OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, September 29, 1875, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1875-09-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

THE HAWAIIAN GAZETTE
a -v :i3ttDBXT rins.
BT HENRY M. WHiTNCY,
Hr4r,4? 1rmit.
.T&MLLiKS PER ASMS,
iraaxr r.r ArayrcR.
.aaarrtaar. (! ta..
THE HAWAIIAN GAZETTE,
A WEEKLY JOURNAL, DEVOTED TO HAWAIIAN PROGRESS.
I k.trww oar - rTwrT'inr
T3aTJLfr tlH " I I ' -
UM la Ivt 1 1 M mimHM MM
iti-lUk J I Mi i not i aoi ai t a it w
to (aaa ta.ktt.. IM m awl iriHriiia
i. m M MH l4WM
a. to Mi MM4
Vmtetstrpt.Hi4HL.n I V'L. .VI. .M. nV.
HONOLULU, WEDKESDAY, SEPTEMBER 29, 1875,
.WHOLE NO. 559.
1 x-lal n4 lairrtiajr.
Tat Srtum (imn -TW SaBkawax art W
BUSINESS NOTICES,
BUSINESS NOTICES.
DM. r It, 111 1(11 i-ov
PRTsxriur ast strto.
u. r. I III I K a ..
sum nt skt mm akb eurm.1.
iBosAiraia.
IM'MNUSS NOTICKS.
KOltKlt.N NOTIi ! S.
J. H. BRUMS tt CO..
TV, mli aka paw Aw aaW ta tW.
awai auAiaaa. itui r. inimn, mm. . a
WILLIAMS. BLANCHARD A CO..
Shipping and Commission Merchants,
. WW. t at a, a ta. dark.
I MMa u STtLAYil a."., Fart .W ate.
, tk.rir.rfn.nl Miimk mi iiirlIWU. I i IBWnini M.U :M-u :
. mj tWI tWr Wrr rarraaaaa IW Wttrt MM M Mh I Ma tit r.l.r..... a.... ... , a.
.. . Blllll Al tWAm. Marka.1 Jfc. ltl.Jl.I.Lonllllll,.rtlWMI.i - ..mm-mvmmw.
cv nr. aaa ai.aa.ar, .a. 'vviieby tt sati" ir-t-a. u r-'--. 'mwwvu.i.
TW .... i.Iiii MM l takn aa. mt4 m I k?-W
it. tW ittteMiI. krt lisi-ai :.t
F. T. UAl Hn A Ca..
'. .--1 i Cxxtaaaata Arm. ui
X. SI run fttrrrt MM IXtan' Halt.
Coopering and Gauging IhkMi Shipping & Commission Merchant
Ms, IS Fort Stmt, on the Eepleaade :
TW aaM aw. bm.Ibb WaT W r.trW a tjV
tV. in. inl.i .iti i I mm aWakl w Wi aaa
. trr . . .
iotan.I.oi; imswieo! U OMlWll Or? (Modi ltd . ,. ., ., , nn . .. n tii
UOUIBf. Ut Cftpt, !..!. Jim. IX Itn. Mtm
111,1 1 1 " rrirKfi vi,- iiim a. a. 1
HIDES ! I1 "'rTnTTru''' a"-x
t' Ml IW SmJMI nw: u
tmrf- u
if i.
(mtetv.'
'
1 .
I -
A Liaii. trtar tart It m iImi taal Mn
a m tat knak ml atinMil aaaaiH- TW tMal
I tl'al mt tkt 1 1 mi atta:t u i'.'.MMV a
-- Ctt S'.i.PM.HH a ytai nu.W mm
m. K'tat m t wt t mmt ml tW WW M awni
tw XMV.M. wta ma Wr tW rtW tar-
t.Nntw
I FVTI RS A HIK SOI.
nrpcxTEss a.xi diaixxs ix ivun.
aW t..i lail WaMtattMV tarttUwC W laiWkt
W j'u . c HmW. a. )C4i
t, EM ( HOI. I ll A
HONOLULU BAKERY.
FOUNTAIN SALOONj
SS Fort Strtiet,
R. C. KIBBY, PROPRIETOR.
Fawat a tar otliwrnla h .
MAN i m m isi o. vi
WtrKJLi TO
rt y. n Mai N. MM a Waatlk.
1 II- Wnattl W Oat A (i, rrn.-l.i.c.
" ".y Iw. lUmrit, r..ik Mai
WO Wa. M. T
BOOKS STATIONERY
The Basis of Our Business.
