OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 04, 1871, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1871-01-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

- SAyV tttirtft fbOTiii a..-, -fr-- P .m't"
HAWAIIAN
GAZETTE,
PTOSIS HBI
v-SETery "Weanesdny Morning,
ATiSC &OLLAKS PER AK'UL
Ft4n otrrlier, S.M to 310.00.
fts-ma On Qww Street, in ibc oW
CaMs Howe Buililins. Honolulu, IL L
BOOK AND JOB
PHINTHCG jESTABLISKMXXT.
this orm n sow rsitrAMB
TO EXECUTE ALU ORDERS
For Plain and Fancy Prmtang,
Of 15TSRT DOHTl0X
with ir&imESs i dispatch
VOL. Yl-m 51.!
HONOLULU, WEDNESDAY, JAISUARY 4, 1871.
IS6.00 PER, YEAR.
fttaw-al asaaftaWaaal ay X. atanxx. s t Cum
BUSINESS NOTICES.
JOILA - JtcGKIIAV. 31.
i C- ?. Jkjmy
inMta, ! A
lyS
IICMIMIKItYS .V BROWS.
AX3 VTEOirSALi: DEALEES
i 5aWavCaaaaasftt
a. r. jmr,
ai3eset Asa tssssusss. at law.
4i; faM 1 9 tun scnvt. HwMv (ljT
iStntlonery. Cutlery and News Depot
and Circulating Library,
ALEX. CAMPBELL,
2Vtojrolxcm.-c Tailor.
il j.. nana s-s.
OA SX la IE A" COOKU,
JXXE2AI. XESHASTS, AXS
BEXZ2AI. A6E5TS.
faaft
IIIA IHCllAKDSOa.
as ksaxeb ix sears, shoes
. Ac,
. A. C BUri'lOT. JI. !..
BE UHTSWAX. AX3 3BEE2.
PATY,
aKjjr Ti Mil aattY iiritnr zi 3fii
Mn.AlMlllMa
DIliUlAGILUt .V CO..
A5 3EALES5 IS EAS3WASE,
aJ aa
ADiUlS A: WU.lEi:. i
ass CKoassros heechajtis. :
II. IIACIiPEUO Jk CO..
sxssai. cj:xissix ages:
s
SSI SrB5CHLAcGES i: GO
ass ceaonssies keechasts, :
C ..aaa'a. aa. H L j
Tiinon. c. inircK.
ASB C?iaS!OS jLEECHAirr. i
M afcaajaai. Ouv H I CVT
I. A. JCIIA.BI'KK A CO..
H2!355HK X2SCHAXTS,
naa.n OaJia. II I- Clj
ajats. - - BICE54W j
I.HVi'IIKS A I I Civ SO A. :
ASB ag.fT-qe, LS EUXSES, i
KATYAIIIAK. HAWAII,
JOIla T. WATBKHOKSE.
DSSsKBS ASD SHAIZS IS GE5ZEAX
TTTSCHASPtSE.
t W -'U a -a . a. r lj
IV. 1 GUHIffs.
tuss.T. 9m3aSS59S A6EXT ASD E?JD
3IcQOI:A A: JOIIASaOA".
MERCHANT TAILO,R:S,
FartaL. Ilanr. l .ns T C. Biatl's. Is
C IJ- -iVlLLaAJIS.
XASisTAClEEE. IXPflSTES ASD
DZAIZS!
Ctas.. rweci-a.- IT iBaj . Watt- V
at Ua. c saaat aa aVssc! SC as. arar Ian.
aVJtat IMM, aaMctt. tW feaaaV
nttMtaaprCMW?. ttaat.
t7t i. sasaw wh.
BalBi Sjn
MH.f Mai Emm.
aTt. tar aal.ti a. Emu.
a MMrXlalaWaM till Wil.tan.
-n-i.. !tnir 7it
tar tfn rwfst its
. a i in v HiT-m-T r '- MnwM, j -
TV Tt i DEALEES ET
I Mi I pirfaurai
.aiw(' i ii ,g"j-t1M,i, ralaj
h'aXkaM Oaav TM M. 0I
53fcl,aM.aa.af. tH!
II.
farm an Safe, lua aai tlav aai
aaaa: Ha laV. Ka jna H i.la)
!
Jtalaal 'itiaf masm-a Tan jarsat. taaoaaaaaa
I
W .iialla.i iknitii. ill ' J Tl r I
as ah. saw. l"!jmmZ'Jff j
a a- i stafc.saaifrtiys. atth. shii aatiee j
V. BEXAI1TT.
E44T AS3 SHOE YrTf-t,
41? aaaate-awl. tatax ttav 6ai. Haata. PyT
31. X. DOSSKLU
aTJAEISZT TTT?. ASD TJJH0I5ZEEEB
Saka; aaaat. 'llTl ay Be km" Caac Saaa. WiB
hay aaa aJ laaat aanf lraal. ly?
XII KO. II. IAVIKJ,
TTrasy:;!. iSTJ 09XSOSSI05 iCEECHAST,
J. . -asss. s c. aiixs-
IVAAJiKU A AI.I.ir.
I?tS6 ASD CejOUSI65 2I3C2A5TS,
. H I fly
I U TOKBEKT.
TtTtmt "ZS -rrrwrr ASD ZYX2.T ETSD OF
STHZOCSG XATXEXAX
Aaiiic (an i aa4 Jurt aawea.
lyt
BOLLH & CO .
jtotp jr t-trsr-ss a ca-tnnsfaox xeechatts
nrtfcaiir sttaxHs paii tathe
TXrTXJ XT YXXXSSa
rtaali Ii i Tsi iBHackMsaCa,
CntavG JIOOA.
.r -v-r sd C-taerxI Arra,
T. .vJ x-r CSa-r-e Tcx t. j
"WSa.., na-.y-aarte BrwaSax IVaaaee, asi 1ml ar the I
EISTrVaA JOiX
GH.0GE2. AST) SHI? CHASDLES,
TLjaliatauv, StaaA.
Xeaeyaaa,XiCTlBaaeats.Sksat tAe
.or.
B- . Jteasrilx arxt ti TXair far stac
SaSaaa. earacr aT Xatt? aszTtct. AS -risrAsa
laBfaTaasat h Uarscal Ctewiwi,
mm I aa T. aa. Mai lasan ae. Caa i ay. aai '
aalaall in Qaiaiirv. -lj
IIVTAA ItnOXIIEUSi. '
ZE2SESS ASD "ITEOLESAI-E UEALESS
aa r I i " n m Eia. Cas. aSassx. saWea.aa4 I
m aju aaasa st iTi aslia i. raiaaarax 9m i. Saaar's
e-aahas. aSaahnir aav v Bia. Jaw
BUSINESS NOTICES.
HONOLULU IRON WORKS CO.
STEAM KXOlTfKS. Snpir Stills
'' . Mfi lec Brat, Im4 Caitaira.
Machinery of Every Description,
Xr" Mat "iS.
Ptrtictitr atttarioa pxii ta Ship' Elxckxrdtiiar.
M-JWWS.niilt4ll.ilaWMIIn Ps-aj
J. S. lUCKSOA,
House, Ship and Sign Painter,
3o. 93 Ivlnir Stmt,
Xrty tfTUOTT Xcm Saliiaxaaa A Oa.
nttc MartSiaw. IT flaw., pah rare
AVJI. AIVWCOaIU.
BEXT2ST.
0ca, Oer. Fert A lintel S tree ta
tty.
a. c. caxiLAXEL. s. a. nnc
CIIALIOIKL. .V CO..
IKPflETEES ASD DEALEES IK T5T5ES.
