OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, August 18, 1875, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1875-08-18/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

I
Ii
ii
If
If
h
OTIS or THK V I l k.
ratUr. m. for
IW Tbmr who bare awl recwiTvc! Iklh llBtiaraeB
a i a. art rHrrree MlltiOMa BdrratAaod
fat Ike Gevrraj PW: ofkoc.
n ret rrt. Hit Twit n Mb. a
BtS FfT; at Pisa.
Naw Tw. Jaly lMV TW pnf-1. tarery
raiiliHi ef Iwekekilt 4 Hi(UM, pwM Vj
ft bead ef aai aaa a antn ef mOUra. aarchrd
XJrcMl afll Tl Mi oa Mrjafoj tk to hut hwki ai aaiaaetd Kit U. W.
MM Tic dear ha km ranked tW iV M. After aa lilnn by Jaws- Well. gM
i ew af ta FraactaeJ. aed tee llkaeaa of ktae (n ukmm to inllnii at kia a a aaa aad a a
lrNW.tototo,i. .a. -r- Ckrataa avieatar af tk tioepei. Baerka .pake Per
u ua k.mi. aa I 4ti a la speed all taa
eeW TV Baaawo. Iree S. r rascacu. will ha dee , KrH(u 04 (are ax ia m.t air f.r.w.aee
acre a: e'docfc oa iwredet Bonlkj Bcit-errce kat tor Tail I kare dee hr ik help of trod. Iaiaka
,,. , v - ,,c. (a. r-,. ... ,; port . ., ..,.. ... . r..
tk aBk.kaal aaaa. eeawr. ma to that I bare daae 11 ay the . ; Bad
ST Bart D C Mama a A3 dare away . "eaiiiB ef bbbbbbbbab : tat I aere dee. it ia
i I e ba Ua anal M.-oee; trade perralliBB; at aaato af taaaa. I dee! uiiiii ikey keaM ara fr
-afl: to mutt oa Friday ar Bali I ar rater. J fat.r. a ia taa karaiac ef taa Lord
sen FraacaKV date to Aaa; Xh 0d. ta wk?a b?t aotber direet.d aw. I .keeld lib.
I ta kaew wa ia rear, ta etep aiT aiaatk auk a aiaiaW ?
A Wat lira aa4 liTl aa4 it tktaa ar tar Taart 1
kma to rv tfeaaxk pratsj iaaa MBM at i . tat I
kv a I
a.T aaxt.
or Ttt.
I rtaa. A aara aa ta JarCiaa: pnailm af CM.
aaaa, araa raaaaaajatl aa tnr oa TmtaT nnraaac
artaraaa aaa t dock. It araa partij k.d aitk aat it ta aiTMtf. Tka raraiatiaa of it I ataakiaJ
aa; at tk tkatr. aa4 arttk aark nlnail ta ajark "" ankia a raar. Vat I kaJ rat tkraask H-. I mm
wuk, tka kra ka4 lu Ma waj Mtanaic araraa ui kaaJraat af iaaan tnak ia
tka aiaat aaraaat aaJ afwiaata avaaVWaa far tka
karj Ural tkrvafk wkiak 1 art ftaf. kat tka aka
I aai rrvaiaf ia
rarrHnt -tt.
Makaoa AmwTki. TkaManaaa Ckarak afUtak
kaawaataaatta amiaina af aaa k atol aaraaty
'. Soaaauariaa aa4 Kac faaatlgtaata.aaaiai
auka kj KUar Bartoa. ako kka kaak akroW at k
araaarjtkkc taiiiliairr. Tk tr.ii kakria Ik ia
aiifraata vaj an k a ilai(atia af Mwanaial Kaka
aad ataawa ta Salt Lak fit. At aaak af Ikaaa
riatt KkW Hartoa axt aitk aa aratiaa. Jiaf
Uk akaral iaria at tk TmKaraarta aaj a taraaaJ
aa tk Talf af tkair arriTal.
MT rUaa.iv FtiUtaf It Ik aaakar af
akC aaM ky May aai Saakay la LoaaVaa aririac
tk aaftl fear aatk. aitk lb afjrrra.lT atlraaaar I
Cakar!l. Tnlit. atiaaaal ky 4M.M a 1 1 f la ;
Vartaria Ball, a) aMotiap. ktataaaJ ky . :
Orr Haaa. M BMaUar. UaaM ky SM.tW; la
Ba. M Bjaatiac. attaaM ky M.M , ia Acrt
rallaral UalL M lllakf.i. atkaaAW ky :..
.: f aiaaay tpaaJ far kaiWla. rnatiaf.
atoaara. at.. tlM.M. Maaay aaa (taaky aa
rliaaal I laaaiTa aay avpantiaa fraaa tka Coaaaalt
taa. Ia I Carl Sakan. tka a yaaraj aaa ia kia
taaatitk yaax.toaaaal taa iaaaisaat) ia rraaaia. Tk
praaial Graa Baaarvr. tk- Frlaa T illimaa . kariaf
aapprraaaal ta uirral o. 4alt rather karaaly with
it laaiar a rraat aawl wora kankly tkaa w J id
aitk ar rak!. Yar Carl, kawarar. wat laky
NhW ADVKRTIKMENTS.
Invoioa of Silk Foulards.
