OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, November 25, 1868, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1868-11-25/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

PmoHiiait(KHzefte
BOOK AND JOB
FMNTINB KTaiJOUIXTI
THK "OAUTTtK" OMICK
s fTfft4 t iimh all r!M be
run in fiky Fiirmc.
or CTUT DKSCRimOX.
WXTil AND DISFATCH
HAWAIIAN
HH
Every Wednesday Sonuag, ,
at $jn pen xvxex. I
XjJVnl ta 'Fwrttw nKrtT at ST-Tia. f
Oim Oa Minhiar west
WMtt.HwhlLH.l.
UijJll I 1 JJJi
jrr's VOL. IT .XO. 4-5.1
HONOLULU. WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 1SGS.
S6.00 PER YEAR.
BUSINESS NOTICES,
av. i Giiiiirv.
z mrruun.
cn,is. a. siirCEii jc co..
yieCO Ltl.VV Jt joirvso.T.
MERCHANT
fil..lwMtfi
TAILORS,
LETTERS Jt DICKSOS.
111 II 111 rulblwll n .Fart, SaxxaaaT.
c
xiycTicrss:
It
STtHa-
TV. DEAXIITT.
IDSr AX3 5r XJL3
TIBBETS Jc SOUECSO.
SHIP rTt?TrvTy-?g & gi UISZSS
jjg At3.Ta-artCrj8iSasi.
C. 3wf W Um iHti. lrm TKtrtj. "lm
.laoJuaA Cubic -
mb, M ,
IWuilwiMrMiiaiiv i
i.r iii iiii-ininiL iu-t. Oft. ;
TV.t r.KEB Jt .1XX.EX.
; Cm ?- aVaaHat. K t 'CI?
I I TOKUEKT.
IX LOCEIS AS3 rSXST Tm
or smscre ""'
II tnw-Oik - at Tact ilnau 5j r
BOLXJES! Jt CO
5HTP CEAS3IJSS A53 CCKXIIilOX '
Cw wwt Hai aaati. yasaanaaar lMn nax yajt
CLXaakaraaaOk.
CkmiCa
C Valoxja Xa,
rKaWctJaal iOk
KLaaalaaraaaCia.
bCartSa. a OarLa.
31. JXAPlEE.
SHTFPIX6 A53 C3K2I5I0I AGZST. (
XnC laaaawiOi. Xmi WaBara JUaVa.
Xwi C 2ar.ar a llui a 'Wjaar .H&3
IUA iriCaX.VBi)0.
. t "Tim -3- SCOTS, szezs.
La Til l aia I aVunfa. ofcptr f rrt
tfb aaaTCttamtavan a
EOITXV JOAX.
GS0CS2. ASB STT? CrTATrDT.n?..
fi -lm . , M.al.
(af u lasla-R tataalaa l Sate I
a SBAC
CHOG MOO.X.
Tat aat Mai i Caam.ua aaat Tanajx
6n-iai 'Taia'i im'n Imair m i iiaiaia rwaaaa. &aaf
JLfMCiar ato aVaaMA aaC I all aiaa $pa- naaaa
laK Jal ff fan aa. 5u- ianaC aaaaar
IJait. JHyl
.irosc Jt ACUI CK.
Ijrta. "STixitiAii ii ZezzsS. -Jtilirj
aiaW aaii Caafta ImkK ax aW :
Eak.
GEOKGE G. XIOTTE. 1
Salz is. ZdaTto i-f SrrilftTnTgr,
faaij.1 , Ian, faaaaa. Hall. SaaX lUB, ..
a aeaaHsuixataBt fcoiiiait-
E. S. FULGG.
crm rserszs act srsTrres.
lang ril iBw XK V. It flitl S-aax
I. JL.
SCHAEFEE Jt CO
coyyrssios kshchasts.
ZD. H0TTSCHLAEGS2. & CO.,
rsuczr3s t cmnrTy.n9STrr,.f r tts
Biii.iii. S. L yt
JL. S. CLEGQOBA,
aTEeiiSAlX ASD aJTAIL BAI22 ET ,
esrrsAi
lASDISZ.
ITai TVfcrf ftaav camaraf Qaaaa aaal aTutezaaxs
fsrwax SauaataL feaaxa T.ffi Mnii Tra-Tt g 5aaaa
THEODORE C BXtCE.
x.' BKtUx aq. K t Ty
IJ. H.4.CXFEEI Jc CO..
GIXZ2AL C0XXISSI0X AGZ5IS.
THE T021 X002S TATESS',
11Y J. O'XIEEE.
ts; Ctmt Kxtacrtt Stnta. ji
CXXJLITCEX C BKXVETT,
TTtTTg TV w.'VirTO,Yli;l
Aai lanaSoJa. Tars fsr SaaaEalx. -. i
X- r. mm. A-azsxz. !
B. K. QUXKS at CO i
IX U2T C-OOZH AXD GEXZZAL
xezchaxdisz, r
. rCX fcrart, a&aa CUI IiiW -J
z. r. A3AXS. f. c.vniri.
