OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, September 22, 1875, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1875-09-22/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

the cargo thE GREAT CENTENNIAL HAWAII AS GAZETTE
BARQUE CMNTUIL"
FROM LIVERPOOL,
I Offered for SSaloI
APPROACHING !
THE 10DIAC.
UKArvu urtninu : b a.
!
VEtU fi ll Amm
jm
M. MclNERNY
ywtinixni
1 1 its J tist Keoeivod Th ft eerreatM toe . aiiuichii
Ms-a. as ectaaiiy taking peace between aa Moiamm
STEAMER MACCRECOR tSLTl
The Vnxtaesawt Una aMawA fa M I " JCjJjJJJJJ
belt uw vhtm b waRh. iaclMiag
fancy goods TRUNKS, VALISES, rHH:HH
Carpet Bags, ttc,
If 6LISH STAPLES
JILICTI W IT"
'."v. a :i-fi y tie
CMkW r.lBP MB TUB MIBITT' . o -...- .-.; i
1MB aaaa a aaaa. fiVCl OtXU UI U1U BVAtW -. It
yeariy
tr .t .3 is
Th lift ef th becM are marked by tw
m 4afrtM Mw.ir. oh, paint daw
MvartJiiteBrtfcaNtOrioah lata
IWllMill Caarer. there Bm UNn few
the mM rre to pbaet rw, wka Sta Wil
Baa. HmaW btMgh to tarh and which Wow
passed aadar aw mm U loay itoafito K
MM kb MM kMiUN is th heartM tl it
had ti th year 111. wb It Mat tat la trJ
i Sir UTt&M tMt reBtcitaf tiHiatyi wUb
oat w mark at wajliag iarited.
Rewfttfr I lata tva Icdd a tkat themotk.
t Craaw wm rery taa to iU MataMM
OSMaaaxxs or aagb ef twwcty-ihr aad ant aagtwaa. Tata
FSJ5gL52 or Imtm xni SIe Lnttar Tmta. "J3 at
r SH STTLK5. Th KhattMM ra:d U tkt great totSaca.
,5-w"X ati flRI ormwc PETOtS. rwftway an fat at totavaat, eteiamne; witk a
w ... J. UI IM r: H , LmaTW r " 1 . Trmmk' teytoty at aahMme aa, laetrwcttr hctt-
HKS. LA CSS. -rim-mT Am.- iwai Sanar-at Irfa. Ka ariaviu atrUMa4aaaaafiswa. ,
TSUXS.BAtETfi;.,-.. lBm'a KKmr-vucs. Urrw. la Miiiafiia art. a MM M
Gn:s Kivt-dSItker Trunks . tto yMt
: t x .-..-o
atoaaW aaMaaal jato litatinaali -nmiisi irWn'iiini.
IMMCwarVam laktaWtaaiKtaiRhrlx
Lascs' jlN". .syrs' MMiaaM a km mmbv
Oka ukI Cmw. r - rfc
nit
bay parwU. To aril m aMM a warariaad
aa I tail yua taat k ka aaaaalataal 90$ aa
cckitai tMaiajaWMi IM M mm iU liana
ary m IM bM CMtarr. Tk put malna
(tr4ir at oar jaarj to Mb a entail aaaat
la mbr o.
St dpta tt of la la taai rtar A-
la MUiaaaJ af ta HraaW
acJaatar iff liaaaa atars ama I n nilajiLiini
Uaa la rviadaa. rNnataf ar caraar awhtar
SftawM tkuM twaiaMat. croat la ack af
la Ml mi aator Art, aaviavi by lira atari
aHr eaaat ta laatr. A Caaear baabtU aaaM
to :W MaxhiwMtilMtnaatoMUM praa
aaaw w IM ' Tutaai vaii.'' aaca i kaoaa
laaiag aOniwati aa la - km paiat at Aria,"
tkaafk iitoaai ia to cuaitiaatiaa ot tk
kawnr Wkat avti ta paw of tk
A uaaBaT Jl S. MaaaJ s;.-w w
m aaaa tauka af Satota, Jape
tar. Craaa aa Man. VTkar are tk rM of
BflBjL.SMla!lf$ art CaiTts.
LOWDON
Tots, Boob, Piano Fortes!
Russia Leather Dressing Cases.