SatrBa. Aim, a-, X. S. Xaaaa flM, ai IliMtwaaat
SMI. IVaaatars. il-lrt
A. S. CIXGHOnX.
WHOLESALE ASD SET AIL DEAIEK IK
GESXEAL XEBCEAXDISE,
Imlliiiw ii.ll. XMMiaOTrt. raias tkr oaraar
al Btrt aal hw fort. M4
WtXXUr C K A- r C1XTXX
C. HltKAVHK A: CO..
sunrise- asd
GOMJnSSIOK MEEGHAlfTS,
nosoi.rt.r, h. j.
ACBVTs Or thr Dotton mtKt IIoKutulB-PacXrt
Une.
iGEXTS-Por tbr JIi.r, IValliiLn Md ILna
Plant.tlon.
AGKVT For thr PutihKit .c or IImt
2rxnrr. Mii
. r.III.KIIS A: CO..
EST GOOES ASD GEXEEAL
XEECEAXDISE.
K. A. SCIIAEFKIt.
GBXT for the BREJIEX BOARD of
Ant fir ik. twin tari aT Cata mllin,
Anal fcr a. Tan Vau T CalmiUn.
C. S. IIAISTOIV.
AUCTIONEER,
i aa Qan 5nat. . aar fiaac Euamot
31. s. GitrvnAcn Jfc CO..
LCPOETESS AXD WHOLESALE DEiLESS
la la Miilli CS..aiap Bau. &p. fbw ai
iwy aw; f Ott:ea , iaprntr miiaiaf kt&.
I jan f mcx. uan CM, ncofltaim. n i.
AFOSG A: ACIIITCK.
Ipsrttrs. HVislesle r EaU XtnUrs ia
Aaa Caia i. ibeFaramMrewXajLn.t7ft.
.i in t rw mi: u-ir
D. E- HITCH CO CS,
SOTAKY I fit JLIC,
3U BCVFIUU).
VAG0S ASD CAESIAGE SCXLDI
B Klaur ta-t. HoRotnln.
wti mm im at-
I c. i . pa-i.s".- !'sM pvea
SSSs t. BUtajsstasTXX aa. ti r&vsc
tSrem truaa tae 4kr Irtaavts ;-aayl! cx-h!
J. NOTT &. CO.,
Practical Bi'azicri;
pjOl'l'ER Ax TIX SMITHS, aake evrrr 4V
soiatiaB af -rol to their liae. ased on Phsta-
taaas ar elstalMia. They ai keea c aiatl a tail
i fkat Caaaar. Sates las.
at ieaa. iatxu aias.
Aram Wirt. Cappee Wire,
feft A Brass 5StWr. Pafl Ears,
Preseeai Basket Carers.
BUk aaa Tiasea Rirttf,
Caaapar Rivets, et.
Aba ac auaa. a jaw sort of
THOSE SPLI:.D1D COOEIXG STOVES,
Xecanas hy tat Syrea."
"Otttta PSaat" aai " Gray Jackets." t.ttltr
wits a tusmt af Jaaaaasai If are- asnl saaxy arttstes
Mfal ia tae Eitahoa. Wart on lUilaiB;:!.
sath as attars. aats. Mer-atpet. Ac- f hip rl
will BMet witxt Keeaat alttaaVeB aTSo. i Eaahaara as
Stret.
JAJLES L. UE1VIS.
GOOPEE AKD GATJGER,
At lie OK 5ue. esrti irg ai Eeihrl Ssteti.
A Lawr Suck aT Oil sanak aaat all kaAr et Oaspsisc
1 T aa I i ii mawa.lli a haaaV Re how Vy atmtaa. to
t awrtt a . limai a n of tae anaaw wasea s
ta.rsare1aaW.e943aa.aa- ta-wafcfc h. ar reme K,
zTsaaka.
J. II. THOJIPSOS,
GENERAL BLACKSMITH.
Qaeea Street. Ecaclala,
STas caastaztiy oa zaai asi fcr sale mt tie brarnt Stuiet
rh Ttiri TTaarTimaw iTnit SMrS '
. j
a-. 11. v r tt. al.la.s-1 ,
TUT. ZISC ASD C0??EE SHTTH5, A2vD
: u t XE0S "wOEXZES. 1
T v : ESH-. bctvtea XerElxat sxd rjj I
Harr Tr.iat4 caa ka. Par GJ-va4xxi I
Iras Pay. F7oua aa. Bgee Statastefvescxa. Ineai ;
8taJ fckafc.anthiaii ...laarnal aese cjaaiatle. rjatft.TT.ba. .
r atater Hm a seaettasaT aa aaflas
'K-U aat alse a very larx. ffeuex affTraware seTfs-y ate : .
rartacaar arsama rrm i ta sajm-Wy t. O-amtraBtke I
rarv lili.i wat! W mrsraCy aanM to. I
aaaahxal u the CStisean at ttaMiaic aaat the Isfaass j
laaaiHi aar thear ta nil Mttraaarr ia thcaaje. we hareVv j
,svSd aaaaaaaaa t I aiia . u- i-rt the sum tr the aatare. j
5ri
Carriage and Sign Painting.
T7 THE TTOERSICVtUJ aaviaxo--ac.
i -- --- ' - - IVjjmI
' rVara.fagaiatTgarv.S.jecglv Jay
aaWrs ia tat ttirf CAEEIA6E id SIGS FAISTJSG
Z3- la a Ti-srr ta TTxrrxI Sttiifirtira
X. EEsriExn.
SMa
t KiTg Sxrert, H4B33icls-
K. KVCIIOFT.
HOUSE AST) SHE? FEU3CEEE.
r--g Ettet, ext to ths Sees Brfiel.
Has as aaaA Balk-TrSa. Wae4rVvts. VaeV2lsi&s,
rare, aiad Iav Paxajav LcaU aat GalvaaXd Iro Prj-fta.
as4 ttxaibeT'i En-wveka. Bcax Use cerfy TtsslKir the
dtj, Ae wKI eaecctaaS crdces eatrBstedlstisiraawsx-i-tit
&artf tl-
BANK EXCHANGE.
IXIHE O'DEKSIGSED beg to aotifj- the
X pablu tiat ti j taie TvMraea ie sAre weH
kxiewa xad pspslar SsSoes, where wiH always i-e
fKrei aa aasHtxsect cf the
BBSI "ines, uquuis sues,
-v- -..i.t aSsrif. sei rsitaater! rssT U amr-
' .a err ataeatsea t tietr aofans.
Tie EBEiri E. -h5ch is the Urfast asi c.le1
ia the city. r-cr. tares
THREE-SUP-RIO. BILLIARD iTWLES!
With B tl Latest larfTSTttaeatf.
G. C SITJEBS.
J. a CXTJSET.
HesoIrSt. Sept. ST. lTe
PraErjetrm.
CAXIF08XU. KKD BKICK, rteeiTsJ per
- D. C- Xarrxj," s-d Sar sale by
4t E0LEXS A CXJ.
HAWAIIAN DIRECTORY FOR 1871.
THE COURT.
Hi? JLutsrr KAMEHAStEHA Ixca Hsco
br 11. IS xbM l& Tcjtom Xovfn Aj,
1mt3. Gf Klmc, lad rraDd5on eT KiZOfhi-
!te Qsns IlowarCTEMi. ttM of Hi
iUjftr Ateudtr lawaWiiV Kmrt-i-wn IV.
Drr ExwaVinij Snu Ktthvoljixi. after to Hit
THE CABINET.
Hiaittfr at Itrrin ASiJr .. HExCCHirrts
illahtarrf latmar HI Ei F W Hstwa
.tK3-Gn! HI Ex S H 1iUI
XMsteratnBaace Ill- Ex J Uott
PRIVY COUNCIL. OF STATE.
