OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, December 28, 1870, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1870-12-28/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

n . I 1MM
-..a w li 1.1. . iiii ! i cm w . m i
e)i'-M-'aeaB I Ok v aV? i; i ipfr M
n . i eeeej f theMa, B1! I
rv.- - "at ""jK," uE
to aa mmmm aa Yorom aeebaeea ; fwv K ifiattl lr ' 5
aTieraMiTlwrT m i -V-iur ' ' in jilt " ' " sSL'sT
"tetpMuiit in nt'iiii it. n t'jytfc jss.'iir 53
lrtkMw tti iktall. bria rklii, fcfatt. t
twa. ii aslii "T-aj-iil I eaaaaai otwomom- j LOCAL AIIYVji.
H. 1 fc, m j MNUU MUX UK.
taMmMkva aw mm; M m( k ; 8w fen. iS";"'!.".. II
MMokBUaMalwan
c k-k J
at 1 1 aa jeP 1
fmrnrmmt aaak. aaaaalaajax kat
, aaWaaaet-B
i ii i kaicimM rr a. ar aat. a av faaat
fa- am mm m ae . aa . -
amalkalh.fcaJalW
at ISA ta
. t
lSXIOItT
9
,
siaa)
T e
, at. ar I
k
.kiek'
ealenaBa
a
1' "jaaaV.- . 7.' "tZ r -' " A aacicv, krmr a saeat eaaLuce kWa-
SZTsSSSiSi WatokVaieie.rtyle. Ia Ike'cUrT"
tkc ereaatar. aaW aeaiag: paatad tkr naae armaHr.
f ai i.aaaaaaaaa. kax-JM Hi, Awm area; ia. aad tk kaat. waaV ckera; x
raacc caaeaad aaaawajaaaaaarr i irk i at dcfanrgt.
ttrnOt;AI.V. j . . I ' liff rtfcr rw rftke party. Il W Mat p
Aat Wrtaa iota weabWcaaeeef kat deatk.
Car bo Uu k. iaaca OaaBaaaar ,
cvako aa Ua(aaa.aB
a ii paak tjaar aaaae. Be
ail In Mi , Jkackl
! .... . m 1
aaaiiawamaawkaw JeTjatC (
IJIPOamt. I
JyfBBaaaaajeB, oB"eSBawS"e?fJ4 ftp
aa'".-. amjea.aaaair
elr'
iSa aaveV a ka
hat1gTke Wiai i a
Cau& .Xamw V. S. CmmI at tkfa
kktntM. We nn Imm that Ike CattnC
Mr
tktM- to j kw km tp-
. a kr bw trip ftaat 1m
rf 2taaa Ubal FW. .kitk
kiink
! t Mttcctkak Mr. AIM Stager, tl
wtkatiiilkii tat
k
r a Ik -
mltkmmtk. Mr krnl tm Va hfcia
aaakaiaaanij Uavtkat tkcj- Wwzkl
tkaj ..aHwa-afaar
. " " f
afsa-aV f
Xhfc lot l.aH take
af
tJ.afev
. Sat kwc.. tkc ,
Ma.- ar - Sjwri f
jbc 1W asaee it Sar tea t
-
Qncs WeesL TW Scam Packet aa Satarawj I
eaa. aenawea aar aaaiij aace aer aart raartraay. ,
the iptcTtaioi fcr tkr lefcfcftke wiukf crew off
rteaa.aaWlketkNnM " n Til a I
at .-v aaiewiaa laiiu aaa xaax Jteie nci AUaLpet ;
-. ... - ... . ,
1 eeaaaea. i
Tn aaS Sar Saa Tmoo v tka aJbteseae at
3 r"ei:e aaaeiaitj. Is weaaai kc a pnat aeeaaaeea.
tasa tj xkc Fiten'aaatr if peaffle -ere m Tart KuZ
tka late aaaaaaal watk tkar aaa3 Mtk
aaaaar dau Tkere ia alraf
wira u ar aaar tkr na. esraac. arce k it pat a '
kaard. uniiiinfj taneiir . Ike awxt aad te
aanrarr. -ail be kr ika Caeact, o Frwaj-
er SeaeaVaa-. Tkc Xataat rnciaad tB Mn tke .
Tax He Tlytar irmed f tke kxrVae x trr ziaa-
aaat kafiac sacaaeat ac S I race i j . wkark n xa '
mnf ky tke aaaaar af kar aat. TkepSi eeatafi
aad kad kckta piarrdae tkc kaaja. wadk tka aakae-
' tae eraaewaa: fcrriak-eae i cjiini. ketfcrseaaef
' roam: ikedSd M-rraakkrr icWaVkkt. f
' eackraaskt a. base tanikat ef Beewrrgag xssaae
n ilfa i f aaavcU liiiliac af -kga
kaeacf aak aa kasafce ikeir keeaer kat
aaaofctor uaj aim, iai nf ahictmT at ap efcakr
kraVt IaUii. jmUrL
V"r imniikj kir aac
aM wtkjata! knnia..ftk jWac j
aMaaar ar aaaakat. kvric ikat afg van r '
toaaakeVaMilkai
Ikaiaataf BawaBaa mkSc kmiili J
Urn i l 1 1 tlili jaat kj akcmitkaryIaf tfctaaaf tkc
aa WafaakB lat. TWr maah km e aaaaVa gaai ,
aaaaatia Ha iafcg. Iiiii in. kat tkc Wt anet af ,
aakickaaatf aaCfat. i acakaatf tkt aaase af
kaar knaar vtakavsvm.
APCikBag. mrmn Mtmi Jc Wlaacr !
