OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, September 22, 1875, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1875-09-22/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

fc V
N7W APT!
:nts
FRIEL & LAIN E
5ra e:n. i
tr? W, m U; Ik flltl a tw J It IVt
ST t IT I?"1 " Bake I
twa paa. ) M .
M .
rV ot i tV nil Lovors
I".... 'BbMk JkW . . . fa fate
. ... isJrJs:R r - Prtdieelerf halts
TV BrtAwA kA Aatowar. kwra gw,
iwtffaw awrr .,., a,T... 5J Fort Sir;. Honolulu.
-"- ."Tr"? pi-baSii tMfcrt MM, iUB I UI WIJUBUJR
- - M band aa. UMa nwaawr kark
XFVT APVKKT1SKMKNTS.
1 ill! i
i 119
1 . ? I ! f
Or
XKW ADVERTISEMENTS
.: .i . i : i i1 i i . ii i
I, I M It K R !
LUMBER, LUMBER,
AUCTION SALES.
ItT E. P XOAMfc
WEEKLY CASH SALE!
AIM
Mr
-
55
ALL SORTS, SUES DESCRIPTIONS
ON FRIDAY. - SEPT. 24th.
BUILDING MATERIALS ! e w "goods" CLOTHING
The Yard and on the Wharf!
..VMVS - N i
Notice.
igh tat kmc tHuai in iM aa. .,a; to ra-
Xw'Wcsl Sraiiliic. Tik r !
PLANE. BOARDS.
ta. WiH sa mm-: raa . aWi rv Jmt. rtm " 3K"r aBBBB by aa..
He Mill Uw t BUdftf Bsiiam Dallen8i
Flooring,
Laths,
On Mendai. Auc. ISd.
.ad
EX CLARA BELL T;"' ,""",fSuA v.x.
M&l 0" Kn tns t m
n TW Taw. r CkfC In. tAr bmmbt mm
rKI t HDXll I I I
Umh. at Mi tvm C. S.
y "r J,' - - 1 A mm Bam H w aw
yT iiT aVT1 Sb""'j smbkjw. ' Si rnm t Aiiiiinwm at tm
m w mm m m. ' n. rat ra gTwr atUdM to J ia bJ
iM ka aaarA tmr aer va.
k . a i ar n
STE.
a uvr
FRENCH.
ENGLISH,
GERMAN,
axb
AMERICAN
House Lots for Sah?.
mr tax Kl LAWK H I
. v -
nJW Wm 1 J araT maifc antva, t ma aW ar aarey-
For Sale or For Lease
aa aaa
Real Estate for Sale.
aatia t i.t arm it
anaaaau. a. m .ataly af t rv
Matt
a,'
Pickets, Ac.
m - a. a n n aaj
iaoai
. b. rout
REDWOOD SCANTLING. TIMBER,
Plank, Boards.
Battens. Flooring,
Moulding. Pickets,
Laths. Posts.
Wainscotting,
&c. Arc. Sec.
5 White Cedar and Redwood Shingles.
raafcttaaaaallBaaaiaa5yaar"""
, aTl-nlta Wmmm"
-ca- aaaaa. tg.... tor Kaaaaa.
scar faaaaw aaa. ajr aV
I TW at
tmmt K ata aaat nil th ataar aar. to af k nr-
TV stS-
: a ao- a 7 -.is vr-.- a
' - Sa
T V " T"" T ) T 1 Q .t aoa. ia.f n.-aa. 3, ra
VJ A I V- V JL Al A 1J K .MB.3l 5. 5. IXVJL TTTViitn Pino TlAtaavIs
1 1 ww auav m ui wai u.
PURE AKD FRESH, kNtwks' Plf.t 8lf. Pps R p
C. BREWER A CO..
" r"' 11 a'--'viaa- Sole Axents for Hawaiian Islands SASH AND BLINDS.
Wall Paper and Border.
