OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, September 22, 1875, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1875-09-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

THE HAWAIIAN GAZETTE
II IIDIPIIDIIT FiPIS,
BY HENRY M. WHITNEY,
LI FIVE DOLLARS PER ANNUM
r.lYAKlF IX APVAXCK.
fa ret (a litofDWrt . I tIS.eo.
THE HAWAIIAN GAZETTE.
A WEEKLY JOURNAL, DEVOTED TO HAWAIIAN PROGRESS.
I)mct Id the new UmI Office Building :
Mm-hint Strrvt, Honolulu. H. I.
VOL. XI.--NO. 3&1
HONOLULU, WEDNESDAY, SEPTEMBEB 22, 1875.
I WHOLE NO. 558.
iiath. OR AOTWrimmtti
W.ed ' i lt I , m m m I it j
Kcapaeell Type. I 'I M 'I I
Lit lai.rk..
I UMt-lWt...
NUiM-tlMta.
NUl-llHll..
IIUMt-ilKU
iuim af I'nlaain
Third ..fCloaan
llalfaf Calama
.5 .a
4 a
, KM
: 11 M Id .a
1 op I i IMMN
M I Ob IM1IH
H f , U a
t itnii.
I. or in ta. M i. i
U I a (to.
a mm
B W1 W H A BWS W eattBePW SBBaBBtw wear
r- u.leeee larete, k. peepaed be MM rr, tee
.11... l a .It ...! fr.ra Iket retee, wkltk era Mr lirjMNl I
a4nrlkaHila, paid a .hatted aata4y.
ft. A All tare riwilii.nm ana ka xmauM
Ilk Ik. pa.. .edtreel ha. at a. Mai will a. tatraa
I Wm. TW rale of rkarr are fiat l Ik. ee.ee era... anal
retail leatte d- Kei.rn Aaa.elc.e ede.rtle.eMelA, at eae-
I ir. avKcnlrd tat Ihr I ataarral af
lb. lalr Major 11.11. Ho,
TW I
I an i rate aat twail
TW aaad aaat,
Th. tea aad l
I afl at mat Ia.tr rv.titagr,.
A eelati of eklor-lde efBac. in aatr to aketk a
' rttr acetic arid baa bee added, aa among lit Baaa
to tea. at iak-ttaias from
Tomato aa Cretin Cart Wlf . 4cm toatttoee in
ka'ia ram or. tW pipe, ual tl! tW lae.de bretk a
'"a. t( breed areata ptpttr ual MA in due
rrvpetrleoae , place a mail pit, af baiter aa each
kalf legea!... aaa lay tbe lata cite logetker il
' MlUwl tin. Bake in a .War MM laaat half
aa bear. TW; aaa a. aaatt. ket ar cold.
m siM-ss noticks.
R .V. It. HI lTIIIa().
rHTSICIAX AN ? SCRGEOX,
OaVra al Mr jTKlir kt cerate eef Furl aa4 Hot. I ela.
teatitec. caa-aet af Xeaete aad Kakat atiaate.
OaVa koate. a II a. aa. 5: -Jam
BUSINESS NOTICES.
BUSINESS NOTICES.
ta. W llliOHV
Omi ERGIXEEB.
MaNTKkltUiY Stir ABB. oeec Smilb'e Bodge.
Mtaa
u. r. i in i: it a t o..
DEALERS IX DRT OOOBS AND OSXEKAL
XXBCHAKDISE.
rirara.-r?loraD fjriyt..ar.'aaOaVira'kaTa II all ;M-1t
RICH ARD V. UK HKR TO
At JaJra Jiaaaw' OoVra, MarrAant St..
BUaa aa J IWeta cvttactail. Laaa! P al.aaiata dr.. a. (Vpalag. '
aVw Kr'ac- al.rtcaT-. S.U. .aJ L.a.ia II
aau uau Ja ataatr. aea utnaral t.a)iaiiatoa
eaarafalla riatntfi.
OOOPEIIAGE !
1. R. airxa. n larnr.
J. H. BRUNS & CO.,
Htaa UCAfhC r Maw MY thk rrni.ir
that tkjtaakam p.rrhjaar.1 ttto rntk- arm-. In tnaitt
if Iht latr Jama. U Waria. ual that Uwy will iMllUnua tu
faarry oat law koaanaa. of
aa. M aVaBMN.
.. M rorl Harm (M.l 1,11.x, a Hall,
Coopering and Gauging
No. 88 Fort Strepc, on the Esplanade!
- - . :- la.c aaaar.
Uaaaaafi ,nairl af a yaaaaaaaax arara
aair.aaaa.aaataaaaaaaakaaaa.
Taal laaa ka' aar iaapir ttaaa . aaraaaa raaai.
Il aa - laaaMr aaaaaaW tJaa aaal
.a. aaaar Uat aaaaaV
w tari a aVagaatlam. aaal laia I ! aaat aaak'4,
IW aaax taV Tl I lb. aa.. aa tiaiaaa arata Itaak 1 1
"bark aara.i baat ,. a kw amaA
ajTbat blftaax aa tbt liaf I aaaanattal
l". x. i.i::u Jk
Tk aaaia aaaattiM ami patvalt kat. , mln, L.prt.r.a.d Ccail.aio. Af.nU ad Vkolat-J. IAMlall RbJIll IMMlrtH, Wgmr,m l 1 1 twm-mmm.
caumaaaratK. petal rar-ia u tka: la. arraliafa BaiaWI U OaaaraJ MtrcbaadiM. Importer of And Dealer ill Dry Ooodl AJjd TabU Krnwar Oil 4'iantaltarra Iter Tallaaaa.
It. Nraam. aa.a ta ttorr :rrvuaC. A r.si ... i- a. :ia ,
f araaliar tkaa altaWaht u t. aw. iii.jnA.tat iak. BO 1.1. CM .v CO..
A .aalatiaaa f la. rrauaa k.apotaipki:. a wai. m aix - I tkia CkaatUara aal C.mmiantl kt.rcAaa.ta.
taara ttaupoaafai. watar it tka titatlaat laid for tk laa-wa-taiaaa. PtaJara i. Baaal Marrka.Oaa.viaaa. Suvat.
P-tavaa. Cm a ptrttaHft c pm. u. alter ar,!- Ho.ta. U.aua. laUa.
... , ,fc i, ,v " iT.u tjt Ik. Kasaakai..:. Woaaaalaa. aa4 K.kaaka
n r- w tbt hautra arttk a atawatk aaafatr-cctta t. gaU wT.. N- , ,
Clo: c Hats and Caps,
FBMMWUKS OOODM, at... aft., at.
nirP ! Taa Hlaaa-a rrirr raW for URKKN
Ktc. KU-.. always .n hatij.
llorKtiulu. Juna Dk la?a.