I Tllilii j i ttmlmt, i wrj riiln -tiirraia
tkc kcat aaSaat aariac tkc waaaa, naMaacaf .
r lac." .k i na m .
j urn; akaat fMri'eeatsxsaW'.'aria kue Sees exareaas;
kVar teaser f late- txa Tgrfaj tnzmf. Jan.
V t at nle at Afi-i i. 1Uar"j. resre of. fleprw f -iz-3
; see. ea&ar Mk.ai.1 afceef er a-iSrr. eat tke fezr-
acaa. at serent ptuei. aff" a. keese licckai ta & iasj
S ' aear A OBBr. AlUrafce lailiia fctng.attlit
' warn, gat fa aaJaaajlif. aarkesac. xet gweruiir&c
n "nary taT tiej kai jtae x tkmG datisec 3i-l rkcy
j j iaat JjuMuJ re tat- sr tke tunu wot lees a
at ' larla eaa. tke atunai its anrkt ixre saer wkfi c
' ae atfare. aa tVey mod. eeiuuituxkae fiataaee te re
Jkr -eer x -acker McX laaX. lie zxwxri Jar .
4 i faeee rf aect eefSt aa ie a kaS a tftaH
M j
4 t V -em w v - f -5 at a -a
&4im tlBJUKe JPX. fZS JJ IVIM Jl ESfaCS.
taf a eai&rxst sxjf' i?txj- He tif-rrfsr til! ke ixl
lattiXiaf tt paeeax Se ttrrc rxeseatfcSj.
LATE FOREIGN NEWS!
K3Ltlv, IVc. Sit. T9w Ksc ofS45J kt fferrf
TBiwirt,TtcertktWcof "Erctrof Gr-
T rrr?W iracrcri TrJrr5j ( Jk Kcth .
flnwi Parlhtu kV ikXc rr4ml '
ftai dttrttMfcKj . Hrsf, Wert-
Tto I if lilt ftk mlM(S ?Vni.
tasws Dk. Wl Aw Pjr. tk rt nO-
AMfcr &ni Kr a tt SkaiKkHB ixf)i
! hw tcB rrcvM thhr.
FkiBKw, IVt. ft. KJbc VMar liwmil hu !
(Mm, Btp8X sW f-tiXj, at as as4fowe f tk
taux Iktc OiiiinttX' kk Htm are
Sr. rnESMCnt, 9, 1e it tnttm
VntNM. Dtc T Fir k M fkr toaw
Mat rchan mt faatkar latakwi. ktk ak tri(t
cak fanfcfe. H kat at aaaaaawit tke rvtr,
aaat JM ayoai tkc Xttal OaaacB Jo ktmH tke
tmclk r tkc Sml
VWtiillts?, Ic. ?. !iaaaart. Xkar, awi
r a.iaij m nwiwH kr Ik Fmek. Tk Ckr
lau nifHnia'. UJWawt zmi six jra--
RdfMt k aaakftac a ajanalUt AcftaK. taja
Ma MtatxMn tkat tb net kt st tktaa
MM tkaa Mqr aakar aMacc tkv r.
ma IVc. Tkr Sauat ptttaa k? kcra
kr tkc Back Aata, a CnoMa,
Ukmx, Dee. Ii Tk Gnaaaa Wttrrkw caaa
anarf mrr mM mf Notr Plan prr-tf j
kir i taM v M Sliakarc Otkr4rL Tkroprw
kae af Ikie km aakai jurat tf kxnT tur Drc. 1?.
it k i nut tkat taam tekttag coJbec m at
A tcamkaMft ttk tkc Aiaaj f tkr Ijetn oo
tke Wtk jJt Frtact Fmirrick Cauks k rrpaWot
acHtaa: aaita: tka kt tkreiaf&
aWkTin, Dec S&. Tkc Mktfcmr as b
. 0 ail iln wtftc ta tkc GaTcraiaiat aailtr al
arakelltk: "I kair Ktaiant Twn, ktfta? Mt
Gca. CkaaKT. trstnaar, taatlaalai; kb (ru to .
iaai . ifcaaV ia4 tkc Mac af tkc Lare. I tkaak ,
tkc HaMiaa saraa tkat I aaar a ta Baargct to I
ca Ml ca k aoae 1tk tkc S(toa Anar."
It W naaiUa at Gaiaaai tkat Bjarktkt tcgabe f
tkcPra fcia' j-ftrfaj. :
IxMo. Pat M Tka fiats Qacsttaa irU
adtatcaV Tkr Kaiaa Msifetrr at CWUatiaopk r
It akiag far tartkrr i aaali i at t af tka Butt trcalr. -Tjajilaat
is taUa? am lallaa ij aavaa ta sr4
Bbannfc. la a drcaW ta tkc Nartk-6enaaa Aa
kanaiatf. Hri Dw. M. croana? kk aVna for
tkr aratratjlr af Laxcaakear; aa Ike fcet tkat Ik
Gfaac Dackj taikUfca tkc tptarft of aoaaaVd
Cuaaaai tknaek-tke territory; kW itaScmt tkc re
Tfataa; af TMiaiti. aat mti eaatttcri ta Mop
Frearek 6ciln.
1 lifel ! fia i i Stak4i Jr tkc Otiaiiaii
tafialatitj oixaajr Laxcaakoar a x miStny ae
itr. .
A Aat Jaal Ccoatt cam fiaiiat crcatti tke
ttitiainal tkat tkc Kias of Brbiaaa. ht Xovcaaker,
ajjjrjaea I a'l laakaais ta fiaWfc fcr ra?k.
