OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, October 27, 1875, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1875-10-27/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

41 IMOBU
a aa ax. a. a r ax aaata. & tXatSJL M tBaeaaaBBB. i
i ii aa- at wn m
r atnonMaae aaaae wm to (mm en m w -
i- .1
Bam kBBm tX-v. M M
!1AAI1ANGAZF.TTK
- W M a Nk . A i& ail
a TKTT itt Bak Ittl aaw .taa.
r kr to aVraix tmt laa Fvv Tata vaatrTTBt After rC k
vx-Nwb-.b t- W v-earo Nc- ' f-x aa aa a l rvK-
,s a -Ik MM I.' ' aa ' lll'i ii III "
ta -td lata al ite .ecr. aal H-aed
r i I ktag !kel k.-a't .vtkl Jr'r Ik Mhvthl
! a. ll IWl l-it.tk Baaaca vat Ik Brail, tk
taweeaa Bail Bx.i. draff c to IM tea'aad la the
tWacS at tat aae aa Ikrlr trka.'i -ko ar
shhti.m..
afaWIBwt aMaHHBaMaPaVMMHBnMR
For San Francisco.
l.r.OAL
7
B-.-tkt watt-ted f." ' tad a a
a-raret t tVt nrtl, IV twal a Bad tea atay a " k-arj to hi aaa n. vj tkxaa?k ike
nKlMV 4.VT KJTK T
IX1T M . tllWlT.
OCT K
TV fact a; ia ! aeaAe af
aa.aaa a k II tad tat tkc K-arary N Tori. Stay JaMV ; a Va-ar; a ar pat.. ,Hi ahl I nMf
Hum rr. a tin- he pas W amittMMMrwt!. l'tri.l Tattrteort cee a, t,, rrevi.ee It. tc I Kaarttad
i i
rt Hal a "-
-" - -.x- t .-.- - f mil ww lbbI aaaa tiBkitit a la toark t Wi,.hkTt Quick Piepktrh !r 'he bor Pot?
anaMBBaMf
- :. t.
aT . ara
at- jiii' c aajia am aaaaaraaaaM
a at jr i i mf man ifi i mil at
V L Bi aiaHIII i aan I w w laarawr
I i i ii - aa am aa av nmwm aaaac
1 ftaaa dw wr-Jr' aaAjMaL ,
. .... t mtm fa OM ir.i i .
am naaai Wr ka ai an an: tavs ,
totnarai tfeat aaaaaaats ar a 5ai a ara.
vf ar Weal i, laaaiiin i .
it . ahi1 i in ii wtt nowM pMiiiami. .-wr 'j f Ta ai-i vaairr M laoat a, paj ,( i otm
fxv- W S Km -wm mi. k nana anr in IM IB tKt nim
tntliMath alr. waaMtaaW wtlkW la oa la atsw?
tw at Au aiunWf .'" C Ra ; j,y Mn.9 dtcaM 4lrl wkls
aa ar! tw ars aJ ' t tar ntaHlit. a4 awl Mare'"-"!
I: ii vma V nwiaihuT si fcrpk.-
".v- uxxt.-nr. tW a) a Itaaat l
ui a cw Naiawi. . waaj
a- r rMtai Maaaax aaa
ma im
r. aacv
aaMr a
For San Francisco
4&l Mary Bo lo Kolvrts ! 4
Wa itlaii, , aarrriii a Van,
Ktaa; atitl -Jw uaa: "fn tb laiWy
ata a a iimh aaiif. ai kni A.
W d WVa-ass xOMi fnsa tSr x w-
UJrc. a wiE aaaa da: ta fvwlartioa "
my laaaai '" unr at CmaaaaWajja hllMaa rWT taaifty.
, - a laaaa
. x t. V. aua tj H :aam IVyaaai. ttf l i rtMri Tar '!- aayaiax. a H
Siumi Lw. (TV r. N t S av n. m. , T i,Jr M. aa ka -aVrrj ulnra
a4 a eairis Uiprt caf x! avtvaa i j,,, lo (btan, aal au !
- - - . ft ft aft. -v 1i iflu a I .ft k. ft ft. ft. .. ft ft ft Mft
ta jnaMK Tnaf as " - , a.M lata II h, i a Uk'iN finua mm Taac. .
