDWIN JONES,
GKOCSB- ASD CHAXBLEB,
Lahninn. Ttaul.
XUEO. 11- U.VVIliS,
(IaM fcua, me 1 Co..
L3CEQ2IES a a?3OII5oI0X
Xrt&ta Imbim Cnfujt. 3
BraaUk. Fn 31m Ismxuc Caw
W. AHSJLSWS,
Im SStet. e Odd JiBmrs Si2.
Gtm yartwirilir UMdn W kt rrfajr f
c- a. Lxwxsa.
u e- naa. .
Lewers & Dickson,
IMPORTERS, WTIOUESAIJI A"D
KetaS IValen ia Ijasibcr al Buihbag
3tatena!. Feet. o J aa4 3crca,aat streets.
HcaeJate. ZS-lr
j. s. vaaJOS.
5. c. 1UI3.
ffAlSEE. & ALUS',
Skipping and Co minis siom
MERCHANTS.
rug Bwawcxtx. g. r. 1
L. L. TOR BERT,
QT SCH3I3G yATOTAt.
9mt Gecur Qaeea aaI Fert Streets.
H-lr
Bolle & Co.,
5EIP trg-twTDTTK A CCX2HS1IQ-X XZZ-
CHixrs,
Qleea Street, wareemiar aMentfaa paii t tie
pareftvc aaI sale ef Sawaiata Fr2xec
urns it rauMaar re
C. X. Vrmtozn CW., 1 C. Brewer A Ca..
Caseb A Ceuit. E-BaUeU4C
IX C. TTiUrrm. CL-SiriarXs A C-, ,
2-ir
Georrc G. Hotve.
Scaler ia Sed-vojod zsd. 3rtiws; txnler,
5aixa. ess
At i- i Stu.1 oa ikn Effimvl. ZS-ly
71 ES. J. 11. IILACK.
TPCTST-., HIT ,m- X TTTftA wiyrs'..
Eocaett male Xf- aa trsraatf ex tie latest I
xrjietf. Sfcaatftav rkaaria aa-1 Em.- '
breAieria. eacinrteil t crier.
S. Savidre,
AID COJEttlSSIOJ 1Tr3'rrT',T.
Ajsarr no. rax
Kaiks 5a jar Cempoay. ,
Sale af ICaa2Lw Petataes. !
Fert Street. Heaefafa. 5-Ir ;
I. JL Jt CO
C0X3O5SI05 3EECEA5TS,
Ed. FoifK?iTxetr & Co,
Eeoecafa. 'Jain. E- I- -t-Iy i
A. S. CIe?liorn. '
tuyrtrr. Ti-gfre-r. rTtrrr-'
Firt-jrwf Stare, cerser cf rasta aa Eaaia-,
mailt Streets.
Setail FjtaaSsiareat ea Soaaaa Street
t-Ir
Tlxeodore G. Heuct,
rxrosxzs ccsrxnsicx zteczast.
Heaefala. 'jaia. S. L. I-Iy
H. Hackfeld &; Co..
eurESAX. coixissiox agxxts.!
Eeaafitfa. Oaia. S. . My j
J. D. WICKE, j
JLjceaX fax t&c Rrvar-m Bard
oJT tJrlrr-Tr-ite'r.
AS areraje eiaaa aaaut taat rmiararriten, '
eceurnnr ar ec abeot tare- atErdisra, tit
Tuxn to be eeraaed befiire me. T-ty
Chan? ilooa.
AGE3T,
ASZ3T rSB.T32
yi-tt'wt aad . niCTtfct Sagar Piaatacaias.
Importer ef Teu aaiC ecirr GiiaaM aatC Ferv j
eija &iaiii, aat1Hui6aIit Bealer in Ha
waiiaa Prtdace. at tie Fireproof Stnre,
feaaaE Street, be&nr Emgv i-I,e
Alonz Av Acranck, i
lajirtarxy'WaaTrTtarit 2a!aL Sealors tz
Seaaral Mar-iiOdia aad. Crxxa Gooda,
Fire-prsat Sbara, nt Xoaaaa. Street, aaiier tie ;
PaaBr. ffiff, -tf
HTM. RTAX j
YAXzzrr stszx arc a,
31aaaaka Strea
AX kfrif ef 3fermtaadlre aad Cnceries-
a-i
JEWELER AND ENGRAVES
31 K. JT. COSTA
Tr Biiw y Layered tx esaeata witi. pcrarptaoff
all week ar aisr Ens- of haffineAV taca. u
WaJtcm ami CSoelc BepotzlBc.
Aaal Ejterjmwtaer.
San; an Fact Sbrnt, i;yu3e &i FejLm
Hall. rTMat
UUS1KESS NOTICES.
M.Y31AA KKOTHKKN
Inpoxten and "Wholesale Dealers
la Tu&siMr Cletbisg. Hits. Cap. Boats
aad $he.aa4 every variety t Geatle
M Sajs-jrver rttmsaetrff r tieeds.
Stu. kaana Cp.SB'BttUdlm:
Hacajjr irusrr. Boo. Otta.
E. M. VAN REED,
COMMISSION" aEKCUAST,
IAXAGAVA
Earing the Vest tiitartUs thrvajb. aa i-itarrrat
cwswctiw tie Japanese trad for tie
put ctr.it years, b prepared W Imn u;
baseness eatrasttd. t his care, wto dispatlh.
IT-tf
E. 1. AD.VJ1S.
AT-r-rrn-nr JtmvTrTOTnTYToftTlTT
Itre-Prwf Stan. Setaisea' Saiii.sQaeeB
Street. HeaiJafa.
JOHN S. McCREW, M. D.f
- I'lIYSlCH-OT Jt SlTtfiEOS.
Oc't-'ICJi O-fer Dr. EU IIfTimJn it wu a fapec ia direct osfueibaa t tie i
Ptax Stwr. eerocr ef Kiaiaaiiaa.-aa J sn9eI wfei ef a raawcitr of tie people.
3Ierekjui its-.aipeeite tie Feet 0.
KMwae oa lAaataia Street, betweea Fert
aai Xsaaaa Strrrts.
emn Kern &at S t i X. x. ; &ni Z
t r. m. 1-Ij
George Miller.
CO.VTKACTOK JOTD Bl'ILUKK,
UeaviaH. H. L
Slop ca tie Bsahaade,.eppie Gmrt Heoie.
33-tf
C. S. BARTOW,
ATICTIOKSEX.
Savcs-Reera. Qexea Stmt, eae
Kali urn n a Street.
tleor fevra
ir-ir
JOES s. pat's:,.
NOTARY PUBLIC
And Commissioner of Deeds
T& TK STATE Or CtLITUSSUL
OrSc at tic Kits or Btsacr A Co.
J. MONTGOMERY
COJrrtXTTBS TO PRACTICE JLS A
S-wr. Atteraej, aa Pructer ia tic
Sapreme Ccart. it taw. Eiiaity. Aininltx.
Frvtiate as Prrecxre. J-It
H. A. WI D EM ANN,
rOXJlJKY PtBUC.
Ovtkx at rax IxTixiaa Dsr-AsxxxiT.
