OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, March 01, 1871, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1871-03-01/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Mm; Mat sXa iru fuiel till pert as
Kaog. asd by her we re-
itar iu. wsth Sea Fraacir-e 4xte ef u
KiJU mil i tac she d, after a tart
Va aaaa Loaai.- walk ntnkiiJtH
B Veaaja aul a aa tha SV Vreacfeg
aaaaaaf taalts(a)-fwSawteey. lad f
Uaaamfhaafcaaad. wa CW ataal inirt
e aaataaagaf the
Ml a faB carp.
i aavatVaa
af auMapn, ta H. BmI-
SaMCa.j
Ma chelate, iaet.
aaaa. n i
Il&Ilic:
af IWariu eahl xt H-
)Wum tad pass.
af aacga, awing ta the
aa the MaV. tt eaty part
sal aa ftc 31. aad wOl
af aantaptt.
r aar Tiateria aa the M.
a.
; la MUri, sad viH sail
ailkQ;lBaaKliiul1Kra
aaaMfcaavaai Wm i. aajba, aa Mm. aa ,
la4 aaa H lir. aa MrtrtiL Br taar '
ajaaax aran. i ayiaiillid, a
aMaaaK a Wai. .. rt miu. ;
aaa aa naia. naav &a ;
ialaat.taSaM,Vl
M
M aa, n.a.i ,
A Ouk. Xha $ War. A $
i C 4
1 4aaaC S,aaaa W
laaj aiaiaaaa .
Off tear Kara, as- (
haamtaaa
AaiMiata
Vai tk.
2t, aOaraaaai
rT
a-
af
1r - !
.aafK itaatAanaa. Sttri
m, aiaiaaB Oat Mwd aaC
p .aaf baa il toj-
aarnac 5aa Pnaawa ,
til ibi. baxa that a !
tnjat Bat at at Tlab i. Eaaaca I
at waa arwVAa the Aiatrlraa j
Jhwabac, aaaa Bi Irtea Saa
aTawaakWtai?
'yjy .
siiaf liecWrr. -riltacar-.-a
tl
wbaliac hark
hnsaam'i j
. Jaaim. urarhA
t,i-layliilHK ;
rma baatslae
i at eaarjrrhasc. awili'iin cf
li aaahX rbjalai. la,-.Uak paraoloLrdcf cs-
aa. aaflajaac aafaa fxaaoaaa, au taetrrw, sxabtriaf
r Sat Let aUkd Ut ffile
taaaWaifcMt-. lallari laa taa lad a r9zr
feme te.yfalT.trn MrBikx
latiaul, bet the wt3xr readerdtt
ataBMaaSbaatfalarrkg. avairisr
IVtbnc aUiaaaaaRhanScdoa tb.Uti
tlfh laatarawataVatUKaaaaalea. Jtlrv.
jaiaaaae aawaro mt Kaacasfcreeca atreacf
1 iai Bawehg l il a, ta aat af gawallii
aiirtOaaa l-i
aa a aa. aajpa Bar aaais, aa. auwH. at
or a aaaa iinliat asfceeat a that " v
Aa aaaaaa-af aha aaaaata Car the Aaaiiihai Sua oS'tM
lataMaiteWMMaaaNlkilMk, S-M,v
a aan aaaajaat aT aa aaamc Omavtafa
M.HSVMHMMMMMIHHH.aHH. OiaViij.aA
OnLf7.
IMHtT OP HOAOLliLi;. gg.'
1KRIVBD SlofcJae.ei
Uta fciiaaKHaa naia, aa aalnliL.J SZtoSCh&t,
haaaan. Bran; l.iiatiai.ail n. a ftaclat . WB.
a Vaaaa, aaaSa aa Uaa t Knaa. gaaan. i ai.yg
aaaaaaaaaaw.a. fi.ii ; Wail . -
SAXUBD. rfc aai , VaW
aaai aaUaTal AaaKaa nZLTMT
ih la wm Laaw.ajr M Araaw.
- j g.
MawVavWaaatlMBMaaljtnMiM,
ai f - J Bar 00.
r aa5i BWrfB. )a-H, Bank, aa K . ium..
WmJUULm. Hi aaar TTt te ' HK a
-4Mnl3? Brr . J-r Fna., Eaa aa i r? h 1. 1' r I
laaaKawaVaa.aaaajMj aj ,a, r Eaa. , SSmnT
' Banln.a
' BaaaB,M
p.iax;uus. , Hij, o
: H4a'-'.w. ca.
aaaaaaa t i , aar Mm Tflmr. a. Ma.-Jaai in,,
t&mm. aJBaa. laaa
aalaaa aw lawl iln.Hhi ajM. I Oim.wi. UMjvaaa. fkft
MaalaMfca lal aa n,CHM. TiOki I a " 1 aii.ariea. ta i-4, carai -
imw aai "ft. Jaa. O ni aal U Piiwi 0f the Koca Jor JOrth. 1ST!,
aaaai raaaaaaiaa' Aaaaaaa. MOaaa aatttaaMB. j r cak. autat. sxxrm.
?:,fy- ' " HCTk. j Hoj-ouru: mka.n time.
at, aa aCaaaaaaaaaa. !
ai i- . ' liana ank, FaDMaaa . ... I T 7 in
"TTT T r . r - Mit la. Lwt Qanr 11 41 i i
-JW ila. AW . a atMM, OajaKaBr. , Matrt aaa. w lain
JbaXMjaalaaf.iiri n , JiMaaJWa. atilau S IS I
a--fcB- , m1M1 . t TIME HIS MIXO fTTIN.
lal a1iaaaaaaaalraaaiai.aaiaaaaaa , nfc bH BaTj" " ""JJfJIL'
aaa. j Xal,aaaW!;!r.".c"r....!iaSr.""r! !'
. .SaW T faaMU tT ..
OuSaaJUa. CI ;aaau. ( ..
