OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, March 29, 1871, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1871-03-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Saraihm (gazette,
HAWAIIAN
GAZETTE,
BOOK AND JOB
PRINTING ESTABLISHMENT.
Bvejcy Wwhmrny Horning,
AT SIX LtAMS F3Ut JLX3TX.
rm, f -C- t
TIlIS OFFICE B XOW PREPARED
TO EXEOUTE ACL, ORDERS
For Plain and Fancy Pointing,
OF KVERt DESCTUTTI0X,
ITITIT XFLiTXESS t DISPATCH
SbwL ia tlto ohli
YOL. TH-InO. 11.1
HONOLULU, WEDNESDAY, MARCH 29, 1871.
ISG.OO PER YEAR.
Onm On Jbm
mc ar wSjaan a.
i
BUSINESS XOT1CKS.
Ik 6Mra4 firrvsUBtfec. j
3tprthaBt. i
I '
A. W. I'llIKCIt A: CO..
mum a f. L kj'
E. P. ADAMS,
.v. K L
Mr IF It f. I
- - . . , i
' - -"', '
MttUtlP-KiKICVS A. Ui:01"A.
A- l Jt'I.
Ar LAV.
TL! Dotl
HRV KIIlAItI)0.
or
Wj !
A. tJlIUi?l. 21. 1
iSliwa. .-aaa in lamai a eaav .. ,'
m f 1 . Naa ni v-t aa Sta- :
UaWaVL (tXXlMI.V AEXTS. !
A- GHAltriCK A; CO-
TT" T " XSBGEASTS,
mr aa. I ly
. aaraaaaa. J- -
ara
II ' KAIVilH.
. aaEvaac ai
XX CSXSEAL
-w. I ?KUICV.
JURSSTAXB 23S
a rr-frW 1
9I0U:Ar Ac JOIUOa,
MitBRGrHANT TAILORS,
. r
C B. II.I.1AJI. i
AXB virss '
a'm
W. BBaXETT. .
TTXtrgg
THlle. II. OAVinS,
ita:
KSTtitA BliOTIiniXS,
MBS VaCSiLI -.H5
i. i- TOKBBirr.
AX itht nn ex
taaa
lr
Kaal.
u caa aa aa
fly
GIIOEI.'E AVtUA.13Ii.
X3BA'SES 53??IX"G -trE2iT,
TAX COLLECTOR'S NOTICE. :
an- mv' it biiti: i
I . - -. . .. .. - -
aaa. . rial aarmi aear aJUz EiZzrixT. lltUi
atTaiiiljti , axa aal ppsaaha-barest paisti
I aa arm-lei rtaarc asacrf ta
Sm.3.BBCE. !
ISicwacyX. 1SC1
UK A; AUl.lt.
MX
am T- ttewt. Kteu J j
f
jaaVaMkaaaat aaJaafMBBBB aaaWf 0aV"Lal. maaflttf QaHmtWa!
Sataaaas. aawaaaas 4WiaiiriBaMr atw aaaaar
jtin m. paw,
WawaaaBat)BBaaav at aw aaaataaa
fcaaaaaaaaa lawat. H t j
11 I aaaa. I lj
BUUK E. 5WSEEES, CUKC IIOO.
' i
aaoMaSLaaaac. a aal m aaaMtaa a. a. nAeaaa
BUSINESS NOTICES.
IIOI.I.I1S t CO.,
Ska Gfcaseaers ai Ceisaea y-rv.-e.
not eiaaiaa.tiilS3aeaBaaWcwa5tr.
-r . .T
IT
It. iVUITJIAA
i n init i.v i
iSgl
2-
0" j!? SsP. Jf"
m m a. i t , n 2at n nAeV
" "V ,"
I 3Sml.rmle Glre Him a Triad,
' HtUnn,mi.lwtfCi nin psaau
HONOLULU IRON WORKS CO.'
iH'o-iSUSSfi
i Machinery of Every Description,
1 a-)M, a OrW -
fudnhr ltMQw ysii ia Step's T!c.-ti sitting.
-t1wW''' pn?
J. Ji. DlCIiMOA. '
House, Ship and Sign Painter,
x- M ,-, v. ,
PnHt ijiau Mwm Mhnti. X Oa
lUrtJag.l'iUm. lnlij. Hfif
fgajaWiX, at. A. At.. ramM . ta. afctftM Mttor.
!0)ja:iiMmHiwm 3-.
WJI. ABVC03I.
3EXTIST '
'ii i i.i. i lEf. .- i:
g?ari3S5 AM) SEUnS Ef VISES. I
Ah.fa-X.SmgyK.n Hi Mil li in
A. S. CL1IGHOK.V. j
1444
. i. r.
C, ItKirtVIlK .V CO..
SKIPP IXS AXB
COMMISSION MEECEANTS, '
iiujui.i.Lt, in.
ABK.T0 U Bmimi uhI IIomIbJb PacVit
Par- Ibr XaVr. Yi'aMoLu aat ltana
A K.VT Vr taw FuttlUMUil alr of ttlaiKt
t-lf
1.1 wnt. X. JAMES.
II. I". lilll.IIRS A; CO..
BSAiESS 15 Mr OOOftS AXB GEXEEAL '
AHnMIM!.wHMmba. ,
'
I'. Jt. JiCHABFlIU. :
I t K.VT f.
' .ji. rsBa.
? isalblW
SK.VT far- thr BKBME.V BOAIU) or
'
.ly i
firaei. raaii aiim i.
laat nr tte Tixaa ivr r raan nam.
t-
C. S. BARTOIV,
AU CTIO N EE R,
31. S. GItIAKAI."3I A CO..
ULFTESS AX3 TELSALZ BEALEES
M
limC A K'lTI-fTK.