Mm T. T.. Maafartrc mil tmth B.v k. mm
F ucmuiaW A. W.Bnlla tWaWra uJ
TCTNJ flllWlJ ...jaf .
rTTtftiut"
MalTtaOMMW.
ivitwa i wwmtM m Mi n
fcnBt aa .fc pttyata aaa t. tt.
alWwa a MmtMha taw nWtvaWta am W? itaaawat
. A -Ail wwja umwM. w nil -
Wlk W aj. Wa b,mi atMt alU W taWa !
VWl. Ta. -. . rH.if tr itm. I. ik. .. ..4
naMaa W Win Al iWiiii iAMMWV at
tttlrWataat at aaW t Wak tWtk.
INSntANTK NOTICES.
BoArd f rsicrwrtlm.
AGSIITA far Ikt Mawallaa Itlaatlt.
Piilidf lebiA Beard ef
A HlRTI Car Ula MawWIaa Itl
rm wilt
c iktoiiiio
TM n.('TII
FIRE INSURANCE COMPANY,
R
r aMMIA
INMA IX. i ill n M mii.niiut.
iTn.rfn.la... h."""" II Itnunn wtrrti a..ta t roD.-T. 1V u 1.11 ki.i wiw
r t. . wmwrnm WM.IM
I -a . . . - a. - - r-.a-a-rkv .v, wx,t M AWV
1 4t"Amm1, 1 1 rt4 HawAsi. 4vlsi(vik lvkRk. .
K. O. Hil l Jl SUV
c? Mk. rwata. OW lai Wtn! XmWaat.
kJ iVwflwl Wlat Sa
( Hi. T. VI I.K k.
Notary PutoHo. j m a w wwi iw rw arart tw
asd mr ru. asi su : -
Areat to take AexnowledUrmentJ for Labor . "
" 1 iiwiwiT. v THE HAWAIIAN HOTEL !
. . (m i
wort v a.-avxxxcaa
Karr V Fau.t lttaa.
Paaaki. Attira. U b
AaaTAi-ttr. ul IttMl iwi JwrfMI, ,.f ia
Aa- Out LI' rkriMWi f aktak IW.M ktpl la Sknk.
A. L. BANCROFT A CO..
oa.It at iMdm, r.1
iWWk fa.: W St
ii l iunia .
a tartataa
:x r:.k.-.--ASr A. Si. CLKGHOR.i A Co..
Cacarr. t7 rtt mmi iU ui jmuil w .-!. as taujeu u
a - Oeuornl MoroIiancUac.
wm . k . aaiK
w. . . . . . . . CVf-Mrata tai ktuiaui Mmb
l 1 . aJ mw. rort m4 Hjt.I Set .
. Un tW tkW
, tf iw arm.. aa. aaa aak ' a
AX tact T ir.-iifu: aRH art -..
Mmi. TW iua tWt a tu aa-i
atWMtit.wra.WW. tWaa.tr. HOUCOr'ATMIST. S3 FORT STREET.
(tutu f tWtt taWitatWrtWiW. aaa MMattMk g tiVWOUZUJ. H- a. Jy ; a-ataaj. a a taata
autaltitoi. . fAw .Va--es-- r - w aa a? 1 FBIKI. A I.k-.
tna k-.-j. p.- u.n p.,. a.aai. kaaiW " BlorilSIS AsB PKCTISIOS DEAlXtl THE PKUPRItrriiR IU M'iKI n
tat a XtanWaa. aaa ait aaa. Br aaattati Merchant TailOfi r rlw
, . " . . S. e aaait Mtti. Haaolala. :
........ ... m. r . tttnt i .
t.. -jr.:
'yP&& ap 1 fMB ; .'i?aSli
wwSB
pat
NORTH a&ITISH AMD MKBOASTILK
INSURANCE CO..
OF LAiaDUH AMD BUBCBHB.
UTJLMMJSHM9 vm.
CAPITAt. . i
IttaaHlaiai aatt lat.ai.4 fa... ..J. i
HAT SU1I At
MW t-H M ta.r ! rtr. -r- '''
Bk.aWalaaatwt-"'Mil a aaa it
..J M
dr un.l.r rtfalr.
la. SklB
kp norrarKLAaun
aaWi p uiAt.
EIiEG ANT HOTSIi
Pint-ClAk. ia Brery Particular!
r. mm . . nnn.r .. . . nr n.n n. . . . . ...... ......
i im .v tin i.ndH or in. rerwiraiBi ana (uissim Tirrtuil. n int wctk un nibn r. rpim ,m.i ktowh n i.i r..Tn-
a. hum Ttaai rnadrr m aaa ia trial dtm-.. num
.lai v i.w 3 pmm pr lar K IW tra.lt. IX
,artt. IW
-t-a st Ui :. c.sj
rxatkaaa. (aaa aaa at mM aW. aaa tat Wa aaaW KAWAIHAK. HAWAII,
tt-t.rtr- v.aliiiia;i.attWikittiii-car. J ill
..t J.-.'-.-cm ...-r- nr- ?! .. r - aal . :: ir .. . MMM . aa
- Ill I UA-t.