Bar. ir rvxi
, at tr xvr r. u a.
aaa w aw wSM mini H' n Jac Mr For Syien fiom Boston
or tub
Pnl I rfl R N I A nnnfl caoMTo rm fh ml j to .
AJI
FANCY GOODS, Ac.
5AMBLT
TU frlal. Madia. IJaaa IHtlb.
Bruaa iVltaa. Wkila 0.lu-a. MaHaa.
VWIarla Laaaa. SUk Itaa4kanAUte.
ttNawaa UM H.a4kakwA.
n.ttanl Skirt.. r.t Flaaaal 0.r.kirt,.
Wool Sliawlal
TrUk Towab far Bat.klf.
F:ak,l. Tf kit 5kiru. Awo! IVaraa).
u.-Im Striaa,. Cttlak Drill. RrtltUaU,
Y TavaJ Sail. Bail Qailt.
Maria aa4 QMtM V aaVr,kiru.
rlt aaii Straa Halt. LaJtM lla.
M.a't aWaM. BrMla, aa4 Btta.
Trarha( Baa.. Kl?.. Hte.. Eta.
Grrooerles, djo.
Vf. CiaaJ K,rvaa. Card Matka.
Yat raJar, Sanliaa.
kU -..--. CtMka Ma. Haaw.
Ilack. Oaadla. 1'k.Im. Ti'baNw.
v.' $rt. Fia Taa. Oyatar.
at. if.
Kegs and Bags Brown Sugar!
AtA
Nrw iaa V '
liaau. Ma. Ck.
Bartow !slls at (en To-aiorww
THURSDAY,
Soaps, Perfumes, Brushss,
Oil Cloth. Iron and Yin War
Crooarisa, Salmon,
Ala aw aatlk u
0. . BARTtlW.
1 t tiaiina.
r. M Yaal rv-a.r
VALUABLE REAL BTffl!
At Auction I
On Saturday, September 85th.
Al I J OVUm-a. w..
At naoUai Sal a, QoTraant
HI
cm Iau4
. r. iiikii. I i, l.
uw.1 paxaafWa-at 1
N.v I la, atjoaa
ran A arraa I. .
Tallaa. taaaal af
aiMaral
I aK
arraa. aaarHrwl la aakt rawat.
Am
kaal .la. . . ,Mw af
ama. aamnte. I at Ka.al Paaau m mm
Th. .bo.-, all UoJa aa4
aaaakaW aVM
aawaafcal akaat T
Bam. Mo. it.
Mantaln WaH-t ninalnr tkMMUlh lkm. aa a, aaaa a,
..-rv, .vumii of la aaaa a. aaa i awa wa auawww
k all J. tan tmr a rrrr ran raanr a an , irnai a,
aau a Oral can la muaiaL Tkw ,m, nu w wall
known a. aaTtna furarir tka iialiai.ii af mm aaa
. - .., I.av J. V. K. aaltal. a.ltoW taa raaawaaaai
ALi. saw uuvui rr.iv o i waaaaaaa, ,w...a. i. tirxi.in.uw or ta prta.
Furniture.
S r. APAMS. Aaotloaa,,.
Is Larr VarWtj.
a a rkwr akwkaaa IkwK
x m tiAkT T Enuvr aioris niiHTC mi c tmdocutiiic uidiicu
:k ruawa af ba aak w k SiraanM mm 10. UILO. I UflrCH i inc. fnnriion.
Can Aaa. Cra.'iK Vlaai
x.i :
. may powaaV aaa; kw tiiatiaw A, ta aaa!
' . . , JL '-J- kic -lTZ, -aw af Tkt mm kA. knekTakKax. kM
- laU. Zal.S 'ta mVZmlmZri traw ka aw I !k aflkiWailit. Tie Ski
Ttat aaur or Ua kact iw.
mtataAwaa aaa eKi. akn W
kWI ..- tm wmm 3C a aaa wt
aajra.-
t Carwr.
nxaa Sax-teat, to I
aaaakaal tf aaaawar
k ii n praM.
mi r ri m
oivTiu-in rrxra
TAt ii a rvmw-a.