Hw Xuxyrr thi'TTins.
ni HfMir Jac OjiacrCnr of tlw Kiriotc
TJwir EtteBtaich OaMatt Vnuker. tte
tfaia. af Hinb ud ta Oonnon of Cteac
-Val xui Kiiit .
HH RWaN Wei C LeuUIo. tar HosMnWra C
Eauias. H H Kifcum. I KahkiBa. S r Kaa
raj. C K Bi-kaa. S X Ca-lir. A FwstadEr. W
HBVkna. P Y K. 3 V MikHrsa. W r K
h.G Kimdn, T Cil-cct.
S.7 Doe D Klitisi
SUPREME COURT.
gfcfJBa.... Ban E H ABb
Hm Afacat' Jattier Baa A S Butwea
5e4 Aed Jajdce .Baa H A YTifeaasB
Oert 1. McCWJt. j Ds C!k ..W JJ Sral
Tesx; or fmzsx Cckt:
Shiisf i HesaMa FSrM J!oidij 5a Jizsarr.
Apcfl, Jct and October.
CIRCUIT JUDCES.
aha In Qrrcil I!ao TV P KamakaB
??,-'i.?S,. - AJ i-rce
HavaB W rfcrah . .Hoi. s F S Ljaas. C F Baa
Kiaxl Ita ClrcsH lien D JJcErrd
Ttss r CiEcrrr Cacm:
Si CfcralL Xi 41 Tatsdir of 1st aad IVcea.
b; M CSrcalt. Hawaii lt TKdT of Noca
Mri! Waksa. tai 1st Tcdir of Mix at HOo:
-JJll CbtaK. Klili 1H Tt?4a j of Aafsst.
BOARD OF EDUCATION.
Haa WJ PiTTuVtc F-ii:
Taeir ExKOeacksC C Harri n F W BbkIbqs.
J JIKtSsflk,ia BoeCHBUtaa.
IspectarGasafS&aoU HRBitcacock
sht "w jif siai
BOARD OF IMV.ICRATION.
naitr of Iatt-ior . . PrrjEt
TaefrlkcJfcatitjCCHaiiiitg JODaafali
Baa's W BiSctesaa. D KaUtuu asd G Baodra.
SrtHr c TGaBti
BOARD OF HEALTH.
MWftrr of IaUnor . . . FnvidcBt
Boa' V Bfllctnad 31 D. G EVxir. W P K-
SBkaa aai T C Ufaci.
AseatocOaaa SHrii Itectaa. Hoaoteb
AisaxoaMsai P H aVeatfwav. Laaaia.
Arm? oa-.Hamii J ii Com Hilo
AfcntoalUaal .. . . WO Sauth. NawanrOi
;rirT CTGsMck
FotelKn Representatiies. Diplomatic.
TMtai SaMe-jHaytef Bniaaat. Hit Ex Hbtj A
Tit Aai Oaai nlioaer OoaBl GtssiL Jaa Hit
VTnhaua t. Es ; nsMeatc Naaaac Ansae.
Frsace Caaa"loaor XDd CSaful, Tto Ejo :
rriHesca. X- at na Anssc
Forelen Consuls.
States TTsanMii. .
(Una 55 Va
H4a Jaax Wonti
Aastets H i il.li Jj-E Boaeasss
Basalt. " jrNv.
NaraaOBaaaBflsafafa 11naat.lL TCBeack
.arnar llaauaal. JCFSaEcr
...TCtleacx
FBaaiSBr
Sattw-fcaai, iTj
It-SoBotel.
-r - cua-sw
aura.
1 V-nm Ire J CarrwnAt
Agents of Boards of Underwriters
Bregea.Drmakiiaaa Yi i i rt
XewTark. Alex J Cartwri-al
Bstetaa c B.-ewer A Co
limjpocl jtc JaniOB
UaaV-iiato. B C Jasioa
Ssa FraarioM H EskseJe Co
Fire, Marine A Life Insurance Agencies.
Om bn ill il ;.taxi Use Iaanace Co. . HMWhioey
North Briti-h Fire A Life las Ca .. BoIUaecer A Oo
Knai! i Focefe JiarBie I?nace Co .TBDavies
Nonhera Use Assanan CO IH Daries
KataalLBeIaCaofSY Adams A Wilder
Isapsrss Fire lssar aorOs WalkerA ABea
Jiexehaats Vatasl Mxriie IrsCo.... Walker A Ate
UaiSr Stiles Ure Iassxiao- Oo Waster A ABea
ilasBraaceOa. BkxsUxO
tr!feIasfeC : raltSSfi
lUnasrBteKMa Fire li Ca .FASdkaeferAOo
e Irtanf Hataral Utc la; Oo Cutle A Cooke
Sn. Am Ws.ll Matml Lta- IMlrta (V JRtamnl
WIIasaraaeeC. 'CIl'asll.r.HBV.S
Agents of Packet Lines. Vice Piideit. WBham L Green i
Sana Paet&e Traaipor-Aiiaa OampsaT's Saa FraadscD Secretary M C Xoasxtrat j
xstUT.iasoh Tlii. ll Htckfeid A Co Treasarer. A S CJeora i
Csafcrab, Sew ZeahTW sag AascaSaa Miffl Steaasaip 1 Mechanics' Benefit Union.
Uhw W L Greea - p-e-ia-. GmPVtIiii
J2.2L rtis viceiic
EepSar JHspaaa litre C Brewer A Co , s-tretary Wm B Wrirht I
National Holidays.
T!j,,: qtWwa tf vra-ar.a 1 SoveoberS
Eri eif m Xajcstr Dice berll
Ocistsas Beeeaher f3
Sew Year's Jaaaarr 1
Prriclerxt Grant 3Ic:tie?.
, We pnbliih the fotlowin extracts from
the annual raessare of the President of
the United States, read before Congress
j Monday, December 5th, 1 S70 :
' czenisarax ar the rxxxcR urrsuc.
- , . - . .
rrcaj - ea at rsnr. ui tavar tae psjeate at xraaee aja
j ajavaieseea ta use ehasrr, the Juxaister of the latted
I .States was directed Vr telejraivt ta reeo-asie H, and
j teaser a; ceaiTaalati.as, asl these f the re. pie af
the Called States. Tae re- e-fOaWisbnrnt in EraBee
! f a systeai af GaTerczeat discssneeted iti lie dy-
txadrtioas af Eerope. apfared to If a prM-r
5s,.jel Mr tie Ieficrta:ipf el Az:erjcanj, ar.. bsa!
tit present ttrefe resuk ta aUtcsur z the heart; of
tV- Fresea le aor tisialer f.rxui af BeBreseatatire
Gereraraent. k wiH be a inject af still further satis-
u 5-Pc-
WsSe
stake so easrt ta
iaipase aor lastitartisas apoa the iahaiitaats of oiler
eosalnes, asd whBe we adhere ia na tradslMaal
; seutraSrj ia civil esxllicts elsewhere, we eaaaoe he
usaiferea ta tae rxrecxta f Aaseracaa f-litacxl Meal
ia a mi sad biidT civiiiiej sasntrj like Fracoe.
Axxzicas XBMaTtas IT man.