Al Pl Ll aail t-tI I l.i: !
W-lr
Vnkta tk. b laal
TW awaaaaabaa. aafaaaa br ktajabat aaaa
Art aaaa. aaal baabaw f a Oaa kltaaaa.
aaal aba atari
Uia. kl h-
al trarta at tka aajt. Eiyoaatf. ta
of a krifkt aval in tarat tkt arrittaara kbvek.
TW utTaaUivn for aaaktaa; patp.rbur.la aa pa tea I
akvt atx attalAi art. aa4 tart farter ta art w.rk
iar. aa at Vtaaaaa. Wiaajoaaa. asi vat at Itviah.
Itara. tW !att.r tarslnr oat ISVa) katmla daalt. i
7Air airaaarU .. aai4 u W grtatar ka (aar iisaa
tea olaa karrala. only kalf tA .torh:, ti ctat
'.r T. pr etc:. ! !'aj.r : t-tc m ;C . :" treat
wpwtaa. far aaatlaxanar prpaaa. It rnaaaa HAkUt. A. KO,
tAt beat ear .k.a aa walac paila. A CMaaanicat rMOETXaS AND DEALEXS IX HAKDWAKI
nana i. jrfwrtia, P-ptr rook,t0... aitk papr tw. raiaia. OC J O.a.ral akai...
pavk. aaJrrala. Il uaa baaa aaa.1 u ak.. fr jji, Cvt.tr fart la ... St..
aattT at.'
c. a. Htm. j. . tK-aeo
I I H 111", ,v Dili SO,
IAtPOSTXES AKD DEALERS EX LVAtBEK.
Aaad ail kta. of ,a04i. Matartale. fort tlraat. H.aalaJa
Wit
C. I'. A l
Auctioneer and Commission Merchant.
alatta lrttl. UaaUnlaL, U. I. M7-lt I
, MC !!. XAI .V la.,
T HONOLULU BAKERY. g
aaafoataatof Kit aJ Maaaakaa Slraata. Haaolala
CHAa. T. UI I.UK,
Notary Putolio.
Airent to Uke AcknowledtrmenU for Labor -'
O-O TO THM
FOUNTAIN SALOON
60 Fort Street,
R. C. KIBBY, PROPRIETOR.
ft i.i. nokitutu ri it rvk. mkaim at
av alt ..air. frum . k A. X.. to , P. al Uaaa
alaja. rlaatt .1 7 aYloaa I. a.
Ira I ra-iaiM. Irr.l aiaxla. I.liitrrr Palp. tr..
Anil all ttxtal tbltvra that tht mark r t fumUbra In a. aeon.
- I'AI.L AN II KKK r "k.
v.: itu
FOR E K.N NOTICES.
atati a aiiuaaa. auat t. avt.taaaa. , a a. a aoaaaa
WILLIAMS, BLANCHARO 4 CO.,
Shipping and Commission Merchants,
til Caltforala ttrwt. atraacli. ly
R. S. HOWLANO,
INSURANCE NOTICES.
Boston Boar, of I nderwrHf r.
a UKITI far taaa Ha.allaa I.laaata,
l.T It C. UHa.XX CO.
Philadelphia Boar, of 1 mierwritm.
a l.laae.l..
C. aaWltCO.
A I1K7ITS far tka. Uaaalla. l.laaaa,
.'A .-T la
T A S It-ATI, A T IV
Shipping Commission Merchant F,RE insurance company.
ear H.aai aaaa.
IllkKa ixatt hki mm Bt iLiaixauaV aKB-
JXaV ,-fca.Utoa I
Jixl I ni.it fit., uraar I allfaarula at.
mn iiiiMiwii. rax.
KlIKAa. TO
0.11. II I Naa BaUfarO. C artartt A (V, n .l.m.
I. U. aarll.ll rVo.
a iu II. I Maak
(Ml tea)
Oaea I Clark. ProaHlaara
K. t. Maaita.'. roarlk Nal
Bank, X. T.
BOOKS & STATIONERY
lalrrlor OIBrr. Honolulu.
Carta ar Ortra-BucaTT. A tit remit of prv
aaafaal aaiMtaUaa. Dr. Caaaicrhaat kaj dttar-
UH l.ni.HUI A CO..
lAtPOKTESS AKD DEALERS IX HARDWARE
aaaaaal aba aa. -,... kl(,t ,. .J h. . aaa. t ' . aa .l.a, aa4 la.n.ra. i.
' a - raaaafaaa. s.v ao. Ala stri. Ha.-leia
Ta. kaaKar. bar aaaa aaaa. taw aaaa i
A a leWf aa aaaaO.
tk Strc. WTi.
. a faaarat Wl agiaat la tW
UeVly
1K. O. 5a. 11 HinUS.
H O M EO PATH 1ST, 63 FORT STREET,
HONOLCE.17. H. I.
ua
lly
Tbt lUAlral raaaaa. l akrr.
li a.' Wy. P I
Tv a bale taaaaew.
Aa ab. aaatr abaeA Wttb aa Waal.
A a a-A, aaaa . - Ttmm
-aa a- aa-aa rat Htaa' aaaa
Tl tW aabj tram .
a taat akack laraaaacaal tk potato itaaaaa.. Ia Uaiia
iu ra aaara atrioatla agt tW afiai erop . ra Enrlaad
iu attarkaar Una trtal tatWraaipoppt rapre Kan.
Ia a reamtit pob leard wrk. Pr. Caoomrkaja Mat
; tfcat tW iki iniaa ii arlai leinai U iatanata;. prtaant
tW Warktad iaataa tf tb. pappt. It baaraa. tbt MerOIXailt T tki lOX .
wort of aeartrartioa. .kirk a after w aria costiaaW ! o. 'an Sir ata Iloaolalo.
He C. AI.I.O.
cuMMiaaioiT AO-amrT.
aoatxT ava aca.xscaa
Mary Kllta. Fair. Qaaaa,
PavBAki. ActiT. IM ly
a. a Ckaaaaaaa. rto. a aarraiaa
A. (a. ri.EGHOR.1 A Co..
larvKTiaj as. stiuaa is
Gouotftl Morcllnucllaio.
la-atr Qatta and Kaakanaaa. trttta.
Nauaau OA, and .VTutr Fjrt and Hotel Sta
A I I . C I'll' Hill.
a a raut. a w 1415,.
nun a i.Al:.
GK0CESIE5 AND PKOVISIOS DEALEHS
rami It Orucarp aa IW1 Slott.
W-lj; r r: :-.:. II -v. laic
B. H. Lyons' Compound
FOR TUB WORST
CHRONIC OR RECENT DISEASES.