CosnelTs Perfumes,
. a.
scts-
Ajtreaoaaer law are al toto tk
If U rTra tk ank rotatioa aaa iu
ax aaJ call back tk eeaaiaf taibgbt ukI aat
Laj . tktr aaaki rin ta tot t il t k
aoan. Ik taataMr mbtie or frtt pot a I of
Art.- ai b bate altararanb N'tptas. tk re
iliat of all tk ahailaaa ta nUail it tk
aWtr lkcry u cunwt who ihacorvrr ia tk
isni Kan ar strram C Tr tk kiniai tk u liU. Erw par laaory aka, ka iajacrul-
MBBjal
laaaaac JLav ii C Ca-'a Aba,
Xaraal'i. Baaaaar' taa't kbaaaa
TMMaaaX
F"3w TtrsifeaaTV. PWnd. ''"3,
aNMaCM aWU6r CTIjpk a-
This Elegant Line of Goods ......
trxut as
kfvlVMtNN m W:-s:.
M I
ibaitaf to
: l& :
AUD IBOIT BEDSTEADS
kn1lfi Rope,
UST VX&SE 5TSAX COAI.
F3LI SXKXS.
CbTALX. fEiai.
MM M !
Jt .
XT STTU5 r icrs
On? rvlr oT
HBTOrS PATHT (aTVKiiS!
is !ii,n;iur apr-.aof. TVi h:ii jjwvalaco
of Lapbcu. kWJiraiai tl ptaiiti of jr wiar
1 M W a prxaa af wrpbrina faatOTn'j kaoaa
a lil Maalfcl kjjjijLi ilAi
ALSO. PES SAJEE ASRITAL. atixtxi to aafc a baf&rwt to tk rrafear
..' : ;j:cj F.v eia
aipbaaliia it caWa far obderrwi Su. usu al
Tiu.: : ucoaMOt iif ccccr ta potat-
jj; U dat aei-J, uj km fpim U a familiar
aai agtnitr a tao at aa ol
?.: .:.-. ' .. . : ..tcs ;ji f.r at
akaartk sij ixa nnw ptUof tbarni
of lrrrir and Adam, sbjrtlj
aU appear. bt tid to tk
bit B tkatk it itraaf- xiij j b tk rroaiac khfkta of tk ta
oarar af area tor to Ik aa-! larkt. Fifty or tiny aueaw btar tk tao wooU
aa it caaa ep rj. btxtiaf oal tk ajakt aad tun urn Te
Booa; tk tiara a at bSK ao a - atorsiac; alar." it eastward of
Of-, kakaay mi&'.t mia cf la ts3. utJ vuai aiw euat iato rt ia tk r-
uj akway ta tmraai palk cf ; Korrd Jayfkt. Oo to olkx tnb of tk rtob.
Wato a. koTr. wooatr it l-t uiii. to to Ptrtua aad toi-ctrtlitd j -
n aboat tk Catpba aad Aral Lake. V
oat a a; tkU oK3tas Km is tk east, at tku-
brt
rabraaM k Ut b af irtu to Appbtea' or
arybot ab, ptKb. WUJ teti wiU jooat la
ilbe. aaa) a4 auai bbf cat Mai ka Fa
t ww ibwa. ta4 Mt ertial aabf Matai any
mm ikM to OlMlKbat rirar. WiU ka abb
I rooaa bttp pMM ta - tk beat teoaa Mi to
koaa." ka to katoi b rail. attad to aaaaoi
ator. ttae mm oaMbbM to Qraak. Hbra,
Ckjilto?. Iriab ar aa tkr aodr bafeaf,
ttkM tataaaf ' katr.
IVaad bear room b tk kea lutli
be to kba rvv"
tbatbmM an cb. Maok. drink, tell akady
Man, atar al a arrtrab, tu b aa part af
IkakaaaL
Tk praarblar sin area k rbd to kar tkat
Mi tor botai b lb beat b tb eoaatry. aad
i ipnial aliaalM wiQ b iM to partb ko
cm t3 baa to toiay at do b Vrp.'
Tk warwacaawat iH tak it at a partOMl af
hvau if a ay paiH. o batbf. akaab fail to db
pat bb bttL toS baa ka b a awbdbr. kb aaaa a
bare, kb tabb ttrkd. kb ataaa ib. aad taat
k tk raatt) aa aatvr a iayneed apoa b kb
Sfa aill ww atop tkr atata, aad miaa ta
Hi
ill Will!
iJJLF0E THEXtEL 1S
froataamrtaiet ia aartk'aaKatba attaaidto
a puutil: tw aetaafty rtJaswd by arrceastf wa lkfr
; u; tlUt awl Tbe atttoaf
it touc tca:;vd. tk tra karbM
fro bcUktr aad bnfkur precuriy a al daaa,
aoii tkcrtly aflrraarda to aaa bar It apoa in
sarbt viik aa ike rorrvoM afoaibnic cMctt
Cf KSMt. A. K. ElXTLSTT.