Par H4 wr tU H al-. Salt aar
Cua rT 17
C IU"U A CO.. Jwfrew.
Palal aw 4 Wkitrwmk Brw.hr.
Lock. Hinges.
Batt. ScirWI.
Sua Weight! A Line
iBrlaimed Merthandisf
At Auction!
ON FRIDAY, - - SEPTEMDER 24
A, la . rlark oou.
a iw crj
or
iha
nan awi aaaaawat aaa aaaa at aw tkrw k f.- E.a UbWI -
. ..: aawal,a Jape toe aawlvU.aa a .m 1 i( lit, V; to to I
at aaa aaa. Mat aaa aaaaat at ii , w aaaa m. m . ,7 ' 1
Oaatoar, tav rr-antw? al kaato.
i wb aa i ill W Iwlliail m w- i .
kvAWaaWua af W wm kuac i mmr in ataaaaaa. aw .
I a .Ii a. W a ) . i ' ta. CWAa. ft Haw W tka oaaaaat wf ILaaaraaaaaak. I
rrlJrJyrJ! A.AcaaAlu!wruJvaC;
5 hid: Sa kera at jeWK uartr taar, M als j
C. BREWER CO.
OFFER FOR SALE
Per Baric CEYLON
Al PUULOA SALT. ETC., ETC w:-
' V. -laa,caaltaaa IgaltoStoaalOQ.
I Mto I HaaTcaaliaa,aa-il ran Stoaal 00.
HIK KUVtHEO II T0W FREE OF CHARGE. n ax u. n.ii, n-iM.icu.wix.ipHw-
r Al mmj Pan B ikl. MlacaVaa, wa par
WHEAT FARINA!
Anna. W kVaaaWto aaaat
McaBCJLL. Ttof cawaaajt alaa a. Mr. aTAaaj Lit
law '1 to laa la aaa 0 aatkoajraa. iapc aVM at tka SkawkAi BaOri toat laiajwa,. aaa ia
r.'rTJlJr awe mm wad tollD I.
Article ftr Tbw OtiUrea.
KXK A55 -Tin XT .
CREAM CHEESE!
Cato Ku aaa akaraa.
Ma Laa. law LawL
'Jarrr v. tmra Ftwua , Stanr :r Laxua.
0unr '"'..Mai:, rv. X
CacgnfY LaacA rTur
-
aifar MM fcakw. at aato
.aaawaaaa awa, o
i ton Iwi, awOkvar aaAaaaaaa
r-i aWWa jwr
wafi canSec ca-
Mcr:', Sr. I
mm Caax. efctiwi mm .
c "-i :-i - 5 : ai a. :x-c-; : -
fta Maw Maaa awwa. aaA toTatr. U
j
T 3m
WILDER & CO.,
cVi"Tfr Fvrt and iievs r?.
Mattiii. Mattia. Mattii !
w raU Saraal OA.
Set II. U. It, la, I, l(wlcaaaaa.MlaiwlaUia
M (all, Orvaa Fotam.
ALSO
1 frwa, fal banian. I mat o.l tonara. na.
Boaalaia. spt IV lTV K. P. ADAMS. Aw Baa r.
TIM rVrarr v awat War aatrtlralara tW.raaf la
Irwdlw pwrrwaarra wr i i'M i Uallj
B.T. O lt.VLUK.VM. aaa.. Far, aw,.
C. A RAirrow. Aaaaaaaar.
VALUABLE REAL ESTATE
AT AUCTION !
By Order of taa Hon. Board af
I atatll - .1 .,
On Saturday, November 13, 1875,
Al U o-rlora.
At IA Aaa, ajtoanr ef AMkaaal
Haaatala. uaAa.
SHirri.Nu.
FOR SAN FRANCISCO.