AIAJTS Jc WILDER,
Arciioi & coxnssiox zzsczatcs
raMScrrax.BaaBfaax.H.I. pj
C S. BASTOVT,
AUCTIONEER.
aW.a i.MiiLatt.Qraaa' cztaf,atai ajcr sraxajaaba-
J OHJ H. P.ITT,
Xxrj- PaiSs -? :tr - cf 2,
Tara SaaarbBlza. OSaasaaStxkaf
H. A. "HTBE3IAXX,
NOTARY PUBLIC,
3 CCct a? tit tTaaraa Sa5az?3Dex fl4
Tm. aaM at ian.j anniiMajiii. rli i
baammMiCWIIMPH
.rT- ITl J nil tat aaiat.
l1ii If Til' iiajaOT.fciiaa.aW.aBW
a- li 1 I .aHi "' Tj
yi. T. DOWELL. j
CAS313 A33 rHKsrrsiz. ;
c raittMiiKiniiwnviiMt 71? f
aiia ni'aaaiaaaTrac PI i
SERSSIX PBUaaia
UUSIXESS NOTICES.
CC X. a. T CATTTX.
C K-trRiVKK .V co
COPTTSSIOy HESGSAKTS,
AESXTS. or Um Emm u Mi.lmlm
Jl O ILVT i"5- tUt 71i.T. WaAlaAa. xxat
l -cirsTiw lhtPutm nj. r
mil l ITKSn.
.VES.X Xc
Ola. Mmllik
J CXoKitCt.
K. S. iIB t H . . ..
....Vra-Tark
I S-ii
1T iin 11.1 OrtmSmOmSMi. ifem.
aaat .. wfcr Culfc ' g FlnV
hlSinfc !MrkXitKli33ict,aiM,
Win ii.M-l. yin
J. I. HCCiHES.
DSOSTE ASO XiXCTiCirSSS
" kaaaa f j i Wiri. Ckrrsu ava( am
aaa,..i.at..ai iWnjam. A3 afci jrvier
f ir il In. Oror t JUrt msi SiMl
Sewn lank t1yt
i IL. Jt C SEG ELKEV.
TEST. ZESTC JlHB C05P.ES SHIXH3,
ash sHsr rsox -srezsrss.
awir. Ijw fc; Baw "bAftn
. -y M!,?a? . O-in-.
nml; br Otf Man' pdri a ttur
. w r aaooatM caa m iw
J. II- THOJLPjiOZV.
Cxwr Ssw Ktj-tt.
aBaaw.JMgMCtt.IM jv-j
cf4;v,tliIi;iT.
fanv a laft T-maiL IVaiaZ aas v'nn.f
aw Ihl aa IamauVar c saaMcwElx. tmo
Jaaj HiiJ raiiala.j!i.a-riataaa a2acirta
srasawc aa aam ac avtsn-flK aaasaar
JOECV AOTT Jt CO
! COPPES A2TD HJT SHITES,
IT iaanr a a-aana ta afc taS A art m-
j kk 3j 11 alia, a
Maaa. raa& SiaTCaaK lana. .tj rioan.
at. JA i Ytmi. a.gatt aawctaawul Tjx. Vir-y,
waack fipp aVr ul &c ak Vuat in
JlS iif- at aVaiunaiC m vat. Sacsn af
J5a- t4sa ku ta taiac iMamia iS aI
JA?IES I LOT L.
CO0PHB AZiD GAUGES,
Ai ti Oli Sai. c4r 4 Seiifl 53.
A Lu-p- fi 5JaJ J ti 0-
"
i a aiwaaifw ar aacEal a iDiaaaweaaM cf ta
aali 11 11 1 velt art au aaxtcafcea BaTinC soii far
3m. J. COSTA,
JiWJiLER AiD ESG2ATEE.
Tin S"t. C7-Zf.ru Odi JeHra-i' HaS.
atfcafaw-tacgatwaaYllwinfriiiiw'.jMT var): at
aia saw if auuaiiK aeit 13 VaaA aoii Oi i niha
aac Tiaawii i iiii ri i it, "- P"rl 'r
GEOBUE TIUXUIS,
LICZSSSD SHTPPETG AGZST,
HE AtK W fitUT t MCSJSS
irmi Tiay t Gaaxrsoa.
at;aa.alaa caaaKSaf is aalSaaiaajcill
Xr a. ci aaaagwaaK ax Sir teaT u ft aau ax
G. TT. .TOETOX Jt CO
C00PEBS AND GAUGEHS, ,
AttiiSra- SaTf c- ti Xrfi
Va art yrapanf 5a ansi ai mat vari Laaraaw
a: tirf a urM ta Caann. Hiu wrr vrfu
fwaa af a& ira7aV lwvz. V ar a aaai2
aaai S.T aair. i (Mt aaal Sisnil f Mum ion.
aafaat. am vaf at W n tjpae .
36pta Xaan. Aa. aarfc awaa. a a. lairwA aaaagaf
aatf Tunavl fti ffiniiirir AZ aaaa f '
Cann HiL Jifii aAj aac TaafoSirsaur-
PIANOS TUNED.
PI xxui titer XaulcaJ
ci cm cut titc Fl&mai av Caitxr. ,
VOLCANO HOUSE, .
C3ATKR QT SJXAUEA, EA7TAH,
a THIS ESTABLXSIXHEXT IS 55 ;
axe nnrXEattfTiaaunaa
ritiai ftnac van auur rtEr ax i.'r aam-'
JarxiMa laiiii n s fi afci iaf transt itaiiii i.i
TxjwaaOT twataa fartta Ouar aiaxaxas tiu.