VIZ:
RhtumAtlfm . Nt.ralfi. Scrvs. Ulcere, Eruption,
Skin Ditui, FemlrIrrefaUrttisaniiUtB
rml Debilitj. Athm. Pupamv- of thtt
Thr- A: LivtraoJ KitlottYt.
PURIFYING THE BLOOD !
Djr (ivioif; UaSjUth avad Tone to the (..utrio Juiee.
The Basis of Our Business.
FIRST Ta ataaararlur.' all aack Bookaaad SU
tlnaary a. taa aa ooaa k.ra aa aeall aa ela.wk.ea, aa
I kerttte dirttllT ba.alll oar c uat. .Caere aad aaraaltaa.
- V ( OM. To Hap aa.l Ball kaokt aaal Vtalioa
try a, aa to aaaba It to Ik 1.1. real of deal are aad roaaaaav
f era to Cooa. to a. In pa eft. ema to evndlag baat.
Aar iVe mauabriarri and itap,art aaerr deaarlptlon of SU
. tlonerp, tarry i.a lata, atorka.vf Paper, Knetloaa and Blank
aooaeoi our owa aaanaranurt. nka, 9Ula,.lt.
a- Ottr I...V TartaUaa of kUaak Aaraaa kapl In Stock.
A. L. BANCROFT A CO.,
SSaVly Saa Fran, Cal.
I SO. u:v
Fueullura, ua Uatraal l.rma, b.
H. HACKFatLO at CO., Aawala
.at IF
" tW
Eaakaa-af o
bbeaai
Ta aW aaatr t
Aa apaac aW
Aaal cawaay aaaaaaaa
" Bata aaakaat aV taa a
... ... a .. i- iJ
tat-it-...
ta t. .. -7., . .....
A aaaaiy naan TW toraat'a.
I -..:.- etitr c- 5 . .
K ka4y oaa ajapaar parfaclT acra-Jsaai.
A aifa tAaaaj ia aha laaat raa Hiaafk
A akaaaa; aataajr Wat baat aabaa II I A taa-Aaa-
1 t aaaaa oaarbt at ka ajaaai aaaa. karaac r od aiaw.
kt a aaaibtr of otWr fsari. rka.tr aaprvphatt.
TW lifaAiatory tf tbt faaaaaaaaaaen a it not tntiraly
arorkaai oat. a oaa facta rtrariinr iu r.praakHaaab
A Pa.araoauci-rr gA. Far a ft mctlk; Wk
Ikt aaa aroaaaW aa. aar tk Paaaaa Hm.i of tW
"tk ait., ka btara ttry pkoaph iraaaant. aa it aaaaal ia
tki aoatk ia tkia bay. Tk. fart war reaar cejoafh ia
tbt dark. arr war. aa it brat, at kalf-tiS .a tkt
ratal, aookiax lit a artavtAoa' blata k Sr.. It bat adda
t oar ad ixatjoa af tki atrikiaj aalaral pkamBcs
t aata that tW ataxlik. tarkt (ttaaa oat by etary
btt: war a i, tbt asr.ocar.mcE: it tbt myriad, cf
araaas.c aauaaaraLar aitk wkark tW ata at tka acaava
akaaaair. At tki taaat alto tW tak abv.ada ia tb.
bay. aaal kttp aar u at all day tb. ptlicauu aad boaabaat.
TW water ia tk. bay at Uat titat of tW ytar a al
aaya mack cooler tban ta tk. raiay aaaa... Tbt
kanuli i tartatioa "ta mall, taryisj rvs I SV
t. a J5.
in ly
tl I I A ill I I IX. OK I II.
KAW VIII K. H AWAII.
trilteoatiaa. tkeOtatealMtrcaaadlataad Shippin Ti.alnaaa
at tka akota port, wbtrt tkty are prtfartd It faraiak tkt
Jaatlr rtWbrattai Kaaraikat Polatota. aad aack .h.r k
cr.it aa art rtriairad by abaltaklr. at Ikt abort eat ..tare
aaal aa tkt moat rtaaaaaablt terana. Firewood alwata aa
UMl
A. P. EVERETT,
o n;..,; .... i... I'.;..
& n i.Yoxs Ki.rin compouxiv THE BEST IN THE WORLD!
Xo lluuarkaataaaar t'aeaa make a.rrt Aaaa,
Hbalrauaur Bread lit I It.
Dll.l.IVGIUM A o.. Urnts.
NORTH BRITISH AND MERCANTILE
INSURANCE CO.,
OV LORDOS ISO KOI.xnrHlill.
MSTABLISBtD ISO.
nl'iTvi. at,0Oa.0aO
ke.aaal.ta .adlntealed Ba.d. ,3a,la
TRW CRDaUUiaRBO FIATH RAUiR AP
PilIVTD lei Arm AaatkW Saadakk lalaaa. aaal are
aalk.wlaa,l ka Inaaea aaaiaal lira apoo ftaearat.1. I.e..
Il, .a . taken la aa; paM ' kW lelanja oa Wuralaa Bo. Ulnar,
aad Varrkendlee aUarad Ikartla. Daaliiag llcnaaa aad F.rn-
lara Timbtr Caaaja, Mbipa la karraw wltk or altkoal rartvat
or nndar raaalr. Ml 111 AD. HOI FaKULABUAb A CiV.
IIUIIII IM.II-llllEHI l
FIRS INSURANCE COMPANY.
THAI tllFDKItblOMKD baartmc been ap
polntaad Ag.aU of Ik. akrei Canapaay, are praprd
tolaearertekeairalnet Flrt.on Htaa. aad Brlab Ball.l
Imara. and on Mrrekandlae atortd Iktraln, na IW
nal faturable taraaa. For parHtatar. ap.lT .1 the otara ol
SSJ.ly F. A. SCHAFFBB CO.
Forwarding and ( ouaiiN-ion .Mcrrhaiit, rue uaiiiAiiAia ut-rn ? rriHin well k-iowx tsn ux nrAav
I DC Tl A TV A 1 1 A I . riVJI I LL S v.. 1n,,i,tL. now In great dtniaii.l. Sain.
aaa traaoa -at rati. roruar al t lay.
H. H ACIACKI.O A O..
u EX XX A L COXRISSIOX A0XKT8.
Oa.ea Straec. BtaoraJa. H. I. Ublyl
1 . A. 1 II ll 1 I It,
AG -EXT ar Breaaea klaaral mt I'adtrwrllra,
Agtat af IVaadte Board of Unlttwrittr,
Agtat eaf Tiaaaa Board of I'tdetwritera
Claim, agalaat lataraart Caampaaaea witain Ikt j artadia-tioa
of tbt abort A tarda of Cndel ei litre, will kae. to bt rtrtk- j
M Iu a the atoT, artat to aaak. Ibea aalhl. .12. 1 ,
HI IKIM It .
atr PnrtaouLar .1 trillion paaij to kaaaaignrntou of Island
Ptaabnak MI ly
H. B. Ma lt I 1 II ; A BROTIIIIR.
GROCERY. FEED STORE and BAKERY.