J. P.. HUCHES,
Iiiiportsr cndoManufsGturer
OP ALA. JiXSIrS Of SJLDDLE1IY.
Camart Trimatia lieae wiaa aearaess aatl
d2flih- AK eolers premptiyatteaileil fea
Cerner ef Fert aaI Hotel streets, Hoaalah-
w-iy
SAMUEL C. WILDER,
.IGAK VIASTEK.
Fst-50re aJrbesa. "Tniiw TLXsTxrsts."
lf) Kaaiaa. Oaia.
NEv1lLEc BARRETT,
PlantErs & General Store Keepers
SrO-lfL'XA. S. S05A. EAWAEL
t"eir Eeaioitkaa Ely.)
Istaad pnilac boaxii. Saipe saspEed witi
veee. jseet aaa ecaer aceaearsee.
Areat at Henefafa- . A. S. Ctxsraij--
11-ly
CHAUNCEY C. BENNETT,
Sealer ia Scttssjcts, Xxnxtxef, Errisd
irals, etr.
Fart Street, aear Kia,
Keaotnla. I3-tf ,
M. S. CRINBAUM & CO., 1
DtPOEIEES A3TD UTEOLESALS 1
Dealers is Fashionabie Clothing
Hvt, Caps, Boats &2 SlioxaI turj Tetj
STORE rise MAKEE"S BLCCK,
cr. i.r ffi-nrx.
C BREWER Av CO.
COMMISSION AND SHIPPING
BsMtila, Vtta, B.Z.
ACEJTS-Or" tk Beaten mm& namfwlm
PaeteC Uae.
AGETTs-Tiir ttle JlaSje. VJ2aJsl ajid
iUaaPUabUsu.
ICEi rS-Fer- trtw PwxetaejM aiHt 5ai ef
7-fi- Prwitjaee.
Jsirs JC HaH5, Esv 5tt Tcri.
Cttai. EanrsaACsa. t
Jas.Hsotwtii.E!,. J-Bon-J-
C. y-TtBrT.r. A Ca. t
EL s. Seirj A Cm. Su Frxursco.
Oti. VArctrrBofiuc tjq. 5-tr
E. C, ADDERLEY,
InCCrter TTr? VaVwr- cf all KTrrffe cf '
SADDLEET. EAE5ESS, &c
Carriajtc trirnsitsl wiii ajcatiLes- azil disv
pitefi, AE repairs dune- Ttiii are ami
nraeFftnesjr.
Xezt dgrjrto J. IC Smftfr & Ors DrazStara.
X BL A eaairrs lat at TnifTi Saericr
SadiSes en iarai. it
J. H. THOMPSON,
6ESEEAL BLACKSIITI
noior-.ri-irr xz.
HAS COSSTJOTXT
cnaiasd asd br tale apwd.
a&wraient et
BEST J.TF1
EZESED 1A2 IS0X
J.LIO
Best BladtsmitiTs Coal,
Jit tig La-yg?t 3fariLgt grigg 38-Iy
X. KAjPI.EE,
a,l riimr A33 cnire I -i t j fry ifssx,
0o wrrA E. P. Adanssr. Esij
tlCEsar sTXsnrr, hoxox.tx.t.
mrjrsae ar yxxarsasxw ra
Sea. Xa?L3irJt,&".iEaKeLBewr CX
i.dmul Tin i WwOzrrt Mjjm.
aewaKriEutCa. It R. JUioca, laa,
rKOCKEUlAGS
1ZGISULT1TE ASSEMBLY 1S6S.
Tatarr-Tatx IUr.Trxssukr.3XiT M.
Assembly met at I A. II. II. 31. Keku
iuh in th chirr
After prrvr by Lb Chaplain th giiratrs
ef tb prrv-Uis dir re real and aprrorcd.
3Ir. Koahaaa mored to recoossler the rcso
setien, af th member fir Moloiii xad T -
ia regard to ti f. C AiVeetiVtr.
Kb Ex. C.iU Yartgay sutaiaed th motion.
Hetheaght tiat ti honor of His Majesty"
rvrcramcat deataa&d U. Th insults of that
newspaper hid beea repeated ud frru.ot.
Mr. A- I". Jadd opposed to tie tra
wUrctMa. H. tiflttit tilt C4iJ v writ
dtaut tint tit mu vf the riitar f t&e
tic afjue f TtniiT. eaUnl "Ka T JJo-
laaiia." i bjj beca waibJj ajcJ. A re-
ti tr t Vil bos
mnilaiuil twisii out bin i fu-
Mr. Lrcai ped rasiartia. He
saai tiat f tiis ni nrrwl. it traaU jf oat f fwf' orcasat rttvini tau rtsofa
it & rU as aa etakece of siattef q i tiJO caoJiBc.
tic ficedem of tie prrw. Ticre wu tw wr- Qat.a Sr tie rewaJIeritiaa f tic two-
ca sasen iere. eae taa.eecjcat.aad tie
ecaec 4taKetI br tie aawjltiaf tax-f ajet.
, Tic ecWaj wf the Uaeaoaa aaraber were
Kuseil ttccru raere partr talk. He ticorit
' tie iaaaeace ef tab retweatiea waald be to ira- )
pn tic wvrU witi tie. aatucwa; ia wiiui
t&c reeileaL cf car prtss was cat
t Mr. Hifeeoecck caued 5r tie taetia.
Tie Chair raleti tiat cTcrj eae bail a xigat
t to express ticir og iaia, aai tiat tic raotioa
' was cat ef orIr.
Mr. Kea&aaa was sorrr to see- tie war ia
wkwri. tie Shvttr was cea4actel.
Tbe'oi-
, iter iatl a4 ritit ti caE roesibers
Hvtfetl-
stcaai. tiereMre ie supported tie autma t ,
teceaiUer. He tiea bt tiat Mr. Wiitner i
was SaHe ashler tie cuas&tataja &; Hbeleos '
wertts. As Cat as tie eiliUrilaiself was cua- '
eeraeil, ie aad a gnaX respect far bin. bat ,
tB ic Lvl n rigit t ill ase. tie members- i
It tie Heose wsied. tier' cuaH briaf up aar
eiitwir befiire ticra for tr'.iT
His Ex. C. lie TariraT was aot ia farcr cf
aaj reaxi. sieasares. bat tioa -it tiat surae- I
tiis sieawX be ieae ar tie ieacr aad diai-tr-
ef tic AsacmVtj- aad ciioatrr. It was feel-
tsi to talk ef mgT"iin tie press. Tic last
SaWraar's bsac was tie SZeta aaaber, aaI ,
aaj eae cnikL cxaauac tie
i io4ire tar b&neifL wbetierfimnlnin of tie nm.