We were asked by the cew jsveraajest to nse aar
ged eSees jataJj with ta.se af the Ecrafeaa pT.
ers ia the interest af peace. Aa aaswer was made
that tie ertabhshed pcy aad Srae iateresti af tie
Cxited States fsrhade thera ta interfere in Eer&
peaa qaesliaas jeititlj witi Earstfaa rawen, I as
eertaxsed i- fSrmaQj aad ca.aieially that the Gevera-
treat f Svrth Gertsaaj was aet tits dispased la
listea ta rush rt-prexatatisxi froa any Fsweri, sad
taesga earaestlr miifaiar; t. see the Uessiar:! f
r-eae restsrei ts the oigtrtats, with sB af .ass
the TCahed Stales are a terras ef fneadship, t de
cf&iei ca tae J in cS this Gs1Teraer.t to take a itfl
waxth eras alj resalt in iajarT ta oar true iatereiti
withect adraceiar; the bject for whieh car isterrea
ti?a aval inrsked- 5b aai d the thae ease when tie se
tin of the Catted States caa antes the retura .f
Jeare ij a ria-e bear it w23 be ieartilj saVj
ytCTxaJJTT.
I deeraed it ra-aieai."ia liesr cf tie aaraber cf
jrs;s of Gemaa aai Treses birth frriaj ia lie
United States, ta is rue. e&oa after the Ssia! sotiee
cf axtatecf war had teen received frvm bcth ieilirr
eats. a rrstTiffi'ws dealsgthe duties of the United
States as a aevrtral, sad the -atUaai.as cf persoES re
iriiag arithia their territtrj to elf err e their iswi and
the laws cfxtiiieas. The prrelaraatwa was followed
hy ethers, as eirrarrvtanrej termed ta ea3 far theas.
The pecaJe, thes agrnair.ted ia adraaee of thtar du
ties aad eblirxsax, tare saritted ia preTeaua ri
Iajccs ef the ceatraBty rf the TCsited Ftitn.
tee era ix rxscuzenox.
It is r?-:t rcrrrtood itil ihr -Pr;3iict: cf lhei&s37'
reatiss ia Cabs has mtTTiHj ehasrd srace the
elate of the last setstsa cf Ccagreia. Ia as early
stage sf the eozteet, the seJhoriles cf Spain inxcrr-
rsiej a srrtexa cf aiinary arm-j. cf de ccnine-
sassti, of iaxry tr-iE asd tieratiua cf perscss
I87X,
JANUARY
MAY
T,!F S SlM.TfW.T P'S
4-
6 ifi.-l-i! 'Ji $ 0 6
1213 14-! 7 S. iVlOll 12.13
1920211' UUo 1617 IS 19;20
'' aa. V V'i aW aV aV
2725 fl2ir2223u2i25 26,27
I ; l'Sr--09i.'91 i :
::t":r.r.i.i..j::i::i::
FEBRUARY
ji S 2T W
' 1! d 3 4
' $ 9110 U
. 13115117 Ii
: OSfK91
MOON'S PHASES, ,
; roaiuxTTD to aeiri-r nasTrxx stcatt. d. Skth. :i
S ItST.'WT PlS JANUARY.
1 , JEaV . 1IUB
i- 3 Tl J 1 U-W Cii(. lUipn
.. 1 -J I -4 , IIVrt crKr. ..
. Vj 7 ohnln
13,14 15 16ll7lS
FEBRUARY.
Tea Xm..
. 1 M M
. 1 XT m
24po
13 Lx
1 Xcv
26h2
1 iti
.11 an i
... Itlra'
. . . U S f m ,
MARCH
j S TVrrt 4fWf
1:iib
. ;st if m,
1 Ktfla'
IT d s! 4
MAY.
Cv 7 Si fflltflli,
T X-w t X T t n
U L4 Cuiw 3 51- 4 m
1 X- . .JIU.I.M
K-THjwtw. . X SI I at
121314 15!lG3lT;iSB
19S0122:2324i25lt
JUNE.
. : ura
X $ l,a
APRIL
JUNE
TWiTjP
1 '.
S ! SlSllT
p. s
2 3
910 1
91W11H21131415 1L12 13 14415
16.1iil&19J202122 lS19r20r21
2323 24 .
2324J2526P7.2S 29 t2oh2C!27h2;
30.I !--' J-..J.
29;J0'. .
....;..
Eclipses for the Year IS7I.
en,
IntheTearifnt&ere wiH be two ecMpses of tie i
aai two of the Mooa:
VI V. ) tt f ll-ILl
la
at'a'nffi . rxs.rimx
n-Auywh; ecSps f the cn Jcse 17th, lnvi?ib!e
atHoaoMB : rtjible to As-balk. SerZeaiaad. aai a
poroot of tae soetsera part of the China sea. Sew
GSBa.c .
m-A partial ecSpe of tte i!occ July ti, ri-iHr s:
A partial ec3pe of the Xocs July ti, Tijiiie s! ;
Hosntsia: FSri contact -with paamabrU. tb, tias. Is,
a x : ar?t caaiact with shaaow. Ia. Sua. ss. a x : aw -
V of tte ec6p-e i5. .V. t i x
tw eosaaet wttn
saaw. m.io.f.ax: ust
a. a. u ?. a m. Secresarr JQUjctson
tr-tlalalMfifM.nftMaiTUi.Wl1ia lnriIU.'TrMr . J Csrtwrirflt I
at HoBOtaln: n-ihie to tart of Iaata, soatbern part of)
V- 7,i i
i LODCES. iRtJleeot .toutjem
j Lr Ptxs ri x.X)ciax2T. F A A SI; meets on K5rc O'H'T si'?H Jd,4
! Street, cthelast SCoaaar ia each eSkUi. jTreasurer MrsPCJocesJr
, Hawanas, o 3.F A A M; neets ia Makee's Stock; j Sailors' Home Society.
on the Sr-t Mob&t In eaUi taosth. p sideat Samael S Castle
Bosotcxx Borai. Aisca Caarrxs; meets in haa of Le vice ITtoHect Daniel Smith
rrttre- de rOceinie Iodre. 'secretary AFJudd
Excxxsjos. So. 1. 1 Oof OF: nets in the hafl of Oid Treatirtr C R Bishop
Fellow". Bsadia?. oa Fort Street, every Tsescsy ! Exxamtx Ooxjcmr. Bit S C Damon, E 0 Ball, aad
EvesriEz. , j o Carter,
rxixaa Ttnxr. So. 1. 1 0 of G Ti aeets oa Kiaj Street, British Club.
eveSaatrdij&erfr. Premises oa Colon Street, near Beretania.
Qczcv Exxa. So. i 1 0 cf G T; ceets oa Km? taeet, yasaaixs-H Prendergast, A S Oeghorn and M C Ston
everv .Vandj.v Evur. ftmL 6 "
Strangers Friend Society. German Club.
FresMeat Mrs S C Daason Preailses oa Fort street, near SchooL
, Secretary rs LoweS Saili Prrsldeat M Lonissoa
! Treasurer. Mrs J O Carter '
Cerman Benevolent Society. ;
PresHeat JCFSaeeri
srecretarj . . H B.lsUecht I TreafErer HSefaadt
c. . .. . ,
Treasurer Thomas Soreasoa i
American Relief Fund. ;
Proideat AtexacierJCartwrirtt !
. Vice PresideaL EevS e Dimoa'
. Sen -utt. SI Rapieef Treassrer.. ..H A P Carter1
sarpectedTif esmflidly with iaser-ats. aad of sum
mary embargoes of their properties aad requisitions of
their revenues ay exeeitive warrant. Such proceed
in rs as far as they ea"eei the pers.ns or property cf
citizens af the Ijcited States were in violation ef the
treaty of llSi rttweea the United States aad Spain.