STEAX A33
Hrrwi Cn;Tf aoi SaV,Rf if Stcrri.
CXULKGES KKAS05J.B1.IL.
waTTaiTi. wrasacix a sue sac K37-. ey sl h.
NEVILLE & BARRETT,
; Pisnlcrc Ccncrsl Cfnra I'csncrc '
t lumbal U UWIbltU UlVHb IVULrpWIO
Irixs.i xaaxcr txfit. Kiti ii
Arrrf xJ Htza4iix
. S- Cixtrarj. J
II! !
C IV. aSDREWS.
TVT A CJ3CI3SriST,
Tin 5ai rrzuitt Oli rtZjin' Hx3-;.
Gires- jaatwixr i?r '7bj. ts tbc ncr f t
Mrwiwi a JCiaTAxam, arr axAr la Oritr.
T
HAWA1LLT LFiTHER.
KxJ.r T-i-,-J- t,- c..ry..
CUattxM
Waimpa TaBserjr,
aal tr aa is i Lots: JLtrttC
A- i. CIH-ZX.
3KSX Ajtsx.
EerCA COFFEE.
I HATE OX XZA3TD A SITFESIOR
Licaf-
Coaxa CofiVt?.
Seiaradij-XEiAri. HTUTE 3ASHZTT,
aianFxK3siattaeoaci(taxiax. ascaxaax at"
fa aalit ax ajxsactEa , 1 1 T t j
a. cue Hon j
I
FOREIGN NOTICES.
COXSISSIOX HESCHAKTS
mxiMuxi,
IVratuL
5C'S"AS2ISC A3Q
G0HHISSI0X 3CEEGHAXTS,
Swat n trkrrj i r jrrmie tamomt fcj
EIa.ir)nvnltinnm
f icif w tvA S3Sfl. S V1
CteSM. w aiotfi -- nil- 1
rji W J3". it .laril ci
J C -.rr I O.
IMKm.
Xiiftcxvr UbnlwsJhiepGC .
33c rsv& C ...
terCMsiwt0 ,
Smk 2U1 3 tv
JLt 4. Zw
LiMa29Mt ;
lanuntifirNL
-Mjt
E. TAX SEED.
V
WH0L"KSAT.-"R T)T?TTfM?-TSTS
-
INSURANCE NOTICES.
EOABD G? TTS3)S2WSiTESS.
X lap " AcrnB irlkSu rrucsxa lou-l
CalLCanLa lucnw Cn.'r
Bmaiau' 3itcii auiavi lad. Co, I tie ISti cstarr. Bet tcvM it pcssi
UMmwCantu LbCe to traie Kii- Wda as aSr cf Ktcr
vauiamu tana, siial I
wiSurr
asit Guar E3 as ec aar ta $uYarL
anajiai ai hot a t aurjuit t mm.
-S H. HACEJZIS a OX
CJLETFOKAXX
UTSUBAXCE C0HPA2TT.
"T"VHE r-TDUHjltlED, AGKXTj r
eft aazvr iubsut. ILara twa afuanxais
r-riEKt aai Tr-)
1aUVaaaieS,aailT!w
E. HAXXTaXB A OX
? I K K CII AITS " jnTCAL t
2LAETSE ISSIJHASCE COHPAiT
or $a Ftucim.
ut Trtuurt.
IIAJ1B CKGIT-BUEMEV
U5X72A5CE C02CPA5T.
rvaiaKiRiiiiaBtnR $ar aat .
Brick BBlKUatra, ut at ?IrcjLanJI
w-rt frna. m taa- m brsnMt era. Jir '
SVtxsxn3.ix.
J. D. 1TICEE.
AJ miv dkoai anisic: sac rubrasori, to
exnaxf ax at aavof F-Ti-fKlTT, tlt
carefeftsKa u. T IjJ
Insurance Notice.
rriKE ac ext for tb HRixin f
r
SUGAR & MOLASSES.
ises
1S6S
V
mix. II. I.
Soar and 3IolaeaT.
0? G n" oa sais IS
1 xasxttiH S rzil put-1 ftt, br
I TTALZISiAIiEV.
j 3SJet Apsrta.
nXfJVTf ; pr ITfTATTfyV
Saxgai-aad. JloLa- Crop
-iOXIxg n. foe 5Ats rv orivrr.
. tau x rssa pLixAicrr ar
TTAtKES A AIXET.
S5-3 Aztsu.
P2JSCEYTT.T.T1 PLATiTATTOy.
1 SosaraBd.Xolas Crop
-lOXETG D". FOE SALS EJ QCaSaT-
5sx Azctt.
WATLUKU PLAKTAHOK.
-vrxvr C20P sow cqxisg is. fob
AN S&lt z crn rtfrVt t tsc m?iwn,
Vj- C. BBE7TS A CO,
" 33-1 ArtstJ.
V&TTRV. .PLAjfTATIOK.
?Tr Crop of Saxgar Jt Xolasses
-vroir coitxsG nr. a5d fo2 sale ts
1 qxasaa te fast xartuczs
C. EEEWEB A CO,
SSoc Ajtstx.
, JTlvci h Sim It at."