At mt n. a.c it a L a tW xaaM axUa: aa4 a tK aanlm WU1 ttWal Mipta ftT till T1 TVrt
ta aailir.vaa aiaaa Ar fcf a J ll am cairta. w llrlT ky ; Kl ima. mhI
tte m.nt.x a Max UaaCat.tk N,,v , ltM(MU 1 ..y M ' rmik ram wa
IK T"larrantajr-r-TwrTiii n
kiui ii.m iikta tia
" '"T!Ei?Tiii-?Mitii7ftj Jtu.. .. ia aa mmtmt
-f .k. it, r iiiini, t a maa
ia aiii tikr t .tafcaaa 4 aa aaaaa aaa Na m
khkt .to fm , iwaaawi' ana ua aaaa iaiwi t
mi r t m flki ! i m aa .aa la at iwaai
. r i. 1. itMM .r aa -m-
w ax .iai" m. aa aa paaamaa
1 ..a.ii iwa ta. np ftvf aaa ma. w m
. .jKifti ,i i . a i .ii w4 w ww aaaai
I ir raa im f
vtaMKK a. tu . aaaat fan.
fcm maa.JfaMa.a . ira mm
ix ra f aw aapam. van aa
.Mfck m Mf m a mmt U
. i.n , hi. Mta au ftftim ii y k n Mta m
knaaa; aC tk M i ' in. aac arc:
Hvaaa. TVftelm Afrr it pwJ at w u w t-r.t i.- j iwi .vtat., Tvaa( tiH tra lar. to m ikararml
rJft!r
ixm. j x .
aa m ta.
... . .
. t. lis .Ktl
ptl . I.lfti.1.1. I
. I. -I, r g .1,.
at ta tu a
kaT S, it Waar v I: vvt
k5tr -.fttt: r.-trtis mZer?sx 4ta-.i .xmr.-."
aa at arvat at all aaar Weal aalaariiaa ; Ws
a am lafaial a iarkhaj;. at St v ia
- toatati Vy aW at t tt cfcaraaaa; Kair trtvt w Ik Pact? .kvimiMtW tiaxuaj la lam (.'karckr. Uj at;kl ' (TtV DnilfkBa(l Off POT!
1-L1 -t .11 r amaaat Wk wyaic . kw- rMH,.WJrfla(aaarfun"tk' i rU' rWIUOHU, V,VBWI"
mam ay au m i. ta intttA it a.si , tai B.a riant.'
.ip -- , ... ., .. . . v.; , w, ill Jane Jx r alIiiiiDv.vrci,
V M. MitRtRT. mUHTam
a ' MMRt
-'tvnMal at ajaiat aj ajikaajatk33r t" w: t-a-a
ii ii - r 1 akca. m if tt Woaataa w i ii I 7 k laaatMal
aaxa-aa. Sw- amfVcarCV a3ii .1 1 fci iraa. thr
a aaaaaa t. 1 1 am aaa ffiiaa aa 1 a. ar vaaV aaMtn w ta aex. Iqpt:'. a
i 1 at "T x-'-T t i".7iii t. mmali 'iTaf I oj i m at Afrit isv. tat at ait iaacvitt.
.m. latTaaTja- mTiatt artaav an- W tab. .i mffi
am -wmM m t- ii in. fc. j-ium. j-, . s irf : f.l Ml
rc.s.KC .1
taar .1 j.....t im naaamiaai a t am ati a tie .f wx-ts a-aaaja, txaawt a.t aih-m-J ta. aai mam .t am
x- nt k-t" '.Se 1 l.rtaSaaic ttVart- I. t?l mtL aat k4.4 aaaar atav aa) kr ! mami aaoal iwav.il atkt a krr law
. L in ia af a I Hi at tkit ciaall 1. Ta . mUktxattK at IJa" Sak ia- rTOk. iw a.t imn U. aaa ta urvarrmtVwB ffm'aj mf ar t Vjj K'Kk
' nra.-t iv mgax bi UbiHSkV joi a x.- t ktl k awl aaH II I aa tkaaltay atMaac. . - n ty " akaa il ta wit4 Ta awra-
' 'at Qaaaaabol !tc: taat t xR A a baai- ! A tU '. " H K aaa
-- .raaoi - ' Mmcy twraktl y tkvtW. kat a taa-t 1 ma tit tk L.v.1. coailnc. la. txI at.iWa '
. rc-at- . ar cski- aca-xJ' W f . ,p W, ot, k. ka. a
1. . lae llilllaja; aaam af ; h,a bwt. am .4kei lifWaaa- IW 1 Ta trttloa .r K r rr.r
Mgaaaa . a i tatr -T catk aat taataa k a aaat a Wnta. lattm aat k wartaiacd ia lk ck4r. kat
. U Vft. : .rCTftaEaiWaaila ac avf. Ow nn W Il.lki lal aitl It r pn-. aa Mai(4 oat la la aat aad lraat.
' tmi I II 11 11 '.H i Sjnrf (taatax. aa at a raka ttntat tkk UIni t Jtjx Tat aat tat aal cailmraL Tk tamHioJIa
taaat -' tw -- - - - ftftf rru a. ! T naa if kat ka aaataaHy rata. a Warm, f .m mm k ktaalHal a la Ik oikc piw. Tk
' 1 r- . iJ I 1 ' Tt I I I.
Will Sail fbr th boT Port on or aboot
Thursday. Octob?t 88th.
r. rxMafti rx
t rt' a
. vl l K' .t l'aKt5. twt
V o
en.