Beareseatataaas of iajaries resulting to several per
s.ns etairnia to le eitrxeas af the Unite 3 5ute by
reason af saeh coarse were raade ta the Spanish Got
ersmeat freta April 1 S6 to Jane lasL The Spanish
Mteiiter at Washiagtaa has beta esathed with a liaa
ited pawer to aid in redressing snah wrenzs, bat his
power was focai to X- withdrawn in view, as it was
said, of the revolutionary sitsatara in which the Is
land f Cats then was, which, however, did net lead
ta the suspension .f the extraordinary aad arbitrary
fsnetieas exceeded by the executive power of Ceba,
asd we were obliged to sake osr eespiaint at Mad
rid, aad ia the aeg.tiatioasthusepeaedsad stifl fend-
in j there, the United Stxtes only claimed that far the I
future the ririts -secured to their eitixeos by treaty j ataalietotiti. The cbeaprale at which ber citizens
thoatd be respected in Cabs, snd that to the past. Qg rarDi8Bcd with food, loots and machinery,
a joiat tribanal tbeald U estaiHshtd in the CaUed ; ,ni make it Dectseary that conlignons islands aboald
States with fall jarisdieti.a over all sach elaiay be- ! the same advantages ia order lo compete with
fare sath impartial trtbcaaL, The eiaimaaU wanld j iDC prodsction of (agar, coffee, tobacco, Jnd all
be required ta rteeiTe his ease ; en the other hand. kinds of tropical IrniL This wll also open op lo
Spain waaM be at liberty to traverse erery material j Bs a wider market for oor prodnets. The prodoc
pornt sad thas eocaplete equity wscld le daae. j sion of our supply of these articlesrwill cut otfrnore
A.N5tXATI0S or 21S DOxtccso. I, thin ooi enndred millions of oar ancoal imports,
Darieg the list ssloo of Iwcress a tiexty for the ' i'Jes- largely increasing oar exports. Willi inch
annexation of the BepaWie of rim Domingo lo the i picture before cs, it is easy to see how oar large
Ualted States, failed lo receire the rtqalsile two-! debtabrosd eoald Tiltlmstely be extinguished. With
thirds role of the Senate. I was toorucghly con-' lbe b'lsnce of trade sgiitst cs, inclndlng jntercst of
Tiaced then, that the best Interests or the cocctry, : baods beld by forrizners snd money (bfpment for
coErnerriaHyxnd materia !ir, deraanded tb-ratiSca-'. oar cilizens travelirg in fareim lands, equal to the
Hob. Time has only confirmed rae in this view. I
new Srraly beiiexe that the moment it is known that
the United Slates iaTC entirely afciadocrd the pro
ject of seceptiegxs a part of its-territory Ibe Island
of San Dotaicgo, a free port will be negotiated lor
bVEaropsan cations, in the EayofSamaaa. Alarze
comcerria! city will spring np to whieh we wilt be
tribatarr. witboat receiving corresponding beaeSts,
by the rnorc ttin fully cf oar rejection. It is agreed
dtt the GoTerarriest of Saa Domingo has xolcnla
rilj toaght this znsexitioa. It is a' weal: power,
camber" rig probably less fhxa one tacdrcd and
twenty tbonsaad sera's, sad yet possessing one of
the richeU localities trader the saa, capable cf sup
porting popolatioa of lOJXQflOO of people in lax
cry. Tee people of Sao Dotaicgo, cot capable of
raaistaiaicgthstasclTcs la their present condition,
mast look: for mtside support. They yearn for the
proJecTioc of cr free intitntloru and laws - onr
progress asd t rrTSsttioa : aad thai we refcic Item CI
The acqaisitii n of Saa Domlago isdesirxble becanse
of its geccrzpMcal positiaa. It tnrncrxsds the en
irzncc to the Carribean Sea, aad the Istbmas transit
of txrmraercrVj pessetaes the richest soil, the best
xad xnosx cxp4 ti ixrOors. a most sala&riocs cli
mate, ard the! mat Txl cable prodacts of the- forest,
raises, aad scTy of zsy of the West India filsrifcf
Its posselo3' ty tbe TJclred States, wBL lo a few
jars, build c a coastwise comraerce cf Iraaenie
raagaitsde, wjjch will go tar toward restoring to
the United Stales Ciur lost rarrcJussst ssurKte serrlce-
rH win jpve to fa tiee artiele. waica we eeasaae
I to a great. cxIce!, sad whSei we do zo? prod act or-
1871
JULY
SEPTEMBER
i S
it
S 'i S Mi
T W.T'P
1 .!
5! 6!
-0 6
9
IG'
la'n
1213,115; lOj
1213
14.161
1 1617
. AJ
1
19
2021
22', r
192021 22
23
jtioSii
-3
25 227psi2930
S..u....i..i..i!
OCTOBER
JULY. .!
St
t W 1 n
t J 9 9
i
i
14
loi
192021
? LaM gakT .
r FVt iavrtr
!
t AM
29,30!
31.
SEPTEMSER.
i Xmm f f a
tl Flrat qm4c. . . 41 t
PaB Mwai . . . t tl 1 . m
NOVEMBER
OCTOBER.
J t 4U
1 XS lata
41 M '
a mIt
p! s
r Ftru CMfWr
NOVEMBER.
1 4
i
lOjll
17I1S
Qurl4r
tlitin
ft st tin
UUIpn
IS Ntv Umi
1 Tlrrt rtutff
TU Mm ..
12113:14 15
DECEMBER.
19120 21 22
lt I3rtr. .
11 Km .
.. t U p m
. INtfM
U U-llB
2627
2S29
AUGUST
DECEMBER
S II
T !w! Ti F
21
1 3 3 4
a .
12;
19:
26
g'-7 a mmi
6
1617i;i3,l4 l5!lfflli IS
11131314!
15
20,21 22:23!24I25!
lS1920j21'22
! 27r2ST29303l. .
i....1..U..L
125'26272S2:
Queen's Hospital.
I Presideat His Majestt Tnr Ktxo
i Vice Proldent His Honor E H Allen
EijxcTnr Cosimxr. S S iastle. C R Bishop, F A
j sfex, A J CartwriAt and J C Piar.
1 -
i United States Marine Hosplt
spiral,
; n5TOa"'rS:!,
, -
, Oahu Cemetery Association. '
pftoMeat H A P Carter
. ,rt,.
Beneeolent Society of Fort Street
! Church.
1ce rresHent E Ftastenaa
Secretary aid Treasurer ELoewer-berj
Honolulu Olympic Club.
Presiieiit....
VInPresidest
..PC Jones r
..Albert usmita
JFIwalTrctsurer IlScnnldt
Oahu College.
Located at Pin hoa, two miles east of Honolulu.
Pre-Ment . . yiH .oviia
Kofessor. ... E P Church Treasurer SNCastle
Notaries Public.
os at the coan House
John H Parr Office at the Bank of Bishop A Co
Thomas Brown OEoeat tae interior isepanment
Printing; omces. j
Hawaiirn Galeae. . Post OaceBuildlar. Merchant Street
Facile Coaia rdal Advertiser " .Merchant Street
Catholic MIssloa Press. FortStreet
selves, thus eqciliris oar export 6 snd imports. In
case oi a foreign Tear, it nill pvc us command ol all
the islands referred to, snd tbca prevent an enemy
Irom sii possessing himself of a rendeiTons upon
oar coast. At present, oar coasting trade between
the States bordering on the Atlantic and those bor
derinjroa the Gulf of Mexico is by the babamasaud
the Antilles. We mast, as it were, pass tnroni;h.
foreign countries to get by from Georgia to the east
coast of Florida. Saa Domingo, with a stable gov
eminent, nndcrivhich tier Immense rtsoorces can he
developed, nill gire remcneralive ages to 10,000
laborers not now upon the island. This labor will
take advanlij-c of every arailable means of trans
poitalioa to abandon the adjacent islands snd tecs:
the btcsaings of its freedom, where each inhabitant
will receive the reward of his own labor. Porto
Rico and Cntra, as a sequence, will bare to abolish
slxxery, as a measure of self-preserratian to retain
their laborers- San Domingo will become a large
consumer of the orodncts of Northern tanas end
entire yield of the pnxioss metals in this country.
it is cot so eay to see how this resalt is to be other
wise accomplished Irian by the acquisition of San
Domingo. It is an adhesion to the Slouroedoctrinc;
is a messare of cxtlonsl rjroteetion: it Is tssertic?