I was aot a&ewetliatbia caaatrr. Iatiataaai-i 3Ir. WoI raort-I to refer tic nport ta Cora
ber tie Kiaf was iasaked. ami be eoail a' j "aittcc fif tie Hoose aw. Lost
tie kxsafced witioat alroatia tie wieie aa-1 3Ir. Upa raered ta apfntc the report,
taoe. Tic raeoiber from Seati Keoa saU tiat I 31 r. Keaiaaa H that tiere was reasoa ta
ie was tssalteil ta tie paper eaOeil "Ka T.m object. Gcoeratiy, wSaesses werebraai:atbc-3fkaaiaia-r
If ic had beea a 3iaibiter. be ' tie Committee, bat ia tiis ease tiey bad
eeaU say Hi tf trcry Satarday. Tie Gotera. i harried tinrai witioat ataci care, aad de-
, aunt siabl bare power, aot ealr t protect i cUed accunling- tc tieir own wishes, witioat
tie name of tieir totrti3, bat tie ecers '
i of fareia tcraaieats- Saea aa eJaeerwho i
1 had brea-it home ear Gaeerr nj maslr in- ;
' T I . . .l- t .n :t. "
it was decided two rears ai tiat tie
. W IIT1 AWOD USDS Car-
wori waj diarespeetral ta tic House, aad aa .
cifitor wh ased it was rrprntfl by tie Prtai- i
deat of tie AssearUy.
Mr- Siodws was in. ftror of apiotdin. aot
oafy etc draiiy of tie Ktay, bat or tie whale
people. A fh! deal beea said aboat aa
attack npoa tie Kinf . bat ie was yrinf ta
ibis W repeated rasolts ta tie people. He
was giad to tee that tie resolotjoa came from
aac ef tic rjeaeje. Oalr one f-k cuaU be
feoai witi the resolatiua. He waoAi iasert ia I
tie arcamKe, u aad descoir tie iadecendeae I
uf tie HawaSaa Bat&in.1 Hiese attacks apua
tkt Bfcertj ef tic p eopfe were earefaSr eon-
ceaied friar tae satsit-a. oat ie wu jtai to see 1
tiat tke cretf ef tie cxemJbes were at last !
ef ri- Jast sabeeimnxt to tie Lut eleetzoa 1
bk iatfBnseauaTf-, jcu-. n an.se usui. curse
at wii Tariuai aaeajniQaa artfakes aimeti at 1
tie md$ewlentx of the mtbicu If & maa. .
crjti eat. GX sare tie iviar, bat at tie ;
sum time stahs him in. tiie back, ia lie t lie
1 aucsidznd WjoL, aail receire pntf?ctMaT He '
tSI nc wislt t Mrtarnw ti frxLjirt. at th
prua.. iHit treaff&erj ajni Izzlni were two
f t&tioet tiiinj. Ha (Ed aat dear tie rrjiu ef
duet tamjrj. He dai aat dear tie rrjat ef
eiSbir tu evmmeat trpno pokEc aiea, bat ie K
I aa rLrit ta iraf tie triboaaU ef Justice-1
an
;
ta toe mad aatl xSifr tieot before tie waeb
werkL Tiat paper was circulated abnad rerj j
ax6eaJiTeTj, aaii waj ffitinj a bad aasie to
ear sarin a- Xs Ctr tasaiss ta iincself. ie wu
careless,, bat ie wqati defaii tie pwl aaaie I
of tie Jiax aad. of aia people witi his Iut
breata- Inn witioat no danier was ta b !
reareii. toe witaia, treasaa. raast ce earcrxuy
guaried ariinst.
3f r. Lyoas wu oppoeed ta reeuruHeriag tic I
rrsoataia. ,
fLa Ex. S. E- PiHHps ticagit yesterday,
ea accraat ef tie resifetL3a iszpoeiaf a daiy '
ea bwrseg. tiat it weabi be best net to say
aaytiia, bat aow- ie weald support, tie me-1
tiua Sir recoasiderariua. As tie resolarLia
tawod. i caSed vrpcrr. tie Atxaraeyreneril ta '
cxaarra tie ajfced Bbelaru matter, aad re-,
port a port a qaesciea ef law. If tie resoLrrioa i
paseeii, he saao&i bare ta- read artr a Iare I
amoaat af printed matter. He tiaarit tiat !
tie article referred ta by most of tie members, '
ra East Saarday',5 paper, wu groeely EbefeMU.
A iirri. oScer ef aaecier Gereraaxeat wu 1
bruagat oit dssrepute leeaase ie accepted a
mark of iig-a, aiatractiiia from tiis Gorcra-
meat. He bad tie best of reasona to beEacc
that i wu aat trie. Saci. aa artarie waaU be
aefai m. aS eoarts ef tie TTaiteti States as
irwsly Belaas ; erea a jostare en. tie extreme
barlers ef Caasu, win- hauls bis coart ta a !
bar-rsara, weoSd sa Sushi it. Tie Haose eoold f anit aie taaaat taat tae member for Hoao
instibite ratiarries be- a Caciaiittew or be tie lala wu mere ef a friend to tie eoaatrr tiaa
erEcers ef tie tjarerameat. Tiere were maa r t
rsasero wiy tiis siriabi be iatiaircd. iato I
zartrr to zuaie fatare Lfirislatiaa. aail ea as-,
eaoat ef tie dignity ef tie Hoase. He wu 1
aat abs ta- feel tie faS ar-e ef tit- term
Haapiffme-vti,tr ea account af bxs Eraited
kaawlalre af tie nirire IaaTnare- bat b
kaew ic wu rery ooeosrie to tie HawaSaa I
ear. He wsoH be tie East maa to il) raize tie !
fiflertj ef tie preu. Eat, tie Eierty af tie '
ares aail tie- reepoasiaartr af aa editor were i
- j dHerear-tims. There wu here aa eeaeor af
j tiit prs. aad pcohably aerer wouil be. A
arjary yea eoail rererre wu ta hare year I
tiut AtZT3j-&eTi.enIr ie sauC, it mixhz be Lis
daty to preeeeatef bat tie Suae bad tie rxgit
ta- Faring tra aaj eae fiein tiesx Sir triaL He
remembered tiat ra iai m Scare tie Les
Eatare aad. efiea: d aen. tieir .ittaraej
GeaerU. to pneeeotr enrcatacj aad csiiv
n.t-e.Tur 1. HUT 1. T. IT
aia.iiifT, ht AtrjniijMr-U.-MWVVfilEe-VIUF taUOi. '
mr aa exammacaoy tad ufrT cue report ef the
Attaraej-eaeralV tie Hdie cttriIVI taca to as
beetpatiased tieax. Jj aa elSeer ef tie Ger
t trnrm enfr. be wrwrld ant Be respected tf ie ptig&ad
t&iags s Jural. afiC Ie passed ever. Ka (
' ponied, ra. aa owa laad. tiranri a teirriLIe pe-
I riod, aad lra sees, tie befit cf lWEar to ;
I points ef personal drzaoy and iamrr. It
iMUk -sitT saiiiii. WAIX asiJefJB alt HUKtk wK tat
; tie rigit and prinegw af creryese to laatara
tie agaiEy e tie 6ererameafr. He taaaii,
I tierefcre, rata Cir tie rsgrmtfifrTinna of tie
I rcenlatiair.