Cheap as the Cheapest.
White 4-4 Contract A Good
The A. S. !f. fe.'s Fiie SlrtBsMp
CASTLE & COOKE'S I
PICALBD Z T I
W. Sua ; 7rxd ..f jj, Ijae,; jjnt. ,
cvcoBTt w-21 a nam, at aa
tts. lOSTON CLEAJ) PORK!
twa 3w(kMk amis ioto.
a Sailla niStilSl. t tts. c.
pto. Kat aaaa
aw. -Jaa, aa kaVt P fcwaau-
t - !-"
lk: Sis. ttft aCal a-PralT CATa fr:az $AS
fllk inju, are rasa a Katie kaaaataaaaJ aeara.
.- c : h;. - i - am
lac - t :
n sim umn n elaii w
GaaataBaVaf '."11700. ZjtQZiM Saaia TClwapf Fari.
X ;. .- i ....-.ui. amf Wm IB J 8B
CRTSTWJZED FRtlTS, Asserted,
Just Arrived from Boston.
AK aatn n (Oil.
SEW BIDIVID OIL HiaaMA
BLACK BAIXT,
baab.ee? Ko$nr,
HrBBS as -I SP-JKES.
SWEDISH rsox.
Refined Iron. Round and Flat!
Xw BeAaacw BiAa Baawal 1
hew goods, m mm
Atan Upset Price of $8000
AU in rklhl. dlto aad laawaat T laa Baafa af BWaaaaaw
to aad fc aW tonj tract at want knowaa tka
AHUPUAA OF WAIKAPU !
arrr atkd is trb distbict or wailukc.
On tka lamed a kuaa. B. L
Hin MtraTau4T;aalltractor wi.l t
ttwa Kaal ana Wnt MadL cawtaraa aa rra .
STrai tbouamnU of whlrh m food arabl land : rapaba,
uT proHraai cultltaUua tut aasar can aad atbat aaraaa-
' '"Vf a at aajr
mrwrh mrr itat
IY1ACGREC OR !
H OaAlBOER. COHMAMOKR,
WILL SAIL for SAN FRANCISCO i TiSJmT'''1"0' -
rh Wa, proprt aOI V aald. aihjart to !tav
Id It. rraia rl U tan. TttAa, BVu) al PwaaWl.
EX.
STEAMER CYPHRENES !
FEOM
San Ffancisco. New York and England, uiStt
Co atutia Part f
nOSKEAG DEMJS,
Vtaa aai Maiiaa TwAwaTA.
On or a tow w I Oct. lwth.
AU fnattit latn.toil ror ta!pm?Dt pr 5lwmn
aai rraiKava or th. OoloaS w'H k ncrtTrd in to
j:-aur Var5ooc of Manfr.
Ta Acroaj will ftr. a Warraoaar-Bclpl for all ktcr
i hi. TWi bat stu aot aa napoaaibl t !oa by tra.
tad Pawnaa. ar aa fanaer lafor
C. BBEWEB Jt CO.. Areata.
For Sydney, N. S. W.
The 1. . V, f o's Fiie Sleaaskip
T7 aaw BBaBaBBI vxra.
CtOSSE 1 BIACIWELL S PIE FRUITS,
7-aw wa. tmmmmr ym. C..w a-w. Url -rrwww-a w LVW a immmr a. d-arwi a.
aatoat wlt rri. ka . ar- aV, Wl i If ill imm at CUB . a. Ha. wawaanBaal laAc aanatia Arsa faiaata Saaana a n. ami
a a it - t 7 -t. TSw ? rrrca art azncfiur aj may jcaor inaL
. - .. saaaar Ckan Wmu 1 t Caata. Uataaw. I f CtnT, MaCs. EarufAaa.