?HliHO)lA.Al)A. SbcfaaMai its Ssai CM..
aaaaat ar aaa&alHa. Ik Bnaaaaa aaca; KaJW.. Tx oartt &ii tfce cr MkMaurr.big Marsiss
Oaaaaa. i H. lalaai altTniiii,Br Star aaa hanaVta' at Bartaa aa At af Jnajr
i IHa M a mm p - Oa. ' Uat
aawaaaaatjiaaiaaaaaaiKWaaal aii i fcaaalBaway. ca- PasTAac Siuk. A faafi? aftat
aaaaaaaaaala.aaaaahaBaaaar riaaaia. Oi ' ati;t Miaiff ar.r. aiz ajai (asataaa ecett aare
aa l SaaJMa. aa I ia I W J ta , Waa rmhei. Tir eaa W eeUiaaa at ta PaM
aaa. gaaatHrTTiaTa1 ai ta.X1 . , i laws tfcit IUt. Cfcat. 6. MaCcMr, lairfjaf tkt
Armaaa aj aa. aW ataa. AT ar. I ib 1 1 1 1 I at i JW t tnet Chorea, fcxj xcaa(e aa isrititioa ta
2 - - .yf!? 9 ' Tif . aea for taa aawtW is the Caagragaawal Caort-b
ka WaOajaJaaiaaaaaaiiiai
t 1 1 1 1 a aaaaAaai BW.-
aaca aaaaaaaaTaaaaaa4aaaat waaK 1 1 ilm 1
SS aaaaaaaaaaateaaaE aMa a aa aajaaatanaaataaat.
aa (MhaVK'aVJa.WMaVHp. tiat 8Maftaf7 fctL attala. SaWrtCaWal
MMtaaaalaa taaaa. Ma.at aaantMtat lalaaart
aa i It aa aa, aaaV a 1 1 it lmtm aaM-
aaaaaa laiiuli i aaaaaaaaar Waaaa lat!.'j?f. '
awcaaa aar. laaajaai. laaiatf a a ta SM att.
aaaaaaaaafaaaac ai aaai all aw M bat, raaa aaa
t -aaiaTiaWannai K Ia.x. Milaa Aaci.- ;
laalatawar.a.KMlU'r x. laft lalnln,
aaaVaaa.aaiaaaaKia aaaa i ja fcrtaij al. W
aalBjaaaaaav. aal mini atavataf alii, k, II 1
aaaaj aaMAaaa. aal 91 aajaajaai faaaay.
ajiiaifcr laa SM. arrraaar at taa Tlnil li. rakraan;
aaBaLaaaarfararaBralaaaar Sacaraac Ml aaa j
raaaaaaaa aW am aaa ar arrival ataariaaaf Uaa, at
aSabVajajamaaar Mai pat. aaHMait ablajaad aa
aaaaWaaiabba: bafaJI.JC baji bun laaat.
Tai la mubaal rap Br J1H all. OaL jftanraaw.
aaaaaaaalaain n ni iHmna uTttwMtaat, Xda;
Baaaamaaaajsaraaaaar aa an rna I UtMtmfmr
mm aTBraamWIhaa aalon naaai aeaaKaat ai barTot
W mm aa ahl aftabtiaaij at aalau.
Baaaaaaaaa aaA L v. aaa
afcatatwjll! a.taW
at&Wbaa
. laaiaiai . am.
aa-tawjaai
aj-a-wara3 ataraaa
tiwriMi
(rial.
EXPORTS.
iPuxtxreeuu,iTrraXLatar, Ffb -t
CWTc, Jfc Si.' I JIrt5o4i, Ha, el 1
TslrdM9atkndac ,...yXCll
jjultwUaxd u4 Sweaty, Jxr Ssearatr Wocfa Vfooea,
lllTo-eta trentltu boa S. r
ta,ea
9 rrt
. ...I -XUO
VMJI
mpoKxs.
Fraai cjaag ta4 xaetliai, rac. SraaoVfaeca Tfeafv T-
Batter, est
larttfCfkct
i
SB
4U.U KEi
3tMa, rs
:sltu,es
11
1
1
. t-c
CM
1
Vpn Su iTiaeix, per Star Von Ti;W, F.h. 26.
- has 41WfwaiM. rkra
1U
.1. MBaadlHiiln
aM
r 1 1" se, a arawre, jr
An tMiau.ea
at
u
u
1
SI
11
It
Si
hftit
ar.U
lraa I in I u per K Met, FtVuarj-Sil.
A, Ml iwrir.
Irea4ek-
1
1
1
1
a
Ate. I
lUnkM. mat
. Mm
txX oil
ST
ar
MS
4
.1
1
1
i
1
X
c
z
1
4
1
1
3
U
1
1
1
If
f
raw..
OMM BhaiMt, Vak
laasa, a
S7 BaMa. Mai
Ml
U at
EaR,
1 Bfpll 1.1
Dry
Wa, at
dWtat-ei .
w;wk, t
,va.p.aa, .t . jcaaat wnuwafc i-
WI aariar.
r 1. .j r -A. : . . .
TUB. IWmil - J .- mui,v
s the aeeoart ot the Siciaaw rlbaHer froea the Gi
zxnx of lcceaibfT &th, and ackaoaledres the rc
oeipt of the twae ia IRraij aa;s froci here, tririch
at paper MesMen aatek Merc
.
Aiutitu. tar innung camaiBBfiT one
all who are tetereetet la the BMraeseati of the
atearoer, arm bear ia aM that (he wIU be kid ap
i aext week tor the porpote of deania; her boilers.
She win reaaate her triia oa Moadar, the lath teit.
- ll-
A Qricx Faioc. The HaroOaa hark Karaei
arrini oa Wedaefoaj Jatt, cae haodm! toi See
nay freai Loadoa. Tbl k oae of the qaiekeat
pa i aar that has bees Made to this, port Jrota Ibe
Aria ark fMe. She briars x cargo of Earopeas
rooot to Maura. K. HackMd & Co.
Tar. Mill for faa Francisco bj the Meaaer Metes
Tariur. dosec at the Pott Office toaaorrow after
aaooattao o'eioek. The (towar leares at.foor.
The next anH wM probabrr be dfepatehed by the
bark TMette, nhicfa k adrertiter: to tail poeMrclr
oa the fch iaeUot.
Fatal Acctacxr. Darirrg the UH trip U thu
part af the rteuarhap Matea Tajter. x Bciaaehalj sad
fatal iiaiaiat aecaiiat ta aae af the Srwes. Fnxs
vhat we biTc bees aVar b 2earstthe a&fartaaale caa
waa raj gagarl. ia oSiar e s&ahiaerj, aad aparaaeh
mg taa date, he merred a Tiplaat Mo is Ibe hreaat,
fraaa taa ofcatr af which he died fbartlj aiU-rardr.
Tac weather ias heaa TerTehaartaUe dariar the
put weak ase daj wet a ad cold, aad tie rext the
tac ahaaiayg aad wara. The reaalt af thete ehxsces
arc that eafcit are preeataet iae:r aar papaUtiea.
