OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, July 21, 1875, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1875-07-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

J'tUW CAlifrraii tUil MraaKrs VBwalr Or 17.
: t Meaa ha tat Ml . aBtB
. W WW MMK1
! trrraJ far atal J drxy-altriTr all
rWk aai ear rasp barr tar bwJ e
aapir rf otbrt triNw. ErvfM it ttvd torsi
itc- tbe aral. aai titer u takirtt tb
rcxvr a? wasr tb aaa iM
kcv Uh! Apt are ryrbt at baetbx m to
tbaa.
rVrrraJ rra.-'?tio wrcv
lb wt of lar.. aad BBBBBBaaRtt. tar
rTaataatkw vx' a iw. T, : lr Lvy asxtar
the Maori fwv wbkit, after bete: artv-ati
Bj arevrai f tar rbia. wvre aimiiab at
miffnl. Tar rrsrarat of tbr tcwua baa Kra
cvtaHresi wit, vtW tvnMfialMl aMO aa
a Uvlcr wilt x be oryaciird aaxwat lbra
rftwun ltAwndbt f tar bar taiSrvl with
' Lnj,t at AactUa.! aai other plactw.
1 I 1 a , I II I It I I It. . V
iirti wat b aad to eiatc :h
tat wliuM af nrtat tW aat) tv frvaa tit
can f iMMMBtnoor wKx-b bow o attwaar
-v..
I A lb. ;rf at
IT" "n Till fiwlni ii.
; aaa aatta Bawatv.
' tW" tW baai ws par aw Tbwradkft rwhv at J
twt mWiai rf . rarttaa.Bv
pnatw aad tae mar tv awIsm t, a W
taw as a diataart ftfofir tad under tar iata.
wv of rirOaabaa aad Ckriatiaaitr. takr a
K-c Su hsct ts.wt:.e wax ta tribva of tbe oartb.
twr. & Faax aaa niini
7 attar tat arrraal af tar aafli
i-. i . : ": iv
1 I l II I I I
UT Tat bras X & FaaaVOaat. Tit. It aaw
art; car, aw a-.-at tba awrt, aa Bar at MM
So
I., rj " M as Ma M :
3. kcian, :
-aa tttiama?atwtiaai Mala
"!' - - a , '"jaw.. ar tewntar xit. at tt Kt. M
araaai kat at aattkaau WaaMttar
i. " - .J a Tkaaava.
aaawaa Jar W TMt waaaw laana at a MM cpm
- aaw art wtlliit talaltaw ai.iaain'V IBh. win
M waK.w. A t . V wtw aaaafctiaailll atlata -Car Caaaw
awwtrbacvt at ? paacr.
.- ; : x '
,w.aww'ww.'alaa.a aw i? awrfnaalia. hws ww. taaaaa at JlakaU Tattay aav ta cj.
wyw a i .-i i.T f awaaafcy ajai.
taaaaaavw.tta-t -a-away w ta. fcy TWSaa. P. Kaafcaava i.t.ia7ataU.t Mi
'mmmf TT i ,!. TTT'Jm. TmT, R,Mfc'- ta Mat Uja:aiT. at ;aat
, : w as Satarawr ta lata aasv. afcat aa Bbaea
act IWbaw ariM a Ma wr faaat anaw w kaV- ! tttwt 4ajw
aTaaaw. " J"""t'"'; twr Oa f tat ant I aw maj nit aaaat y tat
a mw ma w 4 ti - i in w r aaaawaai aa . faaaaaaaaat la ta aarhax af Kaaaaaaaaa ttrvrt w. ti
nL ii a i i aaal a at af r a j wi. nlitTai art tai lajla; afi an- i ' i 1T1 It
naiwHMaiaaf -. ta aaw far aaaat twtn.
a ai v aiu- i ii aaanaaarfat aartaa;ta njan af aar E g.
. -fc- awa-. aa a w Ma. Wi tty CaaWiawtl.
t aaaZt ivwmTi aaVaV STOa. waa.nl nil atawaw.rt lial ti Ben
aw . 1 feat aw aaawa, 1 j n 1 mp aio: tte i laaaaaj T laaai l i at u Hcaviwla
taa " fwak ! 4 nwam. s aa aawa a acaaatw. aaarwaja aaaat 6aaFraajtta at ttelBaaji
9 tow.il aawyaa. tat. Ma wawt. aat waa i n aati N amMaadMM
aj TTly Va w ijLVTaw'i " ! Su rrrarv ... j tUrvrrmnaiatttU.
Ba Bhw awtkaac ta win ti n I rwrw. Cw ' t aaaar ataer kafaa. ta ratal I
a rwi. a ta i a . ta i.wi .. aaa-1
aa-jaa-. Bkw. aawa. aw varj air aaat wak Caaw't an Caw Sara ataaV
tir ttwKaav"Swaajaw iwtj! ". A Mi soaw&aa. -Xw- Caaayaaa aaat Tt-.o
taaw WtaBI 1 aa a aw . lawim.r
aaaar. X J ww. w aaaw, 1 ajat. IWw taa
aawp. av vhw
. L ' .'."u-, i:"atiak
h ' r -wtIty Daaacacvaa.