- a - ' ' ' " a-" P ' -f - J .
aWak mmmt aWnaTtW mm aa aaaaart
IVatat Slntl. rorarr or fla? .
M I IIM IN. O.
It mt tiUaa 1 -
Mt It
THE BEST IN THE WORLD!
ia HltalMa. rka Vila vm1 uJ
Wttaltnaal Bttarf WlUtatat It.
i-Uiri at- !Wflrl-.
aa aaa w raMIl : CALXjtitUAN. -.iw tot nutaarartarar aa.l proprtttor.
TW IkaakM.i .Vran nn tU! .W ut trWaa WJr
ta a ttaarkt aWklMlatattW tkaAt it a
H. HdklllD A CO..
EITIIll COXSZSSIOS' .'..' JT!
Hwaa ftj-tt. iaiiM.aH. .t-a.
F. A. BCai (I I I K.
k- iriTi Ri; a BRoniER.
GEOCEEY FEED STORE tad BAREST.
Cmtt jf JZ-.t aai F.-rt ttrtxt.
tAXvi-CI.-.
T I
A Paul aik ia.T-r ttraa a tri tW ttktr ia..
a We a tJ atj tWrtf aaa: u ant. aatl tiaai (W
ac7 katf Waa Wac ar a t-taA tr taa. TW ttVar
t SUt af tna.a kVaard at t t.rarlln.
- m. 1, j : f ftaakta Btara ttT Caatttrttkata.
Xfeal it Txaaa IWI it tWWnaMMM
la. to. .fir rata laaaraat. Owraaw w .-t1 a tW : artaftttkaa
f a. Am awrki t rain .-u :v t. .rt
W a. y tW aaaat f;iaa at wok. tkf arf. 53';
aa aaa;.
tW j AtifWr.
a-tta-t raaa? a ttC Wr A Mas
a I
".- aar- -aaar aaMlMn Ua. W a '.At
Aaa E va aW '. aak Wr rar ia Ka Baaa Ti
t w W aa-a. Ataa
Caaata r-ratr.
tiaaU-aa
. T. !)() -M 1 I .
CAIIXXT KAXXa AXO UFH0L5TKXZB
a-ktt Sa-at, liaWafa, affaatt Lrtnt CWfat JWf . Wat ,
kJ aa4 tatt taataa Wai faiawVn ll I
'. B. 111! l.lliia.
KAFCTACTUUS. IXFOiTEl A5D DEALEB
WII.UEK A. CO.. I' tNtraita-taftrtr-liaiikjawa. Ftrar.lM..a.a -
Lx-tWr. PJU-.3. OU. Saitk. Salt aad laiitHxf ikM CirtarrraatWaWaaAMataaWlTaaat)li. ,n .
- T XiU J! (T;ri i ;! . aa aa aa a aa a a ms mr
-a W M.hi-i.t I a, m a...- m,mm.
tarv a . -A Aaii a a . tw a . n mi aai -i..u wun amnn
P j ta - ... r . ... 1.. ,M rra.rr. WalM la Sp-Hta (VaaaV i
ia ,u cAAA-i: ... .., Aa-iata.lJill al-J rLOkJUv : iiwm; KACIIlVKj
Aaa. F.
st ua WarU
j r -
trf. a. ii !
W 1,-1 Rl SCI A O..
&.r, Kakra-t K-ack. arra jtrrrc. Bwaotala. B 1.
ED. HOFFSCHXAEOBS A CO..
tVOATXaU AAO C0-ULIJ5ICI FTICHAFIa. XaiyaaaTaitttalaV " a77? '
.--.. Oaka. HI Kl
OIL BLACKINC. , J
WATER-PROOF DRESSING
BBS
LEiTHER PREnKRTITIFE!
IR rut: oKi.i.
Tar it.
I - .Hi s 1 1. 1. IX llii)Ll LX ST
' Bv
Xaauea.'uraa r
J C. S. PINKHAM A Co.,
81U HAWAII.
Oram sa.-icr4 aad proaipiJjr
3nim ovna nio " " v
aa no Jroa a.' Sw ol . pur. whltr rravii ..f Tartar.
Inipn-irtl dtlrM arnl (naod aa Urt ytamla-a. tvrtiit Ida
ckkrf locrrJtraL
Alwa-t oa haad aad IW tair at lowrat prtcaa :
allaxhan't TftaM Faaaltr. la I caaa, a aufartot
jnBk
CallatWa't fina al Tartar. In an atrlra of
packacra.