MaaMer Baaeroft lo FWk tkat tke aceoaa
lajitarn f Cnaaia aaatrkaj mmi nif4R) a
to wpiK err Kiac laaaaa aaaanrH. Prior u tke
ar tkc Kte; aorj Krai a tkr kaac tkat $ck aa
eceat vaakl iaaac aj kc aiiaiiik, kat Baa
crolt saj tkc Eiar acrcr nacctcd to :ee it arcuaa-
aa kts tiaar.
Dec Utk. la tkcEraKviefcCkaaakcrof
IXMitin, Ucrr XmBtx aLrtf tkc Gfraaacat to fc
cxrtaaa af tkc Fvreira OaSrer of tkr Smmd H It w
ertkcateckatatteaafvir, Klac Gaorc
af UaaoTce acawtka mat lit wHk 'ipikna. estak
tbktar aa Eaakawf at Paifc, aadanaiactkc TweUlk
Lecaoa, caM tkc HaaairrHaay ia Fkffe, for a free
corae. aa kept cfcfrpX irodj far tkeai ia tke
portf ; UC H tkctw ekarrt were trae, to
fcriac ia a kill repeaBar aiticaM i ia4 1! of t ke Braac
fc 0)atHatlaa. nBar tkr tamiaa of tke
tkroac af aavtrkaa tkckaacof Haaenr.
AIVatyaariatcfetokeiilii latJhrKa,rt
aa An.kki ana wig keckasea) mrsl yehi.
Tke Kimz af Praaa woe Mario i rear tke
ttte af Saaacrar. kat tkc laWw af tke Gaowa
PriawaatkSiBzafSaariaaBtkc atatler, are
icM oa Maa taaaiaaac tkc Utke.
taaun, Dec IL JUafctcr Guaketta ku ?oac
toKiarsK. Be laaaaacii tkat Geacrri QaaeeTfe
aaakkcr aaast ill laiiaiaT defcatc. H, Gaaakctta
k rifHkf tare saaa to naicT tkc 6r MahaV,
vke are ji.aar ta tke froat. Geacral oraen for aa
aiiaaii arc ta k tftmni ta s tkc tiaaai la tke
Mack af Ftaac !;tu( aaakeri kciar mar, xracd
Adrires beet Paris icpreseat tktt tke fspprr of ,
toed ail ktst tea Fekraur.
aiaa, Biatinikar U&- Tke Fneek xzr THxrl
iar kefact Plain i Fulna-k tarles, at Baazearr.
Tkc Hani tml Tea Carpr af tke Geraes arsj
at an tke parNijt af tkr Fraaek teeaid tkc siatk
lac nalkl i It. kol tkef ktee act ret
f Banrjas it ieeanect.
atakt tkat tkere it a
kar Frreck atece at Xeet, j tea and ta ke friseatraf
tkc Tiukai latk aad Teaataatk Corps.
Lcan ireea rersiJOef ny tkit eajktj kitasry u.i ,
large xaat ate raxdr seaalef, asiitkat Ike kaaakard-4
ateat eal aa in te aa. tit Ha
Laaaes-. kawmr IStk. S r. x. Pfifeosrg- x ,
KrartTkaff ia tie Vorr. tke lirze af ekic& ear cadi- i
after & kiltie ef Veertk. tu sarrts- .
awj. Tke Prasaaas trttat sucked t
aate tke plate aa-dxr. ,
letu. Hiaair'k ir IleV. it is tasared that La Ftre
la keea acakea. kj Ike Ftcaak Uiai. wSk M prat- ,
in. aad saapCer, i liaiai i ax-1 preTknaei far
tarrr aaxssea af taaapr.-
JTaw Taax. Pateaktr 1.I&- JL- teti:piii kar
keaaatuced aadrr tktat l Mi ia pan
arr Atkaa-ic eakk. aad by x
taex fraex Gi.T- fkiaa. raainlfca tke
it seeaa tkat tkej sxeas beaoi l j , aad-deaat aatead
t sD eat te rtrxl I iMpi liil- The aasacef tke Cuea
paay er the See Teat aad I tad i a Jirett TeScgreaa
CaaBfaaT Ijeaated-- It it iiaaii.i xad noatend
aa I. t lia. ?ed t i ipw il it ft wU-
Frre af tketaeHe Panilai i are Asetiraaf. aad tker
karx keae a f ta met x i ikn ajlii f
wt at Sew Terk, fee raet f tke eaptar i'.ta W raited
aaBajitad- The Wteteraead ef tkeeakie eaTJ keas
tkeafctmef afeede laisCxad Ike Enters cades
Iheeaaecaf Vafcs- Bt i3 kr lead m AaraaL
Daawi. C Basset, irK Psaaaftat af Zexu, ssi r
tke aifilkl. Sfl fc Ciknter: t Le tk S?rt. iri :
JO yea-a.
Bezats, Beeraier lrt: Tke tes ku resecrei f
Die f lilh 'is j- irsfiMh trap Efag Wafca :
Sl. jata rWraerasr, ToteaW. After fasr da a 1
Ejiafey xawazi Beeifeaer. tie Frrzei retired te j
Stab xsi Teen- Tietr Icax wxa Hnre.
yCxst -imrtn rr-rr late ekr Esea sera zsd at f
- ' - - t
g.tfrec v wrxxxxx- ;
Xcts. &ereerliJi-aVif CaUe. Pr. f
Freeaark CTiVt resreseraU re Csaxety, ieUlxr;
las frnx eacmrtrr esrared wkSe a tzrsed Ht Jai-
tire, asd ke sw rrxCrxa kit rikC 2axk asf mrtj !
r.fcix lie Ejiti!-ti Svrttatsef tke Stili Cerja '
xlrx tke aextk iask ef tke Laire. t tke dkrixtata f .