1 t!TT RtlMTILB TIA r AW A MA.
c Jk ! (Ml tat)
1)1111 CL H HAUI9.W tD UUM
M. IKIK !i br'.v hf Mi mt
U. tl ll-krKI.P A IXX
w
I klkv
Vat BttwJ. rkaar. Ilaaat aad onrroa I Jan,
MaatM
layka.tn. tatikwo H. MACknmj k COw
Columbia River Saimon !
Jl WT ttn 1 IT Hi rU J. A.rAUtlWBt RW
ta aarrrts ,! htf aamkv fwr aat r
U2 l IIKKU' KH A OV
KITTS SALMON BELLIES,
nti Kr.ii wa. arauwaa. rm kmku rct
f -rarMaaarr. thwiwcr.
war ii. ". : - m ttX
AUCTION SALES.
By K l ADAMS.
REGULAR CASH SALE!
ON THURSDAY, : : AUGUST 19th,
At I A. at- ataaUoa atoaaa.
An Antrtmmt of
SALES.
By C.B.
Hoom
THI DAY.
WEDNESDAY. :
At I 'laiH, A.
; AUG. Kith.
JUST HJBO Jiil. V JalAJ,
IX CLARA BELL.
Columbia River Salmon, Catch 1875.
It. RACKraXP A OX
aaawgk U (at away aaf an J naat. Tkia yaar h
h roaa kaak. aai Vara rror-Tad witk Jul iarabkatl
hra kr kirk .alila -hj in lt. .,..1J haaa Ml
it tkair aAty w kar haJ kiat kkat. Sack ara lk
-. ' : v iai f tiai.
TaaPepaoiaaplaiaa I tka Eaparar af Aartrla tkat
tk pviiiMi m aka akaaak w vaaaif awr aai ..r
w Oaauw. Not
K Ifcr tawtl.rTvoa, tar tkr Br'.kr. Oiarrk :o Siaa cUj
arkU k tka kjaxih .vri: il .
tW TW fVatarra atcaaarr ttrToa, wVark
aa-Kt arakL Ua kar hau trio Inaaa , af k tra war aatarf Itfaj fv
Aaaa aaat a? kawaa. aataaaaaw kaar akaaaaaaw at I '"' ltiriT f bor I aa all rtfkt. Tk
, . ' 7 " """T T". lattar I kar riT4 iraa Hapliat arcraava. lira
AacAJaaai. anrkf kar. at 10 a. u. mm Moaakay . tW i,rT tk. kiavl Caarrk
1 I aaaacswBy VKtor a. J tolrfrraaa frva R.-aaa , atalaraal. a acoaaat af tk. Pilia Uka ky Oar-
twt a f mm " Pa ' aaaa aaxaf ia i. ariatiaa aaaaa. aad aalnivn u ttta kia afaiaat th UI
aaaiaaiial ataatariA I rrta th. It:ra. Cftrrk. tr rvaatrr. kr awaraaaaBaa that if tk akaaai ,.f Praa-
. kar prT4 tor a : kasaakolda kaaa praradfar aw ; tia ara at raa'iatrJ Auttria will Wcoa. aHcl to kar
Btkr. krreiiaj ia tk aim f tku litti rkiUrca aaa Ian all kar istaaaa. To lai Ik Bapror iw
arajaJ far aaa. aad I arBI aaj tkat th aray plaaa tkat a ia rrry aarry tkal tkr ii rack a .trajrl.
ara ka.a kaaa ara to aaa tkaa tka faadoa af tka kat aaaira ffltat. Baatoatly a ia aat ta ka
I '' tka atrwau. It ka ba tka tkaa ka aaaa . draw iato a war with 1aiaiaT aa aaaaaat af tka
a kapry. I kara a w rvara to lak ; I aat la Pop, aad tkiakt tk Uttar ka4 kattar k a liUla aaat
yt to raaac .' ptu-m- t taa.; fj aa trwatiag ; haliLCTrvat.
aaaa . i aaaa paaaaaa iaaa dwnu au a.T lu. aa
aaty aaaa ia ftrli raara kara I aaad. a aiataka. I
akail tar a ; I akall But ato to tkiak af tkair
baalta kafvta I l.r tkrat- I ar if aaa t (a aa aitk
a wark. asaMaat ia aaaa. at praarhiaa; arly tk
hJtotoo. katwaaa rurkt aad aruaj. kat tka : Tkat
tkar u a jaatar. a arrarity. a awkat. tkal
ara I ad. aa .aa aalauatotarad ia tka apint af krra.