(al lashan a l-nrr CaRl.h Bl-rarbaaaW af
Waa aaa Wlrrala..
FUB SAXat BY A LI OBOCERa.
a tao
Ortun af Tartar rrjatato aatl EagUak Hl
rarkaaalt af Batla. la krtra.
1MB SALE BT
D. t U.I.VGHi k CO.. Maiufariunrs,
ill i ko r HTBKirr.aaa i raarura.
aaa m
DR. J. COLLIS BROW NE'S
OHTjOROD Y1NTB
is tax oaioiHAL akd oflt oxrthfe.
rlB PCBLIC ARK CAl'TIOSED AtiA IN.
tkt aDfouBjaa lUttatali fraqaaallt majt. "(I
AXun
thai
: tka ruapjntm af CtteMirit ia kpowa ta C h ata -
uu aad iba Mtaical t rattttioa. TW faat ia. cklo-
rojrct t 1 - rt rr i in i lattnltd br Dr. J. COL
LI:? BHOWNH (tt Aruit Radical Staff), and ta
nANHI RNH-BRERKt
FIRS IJ90SAMCE CO HP ART
TIIK ('XDKRIII3MBD katlaf lata aa
Pdtataa Afaata at tka aWta Ooafaaj. art tlipa. I
IMr. rtaka atrataat nr.. ..n at aaa aaa ttrir a mi.
1.. in.or. r-.k. atata.1 P
laaa. aad a Harraaa
awx fararakta laraa. Fat partiralartaaalt at tWaMa. ol
vr iy F. A. MtaAMtTSS A CSV
C7AJUAORUiaA
INSURANCE COMPANY.
rartiiK rsDKKsiuJKD. auk jit. of tub
ML .bav.caapaay'. aara aaaa aawattaa
aa Carta, Kr.lja t aa4 Trtaaatt,
taalliKWU allW vwM, aa4 ilr. tmrmx.
tBAtJ
b MACtma k ro
Insurance Notice.
TU ASSIST FOB THR aitlTlaM Fat
,r MwU. LraiAM. r.ana. IUalW kaa r.
eairad iHtratliaaa ta raaaaa aw nail -I laaataa.-.
Wlaaa. Uaaalala aad Forla la IW rarltc. aad la aav r"
parrJ lalaaaa Falklaa al IW tiaal JraW, Mk IW
radacti. o. Frabt par gtiawtrt.
nrto R. DATTBB
BBMt jtfmmt Mrtt. W Mar, tm. tm. kaa
NOME MUTUAL
Inauranoe Company of California
THE I XDKJLBJUXKD A ME Al IMOtLUO
ta inaara
On Cargo, Fralgnt and Trdsssre
From Iloaulala to all parti af tW world.
Coaatera by Hpftlal
:
On :!'.. n-.at rv,.ra
311 17
w. a. inaria a ro..
Atrnw Air lb. Hawaltaa Iaa
FISKMIN'S FTiD
INSURANCE COMPANY.
or 3as raaa Cisco.
PISS ARTS SKASLZSra,
Cn.h apitttl. (.old.
Mj TltlB am all 11 aaa aa aarafaUy aaU.ta4 naka
Wtil djjtxikktod. oUart
11111 UMII M linil TO "kOM .
Losses Promptly Adjuatad.
BISHOP A CO..
Ut It Afaau W IW H. ...... la.i h
w Aa. HU( III M k.
SWaaa it RtWt Aa tat mar SSSMII atAf att Ut aru
aat aaartAvX. mtlicmmi. aTTOATAT-AT-LAT. SIXO. Havail
Baiil aa. M if r k a t Jtatat. HtkaW.
ka
r a
aa a Wat
i mM : J
-TW
Qaaaa TW tWaf Wriar W Waa tot - nr-aa."
r acaar tWtt ia U at ta BW tay af W Wtaaf
aaE tW WX aa it rata kr .
aaai RaRBMM IW laaaa (taac aaartakaaj aaaa
fW BBB qpt
OaL. raaaat W a aaty kac Waar aataaaaa k a
aa a aaaa W mt aarr. vadk a kaa al" t
-at X Hail raa . ra Aaa !
ka.. a. aaa. - Ta. ta" ajaati M
Stoat A - kt tw 1
Fat aW TW 5aJt W snaa u (t ia a-.U.-at if.
RltM'OIA. UI A JOUlkOI.
MERCHANT TAILORS,
.-i IkU rB.w.1 ;;.-. I- . T. '7
CIH II. HKiMI V
aiToxxxT Axr co-xixllox at Lav.