PRINT SAMPLES!
KOW ON VIEW.
THEO. H. DA VIES. PARLOR ORGANS !
M3 9M
PARLOR ORGANS !
v . .- - T -a t rvni Mrs mWi rl?n ia
cr.iijs. e; nare, scy, -
Tiryj. Wt f Jaaatar, aoaae tnin cci.
Whlrh wiilbeSold LiQtv , if ki Hi Ml aiiaalaaa naiil ffnafcai
caix jjct kxaxste roa. wucnf. exactly ia. tit dtptte. Ia to
m i.mcDV tab. CaprinrMB yo akaarta Satan
tM. Mtaaiigi a . Mtb a pab arkba igU to to naked y. bat b
Tate Kaalel Hold.
Btpjtiar He ir it a iegrtte i?oa tk inna-
FOR SLE
BY THE UNDERSIGNED
TO ARRIVE
.
F Ml JTCK bJAU" 'CaSXLrUtM.' ikapatoMar
p fi trninn piiui muei t:
Six TPeu-tacTi T ftTiflC
vjs bui aiin fMBTMBMaMMtoasaaaaaJSIij 4mBS
A Tea Mat daac 5,&a( Ssaam Caai. MN!i!vaaMBaMBaaM
Bar frae. ia aaaacaai wmm- 9mWBSm9swm
UME JUICE CORDIALS!
LLSO A IT -I NtMaBaaHNMBaBBaHMBHIBl cfipie.
Smith A WeSlstood's & -
C&9MTB aaiMES Mri HKES, Wlm
f ac MM.B aaaTtoa mmT NEW JUBILEE ORGAN.
"an numi a wast mt a sack mm-
u ctuac cf lk " patcurt " ia lit Great
Bear baa eack otker. aba bbtofoabrrc;
i: '.- . :ii::.-lt ia i-sxee fr.c
us atiddb :f :ae i :s joisiaf
tk ' pwa'-Kl.' kck a tairty df For
t7 soiaii siaaaarcaaeata, MaMafaa, tike apparvat
rrsui i af to tua cr aw;a
ia tk wesc and abatoto
fcwa t-.te. yoa peraai toe great aad aiizd
ctai cooattMtMi of Ocbav I tk audac are
tar? mrt ia a raw. aad eqmlij .fitf.mt fnm each
ocker. Tkey font aa bfv Foiba tk ka of
r.arwteriT earcctba braboat forty
yea coM t toe fSumae dasur of
J P'.L ies cr - S-tm Satr, co cf 'Jit slm
mi. ... .w-j .1 car l-araawct.
I it: It
-TkM at it. It kes aitob toe
kai .J mmm bad :w b bto :f mi
Hal aay bctaeea to
tk aaeeeal tka -.a:
ia Orioa. kkk sarfc bb aheaalere. yoa
BI abaarra a atar af caaaaab kaKn tod a briV.-
cjtf Arabic aaaaeaf Alaeiatiaa Itbabaemkaa
toe aaaMr, aad aaaM m br Mato af to acCpue
Tbe Foflorag Machinery,
At Reasonable Bates !
CASTLE COOKE.
DRY
ISeWCatt.
GOODS !
Of Tsnsau DekvcnpUoos,
Per Bark D. C MURRAY.
LfiltUORS.
u Ju Fbiaejan acrto cf it. Wito
:.- M t pafaMi a Ai pMk aad be
In Mm aj
&a c Satara. Mara
-ri?rtrr vkkk. mtk trti ct of to.
to
to Cmbt. ThaiMaaBBaM aMM to kaaar.
tot Ma riMBrMaai aTtoa
FOR SALE.
read
Damaged Bread,
not X
fata S. per fas T.
ta tk -MMMT nhtii I a aoaae vbbk b atB f oe
baaaa, aftoaabk to I laalilbriiu ttaaif b cy Okafaefa
icboe cr - Iret pctot of Cascer."