! ta o?t-3155 6B ic-aaS-
etiiiaar tif snsr. 0 tie fef fcaJ,
is ecfe-1 etui Si-e Jitc f 6rsasr,
is st mx liw Cj-c's ikkT2- Tte
jrwitei &- mas JleJlrti.
sri to imaeiniL kl Gms-aeat
tl r-?eaniivAaN4CewtittNoU
tvc, irnc: I'McGa Aniii wi
GnBM CtfcJtn.tii, aid Mr. tea Bb--rxs
itre tkit. l?fcce i-tictia
i SKaifeWe iijo.aL;. i; tos abo
ktelr aeoesSirr t kri? a f-Kdbl arar,
a see ii nAibiV Ok. i tie wtrtitT,
if aot CktfvniNc ef tW sreat Io-r-
taci is G-xasis bttcrr.
tee mr was ea-
r tliaaV ta be trJi-J ritk t!c rart of
iajr. asi petfcipi Hscsarr. Tie Utter
1 ve " tfcli
Fcvmaees eraec ter tspre. Ttese
ttfec tiw ViT br Mr. BjrBQ BotTCS,
S561 CSfefeciteJ ilE3Caa TOtef of
, . .....
As-t-iii aSr aramst Itilr! Thire
WIS a tlA CTtratC laBCsjCT. TTtlt arCCi
1 be tie auicaie ef tie feceira Govtx-
ccts -ies tier iiocil tie oU Dkt
estrojed id necke! by a taere ecaract
fe&catfeoa; IkISIs. tie Fresds Be-
pa!ie r-i to iweire ti eexo-r fron
tie UHeJ Fjffitmect of Fnsifctt, ar4
is 1834 aaii leal, Frasoe, aod sore par-
; tiesferh- Boictx, sere esergvtfdlv op-
P36" to aifcifspts M lie part ef fitter
Prili to oxxeatrate tk
Gtr3&s faews Btier eee coetrel Wis it
iit Bre STaaeitir fee a project -a itch
; tVfj fail liiars eoataud? Tie oaly
t uh vbose ofpotaoe to cot ia tfce
: vit vis Baeiiad ; a! it was preciieir
Esskad vfaose srili saj posidaU chit
" eesSfy bi neiel. bectase. ia eritc ta pa
m Gicmimj tattt iecre of pjpafaritj ta-
fczaxsue to the excacioa f kr piiss,
. . , . . , . , . ,
PrassB kil U tike tr 6rce Seite-
K? f Dea-t, to whea
i hacfcyi ted
bI prirtectwa.
It is eariass is ofeserre new 6C&rfcHr
Mr. toe Bisaaawti to r3ie bis
! sia ia tie aUit of taat stersax ses. fsH
!,, , , , . ,
. KKieS, tBe kast cf SaVll SSU tO
" Mapaal hiC lAtj. MlBT pKt ef CSB-
parboa eta eac fee dcawrt between his
CM iw tkit f Frednc IX. In both
; orietockriJicc5; tie saze a&cfctr ef
aaifaliEg reyefctiotirr ideis to tie wasts
f tie aaourcaicx! ciise : tie saae clear
ibcestrxit, soiid spfcttxxtSxj cf "presnt
lin.nax Im.-es, aej praaxpt ioJ rMest ei
ecstkm at Kassrei reared cpa ; zed
tfce saaK spirit ef detcraricaiiea tbst does
cet wait for obstieJes to aatcxmJatg, bet
raas t&es dowa is sooa aj'tisrsppeir
br tie eraiBtBg tcct cf a &st attack.
Tie Baia patst to be attaised was tbit
Fnxe iB4aU sot fee ospedlo Ftenan
szfKSLser zad Gcfsaa Usitr. Mr. too
Bfjsarek bft St. Fetsrsicrz to perreJe
Kiez WtKiB to esse to aa opea cBder
fiao&s? Tsth Xapoboa IIL, ad to do
Sat Gszsasr wbat Tietar Frared Lad
dose fer Italr. Tfce Beg:t was cot jet
reach- to xdopC tiii poSer. aad stiH bt2
estlj UEereii ia ' con! eosfpeits." He
tberetsre repcls&i tie tspUr who oSered
tie Cnrwo cf Gensaz j, asd be erea
toot tie tr&cbie. in crder to reassre tie
Princes cf tie itokt States cf Genzasr,
to dcUre H-t ie vcsU cot hiTe any
pdnle iclaTirs- with tie Emperor of tie
Freaefe, bat wocH cclr fee ten ia tie
prescceeof tbeotLerScrereia. Strange
Srtrit; ite3 zs OsooA two Poteo
tilej caa set zz&tt witlaoct plotlcbe
twees tfcese!ret lbs ras aad desirsctioa
cf their c&ezzzzi sod trotters I
Mr. roa Bisrrri, dsns Hi djocis
at St. Petenicrz aad Para, tad already
eodearcred to secure the good will of tfce
two GoTerasecU. "iTteo te was ap
pcictcjd Prase Minister of Pnsaii. te aod
Xapcieoa IIL zet at Barritz, aad ezs
tea perfect safer!? -yTr7. Hecetzedtte
offcrtsxity thii iis ScTEreferj t4 aloied
to eswp tta at Gtden. Vtat ua faU
iattatiaterritw-.osaxJretvrtBew. AVa$
it a tsere exrtaf cf psaeral idas aaii
tieccvticil .prerbsocs. or did thrrarrir
at a cow practical resclt. aad at recipro
cal prcati: Tie wares ttat wasa tie
riscs cf tie Iviy.ef lUscar Knew aot ret
rvrei&d anrtiiajof tie coarersjtioaj ia
sbxb tW cvauajr erents ia Ktsnjrn wf
dtscafjej. Howrer. the Frossiaa Miais
tec asctfrtaised tbit tie rrossJ wa secure
asJ wcS prepared for tie tvaSaUaa ef b
t3d v2ess5.