Taa .af aaa.a f tk trial aaa ba.a aaBBakBBBa .a.ak
tc aaakrapt a aaaau.i aiaiatar ira tiaiat rr. aaa
wj;d kar datrv.Td bh bat f.r Plyaalk Ckarak
COLUMBIA RIVER SALMON
Catcli of 1879 1
Jnrr KrcciTEit mx c.k!tTi.E cooke.
a aaaaKrior lot aa karnav kalf barraaa and kit, aad
Bar aaj at kiw ratoa. Ui :m
" - i aw aary aaa aaa aaatirai kctac kiaatiirau
r '. Baa BBTaBB kaWTkaBaw'T a! Aaarur. tSTt raaaawja, Baratau alrari.
aaaTraaaa) aw aaow aawaataaiia. iaaia ha. I- aa akaAaaawB will I
aaaaWt MU XtMB. raaWaakard tk bat of aakacnptaoa lor tka fBad,
u. Brraarr- ! BAt 'bark eaa ka kaaaalat tkr oaVv of tar aUatai. A
aakH J tw inlia . aad Aaawawr. aad aaao Z Bakoc A Co' a HaX
awrarar "i itm idt who an prrpartaf, artickra oi aaaaltwork, ar
aaal k. a.. - 1 Ma . rrwaratrd to arwd taa to Uc rraalracT of Mr.
rrw rw babzbw a T-riwj IbBn iaki tbt am aA.
toa. taw B a ar aa a waa. a a ta j
- aiaU Baa ISA rw , TaB Voccajo. It a a Butrwortk. latiaaal tkat
SEkw. twafM. tstra tka a at cfiiar at Mama
Bar. a a taaAaa Baa Baa. ; lv tw . BiHulijI 1 1, two af tk BawBt
i mat BiTKk to wnratat Maaaaa
.r ? apewraafjy
t owl.tltl
an; H lart.
w awaa a aw aaa aiav r '
paaa. aw Baa rraaaaaaa ar kawaa
r i Ta BW E
Lob bruaA oat oa
war aArp la tk
tc scar prux:au:T
t tin tracd pTrotccAaa: dapatj.
far tarar aparial kcwrlL Tkc
raatt af tat tfaacoTcry aad tiociL- aair Ci- lenarrr
"tttj r wbw bjbb rxcrwtiaaxiy cpovw-taac, aad tkrbcicati-
Ja? i Be rorp aa krr wiE kar a rarr aad corrtrij priTt-
J kax of arctaar tkr two cratara la laS Maat dmnac
. aaa tab.
aa B
" v 'tj H. B. M'aroxtad fnwatc Brpdar BTisBT
tkr aaaat of Bear AaTAwaalCacArtm. unreal kar
Trwarraay ajav. froai aaa, tarb BkM ia tk riiii.
i aad ewxaaatrw aaknea wark PaarAscw! Battery aooa
after aarai in m eix draw. S taxt. ijorrta: adcatk
ta rat cnMBkaa; tat kar. whack at tall tSd aat kat
3t iact oa i. Tat aktp wiU rraaaia berc koaa tea
day prvaakry Wr car a oakrn ia oar
aat aBaa. Tat Brpoia la or bafoR ia.:rd tka
J5. IBS. arkca aaa was tkc ti ti.f
it i a.juard that th widow of th lata Tkaau
Baity prvoor to rir f40B.aB to kaitd a aai
strartara far tk Yaa( Mao' Ckrtatiaa Arawiitioa
of
ArauU. Maa s 0 Ulard. Aaakak
t aa
XEW ADVERTISEMENTS.
List of Advertised Letters
aad aaaa walk tkair h4p I aa:; karat, rat tkroarh. btj taiAl M t. EB Tilt: rorrr urnt c. Uaw
far tka an aaaa. af tk trial to a aara kaaa ! MM adala.Awwat.lt7k
Oa tk atker aad tky kar rary Urga. ka: thay kara
fat a bmw. to pay tkaa aitk " Bakr atari tad
mark aaaAWtar. aad waa frawaaatly waraly apBiaadad
tarwBAkt kt aaa; addr.
BsbcbbbB IIM.M Salabt.
!fw T.ax. Jaly th Tk. aaaBBat i Ml .lW-tVr
rtaaa tkat Baaekar'. Saaday nblil raaatad kia at
Pwwankii: to-day to roaray tk Mcial awafkU
tl0. aalary. aad add : It a a wiaiitfal etoat
to a aaadarfal trral. A piaiau ii laft at ;e. doadad
Bar tka aaaaaliia af raaaaaracr with'at a frwad to do !
ha mram or tk roatrtkatiaa af a paaar toward , Ckaau. W r
" TV- j-.. i... .....j. .V7...i-i .. i.'ukTr. Wat!
0re0D Siioar Cured Haas !
A ratrSW tor. FEB J. A. I lIKHIIIKti,
-A Bar aaa ckrap br
CASTUS A IVlllCK.
Notice.
I-BOI ABD A FT KB THIS DAT THK U
B
.lrraicurd wahn that all lector aad romnianklkn
Roaotata. Jaly lllk, 1ITA
CHIH AFOWQ
Of Ai"M' A A. ni-.t.
Mi It
Notice.
abr. jorw irrmT iiolim hy powti
lVM af Attaraay aad will atkrod to my baaiara durhat
air .1 from tkr Churdom. Mr. ill Alt! Ks B.
CaialKK rlUa.Mllaaa. K. P. A DA Bra.