1 1 L fc. tv I a L
Jj a aa a Uww. ar faa Hwra. I 1 '"' 11 a aaan
rTtlii 7"!aaaaarw i 'n'
fa aaaaa awwaafcwj fwav . LIitrx Atttt rusataT:
av awtawaaL. taa. f r tarlo.
.... ... i ....
; ;; " "aj..; a iaa aw w j jjj JLt .
! aaaaa. Twt n Iwl waa taifM ci
aa. at Kaaw :. Baa. aawkaj Imac y f . . - " .. . . . - ijv-
jjjj M" T,IBf- "a" f f Taimii TTaan laai ru ailniMi
Tawttatrfa. a-wfc. -a ggg f;
F j rrtaa--? Oacsc M "-i Ml Htr.-c aoi
f-w ttiw- I"rm. jw fcjw . .'i k : l - ---- 11 --.u. v.j. ;:
rii it La k t I !. awt wav Xn tmtmm I mi sac aaaat art aaapafial aa parti at wtata caav
a . i aai. "r"m' " tawjr ! I ilf etr for ti ' T'tr aa mtratat
Cwaw antxltni jwKaaw.Mw.w asat t aaaat ai gi lit arrWaw at tag ;iaci tzi
atla7JJaw!wrc caaU. taaw. f. f l".' " TgiTLe!' i wxat
"tT- " .1 T' ' T I awata af waawraaaa aagaw T, innhaal
. -
. lairMaman ta wrw Z-wlwad.
. . ! aah
aaa
aMCt.
aail I'raaiy.
tKa MaJ
I ta i aaaMgat of rwaotj."
tar brad of twr rrracw OoTiraaaat aa hi rr-
s:s U- tv:..- a
x-ttisaj ami itir waa aaralT amW. Tbr
frraj " war towrr " u alrwaiT a caa of
Uatrr: tar rload Kswrra OaTwaaar aad
rraacr had ahrwdr paaw awar. Trt aon a
drviarati-.xo M oot wcksUt taprrfc a. Whii
rrrr obtcaritr ut mtt over tbr onapa of tat
T aatliaa aaaar af aaaar thxw twb a.
watltal it tat br tracrd to tar aiantwf.i atti
tadr of tor ntilrtarr pirtr ta Berlin. wbvr a
Swravr baa aiwwT brra prat ; to Bara$tcrs
rrvaaxi b ta rradixal naii.iaili n of tar
waaaatrtw Ml of Praac : or to Btiarlrd jeai
bbj xad daaiad ic Hrroiaar at tb nj-td
rrvvtrrr of tar Frrca.ii aatioB truaa tar rhrta
ttuaa war of I ST. tarrr w-js if.-:rc: crottad
for alam to aSart tar Maattary ad ooaaatar.
a Klriair ..r tar Vaa
la HoeWa'a 1 an trr.
Cat aoaatarat Krta a wr
Ta aao taatrd ta ta Wal.
Rtl artrr ta llf bran.
Taaaaa a ta tar MWa Bam,
Ta' allra to tar cla;
I J trr 11 it ttoara. rral la ta (4a).
AadtoarJIe UatiawW.
1 fct t part of " rwacaaowl atU."
Ac ao IXaaoiJ Brad."
I aaaa aokr aU c-J aaa OV
TS bwiltt. tk-a aaw 4raA
I artrr 4wn la ttomjt aav
TV' Rvtalar rwrt or aaai ;
Fa or trr a-j :- Naak ar trr.
Bat aU ta tar aaa.
rat at b acre la foaatata ctrar.
Bat art la a 6rv;
la "taro rwtcbr " I -st trxr,
TW' KM! , trr-r bowk,
rat ta ta aoar. araM tat avoatb.
la ran I'tr orttr Naa;
fa la ta Sort at aat tat Saatb,
At J la tbrtr Hcr Tta trrw.
;iy, isa
TV Brut tVlat Ety uaa aaOr ftva TVrta-
ajt Mat Ti. u aakt rartbar alaatliai ia tat
Aw Sra. Prtcwrat: e f.r tbt trattt aart Vrra
aaaUa far tat aatt n a raJtr tbt taaarrbWa
rt Sit Kterr Ravlatra. uJ tbt Tin i It trt rt prrv
ia tbt tMt rtfiu aaaatr. Tbt txpt-iiti r--a
atatt af ta alaaattt. wrtl ataaat by rU aai txpr
rrt4 Arctic txriwtrt Cafl Maribaa. rftbt Roral
.M. uuauiva-ar. Ta tatbaaiuw M
FwMaaratb at :a uast . -r w . iabawa. taaaa
i: :' . t tbaawaaaabbB r.::w. :hr 'rrartsrr.
aa4 tbt Hmn wtrt btani t rbtrrri u tbt ttttait
MR tat barbae. Btr Xatt:r . v; wi : :,
t.- v'msi; ier Virtb ij w b -r :t tivr
: ' - :-. : -rts l..r.