I Hr. n ifakana. ocpaee.1 anytiia of tie
4 linii. Her tSirajit tiat tie eraser ami JCt
1 J Oiat wu frirTnTtrd Sir tie Terr narrate
! aaif peapLB. Taoea papen weald prn&ahly i Tie rrsnlxtiinx. w-uapnaesr eaa xxd be srrjv
uirtr tae fWmnw of tie P. C JJxertir. f pirtrd ic He tiunrrit tiat it wu mini ta
It ti lorecanieat ami peajle wera mrord bj r
tlijteaBiIaeaaf aaaf paper, tie readwuapea
Crr frntxK til be aace-, hr replyaxj tinuji. tie '
gjeaLiiiifnggrgig.
Ifr- FnairTiiTT taSI txt tie war! "EjopiiX-
wu wTTirraV rrn-f fr-it f itberaf
t &m Kawacao. rnrad a sesas af srrmfftTrnTg
enateapcBJt t EXealrnrrJ and aUerly meaa I
Ee tinntt-ityr.Wlgcaey racfesrc
' upanluil iojalt t tit tia Mr. T.
nu" ikiK.
I 31 r. u& nxl th.it Am wn MrtnU
vtaI a U5urinl Sir. act; er.
a Tvtc u that b waU ysttls. U
1 ti-wjit thit Mr. Wlit3r dwrvl . rtpr
1 susl trvat tit H.ajt. It wu Boturwus tilt
' if vi3 qtticX t pttbEsi iiri tltat ef tic
Gvitraatot. bat sWv t aisle tit ia oj
tiiar ie u wrvnr. 3 or ht r II Ie-
ht tiit tic Kta$ haJ beca ixutoL lie
tiiiit tiat tic mulatMS xat t dt. ai
i titfoU rote ajaiajt tilt, bat ta tirur cf a
rtoaiMcratMa.
Mr. C. II. JaJI tiJttit till tic aaUcr
wai Qaat mixot. bat a aaiaM st mi
araiat rreca9Iratwa. if Vr tici a to; it
cwaM b vatntcil tilt ic m ia laror f ia
ralU t tic Uvrcruacat. r His Mimtr.
! rJ "Hwpaiaicaai waM a5x iil rrpeU-
twa aa Jtaat. 1! MjtctN t t worn. aa
tioazit tilt Mr. WtitacT ill a nzit'ta call
i neat icrj saea aaotcs.
i t"f "HtpauataarYia tic ACJAir.
latwo u rat a4 cixrwJ 2.e 15.
His Kt, C. itc VarizaT tiaa norrvl to tabic
i tie reseiarlea.
' 3tr. Ealsaaaa Beredta hate tar qLBtetioa
HscaS5cl aew.
Mr.IlEtrvc..H;i rroie.1 tj uKltiaUcirpcstrnr
Hu Ex. C- Je Tarizcr wUiiinw Hi rastiea
aaii secvotieti tie atetiea cf Mr. KaUtaaa.
. Mr. Hiecicwiexf of eptawa tiatUr.TTait-
cer ial beea paaoicil caeaxi br tit remarks
' alrcadr raiie. ticreterc be brocjit furwxpi a
! raotloa ts iotielaiteiT pestpecc.
I Hfs Kt. F- W. Hateiisea raerei to tarapca
tie table. Pcaisr tirsc nxetkas. tie Uoasc
I afearaeJ.
Taiwr-Ferara Dat, WcisrspAr. 3Iar TT.
Asseatblr met at 1 a. x-. II. U. 31. Etka
aax?a ia tie ciaxr.
After prater by tic Chaplaio, tic ralaatw
of tic p recediB5 jar were reai aad appro red.
Oa motion ef Mr. Keaiaaa. tie rales were
saspcaded aad tic petitwa of Hala was ttca
ap.
3Ir. Keakaaa racrcd tiat tic report of tic
Ceraraittre ia farer ef papinr to Hals tic
balaacc ef tie apprapriatwa" tit tic Oaia
oai carriers be adepted. Arts IT, 3Toe Stf.
3Tatiaa lost.
Riroxrs or Coinrrmis. Tbc Jaiiiarr
CerasLittcc repectol oa tic peritHa aralast
tic Suti Koaa clcetibia, ia faior of tabHar
f - tic petition.
J tiaarit as to tie right r wronr ef the
cxattcr. aca eeia tae case, be raered ta
fer t a Special Ceamittee.
T, HtlthM.1 .. .1 l . r...v.T..T. v. i
.- -. .im . uiwwua II WI
cea caHed t appear refute tie Ceramittee at
" clack A. x- yesterday, and siev reasoa
wiy tic present number front Soeti rTtaa
sieald act sit. He bad aot presented iirasetf,
and tic wiefe Committee bad acted axardinr
"e nest ot taetr iaowieiife- oae tlunj,
aawercr, tiat wit ia tie petitioB was worthy
f a tire, and. tiat was. tiat the whal ifty
siiraerj bad aot roted, iecaos tie pCs were
etfleeu cererc r. x-
Mr. Xaiaka sapported tie motion, of tie
tneraber for HB to approrc the repcrt. Ho
saal tiat as far as tie member biauelf was
wMseerned he fuul lidae iiitJiin j ymng ; tl.
ta ait iL aar ctMr wu.
His x. H. PitSfos iris ia fa Tar cT Ap
praraJ. A time hl ba m& for witst?e3 to
ojnx befir the Cmmittee aa i nane baiisaov-
td t&t7KlTesr thermfarr, 05 fir u they were
caomrneil. then wxs m eii-Icim of tic truth
ef tae ptiaim.
3Ir. Keaxaaa sail tut be eculVI point cut
Frsro anrffaj tie ygeetatun wlt eeme
w iiandiasi Ir tiua Terr Eonw- and wka
eftea ukeil aim wia tiej were ta te
rasimened t testify w tie great wtqoj ra tie
gasimened t teatiijr w tie great wtqoj ra tie
Szti Keaa electian. Ticrefere, ie prejetl
ctetiaa te rfr to a Special Committee-
Kepot of CemaLittea wu asrnTc!.
3Cr. C- H. Jaid atTed tie orier of tie daj.
rusen.
OaaziL or rvn Dat. The reeeoaHerati.
of 3Ir Kill's resoiatna wu ia order.
Jir. EiodM aauald tie creaaible u fit-
tr" Klereot, Henry 3X. Wiitaey had
beeairalaa time trymr to destroy oar a-
cuoat iroiepeaiieaeo, ere. tie aant taat tae
sxeraner far rlohala bad remarked tiat be
lir. K-, spoke " eaaaiariy."' bat it wu aot
s; ie space to tie pernt, and he woald aat
reenct a word af what ie said. He heced
tiat aE had tie rood ef tie country at heart.
He eoail at befiere tiat tie member fir rTo-
hala did a. for yesterday he bad slid tiat be
had wrttua far ha paper, tie Xeeiea, artidei
azarost tae eooatrr.
Mr. Lyecj saui that be bad written articles
apoa. aaaexatiaa ra tie P. " Jifierfieer, aad
fie saaold azam.