The aiattr hu heae a terere ase. aad H is ta Ve
baaed that the fettled weather whica we uaaOj ca
Jaj at thu rkre af the Tear. ttUI g aan set ia.
Tac larers af the ae xrti hare aa af parlnritr af
rraaifjiaj: their tarte ia thit rerpeet, hj Tiiitiag
Chaae'a PhatapaieOalrerj.wareecxrea lien tau I
partraitj ia S raa the hruh of JJr. Geare II. Bar
Seea. af 5a& FraBeuea laether with retaucad pho
tagraaha faBj rfittaiaiathe high repstatiaa of 3r.
Barrel! al aa artist af grrat aierrU
SaeCT JLccuext. Oa Haadaj afteraseea, Mr.
. C. S. Bartaw was dririar; ia his hagrj- aad taralag
1 arasad the ca tr af BeretxaU -xsd liBBae9 Strtetf ,
tbaharK was tarawa af its feetasd the bfrj cpsrt,
Jatare happj .to sar that ilt. BaArw csrafed wi-Ji
aar a few hroitet, of na serioss nature. The axle-
xm f the hajgr was braltn aad other daasxge
-j.;'
List Evxxiso, Mr. Charles Mitthews, who ar-
Ia,e '"'-S" TirvektXK Rife ta -ritertiiaraent at
the theatre before x Terr htnre xsdience. It woold
he stdeti t praiae the actior of one who has been
at the had of the comic Uare for orer asirter of
ecotarr. Thote pretent oa the a bore eccxtion
wtu. sot toon farrrt Mr. Matthews' Iiausrc asa
ralrth preToUag deHcealioss.
A Ceixstux OaDrrr. The Chii-ese, praenHj,
are of a retinas dupoflUoa. their chief alia ippxr- j
eatlj bds to altrxct as little attxation as pottible.
Bat there are exceptions, even arson; Celestials, i
Oa Moodaj aXUrooca there sight hare beca sees,
rldias throch the priadpal streets, coasted oa a
lean aad fccogry-lookrcr horse, as eraallj lean xsd
henrrj loohicc Caioxsixn, xod on the Chlaxraxa's
head was a particalxrij lexa xsd IxhVr stOTC-ppe
cat. It was one of the raoat coale tpeeixdes we
looking ccrscmin, juucg nu v
3
3IW
UNk, ca
jra
1 Mtak. nu
OiIIiii.w
ilMKaaWu
The AnTsxlxix Lrsx. It is raraorcd that the
Aattrlliaa Slcxrsert, xfter the next xrrlTal, will
berexfter nri throah to Sxo Frxodsco, Icttead'of
coantcttaciere 'with the other boats. Mr. Bill,
the oririaitor of the lire arrlrel by the Mosc Tay
lor, hiTics:, It is reported, corapleted arrxpgeraents
to thxt effect. He relorned 15 the coloaies by the
Wongx Wonga, which txllrd oa Sandsj afttrnooB.
SciiticsSiurn. A rain airard. Hearj- Schrober,
who wxt crapioTed at Whitraan'a haracts'thop, died
tuddtnlroa SxtardST. raaralng list. He went to
work xa cssal that raoraiBg at seren Q'cioct, icd
aboet ball-pxst oioe left the shop xsd went ieto the
yard. He was Toned about half aa hoar iHcrwxrd
quite dead. The deceased hid been taffcriac from
x frCTcre coV, xnd It is sepposed that being attacked
with a fit of ceogbln- be borst a blood-restd,
which ctcsed his death. At faar o'clock on the
same dir he was buried. This is tralr x sUrUics
cxiraire or the roeertxlritT of life at work, dmd
xad In his crave, ill wltlda x few boars. The de
cexsed came here x ahoit time ago from California,
where he has rehUres reskUcg.
IxTOinr Robsexv. Oneof the root! Impadent
robberies we hare beard or In this town, was perpe
trated last Sitnrdij raorrdag at the Jewdery store
of Mr. Tiaeatt, ot Tort Street. That gentleman
hitler opened bis .store, retired to the bick part of
the premises to pcrtorm his csstomxry morning
. xU nitons. Oa rctcmlrig, be fetrad thxt tonic xcdi
dont ratcxl, txldag adrxatage of his absence, had
entered the store xsd abstracted from the glass case
on the coaster, f ereral watches. The perpetrator,
whocTcrhemij hire beea,eTrdenUTmastbire been
thoroagblr aojcxiBted with the moremenU of Mr.
Taanilt, otherwise be woold cerer hire Teatcrrd
oa tech a diriag robberj ia broad daylight. Up to
the pretest time no doe bis bees obtained either of
the wxtches or the thief, bat as the nsmber of the
watches are known, it is taore than llkdr the offend
er will be brosght to jasUcc
Exobcs or TnEiTiJCxl.Ttt.rvr. We understand
that by the Motes Taylor, which lea res tomorrow,
the iaHowiag members of the theitricxl prefeteiea
will take their departure for Sxo Francisco: Mr.
xnd Mrs. Otnries Matthews, Mr. Joseph Earner,
Mr. xod Mrs.- Bxndminn, and Mr. J. XeilL, Mr.
Mitthea s, as a comedian, bat long since cstxbHshed
x world-wide repetition, xad Is x firorile la the
Uattcd Sixtcs. Mr. Bindmaan has alto cstablithcd
a wide Araericxc repntxtlsn, while Mr. Rayner goet
there x compantire stranger. However, comparing
las abilities a Ufa other tragedians we hare itaess
ed,andkaowlaghIra to be an old favorite, both in
Eagiiadand,ustrilri, we hire no doubt that be
will sooe secceed ia makiag a name for hioisdf in
the United Stales. Mr. XeiU, we cadcrsliad, per
pose leaving, the stage far the prcst.jon which he
was formerly engaged. Frisk Jobcj, the poperar
negro cwncdiia, took passage for Su FraocUco oa
the Ooaret, which sailed oa Friday list. Wc coder
stxad be iatesds returning here is the fall with a
Srtl-class troupe. Miss Maggie K night, with her
wrests, alto left ia the time Testes.