Aaaaaaal ru.'Soctrrr. Tbta.artbaaaittrtart
rf tbt Aanxti tract New? was rrfrbrabai latatr
ia tbt Fn Bay Mat Cbarcb. Tbt aaaaal trfvrt
bWaat tbat iarfatf tbt past Utj tan aatatbaa taa
wulua f ftt i.' bT bra inrl. aai al ibtt
MM tbaa fca!f a aiUioa wtrt aaaaaaV Darioj lb
rat: ttar. SN colfvntrt wtrt rafl ttal. aba tiaatad
aaa tbaa '..it MM. Tbt rvat rf tbu wcrk tu
aVaal $j.N. Gracu bat beta aaJt tt tbt laattl
t r 3u:tr ;r f.'rttra utribatk-a bat bata
waJ tt tbt a .-;! tf tj : aai rf ratb aai
fxn ta k ttri at Eriatiacat awtata ttatwat t tbt
rial rarwrat of Ear.-j aai so uaiocr tar BriU jahat rftr.aa. Btr tbaa ta.H kaMtal bat
. . r , I baat aaaat abrwl. ia I ta&a(ta aai tiar tbt
f" a Mirror oi ftraatMa rftbtSveittt it bat tirrtiri
... r
0
so trsr.-p-tw ia sae iatrrwt of procr
TW patat of aitiaaaat iatarataai i jaat bow u
rf tb . Vwaa ntvaiarciTa of kvBraVatl muIu TV.-
Ctbaair of Brrita M repadiated sbr policy of
aaaa. i ,u of wajcb tar .Piaaiiiii ia aajwijwai
aarr Usrit brre tar load inrwrata Priacr
Barawrvi. aot ocut araa, bat aTowabi briirf.
shot K racer -aaa aa aggraattTY drairtv ia rr
rrtr. H adrsiss that hrr arcjtnircrjf hare aot
boat aaarab drrrJoprd, aod ia said to rrcog-
..... . .. ...... , .
A ia ta. wat i ' "w "
i . - . . n . .. ...I
:z- : rra. aaa lactrprcv. ; . . t - t . Tv :;;
rac c.-arf be rrrrctaa I rraaf liitin bar BafatarT laaaaiaal a
bat at wbtb aa gtaat r a ta-iryrr Crcaaa r laaliti at aow sbr aaaMar be:wrn
tie two -T.rr ejects tha: a . - -
l , ' ar - . - - a
aaroc. Ea Bw aaa gaj tcrr; 2it.c,- lias
aaaa aw-ar. aad tkas wr Bear aow look for.
as Cav. abatta af ward to a tawatba A ratriod nf rTt'
MCtt ' r - as Ftnr. ia ia a ataba of im
at tat JCctrat Mar- v. w. nJt
u ti- r. . -
t'.r. : a.ir.7 iMfA mm
M aaa aaarb laatam d tar role of France civ.
set tin -.c HI . . ;t .-;. at-i
f-w.- ' j . a:: av.a Aaircu t ui.ti
X K W A I V K RT 1 . K M E X T S .
Auction Notice.
by oim a or rut tntiMv
Ow r?iVV.
-cMea r. at-
w. r. ctwwtv. a
A Rare Chance.
For Sale Cheap a Fine Goat Ranch
on till" ii imi t i I. v.
NEW ADVERTISEMENTS
aaiTttIC Ttrr raHtr Ibatt tlwb aarrl
a rtarwe ta Ttaawar. Tawwbv atal Wtranao w
wt al .. waaka ta ta awaai f tb rta r ik.
a HMtK Jaat na. IMV a
c. a. aaatt. j..uoa
iJKWBtata a aWKBti
IT1aTEU ABB PUILXX8 m IT;IB,
Aai all bta atiMlat MUtttaH. IVrt Jlit.1. I .wsJara
Mai;
$10 REWARD.
ritt iiokm i wr t now rm: iiomw
. N - V ... i
btaa rro.vvn.1. ta. tr rri tfl b. M by
ta. itmarnarM a aar aa. inataaa lb aw w it i
aabraawM .4a paaaaa nana br. taaawirrKva I v
a.r. rta wnalt wbn. at . MtbrwV oa. wbltt
R.r. I.-. .nwaataMt wc lb. tark w ta.
a nam. NtaaJira at lot atp tbaa -.
IIVTRY lll.?S
The Public to Know!
'BTittr rin II aamim a it to rma
a. aaj ttwtirA fiaat I"waaat4aaw. aa i a t I M.r.
Mw
Ladies and Childrens Boots. Gai
ters, Slippers, Ankle-ties, ftc,,
V.V "tt aVaajMMjaMjL. WwaVf HH bf a4J at 111
rwWi ptiVn . rt l a 'Wal BbtV tnrtMi tv fHil.ll
AI CTION SALES.
Ht K P. ADAMS
continuation
Mt v. j. IIARTOW.
At Snlcs)
JULY 3Sd,
Special C redit Sale oi,l ;.
0R0R OF BESS Hi I. 1 ER1HIIUI CO DRY GOODS. CLOTHING!
Bowl, aart Maaaa.
THIS DAT,
WEDNESDAY. : : : : JDLY Slat,
At 10 aVIwra. A. w., i Natra K.-m.