Haoolala. d' ' a. IfTB. . lha
Jtu
. B
a u
Batalrr. rHoapaon
Dam n .op ;
Bill. Warrra r
Urrta. abwi O'Hara, PtrVA 5
liiklaa. iVl J Ocka. PrrdrtrA M
Bvrt. Harry
Kail. Wa riaraea. K B
Han. Alftad P.. Kkrkard
ma. l ran?. -
ar a
Baa Baa? B BaBwraaaka
to . a taaaaawanr aw a aw to PnTiaal aBiw
. c. am a B Ca. rTBSOSAi. Aacox :V pi:;-rs by tkc akl-
laa ariaAaBiMara , bTaaBwBBABw, fewat AaatraiiB. m Mra. Coriett bs
bai BBB t h-t C 'J lAii -l c-i.:a-r. w .o :
aaa a naktrat of 'w Zaaiasal for arnral year,
vkcr Bar ka ratorrv! t rood rcawlatioa t a poet
kBk aa ata i aaa. I - B - awn m. P"JV " gta a cuoccrt at roeal aad taatraaca
kar Bias ar coa parted, oak- tSaV
I to aer raVrta to ratrr
at Bkt tx-r was wnttra. Icara
A Bard, ra awa- taattfc coaccrt wUltoAe c -c fatardaT em,iBC
idkBa
aaBtTattalaa FobtaA. CaADA CaaVr tk n w
ikaiajif wkca carcaaakad wHkia tat coaatry warrr
Haw ail aot kBtlatrkccs reprcaeaud at -
a af cearac cixlalcal troaa tkit prai-
Tse lacrraar la tkc vac of tk carat la Eoa
i a extnorrjiBBiy It a tal ia
raawarak,aWTwaaawr. Trrj-joc. poatal Card cac aaa) Irjm
-tto.Baa.toa mmlmmm a w aa--a -
- . . . J-i - - tk faat 00 rrvrva i: liu-t
a. mm fai w i ii I aaa aka f ntt mi i . mm i ' arJw aaaaaat
US
BarK-w. H D
i ant a. E w
J ordaa. Capt Br I aVeaoo. Bra S
Chaxfc.JBt UaaAeu. W U L
Caaaaaaa. Cba Kaaftaaaa. WTni BArkard. T B
Kaak ram i Kaat.a. d
Kraanfy. Jao t KxTr. Jrao B
wa tta at maaw. wrta atrraa. r aaaa. row- Bo. Unr7 Itooith. jam. R
mg i. to kia pck. aa aawkwawaaal awrotioa fo.loa rarkana, o l.r1 naa. S sklplrr. AUa N
jt ki faoUtop. Tki i tb pabltc rvrdirt. It - ' Bwrrrii. V B I MiCnainl. ar Baaa.. BTB.J
uktiaka forTr Ik aaarti.a af ataaakar Kata mm , Lrw. ItaAl
far aa Plyaaatk Ckarck i caacanaad. rati a rLSrTiadcA TS. o
raratr ia Ik. aiactwa of hif cek." Xarkraat. wrr Tkoaia. F
aaaaaawaaaMWMMaMM i Oarra. C W McTHlMaAk.Jao S I
Bkaaaa. C W Bcllaark. Urary J Vaa Looo. Wa
NEW ADVERTISEMENTS jpikHiw av.-uau. k.wtk
Tr.fMl. r-II-.M.. ira.-.-. .: Jtn.Vnna.-k. AW Altoon. rraaca z
aBaat aat Bamfurd. :m aaaaaaa,aaan
liarliok. Aitolpk Bahiaod. Krata
U'HIBU t Bl( kl K lU,
At Jadg. 1mm' Oaca. aarckaat 9L.
awBaadawaaaaawawd Laaa aaaaaaa .-
Bowk Bauic, M jrtrarr. fa aad La ton at Uoaa
a.w laaBi I- waa, : aaBaa n aaaa
U' OTrCatt. .1KW.1.
Notice.
B LX PUM. Mil U AtlAto BABE tacdr
A rroara tu ta Aaaaaaar Bar Oa raar 17. w
Bar IVra a NUaaj for Witrra In tkaa Alt r rruot
!at for adacrttorit Irttcrw
A- P. BK1CKWOOD.
m u P MBjBB BjaaaB.
fill. T. I.llll k.
IV otary Public,
ABB
-av " - " ' - - i-'- AAjrwat to late .icitof iturmriiu lui lahji
- at .r rr BAweaBaB ruia - : 'o 3 -
A awasor will kr at kia aaVr at Bark, street, .rarr aay ia latrrlar Baltt. Haaalala. ly
- u-:: : .- . kratointof irk larrBwt
AU at
Notice.
Dl B1A. IT AKSKM I I KOt THE KIM.
DOM. Br. IX C FY PS will art for mr aadrr IMwer
af Attaraay. W. O PABKE.
Koaoial. Juiy 51 UTV U la
Notice.
MY BABTHEAIX.LAB. MAX. ECK.1BT.
will act Bw in danaf my h. aaa Baa tkaa klo;
duat. BUS. CIIK. KX-KABT.
Hoaolala. Bay IX ink Ma if
For Sale.
AT B.AIB PMTTATlOJi.OAUr.AlinaTifi
hand Hay or Wool I.Trr Pre, tn good rrBatr.
Terau low. By S. Sal A. L. SMITll. up'A
NEW GOODS, CLOTHING 1DRY G000S' C,0TH",6,
NUdltliT MU IRULRtfllWlrit.
Superior Porn I tire
AND
FANCY GOODS, Ac.
NABBJ.T
Tia PriaU. Maallat, Uaaa Drilu.
Browa Cotlaat. White CetkaaA, Maria,
V irt -ri. Law. Silk Haadkerehieh.
ll.aad Uaaa HaadkartkMb.