Uafawam. nriotk it &HaiI Sultzt iz ,
Biainl SartaiafiK, j
aa4an.nnfc n iMWWifar. yjot, ,
rtarvUac Ban
3. h. Eircnwcr.
SOTABV 1MMLIC,
IK HaVy
31. X. UOAIUJU
A3fXXT V1 ASB HPHSIZ2E2
Eats 3a
g?
faanaa
j Tfci l i ita. MKr W Qui. M. KwMM .'Hull.
! aaaal kUMaiu Sm fame 4 aw mm
m Mi'l Staca. liaa sum, H f ll. H. L j
aa i I 1 1 1 1 1 ,1 wm I . x . nam A&ci, !
, haaM af Tax aaa atar Q-aia aaa Paraija .
aSTJT ".GENERAL UPHOLSTERER, 1
JA3ISS I IAIWI:,
I . . ,
I GOOPER AND GAUGER,
At oat Sat staac Mcac iisg xac Mtact rtcu.
. , .,.wiarw , -
- - ' 11. k to - a,
aaM. aaC vk ac M-v ncara. Ma
1
,
J. II. riI03IlSO."V, (
GENERAL BLACKSMITH,
a aaarf aas for aaa, at tba lonat XarUt
mti: .1I: Lda BK Iioa. aja
I. II. Az G. SEGELKm,
US, ZTSC A2TB C0PPE3 SHITES, i5D
" '
SHEET I30X -ST4KSE25. !
o i i - . . I
TtJttV. Irmi rta. Hiu al lla --- - ' - --
I -f' a ata TaariM
ac am nawjaaaa. BaaV-TlaW.
'i- - - --iJ-'-'"'
f. i. .ail wati tnm HatiiitaavaW '
a a aai iaa ij maiaiii a
4BaVVjBBaafar SaaaaVaamaaVC aHa
aaaL4rf.i ijTS'
' " If
a. sat itazaea.
1
31. IJK.KIIII.I.
VAX AXD CA22IASX 3CTI3E2,
7C Klac Mml, HoboZbIu.
SSSrfe
PhotograTihic Gallery.
H ATT AG OPEJED A PHOTOGRTPHIC
tlUHIT aeaaty in II amy faant- rut. as Tors
laa, J. X .aaa a. aaa Viaaj aa a sy aat patrrea.xs4
'StXiPSri'.x
la .. at atyriitet to aae tatt aaaaa-
ia AJia. aw aaaa. Ttm . Tajfca af aefaaratat , law nil.
limlr. MarH af a taaai taAaa oa tke aart rruasa
aaattaeaat. H. E.CKIT
C. W. CREY & CO., ,
U siuq list n Snan lnrlrc
r r,
At T -T- i Btalci
Ii a.1 kator of Saap. StsT. Xcttts. rri Gal
oie.-irrfiurea.
aac prvsrxlT trrnii ta.
PHOTOGRAPHY!
31. DICKSOX has fitteal op
.i. XT . .
eiie. eeaei Kir; aliBstet Sta..
tUuT ireparW t take Pie-
trr Caf -t MxMf rl rrr '
Tier, f,-r Sxi. twe
!
AmeriCdn meSS Heel, :
1 WERICIS 3en Port 1 Vc i-l lz-
ri. rate hy lit BOLLES A CO.
i aWaaatSaaaaat
t ajaaaracy aw taatr
rr. I
mm
IHAIX CABI.KS- AE!lUM.lr3 i ta 15-3
CJPERa OIX-T"arrr:-ri lie re a.-tJtjrcr
t KJ salt ay
-PI
BOLLES
RHLISIGN NOTICES-
H. SEVESAXCS & CO
General Shipping & Commission
JIliKCHAIaTS.
94 Ernst Street, terser cf Clay, Sas Fncitro
js
LEARMONTH. DICKINSON & Co.
' SYDXKY, .S. VT.,
General Commission Agents,
wm mm U tae k f Maaa ., aaa
aart to MACTAltlAK. SauilK A . ' Saa Praaeawo
I ly
. ' " IT"'
shipped axo cajoassiox smcHAXTs.
. -
InuiMuin, :.tBau
rrttaai 5 F CL
i 1TCEAKXK, HERS ILL & CO.,
FOHWABDIXG AXD
CO HillSSION MERCHANTS,
Portlmnd. Ortcon.
' iij l"l " f -,J 1 J"f' -
. .
TfToihS.'o."!
JLIl . lo-t.
UMiTiM
" Mj
; COMMISSION MERCHANT
CaniciHi Japes.
gaftai a kwl Bavonrt laraap " iKtaiu ccaawwa
tv tnuvt ut kRlM Ktraa4 1 k cmn. wiUi itwcAtdi.
IT- Ia
LAXGLXT, CEOWIXL t CO, I
WHOLESALE DRUGGISTS,
Cr Eitttry&CliySti,iErKO.
R 1 Tfl 1VJ E L'S
choice
PATRONIZED BY ALL THE WORLD. ,
T? IXMi.1. S lULAXti-IHLAXfi. T.OCDA. HEX- ,
XV c. J :k '..it. 1i(vmi, aaa alar par- ;
tx is - " rrapmmaa.
Kill Vkr. LM4ar Waaar. dMiUJ fraa ik- i
,v .w,
'RiKawi'f TUt Tixr, ultarataJ far iU atafa
aa4 aaaiur? prcpertic. '
Kimavd SAUact of Liax Jain tal 61jaaria. tW
fcaat anpanttn far ia aaar, uiiainj ta wara cii-
I'i lascasr OB Saap, patfamal with Autra- 1
Baa Eaeal;tu-
RiataeTi 6lyraB. HaMf, Waiirtr xbI atar 1
ToOatScaaa. I
Xiataaai'f Rate Kaaar, Oartaax mi Plan Critl- I
n. rtry laaaiiatr Car kalli aoi carttu. ,
Ramatet'j YMct, Rat4eaf. Rata. aa atbar Tsilat
Paaicn.