Will tt ItoM :
Or, a CDIDIT TO TNI TRADE.
1 f I I bltllal r1T 11 VrT-TbX.
a aa aa i rt 1 A A A waaaw-- aaaaawt aw- awawa -a w
A run ana uompieto Assoruneni ; . m
C. a BAaTflW. Aataaa
ttiaibaa.jaatia.ltrt. MWI M. M. tNKltXT
Notice.
MR. JIIMS IIOTIM. IS l TUOKlItn
ttvaa Ub Av K aaw .-ur fir .. by frararatfcav
r i s. !i n s :n .
H.vanca. Jtty u wr. yc n
For Portland, Oregon.
TllK lt.Vtr.UlAN IVUIK
LOT OF FURNITURE 1
l haltx l....-l.
I?nrrlh. fStarmjtn. Fronph
r -T- o 4
luatao a ooit hi
AWERICAIM GOODS REAL ESTATE
V- i i:.-; Ktiaaaaly
Ity ! W. w. Hriaka.M ,t rav. tar Ihr.
W.Trbri aaw twaaalrtrly
SUITED TO THE WANTS OF THE TRAOE
WTB A
riHT NVw avVTr rrintx llrsrr RiasfMi rvnlm.
Bwwa trtvtn. Vhft .Vlan. Fin (.VNaaryw
" - MrrttHt HeavT UUanhf-a,
A Superior Line of Uolhinj!
ntn.tawr W.ara anil IVII.fl HluiwK .iHM-rtor ttjlrsk
UVi' mm. Otatlrai.ir. Whirr whirta.
aarao aai OXtqa nawi.bti t
MATTIE MACLEAY.
j. a tLTKas r vvTU.
will hive quick DISPATCH for the above port A Fine line of Fancy Flannel Shirts!
IV tYttiitl Of taaaVfV, a,tfV
II. llAl'KrKLaD A iV.
FOR SAN FRANCISCO.
Thr I. S. . f.' Fine $teaabip
tArtr Aw,vtn,rnt of snk Klbtwm.
siiv Baat aaaaV ' srarla.
An ta..ri:u.ni of FVtl llata. an.1 a
' a- t i - a a w v It.
Jti jl. jr-3bw a -t w r t
vim in i . iiHiac.
WILL SAIL for SAN FRANCISCO
On ornbovi JuIt v!ltli.
M rrt: Mi
Atroy will
I mm c
til ,tf; Mt'aur.cr. f ithr to
-rtll b nwitid In tW
Krr fXw vU Mrr-
tOrB btr tar.
or njt fVirttbr ta (Vr-
e 1 i , :. t .
CiAt.C xS-V I
wsM V. . HKI it I.K il t . .
CHOICE LOTo FANCY GOODS
AND
YniiKtM' TVot ions !
Tl" It IS I u; I K V I .
E. P. ADAMS. Aaclioatcr.
For Sydney, N. S. W.
The 1. S. X. fo's Fine Steaatship
M gaat Jt ra. : :.rtt;.r .:
I be fiat aai wasi a& cSktateriai. if t-.t ijiariti, for at to cejtf;t
J . tru: Earvpr is aboat to bare a loo tpeil of ab-
-. : Xv ? " - - V ; ---
by tb trie rf Jaaaa7 r ww awtt woe lor tana at
i- - txr .- ra:. r nar ;t tV-.
:;-: s.-.- ; -j: ; ; Ur-.iS f lite
at; :-. as; - r -j -.a- ;. . . " - .... ..
a Dak. Bav, aassr tat ia)ai n of tb Sfeakn- ea of to-aa are caaaeatfT paaac. aaa
- r : Kiwi - w- i.s.;j..-:.-: i.. -.f-rrniacT in
If tarn a bo Iot k: U twc-.
prated,- aad ecu: tar feaiiar of laaaMat
ajfixi tiis: vir.-AC; ?:'t :-.s ?"..- .- siL -.1.:
a aaa lamaVul agaaat ITalial after IBU :
trrrd ccoiisr.es Frvccc ire. Ttl-re ranss
7
it, ia a few yaaa, so pay off a
of is two Mat anjawCBtr prot-bors. aad to
Ifir wisa. chrrrfalaaaa a kad of Initial
of tat1 wkkk wraid if pal BarjaMep. WcASarrrc-
.i cis si-. 3i: :' X L-o - w tw-
si- Ni: - ii Aj.! ..' 't : A- ..-f
l:o n.'J cs sr.-:.r. rwriT-iii: ciill:
shjjr :.-sr . tzl. ijj U-:r r-iie.i :' r si .
faa-l cotbi; rear a.w;c: ni: srssssirv. trl
4rf si- F"..i.-.f.- XiriSr ii r.:i isi ia sir
s - ;.t .: Fric i, Las
v r r.s Td;.-.r c t -ij .: i-.r
isit si . ".. .- - - -
rrvseax. shis jsasc :" siiis ia a fiirar:-
toaof tar liiliaairi of peate. It take two
tt oaktafHnL Oar atagbbnii acroa tae
-r. ia -: $.:r: :: izjilizzi :c :i-i: w-iv.