Corner of Kiof and Fort street,,
UOXOHXf tSJ-lp
n. r. io i i .
CABIXaT RAXES AXD UPHOLSTERER
Alng Mrett. Qoaolnln. oppo.de Lewie' C.a.ir Sbop. Will
bny and attl atcoad-band Fnrnitare.
F
. itrtitn'D aabaaaaamiaaV
The PBOpRiirroK ..Hi. M'lm:
pkbillS ti IlAaaC I LlJS
C I 1111 I IPIa.
RACTACTOEXE, IMPORTER AND DEALER
II II HI i; A CO.. u Fnmiinrr .f.Ter.Tleacrlpiion. rnraitnrtWart-ltooait on 1 M I XI Crdb.7ATT
S-at.Ik,.-,,ACb..O.W Fottaad Meirt, ' .7,,r.T,.H','" For?"
LttBtber. Paiatl. Oil, Rail, Salt and Baildmf W OWtrarraeaiktotk-r ialanla r-roaapllTallandtd to. 1
'd;-l?i RatariaLa. of T.ry kibai.
m i. ..Kituti n a o..
LRFOBTEBS AXD WHOLESALE DEALEES
a.. Hale Car.. B .'ta. ?b-wt aad
Ta Ftaehw
tttty Tarta
Store ia At
. Q-et aTlrret, Uoaoiala, H. 1.
.Ml lj
Vacarartoaj. Rot a ata ga to areriaj plaat
ka bate focad atitkta tW A a tare tar rirti, aad aaalj A
' lim .tAaiacatWr af tW aoaetr atypttraau. Ik. aaa:
cortAwrty paac: aal akick pkaatr .-raaak wtartratina
aaa bam daacottrai it m $2 dtrret aortk lililaii
. aWrt, prat ably ta tin at aWr. of Smith-, Soaad.
fur ; ar:.. ::e Bkaala ..., tVllk .t... ED. HOFFSCKLAEGEB A CO.,
aaaaat. tar .aaaa aa ... acre mPOETEKS AXD CORRISSIOX REBCHARTS
I kt Xt. Rata.:. Taaiera of tkt Eragti I at ktaaalala. Oaaba. B I.
Ljb at aaak a naandiam tbat a ataa kata, iscaatc. accorj.ag ta Or. Mooter, apacaa af
raatWaaaiaaari.Wa-:eaMi:ar. t t- r : a: - i . : ..- art .-.alre-i ei. . a.
trc aad reappaar ia tb Alp. A fa reach tkt
II. all aaraaa taf lavda. aad Africa, aaal i ft w mat ia
tW aatraaa. aaaHk of tW SaaatWra ktmitpbcr.
V. are aorra to Icars an aa Americas rataer.
a Saataxaay ? tret-rat brandy oat of aaardut We art a fraead of
r.oxkat' af tW traak. tbt itaptnatt mcttaaact. aad aaat it to aaereed :
A aaaaat ka aikiaa - T iian 'a u, aal a I aa Saawkaf fct rkiaat araU it kat. akca a ataa aaa tak a
i. aa- abaaab aaaa aaaaat kaaa fama -,- m-a i i mn.i ia am! m, a bi a Baikal -Ball
1' II (Ml t i I. A C Ia ,
S.i'iaaair ta Joka Nafll.
achinist, Lock and Cun Smith
Swiag Markiatt repaired: Dealer la Sporting Gonde
Artatfor thtCtltbratrd FL.1RKXC1 SEWING MACIIIN'ES
aO. I tt rtre.1. Hoaolala. B. I. S3-1t
" 1 X G !., A CO.,
CO TEL
First-Class in Every Particular!
ROOIS CAN BE HID BY THE WEEI OR NIGHT,
Willi or wttbool board.
Hall aaad Laarerr Keeutaa. to l . l far Public
SB l , i , .... air .aaaacletlea. ly
Baal PUot Ureal aad Cracker, alwata oa Wad. Crt.tr a
Xaaana aad Btrttania Olrrru. Mo 1 ,
mm
. kac a aaaa a. aaaaiy u fw akara afsty tall.
A aaaa aaat kat aaa bad a aaad atarad aaamat.
Way tVaav tbt waeebng
F. A. fX ll ll I KK St. CO..
!y t. tk. Arctar raarioa. A ttrt larga araaaarUM cf "no commision mercnanu
Z , . . . . 1 aaat Uoaoiala. Hawaiian Lrlaavda. la
;.tx are f :s rcatti ;. u:i . ::, Arstn
a:, ta. iiiK iuoi K.
ATTOESTT-AT-LAW. Hao. HAWAII.
q Hula rraaaally CoUattad (ly
Hi n A BROXIIEKSa.
LRPOETESS ARD WHOLESALE DEALERS
la FaakuoaaM. Clotbiag. Halt. Cap. BooU. Saott ud
tttrt tantty tf Oenlltmtn't Fnrniikiag (l.vala. laat'i
WMl
BaiMinr. MercbaalStreat. Uoo.al.
i tt i ta a
What k tb aa f tW Prikmataty Uaaor Lav if a
aaa aa aAea U malt Waaaly imtibet sat af tb akta-
Aaa kt roof, or if W cats cat ataar-aa. ereaaeaa bt
t tav-tajf kalm.r- Aaaaat - Ht tnakiaa; taa atara af kia kackaa ckainT Taa may
kat as ia.bra.rt oat of a fic-ak:p , aad keep kim '
I aawar kaa a aaaa ytjt wkc aaaaaaaaa aaaa. aaa ataa aaa
. kat aaat aae-acl km att aaa aj
.TlcCOI.t. At A JOII.Aa,o,
MERCHANT TAILORS,
MB XaaAaaaaaa ?t . oppoaftt Mr. 6 Rhode.' Store ly
c ecu. uatou ..
ATTOaJTET ARD COITXSELLOB AT LAW.
NOTARY PITBUC.
Aad Agwat ta- uAiag A lai.blamaali af laaliamiau bt
tW takaad at Oak.
3 Xo j alaakcnaaaa Strttt. H.aoicla. B 1 ly
EDWARD X. O il AI.I.OKA',,
Attarsary aad Solicitor.
.c tv..ao uaracr: ar - :t -ca el a ,: j. :,
.. ,. a..i, r. RS AlTHORIIl l) TO MIND IROW 820.