Bipiibi -What m to aipbeKin af tkat?
bbm) mm afaay faai is patotba
mm. Ml Mra to tatoatcra. aaa dowa a
cany of eaock aaaaart b tkaar porketo to
I taocarit t um
teBAMMBlMaaaarCaaaMMM. z"'''r' ' J'"'-
atwa AaaaaaMl aaaakr kaaaaty .
mm t mm w mm 9 mm a AjtTaeiaBar UB to Bal
DE1CJ0HXS ALCOHOL. """"L1 m,u
CaaH Am lake kaatj m- y
IflL JBT BBB KJUH! -slT t abeb ptoMrtfaMtMdMtoMtc
auaatanmi. " 1 knkalaaMg;
aavM r. T. IMWU to CJ. Ma.aa aaavitM at cm i mmbV
SB toMtar ffifc "TTaaj1 """ Ma M J aar aaatk, w fm bitii im to ban af to Batl
tkey ar. rebtrrcb. or Marfy
aaa . i MM ; v haa
Uaaiity rwVtbAMeMia.toMMi.tb
aj mbM Mi to flat tow akM faar-fftk of to aay
Curb Stoneax. acraaitoa
teaaxaMaaa- AMtas aaar?
-.' bto IMai ir i
; to to 1 1 IU ml. Wow
ar aito tk krbkur
- nr ii f jii aa a aa ta.MManutM.MM
Waj-M toe aaat,b tk
tkar toe cm kM to Hat ef
Jm. Ia to
toe Tvaaa. ar tv brbfct eaar f
Tkay
aad M
na r ta to
part af toe l l II I in af toe
ink: imk.ii i
. aa ar
a ep raojacr roc a man auras. wtiat v
tXAB scan aiaT umi Dam rat ac
nwiMinn in mm hi rax reaiia bo-
If lkr b m mn n ttt world ko tkbes
tkr i anytam? aboal rasaier a aotaf tkat Mr.
T. E. Boeaab. of tk Ariiagtoa aad Fort Wiiiom
Heaay Batob. doa t kaoa, tkat mm w proiaabij
ta prtoa afco forwarded to toUowta Ma., ad-
T. il Boaatb. ptMrietor of tb Arteg-
ixa:-
A tew of to anaada af pangieea ar (orauoc a
joiat ttoct coaapuy lor tk parpcM of baildiof a
, a b eoped. will nit to re
ef tBag.
Tk faababg ar a few of tka aagractioaa
wkbk will be adopted by tk coeapaoy. aad it it
tcpJ. tka: yoo. at a bote! proprietor of toot ex-
'.f .!. fir.v wi. a acy firmer MhaltM
aaay occar to yo :
Tk aotei wit) b baift aad arraarrJ for toe
bcarwers. . .
Oa amral eack paest will be atked kow k
l Ae tk ttiaattoa.aad aT be atjs to botel oackt
to barebcM pbcadapM tbebiO,orfnber dowa
toward tk ribg. to kxautoa of to bom wal
be ioiawdiaulj ekaagwi.
There wiii b a coraer fract rooas apoMCejkl
of tuxrt br crtry facet. Balki. (a, kot aad
cotd water, baadry, tebgrapb. reeUeraot. ire
aiarm . barrooaa. btiBard tabb, daily paper, few--Z4
m.tcn ne. craad pbso. a cbrryauo aad ail
Mealt arery butt if dettred. aad eoateqaeot
ly so tecoad tabb. Eacisb. reek aad German
rbfiMarioit bra) bad erety gaett. la safe p
eark a ad of aaa) k mb deeire. to too at rc
rard to tk ' M ajmr " afterward at toe ofiee.
Waiter, af aayceby or BabM Sty dernred. Erery
waiter wal b hiaiikii witk a libretto, betloo
aob boqau.faiiwa tail, MO ubbu, aad bit
ceir parted b tka auadT.
firery rwt wiH bar to beet twat ia ika dia
ate; roowt aad toe beet waiter ia tbe bee.
Awy raaet Mt aBttBBj bb bnaiftof red kot.
aaBawbawM i Uaj -i t.x-.a bbbi i U afaat
frrbf kb order br dbar, will pieare anitba
to fact at Ike oaas. aaa to cook aad waiter
wg be iaaaterli etiry Mown boat tbe aaowtka of
ia Ml cf :b ic'M Lt Ibaipar-
affl be wwfaoaMd witk aefit,aad
to briaf; bonp nirki aad hockey
ta best toe luataeuif Iwrattar. aad per -lop to
apta m tka rebel carpets. Tbey wfll b aBowad
to baag M to pbaa at aH beeo. yeti b to
ia l ank'.