Tbet hare s r at r.ikrtr rsrce.v. Tb;
j a w tatir gaad fcwtaa e; waaai
iz is a a aca .
:.-.ruLj izscrssiiiasal rtiasi .caiif.
OIL FlllklM.
Tlic Best
WATER-PROOF DRESSING
MACCREGOR !
L 0&A1XGEB. COM ANDES,
WILL SAIL for SYDNEY, N. S. W.
Oa or aboat July Jaili.
: " .: - f -r - ; -:. : j. : . r
San Frtorwea or bar OuVoatM wttl a. necrrM In tbt
Bwaaaar Wartwaaa r. . wt Saataaj.
Tbt Aftaa attt gtrt a Warrb.tar-Btrrlpt ftr all M.r
cboaJaw. bat will aot b. rttpoatiblr aw kjw by drt.
a- For rrriaal taJ Pawact, ta Baaaw, N.w
i xbourne. .pp.. to
HI C BtCb tltCo., Agrata.
Lnuai Pncli-et.
LELTHFJl PREKRV1TIFE!
IS THE WOItl,
tst rr.
FOR KOLOA AND W Al ME A !
TUE $.-UOONCB
SOLUM. MA-VrCR-
rabar. rvtrtitr IWr-K for ia. abort sic.! Porls.
I ai tW tfttr tbt Wb nf 11 1 u.Tii i ittti tun rmnrr "i t
Fttarat ami Paaa tatta at tbt lntt turn.
I ICS BOLLES A CO.. Aetata.
s
; till La Hauu BT
SCi.I A CO.
- TIME
TABLE
ILuiacanl u OtArr by
C. S. PINKHAM A Co.
mux Hawaii.
TtiE HAWAIIAN
REGULAR CASH SALE!
ON FRIDAY, - - - - JULY 88d,
At bwlr-pwat A. 1. al Halra Raoai.
An - issortment 0
NEW GOODS, CLOTHING
ASD
FANCY GOODS, Ac.
NAMKLT .
Fiat Priats, Mailiai. Liata Drillt.
Browa Cottoni. Whit Cottost. Mtrino,
Victoria Lawaj. Silk Haadktrehitft,
DttatJ Lintn ntDdktrehi.fi.
Ilartari Shiru, Kas.-y Flanatl Ottnhirti,
Wool Shawls!
Tnrkith Towtli for Bathiaf,
BlaaktU, WhiU ShirU, Amosktag Pteitni,
Amoit.tr Strip., Cottoa Drill, Brilliaott,
Fiat TvteJ SaiU, Bed QailU,
Mtrino anJ Cottoa FaJenhirti,
Ftlt aod Straw Halt, Laditi' Ilota,
Meu'i Baafca, Bridlrj aad BiU,
Trattliaf Baft. Etc., ate.. Etc.
Groceries, cfco.
Bet Braadi Etrorant. Card Mttchct,
Trait Poadcr, Saniiaet,
Soda Craeken, Clothes Pio. Hams,
Bacon. Candltt, Piekltt, Tobacco,
Cifan, Fine Tea, Ojiun ,
ate. Ar trr.
Kegs and Bags Brown Sugar!
a P. ADAMS. Auctioneer.
In tb Mailer of lb laUtt of tbt baa
meek. BaaaaB
To be Sold at Anction,
At tb S.lat Room ol C. S. Bartow, ia 1
SATURDAY, the 28th Day of
Aujrust. 1875,
AT ta o l. K. XOOtl
ALL THAT TlvACT OF LAND SITU
ATE IN THE DISTRICT OF
EWA, OAHU,
AaJ kaowa at lb
KALAUAO RANCH!
CVaBwtaMakti am arr af BSCBS AmM, h rifiat Mfry laj
C. J. Lruna. bnJ !rtn( wltMn mm mim of tl aYljr f
HvtrKwiiiu. ajvi itlrrctly o tlw rtv( rrttau MtMiraMB la Wm
bJua. lib bbbU kvDd la wtfcl to LaBf IW m mrm of
Vhrvw Yrani unvtibtrwat. TltW ry Hovavi fmiaML
F.r fttrthrr pmlrln appAr to J If. m?IKT. Ttanf
otl Ktivui. r vf !.-. ai.t KBtto, to J. XOXTtM-MKH Y .
Nblldtur. St 1 Kb rtahun.ai.il atrraL IlonoJiiJii.
C. 8. BARTOW. AtwV
A SMALL LOT OF SUPERIOR
FRENCH CALFSKINS
Kx Lata Arrltaba.
For Salt by
iU 3m M. S. URI SBAVM ACQ.
Co-Partncrahip Notice.
rBTIIi: tiiHlrralsnrtl ha
a
tae lal ,: of
rl.nli p. un.l.'r laa
) . . for the jiaipua. oT
xn.! lTh" af J. U
rarrytn on tbt
I'ooperlaa aaa
In all Iw linux-hc. aii.l .olk-lt a abart af pablk- nair..naa.
j ii. nut ns.