Barrard SkMSay Flaaa.1 OraraklrU.
"W o ol
llAWlfl!
TarkUk TawwU for Batkla.
Blaahala. VTkit Skirt. Aaotka( Dealai,
Aaaakaaf Stripe. Coltoa Drill. BriHlkBU.
Piaa Twd Saita, IUd QallU.
Marie aad Cattoa CadarakirU,
rail aad Straw Halt, Ladie.' How,
Maa'i Sneki, BrMla aad Bin.
Trarallac Bar. Kte.. Bt.. Bta.
Groceries, dSsc
Beit Brandt Karoaaae, Card Mktekaa,
Taeat Powder, Sardiaat,
Soda Craeker. Clotka rial, Baal,
Bacon. Candlti. Pickl, Tobacco,
Cifari. Fiae Tea, Oyttan,
Kegs and Bags Brown Sugar!
B. P. ADAMS. Aaeliaaeer.
Baaaaway BataH aa Banaa. Baa Ban I. rwrrwd Baa
tletk IdBaaw, U iaarr Uaaa lareea I
Uiaarr ubbbi layeea Baa, aa
kaay t katra, Paakar ireakw, Banaaaaiy Rarr Ctaab
t-aaav latai "rwaa iw,(a naaa . t
Bat aaTe. Beraa taaaa, wrarwrwawi
ROMK A IHl.T CORWlCaAV nUBAD kUniBA
2 Elegant Engravings, Sea.
Vandyke,
a
By order of B. B kt VWe (Ml BB.
Of l! Kami
of N,
'ef Br. Ta
af Carat t
C. 8. BARTOW, A III! Mil.
BOOKS ! BOOKS !
At Auotlt
OAHU COLLEGE.
rpilf. TR1HTITS TAKE PUAirU IB
B anitouiH-wc I Hat MR. A. I ItATT. A. at.. I UBBAB mm
tk liotdra itat Academy. Oakland, and an loatractur of
mark riperVno aad .i.vllrnt repute, will be tn chart, af
Baa aatttuauo th. comtnc yaar.
U. wul h. ladmil by aorowplahad teacher ta tka ra-
Mr F. w. Lwoioa. A. B, wtU OBBSaB tofcatrwot kt the
To Rent or For Sale.
TIIOrar. DESIRABLE I'RF.BISKS OS
JoJd Arret, recently occupied be I B. reterapn,
Apidy at IiOU!A.V A JollNStlN S, Kaabanianu
Street. Sti Im
Water Rates.
THE BTATEB BATES KB OB THE FIBvr
day of Jaly. UTS, to Ike am day at January. 17.
.tnrmriebiy payable In adraace). ketaa au. due. all per
son heruia water prtaUarea are rr.aratrd a call at my
odVe. fool of Ssuanu Street, and pay up their aaterratra.
HANKY rttKMiEttUACT,
M 1m pertnUMKlrot Water Work.
Forus.
f HATE OB II A WD A FIXE rOLUEfTloy
1 of th BACI FKBJiM. wbtb are conaU.rra tk m.t
brantlfu! In the croup. They are beaottfuL'y mounted on
rda, with then name. Fur 1 by
Ail Im H. B. WHITNEY.
CHARLt- K jrPD.
.tarw f r !
Notice.
To Let.
rai j it VERT I'tiRtmj5 DWELUNil ABD
B ! I a I N BBB
. La.
ctocBe cawec oo ara Bear.
A
For Sale or For Lease
A HABIkSOHE COTTAGE. PLEABAXT.
fr loraaed. with rardm. Ac. contalnfac parlor, tkree
4 IX PEBo,s u mvut I.AIBV wbetaer wttk
ky a ii wat i ar ataaiakw. nnhair ok au ti
duly aatkeeckreArd
BECK. wMi mUmm prreeat tkr
they win to Merer barred.
CHABLE5 B. JTDD.
AU It EAecutor of Ik WA f the hue Ell Beek.
I oa aeoiatl Etoor. Aiart.ru aad paallj coenrctrd. a.eo
tojrment beneatk. balklnc and waakroom. rarrware
aaaa. aaaa. aat acaan. ac.
Aai IA-SM tf J H. WOOD.
ALTO tk corner and prewika adbwartiA, wttk atz
raaaav kltcken. Saihrvvm. arrTana roua. ure room.
I (OAkie and orran b .uae.
iT, cor citttauuar nar 1 Pantry, bathroom, arrant house, carriage boo and
...KI. .11 .... . - ...........
MI if HUGO STAXOEXWALI"'. B.D.
aaa kcaa aard is tkc Caitaf State
tat laat. Tk
fori
B A tie tr of re-:s:cil
! tI raA.-t of tk .-: : " ' - AVf CUJ Xi-k
FRIEL &i L A I E
MOk. b well bb ibr
SV MMBC- BI-CaaBBBj Ma-aM aTdP aaaBT" V WaMkBaT
BSBB-B? SaBBt SabSbSS f ttc
- aaaa. - -mr mm r .. -
tapsOa tkc place of -i latter Adm'.ra3.,
firui rtu iiirw nTiirn pinni
rxtoaalrc. MvB k9SE BASAf, WC OC CZtikdcai troat at ttlLUW, A II U U I H 1 11 0 H I X V,
Estate of Walker & Allen.