Saear- Tie seetsrst wxr cxested c;a3eij. t
siavrelke9&. tieSeaui kare eaeeeatrrej fert I
ef tke FUeeaek Crj. aereeea KhI Taaid xxi i
Ckxskerl-xsd imt tkeax acren tke rarer at Bka.
xai tker xr toscfj pseitaicr cm i i-r-fsr tke ref- r
taje af tie rjnr at tkasfcixS.
I33s. Ceeeaker lii- Caiie te tke 1 mgf rf ri
irrf f.j A eat;Mtalgst at TexEtSCrr ataeea tke
ra&ijjeat tkxt a a. ejitrtjixiara B tke pjJitaI rit
x&aov Kraxnt: rxii tkat Itic; rlf wesessakxsr ;
&r tag antrnrana tf tie Eaeist yaselegc : tkt i
Ceapes as tke .Tarfers Qxessx wntki sl keU ,
witsons a TaoA Tieujct rTZj; '.It: Fosee hxl
firat kijaaif waerrae aad (Mee
for hifmr a
Cinaeaa.
at!trt(T te arpeiut j)t bi, aaJ that k
wW t rrrahe t aalharltj f otapf Uefar.
etral ait amaor; tkair VtWr.
Klff WiMtaa U w4t)t aiWa hi ntara t mi
ir. aaJ V"MhV taneoltta interna alvtlcr
rf b Krrtaaa trvf a areat af ta cs-U.
CjiKUacaa, IVrtaVrr Ula.-Toe lUJa Cara
V fj-rJt-JT ila aa aJirtM hf Ike UraaJ
lWlr. kM4 kkrI tsalsttata Kwteftn
tirrtjar atftt f VuVa tka tatalltatat f tkUe
al aaitt a $tWlir4 Vt th Uailr enferrevl a
t. KiarVrta.jU.
Tkc aaaetia af tke Caacttrr vai .t?4 for -rti.
ilaaat lax aaJ Solatia! arrarorci teailetrj BretNarr
Vf tke ar.
Tke mb tiaaWae wHh tec atj tkat farther
Vr4ea at; W araMrj Vr tke earlf eaaeltuija ef a
aaiiaK pr
Jr. Pmunc. PeeeaVer 1 1th. i7r-M ttUt.
Aatc caafc.ee te- VeteeeUeJ, ewajratalttlnjrtbe
Cjr aaaa kb aetws ta rr;:d ta tke trratr ef 1n5.
VTaater ku ecaiBseaeed ia earsrt. Tke rirer at
falat it ; fratea tkat it i Japs5Ne fr thif
f war t lear tke katVar taJ rear fertke lUaek Sea.
Sakjca;iaa tar tke eesttrBctwa af a !ck St
See are arakiMtrJ.
6rWkakf resatas Sria ia ki? detemlsatiea l
rrrr4 tke Treaty of Parit as akrarateJ.
Mmu. IVeeaVer Stk. Frio caanat an-lerjuod
Great aarNKare. wkta itreRrjtoreJresjferiajrieJ.
He aa;? it is autkia; kat a wlttica! txala;ai ta te.
eare tke rate af tke SHt-3J!tT.
Irf5a.T. pmeaktr Utk. l"rira!e airiro frea
Tc4ia ta yereaker Sitk ecatradiet tkeVrert er
Secretair Ws4e. 3. ad ref at tkat rtuj dUturkae
res kare earre4 in tie Prariaee f fiaaaa. .
Lesaex, Dmeaker tStk. BemeiM i at a staaJ
rtiB ia raeaeaee at tke aprrwaek af tke hJWv J.
ScHtx. Biiiakit IStk. Tke lri Lteateaaat of
IrrlaW ii. attain aa reei tke depatatieas teHeitias
pareaa Car tkc Fealta eacrfctr, n tke rtwaad tkat
aa raoc refalt it stale.
LaMx. Beeeaaker IStk. TVa KassUa fereej are
rsaielr aaaetatrataag aeaf tke Tstkuk frsatier.
AltKIttCAJT.
VifBi8rt)N, Der. litk. TkeaataioatkmcfGtn
eaal FkMiaatoa as Coaimiijloaer f Iateraal Kere.
aac eaatcat coeihierakle turgri?e la tuvet circlri, aa
oatil nkkia adar cttwu, toe jppotnlmcat of Doai
kws arai ajWan rertilo.
It a raoMMeii kbt akckt tkat aoathtr ebacrx la
tke Okiaet U cnateaaiiaHeii woe, aad tkat Uiecom
la; aua a iU ke a. IVaa.'tlrjaiia, aad tkat Utrat not
coaiiam4 &(wUeat toaffuiat tke Oumoisikiiwr
of Iateraai Rcreaac aad a sc Cabinet minister
troai tkc Maae State
A caeca; at Kcpukliout Euemkera nf tke Uoa
vaa keki tat c Train r, to take actioa ia rrsrirJ to tke
aaaaeetj kaU a kick U to cone up lor aejicu ta a diy
artaa. Baets prrsideti, aad Denser, of Texas,
aval r a.tpeeek ia hvor of oalrerxl aoaolj. Ue
anas MpfortcB' or TallsaiB, ef Teaaree, aad bj
Blaskaai, of Okie, En koverer, iskeJ to mile
seaae exeeptiaai. Mjjaaiei oppcieii tke iro posi
tive. Most of tke aataikcrt treta tke Galf States faror
aaivcrsal aaaaestr, A1 tker tkil Ibis is lkeoulj
,iaaac or kick tkc Kcawrttkaa putr can expect to
ke sacCKssM ia tke fatsre.