., .t.t ,n . ,n,ti;. ... .k. I
. j.a-. '-''""'
""" " "
east, by way of tbe Isthmus of Darien ; is to build
up our aerehant marine; it is to furnish new mar
kets for the prodnets of osr farms, shops and mann
faetories; it Is- to make slavery scsupportable In
Cuba tadTorto Bieo at once, and nltimxtely so in
Brazil; it Ss to settle the unhappy condition cf Coba,
and end an exterraicaUrg co&Slct; it is lo pro-ride
bocrst means of paying oar honest debts wiliont
overtaxing tae people; it is to famish our citizens
with the neces-aries of every day life at cheaper
rates than ever before; It Is, lo fine, a rapid stride
towards that greatness which tie iutelllxence. In
dustry, and cntcrpie of the citizen of the United
Uutts are entitled to assume tbe nations. In
view of the iDportsne-; of thi , . -"lion, I urgently
urge upon Congress early aclii. .d aa exprrssiott
of its views as to tbe best means cf arqeiring San
Domirgo. Sly sczgettlon is. that- by joint resolu
tion of the two Bosses of CcnzneM. the Executive
he authorized to appoint a Commission to negotiate
for a treaty with tbe authorities of San Domingo f.rr
the acquisition of that Island, and that a c aoprvpri
atida be made to defrav" tbe expenses of sceli eosn-
aitsicm. Tbe question rasyJhen be dtttrair.rd by
i irtr aciiva ua iuc awu juirasea ' uinzr-n upon a
rrsolatlon of annexation, . in tbecaseLpf tbescqni
sition of Texis. So exmrfcecs' ata I of zdl the ad
vantages to flow tmm tbe jcqoi-sitlon of San Do
raingo.aed of the great adranl(te, I -srisrM alfaVoat
sxt the cslxmltia bom asm aeaiavtto-i.) iat I te
licre tbe subject has oslf t? he feaKariajcaateal.ta be
ipjiTOTed.
HAWAIIAN DIRECTORY FOR 1871.
C0VERNMENT OFFICERS.
OoTerseM otlliwlll. Her Kt R KwIlkoUnl. HUo
Gontcor of Oiha, Bis Ex J O nnmlolo, Honolulu
Goi't of ,Vnl Ht Kx P Kahaolelsa, LaMlna
GoT"r of Kiail His Ex P Kacoa. Niwlllttill
Lieut Got of llarali R A Ltman. Hlk
lit MaJejtT' damberlaln II Prrndwcwt
Collector General of Cotoms. WF Alien
Deputy Collector J A HtnRr
Potmaster UeacraL A P Brkxtrood
Maniul of tho lUwaUan Islandt and Sheriff of
tlaha WmO Parks
DepatT Manhal Datld Bajton
Superintendent of Public Work. . . Robert Stirling
Deputy Attorney General. Fit Harris
Wa,cr Snperrlsor and Clerk of MarkeL Tho- Img
RejUtrarof Cborejance Thomas Brown
Secretary of Interior Berartment . . .Cass T Gallck
Secretary of Korelso Offlce Wm Jarrett
ResUtrarof Pabltc Accounts. .-. Astl
Ase't fecreury Interior Department. . .D Kalaksua
Director of Government Press M Rap!e
Iliee Justice or Honolulu . . .John Montgomery
Police Justice of Lahalna Wm Ap Jones
rollcs Justice of Hilo D II Hitchcock
Jiilor of Os.au Prison ..K Fyfe
SheritTof Hswail J H Coney. Bllo
Sheriff of Mini P H Treadwar. Lshalna
Sheriff of Kauai WO Smith. sniliwUl
ITirstcltn Inne Asrlnm. . Y liniehrand, M D
PhTsidan Kallhl Leper Hospital. E Uoffoasn. 31 B
Harbor Master of Honolulu Cspt John Meek
Deputy Harbor Master ... .Capt Daniel Smith
Pilots Captains Mdntyre and Bibcock
Hit H. M. Diplomatics and Consular
Agents Residing Abroad.
CnsKocs d'Ajtauiis A Ooxsras Oix-ijul:
SCf Odell Sew York
Minley Hopkins London. EneUnd
Dsrid Thonus . . Valparaiso. Chile
William C Martin...?. Paris, France
John H Gossler Uamburg. Oermany
Eugene Yon Uasslocher For Austria and
South Germane, Carlsruhe.
Charles St Julian Sydney.SSW
Coxscu Gexikil:
WUUam Keswick Honskonr A Macao, China
Eugene Van Reed Kanagawa, Jspaa
Coxscu:
S Malntx nstatls
Robert C Jsnion Liverpool. Enjland
Svend Uoffmeyer Copenhagen, Denmark
William Knight, Hobart Town, Van Dieman'e Land
llearr Rhodes
Victoria. B 0
Edward M Brewer
John F Mnller
Victor Schonberger. . .
II W Severance ,.
Andrew Wardrop
Alex Speed Webster..
James Dunn
W S Broad
William II Delano...
A Denny
Boston. Mass
Bremen, Germany
.'. Vienna, Austria
...San Francisco. Cala
Auckland. S Z
Sydney, S S W
Glasirow. Scotland
Falmouth, Eafland
poquimbo. Chile
Rouen
Sicolyek
...Petropsulowsky, Kams'ka
Ramsttr. Ensland
Cork, Ireland
'..i Jortland, Orepm
, Antwerp, Holland
Mar-eiUes. France
Havre. France
II W Freeman ...
EJ Hunter
A S Hodjes
W D Sevmonr
James McCraken.
G H Levlta
A Oouve
Leon de Mandot
Ernest de Boi-fSc Bordeaux. France
JSIcKayCook Plaama
Honolulu Fire Department.
Chief Enrineer Chas S Spencer
First AsslsUnL Wm Hushes
Second Assistant .-..Edward II Bojd
EaMnc Co So 1, "Honolulu" T K Clarke, Foreman
Engine Co No t, "Mechanic" JWJlcGulre, "
Hove Co So 1. Paclue" Boht Lewers, "
Enrine Co So 4. "llswall" D Kalaksna, '
Hook A Ladder Co. "Protection". ..RE Wakeman. "
seeretaiT'of the Department Chas T Gulick
Kike Wasnxxs : '
DjstrietIroi
Richard GlUlbnd
Jerome Feary
, James II Black
James S Lemon
nuirict Xn ?
Di.trict So 3
Volunteer Military Companies.
???5 rSS"7
SlajorChas II Judd
Captain Chas T Gulick
Artillery lpiain lonn it Brown
Hawaiian Evangelical Association.
President Iter T Coin
Vice President. Dr O P Judd
Oorrespondins Secretary Ber J F Pogue
Recomin; Secretary Rer H H Parker
Treasurer. E 0 Hall 1 Auditor I Harriett
Places of Worship.
Brrnrx CHrnca. corner of Klnc and Bethel Streets :
Rct S C Damon, Pastor. Services every Sunday at 11
o'clock AM; School meets one hour before the mora
lag service.
Fort Street (Conste?atlonar Cbtbch. corner of Fort
and Beretania Streets: iRcv Mr Frier, Pastor. Services -every
Sunday at 11 o'clock A SI, and it TV.' P M;
School meets one hour before the morals service.
Ensooraz. Church. Emma sonare: Rer C G WillUm-
r son. efficiatinr. services in English every Sunday at
11 o clock A M, and at Ti I-M. services m nisrauin
every Sunday at 9 o docc A ii, ana at Bj v it; iter A
Jiacintosn, laiciauc?.