It baa btwa prored tool to wbab PbciSc roaat,
pciaBy Califcraia. wilb all Its awaataiaa. b
prpttry rbiaf, aad tkat al toaaMJlWlllj
Mpid rata. The bad coalaieiag ia It koasea
oar ereat Aaiaikaa htkwa babwbj ibkbf ; wkib
aoatktra ladbaa. Koa tacky, aad lb modin
Slat ar rbiaf. Oeokylrar iDrtigalioM
pro tkat mt great bkaa. except Ontario, bad
brat at ly a aoatber Mtbl; aatil. by gradaal
norther dtwreaaKiM aad Wowtawr apbaoTab. a
northern Mtbl ta braied froea Lake Ene iato
Oatsrio, Bbuat 40.000 year ago. Tble outlet,
tow N"iaara rira. b tull araariag away ila cbao
BeL The dirbioa ha of lb watershed tMtb of lb
bk aad tbe UiMtoippi fajby. ka nam tkat
IM bM etaaduy IraTeiiog aoalbwardjaad wbM
faTBf iweaatry taraad to water of Lake
Michigan, tkroagk lb Chicago nrr, iato tbe
Mititippi raiby. lb old atat of aftaira waa
artiBViai'y r. established. New Jersey it ttokiag,
with Xw Tork city aad Ioog Ialaad, at tka ea
tiaabd rata of a boat 1( tacba per century. Tk
coast ef Texs b ateeodiag st a eonperalieery
Terr rapid rata, aoaae obeerrer atat log taat it b
at mack at 30 or 40 fee: in tka bat half century.
Combining IBM obwerratioat witb tbe retail
of the recent deep toaodiaag of to Coiled Slate
Haa em Taaoarora to tk Factoc Ocean, at lad
tkat to bed ia evidently a awaken contiMot.
eboaadiat to rofcaab MMUtaiaa. aoet 12.000
bet kigk. May of tkeai not reaching tka aarbce
of to ocean, aad otker wkbk do to forming toe
aaaberbts itbods of tk Factoc. The ttady of
the coral rwckt pro re tkat tkU sinking aaa coa
ttnaally been taking place daring Mrcral cents
tba, and tk obeerrauoo of tka com! will nn
ooabladly re real to East taat it aaa not yel
BaaaaaV
Tbe aaort aabaMt Germaa gaobgbu aad th
Bobajiti main lain Ibal tbe locality of man
ptiawUir origin, tka seal of to aa called Fan
dia. was ia tb Pacifie Ocean, eonlk of Aaa
akiMB tb race diSoaed itself northward to Asia
Westward to Africa, and eastward to AbsUbm.
When tbe great Fscinc continent slowly sank,
to thai tk ocean commenced filing tka TaHeya,
aaaa retreated to tk naoMtaiai. which by coo-
taaaad nv;-r were Uaasformed into
aad bow font to away groap of Polyi
Tb iarahuity of the tka ptoeaiTed races ares
not prodactira of ciUisalion, which iwqoires con
flict, ta wbiek tk taperior in to end gain toe
rictory orer tM iaierior. In those islands, the
inferior race were preterered for want of tbia
conflict, bene their Mrage condition ereo
al tke present day ; wbib ptiaulieeiy tbe great-
took pbc at tke spot of tk a oal
tk coauaat of soaltem Atu.
A SPLENDID LOT OF NEW 60008 !
jlTST RECEIVED!
Ex "Clara Bell," "Mary Belle Roberts," awl "Ceylon,"
Household Furnishing Goods, MAmely.
IZXSZZZmtoL-n. Irre MM
raiw Tlew MwaMA aaaan a, Fwaa, Xala frawa, BnyMUee,
Ox . aurlai He. Fattw
rrtw?aaM ist toaaa BWwaa.
Tea aa twtoa OaaeiliraMw. Sajia Uaa
Heart
Coffee Mills, Something Hew!
Aad BaniM leaayaew la aaa,
fallaBilaat Irweva M 1MB Mat,
frr Wmm-. Hell tat naawi
t miti - Miiia, a. a taw
Downer's Kerosene Oil!
. imm
Ax
mm. nlm. Hon- t Bute "h-. H SI-
A -sTawT I XalXXe of BTXllclOXwB
raoiK ooa. Varaaawa, TaaaeaBWa, aanoM a laa aooro s reaw
iinwr. vi. sieel ud tiu. farrta lepeM Bolta. o.. we.. AO.
in tk nJm, tiixxlt hhJ m an hkmV hjc tehicA tin nrf
Can be had from the Undersigned at satisfactory Prices.
ST Cali ami rwniiu for jfteaxMfw.
55a sm DILLINGHAM A Co.
"Wt tPMl.
x iU not
SOMETHING
WORTH HAVING!