JdMvr Uatusiiat Gazette;
Slu : By this steamer I hire received x letter from
the Ftcach Gorvrnmeat, dittd Bordeaux, the 9th of
JiBBiry, 1JT1, by which the Delegate of the Bepxrt
BeBt of Foreign Affairs xckswa ledges the receipt of
the different scuis of mosey ceiiected ia Honolulu
for the Freech woended, their widows and thdr
orjatas. Mr. de-Oaxcdgrdy adds tLat he requests
bm to express to the elvers aad ta these parsaes who
bare coatribated by thdr co-operation to effect to
large a sahseriptlan, all the grill to (ie of those for
the aUeTiatloa of the safferiogs of whom, even in
so distant a coeotry, they bare contributed. Cp .to
to-diy, I tare lorwardtd 9Sla9 francs.
To assure the execatios of this comrausiOB n ith
which I am happy to be charged, and ia which I
rejhcst yos to take part, I make x fresh appeal to
year kindness by the insertion of this letter ic the
next naorbcr of yoar paper.
With Uscere regards I retaxia, Th. Biluec,
Causal aatf Cbwiadihian a nana.
Haaotero, Fee. 2S, 1S7L
Late Foreign News.
. The mail by the Steamer Mose5 Taylor
arrived here on Sunday morning, at V
o'cloek. We Lave San Franokoo dates
to the 18th, and .European telegrams to
the loth insL The iloses Taylor brought
the largest mail ever landed here at
one time: it covered a full month'5
correspondence, nothing having been re
ceived since the last steamer except the
small mail per Cornet and a few papers
by the bark B. Roberts. Vo give be
low the principal telegraphic news from
Europe and the United Stales :
AMERICAN.
Kdlocr'f csbsidy biH, authorixieg mail steam
ship scrriec la the Galf of Mexico, between the port
of New Orleans, Louisiana, asd certain ports of the
Republic of Mexico. The Bill was cocsidered is
Committee of the Whole.
Edmcnds moved to strike oat all the cames of the
corporators to as to leave the Postmaster-General
free as heretofore in such cases, to contract with the
best parties at the best rates. His object wxs to
test the tease of the Senate upon the propriety of
limiting the Postal Department in contracting with
a particular set of men, so matter how good, io the
taatter of tcbsieHcs.
There should be no departure
from the plan be ret afore pert urd in the ittse of
proposals, etc The retention of these would make
It patient to the whole world, except the respect
able gtattfrran ntmcd, that the bill was nothing
bat a Job.
, W-15B3SGTON, Ftbrsiry Hth. In the evening scs
stee of the House the Chair was occupied by Brooks
of Mxssachssdts. Several speeches were read aad
some members got leave to print thdr speeches
without delivering. There were Iw members pre
sent asd the proceedings were entirely without in
terest. Sesxte. Easiscd's ame&dmect to the Galf
Steamship btfl was agreed to, 00 division 21 io 31
After further diseessias, aad reject k of the
at&eBdmest by Davis to refer to Committee the
several amesdmests cot materitHy moetfyisgit, the
bill was reported to the Senate ayes, 29; mys, 21.
The bill as passed directs the Postmaster General
to advertite for, asd authorizes him to contract with
responsible persons who shaD be Americas diirens,
spoa the best terms far the conveyance of a semi
monthly raaU service from New Orleans tin GaJves- I
too to eertibi Mexican ports ; the contractors with
is IS months to construct three first-class iron J
steamers of sot res thaa. LiGO toes bcrsbes exch, '
to be sabfect to acceptance orreJectlOB by tbe-P-it:
raasier General asd approval by commUtkm detail-
ed by the Secrrtarr of the Navy. In time of war cr
dinger, the Government to take the vessels by pur
chase or payment of a ssm. equivalent to the Inter
est on the ascertained Talae or the mail contract,
not to exceed ten years cor an annual compensxtios
or 1 110,000. Reasonable compensation to be paid
for the first eighteen mouths for lay pioneer vessels
plicrd on the roctc
The Senile then proceeded lo consider the bills
reported from the Committee oa Foreign Edatiocs.
ECBOPEAX.
Pasts, February Sth. The Orleans interest is be
lieved to be strong throughout the coantry
The mortality anocg the children of many of the
respectable people, arc causing them to make cfforU
to leave, believing that the renewal ol the war will
bring oa worse horrors than eTer.
The sctsal condition or the dty Is little charged.
The Champs Elysecsis Tciy little damaged. The
Bars de Boulogne Is destroyed it the entry to the
lake, and other parts partly. Shops art slowly com
n en org to reopen. There is so gas In the dty,
yd order is good.
The popular sentiment b intensdy exdted at the
idea or the entry or the Prussians, but the feeling is
growing gradually more lenient to the esemy.
There Is. a report thatlhe PrsssiiTS tent an army
corps on Thursday to carry Belfort by xsexslt-
The railways are gutting Into good conrTilioa
,lin- a4
The Americas Minister west away oa Wednesday
from' the cityfor a few'daya relaxation from his ds-
lies, asd he. Is sow is Brussels.
Txriatlixj, Fch. Oth. The Flftj-tlgth and Fifty
ninth regiments left thla corning for thj.South.
Frier to thdr departure the Germnxs bxddtawn
doecrtoParia. y
General Chinry catered PxrU on Tnesdsy. A
Cscocil ot Vfar It to be held by the chief Generals of
France.
There It a prevailing with In the capital for mb
ralssion to the fate of war, xnd Paris is willing to
mike any ticriSce is preference to the resumption
of hostilities.
AecoBrSU from the north Indicate 1 similar fedlrg.
The conditions of peace ire likely to "tiejrelixed In
severity, lMhe Xitlosil Assembly mtailcsU x'splrlt
o! resigaitlon, dignity of temper, xod a ipirit of re
condlUtton. The elections go off quietly. " If ot the illghcst In
terference was made by the Germans. There was
not a motion of excitement. "
The whole of the Fifth Army Corps are marching
to Orleaat, and the Eleventh corps are nnder orders
to follow.
Loxrxuc, Feb. 9th. Then Qten opened the present
session of both Houses of FxrlUmcnt to-dj. The
Lords and Commons mastered la .full force, xnd
there wxs a large attendince or spectators. The
nssil tailitiry and civic display was made. The
weather wxs fine, xnd lirge crowds witnessed the
proccsskia. A great display was made outside xnd
within the Honae. The lidics crowded Ithe gall cm
aad many were on the floor.