A FIRST AAfn MA il DITIDE?fD TPOJI
approved claim against tkr Estate of Walker A
AUeu will be paid at tk odVe of the unoeraarned oa and
aRr tka date. K. P. ADAktH,
Aadgnea Estate Waller A Allen.
Booolala, Jan Mtk. 1A7A S44 tci
C. BREWER CO. A'ltiF?fLA3' s,oro
OFFER FOB SALS
Per Barlt CEYLON
Claret, ft Ma Wine, Bitters,
Brandy to oak and caare.
Haw all aw Baa A Alee Bel. Far aai at
Bat .-j. 117. ,Btmi R. RACKFELDA rrrS
kBBBFannlr Borrtll. rrcrnUy a learb.r to Ikes
I nauiute. and Baa B. P. Eckley, far two yean a trwrtirr
la Ik Benrto Fauial Seminary, will lualracl a draw lug.
auak... and other attadka.
Bra. Pratt will act a maliea.
Patron of tk ckoel may rapeet a year of aupertor ad
BBBeafBA
Th next arm wul epea oa WeaataBay aa Ilk of
September. Mi Ton BT THE ITlwMlTTKK.
NEW SALMON, 1875
T ust Arrl-cod !
Per MVTTIEM V( i,KY, frsra PORTLAND
OK FRIDAY. - - - AUG. WW.,
At IS A. BL. aat aalaat aaai, atU aa aaaa,
A Select and Varied Assor t of Books!
BT CATALOG TB.
HISTORICAL, POETICAL yOVELS.
VOYAGES, c,4U.
C. 8. BABTOW. Aaetloaaer.
SLOOP FOR SALE
Auotlon 1
AUG. 21st,
Pilot Bread,
Extra Superfine Flour,
Lime, Pork. Hams,
Canned Salmon, and
Beef,&c.,&c.,&c.
FOR SALE BT
Hi tm
II. II 1CKFELD at CO.
MUTUAL
LIFE INSURANCE CO.,
OF
New YorH.
aatoaaatwl.Bawaaridaito. para Hie
- a- . : i. .-wicrt H ,-..; Mi i BbmI
aad buu : - L Do wot croaa lay
i LbbbBbwcw. wiUaaaBavkraaa. t If
a ioea; wool lock aitk aertao gwea. teicct lar-, I
id kCp lAca teal "AT
t FEW gl ABTEB B . ABELS EASTEBI
apoa tk fliBliaMi j CLEAB POBc nta aaBty.
Lewa Tiial i Bai n baa.
fsbi
aia. A Do aat kat
i a a W aw had eaeap L-oaa
iTej eT Jay a' aai
wa- . aa i
tk tret BB far ta fcatckar. Spaa aaat to esatAaa
a rood lock, f BwaBBr awaa draeckiac
at, tad teearwriekk; pep,, yo
far all tk cuA:oe. Ike, csjuy a waB or better tLaa
Caw ego SLrrr iio iiarcA,
Yarmouth Green Corn !
OH 5 peas. r.arrx AIA.VS.
StiilTed Peppers, Oysters, Just Arrived from Boston
- ' g-IAswi) CI RBLAaASB CBAL,
PURE fi ROUND SPICES'.
Oaeaad a order wttk aa af BawBajBaark Bew kTaaa
PCBB LtBX V E.
SEW BEDFOBD Oil. rUIOOkvB.
Queefl Olnres, by ttve Qurl or Gallon,
tk rigid of tooi, we lad the foCa
tiA!jmtMiCMrfmr --Ur.Amamm.m-
: sm- a-- i J -iA.J --arArp. rM:-ae;!. c.zz q
waa tkaarwd aat wart twratj atee Spaaa Mrnsc ewe.
tl. a t:.'.i-a-. 1, a; : ..'A.. I :
bjBbabM mf wuoi. bti . a t.-JN lea . , w ,
. . , 7 CWi Beai. Cum Bal. By. Best.
cf BaaaaB rjocid M ta ima
aaw- kwawa B... ah. - ,B TW of BjaBr't poaUaAd of wgry c. IUCaaTTIaIAT, GRAHAM AST) EXTSA
FLOUR,
Prweaa. Pt.aLk Cwacaaaa. Caaav CAaikad Cawaa,
black: palst.
BARBELi B0SI5.
HCBBS aad SPOKES.
SWEDISH IRO.V.
kflowles Paten. Steam Pumps
C. BREWER A CO.,
Sole Agents for Hawaiian Islands
WUXBECATVE
Fear Syron gr-om Boston
OP THE
B0VE CELEBRATED PUIPS, FRO! HO. 2 TO 6.
A3TO A BE BE IDT TO BECErAF, OB DEBS
Mr say of tka paarwt of tka make a he forwarded
STBl P PI BPS,
DLwTILXJEBY PtTTP.
VACITB PIMPB
i Bar Had ar t ola Wader, Halt Water
rlvr. by
C BBBWBB A Oa, Agents.
Refined Iron, Round and Flat !
Babe Ball. Tat avat iiiBaaf, faaa af ta tea
Rlrra aaat Bsea.
of nArfatowArrtoiB it w tk. CREAM CHEESE Rubber backing
.toad tretof tkewe fea kar tat OaBmraraoatiD. aad it ,
aaraaaw, taaka atosaaaa, FENCE WIRE, Hob. B A 6,
.:rto-! aaaaaawa.