Waty aaaa 'a ! law -r , . . u l.Pa. -a Mcraa-aav of r i aaalaa at aaaraat rate
w .btwitt. tEtref.re. J hc.-u t of lattttst. AaT- Areata la Uaodoo. aaj in an paru of
A ila A'maa at Paraa. by., ataa a ,1 kd at ay a ta i . - . tk- ,;.. ,-T . .f . . , Aaatraiia.
" ' . WxAaK tW tatrmaa ckatmat akafort k rati at ur- Fort street oppoaat Mr. Ira 81 kilbuaa
mac aa arrtoy aaaa aaat at -at aar. aad araat oa : la store. Hoooraia. IM am
--VaI warn eaaaaaaVAaTaV.
' Bern aaat it aa." aaat rat- a W trtdgaa aiasf j
mmam a mart gaaag tbt ansa way W ia."
E. M ill II.
APOTHECAHY AXD DECO GIST
Comer Fort and Hotel ytretta, Hoaolale. Oaba.
ar- tee p. opts ea.ry SATCKDAT EVK-MNG 5Ji-lj
l. II. HITCHCOCK.
TAaTotdbX-y Public,
HI to, Hawaii. MS-ly
C S. BARTOW, Aarlioarrr,
Sadetroom oa Qaeta Street, oat door from Kaakamaaa
arttl. MO-lj
Inrreaalng .tally. Vow it groan per day to tha trad.. D.
CALI.AOH.VN, uow aolt manufacturer ami pmprltu.r.
uaea no drug no bono dual : pure white cream of Tartar,
imported dlreH'l and ground oa tbt premkaa. btlug IW
cbtof Ingreatitnt
Alarav , on hand and for aale at lowest price. I
t'alleta-baeVa Yratat Powder. In 1 a carta, a superior
artt-lt.
CallaaThan'a Cream al Tartar, In all etywa af
parkagta.
CallasliMn' Piire Kng-lab Bicarbonate af
iaoala ataal rialrrattaa.
FOR SALE BY ALL aROCERS.
Also
t'rram or Tartar fry la la anil bin (I Lab BI-
rarbouate of Koala, lu brs.
FOR SALE BY
D. W.I.U.ll W J. CO., Mauuracturtrs,
in fauVT NTREET.ajmm traaaartacaa.
ia at
OR. J. COLLIS BROWNE'S
OHIiORODYNli
IS THE ORIGINAL AKD ONLY GEHUIHK.
OIL BLACKING.. .
r S.
The Boat V
WATER-PROOF DRESSING
AMD
LE1THEI PRESKRVATIVE!
in rni: world.
TRY IT.
V
OK Mil IX II.IMII I I I BT
HOLLtS A CO.
MasuCactured by
C. S. PINKHAM Co.,
II II.". HAWAII.
2Rs
Order aotlcited and promptly
attended to.
Ma ly or
-fc
DNiMOvna-iio
.'".0.,
'adfdjfjk
JOH U. HITV,
Votary Public aad CoMbimoaor of DMdi
For tbt Stattof CaLta-aia. OaVt at Ue Baak af Baako.
Co.. Aaabaaaaaa street. B-aolttla. rata-Iy
DR. TIOTX SHITl
BARTLETT SALOON,
1 T
till I I t'l 111 I.HI S.
Corner of Hotel and Part Street.
THE C'HOICIXT AXD BEST Or ALES.
WIoiES and SPIRITS alwaa. to be found al tat IW.
Hi IF
Wa.hlast.a Tlettt Tlarkrl. GREY & CO.,
Sen door to Lott'a Steam Bakery. Naaaaa Street, Honolnla,
a. DI.T.a ri raOrairro mm nrnt.t nr.ra nn.l n..iera ia
milK PUBLIC ABR CAUTIONED AQAINST
X tk onfoc
I ' A 1.1 COR', 1 A
INSURANCE COMPANY.
THK UMDkUUIUNKD, AUKRTfl OF THE
ahoeaOnaapaay, Wtt ba.. aaaboeiaad lo laaae.ei.ka
aa Carga, Frelfkl aad Traaaara, fraaaa Iloaoluia
loallporu of tbt world, aad tai.ttraa,
SJO-V R. HACKFKLD CO.
Insurance Notice.
TUB AOIIIT POR THIS BR1TIRH rat
alga Marine taaaraaca Comaasj. (Llatltaal), baa re.
ratted Inatrnrtlona to redact tht ret, ol laaaraaca
Wtwatn llonolnln aad Porta In tba PaclBc, aad la aow ata
pared to leane Pxllrle at tha Zaaaui Xaiai, wltk a apaarta
redaction on Freight ptr Sleamer..
TI1K0 n. DAVIVW
tlAlT A ft Brit. Far, bar. Int. Cm. fa.ared
HOME MUTUAL
Insurance Company of California
T
On Cargo, freight and Treasure
III I XDERNlllXED ARE tl T It O MIXED
to I nan re
Froni llonolnld to all paru of tb. world,
and upon
Collator lav Hnercial Prrmlaaiua I
MS ly
On tbo moat fkrorabl ttrnia
w. o. iiwn at CO.
Agent, for th. Hawaiian I
FIREMAN'S FCND
INSURANCE COMPANY,
Ol SAN fHARCISCO,
riKI AND KAIalVS,
Caah Capital, l.old, Ra.00.ODO,
By writiag mall llaa sa oarofally Mlootad rlaka
troll diatribtitad, offsri
I.'.DE.TIIXV SRCOMD XO ov:.
Losses Promptly Adjusted.
BISHOP A CO.,
MI ly Agtnta for Iht Hawaiian lalan.ta.
FIRE AND MARINE INSURANCE.
BVaTABLHaTIBri, USA
O AXXTA.I., - - - l,Ot)0,00
(With nnllmlMtl lmkaty af Bbara Wluatra )
aBa to t well, protect youratlf.
INSURANCE IGIINST LOSS BT FIRE,
Of .ttary dtaraiptlon of property may W taVktal with
tbat Company at rood. rata rata.
Merchandise, Goods and Freight Insured
Tk Caarstta Esrlakataa tayi : " Oar raaviera may
abac tbt reavaAaLU diarortry fabliaked Kat
ataa ago ky Dr. LararU. of tk p raw. art of airrtca
pat warm is. tW blood aa a con. taxi pb.aom.aoa
maamabar aaagjbt ks W taa . laraabaat St. aaaata " f,m' rf M W lrti tbat Dr. . I II I I I I .
baaa'aawTamfia. bewbo aai ate irii. bt kaj beta par. is t kia laTaaat-gatio.. of tbe rah. OSm aaa Dr-kg-Slor Cor of Fart asi AtarcAAAt lU
aabamaat aa. .'-.- .--e, rWat, jaet, m. aaa. aaaag caaet ta. a: t ttutertlrlacli, HO..OLI Ll . Iy
b kaa aatarrtAititd Ikai tbt roam panai dotp of tb
TW aiy way tr f-at tbra tbat wtr'.d aaad aaakap. mwau are liakU U W rim Oar: t aSacctd by parsjit.