ThcDakeof Argylle, who appeared early In the
session, wxs made the object or undisguised curios
ity. He wis followed by the Lord Chancellor and
members of the Fordra Legations. An oriental
Frincess next appeared. She was magclfidently ar
rayed In Jewel. ana gorgeous robes, and attracted
universal attention.
TheQaecn arrived xt two o'clock with her chil
dren. She wore x blick velvet robe At the en
traace of the royal family the Honse rose as coon as
the Qbccs hid tikes her teat oa the throne.
The Commons were then summoned to the bar of
the House, aad camels with thdr ssuxl caseemly
scramble.
Lo.ndox, February 10th. A dispatch from Ver
sailles says the delivery of the caonoo and small
arms of the army of Paris to the Germans commenced
on the Tth and continued throughout the Sth ie.su
The Lord Chxnedlor read her Majesty's speech.
At the cocdssios of the reading the Quern departed
xad the sitting wxs suspended.
In the elections for the National Assembly the Re
publicans hire been successful ln-Tetjugnan and in
the departments of Ardccbe, Loire, Ariege, Indri
and Uerault- CosserTxtlve cxndiditrs hire bees
elected from Foitiers, Montaubas, xsd in the de
part meet of Firn tt Giroane. Candidates ol the
Liberil Uaion Party bare been generally elected
throughout France, wherever they wen put in nom
iBatroe. The Republican majority Is Urge.
Thiers has been elected to the Xitlorxl Assembly
by aa overwhdmlag malority. His success exceeds
all expectatlos.
In the elections at Brett and Havre the Gambetta
ticket was carried by a heavy majority.
The folio vring are doubtless elected to the National
Assembly: M. M. Blanche, Rocnefort, Brlsson,
Ftoarens, Rollia, Dorhtn, Qainet and Vxlant.
The election returns of this dty, to fir as it pret
est kaow, show a Urge Republican majority la
Paris.
There his been a great fill is the price of provt
siaas. General Chaazy has bees in consultation with
other Geaerxlt aad the members of the Government,
asd has returned to Laval.
The Theatres wHl reopen os the 15th Instant.
Chxrente, Iafcrrccre, Hastes, Alpcs, Ylgsiry, Di
Jod, xod Tooloa have elected RepoWican caBdidates.
In the Departments of Xante, Crease, Ardennes,
Lot, GarooBe and the Loire hare elected Conserva
tive, Moderate or Liberal Union candidates.
The official result of the: ejection In the North n ill
be pablissed to-morrow. The counting ol votes Is
htag and dtSeait. A moBirchieal triamph is cer
tain. The Republican majority in this dty is 33 per
cent., the monarch lit in the Province is 50 per cent.
There will be no decision respecting the prolonga
tioct of the armsticc until it is seen what chance there
is of the Nalioaa Assembly concluding peace.
Election returns are sot all counted, but the elec
tion of the following csadidates are considered cer
taia: YidorHBgo, Garibaldi, Blanc, Qolnct, Gam
betta. Saisslt. Rochefort. Durian, Schoelcher, Pol
thler, and Delesdsge.
The result io a gnat majority of the elections are
la favor of the Conservatives. Grever wis elected
from Jura; Pieard, ia Mecse ; Gambetta, in Uinlt
Rhia, aad Favre in Angers.
Lo.imx. Feb. lllh. There are continued details of
the iacreasiag exactions ef the Germans ia the Seine
Iaferieere.
A Timt Berlin dissateh tan the French elections
heiag pa rife, Bisaaarek has eoneeded, on principle, to
x frolen ration af the armistice far x week, aad has 1
raade a deicite ifreemeat, dependent oa certain mill- I
txry conditions.
The TeUfrtpk'i Versailles special says the Emperor ,
is very saweU. He persists In his determicatiea to '
eater Paris. A resumption of hestilities is strongly
aapreheaded. The monster guns on Fort Valereia (
wBl be destroyed. I
la the House ef Lords Granville said the mixed '
Ce-mtnissioB was wrthoat power ta settle the fisheries
question. It is only actherised to frame a plan of
adjustment in whieb the members mast be cnauimoas
fer sabraissiaa to the respective governments.
lathe House or Commons Enfield practised the pa
pers relative to the Ecglish colliers saak ia the Seine
aad said he had n doobt Bismarck weald redeem his
promise or compcnsalieu.
There were riotous demonstrations in Cert on the
receipt of the wereoate cews ef the release of the Fe
nians. The mounted police cleared the streets with
drawn sabres and the mob were scattered.
Boasiirx, Feb. 15th. The National Assembly to
day, were engaged in the verification ef the eleciioa
ef its members. The electoral reports from Alsace
aad lamaae were read, and cassed warm demosstra- i
tions of sympathy for those provinces. The Presi- )
dent aanocaeed 'nat to-morrow lae Assembly woald j
-tv- Drnnliea. on leavinr the Assernblv Chamber.
were greatly cheered tj the populace, vtcter-ilago
was received with an cathusiastie ovation.
Duos, Feb. lith. HVrfd Cable- Belfort has
surrendered. The garrison will be allowed to march
out with all the honors of war. The xrmistiee has
been extended to the Departments Cete D'Or, Joarx
and Dosha. I
LosDOir, Feb. 15th. The ZTcio this eveaing savs I
Prince Napoleon is in Loadoa, asd will male that
eky his penaaaeat residence.
NEW ADVERTISEMENTS.
CALLTORKIA CHEESE,
OALOO.N PILOT DREAD, CRACKERS,
yj Jenny Land Cakes, Jumbles,
etc.. etc.. rcceive-i
per Moses Taylor.
7)
BOLLES A CO.
NOTICE.
ON THE Gth ofMarch, at 13 211., at the
Government Pouod. Panoa, there will be sold
oce Black Bollock, brand right, indescribable.
P. KAAIAHCA, Pound Master.
Panoa, Feb. jS. 1S71. 7-lt
ADHDJTSTRATOR'S NOTICE.
TIIE UNDERSIGNED having been drily
appointed Administrator of the Ettxte or Manuel
UTx.Utt of Haaolnio. 1
hereby notiea ail parties h
isiaad oi uxaa, deceased,
indebted in t,M t?txt in
make immediate payment to him. at his ofEee ia I
Htfnolala : ai4 au parties oariog claims agaiest the
said Estate are hereby notified to present the same,
duly authenticated a'ai with the proper Toucher, xt
theoBee aforesaid within six monthi from this date,
orthey will ho foreTer hxne-L
F. H. HARRIS.
Honolulu, March 1, 1S71- 7-4 1
Licenses Expiring in March, 1871.