R. 1IRVHK.
Honolulu. Jan u. i.tr a i i bw
I. H. BBrirBa II. "etl'BB.
J. H. BRUNS 4t CO.,
HEU UEATR TO SOTIfT THR Pllll.ll
thl lh-y bav. Durrluu.Hl ia. ruur.- ,to,-t In trwk,
of Hi. lal,' Jamrt U Una aoU Ual aaRjaa I
rrry on Uk- bu&liua ol
Coopering and Gauging Hid!
Ai the OKI stand on alias Hirer I. ntat lb liatlitl. until
further noUcr. And awo,
OS 41'KEW STKKET. N Hit PUBT.
Where Oiejr will be found preparrd In aatcata all ordvrt la
thttr Una.
Cwaaua. Mil aai a Oil l ealalarr. Iter Tallow.
Kic, Ale., alwart ou hanu.
IIooolQln, Jane IS, . Mia
aaaa
aN
3 U ;r
SklHJTIa lit
la- " iam
irt.wi caa a. a mt i aa
bai?-T- ".-.:!
afaaaa. a. aaat At yaaa.
A o.rrttrji-crc : iz : c-. : : - - s . -r-r;-
:'- . Sr. ZaJiz. . i.i r-s arks
: -1- : -t .. -2.-. X. - -i-:r i; :'zi:
crcssr" wfcica will be worse recr:d:izi berr.
He car : I ; tr izjt sasrtra of tar zaaatwata
lalaaia sat Xa.rat arc nfiiZj co:tni rx-
iscs aad auialr Cnaa sir aa cis. Bat
J aawiata. dial. AttaawaaAt it ia . 1 w
af ta i . "
of si txkamj taat aa oa aaaa aaw aaaar aa a
OAHU COLLEGE.
THt TRISTtl TAKE PLEtol'RE It
A .aatwarAa tbat XF. a. j'R.VTT. A- It. rtctwBT af
a-t,--: i? ao- :.ji.i stw:.rt tt tit ta-
Xr F. w raj,:c. a. 3.. rti caattawe to Inatract b the
y ... -f - -. - " i v"i .- . -Jl: -a.-. Ratar!
: gna.atll. M. F. tarAtey. an. rttaaarbtt
Bay a rr cf
.- We.1ae.lar ;
: i M't rr;.:-:
: .f w.-tl r- :
HiMB' iMMt raiiaa af Hawaiian Plaat;
T
hi mriftit who lanoan II
t aatm, a wsitsxT.
A NEW BOOK
09 THE IUWAIIAN ISLANDS !
Shortly ExpecterJ from London.
EOEN HOUSE SCHOOL,
Fox Girls Only.
PBJCIPAI its: Kit own.
rpnF MnODL WILL RE-ePUM OS JfOW.
I
- U M
at
- K W
- M M
Tanshl. Urrttlrta.
Music at the Usual Rates.
arr tt
SOMETHING
WORTH HAVING!
MAUI II VXT. : : : : M vsu.u.
Jtij Tbtrauwr. a p. M N.a-Jlwtll
! Aac. 1 X .je-it t i P. JL-CIrratl of Uawaa.
I - 9 Xoodaj J P. X..-Koca.
- H Xoodwr t P. 31 Una and Kunisi.. both
Si wJnai. . i P. It -Clrcart of KtoaL
- M WtaCtj s p. If .ctmut of Hawaa.
Sept I Moauwr i P. X law,
. P. M-.-HUo an
- S3 Thcralay I P. X.Sawfwt
r Moadar t P. X-Orcoit af HawaiL
as- "h- -. then art no cattle to land at V.tlaea Bar.
1 HoBolnit lamriar r. K.
a n Duwn Trips th. Scrai.r win not lare ku-xi
oaiai A. M. or burr: Mi-trt onta aaa or later: and
"... i. - . .- .- - :.. .: ' : - - . f
Bate, ot PMe will be
t. or frwn aiaaaalat, xoi.it-...
- . ..- fr Ljtn..u. Mai
r. a Ran Hj-.- Xjh;
T- -r f.-: Xii-ua. -ii--
I: vf fr.ti Xaiitoca. Btaixi .
T. or frr.tn Kawiitte. Ritm
T . r i.
W.oo
IJr
laaa. Hawafl 1.
7 rr.--.Kjj.. . in.oa
To or frtai Han. BawtB 11-5 a
To cr from Kaa Oaaa. Bawal 13.00
etrratt af Hawaa. Bpa. Tra ASAJM
ibwaattrrwta Ita S.aa
Caaat tt aaat Pu4 na IX-aa
Daca paaact twr aaxrrta ear a. a
REAL ESTATE
ON SATURDAY, : : JOXY 24th,
At 13 O'rlork tat,
Will be offtred at Pablie Aaetioa, that certain
Valuable Piece or Parcel of Property !
SITUATED CORNER HOTEL X tUtU STL,
Opposite the Theater,
WITH ALL THE BULDIN03 ASD IMPROVE
MENTS THEBEOS,
Exccptinc tb Corner Store. Terms at Sale.
Tbt proptrtT caa be examined on application to
MB. GEO. WEATHEBBIE, or t o
B. P. ADAMS,
HonolnlB. Jnlr 11. 1875.