aa tk vaaaaaaajAaa' -a awl 1 1 h iK kaa aacaMft' aaAaaaaaak " w w i . .a ai ' ml in ii aaj wataWajaaj akaaaw gaa.-aa. aacraaaat par awt aaaaaaarraawL
Aawrawf kka akawaaaa kaaA waA. aamt crawal at w- . -"J tmL.j rwc SaM.awtaVaatoln
-":.,r1:'! . . r, -.cut. iKnWcdn,- mjJ;f"' ' ?-,aa"l ,
Ciuwa- kM aajal A At lata TM AaA e tAlurta ial art itooal o. Ua FaSOKTS STUS1UC iSSBITQ NTESI
. Xj " 5a'l CaiLtS iia ltd lid ! tlrtt
. : :d -:d 1 -1 :. .. kf , , ... - . . . .
.lie '.aawaa . a, . a t. . . - -roi..- . . . .. .-.
"1w"a ..- n X : : . i--
iTJO "ViM.-TaWI,
LM3r 7. BXtkoi asb : bus
Rubber Paokiiier !
FENCE WIRE, Mos. S A 8,
5dc:or Em. :-to..
Bcaw am srra.
OKA Pia. Baa Bid, 5,l Corfi, Saai Papar,
5ak CmrL Syria fM, MacOag. Han Car,.
An.-iiw; B.-j. Drill. Aiwknj Bis DrtUl,
Fa aid Mwiiaa, Mkita ITumI.
Uaaiaarkad Cattaaa.
Oaa Can f tAoaa Saporair 6. B. BIc
Downer's Kerosene Oil, CYPHRENES!
T. WtoOM, COHAIBEa,
JBOM B'JaTOS. ALSO,
Garaw. mmi W-raxwa, H . X. 1 aaa , Mattark, WILL SAIL for SYDNEY, N. S. W
aaVw. Saarafa, Scaaaa aaa Baa., TlllS Day,
BiAid Aa. Hu-ao shUriiataad Ai. jiAturrj . ,
AS rrcarA W .. III par eAapaatwt pa Sttaaacr attAcr tn
!u Ptaactoca ar taa Catliln a-tn ka tatatTaa la la
9araaawr Wtnkaaai Frr of Slwraar
Tka latato aid pn a Wauhnaw nmHH tor aU Mr
cnaaaVaa. kat wB aat b napaaatola tor haw ky Ira.
C. S BABTOW. ArMtioDttr.
nooolulo. Aral. IMA. 1ITL
MCTtlTETrTBIS DAT. A IOI NILE by
M wp mmj ai, it.
3a
T HiA(aa-d to U ia.. T5d Tact ta 11 ia.
W. T.. Paiat. ska, ferab aad Tuin BnuAa.
f' J ... I.-jru. )!. !
Oregon Dried Apples.
rOIJ.Et a IU
Oregon Sugar Cured Hams !
EKTAA 4CAUTT
P Aral ED BT JAn.ajdOM a MPALOISIWaaMl
wananlad M1a BuiHad Ikto day par Fatoaa.
Uirx. and for aala by
May II. II7A aoixaa A ro.
OREGON LIME.
SAM irAJ MILX-kWCEITE PU -Ml-Itolkif
Ikto Way, aad to parfket jaaka ParaaWbr
May II. UTA BOLLAB A CO.
Columbia River Salmon.
1 ITT METEIVMB PKB 1. A, FALKIABTB4I
aw in oarraw and aatr oarraav par aala by
Wilmington Pitch,
nicnvM pes cmai, and roa male
mi a. oy tvi
aou.cn A (II
LIME! LIME!
mW For rrctakt aad Paw
: ato a;, I aaaaMaWa Arpiy M
Ml C. BBEWEB A f... Arrol.
a(I.I' II.F RY Tlir n r wraa..
to Sydaay, Wm i.VB RECSTVEi) TUB, BAT. FOB SALE BT
U- BOLLAB a 00.
LOt.
A . W. P E I RC E A: CO. - --"- P"'.
I 8aBiUXiw, Ba Bra... Patty, FOR KOLOA AND WAIMEA !