SOTABT rVXUT.
lad Actat ta- bkkt AMatataWaaaa tf kaaraaaat W
ta. akatkal aaa.
as y: 'taittaj Baatjg b r jl
EXH AStU T. O'HAI.LOBi V
antraary aaai SavueJar.
in'ivi UROTiirnii .... ..a..
II A IB A B A Ta a. II A 11 11 I I II BVa Ra. . . .v... aw. i
rapoaTxxs ax. wROLxaaxx bxalxbs HATf W.ir nm'te-
la Ftikiinlli Okakaat. Baaa. Cam. Sawta. $Waa. aad , 1 tni Mtrtl of lot fraptrtlioa bktt Btttr kwt pab-
' 1 "- -t ' -a- .- .... A.Nt-' " ' - tMiBaa IkBaAat Aal WllMlB nil
i17 ' It I ti 1 K tU.. MralF-VR aoJar tka aaaa. .art Dr. J. COLLIS DRoWNKS
1 a l KEHZ, mmmtSfCgjgk CHLORODTNE. it a tpurioat imilation.
CAuiiUM. wa-LBtaaMitrsir n . r. aooj nate j
tkat Dr. CoLit Broaaa wmi aadoakudly IW iattaior
! of Cklarodjaa.
BBMKDIAL U3IS AMD ACTION.
Tkia littlaalla ttaidy afalaaaa ,alt(, rakraaktac iltap'
. raliavaa pala. ralaa tka ajaUa, raaloraa tka daraatra fuoe
U. ua .tiaaalata. kaaltk; attioa af tka MCtaUoaa of IW
N .) , aitkoat rtalui aar of tkoaa aapltaaaal raaalu at-
Ita Raj tka tw of uylaa OM aad yoa.t aay uka It at all
Sakafariarrr aatl Dralert ia
APOIHECABT AKD DXtfC GIST
aa- tt aw tarrr sirtaakT "mjkuT ka-i., flLL, KINDS OF SOAPS !
At. H. Ill K III la.
No t a r y "Public,
Rgtj Btaaii. Mk-1.
Leleo. King St.. Honolulu.
. MCnOS A5D GOAT TALLOW WASTES, h.an aad tuaat akta ra,auitt. Tkoaiaada of panoat taa-
' tffy to ita aamlkoaa food aflkrtt aad w wdrrfal carta, akila
( - S. BllirOn, A arliaarrr, . . . . . . aaJiral a. .Ilol lUTlrtaaa aoal aat.t...lj. a..o. u I.
. ... T 1 "- - - -' . , n nn i, iti r ii i ii ii rT in i.
t.i, i. 9 c.. aakTRaa v -nin . ., 3 ' 1 . rT. 7rrVr' "aw
1- , : ; ralfia, Wkooalaf Coafa, Craap Briiaria, kr.
BXTBACTS FBOX MEDICAL OPIMOMA
ratat u Kt afaj atktr RS A
v ; . v ' . "
a aaaftaa kat aiark W ;
aaaa Mt aaai aaa kit
aaaA tW a tan mt tW aacat aaa
Wart' a
M a I
nilrf ml
k - A kraaek afpnaat W 1 a ky tka
ym. :t. i.i.i-.f a ii :n ta.- aii
MM San laBB.
.: I aa . . k-atas rw
a:; . a- j :!
at Mr. In
Saaanr a la."- w W -aa- ua ptoie-i laaa
l a araaa a
l mfl
a ktaar mmr a t
Em
JOH1 St. PATT,
Ji-ary Ftkiu ui :?aauuiaMr tf
Ira. it rf CtrWaa at M lk laoA I aiwi
C. EaaJt.m 5crt Eaob . jj :.
Dr. W. TBOl SSIU .
Oil Aii r-ii i-.t C- .-f i-.:
as Koootxur
aaWi aat jmmx "
THUS. I. I lllil M. jt-t-CAirvt. j. a- ataiatat. i. r.
t:t suticrer, Hews Dealer and Rook- CASTLE A COOKE.
aliata"i aaa Oaaaraktt Rtrtaaala,
BARTLETT SALOON,
tt
D. TF. GI.OVI R.
Catact mt ttaaai aaaal Vmrt Straata.
Tut ratinsr ass mdst or alia.
ariTf K- t SFTRTrs afwart to b f xxt : tir Rar.
UFaahiastaa Memt Harktl,
5.x I tair u- Lai. ;aaa katavy. Saaaaa jtraac
F. V. DCXa Fl nailil.
XaaC Iitat txi Tatl af tU Xttt Qulity.