I su A Ifoni aOawaMW a tkapr. j
.HI taahiarai.arTaaH.M.ianaiL .
U aVfxet itmc, a4 St, OantOI. lui(a: '
lr. aVaamr X Dallaat, rak, aa 7a, Eitac't !
y Sc ay ML nrrmmtrj araami. at-iy.
fVl A U N AtA m AKR.E. I I
. o. Ji Hotel Jitrcel. '
' nonnriT lett to ln-'jS'-3
Ii . . I rr ti aaKir at at ia T" twral'int ri
i afc. airtf aai :a.e a ha. fff arwl tW wm iK.a j
:ETirst Closa Butdhor. 1
1 H tratu taa by Ua- vdy Ike BEfT CATTLK. i
, payua; vy atn atiui to ta an iaini, to aatiit a lawn ef
. taw ycaa ymxr-9ft.
bi t. OtCT " 1
4tj- TJXMf CHZAP PUB CAiK.
131. VOSS, .
S 3 Xmaitl Ssiaat. afanau ta fiiaWf Basc,1 I
xjt xix r5 xssscbzs,
TTA5 COI5TAXTLT OX II.UtD a Taritly
J.X HOME-HAM rrannE. -tora a. cr, fcr
a rf
EEST EIXCI VALXDT PAEXOE ruEXITC2E,
vat ba Oai Tna aa HKtnM.
Cam ti ar u mk.
rtl.l rMilfnr. rfTnltnT.tfrci1. '
SaaatnataaaTaialifciil. a nUaartf aMT.alai. I
x-oaaaa amaait ray taatt a-Ar. pawaaaieg raw-
'Tarm. A ar. in-a-.at. ,
! PJ Oil & CO..
Practical Braziers,
nOiTEU & TIX SMITHS, oak ery 4- ,
v :ia k fa th lf!''K
K... u - - Tkar aiaaaaa VataaaTt M htat S. fall
UH.-taMt af '
cirf lmi. fhat Iraa.
' Txa War. Gkaaw tTirt.
faat A BnM Saafar. PaB Hin.
t 1 umXmt
BlukuaXawaaRinU. ;
tjfer junaf, MC
Af as A H-r tsart 9!
JkarnT 4a r a atllr CTfT'C V I
oe splesdid cookisg moves j
Sacdrea! hr ttw "Syrea,"
PJitl" j4 " Gray Jaikrta.'' Urttier ;
aitk s TarietT af Jaaaaze4 Ware, uti aasy artMea '
I uafal ia tke Kittten. 3- Work as BaiMMpi.
, raea xi antim, rpaatr, -aaler-paptr. 1c. eaap-wark j
1 ail! sect Kasac ltterliag at Xa. Exaaamiaa i
: Straot. lJ-Ty I
BAR7LETT SALOON,
TFxXXAAJl Hl'CIiXS,
Ccmrr of Hotel a4 Fort Strretf.
T131 - C.n0ICEST AXD BEST OF ALEe. 'BTXES
A- m rrptOM atamy. ta ae iaa e o. ty
GROCERIES! GROCESEESM
Quick Sales and Small Profits!
Ws AT
RYAS'S RAILROAD STORE ;
( Carer Xssxs At j Jcil StreeU. (t
Hawaiian Mess Beef,
TJACKED on the Island of Kaoai, by as
l errneaeta esseser, stt motk as ri
as aay Beef pal a? on tie lafc-l- "J7
B&LLEa A CO.
"
HetTiD and Flax Canvas !
T3EST AKBROATir BAXUFACTLKE,
XJ utcm-l Xcnlirn.fc Ixrzl st iilj rxH, Fee
salchT f21 BOLLES A CO. J
A CO.
J,1HAIX CABLES- AEriUr.1 ri i 13 IS-,
tsTtxIXj bjch, Ls 3ii cr diJy jaIX Hi" or tzlt hy
A-COrH 2 ". i BOLLES A CO.
SUGAIl & MOLASSES
i7x
asta
IIILO, H. I. 'O
Sugar and Molasses,
CUOP SOW COJ1ING IX, and for sale
ifi qsubtiu to 5j.: juthwn, kjr
!- WALKER Jt ALLKX. AptcU.
OXOliEA PLASTAIIOX.
Sajnr mid ?Iolae Crop
C0MIX6 IN, FOR SALE Ef QUAXTITIES
to rait porek wer.
WALKKIL & ALLEK. ArtnU.
PBJKCETILLE PlAKTATIQy.
Jinjrnr nnd 3IoInM Crop 11
C0MI.VG IX. rOR SALE IN QCAA'TITIBS
WALKER i AIXEX. Agtuts.
MAKEE PLANTATION.
ZVc" Crop of ?usTr Jc IoIa-!
T0VT OOMIX6 Rf, AXD TOR SALE IX QtUX
L IMms iait arkmn b-r
-Zm C. BREWER A CO.. AReaU.
T7ALLUKU PLANTATION.
IS7
TEW CROP X0W COMDfG IX. FOR SALE
in wuatilMt t. nit Mreher. by
I-te C. BREWER A CO.. Aftntf.
PACKET LINES
For Kona and Kau.
THE CLIPPER KETCH
L TJ 3XT Xj I Xj O , t
93 Tons" IlrgWter, Henry Knt:lltht 3Iat(r,
WD ran aj a realar paeket to Koaa aod Kan.