'o rote was UVco aad tke tiaras adjeareed to
Meet araia Wedacsaer uickt. 1 1 is karolr ex pet ted
aar caaearteij actiaa will keagreed boob.
furterV ekaaco for toearatitiu ire tkaokt to
be taaproviar. It is seat tt Betlcr eeshBskt to
Ike Hoase ralker keaceUed tkaa iajarad kiaa, aad
tkat a aaajorii; af tkr Xatal Coatmit te of tke Sea te,
to wkkek tke Hoese km to i bolls k tke eiSee af Ad
aairal was itAiiui, are tmeds ot Potter.
H"j.sHlro, Dee. lttk. Rrpresciatatire Bowes,
of Soatk Orotic, arrested, aader iadiclraeat lor
beaaaj. apaeareat la Oaert tkis aaar era g aaat sere
kaB ia Ire tkoatsiad italtirs for Ms apeeanaee at
Kiitaw. Dee. Utk. A resalaUoa taspexekie;
Coccraar Haldca was reported ta-dar br Ike Jadt
raarj CaauBiatce aad passed tke Hease by r. vote of
siaty ta forty tkree. To-awrrowa enaaiUee will
be apparatrd ia fcaiors tkr eael; of the acAoa ot
tke Hoa-e. aad also a raatnailtee-ei setea to draft
arracktrol iaapoarkaeat aad eeadaet the trial keaare
IkeSeoete. TkeGoeeraor wUke sasptaded fntra
Exreaiire faactioas as sooa as ke is irrakraed ke
toretkaSoaUe. CWcfJasaee Fexrsac wlH preside
at tkc Mai.
"IVest Indie.
Ljixk Cttt, Floktbi. Dec. Ittk. Aiiriccs. re
cewed froaa Hatase slate tkat Gcaerxl Zee kad ar
rived froe Pecrlo Priaeipt, aad reperts ttut tke rer
otatioa it Cast drawiac to a dose. He doebls
aketker it wfll ht two weeks looer.
Aariteekai. chief of tke Iasarreat SttrT ia tke
Eastern DtaauMBeot, wkikt astcsptia: to rerols
tiueias HuHjaie Distriet. aas teptared aad cxece
ted. CespeeVes. lasarceat Sarialeadeat of FV
aaaee, at CSaeo VilUs. was aUo eaptsred xsd execa
tat. SEW ADVERTISEilBNTS.
Ttxthir e.'tii Pits: Fora tsi Sisgisj.
tl-1taBknaWUPlmu BOU, etx AH tke UtMt
romn Un at Mr. T- 6- Tkret' Jlrte iat street, ar at
ke n a lien ef Mr. ia Lir. ecxt fcc iktn Mr. .tae,rsy".
ygatea ime. Biaoyllj an mhii ta. Jnc
It. AVJIIX3UIJ
',H QrtMl x Srw EuxMbkaxet.
S rtiekMafiattin t
Cxrrixzt Irf-r tag. ltii! ssl K -n Jfliizj,
x iey risgi- xg ia Bn-rhft-
Eery daatnfOiE: af trridet oeaaclld witk tke. Buiae9
can aay ee axot. at
Moderate Prices. GItc Ulna m Trial.
fart eareet. aaat iwc ta ftaeerraeat Bade im. Si Cc e
C. F. CIC'IIOLSi. JI. !..
Eseepa: Plyiidxs,
Carser Fact aac Meecais ttreets 0 te keen. II
an) tl;Xte. Eesideaee Si BereUeH st- (is
COORHVG STOVES
J. NOTT & CO.
HAVE JT5T EKCSTVED a r 'SBteUf","
i FULL IS3HTIIT 0FC00DSS STO.ES
"tl r aed Kxte ww Twe en tixss jrhxa.
SHir CA SiX STOVES.
TWO HOLE FURNACES,
CfJABOOAL FU2NTACES, Ac,
rTtisa tiej eer at " Betta Prates."
Steree fere xted at tkir estxhik est ret cp
free ef eaxrre aad vim ted- Xo. 9 Exak ut
Street Kxfcxi ef tie pert 0re. 49-Ile
TOBACCO, TOBACCO !
A Fine Lot Of Tobacco
LATELY BECEITED
Ex Bk S&lirjg. fm Ifew York
nr i-i. i-: and i-u. '
Carefully Selected for the Trade
FOE SALE IS BOXD OR DVTT TAW.
ti-le At ?. A- SCHAEFEB. A CCS.
Licences Eipinng in DecEfnler, 1807.
I ETA I L. OAH O Basaltia, Tti, H J. Ckxre,
L 7ti. E G Afierij. Itti. Dr XtErU-, liti, Ak
5a. JI.t- C Errors. EAALAEA Zsd. Tai Kxa.
PCSALrt th- Akxxx. HAWAII. Balah. Coex
k CkewBes. HALAWA. KOUALA Ittk. Ah
Xta KILAI. EOXA Scfc. Ak Ce. TTAI0HI50.
EAT IK. Ckelxa Eretkers.
VTkoIeiaIr-&iE. HcasIa, ZTth A Tf Exii
A Ce. lirk. J ZirUfL
Betail SpiriH -0i. Hrrsfsl a. E GiHi
ind Tiets-IUas - 'xSzlx, Uxxiiii. AL
none. Oxkss, Hasar, Its, Kete-e. S 1!?,
t:i, Ojwrrl, 3e Itt, fsk. aTifatt. So Jil, Utk,
lease JfxSe. So MS. Utk. Pja, ye J, leek, Ex
ta, S3 151, ZIrf. Eii,, S III.
Tts it eoaterabU aeUrity aivanJ tke lowet
put ef tke ettjr etfretally .abenl tke wkattet al
thoar.ii tke ekalcrt kare KMrlt nil left at. Ship ear
renter aa4 ft hate plenty ef; wvtk on kaal fJt
a while at least. Tkere it a Urge qnaatitx of U ttill
aa tke ehanes, ahkk rei)aitei ttae attention before
It it klpr4 aj. Tke llanallan ehalert arc r
etia neoessaiy rptt. anJ l-eiot rtlllKl fjr neit
jear't entire.