Retail. HONOLULU, 0ahu-3d, Ah Huaa, 3d,
J. H- Hopper. 31st, Antonio Manuel, f th, -Gron.
wild A Schutie. Sth. J. Widliaeld. lKh, P. n-Fosbrooke-
1 4th, L Riehardsos. lth, Thos-A. S.
Wail. lEth. Tung Far. Svtb. Fischer A Roth. 21th,
Dasid Montgomery. 13th. C. Brewer A Co. Uth,
Pie Shun. I1ASALEL Kolox. Kaaxi 18th. Ahmau.
WAIANAE. Oahu ISth. Ah Cheng. LA IE, Oahu
17tIuNebeker. LANAI 16th. W. M. Gibson. KEEI,
Sonth Keni. Hawaii lid, JohnGraee. WAI0HINC.
Kaa ISth, ChungJloon.
Wholesale HONOLULU 15th, J. WiddiSeld.
26th. C. Brewer.
Wholesale Spirit. HONOLULU 13th, M.C.
ChxIUmeL -lit. W. A. Humphreys.
Dorse. HONOLULU lCthAIex.KeIlT.No.15S.
! 2tth, Nipahakapu, No. 177. 15th, Kahanu, No. 1SS.
30vn, tkapipaiaai. at.
Lapann---IIE1JIA, Koolaapoko, Oahu 11th,
Umi'kJ. KALIHT llth.Otnle. NCUANU Uth.
KaSxlehiU. WAIALUA ISti, Meierula. HONU
AULA ISth, Kapono. MANOA ISth. Mxhoa. KT
PAHCLU, MaaMlrt; Ksaxa'a. WAIANAE ICth.
KelHkoC "
.Bstcher. HONOLULU 7li. George Eiaely.
BoaU HONOLULU 15th, Kaaekox, No. 57.
17th; Waiwai,No.5H.
BUIitrals-HONOLULU 30th. James Olds.
PabUeShow. HONOLULU I&th, Lee A By
lxad, per Lemon-
2iEW ADVERTISEMENTS.
0EEG0H" HAMS AND BAC0K.
A SMALL LOT RKCEITED PER MOSES
Taylor, da Sxs Francisco.?' For Sal by
, 7 BOLLES A CO.
BEST LEAP LARD,
TN 10-LIJTINS.ItECElVED PER ST'R
JL 7 BOLLKS I CO.
Now Landing per Bark Ka Moi
103 DATS FROM LOXDOX.
GASES ntBNCH CHOCOLATE,
" Cases French Peas, Cite a Wlitphalia Hams,
Cases Bologna Sausage,
Cases Bologna Sansage ia small Unit for frying.
Cream Cheese, hair boxes Dessert Balsias,
Quarter Boxes Dessert Halt Ins,
Soft Shelled Almoads ia 3 lb glasi jars,
Jan Saltaaa Raisins, 7 to 11 Ib each.
Cases Proprietary Sauce;, fine quality.
Cases Genuine Curry Powder, fine quality.
Cases Ground Ginger, Kegs Crushed Sugar,
Aad a general assortment of
Huntloy & Palmer's Reading Biscuits
For Sale by
HENRY MAY.
Henry May can confidently recommend the above
Groceries, as they are fresh and of a better quality
than can generally be procured here. It
PER MOSES TAYLOR
HENRY MAY RECEIVED
THE rOLLOTVI.NQ:
pTALF A: QUARTER BOXES RAISIXS
Soft Shelled Almonds, English Walaats,
Dried Fetches, Dried Cherries,
Cases Cutting's Asparagus, -
Cases Roast Mutton,
Cases Roast Beef, cases Mince Meat,
Cases Saasage Meat, '
Cases Yarmouth Sugar Corn,
Cases Kent ill's Green Cora,
Cases Baltimore Green Peas,.
Cases Table Pears, eases Table Peaches,
Cases TaMe Egg Tlams,
Cates Table Apricots, cases Tomato Catsup,
Cases Gherkins ia i galls and quarts,
Cases Columbia Rivor Salmon In
ono Ib. Tins,
Cases Clams, Bags Craeked Wheat,
Large and Small Hominy,
Bags Buckwheat Flour,
Bags Oatmeal,
Bags Goldea Gate Extra Family Flour,
Bags Golden Gate Bakers' Extra,
Bags Superior Flour,
Bags Bran,
Half Barrels Mess Pork,
OciSsC! Ooflfissli,
Cases Lard in Sib and 101b Tins,
California Cheese,
. Smoked Hams aad Baeoa,
California Goldea Syrup,
Bags Humboldt Potatoes,
Cases Onions, Boxes Apples.
I'or Sale at Ao. 50 Forf Street.
7 It
THEOD. C. HEUCK
OFFERS FOR SALE
J" list Etecei-a7-ca.,
PER
HAWAIIAN BARE KA MOI,
A LARGE
ASST. OF AW GOODS
SELECTED 1V1T11
SPECIAL CARE FOR THIS MARKET !
COMPRISING
English, German and French
Dry Goods,
Fancy Goods,
Dress Goods,
Clothing,
AS .
ITIRENCIIASHJIERE MERINOS,
Cobcrgt aad Baratheas, Italian Cloth,
Bine. Brown and White Cation Longelotb,
Heavy Denims, Superior White Linen,
Bleached Moleskin,
White Muslins xnd Jaconets,
Blaek and mixed Broalclotb,
Victoria Lawns. White and Blue Flannels,
Doeskin, Hack Towels,
MEW'S MEKINO SHIETS,
White Linen aad Mourning Handkerchiefs,
Linen Sheeting, Coatings and Wadding,
White Sewing Cotton, assorted,
Col's Lines Thread,
Linen and Paper Collars, Cotton Cane Embellis
White Quilts. Dutch Tape,
Crochet Cotton and Patent Eiseayarn,
Ladies' While CotUa note.
Gents' Brown Co t to a half-hote.
Button Rings,
Brawn and White Cotton Undershirts,
Patent Highland Playing Cards,
Philocome, Pomade and jlacassar Oil.
ALSO
A IOT OF rAKCY AUTICTiES.