"d" tarn aaaaat raavaC aaact , a. . -x : i etacal a-ltb tkoa ia LWkav
re: te ar: it EU aiapaa, an elcae.'y ailami to tbaa . Tk dijga SL?!1. SZLA." ."ST.-1??
- as .-aa art a aa a ava. at, srw.w w. vr. ..art v AT ua k aaaatB Sa aaaata- OkaV.
a .aaat gaaavi.c it Sear lert at tt what ary m . sat aaaaaaaa. aaaa pramaaws to aaaa to (Taat j Ala tie Is FOB
) J TT "I lainiaa r l ikll praeCaaal rtaalu. aa u apama p a paU of laraatirk- -w-agaaat , a aa at a a ! Tk Uaion Ioaaranc. Compaay of Saa Fraaeiaco.
: r wkack w aay kcfa to axritt at a howled. " I Tk New Englaad Mataal Liftlnacr.net Co.. Boetsn.
af tW natal aad mitkt II of cart of aaay oboran Stationer, MOWS Dealer and Book TteOrtapa Farkel Lite. I Tbt Kakala Plaaiatioa,
diaaaaa. aback bate liilk.ta - '- binder. Or Ja.a. A Sow a Cambrated TW Baika Ptaatalioa,
mt a i art Ay tW Saataaty Maaat 5tre.t. Hoaoi A1.I Cattrag. ata- -r)aa kWo.'. Aewiag I WUJa. PtZitali...
. p.., n tc Aaaaaaaa Aaaa mat a... a. a..., aaa vopyaaa. aawaaaaaj ibi ill aa aacaiac, Bamataa FUnuUoa
ta- - awr. " t Wtaa- bit I ' -' l lllllsatO Ol AA
Beef. Rottoa and Veal of tbo Beat Quality
Ala.. Salt Fort. Salt Beef. Saptrior Poek Saaaagea.al
n E.a 1 asJ a. ,.1 at tc L- a.-.I ajartet rrr ea.
all) Maalad.l.etead loall paru af tht City.
i. b- cams. j. b. ATagaTsa. J. r. cooab
CASTLE & COOKE,
Skippiaw aad Coa-miarion Marckaata,
larotrta aa
Dealfrs la Grnrral Merrhaudi?f,
k o. SI King Strett, Boolala, Hawaiiaa lalaada.
or. 1,1 atatetnenia freoueutly made, "tbat
tb. eumpoaition of lhlosoptkb ia known to Cbem
Uu and th. Medical profaion.,v Tb fact ia, Cblo-
rudyne waa diaoor.red and int.nie.1 ny or. J. COL.- urui 7r 1 1 1 tin IklOHD 1 UPC PnUOlklV
LIS BB0WH1 (as Army M.dic.l Staff), and ao "tl, ZEAUalaU InOUKAflllt LUIrlrAflT,
Qauicu oj uiui, uu iv uaa uaiuiru an RiioLni'ia aa aaaa
jm by tba first Ckamlsti of tha Jay. Tha method
tod iivret of the prpartion bar Drer been pub
tiihed. It U obrioaa, tberaforr, that anything inld
andar tba oatue, cava Dr. J. COLLIS BKOWNK'S
CHLORODTNE, la a sparloas tmitatloa.
CAUTION. -Vice Ct.ao.-ctl rSirW. P. Woodftatad
tbat Dr. Catlia Browna wat undoubtedly tba ioveotor
of Chlorodyne.
RISI FOI AL USB. AND ACTION.
This iaralaabla raaiedy pr-Jacaa qalet, rffn-oiiinjr laap1
r . . paia, tralaiR tha syttAai, mtoraa the JeraB(tMl fa no
tion a, and nimalstf a ho-UlS j a-tl.n of Iba aorntfoa of the
boaljr, wtihoat citpamtiBC aay of thoa aattlaambanl raaalta a
ifn iiiii the ate of oplom. Old aad y nnpi may taha It al all
v nr sad 1 1 iu. - arhaa raaUita. Tatiaaaada .f , i rs.-n taa
ilfy to i to niartf 1 luo guod affacte aad woadarfal rarae, while
BMaJicAl saaa aaiat Its rtrtaee nu-t aatoaalTaly, aalaa II la
ur.-Ai nam it if a to tha fuHowlnsj Jtooaaas : Clwlaia, Uyaa
Ltrry. Irbaxrlvobav, Colk's, r.tachs, Arthata, RhauaiatNta, Naa
raitma, WhabopsDas CoaMa, Cramp II y i na, a.
KTf, v r FROM MBDICAL OPIYION&
The Rihl (loo. Earl Rasas 1 1 conaaakatad lothaColl-fa
af I'hyou-iaat, aad J. T. Daraaaurt, laat aa had raaaivad la
f r mat it n l.t lh ftTivt that the oatr rump-ly of any srits !
t"stiTa wav (iii.uKOUi . a. ffr imaaf lac. , I aaa.
HUYilllA' S04P .VORKS. Mutual Life Inauraace Company,
BaaaAp 7 BROWNE'v CDU)RODT.NI wss adniaUtsrad, ths patios I
i raftfORafrad
j Btrat from JaW.oai aw. Jaa 12, lSaa. "Chlorodyaa Is
! prosatriibad by aktoraa of wtht-iox mattitcal prartUUiaDrs. Of
j roarss It mnmll vt thai ba alDfalarly popalarcid II bos
' iu(ply a want and All a ptaca.' "
Kttrart from ths Osaaral Ik-art at Haaitb, I'odiB, as to
it- a-fflt-aK-y ia i li ifra ' SotlnMiffly ar w aonTiacfal of tba
imaiaaaa aalaa of Ihta faasady, that ara -t too t .rrivi,
i aAi.ipuat it ia ail caaaa "
-V ii' ftiuluo arilhoat tba words "Or J.
.hi th ii..tmmttil lata p. Orarwholav
iag m--lKl tol inja.ny acrtimrMbnl tmek bottla.
aTolaMuafatrtartr JT. DA VIC IV PORT
33, Great Rum 11 St., BlaMteasbary, IooJoo
ALL KINDS OF SOAPS I SSS
Leleo, King St., Honolulu.
BEEP. RTJTTOK ARD OOAT TALLOW WARTXD.
Sold In Bottle, al la. lld . Sa. ad.. an.l ta. tVt.
AgaaU ia New Totk. W. II. Scflicrrmj. A On. and J. C.