A leratse ha 1 Lane- was enteml eae
alrkt last week kr a eBtertirislar in Jltidual on tke
" plek-ar.." wka altkpnyh saceetsfal in mklnf kit
ej to a partienlar roeui in tke kimse, dlvl ot loo
eeesi at ke loteeJeJi. The retleas vnjanl ef tka
reeai "as a yeaar leau eke kaJ sklppej. aad kal
akeutilH ia eaak ami aeeWraMeamantef eWk
icjr, kieh.wa what the rbher as In teareh of.
Tke owaer of tke tame. kaU ehanrel kis iiuarters W
fere tke da; was nxer. aaj tka nxxa wasiiametliatelr
taken poes'hn ef by aaelher persoa, who was aet
jo fartaffate ia tke way of cash orelatket. 10 tkat the
barplar diJ t saeceed ia teaViartbe haul ke had
aat)datrd.
NEW iVDVBRTISEM ENTS.
Received per Litest Arrivals!
FRESH GROCERIES!
orilvcry lccriptlcii.
Suitable for Families, Ships &the Trade
seen is
niABLK FRUITS, ASSOUTEU,
J. Pie Traits. as"rtej.
Fresh Salmon, ia 1 aad 2 lb tias.
New Salt Salmon,
Biecn,
W Drie'l Href.
Smoked Beef.
CHUTIST!, C-L-C-CCKS,
Japan and Comet Tea,
Assorted Teas, best quality,
Kerosene Oil. California Syrup,
Westphalia Hacts. Sorar Cured Uamt,
Fresh Baltimore Oysters,
Fresh Family Flour, in small bags,
Cera Meal, ta smiH hart.
Crashed Sarar.
Xb. I Brawn Snir.
Citraa, Oraare aad Lemon Peel,
Spices, all Mads,
Extract, all kin di, .
Fresh, Lard,
entrants,
Xe Table Stiass, Alsaii tsd Wtlnsts,
KOXA HOXKV,
Fresh Molokai Butter !
Soatek Sal on. Cider Vinegar,
Mareiraai. Vermicelli,
Heps, Candles,
Polir Oil,
W. K. Lewis' Tomato Ketchup !
COFFEE, BOASTEI AND GROUND.
N. I r,ice. CeaKe Rice.
Saleoa Bread, ia hexes and qr. boxes,
Sirdieef, half aad qr. taxes.
Yeast'Powder. Bird Seed,
Pia. Leaf Sarar, et, etc.
Ami by every Arrival Ke shell have
PniM Stock of
ASSORTED CALIFORNIA PRODUCE!
Which we will sell either at Wholesale or Retail, a
tke Lewes Prices. Satis fjetion Guaranteed.
(Sire Us. n Call.
JUDD & LAYTON,
So leae Xo. 33 Kurt Street.
JUST RECEIVED
E "A. J. POPE,"
FOR SALE BY THE UNDERSIGNED,
SUPERIOR
COTTAGE PIA.IST03!
Free tke celebrated minafaet&rer, A. BOND, Paris.
Shall We Say More? Yes!
W. iU -ar tker were ordered bj A. II- II A YELL,
tij veQ qnlifed t jd of their iuperior 1
qulilies. fete eta a flnt-clxsx taasieixa, asl h-ring
dealt ia Lbee Piibo fcr .eri jean te Aajtralix.
Ttee Puut ar ia l-eoatifal Italian waloat cases,
as4 are ta splar4ii caditwo, baTinr ttn ackell ia
ziBC liecd ei!.
ALSO
TWO STTTSRIOK
Ia Hofcwoci iirti. Tr.B tke weil-kaowo koose of
HALLETT t CCMPSOX. Boston. AIs, direct from
Leaden per "A. J- Pope,' a toe asserteat of
MUSICAL IaSTETJMENTS,
SUrf. AS
Harmonivmt, Violin, Organ Concertinas,
Guitar, Yiotitk and Guitar Strlngt,
TiiiHO Siring and Ftlt, Jtmical
Boxes, aurt(d ; Organ
AeeordeoHi icith standi,
TumJiorintt,
Higvlation Drum and Toy JDrumt.
CHRISTMAS 33 COMING:
J-lftO a lane- aonmeiit af
HOUSEHOLD FURNITURE
EX LATE ABBIVALS.
Now Opening.
AR of which wui b teM CHEAP FOR CASH at cy
Wire Ee tb Ftrt Sir ett. Particalarr ia xdrer
taseaaeet rexs week.
4t iae C- E. WILLIAMS.
NEW GOODS!
JUST RECEIVED
PEE BABE
:A. J. POPE, FROM BREMEN.
ALSO
A WELL ASSORTED STOCK J
GENERAL MERCHANDISE
Ex Late Arrivals,
For Sale at ReasoBable Rates
A5D 05
Liberal Terms to Suit the Times
AT
F. A. BCeZAEPEK &. CO'X.
tt-at
Black SilMlpaccaC-T3n IfnkfeUas
JUST EECElt'jW
Per A J. Pope, from Bremen,
Fcr rx at rexursxkfe rtier, xt
U-lt P. A. ECBAETEB A CO.
TO LET.
JgLTflK BOUSE EATELY OCCUPIED
) fcy IL A. THttaa, ta Jail Sliw.U Aaplj
to r-lnt J. h. EICHA-DSOX.
AUCTION SALES.
Ily ADAtMSfe WII.DRR.