Ua DOWgETT A CO.. AernU.
For Kohala, Hawaii.
Schr. Active,
P. ?IKLI,l!.Il .M.trr,
Will raa ar a regular packet to tae abore porU.
Far frefrkt r puaare ipplr to"
la WALKER 1 ALLEX. AgetU.
Regular Packet for Molokai.
Schr. Pauahi,
BALiaSTEIt flatter,
Will raa as a ragaiar packet Wtween Hoaolals
mi 'MaUkai. Uweaiar at Eaanikakal aad Pakoa.
For frei-ht ar pai apply ta the Ciplsls an
beanl ar
IJa. n. PREXDKROAST, Afent.
IIN'SITRAXCE IS0T1CES.
L1IPERL1L FIRE IXSlTtAXCE C03IPAXV
Of Loaioa. InUt:e4 1S03.
CXSU CAPITAL, )00,O00 In GOLD.
THE rSDEE5I6:CE! a." rrepax to turn foOota aa
Fir Kartf .iia r a :l- at tha nwijt aaa) aa
Plaatataoa Batdtacv aaa H. ifaTT. pmalc Ivthars.
rick, iuae aaJ V xn .;r., llraaaiia. Ooatf. Laav
kar. iaipa ia Pxt. If , lb, a-t far nbt teraM.
-AH Lciiel Adjuted ii Paid fsr here. -C
Tor partiraaua aaalj at tac aaa ac
VALKIX A SIXES,
Mf igta ta. Hataaa Irfaaa.
3tEItCIIA?iTS' 3II5TUAI.
2L&EIKE ISSUBAXCE COJIPAHY
Or San Pranelico
THE CVDEUSIGSKD li.Tlur; teen a
)aaM4 AaMta t the abcre Ctviaay, ar aerfarril
to rabcaai as Cargoea, Freictit. aad Trtai
nre. AA.StJC A ALLEX.
I-Iai Apaa. Haariala.
GALiroiniA
INSURANCE COMPANY.
THE C.VUEnsIGjrCI), .1CE5TS of the
aftau GaataaayT aatt ta aalliailKd ta hmt riska
aa Cargo. Freight tsA Trratnrr, ay Coallen,
treat TTii iliti ta aa porta af the IlanSaa Grasp, rkt
Tena.
H)t IL HACSPELD A CO.
HA3IKCKGII-IIUE3IKA
JIBE ISSUE AS CE C0MPA5Y.
THE r.VDEHICJEn barms been ap
patM Araaav of aiwre Oasaaay. are prvfami
n . . , lilnB.uItrlrL (I ii 1 1 .1 -
lna7 Ml ea yierctiandlae atare4 thertea, a the j
rawt BtTaraM. tersa. i ar puraraiar aaafy ax lae aaea at
A-ly I A- SCHAtrEK A CC
Insurance Notice.
THE AGE5T FOB THE BHITISH For-eax-a
Karaae Zaecraac Coaaattay. (UaaHi, baa r
rervaa rartractaaaa to Tedacc tht rates at laroruee
Wtaeea Haaalaaa aarf Prrtata Lb, Paetfe. aa4 ia atvjn.
prrr4tUrae Paiao -st tae 2eut HcUt, vitb arpectal
reaortam aa PrebBt per S uxx?t-
1 11130. II. BATIPS.
Wyl Jyat Bnl. Fkr. 31 ST. Hi. O. (LimUvt)
CALIFORNIA
INSURANCE COMPANY.
THE CSDEItSICSED, AGEJTTS OP THE
aaaae Caaaaasy. aare jea aasal t iarare rfakr
aa Cmrco, Freight aa4 Treaanre, tna Haartala
ta all aorta af tae aorM, c versa.
Nrl R HCKTOJ 1 00
NOTICE.
THE CXBESnOTED. BABELOB OP SCIE5CE3 A5D
Aru, mraaiaai ex u .Ura tae aaaok of Miaitr'a
taat le i reafand ta &n ieaaisi ia tte rreaca. cyarM aai
Latia harnfeL EX. PESASD. B i- A.
AMree. Part 0V Bex tl. St-aat
P a i nts a n d Pai nt O il ,
TTlTBnAnD'S best Boiled Oil,
TTBOBAnD'S best Boiled Oil,
t rJlHarfl J r aue x&c,
HslAart'j trUU Leai.
. T. Wkita Lead,
Firry FaisU, a xeaeral attirtscat. For ule ly
BOLLES k CO.
Golden Gate Wills Flour,
THE Sest Quality, received direct From
tae K3b fcy ererj Packit, akicb e&Afctea u to
varraxt it fitjt xzd ia lerfett arfer. For tale by
2 BOLLES A CO.
OREGON HAMS AND BACON.
A SHALL, LOT HECEITED PER U0HES
laykr, tU aj FrxsriKo. Far sale ly
7 BOLLES A CO.
iron Stock Anchors,
SIZES, froa iOO lb, to 4,000 Ibf., in
Bj-i er dity pail. For file by
2 BOLLES t CO.
Salt, Salt!
TOXS Beat Hawaiian Salt, for
.UUU saleia-ersattieatasait, by
2 BOLLES A CO.,
Agerti.
REST LEAP LARD,
JXIO
10-LB TIXS, HECEIVED PER ST'K
T) ED SALXOX, ra barreli A in lot ef
SXr'wH xtrj qatltry. l-st as good as the arez
are that it fat rale sheet Uwa. Call at
2 BOLLES A CO.
1A L I F O KXIA IM V--Wt? bar, ' a'rtrilxr
KJ I3yy!y : frai . lie eelebitied Saata Crallimt
SEti-mtkii rsaiaea aa to sell at tia taweat rata.