! rarkar Baaa Swapa. 1
a aa awaaa. awaw.ae an i a mrmm jaay id aa tka aaaal croaaea oa tkc puua .coat- Gecrna
77 ati tr. - - t i mill " - Cowtrarr to ia q-; . . .
1 ' aake iarTaawaiaj a ' d kotiy caataateal aaaa of tt aes-;c,Aad wa ' aaeMtawM Ml rm btjtttt SaBJBBa I kaaa arow BelTaa.
- TZ.??-- " "'" " ' ' Tr arv.-y-. .t K-. .to. av.;. irBArmtUCA.TOJB. Order Beat ''
IT -Ta . i taat. aBa. mm 8ALMON BELLIES In Kits, casks do-tjeb-s ukrosms oil. pctb
arwak Ja. w- f mmmmm , la ta aatat aaal aBatB kwawaEB. tkey putyctt ,m . 1 iil SH00EB.
. gfT aAaatTr ly basKT-a-Saw ar Perrkra sad Craaa A BaarAwaJTs Bwaraa.
, JToaJt!-. b. a Ba. o. .fid SfeVft, Verbatim Reporting.
VrreaBV-j-a OPUoriBBBd PQtBtOOB. YSmm
gT-T-LBayttTra i. tk I fO I S A 1 ayaa-aSSr.
JLlm'T2mm.?7Z aTSBbatow I' t M I PI Aad PweAad to, Beder faw Bwww.L A M PEBIOB OPPOBTl VITT 1
Bra; I BarA Awaka aaa Baa aaaaaaa ww Baaaaat r ZTT njsraCCTIOS nt STaBDABS PBOSOCAtAPHT.
;T!"!rB. - - w .TT.j - r , U FRIEL A LAIWE, JPakkajtkaan
baa Braj k-wi fk ia BwsBaaw. Baaa Tale aa. a a- I l'-- J i e iTaei i I t B j f. C. AIJJA. par a caara af yA I aialilin a gectkawaaB
aBTWAawv JHaaBaawaaawBaBa. C bbw A di 1 MVaaBaeaSBBUI a a A A I kw, mm mmmmmmtMmAmmmm-M, war a--j .aaat. wwaW mm t m . , awaa---ea--B . tkMI
wlLl!r-S 1 5 ' ""r"' 1 ' EDEN HOUSE SCHOOL, riZTL.mTmmm
-m-mmmSS j i -ti - I l I m Jr"or Olrlsa Only. ( aaiaiBia aarri afT- T
"at .naaBaaaCak BaBk-ai!, t.-ea-w. ..to.1 ASatswa irjOAECa BOBO. BakawTa. atawL 'AM Im
. - LTI-T rnmx bwtbm)L an la. bavopeb mx hob-
www wwwwww a WaBk Tka raar ernBBea aaa aaaraaaaw a a.e aa TAf af tarar. B Bi BT AAVf D PI ft b
wBaaBwagWSBSBfJktaV. a ntTDTuruDVTC ! '"r''' awaAgeawer Baaraaa. I Af ,. rr 1 TAT ITT I BT TUT 1 tnu I
r-37rTr77aarr--rT- jma BaBk ' AUI BBllCLBrAa tc. - j tZ-T71 j Praark mm UH IIU LaSMaUAAaI aajaa&a1AS I
wary la i a awaVkarwav Baa B aad bbtbv ' ' " j Ba B at SMawtt StpawTtarS frOPB ingfOfl.
i -lMaijArtdM Yittm, Pa mmm JarAak caaraa. - - mm rpmm MJL mnLl. BABBETB
1
REDWOOD
LUMBER!
THE OLDEST,
LARGEST
AND BEST
LIFE INSURANCE COMPANY
In the I railed Tatalca.
SAM'L G. WILDER,
tt im Agral ear the Hawallaa lalaada.
ON SATURDAY,
At IB aVrdark Baaa, ad !
WBI h sold at public aartJoa. by order ef Ike Mas. A
jSm. Sloop Waimalu 2m
SI
of tk Iato B BrAVRBUTOB. Tka
grtlr reparrerl. twk
For fartneT raartlcular i.ai f J. aOLOAJI.
C. S. BABTOW', Aa
Trustee's Sale of
REAL ESTATE
la tka Matter of tka Estate of the lata CaaUia JOBS
MBEK,
1875.
1875.
SOMETHING NEW
8AVE YOUR MONEY.
THK UBB.TBBIi.BKa, If AB OS HABD
ASD FOB BALE
To be Sold at Auction,
At th Sale, Room of C. 8. Bartow, bt HsaahriB, a
SATURDAY, the 28th Day of
August, 1876,
AT IB 0CLOCE. BOOB
ALL THAT TRACT OF LAND SITU
ATS Hf THE DISTRICT OF
EWA, OAHU,
And kaowa aa tka
KALAUAO RANCH!
rkwaaakakwr an area af laaa Aeaaa. kr a naaa aai i a j kr
a J, Lroaa. aad lylag wtthla areea aaw af Ike city f
Honulurn. and directly a th read free Banaa to aet
ata. Tka aaw land a aatoeta Leaa Ibr a ara of
Three Year aaaiatllt Tkia ky Moral PekaeA
For further partsrwhara aaaty to J. H.
water of tka ask awaaa, a a J.