-rfrr nrr-mTr - ia-wMh---
THIS DAY,
Wednesday, - - December 28th,
AT 10 A. M AT SAI.F.3 ROOM,
Regular Sale!
OF
Dry Goods,
Clothing,
Groceries, etc.
ax. so, xts aTBAanm,
Sacks California Wheat,
SieVi liuinlwl.lt Potatoet,
Sacka Oats,
Saekt Corn kad Barley.
ADAMS A WILDER. Anct'ra.
EVENING SALE.
NEW YEAR'S PRESENTS
On Thursday Evening, Deo. 29,
At 7 o'clock, at Salos Room,
A CHOICE ASSORTMENT
China Wares, Silks,
Japafiand Lacquorod Waro,
Dross Goods, Fine Porfumo
Superior Cift Books,
Hartdsomo Engravings,
Fine Whito Piquo, &c, &c.
A Vine Assortment of
NEW KOA CALABASHES!
Xov Tots,
A Variety of other Goods
Suitable for Now Yoar's Prosonts.
j Goods ready for Inspection on Thundij, at
II o'clock A.M.
ADAMS A WILDER, Auet'ri.
LAST EVENING SALE!
OF
THE SEASON!
NEW YEARS' EVE.
On Saturday Evening, Dec. 31st,
At 7 I. .11. nt Salctrooiu,
Clioico Ooocla !
XTsoftxl Ttlcloa 1
S" Xo Reserre Lou.
ADAMS A WILDER, Auctioneer.
PHOTOGRAPHS!
.11. DICKSOX has fitted tip
Mhe Gallery on Fort Street, east
side, between King and Hotel Sis.,
and is now prepared te take Pic
tures of any desired style or site.
fT Island Views for Sale. - 43-6me
THE UXDEESIGNED,
GENERAL AGENT FOR
AMERICA AXD FOREIGN H.VGAZINES,
Newspapers and other Periodicals,
WOULD RESPECTFULLY INFORM THE PUB
LIC that he is now prepared to attend to all
orders in this line, quite as satisfactorily as through
any other source.
Parties on the other Islands ean rely on their or
ders being filled with the same eare at if they were on
tke spot, no preference being giren to coumttr cus
tomers. The periodicals mentioned below will be furnished
at the prices stated, and by mail to the other Islands
it cents additional ; justice to my city patront ne
cessitates this. Any publication not in this lilt will
be tent for ta order.
AMERICAN HZWSPAPEES.
Xew Tork Herald,
. " limes.
" Tribune,
" Clipper,
" " Snorting Times,
" Weekly,
" Irish American,
" Lrdjer.
" Heme JourcaL
C5 00
" Nation, 1
" atlum and Round Table;
" Iadrpendent, )
" Erangtlist, V
" OUserrer, J
Scientifle American,
American Azricuftnritt
6 00
4 00
4 00
2 SO
Appleteto't Journal,
Erery Satniday,
Hirpera Weekly,
" Biztr,
Leslie's IBusinted,
Cbiraeer Corner.
Weekly ptrti, 5 00
Monthly 0 00
Badet af Fob,
SpriniUeld EepnbHrin,
Boitoa True Fit?,
" Joareal,
" Fli;nfonr Union,
" FHot,
" Wlie World,
" Lltenry Companion,
' Beaaerof LtRht,
Westera WorH,
The AarsEcr,
Sin Franeisca Weekly Altt,
250
500
. Bulletin,
600
.800
jo CO
" " Call,
" Newt LetUr.
Simaeato Union.
Uomaereiil Herald tad Market Rerlew
Honolulu papera at PubtUbera' nttet.
ENGLISH KEWSPAFE23-
Lccdtn Hlsstnted Neat,
. " " Timer.
.JtHCO
" Bportlne'lftwi,
Gncblr.
" Peaeb 8 00
BelFs Lite H Losdon. 14 00
PnMtc Opinion. 10 CO
The Mali, (Semi-aetUr) 23 00
J0DE5A.LS I'O- THE T0U5O,
Oar Toang Follu 3 00
Artbnra Cblld't Hour 2 50
Little Corporal 2 50
Detaoreat'i Young America.. 2 50
X r3-K I.
Harper' Mtzazine (5 CO
Atlantic Monthly 5 00
OrerlaDd 5 00
Seribner't 5 00
Gtlaxy 8 00
EelecUe 6 00
Ballea't Montblr. 2 0
Leslie't Fasbioo'Book , 5 00
IHraerest't " 5 00
Coder's Ladles' Boole 5 00
Peterson' IS)
Arthur" f Horn: Marazlce 3 00
Wxrrrlj Kvcne 6 00
London Art Josrul.. ...... .......... 14 CO
Cctrsbert' - tt.: 5 00
London Sodetj .- 7 00
CornWIL 7 00
Italic Bit , 7 CO
Lflsdoo Qstnerly Retiea- 4 00
Westminster " - 4 00
Sorth Britah "- 00
Edinbtirjrti " 4 00
Xortb Amrrtein - ; 4 00
ATI the Tear Round 6 09.
Hollowsy ilufical Monthly;,,. 5 60
Fcfcrs " - " t.. 4
47-3U
TK03. 8.T-KUM.
SALES.
Ilf C. 8. BAUTOW.
Lease of Real Estati
J.-t k.13.OtlO--..
Tk Undertienod will Salt at Pubtlo Auction, hr.Of
der of the Coomltttoneri of Crown Lands,
ON SATURDAY, - - DIG. 31ft
AT 1J M AT SALES UOOM,
TUK KAsK OF
The Lot of Land known as "PA M06,"
And lately at Saifjur't Yard,
With the Buildinss Thereon.