Tte aNUace with Pressai ta tet. a
XipiaWate idea. Napoleoa I. wanted to
taake tie Mcatarctrof Frederic IT. strosjer
ttaa it was. with a rietr of tatcrposu it
asa bolwark Nftweea taa Ooadect aad
Kassa. In ISoO. wkeo Frederic WHaa
was readr to cute war oa Acstrta ia Older
to tkfeod tie Coafederattoa of Krfart and
sare tie tecor cf bis own coaatnr, Loavs
Xapoleoa. tlna PresMeat of the Freach
KepcVKc, proposed, ceatrarr to tte
oftwoas cf aH bis Mioisters. to scstain
Prsssb. with the hep ofsecariBj thereby
soate aKrandiieawct of territory. His
trip to IUea had cettaiaiy bvea proaiptrd
hy the desire of coat:? to aa ajTeeeieat
with a oatioa whose attitude had decided
the hasty peace cf Yittifranca. The Em
peror Xapoleoo, since his accession to
power, aod Mr. roa Eiiaareir, since his
eSectieo at Frankfort, hare entertained
asd cherished the same idea. The shoa-
tkra cf Gercaaralso contribcted to that
result.
DiscoaUat with the want of reform ssd
catty had. meanwhile, becoae ttoirersal in
Gercasy, aad threateaed to prorate a de
cisive crisis. The Confederation was
cot tic- bet the object ot a tournament
between Prussia aad Austria. In 1SC3.
at Fraatfori, the Emperor of Austria,
Francis Joseph, ssrreccded by all the
German Princes, aad learin Prsssia ia
the most absolute tsotitioo. seemed to be
the real German Emperor, and tried, as in
the Drtsdea coaferences, to obtain the
admisstoa into the German Confederation,
cf aH the prorinces cf Austria. It was.
indeed, far Austria, a question of life or
death. She must hare the sway over the
wto!e of Germany to give her the power
to hold is bondage the Italians, the Ilua
runs ; if cot, Venetcx weald go back to
Italy, asd the other races would regain
their ancient independence. Since Xapo
teoa had to mate a choice between Prus
sia asd Austria, was it likely that ta
wocJd sympathize with a power which was
then the repnsentatire of uluamoatan-
tsn, aad of the old regime, which wa3
menacing Italy, the iatisute a3y of France,
and which wecld use the German army to
keep ia a state of servitude the different
races of the Empire, yearning for Bbertj I
Xo. Tte Eaperor of the French baring
helped Piedmont to establish Italian Uni
ty, csedd cot object to German Unity
being; achieved by Prussia. Having en
couraged Career, he cosld not discourage
roa Bismarck. The fiska of events are
as indissoluble as those of a theorem of
mathematics. If roa do not waBt to see
certain resalts, you must not by the prem
ises that are sure to bring them about.
Sadowa was nothing but the second act
of Solferino.
Prussia having thus secured the neu
traSty of Frasce, asd perbafs her assist
aace ia case of certain coBjnBctures, or
unforeseen dreams lances, did not fear that
Bcssia would resew the decided and me
Dsdag opposition which, in 1&56, the Ea
perer Niceiu had shown to the projects
of Frederic WHSasn in Germany and
SchJeswtg Holsteia. The Russian alliance
is a Cu&Hy Uadiuoa with the nobecioliern
since I 15. In the Crimean war. Prussia,
alone, was strictly neutral ; and more re
cently stifl, Mr. too Bismarck tad ren
dered a great service to his powerful
neighbor by breaking op the triple alliance
between Eagfand, France asd Austria, for
the recognition of Poland. Prince Gorts
eiako5" icer tow much he was indebted
to his BerSa friend.
There remained the diScslt question of
Schleswig Holitein, which could not be
settled without a gocd deal of trouble.
Everybody knows bow ably and amicably
Lord Basse! w3 deluded by Mr. Ton Bis
marck, and how skififaHy the latter enticed
Acstrta into tte war of the Dnchies, from
which she derived no benefit- The Prus
sian Minister foresaw that England would
cot become tte ally cf France against
German j, ctch oo behalf of Denmark, be
cause ia the eventual necessity cf an in
tervention co the Continent, tte would
seed the German armies, and could not do
withoct them. The annexation of Xice
zsd Savoy to France tad already been ae
coapEsted, and England was afraid that
soce otter recti fa lions of territory might
take place, which would certainly tare
been tceritable, tad she attacked Prussia
ia concert with France.
These are tte reasons why Mr. roa Bis
marck, certain of being tmmolestf'd, step
ped towards German Unity over prostrate
Denmark, aad why tie- English people,
after having rst given expression to the
most violent Indignation, tare abruptly.
turned arousd after the rictcry of EfrnigL
gractz, cad welcomed the Coastitntion off
a rtrcssr aad powerful Germany.