Rotas Catholic Cbtbch, Fort Street near Beretania;
Rev L Maigret, Lord Bishop of Arathea; Rer Abbe
Modeste and Rev Father Hermann, assisting-. Ser
vices every Sunday at 6 and at ID o'clock A M, and at
4HPM.
Kawauhxo (Coazresstloaal) Church, corner of King
and Punchbowl -treets; Rev U II Parker, I astor. Ser
vices In Hawaiiia every Sunday at I0J o'clock A SI,
anaata; r x.
TLxcxlkxetli (ConrreatI) Cbtbcel Beretania Street,
near Manaskea; Rev A O Forbes Pastor, services la
Hawaiian every Sunday at l&H o'clock A M, and it 7f
P M- "
TBE KlsSlCRr IX CHItCx.
The massacre of French and Prussian residents at
Tientsin under circumstances of great barbarity, was
rspioscd by some to have been premeditated, and
to indicate a purpose amung thc populace lo exter
minate foreiznrre in tlic Cbineee Empire. Tbe evi
dence fails to establish such a supposition, but
rbows a complicity between tbe. local authorities
and the mob. Tbe Government st Pekiu, however,
n.-ccif to have been disposed to fulfill its treaty obli
gations as far as it was able to do so. Unfortnnstely
tbe news of Hie war octween tbe German States and
France mclicd China soonjifterlbe massacre. It
wuld appear that tbs popular mind became pos
sessed with the idea that this contest, extending to
Chinese waters, w ould neutralize the Christ! -n in
fluence and power, snd that tbe time was coming
when the superstitious mass might expel all foreign
ers and restore Slacdarin influence. Anticipating
trouble front tbis cause. I inrited France and NonE
Germany ta make an authorized suspension of hos
tilities east where they Were temporarily suspended
by act of tbe commanders, and to set together for
tbe future protection in Chins, of the lives and prop
erty of Americans and Europeans.
TEE ILlBaMA CLalVS.
I regret to say no conclusion has been reached for
tbe adjustment of tbe claims sgalnst Great Britain,
crowing out of the course sdopted by that Govern
ment dnrinz tbe Rebellion. The Cabinet of London,
so tar as its views Lave been expressed, does not
appear to be willing to concede that Her Slajesty's
GuTeramciit was gnilly cf negligence, or did or per
mitted any act during tbe war, by which tb? United
States b.s jail cause of compliinL Our'firm and
unalterable convictions are directly the rererse. I
therefore recommend to Congress to authorize the
appointment of Commissioners to take proof of tbe
amonnls and the ownership of ressels and their
claims, and that authority be civen for a settlement
ol these claims by tbe United States, so that tbe
Government shall have tbe ownership of the private
claims as Weil as tbe responsible control of all de
mands izainst Gnat Britain. Whenever Htr Sla
jesty's Government shall entertain a desire tor a lull
and friendly adjustment of these claims, the United
States will entrr upon tbelr consideration w'tli an
earnest desire (Or a conclusion consistent with tbe
honor and dignity of both nations.
CAS ADJ. ASD OCE IHUIRXCJI.
Tbe coarse panned by the Canadian authorities
(towards tbe Dshermen of tbe United States during
tbe past season, tils not been marked by a friendly
ferllnc. By Ibe first article of the Convention of
IS15, between Great Britain and the United States.
It was agreed that tire inhabitants of- the! United
Ststes should bare, forever, in cpmmon with British
subjects, the right of taking Sett in certain wttenf,
not included in tbe limits named In tbe Conreollotr,
within, three miles of ports on tbe British coast It
has been the custom for many years to give Intrud
ing dbermcn from tbe United States a reasonable
warningof tbe technical rights of Great Britalo.
The Imperial Government is understood to have
delegated the wholeorasbare of" its jurisdiction or
control of these inshore grounds to tbe' Colonial
authority known as tbe Dominion of Canada, snd
this same Independent, but irresponsible agent, baa
exercised its del era ted powers In an unfriendly way.
TrtfleJs bare been seized, without "notice or warning,
in violation of tber custom previously prevailing, and
bare ht-.o taken into Colonial ports, theirvoyaget
broken up. and tbe vessels condemned. There is
reason to believe I bat this unfriendly 1 rest aa est was
designed to bear harshly on tbe United States, with
a view to political effect upon this Govern snenL
The Statutes of tbe Dominion of Cnaefai beeofBe
Still broader and more untenable in. their juriadio
tlin over resell of tae United States; Ibey aotbo-tie
ofBeera'or person to brio; vt arl ttoverlGic wltblsV
three marine rants of any of tbe cosavts, bays, creeks
orbriOf ofCasda,inl port, to ttareit lac urga,
Jo uaarice the nastau- oa oatw toiaehins; the canro
aad Torge,ad to laSict apoa Wsa Itse tevy of a
p-a-weriar- aeatwty. If asasvets am aat (iv8, aatt tf
sttcli a "vesacl toohd TrfepariB- to tab witUn tore
tu rice leagues of soy such coWs, bays, creeks or
harbors, without a license, or sftcr tlio expiration of
tbe period named In tbe last license granted, they
Provide tbtt the vessel, with Mr lacklc, etc., shall bo
rorfcttci). It Is nut known that any condemnations
bare been made under these, statutes. Should tbe
authorities ot Canada attempt to enforce them. It
will become, my duly to take such steps as may be
necessary to protect the rights of the Untied Slates.
It bts been claimed by ller M -jesty'a officer that
the fishing vessels uf the United States hive no
right lo enter the open ports of tho British Posies.
slons In Sorth America, except for the purpose nf
shelter and repairing damages, ot purchasing food
and obtaining news; that tlicy have no. right to en
terat tbe British Custom House, or to trade except
in tha purchase of wood and water; and that they
must depart wttbln twenty-four hours after milieu
to leave. It is not known that any" seizure of fish
ing vessels carrying the Hag of tho United States baa
been made under tho claim. So far as the claim is
founded on the alleged construction of tbe Conven
tion of ISIS, it cannot be acquiesced In by the United
States. It Is hoped that it nill uot be Insisted on by
Her Slalesty's Government
During the Conferences which preceded the nego
tiation of the Convention or ISIS, tbe British Com
missioners proposed to expressly exclude the fisher
men or the United States train tbe privilege or car
rying on trade with any of Ills Briitanlc Majesty's
subjects residing within the limits assigned for their
use, and also that it ahonld not b? lawful for tbe
vessels of the United States engaged In such fishery,
to have ou board any goods, wares or merchandise,
whatever, except such ss may be necessary for Ibo
prosecution of their voyages to and from said fish
ing grounds, and any vessel of tbe United Slates,
which shall contravene this regulation, may be
seized, condemued and confiscated, with her cargo.
This proposition which Is identical with tbe con
st ruction put on tbe lauguage of the Convention,
was emphatically rejected by tha American Commis
sioners, and thereupon waaabandouedbythe British
Plenipotentiaries, and Article I, as it stsnds in tha
Convention, was adopted. If, however. It be tald
that the claim Is founded on provincial or colonial
statutes, and not upon the Convention, this govern
ment cannot but regard them as unfriendly and a
contravention of the spirit, Huot tbe letter, or the
treaty, for the falthlul execution of which the Im
perial Government ft alone responsible.
Anticipating that an attempt may possibly be
made bttnbo Canadian authorities In tbe coming
season to repeat tbelr unoelghborly act toward our
.fishermen, I recommend you to conler upon tho
executive tne power to suspend, uy proclamation,
the operation ot tho law s authorizing the transit of
goods, wares and merchandise, lu bond, across the
territory or the United States to Canada; and fur
llier, should such an extreme measure be necessary,
to suspend the operation or any laws tv hereby the
vessels of the Dominion ot Cansda arc permitted to
enter tbe waters ortbe United Ststes.
ritis xavioatiox or Tits st. lawbsxce.