, Ba I Bahnmaa arret. 1
C. 8. BABTOW. Aee'r.
VALUABLE REAL ESTATE
AT AUCTION I
By Order of the Hon. Board of
On Saturday, November 13, 1875,
AA IB WaAweAt ;
Al tk front i
B
Atan Upset Price of $8000
1 tk dgkl. tBta aed Inaaraetef tk Bardof kaawwawa
I mm Ike taaya tract of aad tana taa
: LEWERS AND DICKSON
HAVE
STMT BXCtlVEB ASM SLATS POM SALE
BS
r R QAiMnii pci nee
u. ii. vniwiiiwii Ua.i.i.iUwi luiinnii nr ma iifi on i
EXTRA MO. I,
la Lt l-l Ia. Kltte, SB Ik. Kilt a aad SB la.
BJtta,
Pall weight, tnoroogkJy Backed, warranted to keep rwaet
BT.f .- r s- A BB
To Rents
kiS?-'"-D'-"r
leaa a year yet a raw. Oa a aad mm Lwr-OBaj
m" mmmt C awvakaafX.nrwaMaBA.aawaa Be
TO TUB
FOUNTAIN SALOON
8 Fort StraBt,
B. C. KIBBY, PROPRIETOR.
tru BBBABBB3 PEB aTktBBL. BTEALB AT
n .y- kt,aP. B. kaa-
AadCcad
CALL ABD I
THE
OF TUB
Emma iig"iista !
0OSS1BIIBU OF
Redwood Rough Boards,
Redwood Rough Plank,
Redwood Surface Planed Boards,
-, Redwood Surface Planed Plank,
Redwood TAG Boards,
Redwood Scantling, all sizes,
Redwood Pickets, Shingles, Posts
i Redwood RUSTIC and Clapboards
BL BL BBITBAt.
Oregon Sugar Cured Earns .'
KXTBA t AtATT
FROM PORTLAND, OREGON
Received This Day I
sMlClBafe
BB ACBCB BT BT ABBXB at Cat, IBTA, ABA)
Mi I a aaaa aalll inB. Far aw h,
Bay tl, 1A7A. BOLLZa A CO.
OREGON LIME.
OAM ATTAB
ATT ktw
Bay at, Aja
BrrcATBO i.t Tna diwtbictop wailcec.
On tk Maed of Baal, H. I.
Tkat eaaaarre aad rahawaW aaat af ka
DDirrr rta in nui iirruia. nr -rue .... B ratal tAoa
inibu raw BCAJJB aanniao ur int BBBB of pcodtabto eel iBib Bar
aaal paada u .nwi .
ua aaw aay. i aaaa avaewato a brrkra
la B.B J.p-.! BW iraali.g
BBLS. COLOMBIA RIVER 8A1M0NI
SEASON 1870, No. I,
BaB lea. Each at rej Badly LdkW PBICEB 1
ALSO, A FBW BABBBIB
0. R. SALMON BACKS
Ba. 1 KXTBA. BEAM 1B7J,
A FEW BBLS. C. R. SALMON
BO. 1 BM LBS. BACH,
X in AT TUB LOW PBICE OP BB.
betweea Beat aad Watt Beat, iiBii aa ara at rraat
eiftnaaaT wear teaaty ka . ay
Tka bbot property wSl h. aaAd, SBbgwet k a kaaa haw
la are year rm a run. Title, kVepal Pa I aad.
ywe rartaar aarrawkar aaautraof rAaB.i naa, f Baa
Beard af TAanrki., wr
C. S BAST0W. A
. Mak, try a
SOMETHING
WORTH HAVING!
A
. Joy Biaia. aad tf Bawaa a Ik
baaety, m w awBABBB a a, tk
A
af
PATENT WATER WHEEL
ATTACHsffiNTS,
afrka aaaa 1 1 iwrkl i
i ike Trade, CBy, a
fAtyakad.
E. C. M'CANDLE88,
rtAH BABBIT, BTTAIXB IdL
Invoice of American Clocks.
B.AOB BALE AT BVAB FBAI
B
Baya,kBa. flWl tat) B- BACBTaXf) A 00.
R
Oregon Dried Apples.
Ef'EITEB
Bay B, 17 L
Polar and Sperm Oil,
fl orABTTTTBa TB Bt71Tr Farawbtk,
M awBAAaa. BdBS Bar aaw T
Australian General Atlas.
A FEW fBtPTATB. Fat
iky
B B. WB1FBB1.
THE "DOIrlESTIC!,,
WMMSf SI
THE BEST SEWMG WCHIIEIiySEi
BB ABB. bBbVAABD TO FVBBktB
The Patent Attachment!
To ear af BA n i I )i 1 1 aaa B aaa. waa mm raajkaa
aarAwaty not HI at aajt tairtaa aa Ba ja'
uytrmmTm wmlmmmgtjmm MB a-BB
far la aeawy.
SSI OSS Ad TBS Will IM (rwSTlaBaw.
rtaewafl kweww avet tkat eaa at laflt f awwaaaakaf
byaretaewTT AwaHtoaaaaaa
IM et CO

xml | txt