P0KILAJ.D CiMEST,
aa- Xo trrwll far fat Mower. -a
lirkrii a, ine oatrr onij.
. n iii.si (( V 1.1 1 I
'" " ' CHI5ESE HATTIHG,
EXTRA HI Al l T Y.
not nut at
r teach I Rt u- ,,
........ - . " .. .
ixr El. r. wti iiFR. aataa I
'JrSct wiiawi :r A Co.. carat aT Part A tatta street
a MIQH
Fr -:r::
Dae oa
P. A. 8rf.11 A Er'KB W CO'S.
sba aan t aw .w or auttitan aaer. tt a aaat ( aacwe. ia atrjasisicts riM aceaa a be aaa
..ta aaat - XV Cabal Suzet tttaabarl to A. & W AW (nMR f RatRT tfeaz ti G-:t-
cu ajataawfrwaa."-"-. rrtaarat aot otsir wiato at this v...t j f mm f ""rwMn'11J, "
arty tare aa n q a - f ta taw, Mat ailaaRJ aaaa tat aa.- :r
BatB pMHaawawC awRwaatfa atfaat laU att"twBaaaT ftawl trThlBl Br) taW tatwaaCTCar aATBaa tTj M0ttVM avlta4j waaV- RbI bV TaK aaBMaMwtlt ataaUtt
7 . PHIL IBBU DOLUtA. TaarlaaVt-aifttrw
gtgg y-ZttiZ. .a UFE INSURANCE CO.,
!aiiimmm&Q0tK awatatTat eat- aaia: "I aa mk ataittai tf JaJeW YOrJi.
..c ra . aaat aa tat tiaacraaaac. at arr art tit: ac aaay tasaa befcrr aa. Peraafw I
aaaf BaaraMR (fbatha tan. at f awaaBT bi.n I coatJaar arr rr-
M; Msaf aaat, aaa TT fat W laaa. Her "? T1. .1 Mi
- in ii - -Ba-,ati. n i r in T "37 yTJZ
;az- Ht - f ra-ir aj - atf i ; iaur --a.-.-- Fwecs tr: Ma aj is.
- . -c z.-.-i. -t. : lal Hat j. aa . ". ..
L awam. ataaart - i - - -jrt oata watew tae tra arr
or be tiTT. nr kaid. ts a
if Ista k a taeaaw baa tf
I It, l SKVVfQ MAQLL5E
THE OLDEST,
T.ARG-EST
AND BEST
LIFE INSURANCE COMPANY
Ia thr aitewl Scaaca.
SAM'L G WILDES,
PATENT WATER WHEEL
ATTACHMENTS,
tifcn lit t-m : aaaat
-lr-.- ..-i-.-r.r lit jkz
areWptrl il Agrwta aw
THE "DOHIESTIC!"
THE BEST SEWIIG UCHIIE II USE !
a pats ia ar frpBuaarrYi
iwarwaaafwa 1
n AiX "".awn TO tTBSlSH
The Patent Attachment!
tt vi7 t :
aaataa aa .- ai . - t.. r - mm
Ore mi Yes win be ConTiaeed.
atn
l bet
. 17 1
A word atari
Dl. J. COLLI BR0tTSh
C 131 IiOXlOU TTNTH
IS THE 0RIGI5AX AA'D OILY GEIUIIE.
Tifig PCBLIC ABE CACTIOKBD AGAINST
tb aafotlird itatraratt frtqatatij aad, "tbat
lAa cownatitiaa f CBLaaaCTtx ii known to Ckta-
iiu aai tat Medical pnfellivB." The fact it, Ch!
rdrnt wat due-iTtred and iateatad it Dr. J. COL
LI; BBOWXE (ex Arwj Medical staff), and to
aaatad kt kia, aad it aai aafied aU atuaou at aaal-
jria by the Snt Cbtmuu tf tbt day. Tbt aethod
aai atinf af tat aiajaittita bata aartr bata pab-
NEW SALMON, 1875
Wheat Moal, Craham Flour,
Corn Meal, Cracked Wheat,
Ground Rice, Cracked Barley,
UROVND TO OBDEB, by
A. M' NT Kit.
Ordtrt ltft with Dillingham A Co., or E. 0. Hall
A Son will be ttuodad to. Mi tf
MILK! MILK! MILK I
FROM TUX
WELL-KNOWN PDHNTJI DAIRY !
THE I Mit HMl.M li BTATTJKI Pit-
hated the wen known herd of jJaXHoli
iCowa frvm Mr. J. rUcharuwin. aad taa
faed uv ami fau.n a thr Pnuuul Xllk Baacb,
he a prepared to mmltn to cntloratr
PURE FRESH MILK, IN QUANTITIES TO SUIT I
At Six Caa par Quart
Fan meatnre guaraoleeU, aod UHttred In the morning
and afternoon.
aP To lanre mttocnert. tacb a Hotel and Rettaorant
keepert. Ship, of War. Ac. he will make .plalronmcu
at LOW PRICK.