Japna AcitV.
i We dtp tee fullowiat; Itcmt of Intciwt,
from the mail Usae of U Amw Gtntit,
i howtuthe UU cnsettlrd condition of the
; couatry. A jtw oatnc on the pcrwu of
" 11. S. Voa Brandt, H. l JT Ctxirgo dAf
I fiilres welch thmtcBCil to put a stop to all
lstcrcoure between the farcipi rcptwenU
; the aal the sat oca cct by the Mikado,
! haj twa coauatUrd by two lnillnjc Yatu-
clas of the t-K-urt of the MlnUttr of ForvUrn
i Auxin.
Tie war wi hting carried oa with vigor
by the oppotlag ftctloc. ThemWortune
feetaf to be tuit on neither Mt U taerc wni'
pte enlox Flhtlas goes oa every day Uh
rarvltur success first tte advantag t on one
rldeasd tarn. on the other. The Shogoon
asd a few of M icpeu Jcnt Dxlmlcs decline
totuterfere in the coetKt.
Tee acthoritte had rare rf fly requested
the rrprcscctattrra of the United State and
of tee Kcthcrlacd to postpece their Intend-
! ed tbit to Ycdo, aa Urge bodies of Southern
trooiw were bchavtes ia a disorderly man
ner. A H. E. M. von Brandt, II. IVM" Coarse
d'ACiirs was retcretoj home al-ont halt past
five o'clock yesterday afternoon In Mi cxr
rltce, frota'thc SiUbausho (Government
Hoac, while rxlns the escort ef UictsUl
Korea co CnhSkv Minister cf foretsri xCitrf,
the two leading Yakanlns of the escort at
tacked tic- earriace suddenly, cryissr like
savxsres, aad Ic4eclly pulled down the
groo'ci who was sitting la the back scat.
We team that M. vuu Brandt, In the taot
energetic manner hai rroteted against this
gross Insult, and that he bis demanded the
mast complete reparation. J, G th Aug.
Thetasnlt ofiercd to IL E. thoPrceslsn
Ctargo d'AUilres has assumed a very un
pleasant aspect. A raeetins; was to fcavo
tiVea plice between the foreign uilulsters
aad the governor, bat after this Insult, one
and all declared that the, meeting; could not
Srocccd catil the sswwJa- had been made to
1. roa Brasdt. The governor refuse to
give aa apology or satisfaction of any hind.
The meeting therefore cannot take place.
Yesterday attcraoon, as we are Informed, the
Gorcreor went np ta the residence of Sir
lUrrr Fxrkes to confer nttli him, but the
British Minister refused to receive him.
This must lead to an uncomfortable state of
tblags, as the pride of the Japanese uinst
either yield to comrnislon, or he mast be re
moved from his omce. ITuder any circum
stances. It converts one who was Intended
as a friend and protector of foreigners into
the ranks of their haters, lie has cone bat
himself to thank for the position he Is placed
In. Bis manner has never been such as to
favour the Idea that be was oar friend, and
almost every act has been rather showing a
contempt for the whole race than at all
approaching to conciliation and kindness.
J. G2sth August.
The Japanese Authorities have given fall
satisfaction to M. von Brandt, as appears by
the following notice, posted In Japanese,
la the Xatlve Town :
"With regard to the Improper behavior
which meaof my escort have shown to
wards the Prussian Minister bypulling down
his hetto from the Carriage on the 24th In
stant. I have expressed my deep regret to
the Minister.
Let ererrone keep well In mind, that
henceforward nobody, whoever he may be.
henceforward nobody, whoever he may be, i i1(jT presrnts her compliments, and, re
shall conduct himself in such Improper man- ! grctUng that her former note was Illegible,
ucr maina a; jnuuiu ur a um;,uit.
The above decree of Bigashi Kcxen co
Ctlojo shall be published in the Town to
au people w Itaoni exception.
Signed, SAIBASsno, of Kanagawa.
The Mikado is to have a residence at Ycdo,
and the came of that city is to be changed to
Higxshl-no- Kioto.
All the Japanese newspapers published In
Yedo are said to have been suppressed by the
Kangua government.
The troops are behaving In so disorderly a
manner as to cause great anxletv to the gov
ernment Itself
On the 29ta ulto. the Representative of
the 'etherlandi applied to the Sailbansho
far an escort to accompany him toTedo.
The Governor of Kanagawa most earnestly
requested him to postpone his visit for some
davs. as the ritv w as id a venr disturbed state
on account oi ine arrival oi large bodies ol
troops belonging to the South who were to
march to Shiracawa.
It appears that thee troops are behaving
in sa'riionlerlr amxnner. as tunnvpmt
anxiety to the Government Itself.
(in the hrst ol frept. also, IL li. Ueneral
Tan Talkeahcrgb, the C. S. Minister, who
intended to go to Yedo with the O. S. Ad
miral, ta tne Mujiu,'i, was so earnestly
requested to forego his visit tbat he consent
ed. The reason given was tbat Yedo is very
nnsafe for some days.
ledo is to De opened, according to present
intentions, on the drst of October, and it
affords us very great pleasure to be able to
announce that Midzuno Wakasa no kaml,
will be governor la Immediate connection
with the new settlement. He becomes so,
as we hear, at the desire of the foreign repre
sentatives, not as a Kangum, but its a cen
tral, with the expectation of retaining office,
whoever mar be in power, as the best ac
quainted with foreigners and their peculla-
rities of any man woo has hitherto governed
U.U ... U ui IUI.lt.UVII .UU IttaVIl 1T.I 1 1.1
Yokohama. We txlievc this anooncement
will mve cniversal satHIaetlon.