3fr. Eaedex preexeIed, tiat ereryone who
took tie oexi here nt tie H-uxse. rmZated tiat
oath, if ie aaia wrote apoa aaacxatnn, for
taat wu 9nraetain aimed at tie soTereigBty
of tie Khf. If any one eoaU write apoa
sabject and nesaeae it to his eorLjcfeace,
' aoa do it. To, say tie lease, it weald be
eooaettingr wita treuao-
3fr. Ejtakaaa saii that it wu tree that all
wrote iatie P. C JidtrHtr were traitors-.
tie membex far Keiaia- Tie HoaoZala mem-
ber ia.1 Bred here tirrty years, aad aerer ret
aad ie daae aaytira; raeomaataMe witi. rat-
ristisci to Hawaii nei- Ha.i tie men her fit
EToiala Greil her fanr? ercooli hesaaw-
so-srwd a record T
3r. Kahoo eaae,l tie member to order.
3fr. Ejtakaaa. reterted. tiat ie bad aat tm-
Iateit any rale, aad bad aat saad Mr. Lraaa.
oat tie member for Kofi-sly He sair tiat
3tr. Wli-itseT aad aS ia part r were traiLirs.
He wiaaed to kaow wbat eZaae ia tie CeastA
tatzaa permttteti 3r. W aitney to eall axecxiers
HeopiEatea.il-.'
Mr. K"xJn said tiat tie reso&tzm asked per-
anaewa far tie elttaraey bescral to exam me
tie iseue ef tie P. C. JLeinrtUer tine Jan.
lit. l&i$r aad if ticj duU or doi ret grzat
taat, is wrraiit be tae cod ec tae axazter.
3c V,ii"TTTT sapperted tfte retotsticiu He
wisied to kzaw gemethmg ef the aatareof tie
eoeiiniainTi between Mr. Wixtaer sai tie
Bxember Sir SteaaTa- He wu alwars a sap-
liicaunie ana. art).
porter ef tie r- d Atuertwir. bat sow xt
tara.f an aad aad calls aim v " Hanc tlaieaaL
Mr. HiteiteiMfc said tiat ie enasiriereti tie
prambte aa aamrtrated afiertaia. Wiat
wu tie ptftaee of r "n'iTtaTr oim of treszas
witioat aHewinj- irar a Ttriec ta de&osc. Tie
day was spent jesteriajba 5xbai tiiar
ef Mr. Wafts ey, sut to-daj tiere. wu a ra
t aka, AalCAe.rt,. etM taialea. I' !-- iUal "'X T
He washed to know was- Wijjrajry'ji frVnifi
were, so tiat is mirix escape tie lasftjrig If
be deterred a wifppmx. be wooU etaad eat
aaittakeir. If Henry JC 'Waftaey wu
cxat, iVrtaxeaia7mdietatcfc mi.fe egg.
Mr. Eyi taaasst tiat tic wiait matter
wu a small toe and wu firing a? Sao? macs
erne. lie rated ecrxralir to tiiie the
art taat ri. JL. Sitaey fea! poaetaed: ft irrer
desrareaj to tlw IHrTrnmeatL Tie Eernber
fir aTcala ia.f writes. mne f this martrr
He idTtrnieii pansier tie rratsia-
3fr. Lyras taii tiaa fit ru Beit nutria tag
tiaiwaestieBTjjriartijrcosr
rf tiit tie Xhnrtro faro, tiat tiey kad
elenaaat. art tieir aaads aa.1 waierftotaU
Ti taemberi wiiied tolefp, t by iajea-
aitely postpoaia;. At for ta rteotatNa, he
bad a particelar objectioa, bat tie preamble
was false. U was person ally acqaiiated
witi Mr. VTaitaer. aad foaad tiat it was aa
bonorahl maa, aad bad tic trac lattrcsti of
peep at ccart. The Goitra ratal press bad
commtaecd tiis disensstoa tiat was before tie
people. Wkea tie question of reciprocity
case ap tit Uawaiiaa paper issued from tic
Gvteraraeat Press bad Vera to ciarje TTbit.
ctr aad ttiers cf tiat stamp wiUttndcareriar
t aaaM tit country to tic United States. As
for ib owa record, it was clcaa. aad be feared
aot to iar it examined by tic people. He
asked who were tic tree friends sf tic people?
tis wi came here for tieir rood, to teach
aad j reach to them, or tios who wished to
throw epea the doors of rttra-eelline;.
Mr. tpa objected to tie resolution, bat stiH
ie wished ta bear the arrumcaU of all tides,
aad so far, be bad beard nothing to change
bis opinion. Aecerdiar; to tb coastitatioa
of which so ranch has beea said, absolute lib
erty of speech was granted to all.
Mr. Kala withdrew tie preamble, learinr
tie resoIaUoa iataet.
Tb resolatioa wu lira pat aad carried.
xtoas aajoaraeo.
TBiBTT-rtrra Dat. TartsDir. Maris.
Assembly mst at 1 A. 11. H. 31. Etin-
aaaoa ia to caair.
Prayer by the Cbaplaia. 3Caatea cf pre
cedia day were read aad appro red.
KuotrTtasj. Mr. Martin introduced a
bill ia regard to tic practice of Hawaiian
doctors.
His Ex. S. H. PaOlipf introduced a bill to
punish barratry.
Mr. Bishop introduced a bill to extend tit
powers of tie Bureau of Immirratioa.
His Ex. S. H. Phillips rare notice of a bQI
ia regard to tie serrice of criminal process.
Bales were saspended aad Mr. Wilder
broar.it ia a petitioa, protcstia; against grant
ing a subsidy to forcira steamers. Petition
wu signed by scleral Srmi of Honolulu.
Tabled.
3Ir. Eoakann introduced a resolatioa, to
elect anew- interpreter.
Oa notion cf Mr. ahaka tic resolatioa
wu iadeaaitely postponed.
Oao in or tub Dat. Report of tie Com
mittee of Commerce, oa snhsidy, and a bill to
promote cccaa steam navigation, were in order,
were read, aad Mr. Hitchcock raored to go,
into Committee of tie Whole for their caa
sideratioa. HU Kx. S. PhUlips mored that tie bin be
ordered for engrossment. He objected to a
Committee of tie Whole, for if discossed be
fore tic Hoase, tie debate weald be siortcr
and more to tie point.
Mr. A. F. Jadd supported tic motion to
commit to tie House ; it wu not only tie
freest method of discussion , bat it wu the rery
point arred by tr e ether side ia tie former de
bate. Hoase went into Committee 3Ir.Kama
kaa railed to tie Chair.
Bill to promote Ocean Steam 3arigation wu
read.
His Kt. S. II. PhilliM mored ta adopt sec
tion first- He said be made the metiea to !
briar the matter before the Committee, and
should support tie wide measure. He oJled
tie aid of tic coon try to a regular, metiid of
discharge for oar products. As fcr steam om
maaicariarr generally, he could aot go into aa
elaborate djsqaisitMa apoa its merits. Bat,
ia the position of tie Island; it wu import
ant that they should hare regatar aad fre
quent commaniratira witi Sxa Iraaeiseo, and
tiroagi it witi otier commercial centres of
tie world. There were here many socrces af
commercial strengux, by ear agrtcaltaral pro
ducts especially, aad it wu rmportaat taat tiey
saaald be promoted Dy ererr posstble means.
The jwsitMn ef tie Islands wu cf the utmost
importance; they were the source ef supply
for a Urge part of the trade af the Piciie.