Orrirn tlreo u Jwaa. ho bat rhart' tt the XUk Vtn.
or left tt the International Hotel, will he pmmptlr
en 10. ittt tin -atiTO. I
PER ' FALKINBURG,'
DIRECT
FROM PORTLAND. OREGON
Received This Day I
Barrels Columbia River Spring Salmon
PA CUED BT WARREW a CO.. 173, AMD
warranted a aaptlltr aaallty. For ay. or
Xtr II. Illl HOLLEB A CO.
25,000 China Bricks.
BTOXTRA SIZE. WILL LAY ABOCT so I
MzJ cent more than California brick, recited per bark
K.lk. tnd for ml. br
aaj v.. at
w'w a co.
luted. It it obrioai, therefore, tbat aajtbiif i-ld
CHLOBODYSE. it a
sadtr tb aaat, tart Dr. I. COLLIa BBOWBB'S
C AUTIOX. Ywa-CbaaatUr3rr W. P. W itat. l
tbat Dr. CtUu Brews aai aaatabtaAlj tb iairaur
.: Cii-.-.:jir
EXXKCIAL rt? AXT ACTIOS.
trfy v, m i
Old tad roaaa au tt. u k..
itaaatu. Tboaaaat tf atrtoaa ita
ti taRrtilil aialnfil eara aba,
KXTXACn FtvOII MEDICAL BtBal V5i.
a i h - i
trPbjarl.., tail
a aaaa
J T La.cn. taal t. ta) rter.t la-
that tbt ttrar naadt tf an awtta ta
Caatart ta OIIt.MTrt-re Xaaeel lar XL IMA
Br- taat. Mi a tl Mitt i rj la lata. I taa ti (Baa, lal
lb. a laih nai ia. tTkiltt I. Tllii Ilr I COLLU
CBIfc.01.1 S X wt.
r I
il
J
ratal til a pact.'"
fr-s ti. Raw.. A art -.1 Btaitb. Uad-.o a V.
fRili-r T i't wtctataeMMtat
f -.-..j -.--i;. -..-... : a. aaaa
tat ta sr. J.
CACTTOX
ha
mm a aattwa a u. ijau , at . tad . tt
Just jrxl-rea. !
Per MATTIE 51 Af LE AY, from PORTLA.tD
ALSO
Pilot Bread,
Extra Superfine Flour,
Lime, Pork, Hams,
Canned Salmon, and
Beef, (fee., &c, Sec.
FOB BALE BY
Mi 2m
II. HACK TELA A CO.
aJ
mm n
R--3 5
5 ?5f;h fa
IIHl II
Oregon Sugar Cured Hama !
EXTRA arAUTT
Pt ('It ED BY JOHXMOS A SPA I. Ill (, aaw
.htm ted anrrtor. Btratttd tat. way par 'Ftikin-
BOUJCa A CO.
bant.' tnd for ml. by
M.r ti. ura
KITTS SALMON BELLIES
OACVF.D aaa spitlM. Iti.ll.lt E D
I ' Fmlklntrarc.' Out daj.
May R, lira BtitLEH a txi.
Invoice of Silk Foulards.
I HT RECEIVED TEA PANAMA.
F
Mar . l7l.
MI Zm, V. If AC'KFZLD A CO.
Invoice of American Clocka.
tioB sale at aaa FBAACIUCO PBICEM.
I
Mar a. lira ran an,
H. II vi KKKI.ii A wt.
A LE-MOTCH. OERMIAM ASD IOIWE,
-A
; aii i .- :
wi Iran t r .w r: it ......
aBafl f - " Cartta, BAwaa trtaa, Mrara,
l W'!: Ha.1la.Baaa AJaaawd. Foralaa
ft, i P May M, UTt Ml la, H. II ACT Ft Hi A (Xa
S TJ S 2 5 TJBIME C. AV AALMOW AI IAUMI
2 J :, j a Baaat, a brk, bitaia aid kla,
-rtj -Z--i c- U a ti ? T. roa acta, rwwr, maun iwiaa bl i,
S:a i 3 a l si ! Foraaaa
raj 'm ft BO C ll" 3 3 Mara, irri. -wi i. n. nitirmii cx-n
s 'It'll! ! all fit!
Zt":15!? a r J ; ti " b a ta. -.s( s recxt
O wis S f 1 a IU baa.' For a Or
B3 --i : ; S ! ii H s Marii.itTi.
oa-wt i! li ca a cis I
Wr1 M tfi! el! I
Notice.
-RvfT BROTHER
Haaaaa. Mar O, tat!.
i Hit K.K1KT
ta tf
Oregon Leaf Lard.
I pew T ALU IS
BOLaJfj A 00-
Eatate of Walker A Allen,
FY RAT ASD FYMAL DIVIDETB IPOM
aAaaawtd a .-i
R. P. tDAMt
a Walter a AS.K
HAta
A flTRwT AMD r
A aj t i a I aaaa i
Aaa wBlbt paid u Ota
( aai aaa
OREGON LIME.
HAS JTJAM MILM RECEIVED t PAL.
ktooont th.dar.aat a faMat aaat fkwattbf
Mar n. ia acvU-icH a a

xml | txt