IF BXAlTr. IT W SUDs M A
aa B atuew M laa aaaMBal kkra of
aaa tt a, HKWIJtU BUCtU.tK
Joy RueTee,
- ot it.
PATENT WATER WHEEL
ATTACHMENTS,
: ji;e r ta ikw viufiii tiling m MaaBBkl
la OM who rnr oT ai.rn laTrnOan betas b.r
aaaa uibwxiij or aaar ir oa? w
THE"DOWESTIC!"
WHICH IS
THE BEST SEWING ".CHINE IN USE!
SO FOISTS OF KrFJUOUtTI
rwr partk-ulars are Clrrulara.
wt abb rasrajutu to fubnish
The Patent Attachment!
Ta aaj r ta aneatae war tn n. which win raw taaa
twrfwTly wtthoal the hw4 exrrUoa oo tho part oT Ut.
operator. Thea Whera ar aad here al ta aUtAJM
rol NDKT. art superior u aaaa BBported. aad Kid
M
Bay One nd Ton will be Conxinced.
IlhtawwU kaown act that the 111 health of l maania of
aaaa aa stria, oan bo traced to the aJtefiaa reqolrod la
m two la. aucahaa ar loot power. A word to tao waa
laaMt
m: M OILUXfiUBAXl A CO
I aaa Ha a the fowdett atotkercaa eaW
WMWacpnittad jm to toobbi, nd
Frrsg m order u "ftt aa ow a fat irow," wfll
b pan oa OM at say boar day or ajgbL 3
A Bcrt waiter who bbogi to tk Mmim.
Odd Fiiow. aad Eaiffcti of Pyikiaa, aad who
ntMwbmlt -gra aawtkiag Maw," not
crest to tsfi tke tbt af day, wfll be taployad to
carry bbwx peaik i i aad kot loddjea to baba'
Erery bdy wa"bT toewlrre to bed of to
gkoaWaay bafl bay fofl to ifi i r at a gaaat-.
doer with a pitcher of iravwxter, more towab,
a gto wiwftwj. pea, bk wad paper, before to
M left toe bfl4tx, wfll be
I 1- SStpMfarN Mi IbplMtta
far Kb.
The eflfee derk wgMertected to please erery -body.
Be wiii be abb to bad b prayer, pfay
poker, etch wonted at toe r-Tleg store,
farariakxat awy hew day or Bight, afay
Ob BaatM, bad to Lbraaa.
a berth at eeaxw. aMM ihltoiM. repeat
the Baarhar trbf iraat awMery.aod to a Maw
Loss or Lin raox Flood, Fibs, Eaxthqcasx,
rrc. The baa of haaau fib from flood, fire,
oartoqaak, etc-, daring to bat six moolka haa
bee rery greaL The following ihowa the lost,
to far at tbe facts aad fijoret bare been pob
litbed: By flood, ia Toaloa, Franca. 215 (and probe
hly BBS Iheee iiirt rer-riea;.::i aab '-be
bodies faanfl ;) from neitai in tb Fiji labadt.
50.000 ; by to orertow of tke Dan.be in Pettb.
600 ; from eartkqoakes, ia New Granada, 16,000;
ta Atta lliaor 1000 ; ia tk Loyalty Islands,
where toe eartkqwake was accompanied hy a ter
ribb Ubl war. 2.000 ; at Santo Cristobal. Mexi
co, TO ; by famine ia Ati Minor. 20.000 ; from
mm be daaatert. by lose of the Schiller, oo tbe
SciDy Labads. 350 ; tke OottMMrg of the Am
trauaa roaat. 166 ; the Cadta. 62 ; the Fa Sing, a
Tainan rlaaaier 50 ; tke American skip Violet ta.
42; lb YiLktoarg, nlhaia witk baberri. 40 ;
the Tboraabia. 29 ; tbe Cortes. 26 ; tbe George
Batters. 21 ; the Bride. Berar, Berlin. (Japanese)
aad the Afiea. 20 each, aad the Loeknagar, IS.
There bar ben otker aerera ilaawtim on tke
Soatk Aawxican, Chinee sad Eogtbb coasts
which iarolres a eerioM bee of life, bet it U iav
pneaihlt to aaliaaita them, aa the tebgrapb far
sttbM BO record. From tornadoes and karri
canes tke loos of somas fife has beea at fbllowi :
Ia Hoag Eoag. 500 ; Georgia. 317 ; Chile. 60 ;
LoabbM,20; Fraaea 11 ; M'aeoori, 6 ;
tbmi.il; Artaae.5; ilieharan. 3 ; W.