WtuM. M7aa
aT Order, aad B.IW left at It Bjcaaoaoa'a Boot aad 1 i aaaaaaaa
iB Sko. Store. maw th proq.pl motion. fly KATJPAKUEA PLANTATION
ao T ta a
-la
1 aal
tt Trey, ia 171. W
as Zf tt : :.'c.:e zzs:ni a.: a it:
!' III tb aafa from ASi ta SI, bate. Tba treat r rata bat aaaa.
aaaba Baa a aaaa af paaaaaat aorarnta; from tk artkmilaarmt. aaaa tb
bar aaaaar, - R ma t fact tbat tkaaa taavai bad taj-Tired amocr tke rasa of
tk Homarac raty far at laaat 3saJ taara. At tW
at Baaa aad Base, .rati: bat tary aiiaiaia aaak
- - - -I V- R t.-t -aaamay aar, w ei zi ... I : : -
-re made yea trara
SIT-ly
UotOI I I I SOAP WORKS,
BY W. J. RAWLINS.
!W Ptaaa lal of tW abott Wort la peaaaiad ta aapcalt bit
eat at. era. aad taa aaaaat ta gaaaral. witk taa aaa .aal.t;
YtllaarSoap. SaO Swap a I wrap, aa aaaaa.
rtr gyAetf Vaa ftaalarSbatp gtaatm. iU tf
C. BREWER & CO.,
It i I CaeTTTX. 1
- r . c . Mora, ra. I
' .. D ttratL I
U4-1,
BISHOP & CO.,
BANKERS,
BOXOLCLC, t a HAWAIIAS laLASDS
. nrllKI c
THE Bill OF ClUfOMlA. : : . : Ul FflllCISCO
PHOTOGRAPHS
FOR SALE ALL KINDS AND SIZES'
AT Till
COSMOPOLITAN GALLERY ! 1 91ffj
64 and 66 Fort Street.
raa m: ni'-ST ql ILIT1, a. It HAT lira r VABI
m.
Star York,
aaa ran aaasra t
Boatoa,
Parle.
aarfae. at a lata aaraaa. Saortly arm tau Brat in t a.-v... i... , Amaalaaa.
.ipairrftaaataa : OnlrflBU A tUMRIddlUn tnLrletlalO, mt unitaiBL aaat CMrvaallata. : : : LOO 001
i aWtataaaaajf aU Tray at a (aaatk af 4 fast IT Kazt'.zz. Havaixk- ItLtBatl. Iy Haaa Kama.
fxoa tk. rarfac. TW tecrabi. -tio.Um. koppad W. ,. ..a, .at V CO.. F-r. aad
.:u i::t u airtie: :ne 1:1 tiurtat r av.,.- a. .no tr.ca.ct a uentral Baaaiag Baei
. . .a. c!..- . . . , CotaaujaiOB RarclAsa. PUauuos aaal IaaaraaVc
ilia mil bi B-ak rtarard U tb paitioa of tW x- ,u ,.,-Jf!!,. UUllfc rj
kaant uiatli aa to tttti all doobt a U tit tia
AFOIG A Al II I 4 Ia .
Lasawrtan, tTkala! and Xlatail ,alr ia
ETT, aad al tb
Lowest Prices.
(.!.- Part rait tabes m better ary l and ooaltty
than at any other peace In the dtp. for tb. LOW TRICE of
$3.50 PER DOZEN!
A a" Do not listen to aay recommendation, bat come and
are for ytwrarlf CO-If H. :. CHASE.
a ..-., - "-
Prerara-
c: tk . : . A . . P I, I R i II A t O
retackar ia km ttaia catyiaf a
erase I aaat aR Baa kaaara. Maaaak tatgaa : .aar ka
. a at .a - - Gitifti RrckAaiit4
use git OaaLrtaamtW apam panf taa-a. I taat tbai tba taat taraaCm cf aamet taa be
caaa taaaraaweaaa ata at ate aaaO. St tb fliBla j Mry ratted aa letral part of Calaferaia
- TliiBtiab " aaa-BamBaaRa. ; aavi a-iamat at La Aaaraaat Caaataty far caitftarirg (fa iit.C Lb-aajj.tCa.)
a a wajaa kA raatmaf t Ikafu raraatiy i tW paaat. Bat Saw fraau, abatbar betaaaaafmg; to tbt kip C Aaaallaan aad tramaral Camauaalaa merckaata-
,1 ..rfamtWaWrtrtttailt. Uaap ar aaamir a. UnuWuk Akm-A. P y Warta
ataa t. aaa. aaa. - - tTaaare to i- "-:T- " takitaiad witk ear, ia tW Blaaat . i
iaacaaaaT Timj ' aaa b aaakti u yaaU a akataatastly aad proitabiy
attract atat bar - - aW aastraat R ta bar I bar. a. ia tbaa. paattaaaa of tk arorlai-
c mtZuMr u . aaakatrW -a- !Jr aflaTy C. WALLER, Proprietor fT
aaat TW Bab-am tit pmman act tb Wiaba,Tiim , kaa tmbat aad tia paaa 1 1 1 inn I arttk aru ul ikip I BClaagj sta.at.
' amaaa)ajB, ajaSaaaaaaaaarC a KMfmMm j Jih-- saa a ft BWmr mtf aamaam BaamayeaaakCBB fit ml aaa.-ac-a str w-w-
S t aaaaaa-ay aa. - -r- 7 fUk y, m kmmlj I
-aktaatj.. wa. at a karat agiat tW Irehaa. CTtbaa fraat aaartirtaaria.
" - . I gaad aaaa far aaarb a rbaagtffall
a.. -a. r --..at aAT.as T 11 lajflBl f I " ' '
. a , at -tvwa
X-iT---
S It. II S
a-W S-t"r
JOHI X. WATEBHOI SE,
rxroiro AXD dealer ly gexebax
KXaXHAXDISZ.
Oaa Strata, Hnasfala. H. I. Ml Iy
MEXROPOI.IT A", tf IRKET.
C. WALLER, Propriotor
XHEO. H. 1)1111 a,
Lara dajran, Sana AC.
LVPOSTER AXD CORTIISSIOX RZXCRAXT
LUji t aad the Lieerpoeal rier-:tera, a ? r ' r
nraab aaal Faratga Mariat Ianraac Cmaaaae;, tat aaaaa I B. .SI b
-a- ' -a.il. I llrtn.1. !' I S
p..i-; aax
S. tlrrixa. gara aaa
-it si a ;
a . a- 1 a
is am5 a-
3 r " z tv - s - a z
i! t S.lll i
r -
SI ( AR NOW COaiNO IR aad for tale
in qoaotitio to toil parehaiart by
J5i -3m AFONO A ACUUCK.