Vessels ia distress came here, aad it wu tie
mest araHable port of almost tie entire wia-
Eng acet- War eessels a!sa tnaeied ber fre-
qaeatly for iaformatioa aad supplies. If we
wish, ta baTe ressels rceratt here, tier most
and tie Tartans things needed by them, and fre
quent, regular, and reliable means cf comma
meaner wtta caa traneisca is, ta them,
of the atmest importance. If it wu known all
orer tie world tiat a steamer left here once
ererr third Ifedaesday, aad another arrircd
regularly, this woald be the place to which all
stray tmc-s woald came, especially for rap
pCei. Exactly u on tie land, all went where
tiere wu a telegraph, railroad, aad steamer,
fer information. Ia former times the Paeile
wu shut off from, the world, bat now serenl
lines of steamers crass and reeross tie
ocean. Vessels sailing in this ocean will seek
eat tie most reliable place to procure iafsrma
txorr, and if it should be at Honaicla, more
ressels will come here. 3XereaTer, tie Islands
s&oald keep pace witi tie world. If serenl
lines cf steamers intersect here it will become
tie centre af a large and incrsuing trade. If
tie Islands are to be tie jemetwa of a large
naxnber af steamers, we mast be early ia tie
field. Erery one eaa tee that we oceapy a
central pasitaia- Bat Tahiti dees also, there
fore wc mast seise car opportunities in erder
to be before ethers. If a line is estiblbied be
tweea here aad Saa Franeiscv, wc iboold
probably hare lines between here aad Tahiti.
The GeTerameat f Tahiti are ready to grre
iSJMQ fit a Gae between here aad that place:
ia that manner tie drferent Hnks of the great
chain wiH be made, If be were addressing
merciaats, it would be rsnneeessary to add
mare. All tiat is in aceerdanee witi sound
domestic legislation saaold be done to connect
oarserres with tie great we rid. AH tie trade
tiat eaa eaaeeatrate bere sieoH be helped by
ail tiat wc eaa da. AH ccald see tie impert-
ance ef patting tie Islicds apoa tie great
taaroagarare at ocean narrgarian. AH the
luxuries ani necessities cf life win be a-Teetel
by rosi a state ef things- At tie time af tie
haiMiar of tie Victoria Bridge ia Montreal,
ie wu tiere. Ia tie wiater all cezrataniea.
tsas wu stopped. There were aa telcgrasas.
ar riilroads. A few men could get control af
tie markets and ererytarng earnrninded fa&es-
loas prices, tiat when un interrupted comnro
nicatiag wu estab-Uied, all this wu elan red.
and a tiart market became mpoesibiV. 3w
tie- ecer-xioa of this principle is jast tie
same apoa tie sea u on tie laad. We
en -hi to cstaiEsi steaat eara-aaaiatiaTi with
tie world and become -mly Imkeii witi tie
great aatjVins. Ererr thing eompatihle witk
tfiagaaftiecnantry saeatd berdece for this
great cad. Same hare said that we ceroid get
along well caacrgi. witioat steam, tiat Hone
lac, is an aid fasbisael place, tiat tke er-ht-ees
trice ef ti steamers would B4t bencli as
any mare tiaa tie packets. A bsg.Et ef
arrrrals af niT enstU be rirea. Same ef
tiera were eiacee ressels. Seme left Saa
Francises tie carae day aad arrired hex at dif
ferent times. He tpake af this to aaswer tie
argument that we were wel corcga- aeceuimo
dateji by sailing resjelr. Bat steasx eamnox.
ajeatzaa is sa g-rat a beaeat tiat he felt hard
ly neeeeeary to set it farts by any argument
to rsafonaite ami enmaerrial Ba- Bat it
wu said that grris subsidy wSI result ia a rao
sapcry, tiat tie prior wu toe- large, tiat
freight wedd be nrseil. Ia dealmg with any
airparitam, eaeat ste ooes tae best rt eaa. It
is ta is erery day Efc. at crcry bargsis we
make. Thcrr a fome price tiat we can pay,
aad tonu price that tiey can take. Tke Mia
istry bad erirefalry examined (be fasjeet, aad
tiey theaght tiat ti-e saas ia the 121 was ane
wise-t ta stezai eataaaaT wocdi sjestct, and
had thffniseires to cr ciaditicns- If any eae
tbnagit that it wu too- staeri, and tried to cat
xt daws, tiey waoH anrjr nested m dixnacS
the steamers. We f repot to pay ilAfi&H, a
e-soddaafaf raoney; it wu sua anwmit that
tie- lifHi.is cartll rar. This wiu act a terms-
sent rufceily, bat a- tart ef beea to kerpi tie
ramruyathccsaa&B-8XBtsf tieEae. Itwu
not propneed to fay it alt at eace, bo. froca time
ta time as tiey aV tie wark. Aad tiey waatd
t hmld by penalties and tti to the perSara
sssr af tie warr. Tie Tar sprat wsoid lt
isrc to be zeaaa sca by rarmaecd tlTitmei
A phxa had &eesr iCerivefi to pay up in rams at
are. tea, SflcA aad twntj-BT jtare. Tbera
weald b a diflealty ia raiiinr. tit money ,
for the credit of tb rorerameat was good,
aad th bonds would stU readily aad at ear.
The plan was ta taakt ti bonds of all rrados,
to, tiat the poorest maa eoold in Test bit little
taraiar ia ticca. There were Inquiries made
almost ererr day if th rorernment bad txJ.
wiiea poor widow aad orphans eald bay I
M.B iKinuami. mere wu rreat
waat of something of that kind ia tic com.
maaity. A safe place to latest small rams.
aucrc was jt9 uoaoi taat uer woald be a
rreat demand for these bonds. Ti Interest
for th irst St years would be $1,300, aad
for the payment of tb borJs. witi th" later-
1 . L. .... i ,W . .
csi.oa the whole reriod. a lejs sum than s.o00
annually will be reunired. Small tnourh and
nothing to be irlghteaed at. That eoald he
rald witioat any troabl. Aa opium license
wu sold ti other day for $10,090. That tax
apoa a Tfc of the poorest dau of society
woald more than pay for tb steamer subsidy.
Ab objection mad wu that it weald disturb
tic existing Stat of things at tb Islands.
It woald kill ol tie rackets, to it wu oa
laad. A railroad killed off all tie stage
coaches. So it wu all orer the world, pro-
. v:r i .v. -ii . . ,.
F'w ii m oils oaoiis. it wu well
known tiat ia tb old world, when a labor
siring machine wu iarented tie laborers
tried to destroy it. So in this new thing, we
mast loek at the eventual good. It wu by
the energy of ti merchants tiat. we had a
great many of the conreniences which we enjoy
here now. A strong objection wu made that
ti entire ijterests of lie islands would be ia
tie hands "f one corporation. It was better
tiat they should da it. being bound, than
that they should come here and by the
strength of their capital, force off opposition
and then grasp ns like a rice- It wu better
that an agreement should be mads in tie com.
mencement. We should be always on our
gaard against monopolies. Bat in the bill
nnder discussion specize conditions were mad
and tie contracts mast agree witi them. By
tie terms cf ti bill ti interests of ti islands
were folly protected.