2i - - . . . BOLLES A CO.
POLAK OIL 10,e0 Galbas, la' ersastitset
fc rxir. Fezaalsey 2 BOLLES A CO.,
The Shelling ori'nrio.
The Parij corrrrpoaJent of the Xcw Tork TtHhiu,
Jtaotrj l&lh writet :
" Vcttrraay, I visited the touthtrn dlttrlcta. The
vrlnd act w from the tonthweit, and bronRbt In
f.eadj rotr from the forts and ramparts on that side.
From the Trocadcro, the Cubes of the cuns In the
Prussian batteries eonld be dlstlsctlj seen, reschlnr;
from i'ootrouic til J!eu Jon and the rrdonbt of Brim
berion. Xerer was loch an lofcmal din. Mont Va
lerlen dUUncalshed Itself most partlcnlarlj. If It
was the yoesr; Ud; cbrittrned Folrrw, nbomlsair
mounted on her iron carriage on the snmmlt of the
fort when I was there, on the Cth of XoTcmber, who
spoke jTsterdsr to the Prewlans, I can compliment
her npon the ttreegth of her rolce. Like "Vohnny
GUpin," she "carrirs weight." Without herstand,
she tips the scale at 25 tons. Ucr mouth Is 21 centi
meters in width, or call it bare. She Is mounted
npoo t monl.lt pUtfotm, and cooghs out prvjectllcs
weiBhl8f;22l kirocrams each, which her own strong
breath propels to the terraces of Versailles and St.
Germain. Tbej have plumped down upon these
spots more than o'dcc to the considerable astonish
raent of the cart-nitlTe Intruders. Testerday she
was poaodlng Montretou, Garches, and Brlmborion
at a. rite and with r. Tipr which kn nothing to be
desired. She has a step-sister named Josephine, at
the battery of tbe Point dn Jour, who was also send.
Ib iron compliments In the same direction and with
eejaal yiTaerty. The fire was continued all alocp the
line of the fortifications as well as from the forts of
Issy, Vanres, aad Monlrouge departlnp from the
Seine to the bastions In the rear of the hit named
fart. I do not think tech a cannonadiec; has been
beard since the attack on the forts commenced.
Makies the best of my way toward the qnsrterof
tbe IanHds, I reached the otwfcsfj-t at Crenelle.
Shell had fallen is tbe great court-yard of Iheformer
buliaiar, w ilbout dots; inucb dimae. The cupola
remalaed intact ; bet the otaMstrs were riddled w ith
boles. Some distance farther on, I saw a written
notice posted within tbe iron-grated door of a butch
er' shop to the effect that, in consequence of the
bombardment, tbe distribution of meat, which
should hare taken pkee that day, was postponed
until next day to-day. I found the Bonlevard dn
Mont ParMsse prettT lively with people, but being
within lCUyardAor tbe Western Station that Is of
the left Bank Versailles Itailwaj a shell came crash-ia-
throagfe the roof with s Ug bang, and I deemed
it prudent to take another direction. The inhabit
ants of tbe quarter were removing their goods in
wheelbarrows, baad-carts and trucks, or by hand.
Ia tbe Rue dc Bae, on the right coming down from
the Rue de Sevres, and proceeding toward the quay,
stood a small crowd opposite n house. No. 123, a
Tender of fBrnitnre. A ibell bad burst a small hole
in tbe wall over the door, and bad splintered and
saatered the windows of tbe house Immediately op
posite These booses; are In the very bean of tbe
Fauboorg St. Germain. I bad been informed that
i he JUipHe k h Oarttt in tbe Rue Jacob bad also
bees damaged, but this report was unfounded. I
need sot go Into details, bet may say, generally,
that altboacb tbe lower portions ofMbis neighbor
hood those nearest the river bad been damaged
by the farloos bombardment of tbe previous nisbt
and of that day (pesterday) and circulation In the
streets was really dangerous, I perceived no indica
tions of terror in any of the districts I visited. Tbe
dome of the Pantheon has a bole In it large enough
to admit a small boy, and a cordon of Xational
Ucards prevents the crowd from statiooing on tbe
southern and Ike western sMts. The splendid and
rare library of Geneveive, adjacent to the Eeoie de
Droit, has not escaped tbe Prnsslan bombs. Every
precaatioa has been taken to preserve tbe building
and its contents from harm, but it has big pieces of
its walls chipped off and two boles ia its rooC
Tbe shells ere lalhag so thkk and fast In tbe Roe
Moafetard. I did not deem It prudent to pursue
any farther my pererrlottioDS southward. On ray
wy home I learned that two sheUs bad crested the
inn of the Seine where the Isle EL Lonis breaks the
river iato two streams, wbkb unite again a little
lower dows, then a rain spread oat to form the Isle
de la Cite, once more joiaia; at the western end of
tbe Font XeaL On aa inspection of the ipot, I did
not dad that the fset indicated an extension of
tbe range of the Prussian guns, for the Qui de Be
thune is nearer the enemy's batteries as the crow
flies than the Place EL Snlpke, and I belieTe the
limit of the Krupps has been attained.
Ton wffl see by tbe extracts I have already sent
depilates of most oi wbkh I inclose that the physi
cians aad surgeons attached to onr hospitals and asy
lums have protested agaiast the methodical barbarity
of the Prussian Commander-in-Chief, in directing
the fire of bis batteries upon edifices occupied by
children, by demented men and women, by iucn ra
bies, by ijisg-in women, and by tbe aged and destl
tnte of both sexes. Another has gene iorth lrora
the Cantor of the Mssenm of the Jardin des- Plaates,
of which tbexsagoiDceat collection of ore hideous
plants (rained at 6C0.CC0 francs) has been destroyed
a collection unrivaled la any part of the world,
and which it will require many years to replace. If
tbe rebibiution exn nerer be aeeompUshed. The
less ta botanical science is immense."