Aaa&At Fart fa t Bf fatrkr F.rt fatjArtt mr,
a Wad aad arid at tW Una Markrt Frwaa.
aa) Mian tik" n 1 1 lata MaajraTMaaMa. py
-13 U ATrtfA D A D U S3
rnWI WUIkFirnB . Tk. Bjtkl aaa. Marl Raain iiiaaaalmul totWCollata
I af Pkjaictaaa, aad 1 T. Datatport, tkat W tad racalrtd la-
FOR SALE ALL KINDS AND SIZES ! . JaI
"PWA. "AA, rtlllUU IIIIU Dr l it. Mrdiral Mtaalaarr la Tadia rprta .'Ifec .ltU)
AT THE tWt ia atArly mfmrj ca. of Cklara ia akick Dr. J. CULL I?
COSMOPOLITAN GALLERY ! Bttracl fraa Mali r.1 Aaaa. lu It IMA " Cklorodjaa to
ptaatrika-l Vj -mmt mt nlkiln aadkal ptattltiaaara. Of
64 and 66 Fort Street I t JStla.w'l ri"'M
ITE BEJTT Q I 1.1. ITT, b BE A TEST 1111- : .avi , V7kZrZmirmZZl JTT" JtW
tart
I ETT. an-1 a:
Lowest Price
' laaaaaa. ralaa at Ika ratardj. tkat aa
r tWiini ity af adouaf II la all
too nraata
Atmor-
rtaaiaa ailkaal tW vorda "Dr. J.
r-i ii m tint ! a" il, n.. ...m... a.. mm fm . i
ALSO-Paatraila to kraa-atj, d ,l:ly u mtmt MtiaaarataaapaaVta aaa WttlT
iTpailBlWty.lWiWLOWPBjtiof . j a niratanaa
binder.
sr-:a Dralrrs is Gftrral tfrrcfaandisf.
. . kUAt fArrtt, H raw tit, Ha. t. tan MMMA
$3.50 PER DOZEN!
i-j: aval a i
BL L. t il A-K.
HO, Oi l I.I. SOAP HORka.
BY W. J. RAMFLIRS. AGE5TS TOR
TVk? IhBBBSBRSMTat :Jt ara mTjb-Si at JlMlfjSM i lit ttaaa. TW UavaU - ISRmmB f TmRRT - f Baaa- Brt-Jta,,
" a a - r a - - V r . I r" f BIMf-trra R
dMkl . kVaS tt al I at II I . '
rwOrara.rWW.LW.. . f Tka EtWIa FiaaCataw. UHOinBS EffiaiS lltOR THC l" HBSI nefDS
C A RATI I V RaR A kf CT I JL A U rAH U At A riaAitTATiUia
rnifiib i kwi rinnk. t . ( f
Crap of Btnr f BaBsrior aaslitj, ow BBwIiif:
Ksh. PonltAT, Vegetables, &e j taH"-AOBfFLD a co.
WAILUKU PLANTATION.
iW iu.
Laaaaaa 'a Waa nifkr Sat. aaa kit a-ala. m ,
aaaaj a Oa taw ttiaxa aaar rajri. Kf vwi urra Scaarat; at tW tiiri nan aad yPJ? aaa rra. faaajr ,,
aia rkr- Aa laaa tar. aJrWy a! Fa tW . .
wiatat. aaaact ka Fw I a 11M - It t a " . " . BY W. J. RAWLINS. AGE5TS FOR
a-A-k7-,a-,.lnrtt T 21 1.', P .LTTkitlTaaT idi 2wXa
; . " aaSSI MM aa -a a . ; M : . " g,,,. gaW TkJ at AA W AJlj K LU., Haaaka. FUataaaa.
. at paaaar mmmm a- " r t aa. aa. - raiaati a aa a. dot.
-wv-atakWy--V tia - I Waal aty TW paaaaaT lwAar. aaa a parcaar a tW ( , zt aaaaa, I BISHOP A CO., . . - - ,
.aw- rw, a ana aai im WA.W TWwaa i SHIPPING X COMSStOI MERCHANTS. T, A it n T, c R"?. ' 1 I
. . - . . i ' ." . TT , . , . aaaxt..1. goaoLILC l I t HAWAIIAN IaLAXDS a tj
,'r. a-W-.a-WaH. WWWiprtHa-W.watf W AS. WH A CO.. . rrat-a' ixaa wwaak. W-Ad
nwaiMMpwaaWtiaataWt. $i.tW, papakva. u7 aWrt aar ka Wask. u t II II 1 1 Rll H II I i Tliattritt aatl taanwua laa aaaa at liimT-. r"wi" TW Pwarirtor kartax trtrtt-1 a arax aat eaaaaodjoa
t W a W WW- SaBat kaa tt At fraaaa CrwAtr. t, W ai tf liTJ aatattar iakaa MMk. trrx I.wTark, VESETIBLE, FBOiT IID POOLTRT BiRaTT,
. ..ar.-t-WkaWart-rrra, w -A - W. Fa-a -a tW 1WM ffaWa-ty '"" ' T ' FarW. ' gfj?5 5 IjfLJLS .
kaa aa k kaaaa. kat aRk Btat kat at Aa Star mad BRiWaaj TW aaaaaay aatwatl hpaftarW ATOM A HIKE. ! TBf IrTtTTrM BBS pfjlBnBBl A",'r. ' aSrSaatlarD
la!rTl-"Itia!W Haat; Mjmmg? mxmmB "iT a. BA-rt XatArr.-k.