A little unfriendly disposition has been manifes
ted on the part or Canada, in the maintenance or a
claim ortbe right to exclude the citizen ot the
United States from tbe navigation ot the St. Law
rence This river constitute a natural outlet to
the ocean tnr right States, with an aggregate popu
lation of 17,000,000 inhabitants, snd with an aggre
gate tonnage of 6C1.5GT tons upon the waters which
discbarge Into It. Tbe torelgo commerce of tbelr
ports on these waters i open toBrtlish competition
and the major part of it is done in British bottoms.
ir American seamen be excluded trora the natur
al avenue to the oceau, the monopoly of the direct
commerce ot tbe Lake ports with the Atlantic
would be In foreign bauds. Their vessels on trans
atlantic voyages, having access to our Lake ports,
which would be denied to American vessels on s! rail-rvojaces.
To state such a proposition Is to re
fute its justice. Durin?the Administration of Sir.
Jobu Quincy Adams, Mi. Clay unquestionably de
monstrated tbe naturai right of tbe citizena of the
United States to the navigation of tbis river, claim
ing the Act ofCoogress of Vienna upon the Rhine
and other rivers, in which all nations shared; the
judgment ot European jurists snd ststes m en; that tbe
inhabitants or a country through which a navigable
river passes, have a natural right to enjoy the naviga
tion of that river to and Into the tea, even though
passing through the territory of another Power. This
right does not exclude the coequal right of tha
sovereign of pasting tbe territory through? which the
river debouches Into the sea to make such regula
tions, relative to the policy of tbe navigation, as may
be reasonably necessary, but those regulations
should be framed In a liberal spirit or comity, and
should impose no needless burdens upon the com
merce which has the right uf transit. It has been
found In practice more advantageous to arrange
those regulations by mutual agreement. TheUnlted
States are ready to make any reasonable arrange
ment ss to the practice ot the SL Lawrence, whieh
may be sucgested by Great Britain. If the claim
made by Sir. Clay was just when the population of
tbe States boderlng on tbe shores of the lakes wss
only 3.400,000, it now derives greater, notice and
equity from tbe increased population, wealth, pro
duction and tonnage of the States on tbe Canadian
frontier.
On tbe ground that she possessed a smsll domain.
In which the Mississippi took Its. rise, she Insisted
on this right to navigate the entire volume or its
water. On the ground that she possesses both
banks ot the St. Lawrence, where It desembogues
itseir into the sea, she denies the United States tbe
right of navigation tbrjugb tbout one-half the wa
ters of Lake Ontario, Huron and Superior, and the
whole of Lake Slichiitan. tbrosch which tbe river
flows, though they are the property of tbe United
States.
The whole nation is interested ia sectirluz clirarj
transportation from tbe agricultural States uf the
West to tbe Atlantic seaboard. To he citizen, of
tbe States, it seenres a greater return for the pro
duce of the lands tilled by them.
since sir. cur advanced his argument In behalfof
our rizul, tbe principle for which be contended, bat
been irequenuy and by various nations recognized
by law or by treaty, and has been extended to sev
eral other crcat rivers. By the treaty concluded at
aiayence in isdi. tne rtmne was declsred free from
tbe point where It is first navigable into the sea. By
tbe convention between Spain and Portugal con
cluded in 1S35, tbe cavitation of IheDuoro thrum-b
out its whole extent, was made tree for tbe subjects
of both crowns. In I&53, the Argentine Confedera
tion, by treaty, threw open the free navigation of
tbe Parana and Urazuay to the merchant vessels of
all nations. In 1830, tbe Crimean war was closed by
a treaty which provided tor the free navigation of
tbe Danube. In 1S58. Bolivia, by treaty, declared It
regarded tbe rivers Amazon and La Plata, in accor
dance with the fixed principles of national law, as
bigbarays or channels opened by nature fortbe com
merce of all nations. In U&9 tbe Paraguay was made
free by treaty; and in December, 1SG0; tbe Emperor
ot Brazil, by Imperial decree, declared tbe A union
to be open lo all, to tbe frontier of Brazil to th.
merchant ships of all nations. Tbe greatest living
British minorities on this subject, asserting tbe ab
stract right of tbe British claim, say it seems dim
cult to deny (hat Great Britain may ground her re
fusal upon strict law, but it Is equally difficult to de
ny first, that In so doing she exercises harshly aa
extreme and bard law; secondly, that htr conduct
with respect to the navigation uf the St. Lawrence
is in glaring and discreditable Inconsistency with ber
conduct in respect to the navigation or tbe Mississippi-
It is hoped tbe Government of Great Britain win
tee tbe Justice of abandoning the narrow and in
consistent claim to which her Canadian provinces
have nrged her adherence.
EXCOCEaCEMZST TO AafCBJCaW COMMZ2CC
Our depressed commerce Is subject lo wbicn I
called your special attention at tbe last session of
Congress. I suggested tbst It will, in future, have
to look more to tbe countries south of us, and to
China and Japan lor Its markets. Our representa
tives to all these Governments baveexerted their In
fluence lo encourage trade between the United
States and the countries to which' they are accredi
ted; but the fact exists that the carrying is done si
moat entirely In foreign bottoms, and. while this
stale of aflalrs exists, we cannot control our doe
sbsre of tbe commerce of tbe World, That between
tbe Pacific States and China and Japan Is About all
the carrying trade cow conducted by American ves
sels. I would recommend a liberal policy towards
tbst Hue of American steamers, one tbst will insure
Its success and Its Increased usefulness. The cost
of building Iron vessels tbe only ones tbst caa
compete with foreign ships In tbe carrying trade,
Is so much greater In tbe United tftatM than ia
foreign countries, tbtt without some assistance
from the Government tbey can net be ercs!u!!y
built here. There will be several are?eKIe' isid
before Congress ia the course of tbe present seas ion,
looking to a remedy for this evil ; eve If It s&oaM
beat some expeese to the Salional TrsjaMrr, I hepe
sueb eceorgemeat will be given t will revive
Americas shipping on the Vsrs seas, sad asVauerfeatl
tlilp-haildlBg at home.
A EXTJICAI. 3XTOaU 0 OTOCIaL, AironfTX!rr
tCatSTE&.
Always savoring practical reforms, I rasaaetfqlly
csll yoar attention to a pfTsetree of lona; HasisXiig.
which I Wowld Hfce to tee remedied by tUs Csajrraas ;
If U a reform la the civil sersl.ot the tsastry. I
would have It gt hwyood the asere ajtua; at the
tenure of ofitee of clerks and eatployaoi, WM ia aot
reqalr tha advice and corent of ltw-iBeMiat ta aaaius
their anpoiatseau eoaaolate. I woaM haa. hv
govern, pot the teumi". bar tlV manner af aalaa
appotelBVeat. Tkwre It. ao dWty wUcft to aaaliai
rattct the Executive and Head of Deatrtaissti as
that of .rpeic(aairta, nor ts User. "arty aaeh aratau i.
snd tbauikles hiaar tm posed ps Htaut tod sWa
rreiUlles ts that ef Bodies; pmnt tar tocmHi
ttvssv Tbe pmarat svwlcB ds aat tee rw Oa heat
aad oMta not aven St aien tof fSaMse" rxateaa. Tha
thrrta-a aad aaahwtroe of rfc eivfl tarvWef ttw
Govern a eat win be tutted .wits stwtfii trf tha
whole, psoak of lite United Stawc
. 3f -

xml | txt