Corse io CirrsA via the Sczz Casai. Oa Sat
urday, the 21st of Jiaeary, tbe steamship Abuka, of
tbe Plate Mill Steamship Hae, will proceed to de
monstrate the practicability or a passage eastward
to Chins, via tbe Soez CaaaL The canal, at Is well
known, admits tbe passage wttb batlittleorno dlffL
enlty of vessels drawing twenty-two feet if water.
The Alaska, with her lrefght, coal and water on
board, win draw bet 20 feet. She Is a new ship,
betag only two years old. Is S53 feel long, 43 feet
beam, 32 feet S toeaei bold, with a cargo capacity of
2,000 tons, a coal capacity of 1,000 toes, fore aad aft
berths for 1,000 steerage passengers, and cabin ac
eommodatioDS for 200 passengers. Her cost was
sometning over ti,CO0,000, and she has the repata
lion of being the most perfect model of marine ar
chitecture is exktesee. She has bees admirably fit
ted Bp with fireapparatas, service pipes running btr
foH length on both tides, fore and aft, these being
lappOed with separate dookey engines and boOert,
and so arranged that sections of hose can be fitted
oa at iaterrals, at a moment's notice, aad tbe vessel
dejaged with water. TeatHatloc, a great d lib! en
ters la the comfort of passengers, has been carefully
attended to, aad ber arrangements la this respect
will make ber coaipieaoss for coolness aad comfort
ia tropical earner. A large p-rtloa of Ibe upper
saloon has beea removed, leavlnga promenade deck
which wffl be drily appreciated by ber ptateogers
durfeg the loBgToyage before them. A small ta
loos for ladies has bees left amidships, In which
have teen pis eed a pUno, library, and other comforts.
The upper deek rsu 2sh fore aad ait, from ote ex
treme end of the ship to the other. She has a din-icg-taisos
os deck capable of being thoroughly
warmed by steam ia cold, or thrown open to every
breeze la hot west be r. Ele has beea thoroughly
cnrtrtaslei, and put is exeefiesl order, and tbe de
sign la seeding her out Is net so much to make any
great speed, as to arrive In order so as to eater im
mediately on her traca-Paciae trips. Eke Is brlg
rizged, and ta she cow ait In the water, la one of
the basdjomett tpctjmeas of sayal architecture that
haserer left this port.
The passage of the Alaska through tbe Uediter
ractia and the easal, should attract the attention of
every one whose batlnesa or pleasure call them ia
that direction. It Is expected that she wm arrive
out fa sixty days, provided that nothing oat of the
crdinry ccrrcrt of crests occsn. When the leave
Xiw York she goa direct to5'GihrMr, KarseClei
txd Milts; from thescjTtoort S!4,atthe estranec
to the'eacal; throczi the deal to Saea; ird from
tierce direct to Eirgxpore xsd Hrjrg Song; at which
place her royigs win be cxrrrpleted. At that pciat
the wOl com set with tie regular Use of tttxseri of
tbe Company plylns between Shanghai, Tokoharaa,
the porta Ijlcg on orrontlgoousto the Inland ae of
Japan am) San Francisco. She will be commanded
by Capt. Jefferson Maury, one of the best and most
erperlenced officers In the Company's employ, and
there Is no reason to fear that her trip wllf hot be
a very successful one. .Vrw Tork 2W, Jan 2d.
The I.ntct Itot Story.
Ricuxosd, January 23d, 1STI. A stranja story is
current ia csrtain circles here. About two years ago
Mr. A. married, and in doe tide became a father, bat
hit wife died when the child was but a few months
old. On her death-bed the exhibited intent anxiety
as to tht fata ef the little on she was to leara behind
her, and earnestly besought her husband to eenSJ
it alter ber death to the care of ens of her relatives.
He promised, and did fer awhile let tbe child stay in
charge of the person whom the mother designated.
A few weeks ago, however, jjlr. A. married again,
and at once reclaimed the child, who as yet had never
learned to speak a word, and was unable. even to
crawl. One day the child was left alsno fer a few
moments ia its stepmother's bedroom, lying ia a crib
or cradle, seme distance from the bed. When Mrs.
A. returned tbo was amated ta see tbe child smiling
and crowing upon the middle ef the bed, and in her
astonishment, Involuntarily asked :
"Who pot yon there, baby?"
"Mammal" distinctly responded the child that
had never before spoken a word.
On a strict enquiry throughout the household, It
was found that none of the family had been in the
room during Mrs. A.'s brief absence from it. This,
it is solemnly averred, was but th beginning of a
series of spiritual visitations from the dead mother.
Whenever the child was left alone it could be heard
to laugh and crow as if delighted by tbo fondlings
aad eadoarsentt of terse one, and on theto occasions
it was frequently found to have changed its dress,
position, etc., in a manner qnite beyond its own un
aided capacity. Finally, as the account I,, the first
Mrs. A. appeared one night recently at the bedildo
of Mr. A. aad his second wife, and earntttly entreat
ed that her darling should be restored to the relative
whom she had indicated as the guardian of her child
on bee death-bed. The apparition, wbkh, it ia de
clared, was distinctly seen and heard by both Mr. A.
ami his wife, promised to haunt then no mere if her
with was complied with. Both Mr. A. and his wife
were too much awo-ttrkken' to. reply, but the next
day the ohild was carried baek as directed by tha
ghostly visitant. Soeh is the story as seriously
vouched by the principal parties concerned, who are
most respoetaUe and intelligent people, and to ipir
ItuaHtts. Or. dm. CWm n iiui.