7 THEOD. C. HEUCK, Fort St.
C. BREWER & CO.,
OFFER FOR. SALE
Per bark 'Nabob' Direct
From Boston,
C1DMHRLAND COAL,
Hide Poison,
Itoiia, Rubber Hose,
tlhr H.EaH Twine,
Spruce Planks,
3 Hoop Paneled Pails,
Pure Cider Vinegar,
CUT ITffTTiK,
Pine and Cypress Barrel ShooTis
FOR TIOLASSES,
PINE SUGAR SHOOKS.
3VToTVT-iTT-xro.yt3 Oyatorn,
i- 1& a tb plct, 1 lb Vriatar an
Fresh California Lime
, FOB. SALE OI ,, .
i-U . A. W. PEIRCE A CO.
Best English -
Portland Cement,
"FOR SALE. BT
15 Cases, each 24 dz.,
Perry Davis' Pain Killer,
FOK SALE BT
4-tr
A. W. PEIRCE t CO.
AUCTION- SALES.
Br S. P. ADAMS.
CREDIT SALE !
Xhc ilmlcnatsrtirvl "111 Sell nt Public
Anctlon nt h tawniest Room,
ON FRIDAY, MARCH3dl
AT 14 O'CLOCK A.M.,
0.4 LIBERAL CRKDIT TO .TIE TRADE
AN ,
E3xi.ttro Invoice
- OF
Fine Mim, Clothing Priiis,
Fine CIothT, Silks, &c, &c.
Just Iandctl Ex Hrlfr Susao,
All orwhlchwnibe
SOLD WITHOUT RESERVE I
asd coxtisvisa or
Fine Linen Damask TaMe Cloth Covert, M aad 10-4,
Printed Delaines, Brown Ginghams, Fancy Stripe
and Cbeok.
Cambric Robes, Fancr Flannel Shirts,
Empress," " Princess" and Searbora" Stays.
a
A SMALL WELL ASSORTED IHV0ICE
OF
VERY FINE HOSIERY,
Or x quality rarely offered a( a Publlo Sale. A few
doaen of
FINE LISLE THREAD HOSE INCLUDED.
A few doaen of Fine Cambria Handkerchiefs,
13 pes of Fine Glaee Sdks and Sxtins, eol'd and plain,
Japanese Silk Dresses. Silk Stripe Mohair,
Fancy Tweed Suits, a hw piecet or
FASCT TWEDDS, BUCX DOESKIN t VERT FISEBROIDCIOTH
Two cates Hotroek's Long Cloth Jo-inch, 10 pes extra
fine E3,
One case Water Twltt Shirting, 2 cs Imperial Shirting
One case Wetmore Shirting, Terr good,
Oae ease Kmbossd Prints, white ground, entirely new
here.
Three ca prlntt.newpatterns.heavy cloth, good styles,
Two cates Pointed Cambrics, a small lot of
ZddiVs' CArniSsea, fanty trvnmetl, corded, raritty qf
a$ui; uxaus jhck jjnrrrx.
ALSO, AT Vi OXI.OCIC NOOX,
Five cases one-pound assorted Jams,
30 cases Geneva Gin, large bottles, 3 2-3! galls to the
doaen,
:0 casks Hyatt' celebrated Devenith Champagne Ale,
4 duaen eaeh, very choice,
10 casks llyats' celebrated Devenish Champagne Ale,
pints, S doxen eaeh.
50 rails Friend Allropp's Ale, quarts, -10
cases Friend Alltopp's Ale, pints.
ALSO,
Tennant's Ale and Porter in bulk,
25 Ibis Mess Beer, 25 bids Trlmo Pork,
S O , O O O Oisai'S,
6C0 feet 3-1 inch Rubber Hote, 3 ply,
i gross Yeast Powders, 25 bbls apod Salmon,
10 Legs Choice Cutter, and
A SMALL LOT OF GROCERIES.
A good opportnnlty at tills Sale wilt be bail
ftir liartralitt.
E. P. ADAMS, Anct'r.
CREDIT SALE OF CHINA GOODS
EX
BARK VIOLETT
E,
On IVctlucxduj", 3InrcU Stli,
BY ORDER OF KW0NG NO IN CH0NO A
CO.,
xx xanaiLT
New Assortment of China Goods,
Tcast and Cariosities.
E. P. ADAMS, Auel'r.
A Superior lot of Anchors,
FROll 1 TO 23 CWT. EACH.
fTHATTT f-IA-RT.-FISi,
PItOJ 1-3 TO 1 3-5 INCH.
Tested ly tlic Adniiralily 1,1st.
For Sale by
5-5t A. W. PIERCE A CO.
Hubbuck's Faints
and Oils
FOR SALE BY
5-5t A. W. PIERCE A CO.
A. W. PEIRCE & Co.
OFFER FOR SALE
A General Assortment of Merchandise
..FOR-
Shipping and Local Requirements
QOTTON and Hemp Dock, from 0 to 10,
HEMP & MANILA CORDAGE, ALL SIZES,
HEMP ASD COTTON TWINE,
Spunyarn, Marline, Hourtine. Seising Stuff, Cutting
Falls, Whale Line,
ElOCliS Of ULL Sizes
Patent, Iron Strapped aad Bashed, 3 to 15 in.
Jib Hiaks and Mist Hoops,
Sheaves, bathed and patent ;
Hooks and Thimbles, Connecting Shackles,
Boat Timbers, Stems and Sterns,
Boat Boards, Oars or all lenztbs. Rowlocks,
Bushings. Steering Braces, Boat Nxili,
Wrought Nails, Cut NiHi, Rivets or all sites,
Paints, of all Kinds !
Linseed, Kerosene. Whale xnd Sperm Oils,
Tar, Bright Varnith, Pump and Rigging Leather,
Copper xnd Iron Tacks,
BREAD, FLOUR, BEEF MDORK,
Preserved Meats, Pie Fruits, W -
Pickles, Green Corn and Peal,
Spices, and various ether Groceries.
ALSO
BRAND'S BOMB LANCES I
Pclrce's YVhalliisg Gtuis,
Table. Dairy, and Coarse Salt, from the
' Pnuloa Salt Works.
Ferry Darla & Sons' Paln-Klller,
Various other Merchandise
CAREFULLY SELECTED,
From the California, Eastern aad Eaxopean Karketi
Orders from the other Islands carefully at
tended to. 2.
.; ncillaallU IT lei A VlaTal i
Best" arbroath jfANUFAci-ukE,
assorted S umbers, in toad or duty paid. Set
sale by (2J BOLLES A CO.
CHAIN CABLES. All sites, front- to 15-8
inch. In Eocd or daty paid. For tale by
BOLLES A CO.