Ulier I O r gaie J awnra i wii at caawaaya, 1 iwaa, dipaar.
SHIP IH4DLERY :
aVllW
WHALE BOATS AID BOAT STOCK.
ott Wur.t S.u.a.e, GROCERIES,
taaa toaaaai w aaaa! aaCatBaaa Mai XI t I 4 I CBU A31 CtlO.
Lime and Cement,
California Hay,
AiD
HAWAII GUIDE BOOK!
i a Bt a kaeoiT
TWBbT IIAJU. aila.
METS AID LBCCA SAiAfi OAS!
laa OA i
Sraaai
. , . it I kaa bbbbbj m
,. '" I'TV - , - - t-TT "r. aTaVBBBBBBBJl
aaar kra Aa awaaawr iaf aiunai-nt ler f CO kill i.T-OtATE. PCPTXARaB. a-aaaaaat a Peal
M ri : BaVBI Rrt p. AJT .Trartrar-r a-tdt aan Placniua.
rEIBAdlbam-Mt r BwBaaakAlcaBic A. JaaCEajCA, aAV aTPialX XAniCl'a- . TTBBrai ITT ATTBBtTE BaaaaAai
arai kaaara, to saaAP m Maaar ato aaAAc vrBA ka- M Qawnw tBaato Caow Mb.
- v - akwaaAaaar Baww Xa MB LTLAE3UD TW TTI1I T TBI Mt A- su-Haea. WaTawf aaaras- Saa.
- ' " M riE T-mia if arfSaaa .r lav kl s
car. M aaw aaaaaaaa tJ awwAaal wMA frtat at n i IAts aW AIHXB GOOD
T;i m mm mm, re.AA ;
ba b, j itoiitia, af i if 1 r; yrxsatcs ro aTEirrr.
Bjj SbaM Fteaea-on FRIa-1. A LAJNE.
UaaaB-Taav 1 1 ir iii I iaa am taaajr-I . lUmm I mmdm Jfcc SSrajAoo-'aa mm'mm mr
- -" " m 2 a TtorBL at aaw an af aw CkBBalaaABa Brw. Baak to Baakar iraaa tBat paaawatx w na asmraf
7 Maj.r frea Mas FrascBce,
Potatoes. Onions. dLc.
fiTif for
Perry Baric' PkaAkiller.
PnlAA Salt Wtrki
HSSb
Saa. Ptrkia, A H.a. it.
mmm. Mkk , Ac
If tAa Patoat 6 taa, PiaauiUg ran.
ALSO
Per Jane A. Falkinburg,
'.-rifii Dr-Ad Appie. Orc. Haau
frak 5iaa. 1 aad Ik. tia.
laalBawil
Also, on hand,
r-a, Aafi T aad M , aad Clip par Ptawi,
CaitiTatan. Hot. Haw. Canal Barrawi,
Caw KmiTM. ScrtA aa4 SaaitA,, Ac
Cat Sab U L Md. Cat EaSa. S to i iaek.
r Aooa i &iaam. Flat aad i-Baaaa, a to 13 a.
A LARGE A&90&TMEST OF
Shelf Hardware, Saddlery, Paints & Oils
4laA-wxIa). ItiIl,l,i,Ac.,
AMD
A Larsf Asst. tf the r (Ms,
' To ar Aaaa
THE SCHOOTJEB
KAMAILE!
ajajkOT.naratoriBipiiik Par IA abaa mmm
no aa1 afar la atk of FTii laWn .iiLoatflrarlAar ltfc.
BOLLEB a IXX. Aarrita.
THE HAWAIIAN"
oTimei Jim mm
CALIFORNIA POTATOES !
"fATEW AMR PBEAH MEA'EITED. PEA D. C.
AM ktrBBAT. FOB BALE BT
BOLLAI A CO.
1675.
1875.
SOMETHING NEW
8AVE YOUR MONEY.