Tbiat. r Jcbt. Tbo word jury denotes, in short,
an initiation so cemmoaiy known and to saeredly
regarded as a sort of paHtdhiia of British liberty
namely, trial by jury that we shall say a word or
two cat Jrnfeg what is known of its origin among us.
Perhaps we should rather say that our remarks would
take the form of a spasulatwo about the origin and
growth of trial by jury, for of the early Uitary of
this method of deciding dispatod qaostioat of fact,
very Mule is known aeeatatoiy. In onr retearob, we
toon get into the far-kaek ageo of fog and mltH where
history gropes her way with faltering and uncertain
step. There is in fset, no means of discovering whtn
trial hy jury began in England. Juries sat to try
eases ia Henry II. 's time. Xow what were Usury
II. 's jaries like? It is a matter of the purest cen
jectnro; we cannot say, and we cannot find out. Tbo
growth of trial by jury has probably been a gradual
process. Its origin was, there is little room to doubt,
as follow, : In the early times of our own history, a
small noraber of men lired together j they eonititated
a tithing, or a larger number a hundred. Xow these
names bare no sensible meaning, if we regard their
ancient meaning. They denote merely the limits of
topographical boundaries, tbe space within those lim
its. Then, they really meant an association of tea
families in a tithing, or a hu&drad families in a nan
drsd. A man committed a crime in a hundred, say.
He wishes ta parxc himtalf from his imps ted gailt.
His jury, by whom be was tried, were the men of his
own hand red. They knew every net of his life his
In-coming, his out going, bis innoeence or bis guilt,
they constituted the jary by wbkh he was tried; and
the peculiarity of their case was that they tried tbe
came, having a complete prevkus knowledge of all
the facts. Herein lias esc chief diSercnco between
our ancient and our modern jury. While the jorors
of early times peiiessed a full knowledge wf all the
facts of the ease, the modern twelve " good men
and true" are men caught bap-hatard in the streets
we may say, men who are supposed to bo perfectly
innocent of any knowledge of the facts of the case
they are to try, antH they hear the evidence. After
hearing that evidence, they tell the judge what they
think about it. It baa not teen fer so very long a
period that the fear of a packed jury has ceased in
England, and in the last century a celebrated judge
said it was one of the highest feats of conttitutknal
government ta get twelve honest men into a jury-box.
It is tbos eiuhiiihed that a modern juror is the Very
opposite ef the aid juryman ; fsr the one entered up
on a trial, in all eases, with a knowledge
of the facts of the ease; the other aa a rule, knows
nothing of them until they are diselosed in evidence.
This knowledge posiested by the old jurors was a
matter of neeettity. Take tbe ease for example, of a
small village nowadaya. Everybody knows every
body die's holiness, and if the men of tbe village
tried th criminal themselves, ignorance of faets and
freedom from prejudice would alike be impoiitUe.
Oki a trc.
A A.TEnxni! or Alexa5der Dbxas. Xow
that Alexander Dumao is dead, society is buz
zing with anecdotes about him. One of tbe best
I heard was told by himself tbe last time he was in
KcgUnd. A Iter iiia son's great success with tbe
Darnt attx CamtKat, Alexander wrote to him bj
though from a stranger, congratulating htm oa
the boob, sad expressing a desire to make the
author's acquaintance. "I myself am a literary
man," laid he in conclusion, "and yon may hare
beard my came as the aalbor of ItonU Chrisic"
Dumas Jilt was equal to the occasion. He wrote
immediately in reply, eipreHing the great pleas
ure lie would bare in making his correspondent's
acqaaioUoee, principally on account of the high
terms in which he had always heard his father
speak of the suthor of Jcnfe Chritto." Edmund
YaZu in London Society-
Wz presume that the atate cf things described by
tbe Galveston Sm, aa. follows. Is true in many parts
of tbe old slave holding regions : "Tbe fact Is that
tbe people of tbe South attll hare tbe burden of
tltvery, without any of Its profit If a black fellow
gets into trouble be potts olf for "Mttsa." If he Is
la debt and wants to pay, it' "Massa, lend me five
dollars." IS be k sick be lays sp by massa'i kitchen
fire. If be Is hargry be finds old masta't table. If
be gets drunk aad Is arrested, old tsassa pays bit
fine. In short, "old rat tit" la tbe cormselor, the
friend, tbe banker of to many of bis old slave at
are at all worth caring for. We eonld same a dozes
gentlemen who bare as. much care for their old
tiavet a tbey ever bad, and they do It because oi
thir respect for all their depeaftnts.
IiMA7TOWkyek) gl.kkeehh,asd;
men do set ?F Beeacse jrkihafe nothicc; better to .
klu and men bare. Ths girls" would'never have
knows ft hid they sot been toMI " "
A MaPxz vas tset a barber for 110,099 datasgts
for catting off bit mosttsclie.
Kducntlonnt Question.
From Punch.
fPritt Questions ami Answers: Dedicated to
the London School Board."
Q. Who was Zero f
A. A, Tiotnan philosopher, who played on Iba
fiddle while inventing the thermometer.
Q. Stale what yon know of Plutarch.
X lie was King of the Infernal Regions,
married Porcnpino, and subsqueatlp re-wroto
tbe Heathen Mytholcgy.
Q. Who was Tbeodeiltol
A. A nativo of Alexandria, and a Christian
historian.
Q. Give a short ccconnt of Aboard.
A. Ho was a solicitor who refused to go to
the Crusade?. His partner was Ueloiso. They
were both burird together. t,r
Q. How many Graces were there l1
A. Nine.
Q.MentluQ them in order.