A targe southern army has accumulated at
ImamatchI with a view to an attack oa Nee
cigala. Many of the troops have been brought
m foreign steamers to the territory of Owari
aod the foreign representatives shut their
eyo! In spite of all their proclamations of
neutrality. From Owari, they march over
land, and they are daily arriving at the main
army. IL E. the British Minister hts In an
officii! notification warned British Subjects
that Xee-egiia It cot opened; and that if
they go there, they do so at their own risk,
and In the event of evil happening to them,
they can claim co protection from their
government.
Expectations of immediate stirring news
from the .North bare died away, and all that
Is known Is that large parlies of Southern
troops bare still been marching towards Oti
ea: but tbit they reach there only to see
half their cumber die if cot by the word of
their North era country men, by the more
trying and cot less destructive effect of dis
ease. Fighting oa their own ground, well boused
ieo asa cared lor, toe northern soldier In
Oshia hare erefr advantage; whilst the I greet Fahrenheit belot! zero, or one hun
Southern fatigued with their advance, and j dred and twenty-four degrees below the
having to encounter all the disagreeable of
camping out, and that iu the past exception-
tllr vpt iHtftn fri.!ttlkMt.ft(tn i.tnt.!
ally wet season, their clothes often saturated.
taeararms, inanition andeTen tneir lood,
damaged by the rains and the subsequent
daiiip; it it not to be wondered at tbat they
have tufiered to terrrely; and the marvel It
tbat they should have penis ted In the desul
tory warfare In the North; tending compara
tively small bal, with the almost certanlty
of their being; wonted, instead of concen
trating their forces into one considerable
army. It it true the Korthern confederate
could asd doubtless would bare done the
tame; but then the two tides jcould meet
Uee to tue, and la a few great battle the
dispute might be decided.
We have private Intelligence from the
neighbourhood ot See egata to the 13th
Ins tint.
Last evening (12 Sep.), tea junks arrived
with about one hundred wounded. Many
are also conveyed toKanga direct both by
land aad sea. The most curious thing ll
that eight out of tea of the wounds are by.
bullets ia the left arm aad a boat, three or
four laches below the shoulder.
-The soldier or eatauma andChotla are
ocly men who fight well, The other
. sgsi igxiaK toes' wui, lea Ting tcote
'. ktsntnaind Chothia to bear tbe brunt;
and wees they approach the enemy, they
retire Instead of supporting their allied. In
fact the loss cFSstsnma and Chosbiu't men
It really frightful. Every altera daya they
receive rtlutorcementa to supplr the Told la
their ranks.
Winter ftst approaching, and the leathern
array betng almost excluilrcly possessed of
sururuer clothing only, are ilrradr berlnlng
to feel the old of nlghtt. And there is but
little chance of proper-supplies of clothing
coming forward.
The Tokngxwa cantr. In like manner suf
fcrs through the. want of unity of action
among lt supporter. The lata Tycoon Is
quiescent: ho bi glvenjjrdcr to his follow
er to be so likewise; and verbap one half
of those who are hit warm mend aud sup
porters obev him. Others, driven by the ac
tion at the princes of tho South at the out
set of the straggle, hire, taken up arm. Scn
dal, Aidiu, aud some other were compelled
to do so by tho violent measure adopted to
ward them, and to escape anlhllation or
disgrace, which the J:ncse noble dread
more than death.
The late TjcooB Is at present, or was lte
Iv, residing; at Saruga, not Ending It wise or
even safe to remtlain Mito. lie bat nothing
todonlth the movement that hat placed a
new Mikado at the head of hi armed friend;
and whatever tnccesa be may wish to the
proceedings of theShla Ktnguna he I In no
way mixed up In them.
In like manner the Prince of Kli Sin,
another member ot the Tokugawa eltn, and
one of the Gcsankay, I Inactive. We bear,
however, that one of his dependent Dalmlos
and principal ministers, Mldxuno Oeno kamt
Is fortirvlng hit own territory after the mo
dem system, to bo prepared for any at
tempts of the Kstiguns to coerce hts chief.
The Mtto clan Is divided against Itself;
and Urge number of Its Stmoural bare
marched to assist the Ktnguus at Shlrakawv
With regard to the young prince, Mlm
botayou, now tho head of the bonse, high
officers hare already gone to France to in
vite his immediate return; but ne are as
sured that strong and very Innnentiil advice
bat also been sent to bin), to remain In
Knrop whtlit I tie troubles arc roloir on.
and to make the most of his time and op
portunities for study: and It It generally
tnougui mat oe win act upon tun aovtce.