Ell
80. C Tk.iaaiy.-A p. BL. JtowBAaflL
- r Ataatoy IP at-OrraW af HaaWL
Bay,
r tm Bwn r.-:pt
I A. M . ar aaar:
-aa Say zsrS , a.1
tB I am. or li
will few
which will be
Ta or Croaa Laaa
Ta or from BTaatora. Waal
Sold at Low Rates
T j Ta ar Caaw Km n ito. I
. " j TA ar Aaaa Kawtoa, Bw
CASTLE A COOKE. I TaarAaaaK
UT'.Zm
kBAJ sris-to.ri'sssj
PHILADELPHIA
BOOT AND SHOE STORE !
Corner Fort Bfeht STa. QUE INCUBATOR !
THE UNDERSIGNED
HAS JTHT KAl.Ai '. ED
KMaTrtmaBBIl
Ladies", Misses and Chillrefls
fi
Cypnrenes,
roe aaa Br
A. 8. CLEGHORN A CO.
T fr Hal i
Ta ar baa. Kaa Oca. 1
Ml -.f BTawwA Baww
r . w rr-jtn aaa pa, -.n
Ctrrato ar CaaaU Aoaad Trto .
ia-M
a.xo roFAaiLA
rjp n f.
C. R. SALMON BELLIES
EXTRA NO. f,
Ia 13 Ut lb. KlUa, BB lb. Kltta aaA M Lb.
KAtaa.
naotod to kaay aaaat
kfl
PRICES FIB SftflML UnHIK OF THE Ml
at tbAda.
Atw ( rrAJt mm Piwwi
TtcAea a ttor mmrr aoly.
tb aBI Wl ewaWdf rl a rakaa aatl aaMtu. Mat
bt tor awiii.il it Baaii. i or any PikTA4 at Par-
its BBL8. COLTMBIi RITEB SALMON i
IXAA
SEASON 1875, No. I,
rmckt Maaar Bw aa Das.
hum 'n T fi t!i ttf i kT
BAATCBx o. vrtLDEB. Aaaaat
- r: -.- .f i -I 1 .
DISPATCH uSlAI HIAICISCO
C. Brewer A Co.-Agenu.
C. JQBTEB.
a am. a eacxe.
.PAWBT. KB. V.
- - - Oitsm uar (ire- Hams'
r ij '-' r ''""i rawT. pa X. A- EAXAEUBEBBS.
Cwtch of 187a:
fXT AUUI1S BT
Mm a pfnr -Ait 3E "mjrrM. :
Notice.
rtrnmi aba, KxartoEXTa wr bwo-
I My LTXr. Taeaar TYIaaaa wax Wl atn pawl) ,
SSSUr.t mm lmimM m "OaTAX
rATBCEilmSirtni an kaal rrrry kabbaa u n
"Par ' ' at rj rctoek, la Aw I .raw,
wkknk aBaa ABI ly
IRA MICHASOSOM. ! -a. aaayh
Columbia River Salmon I
wa. ar cwaelb a. j snrr aaaaiiEaB ram a. a. pai
E.P. aAAabml mW tobamtoaaabafbaoaa. la aat
Ml-ly
raealiaA llwi, Pr.c and
way saw aa.
C. &AEWEE A CO
BOSTOI AND NOROLULU PACKET LINE !
wadPot
C. Brewer A Co. -Agents.
y.rwi.
it
-Agents, J
aaahrar.
Bl. a Waal daL4
BaWoa. Xw Tart aad
C BEaTTEB ACO.
EITT8 SALMON BELLIES,
p? fi" aaxxfTEB ps
May a. ITTi. BX)tLBao.
ALSO. A FEW BABBELS
0. Ra SatkLMOH BACKS
A FEW BBLS. C. R. SALMON
MO. I, AM LBB. aaca.
im ar tw
E. C. FVVCANDLE88,
mi r. wmm babkct. mtaiaa ii
A m
t -

xml | txt