SMWa, -R I A-t -V kraw . aWaMMtfa la- Saa At attkBr aat mL Cda-Miar,A-- .kit WfawaAWw-w,- m.1Wot.. :ilawT "
aa aar. i it aMt-lJ --'- ' Aad gvaattag.atwIMWtWrRaaaaaa. la-iy I Hgg
kWaT-T mmZZ LZZmiZZmZ ZTka-k. kaTS aX. W. a-ktek, A C, ,.(, MUTUAL
aaMW aw a rfaa tAaaaWaal aaaawt;. ta. rt- aa atet kWaaWyky ka aawapir in Win aj, CUaCari tzi Ctaan; Caaaitr.nt XtrriAsa IX7CSTX3 AAD CORXUSIOV aBlCHART ' I I f C tJ C 1 1 D k ti P C Pal
if.r .tfA WWW Wa taanarvW Taara. a fat T-I.J paaaaa aWaM la-iatjha-irU -aaaaaattw Lilt InOUnAltLt LU.,
aaaa aal kaa! ami fF T w-a ta taaw a tata ttaai. Rrar. aaa a -a- c " " Uayf a aai tW Uraa-i Cataa-arMa,
. . . . .. - aaaa mmmn m, mmm- - MrMfa, tad Partita Matft i f aaa aai I aaa. aW OF
aWWrktaaaaiBa t. kataWpW la ." I ir ! aaaj fcaa aarrW JOHN X. WATERHOI E. : ...rnSoaw,! tkafay j
' r'f """! IT"? , aal .tMRiijatrWaaWaayMar.kaiBTa.tw iarMXTIX ATI XXAXXX LB GXXXXAX : 3J" O W YOrlS..
,,.k.i..aai.f jiaat -aa,. It a. Lr ; ttw. . -AT-aV I . AMWICS rittll f.DD
"TaMMtt'aJr. rfwtTwwtwWatl llT'rWtw" MaTVwT MCTKkRRIOXaV, RARKET, Q. BREWER A CO.,
atayltllwkat day wTTa - " tw JJ" "171 kT!a all" flaap c. waller. Prtpritur Sole .iaSeiiU for Hawaiian Islands
--M.A--I.kw--a -Waata Wpawak." atiaisrapaAal. "uji arrrt. Baala- WaAaaacaTTa
kwatya a T- -I- . aa-Ma Al-Wt. . ,k f Wl. w.atW I ssXEat A WRCaKK. r RixrxXA aTx-oxra BaoaMttOTX
racFar-ary- TW ka WaWatWrt aa. kraa. aavat. mm ka. IW I ia.k.1 pat at tW jjjMJXI RAKI2A SOTEL SIXXXT.
F. - a. yat tar. wwjk-Maaapy .- - j aawka- U a -- ta, Aa , paW Bnt daara knaf. Brat 9aav. MmSVC CEllMaaT9 fTBPS, fatM S9. 1 TO 1
aa. I-k. w'rww. 1 "-WW. W "111 a.Ja.ala-l! ZtlfrlltWt. ar. HONOLTTLTJ IBON WORKS CO. MTBtXaF BgaTBM5
f a - r way W aaaaay ttv - W"ty. WtaWraataaal ta a Sat ta- m . titiiii. an. ' '' ' P rPS
kataWtMMk" " " 1 ) aaTwl TSXF I I iIwm Mi WaMM ailli I Vmij MBla CRajTBtoa, Apw I Tr3 17 " ' ' "'aa i A.
ML Uraai BaaaHl it. Btaawkarr.
r Jl la Botilaat U. lVd.. a. M.. aad ta. ad.
Imu I. It. Fart. W. U. Straarraux k Oa. aad J. C.
at-aa
.1 nil SOW CORING I aad for tale
qaaatitiaa to ruit parrbtttrt by
... aa AFONli A ACHUCE.