A. A Grace before dinner, a Rraee after, a
Graco Darling. That's tare. Three Graces of '
ContEfbnrr, York and Dublin. That's six.' A
Grace of the Cambridge Senate, a bad Grace and
a good Grace. That's nine.
Q. How did Sbf.kejpeare make nso of Xiobe
as a simile t
A. Ha said she, was tike a largo theatre "all
tiers."
Q. "When does a l!ashn serf have a real hol
iday ?
AWhen he gen? a Inmrn.'
Q. Who were tbe iVsiflrIRj,T
A. They were bUotrojrd ifVesTer, one of the
oldest nod wisest Greeks of bis age;
Q. State what yea know of tb Marion.
elWi?
A. They were here ties Wvteg In Sjri
Q. Do you reeiembec My vegetarians in the
fourth centary?
A. Yes, certainty ; tbay were a pariy among
the Ariarr. jot as the Vaftehte-Maro-nites
formed'Q distinct &eet among the Marenltes.
Qi Who vras the foamier ef tbe last-Darned
sect!
A. P. YirgUiai Mare, after wham they were
called.
Q. Who was Herat
A. A Heroine, besored by Xuder, who
wrote his Chereh history, aad was IImq drowned
while oat bathing.
Prtsw ijinn. fwiionraflii thud.
Hints to PtHMaTim ilake no afologies.
If yon have tbe Lord's message declare it;
if not, bold year peace. Have short prefaco
and introdnctioss. Say yoer tost things
first, and slop before yx gut ptosy. Do
not spoil the appetite for Jjaaoc by too ranch
thin soap. Leave yoatsolf oat of (he pulpit and
take Jesos in. Defend the gospel,, and let the
Lord defend yem and year character.
Do not get excited toafcoon. Do not ran away .
from yoar hearers. Engtao driving wheels whirl
fast on an iey track, bat when tbey draw any
thing tbey go slower. It take? a cold hammer to
bend hot iron. Heat np the people, t-at keep
lithe hammer wet and cool ; do oat bawl and
scream. Too match water stops milt-v heels, and
loo tscch noise drowns setMe. 1'owder is not
shet. Thunder is harmless ; lightning kills. If
yoa have lightning, yoa can afford to thunder. Do
not abn3e the faithful seals who como to meeting;
un rainy days, because others are too lazy to at
tend. Preach tbe best to tbe smallest assemblies.
Jesas preached to one woman at the well, and she
got all Samaria oat to hear Him next time.
Do not repeat sentences, saying, "As I said be
fore if yea said it before, Say something else af
ter. Do not end sentences, passage of Scripture,
or quotations, with "and so forth;" say what yoa
mean and stop. Leave oat all words yoa cannot
define. Stop preaehiog, and talk tofolki. Come
down from yoar stilted ways and. xacrcd tones
and "Lcoeme at a little child." Tell stories; Je
sc3 did, and tbe coBuaoa people hrard him gladly.
Iterate yoar experience ; Paul Jul, and yoa can
hardly do better than be. One fact that yoa
have seen or felt ir worth a bssbel of mouldy ideas
dugout of monHler books. Change the subject if
it goes hard. l)o not preaeh till tbe mrddle of
the sermon banes the beginning, and is bcried try
the end. Ueware of long prayers, except ia yoar
closet. Where weariness beginf, devotion ends.
Look people in tbe face, and lire as if yoa were
not ashamed of them. StiecHd.
Sctexce axd the BfBLt The eagjgr huts and
trembling inspeote with which the deliverances
of "scientific men "are awaited by iMiow enemies
and faint-hearted friends of revelation, are posi
tively ludicrous, aad well taken off by the follow
ing from tbe Trimss : "Not only Christianity,
bat all revealed religioo, aeeordisg to some of the
English ctoalar papers, has been on trial lately in
Liverpool. Prof. Hailey has bad a bit of beef
in an air-pomp, testing tbe theories of spontan
eous or non-spontaneous generation. The trial is
over. Tho reporters who bavo bn stapdiog on
tiptoe over tbe beef, solemnly aonosnce that 'the
result is satisfactory, and the Professor it at one
with tbe prevalent and anited force of traditional
orthodoxy. The maggota did sot make their ap
pearance without eggs. Hrgo, life is not spon
taneous. Ergo, there is s Cod. Tbe world now
draws its breath freely, aad, by leave af tht Pro
fessor nnd the beef, goes back to its Bible again.
It is rather dispiriting, however, to Le obliged to
keep onr faith ready at call, to be weighed In the
balance of ovcry new experimenter, with maggots
or otherwise. One dos not like to hold Immor
tality on the chances Of an egg too many in s bit
of beef. Prof. Haxley, who Is a man cf teste and
a philosopher, does not ask it of as, nor do lie
better cUss of scientific men. 1 1 is, cjddlfeasugh,
tbe eecnlar joarnalg who ta constantly report
'Chriitianity on trial,' and found their theological
creed on lh last reTelaUon of the blow-pipe, of
rap from geologists' hammers. We recoomtad
to the Liverpool savant, wbo have fortunately
foasd" God behind tbe beef, tbe counsel of Afla
tios to the Yogis : 'Press tby beard spe thy
breast, deliver over tby eyes and tlry thoatt to
the contemplation of the p6iat of thy nose, and
tboa ibalt know uninterrupted spin taal joys, and
fthy aocl be reonited with tbo "Supreme."
ATtne time it seemed as if tbe prediction of
baejaw wgojr aad thii
liTed rman' w a?goi M oVt55 ft ha sei (tees asoeoV
season it has rejoined all its old rcotatity, sl
no party Is complete wit boat It,

xml | txt