Editorial Tbocbiis The damsel who
used to sign herself "school girl," and wrote
to headquarters whenever she could detect a
printers error, and oougtsgiy pointed out
mistakes when thev were oast rectification.
has cot lately been heard ot The editor re
turns thanks for her suggestions, and hope.
lor ner unsoand't sake, it cot lor her own,
tbat the bat settled down intc an nnlltersrr
and nncensorions British matron. A would-
be contributor Is obliged for the pains taken
with bis MS., but tnccrlngly thinks It Just a
w ell to add that " being unable to get at the
rale oy n men judgment is mtae. ne satu not
subject himself farther to the dltagrecable
nrss of refusals." Another author complaint
that the printed functuitloo of some verses
of bis, Inserted in a late number, "seems to
have been studied with, the Intention of stul
tilvlng the whole thing, and making the Idea
unintelligible." An artist begs to forward
some original sketches, and states that he Is
willing to accept any employment that may
be offered ; though, as he adds, rather dim
aglngly, be has not much experience in the
sort of work he wants; U a tyro at figure
drawing, and has never drawn on wood. A
photographer Would be obliged If the editor
could assist him In procuring sittings (rout
literary celebrities among his contributors, as
the dull autumn and winter weather Is ap
proaching, and before the end of another
month he require1 at least SCO good subjects.
writes another (neatly at dlfScult to read),
with the hope tbat It mty past mnttcr. Some
young hopelnls ouer their services merely be
cause tney uave a very small income ana
plenty of time at their disposal An astute
sentimentalist hopes that. If bit papers are
rejected, the editor will not disfigure their
margin with the term "not suitable," as It
mlUt prejudice bit chtnees of acceptance In
another quarter. A pert mist Is "surprised
that her story was declined, and, at the re
commendation of her friends, returns It, be
lieving that It is cot worse than a tale which
appeared a month or two ago," and seems to
Infer tbat If the editor baa been taken la once
be is pledged to the acceptance of rubbish by
the cartload. A clergyman would be glad to
be Informed whether certain MbS., which he
! names, hare ever come to hand, and throws
out vague suggeitlont of compensation and
lawyers. Ohocci llt
WniT is ix tte Motrs. It the moon habi
table i To this question the stenographer
would reply by pointing ont its mountains
and Its almost volcanic features, Its bare and
arid surface soil it bat cone Its want ot
atmosphere, and the extremes of homing
heat and more than arctic cold to which it
Is In quick alternation exposed. Tatt ta
baras without a tingle oasis ; piles of moon
tains, but, unlike those of the Andes, Hima
laya; or Bindu-Kusb, they have co snow
capped summits, and woody tide, no
streams, and torrents the beginning of migh
ty rivers. In vain the eye searches for fer-
' tile rallcy or green meadow, or
! ' Tempere-I rcn baJ water, earth aad air,
j la ehaagiag mmpoaitira aver mix.'
, Th-re Is no viriatoa of polar or appearance
or change of seasons. The absence of aa
lnnttA.it, lr.pflm.nl ull It If. 1 1 n
. . Ut lJt.ttt.t It- utwtilihut. . .It. It. . tl ttl
! dint clouds, at It given to the earth, exposes
the lunar surface to the direct and unbroken
force of the sun's rays, which are also radiat
ed back from It Into space without being
refracted. The vt porous atmosphere, which
acts at a warm clothing to the earth. It want
ing to the moon. The great extremes and
rapid altercations of temperature would of
themselves render animal life Impossible, at
least in such orgtniim a are found on earth.
The alternation it that of unmitigated and
burning tdeshine continued for an entire
fort-night, and an intensity of cold far ei
ceedlog tbat of our arctic winter for "the
tame time We read In Cant. Sturt'l narra
tive of his travels of exploration Into the
Interior of Australia, that in one place "lbs
ground was almost a molted surface, end If
a match fell opon it Immediately Ignited."
Bat even this It quite tolerable when com
pared with the maximum heat of the moon,
which U estimated by Althaui, the German
physician, to be eight hundred and forty de
grees of Fahrenheit; It occurea on the twenty-second
day of lunation, or seven days af
ter the day of fall moon. This heat exceeds
that of the fating point of tin and lead. The
greatest cold Is about htlf a day after the
nnt quxner is eqairuent 10 ninety ae-
freezing point, which would suppose a fall
: of cine hundred and thirty-two degrees in
! ahint AOmii aSflt-a
IL M. S. Oczas Stbcck et Lightxixo.
In the Japan Gaittlt of September 38, we find
the following -
During the thunder storm yesterday morn
ing, there was teen from tbe Band a vivid
Cash of lightning, described by an eye- witness
at the brightest by fir of any be bad ever
teen, that, lasting tome two or three tecoeae,
seemed to pity about the Oetan and the B. 8.
8. EhtKanioalL, and at last palpably burst. K
wit evidently quite dote, for the tfcu&der
clap followed InttiuUneoutly. Oa enquiry.
It proved that the iah had gone down the
lightning conductor Into tbe water, bat was
apparently most unwilling to leave the Iroa
side of the great annOr-plated Octsm. At
length on reachlnAbs water, those oa hoard
telle, It burst with a conitderable noise
" like a hundred hand greaadee," wis one ac
count, and another that It tit '.' lfte a cue
of loaded rile all going off together;" asd a
(bower of large t parks were pelted igaiatt
thetideoftbeiblpandallaroaad. Ho ileum
wu done, cor iudeed, wa any trace of tfea
dread visitor discernible. Tbe raise of food
lightning conductor wu Bereraore coach
rifely proved.

xml | txt