3Ir. A. F. Jadd objected to tie preamble of
tb bHl. II wu of opmi-m that no snhsidy
wu seeded. If a steamer left the port with
her hold fall, the charges for freight woald
pay her well. It wu the same if two steamers
were put oa. In the -first section It wu left
blind what class of ressels should ran, for
what tiey should ran and how often. Ia
answer to tie Attomer Ueneral's
about people going after government bonds,
he said that showed only tiat there wu a
Urge amount of money in cireaUtion. If the
poor wish to invest their money, it wu at
ticir own disposal, and could be pat Into
Undt or anything else. It was evident that
the people, u a general thing, did not wish to
have the snhsidy granted, aad in that cue
the Assembly had no right to grant it. Jlor
thaa that. $W.0OO would not be the only cost
ta th nation. The company already received
whiriVre, water, pilotage, and several other
things, for which nothing was paid. The sab-
sidy would cost il per bead for all the inhab'r-
UnU of tie islands. If tie United Stales
paid in proportion, it would make a subsidy
of several millions. So far, what good bad
tae steamers done I Had anr of the people
made anything. He thourht not- What did
the steamer spend beret perhaps $200 a trip
for light freight fruit principally. The sail
ing ressels spend a Urge amount her. But
tie. steam company are very rich, worth u
much as tie whole group-- Almost all the
world over, sugar and molasses were trans
ported ty sailing Teasels, and the freight is
less tiaa by steamers. But the vtrie at ih
market port wu the- same by both steam and
sou. ab products raised by tie people ren-
.muonoi oeiAKcn oy uese steamers.
Probably not a single bunch of bananu,
raised oat of Honolulu, would ever go to San
Fraaeiseo. The merchants of Honolulu came
farward aad petitioned against the snhsidy,
bat the appearance of the thing wu, that an
endearer wu being made to force the bHl
through- If the objeet wu to benefit Hono
lulu only, perhaps arguments could be ad
dceed. Bat better spend $20,000 to build a
light hoase aad establish libraries. A dry
dock was needed her at Honolulu. Omai
basses and other means of public eanreyaara
were needed. If tie wu spent for
internal improvements in the otier districts,
it woald he better thaa giving it for Honolulu
only.
Committee rose, reported progress. Report
approved, and the House adjourned.
TajBTr-SixTB Dat, FaroAr. 31y M.
Assembly met at 10 A. 31.. H. H. M. Keka
anaoa in tie chair.
After prayer or tie ChanTam- tfc. T-.i-.rtt.
of tie prteding day were read and apprurcd.
Rules w,r. -nzrunf .-jj vr. rr--:5
daeed a petition from 1J0 Hawaians. protest-
" .......... ... -
as agirast the $3,eM subsidy. Tabled.
RBSoxmoss His Ex. C. de Varigny
brought forward tie documents in regard to
lie Rexirttoeity Treaty.
Mr. Knihelaai gara notice of a Ml to amend
tree-urn 57 ef tie Civil Code.
3tr. Upa mored that $30,000 be appropriated
fir a road from HUri to Waimea, soul"! of Man-
nasrea. xioied.
His ExaS. H. PiEHps introduced a till for
tie serrice of criminal processes. The bill
wu to authorise and regulate tie arrest of
criminals escaping beyond the jurUIiction of
tie court Issuing the warrant.
Mr. A. F. Jadd introduced a resolution that
tie 3(inister af Interior be instractel to state
tie expenses cf tie Tarious departments for
postage.
3Ir. llirxtcock moved tie order of the day.
jras-eu-
Oasxn or ran Dat. A bill to aid ocean
steam narigitirn en Us second tayliag. House
went into Committee for its ccDjidenljon. Mr.
Karcakaa ia the Chair.
Mr. Eeawehanahala d'liertd strongly from
ti frptnicn adraaeed by tie member for Sooth
Eons. He thought that tie bin wu a good
one. Il daes not abaolateiy grre tie liS.CcO,
tat it ru a species ef bargain by which tie
coon try wu to be benefitted u well u the
Minuter ef Interior to make a contract with .
tie company. ErvJeatly tie eovrairy woald ,
be mseh benefitted by ti passage f tie bin, (
aad he rip ported it withoet intendment. As I
to tie npjpwed increase of rates of passage
IntemaA
asitotiattear. As to the argument afsnjary
to saHir:; Teasels, be did art keiiere it woaW
ajar them, and he addaetd the erperieace in
regard to tie jttleeea:. That iteamer ia.1 been "
rosining for several years, aai the cum her of
$?J?iTtZ2l2 f
teetioa ear praperty wu kept from loss. - t
did sai thiak that new taxes woald haretolee '
impoeed far the pnyaiCTt ef the nbridy. Talk-
i mwrui Ksprarvrment wu poor argB
ntent, for tier were regaUr days fcr work oa
the rsa.Ii, aad for tiat matter we all coaU
work ajvra the rrrads. Ti ant districts wosM
be ieaeStterl, beeaas they eewH ship frait by
the KHat jasi ia time to hire it pat Kpc
the steamer and rent to Hxa Francisco, where
as. y a taiirag retiei it rstigat be two wteu
twtwsmiattis giar erer. If wu a poor ar
gamcnt to fay that tvecaate the: United cute
paid a ruhiiiy we sheali sat. Oa the trm
trary, ihoali d- viz part. He did not ap
rrviend Bark daagcr f lanexatioa by a subsidy-
lie theagkt that Ifco srxutisg of a
mhdy on the etier ntad wuoM be jxtt tae
thizg to poetpoce aarexatioa-
A gaai saaay years ajc there wu a party
acre ia faror it it, bat aiw had alaioat 1ML
eX. Ia Htt. 15rert vu a great deal f UJk
atoitit, aad tbe kaleasM ti tke people
wjeiid all be e-l away, bwt that was sal
talk. Cathelttaaf the trsttsit mv&tk, tbe
jTae stated that the ftertrsmect wu &rer
rag tarxexatarw by pitosiae; the swheiely. That
wu iVi lis ha tees. If tbaee bad beea a ttrirarr
vsuuagla tbe taate at lari C iarai- Paeiet,
ils rtlrn would iar beta tasrU It m a
matter of rmt Importance that oar ssm fa.
cilities should b rtrular aad protapt. Ktk
money was not upon roadi it woejd iniM
only a few, while a steamer woald be ttaileial
to tb whole eountrr. For them reatoat be
supported th bill.
Jir. Uopa said that aatll tb arrasta cf
ia .Miorney-ueaerai was orourat lorwani, b
had supposed tiat tomtlilnp; new was bo b
said, bat he bad heard nothlnr nw jet. Per
haps, nut ad ran tares tobM aceroe to Mr
country, but was it rijbt to ire till rich
company fJO.OOO. Tb capital of tbo steam
) company wis fourteen times tb Iscoratof tJtk
! Oorernmeat for tie biennial period. He
l.l . ,. . ... i . .