Pioneer Mill, Lahaina.
AV1HBELL A TUKTO.V, Proprietor.
p of B.gar of aapanor qn.ltty, now ooatsg
aal. in quaatitia to ami by
iii ln U. HACKFELD A CO.
WAILUKU PLANTATION.
TEW CROP NOW CORINO IN. FOR SALB
A.. in qnantttla to anil parcbaaara. by
iia 3m
C. BBBVTBB A CO., Ageatj.
MAKEE PLANTATION.
By tteeamer. an.l eavllti.c
kVtr Uamet can be mad pajal.lt In HouoialA.
a R. OWKR.
mi ly ( Al Mr. J. T. W.Urhoti a, Agtnl for
NORTHWESTERN
MILWAIKKI. tlWOMIJ.
a. a a u t a , i 17,00 0,0 o o 1
ranii ttOMT si.uvan 1 lalllit
M. 1
COMPANY In lb. World.
OlAITltID IN tttl.
Ila Iht advantage nf We tern Rate Irf Itkanat, Mettr
leal a dollar of IU StcurlUaa and atr bvlkt to pay 1m
loam a promptly.
For pArtlcslar apply al Ua OnV of
W. o. ntwTJf at Co.,
lit ly
NEW ENGLAND
TUNNEL AND SMELTING COMPANY !
IN TMM
Mineral King Mining; Dittriet, Tulare
County, State of California.
Ititm af Saaeb aar Salt Im abate aaapaay.
a- a km rntMPBtrrca -sa
rm C. S. BARTOW, Agant.
i vt- Crop or anienr A Molasses
V - OW COMINa IN. AND FOR BALR IN (. r A.V
.N titia to -ait porckaaera by
SS5-im C. BKBIFBB A CO., Aganta.
HIDES, SKIMS, TALLOW.
I CO 1 rilHE UDKRSIGIfED CONTINUE TC
X pay tbe bizbeat market
Goat Skiai and Goat Tallow
S S I f i '
r e Q. . s n s t r
a. n -z z
i s.
aiiptlim
Bar. eonauatly oa Wad. Elate. Pipt.Seu etalieo rrl
I - r Pimm Praia aaa Baae'BAa. i-j.. I-
fett.aiibcoaplLaaa4pt'p. ratapliU. latb-Tata. 08
avadaltoa tary largaataack of Tiawartof ttery da- SSSH
C. SaWatLOa.
' b a .f - ar a ar C V a, a
. MlIEiataTaBt .l OBb, V,a t 1
TTS ZTTTC ART) fXlPPKR S aTTTITR ART) CO "at Si
BaTartrr ran v wiramt aaa j- 2 ia w , " E
, . 1! a" . CD t z c. 1
Iaataa Street, Mttrata Ktreluat aai Qun H WBa-l. O S ' :i i
l tie! a
a xr i r a
11
pay tk higheit market prie for Dry Hidaf,
I Skiai and Goat Tallow.
iii 3m C. BREWEB A Ca
A NEW BOOK
ON THE HAWAIIAN ISLANDS !
Shortly Eipected from London.
H E CKDEEMItaMMD
from Lootton llract, tarty Is f
OS THE
Fa, BX E riDUSIUBb WILL MF.4 F.IVr.
m. i
FactaraaaraflaalUa gttaa taSbta-Waart. I sat an aaa tk.
achat T--,t- will w mibilljin-alil ta.
Tanif-.l u tbt Citiata. tf Iloooiala aat the lalaada
gaaaatalry for their libatal patraaage la tkt paat, wt kaaa by
atriet trttalirat la atla lea ta aaaarit tka ami far tka fat-era
- HONOLTJLTJ IBON WOBES CO.
FIM'HF.K A RICKE, voma am tat vvnitc,. aaaa. ttm.
..?-.: -:. OAEI SET XiSSSS EG7EL STBEET. ,p - ------ - - '
If tbarrt it taaae war br aback tW aaaav - - . I aamcninory oi crorj ueacripxion,
i aay W ia part at laaut oratiatt, ban a a
ataa at oar otrkv mr Oraaaa bam tb atbar laaat era ba Braaarpcry at- caaTTtaartT airtaTnaa aata is aairi flier era
-lj I
DIRE47T
TO WOOL CROWER8.
THE UNDERSIGNED CONTINUE TO
bay Wool Bt food prie. Waolt coming tt
market tki Spring particularly deiired to aak
frigtt ,'MA-Sat C. BBRWER A CO.
SOLE SADDLE LEATHER,
Tanned Goat and Sheep Skins
COROTAMTLT OM HARD aad Far amis,
Saaa tk vtll-kaoaa
WAIMaRA TAISSMT, C. SOTLST. Prop'r
tably A. 8. CLbOHOB.t A CO., Areata.
PURE LIME JUICE
Warranted to keep on the Longest Voyage
In 2. 3, aat t gaattaa Deantahaa,
FROM PORTLAND, OREGON I Prepared by George Morria
. , , XALLTfl, OAHTJ, HAR7AIIAR IfLARDI.
Received This Day I
For aale by O. Brewer tit Co.
n. i ni l: n: 1 ! tattiy
oarrbis uoiumoia niter opnng aaimun
fSat-la
H. M. WHITRRY.
af
mm bird s
Original Kragra 1 1 aga. aaatt a Large Map. af
tba ( ratter aar Halambalm aat laal
for tbb book aill be reOtad hy tb J
IM ba
H. M. WHirVRT.
Writing Papers.
RTLEB CAP PPEM- 13, II and It rba to I
rtaua.
Laatat Cap Pamav M aad I kaa ta tbe aaaaat.
Broad aaad Mai taw Bat P. para
aTlaa aslt Lata Ftmat.
( ornmerciai and French KaUd Rot Faperr.
Laatkaar Plato Wall. Initial Paper and Est
A great rarvety ear ail nana aaa aec i
For aat by
1m B. M. WHITS ET.
For the Ladies.
tVjrW AI PAAaaTMRARU MTTUM
IW Plate. LaaaL aad Bep Itof Paatt aaat abratapaa.
Hqnart. Baraaaal, Coort, Faocy. Ctlatal. atav aa aaaaaaor
llWal Amoaag tw Sara atyaa. of wkk-a 1 bate itwee
tleHim, atBl W aaat :
Imoerml. Coort. A It lac
aaood, ale., ba bow from sac. aa ft-At aar I
Call aaad artamin the a.
For the Children.
There Ire three atylt. nt email Not Fame aad Bat.
aaal Be athaa. PiUaaarf Watlaa, aaat Crown Pia.ua.
Tbaat new atTaas are all tb naabkan. Far aaaa ky
10 .hi at. aa. . aaaaaaaaa

xml | txt