AUCTION SALES.
as
Jiy C. & .BARTOW.
WEDNESDAY,
. JCAXCK'lst,
At 10 o'clock. M., at Silutoem.wtUb soli
Dry Goods, Prlrrti, Denim,
White and Brown Cottons, WMkttsflhwalt, Mailia",
ALSO
Shlrts,4rUndershrU, Paatl and Jtrxwert,
1 aew Fowling Piete, 3 tup'r FwHols, sharp ahtfottrt.
A smaH lot of Furniture,-
One large Carted' Kox Bedstead.
AT 12 O'CLOCK, ST.,
" l!asi of Ale, eases or Guinness' Porter.
ONE jLIGMT BCGGY, IN FINE 8R8E.
C. 8. CART0W, Anct'r.
Arfmirrstralor's Sale of Real EsUtt;
By order of A. J. CARTWRIGHT, Ksa'r. Adsxiolt
tratir ot tba Estate ot Ed. Burftat deceased,
I will tell at Public AacbMn
ON FMDAX,
Marrh 3d. at 13 JToob at Salearoom,
A Valuable tract of Land, situatejat Kalihl.Koax.
Iitandof Oahu. commenting on the westerly aid of
Kalihl River, and on the northerly tide of Ewa Road,
and containing 11 $5-100 acres.
For further particulars apply to
(r c S. BARTOW. Auel'r.
EXECUTOR'S SALE
OF
Buildings and Lease of Land
Ob Hint; Street, Honolulu.
By Order of J. W. AUSTIN, Esq., Executor of the
Will of E. R COFFIN, deceased, will ho sold
at Pnba Auction
0a Saturday, the 4th day of March, 1S71,
At 12 O'clock, M.,
On the Doncan premises, nearly opposite the Station
Haute, on King Street, Honolulu, the Two Wooden
Buildings, occupied by Willlxm Duncan for many
years xt x Blxcksmith Shop, and Carriage Shop, tba
same to be removed from the premises.
Immctlliitcly alter tac above Sale,
oa tltc said Premises,
by order oM. W. AUSTIN, Truitee ors. Reynolds,
will be told xt Publlo Auction, for the term of TEN
YEARS rrom thelth or March. 1871, at xyearly rent,
tho Lease of toe Land, upon apart of which tba
two said buildings stand, the whole land to be leased
measuring sixty-five feet on King Street, and extend
log the rear One Hundred and Nine Feet, Including
a Two-story Dwelling House standing in the rear or
the said premises, the whole forming a desirable in
vettmect, at the land may be made available for Im
provements. For further particulars, apply to
J. W. AUSTIN. Executor and Trustee.
Or to C. S. BARTOW, Auctioneer.
Turo Land anul House Let
AT AUCTION!
On Saturday, March 11th, 1871,
At 12 o'clock. 31..
I wilt sell at Public Auction, on the premises,
TWO TARO PATCHES AIID HOUSE LOT,
Known as Auawiolimu, situited a abort Jiitance
from School Street. C. S. BARTOW, Auct'r.
Co-Partnership Notice!
mill? Undersigned has this day purchased
JL an interest in tho Grocery and Feed Store or J
M. Crowell.
The business will bo conducted under the stylo or
Cbowill A Co. T. A. LLOYD,
Honolulu, Feb. Uth, 1S71.
JM. CKOYVKLL, having formed a Co
, Partnerehtp with Mr. T. A. Llotd, would re
spectfully solicit a continuance of the patronage or
his friends and the public, generally, which has here
tofore been so liberally bestowed.
The best or Groceries, Feed, xnd Produce, also
Garden Seeds, may always bo had at No. 70, Fort
Street, at the house or CROWELL A CO.
February llth. 1871. 53t
NEW GOODS !
w.
NEW GOODS !
JUST RECEIVED
ER0M CHINA,
PER BARK VI0LETTE,
And for Sale by
AFONC & ACHUCK,
A
LARGE ASSORTMENT OF
Silk Handkerchief, Silk Pajamas.
S1LK,
Ivory Broaches, Jewelry Boxes,
Gold aad Ivory Bracelet Sets, Gold Eatings,
Ivorj Pallet, Ivory Card Cases,
Iv. ry Chessmen, Ivory and Feather Fans,
SA.MAI.1VOOI (JLOVE ItOXES.
Sandalwood Jeaelry Bcxes,
Sandalwood Fans, and
Sandalwood ItanVerchief Boxes, ,
Tortoise Shell Fans,
Tortoise Shell Cups aad'Siuceri;
Tortoise Napkin Rings, xnd
Ivory Napkin Hlngs.
ALL KINDS OF FIREWORKS,
Fire Crackers, Rockets, Ac, Ac
ALSO
4- A Lot ol Chinese Lanterns. It
Philadelphia Coal I
BALANCE OF THE CARGO
EX. BARK- " STERLING."
17or Sate by
5-3 L
BOLLES A CO.
Russia Bolt Rope,
ssorted
SIZES For sale by
BOLLES A CO.
Salt, Salt!
n AAA TONS Best Hawaiia
Al.jj) sale in quantities to suit, by
2 BOLLES A CO., Agents.
A GENERAL ASSORT3IK3T OF
Groceries and Ship Stores
A HVAYS on hand, and" will be Sold if
ii the lowest prices, by
3
BOLLES A CO.
Oars,
TJEST New Bedford Ash
Oars All sixes.
B0LLE3 A CO.
J
For tale by
Q I'M KM OIL Warranted the pure article.
For
kJ sale by m
BOLLES A CO.
POLAR OIL 10,000 Gallons, in quantities
to suit. For sale by 2 BOLLES A CO.
CtALU'OHN'IA LIME.-We have a regular
supply from the celebtaled Santa Crux Lima
Ellas, which enables us to sell at the lowest rates.
2 BOLLES A CO.
Iron Stock Anchors,
OIZES, from 108
lbs. to -1,9m lbs., is
For sale by
BOLLES f- CO.
I Bond or duty paid.
HKXP M4,fhetea.a4U Twiaa-For sab
ty ..r..imiaag A-CO.
rrUK AJfB riTCH-Aa.fi.ti ms eHoaaMa,
X la aawaht mm Mmt haitiai. Jtersalahy
2 8t)LLSfJ A CO.
T7ICTORIA. atul CttUfcfate Red Bttcav
V Fortaloby t 2J
90LLES i CO.

xml | txt