.uuugui was oaa policy tor a poor m&a to
support rich one. If th country woald b
benefitted one-fourtccnth of th capital of said
vompany oy granting tn iudikjj, n wooJd
rota for L Th amount granted by th Catted
SUtes wu sa&cle&t for titperformaaceof tae
duty of th ttramert. aad what we gnat al
ready ought to be. enough. There coaM b aa
comparison between this UoTeromeat aad
United States. He could aot vote for aay tiijaf
by which the country woald b u.Nuslly bea
cnttcd. llo thought that the UawaiUnpeofl
should first dress themselves and become com.
forUblc, then they could talk of riving mosey.
What woald attract commerce would be, ta pat
our roads aad bridges in order, so that domes-,
tic Industry could nourish. A petition bail
been presented from property-holders protest
ing against the snhsidy. That wu another
argument against granting it,
Mr. Koakann thought that those who had
spoken were only talking In their own intent Is,
but be represented tbo people, and should act
for them. Ha thought th riew taken by th
Nobles wu rery fair. Th Bill wu rery
good, and its provisions wcr reasonable. Th
member for Sooth Kona yesterday had shown
that he knew nothing about it- In favor of
steam, he read a long article from th Caiefte
of 3Iay 27 lb, concerning th swift transmis
sion of the news of Abe shooting of II. R. II.
Prince Alfred. II thought that the signers
of th petition presented yesterday were trait
ors to the Government. We -ought to assist
thos to whom ws ar Indebted. If the Mis
sionaries who cam her to teach us had had
steamers, they would have arrired ber in time
to hare saved the souls of some who died of
old age while tbey were coming around Cape
Hom. The promoters of th bill were th
wise and good.
Mr. Rhodes said that he agreed with a good
deal of both sides, but he had a few amend
ments to propose. Ha thought that th rates
of taxation in this country and America had
nothing to do with the question, bat th point
is, will we receive a return for the subsidy.
If the question of taxation wu to be raised,
he would merely tay that the taxes of the
United fc tales wcr three or four times heavier
than in this country. AH knew that whenever
a steam line wu established, it was conducive
to the prosperity or the country. In Europe
and the United States immense subsidies were
granted to steam lints, the object wu to pro-
' Biote agriculture and commerce. Steam lines
were great helps to th friendship of the
i world. These facts could not be controverted,
' -A oor ovn country, we mast earefnlly
' examine in tuojeci oetor we aecide. Jiero
hers here had petitioned to hare new ports
of entry opened, and the object wu that all
might participate in the benefits of foreign
commerce. Although tie terminus of the
steam line was at Honolulu, yet all these oater
.ports woald receive some of the beselU. It
wu not by bailding a road at $15,000 down
the Xuuann pall for a few gentlemen to visit
their lands at Koolau, or for little Pol to come
; Hoaololn, that tb whole country wu to
i x oeneaiiea. no laoagui rncn expenauara
would be foolish Indeed. Ha could not tea th
reasonableness of such an expenditure. Th
benefits of a steam line could be brought to
the doors of erery inhabitant of the land.
From tb military appropriation, $11,000 had
been sired, and some items yet to come, alto
gether abor-t $10,000 or 130,000, might b
tared, oat of the estimated expenditures, and
there would be enough to provide all the roads
aad bridges that the coon try needed, betid
subsidising a good line of inter-Island steam
ers. By rcch means the produce of the Islands
could be swiftly brought to Honolulu to be
transported to San Praneiiea. The taxes of
the "poor people woald not be seeded to pay
for tie subsidy, bat on th wealthy sad able
tbo burden woald come, and upon property.
Tb poor woald receive the benefit, doth and
imported goods would be cheaper. AH that
could benefit the sugar growers had been dona
at a former session. Thos who signed th
petition against subsidy would be beeeSt-ted
by the steamers. For himself, he wu at pres
ent suffering in some degree from tb steamers',
bat be would pot aside his own private faster.
i esU for the good of tie eoaatrr. He areead
ed the bill u followi, that th words " regular
1 lnrin llim.M I. m .-,JJ ! .- .( -. ! .
trips should be erased, and insert ' efteiea-t
sea-going vessels of not less than 700 tons
I eaca. Am regarded annexation, he agreed
with the member for Waialna.
j 3tr. 3Iartin said he wu sorry to hear th
J member from Eoloa advocating throwingaway
t?8 Fn c moa'T- barks were running
tie natives made a good deal of mo nay by
working at unloading, bat at present they had
nothing to do. The work of the steamers wu
" J .IE.. UVlus IUUS IZV COOllCS
1 1. S 1 X. at- 1- ,
uc .i.ug.i .1, ... . w. . -J u.o .OIK DI
the natives on th pUnUtionr. Now these
steamers take sway the wharf work of the)
Hawailant . Ht had visited the Reform School,
aad the only advantage be saw was to the
teacher. So it woold be with the ocean
steamers, tbey only woald be benefitted.
The till said nothing af the benefits which
might accrue to tb people. The Oorcrnraeat
wu like a house built by the Kamehamehu,
and It had come down to tbepresentday whole,
bat there wu danger for its safety if the pab-
j UC H1IIIKJ .UKDIVftltll UM COOBI, XX aO
Tised caution in regard to the passage of th
bill. Itwuatiingprolly madeby euUidert.
f 3(r. Eoakaan said that the country wu rich
i aad able to give the subtijy, aad for that
; reason, betides the good the country would
, get, he advocated tie passage of the bitt.
ior-tmittee rote aad reported progrtss. Be-
F PrnTed aad the Howe adjoarntd.
A BtXUASO YTxa. Dmlley CaTMaet
baa been trareDlrjr? in the riaBiiy of Sesrtv
cecUrJr. BeeentlT a mOetBM WwHeSd
in.wd
tiked the popnator to pkj B "frtnue;."
Aweat W gtrea Ed tke gfWe bgm.
The gentlersaa didn't affear is be rerj
"great t hates" at tbe pmt woald mikt
a (hot, aha, acd then Wann h'l3 baeik bf
tbe ,toTe tiU it was tw tars to toH sa-s.
canine,t7 pWOU aad WaOffO.
OOOe. At- this JMCt&Fe Of tIM fW
ceedingj the gent!eit mid; "WeH, mr
friend, jovt eaa pat mm ytmr eae ; 701 wem
neeu 11 aaia.' 'ike fwynttor ie$mm
asazed.bat locfted sore to M ttW tntav.
tlersan went to work aad ran tbe '
trot sod rrgitrUy pst awr imtme. TV
New Twk.
A wick xxx marie bi vm,krteiM he
bad to a easnsoay of bh Hftrw iinirami U
Sopote c(,bat resewwf VmnYmi
"sack a poriios at jtemtk Mum." Tt
hetrbrie vxd Ux ttnfaaj tVSWei saWti
etuheftopertf ,&e JtieMfoiwiH
tx ihef -mtked is emry twst tiiew. aU
testator. asd H , wbat iiiintit Htmf
frvfOiM waiigj fcr the fceJrT "Hctsawt
iWy t teclet feri." uii &ej, m4 wwjM
retain for ymmif tb otliaf fsiai..'' ahabja'
tbee.-mtiti Jw&,iemjmW5
jonetn,n4 imre tW ratt'tw aHSHi
ferfcy ewm.t it tW'twrn w jmA
grjiiSllVi;!. jra - - - - -- - -
UittVSi.:
mV.j.faiisea

xml | txt