3; nUnob 3; Sowth Carolina, 2 ; and Kaoaat.l
total, 944. Thirty-fire fires bare been re
ported, by which 304 kraa bare been sacrificed.
Only tb of that hare beeo aeeowrpant, by a
heary bat of fife, bJar the baraiag of a match
faatoty at GoUMborg. Swede. 50 ; Miamtei mt
New Orbaaw, 7k ; aad to race Holyoke ( Mate)
charch Haa alar. 92. ExplamaM bar killed 207
people. Total, 78-811 to aix mootha, aad the
whota atory sot yet totd.
beb
NEW. GOODS !
Just Received by
AFONG 8c ACHUCK,
PER BARK
Edward Jamos!
ARRITEP
FROM HONGKONG!
White A Colored Kattan Matting,
malting. Kalian Chairs,
.Manila Hope, Peanut Oil,
, esta Camphor trunks,
, Fine Tea, Basket Tea,
' China Hams, Nankin Cloth,
Japanese Umbrellas, Assorted Silk,
Silver Ware, Ivory Ware,
Sandal Wood Ware, Lacquered Ware,
China V are, Canvas hhoes.
Straw Slippers, Clothes Baskets,
Flower Pots, Wrapping Paper,
Dried Ligee, Dried Dates,
Gold ot Silver Jewelry,
Tortoise Shell A Crystal Jewelry,
Gentlemen A Ladies Paty Hats,
China Brick A Side-walk Stones
SISGLE ASD DOCBLS
Si d! til MAT BAGS
A Great T-trtety at
OTHER CHINESE GOODS
H. HACKFELD ft CO.
Offer for Sale
The Following
RECEIVED
FEB HAWAIIAN BARK KA M 01
JUST ARRIVED
!
D
EBP PINK PRINTS, LARUB PAT-
TKHy,
Aaaortaaat Faa, Prlata, BM atyhw.
Whit. Oreaad Prbu,
Black aad While Priate. Preach MaaUa.
Haary Bla Dwabaa, plate aad itrip.d.
Blaa aad White Striped Ttaktag.
Browa CattMt, aaearted qaalitM,
Blrn Col taaa. Walla Citliai.
Horroekaa. White Long Ctatb, A aad E, M teak
aad It laeh wide.
Hiekorr Stripaa,
Linan Shaetiag, 73, S3, tt aad Itt babe wide,
Cottoa Shaatiag. t3. 71. M aad to teaba wtoa.
Victoria Lawn., 7-yard pteeae, a.nrt.d qaaJiUaa.
Iadigo Blaa Flaao.l. Blaek 8Uk Alpaeaa,
Blaak Cobaarga. tao aad mad aim.
Sootoh Waterpreaf Twaada. all eolsra.
Moaqalto Nattteg,
Silk Corah Haadkarahafb,
Tork. j Rod aad Yellow Cattaa 1
Ladiai' Cotba naaJkarahiaft.
Auorted Cottoa Stoekiagi Al
Lisas Thread aeaartod,
Blaek aad Catered Silk 5aktbt, bm ttyhw,
Moakaj Jaakata, aaaortad qaalltiaa.
Hoary Woolen BlaakaU, Saartet, Oraaga, MM
tad Ureea,
Paaoy Plaawal SMrtr, Um ShMe, OilHa ate.
M.rteo Fiairh Uadarahirte. Cattaa UadonkirU.
Auorted Barlapt, Fraoah Calfskbl,
iretu ar AtHt'CS.
raaiMBlraai. ami Swa)
Mass Twaix corse to stat bobt. Mark
Twain b as fafiy data mined aa rear not to lee
tare aay more. He writee aa foBow :
Dub BsartTH : Hare yoa are again with
betara tempatioM! Your
bor ; bat tab Um
yoa taipam yoaraeif when yon sty you will pay
aaa abwleim f ask. Al Brat I tooaght I wowld
tak yM ap sad go iato lb letter fold oae
yoa a miflba or perhaps two mii
eefc. Bet I r0M.lt id with frteeda
af meaa, Md they atad, with etioag ptofaaity, tkat
it waa too maeA. riow that ceases fro
trytog to talk abowt a Ihiag they do not
If tbfM pcnoM bad erer tsm
whob bombb wis tar, tbroagfa mad
thay wewid barekaawa thatmyUrms
not oaiy raaaoaabfa bat diriaJy shaap.
the nobst HMh af are kaoraal
frawab, kwM aarbbd my ean ; I will sot be
tara at aay pries. Bat. jokbg arid. Bedpato,
1 faaay awaaaat go ofoe the platfui ia to coming
MM Af bat winter I sat at bom drank
Ofth jay ewer erery storm that bowled along.
barMM I kaew that aoas peer mar of a betorar
wMowtiait I am expecting to kar jast m
good a Uata next wiater, aad do aot think It b
scab bi yM to toait to aaprireMf it. Toars,
witk ifmlf, Maxx Twaix.