NEW ZEALAND INSURANCE COMPANY,
pta
FIRE AND MARINE ISSURA1CE.
i r ab!.ih Ef. lata
CAPITAL, - . 11,000,000
rWltk anlliuttrd habUltj af tk.WklHia. )
" Wa to t vrn, praaaw yaaaadt- auaaaaa
laSURMCE l&IIIST LOSS IT FIRE,
Of trary aaa ilillni of pn.paAr aar mm ifacad wltk
Merchandie, Goods and Freight Insored
ear Lomm can W Bkada payafcta Is n nnhMB
U H. OWES,
s:i ij' , At Mr. 1. T. w.nranaw i Ataat tmt
NORTHWESTERN
Mutual Life Insurance Company,
MULtrarKBS, wuataaaia.
AaBMTM, Rl7,000,000l
Tars host art cemmxtl umtiti e
COMPANY la iW WatkL
CB1ITIIID IM list.
i ef I
Haa tka ainaata af Waaktra
loat a dollar of la Wtaaa aai mt WW a jmr mm
kaafs promptly.
For parUcsAar. apply at iw OMw at
w. ta nam a orx.
Ill ly
Pioneer Mill, Lahaina.
NEW ENGLAND
Tiiuuiri tun ruriTiun nniiniuvi
riASPBELL a TVRT05, Proprietera. lUnitLL SHU JffiCLIinD UUMrArll !
EW CROP NOW CORIXO IN. POR SALE
saatittaa to toit parebaaart, by
kt-atl C. BREWER a CO., Aftau.
MAKES PLANTATION.
IN TU K
Mineral Kiag Hlaiaf Dutriet, Tulare
CoaatT, State of OaliSa-aia
af Staefc aw
rserra -a
O. S. BARTOW. Agtnt.
THE OLDEST,
LARGEST
AND BEST
LIFE INSURANCE COMPANY
la take I aitrA Rtattea.
SAM'L O. WILD EE,
kat Ita ajrrat Wr taw BFaa.ilaa RMaaaM
COTTON DUCK,
A TEW I7T kT THE UWMFJCI FAO
ra tarr aa
mrw Crop of Ratarmr A Malaaara
NOW COMIX O IS. ASD FOB SALB IX QUAN
titiat ta ait parekatan by
- SiS-Ja C. BREWER A CO.. Artatt.
HIDES, SKINS, TALLOW.
ritHE I'MDF.RSIUMED CO.ITIKIB TC
A pay Ik kifkttt aarkat prior fw Dry Hi Ml,
Gcat ? tint aad Goal Tallow.
iSila C. BREWER A Co.
TO WOOL GROWERS.
rpHE rjRDIRSIRRT CORTlRTTH TO
X bay Woolt al food priew. Woo It toaiag to
aarkrt tkia Sprint particalarly datirad ta aita
,'ms-awi c. Diiwn a co.
SOLE A SADDLE LEATHER,
Tanned Goat and Sheep Skins
COSBTAjrTXT OS HAH9 aad far SaJa,
fraa iWaaB-kaawa
W A I Jf K A TAMMKBLT, C. IOTLBT, Praar
UJ.'- a. a CXABHOBM A CO.,
A NEW BOOK
ON THE HAWAIIAN BURIN !
Shortly Expected from London.
TAB (TRBFEBSieFEB WILL RBCRBTR
Saw f n.ilaa Maw, aal ka aaptaaWat. a W aaWw
mt
m OR TBf "RAMJaka
kaa Crater af Halawfcala aa
i kt tka Wak Blki mat ml
J aiJ .o ;
raicE
H. a. WMI I MKT.
Writing Papers.
nru cap Fr-am-a, m aad it aw a
laWaataii 1 1 aad) M
at Boa
nmiatlFaOiiHi
anai aa a oa
Per Ceylon. Direct from Boston,
PURE LIME JUICE
Warrasted to ksap as ta Loasjett Voysfe
Io 1, t, aad t taflaa DaaBaaaa.
Prepared by Ceorge Morris
KAXIBJ, OAHB, HA WAI LAX ISLAIM.
r or Sale by C. Brewer A Co.
aaa ir ,'
Australian General Atlas.
FWaaktby
H. m. wuniki.
A traat tararr af aM Hi j I Wa W Saraawa
Foraaaa br
tw M- ML MMJIMBI.
Far the Ladles.
IWa.SL aad kVp ",! mZdVmmTZ
Wcra. InaatM, Caart. FWary. Oalaraf. Ac la Wwbw
raataaa, aW w awae :
AWpwtal. fatft, AMaa
Bead. tkc. la MMMMMM
rail arxl ,
For the Children.
TWra art tarw ttytw of aaiau tw Fawr aad Mknw
apaa ita BMW. Prwaaaf Waaa, aad Owe Fitaaa
IWt aaw ttyAtaM at flat MBt I i Wabtr
Mt am a. ml w'kuiaai.

xml | txt