This terr eligible lot of Land It bonndad at fol
lows : Comraenelnr tt hidden ttaka at north and wett
corner. 19 (eel S inches east of N'uuarui street, and 30
fathom t 2 feet wott of the south and exit eomet of
French minion dwellinclot, and.tunnlnc tooth 41
west 21 falhomt i feet alone eattitdt of lot known ax
Itaao Coleman's. Portnruose Joo'l and It. WtlUcVs,
ta stake at sonth and nest corner of lot taeainreil ;
thence touth 39 east 2S fakhoms 4 feet along north
tide of a narrow strip of land bolonglng to the Wal
lace lot. also along north side of alley, enterlne; into
Pilkoi'a lat to south and east comer of lot meaicred j
thence north 49 4 V east 27 fathoms 8 inches to tha
dwelling lot of the IleV. S. C. Damon, 2 fathoms oast
of south and east corner of French mission lot t Ihenea
north 44 west 32 fathoms U feet along tooth boon.
dary of French mission and II. Skinner's lots to place
of bctinninc. and hat an entrance on Nnuann itreet
and one on Hotel street by what it known at Parka't
Lane. It contain! an areaof .77 notrofilhoms.aod
is one of the most deslrabl localities in town for busi
ness purposes.
The ease trill be for Ten Yeara front the
lat arJaniiarr. 1971.
C. S. BAUTOW, Ancfr.
WEDNESDAY,
Jan. A tit, at 10 A. .11. at SulcHt-oora.
A VAMED
Assortment of Merchandise.
C. S. BAUTOW, Auctioneer.
Assignees' Scilo
At Auction.
The Undersigned will offer for Sale at Public; Auc
tion, by order of the Atsigneet of tha Estate of C. X.
Spencer A Co., .at his Sales Room, In the City of
Honolulu.
On Saturday, Fehruary 11, 1871,
AT 12 O'CLOCK NOON,
All that Certain Piece of Land!
Situated in Ltapah.oeb.oe Gulch,
District of Ililo, Island of HaVaii. eonreyed to C. N.
Spencer by C. C. Iltrris, by deed, dated July 20,
1S63. and bounded and described as follows :
Commencing at the makai northeast corner of oX a
hawai's lot. and running along his lot touth, 41s
west, $40 chains, to the school houla lot ; thence along
said lot south, 371 3 east. 57S chains, to the north
corner of Paapu'tlot (No. 3); thenct north, 35 s
I east. $00 chains ; thence notth, 31 west, S90
1 chains to commencementcontaining 4 acres, to-
getnerwttb all and singular
The Buildings Thereon Situated.
C. S. BARTOW, Anet'r.
FOR SALE!
THE COTTAGE PIANO
FORTE, belonging to MADAME CAR-
Apply to
C. S. BARTOW.
43
I33E WISE!
THE BEST PRESENT
FOR
CUItlSIMIAN It HEIV YEAKS
13 A.V
i ixisuxjxNcn Toxacx xr
IWT3"W B2VGarXtZWD
MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY.
Don't Waste your Money on Perishable
Playthings or Japanese Ware!
Present your Wife and Cbllrtreti tola year.ae
Chrlatmaa or !Yc-sr Teare Gift, an Inltuw
anee Policy In the " Xesr England.
UXLY TI1I.MCI
At the age of 25, 20 annually, will tecure f 1000
for your family t
At the age of 30, 923 annually ..will secure 91000
for your family 1
At the age of 33, $20 SO annually, will secure
1000 for your family 1
WHO ARE WISE 1
TI1ET WHO INSURE IIIEIE LITEST TOE OLDEST
ASD BEST C0J1PAXT IS THE
Hew England Mutual Life Insurance Co.,
or wnicn
CASTLE & COOKE ere Agenfa for the.
4S-4te Hawaiiar Islands.
THE BEST CIGARS IN TOWN
JUST RECEIVED!
tid For Salo Toy
HENRY I. NOLTE,
Cor. Queen 3t Nuuanu troets,
Direct from the Manufacturers!
EX HAWAIIAN BARK "R. C. WYLIE,"
Tho Finest f rtmr irfm nnt
OF
CIGARS, TOBACCO & PIPES!
Erer Imported into tbla Harket,
ASD WHICH
IE OFFERS AT REASONABLE RATES.
11 My
CHAMPAGNES,
WINES AND
DRAUGHT ALE.
4 CASKS RHINE WINE,
Fire hogibexds Tennant't draught alt ;
Flra hogsheads Ilitekinsoni draught ale ;
Ueidswka ebstiipagse, quarts and pints, warrant
ed gtnuina ;
Eagot A Co't. ehampt gne, quarts and .pints, Tir-
ranted genuine:
Buintrt Pere AFils ehtmpajut, quirts, ararraat
ed genuine.
Just landed tad for uio by
33-3ae H. nACKFELD A CO.
WINES AND LIQUORS!
T5 WELL SELECTED ASSORTMENT,
L Coniitting of :
HoRtnd Ola, la easei, French Cognxa fa cues,
Old Port and Sherr7 la ecs,
Geauina Hoek Wise.
Fine Freoeh Bordeaux Wints
French Claret,
Genuine Heidsick Ckupagn!
In quirts and plats.
AO. tf xthich art cf Superior QualUy,. ond for Salt
IS B0SD 0E DDTT PAID,
4Mms At P, A. BCHAEFER A CO'S.
MIHK. LAND Or AtTACKXA, 0XTK X0NA,
JL Hawaii. Bear to rIee. Abo tke lt 8eMr
Land of MtkeUa JtHe ,'SaaaiC Awe aa Mleeaiea
CaHfe Kaeea oe Haweei tot xwlnialaat mmtt ta
Am ma, Iks lt-tf Hf. l. M-Bjr. .
tvUCTlON

xml | txt