GREAT BARGAINS
IX
aT JU W jH3 T. JEL Y ,
urn '
SOLID METAL WORK,
ptwn to cun otrr the momt-
ECKART WILL SELL AT COST
Far the .Werxt Three Jloalaa,
thb won
Stock of Solid Gold and Silver Jewelry
ASD
TABLE -Vtr AH TTI.
COLD AND SILVER WATCHES!
CASTaVa, BraTt,I. WORK,
And other Fancy Articles !
Call Sara aad Secure Great Bargains
ron oajbh.
UTa At the Fan atreat )tae.
25,000 China Bricks.
Mar at. in.
SOLUM A 00.
SPUHYARH,
WoiMLurf, Hoogftun, ifiinfo, nab.
UXt, A. Bar tab by
B0LLBS A CO,
Oaa.l.i Kaa da CotegM,
Mseaaaar Hair Oil, Lahia't Extraett,
Fiao India Rubber Droaatag Coamh.
Blaa Woob Bhawb aad Ttatalbg Ptelaa,
Fin aad Com arm Pea aad reeket Kairaa,
Biaa Steel Saiarora. CemmM flat lira.
Tin.od Spare oa Cards, I roa Taakawtea,
Qalriaiaail Pail., IS aad U tea.
Galraaiiad Waahiag Tab.
Perforated Ratal Ike Ceatrifagal
Ck.ro. a I lex Iraaa,
Bright BaMteg Wire. No. 4, aad .
Fall Aaaortm't of Beat Badaad "-gr' h
Seadah I roa.
Mania' Yellow Ratal Sheatbteg, aad
tiao Nail. Bteak Tte,
Galraaxtead Iron Papa, Uaa, Ires.
Porosa Water Hoakeja, Praaeod
Cat Porta Oteaaas.
Hahhaek'i Pateat While Ztee Paiat,
Bubaaek'a Pataat Wawa Laid Patet.
Bakbato't Pab Boiled Idaased 00.
Blaek Patet. Pari flreaa. Bad Laa.
Caaatb Soda, BaM Lag Pabs 08.
A large AniiMiataf
German, English asd Froeft
L tottea Kstreet of Raat.
tearba Ceadlea, . i, aad i te a
Cltraaaria Baas.
Caatar OU, te tte aad gteaa.
t Salte ia balk a
JToau of Tmb, Birth Bream,
Wrapping P.par. Market
Doaijoka.. Cork..
A...,rtm.nt ..f Blank B-,ok.,
Pre Copj Book.,
Aaaortad riaoa Roraa Roe. Hem,
Bpeaysra, Bin Laa, Leg Lb,
gdi.h "aat j Ratlbaa.
D.roa'i Eeroaaaa Oil, b paeaat aaa.
It l till l Ii A Oka Chaa7paa, te eta aad pa.
Baiaart Pare A FUa' CBamaagae. da. tte.
Uoak.teaaarteaadpbM.
Ote.tejag.Md-aaaate.
i trte, ia rtea. eraaa Waa..
Boetaitea. A C.'t Brsady, ia gtest. 1 Is t
BawAalhM A Co.'. Bread;. to ..eAa.
Oarmaa Ate aad Lmr Bhw, ha ate. aad par.
Jafray't Kdi.bargh Ate aad tawt.gaj aad pes.
Attanmt t iareia. rery Sao to
maf ,, ,rlient of 1
Bitten, Ateaaal te I (L
OermM aad Bariaa Cigar.
Fire Clay. Caal Tar. SAaatkaM Tar.
Bteekholm Pitab.
BmptJ Petrateam ktetwate far
Oah Boat for " iirr.
Bla.. tom, St.. aaa,
te., Wt$m, Its..
BtaV. Baa.,
St.
The ae naeiaad wooc. to rat bar warn a waC
rrted Btaafc ,w aa aaad ex aaaaaa tnliahl. aro
brad for rate ia leatttte ta rati lb trade,
aw- Order frea toa atoar Idaa (Tted t breast
tM
temfabaa. to per eta
BOst Hay.
aaW CALIFORNIA OAT WAT-Sw sate ,
aoajLM a c

xml | txt