Vlftift- ft.- . . .
aaama
avf a'aiatl
tyiiMiai ml
11. I..
rut: ki uta tnt HtKK
two haw tapai. law ar aa txiw
Bvl to rtakurtt ia dlta and tJomiarcl a Ik
-t at Mat la Ike tati lv placra ta. rw-f M Ik '
n m ri R a tart a.
ajcrau.
ctltr . -t k at laat. iar.9. Maaaav
at aaax- arisk aa
(la jLattrtCttam ffwi. Vc. am ajft
- 1 1 mmi aaai 1 ta-
.tw-vti. tera kaatn. twt a war
.x: i.-rw .f taeaf aaaar raa. f v - -.n . . . .... . .
ia; MtajM kataaa; aa m..,!, mu t ia -- " - ak rif? W,n haTe auiek DUpatch tor the boTe Port
. ftft Wft.t T-.j - . ft- ft.ft I W ft - - ..J 1 .. a ft . ...: 1 1 1 1 t . ... - . 1 I . ft . . . f
w.&m. " ..ft..... .... - - - -. i ft,.,ftftft.ai. aik Mtrrvj m it a t i :kr. mk
ih 1 ir n r
I.! 1 x im ratr.i j
ftM.tr ftftf a'ttt. TtfttM
N ta tn ta
. f i.c-.-. .v aMr fticK -J. Ua I ! katx tajoy a Bllkt ttt; ia jkOVraat . ptl.trj wtra (aocltal fcwwtloa I y V tTt?attt.t m tfx. aa
m Im
. aaaa . ...
a .t .. mkK-K.. tt- avcii it a r . -
. a .a waata af tar cvaasxy naj iatBt. IT
Hw. ek.-iir ta rvc-rrtr tra:. aakc
. r -: a krtaw?-. -.:
. u' a aaaaf' : :
: : -j.:..c a-.-:.. . ..-.:--
aaaai aaV faiaata at aa. B ac A-car a
aatll tiamcgit fcr at aaat cajfat aaaava taax-
u-.-ar: ariuta aar ag.ia.aaaj uri eitr itat;
T!t: pSktvt ui neas am-c tsukt ti..
i.Kmt ia fatix attar at the Kwiautx 1 -
-j. . .
cw t2.a
t .r r... mmm m.r I I R.x um pk.- fc.a awaatTattariiaC l- t?kerM tmiftvin'iM lax. Tk .nVrt. 1
. . , , . ft--!.', aj . BHt, 5J Mt ttMitiwtmtt. Jaxawa Krm.l (o tc Ittr an .ul klkMk xm.
. si a aaaa fkt-. ? tk . tty . At K r ( ju--i Kiml iIbh tk ta(traU
"3t aaata Maiiall aaaW ia Txia, t j th. am Prata k Wta u Mat a ar'Cixak kt." a.kh r-amttrd a
j. KrikNtcaa :.- katf tarraaUa. .ftr aa ife arm t4 ky tk to la taai ,. -. .., ... .k ., ... Kal aa aatiaaaaV
.f can Cift-irCt. Ix tvSi ta btrjp aliai iar atmt of iaa4 aa tn aar! kr tk wn tx 1 -ran likrvl aa rxtra amtrN a.vtk of crrk ia lktr
tiOtV )k$ ia'i-taa lati pwara aft, aal j mtNaakaf 1 auk atraUW aa4 alacr orat- slam. Br aa a au alter larir aaa krarta.
..... -V.J. t i-- .-........ : - ..-. . . : .. . . -. t . V k. ;. . .. . .: a n.ty
t- - - , ' v. , Wi ft. - .. t.'t! ftfltark tlaaajdk at aal affafaa s.ivn-Hii-. rikts.. tiw i 11.1:1.1
"ir J-c- - Imtatf taai wi aar aat Ota tk (oar or Rt (uUatraa. aad Ik Ktar't ekaart tad
PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPTS
uur mA wcisco.
Anstralia ami Now ZoalanJLino
1
a
u r-kjrh.. tmm m Jfii m -. . 1-1 1 .
wattt. r..v.au a.- ai aat latv. im.xma
1 K.fttkWa. l.rlt ifcrtan . - Vnk a. Ml m a. aajMMI
tiia aa ttaa tmii.ua antwmMit
ta amy to fiiktutw4 rrk' mm uvju . aaai mar
I aar mmmt rt Itwrttoim ft ttv. (inpi (J mmaat a
au toftta. to uw arm lamta miiM. ml 11 1 1 1 1 at a
HIM ml ha tana. 1Mb a ItWHit rMmnatattr mm
tmj -f MUTtta
a ktrr a vX. . -M- XX a j msn. mm
4.iWlNiwttnr..'a
m I aa a i ai saaMaaaaaaaaa.
rmiW, Bafa Km aVmoaa.
at Ctat. Njoifttj . .nmk.
rvrr Iretft
r j r aa Km. (aa
L-.TIMK ae-ta
t pata k.- arcarr tt-; aa
.vfvtr iliiaaiM atrk ai fat fcrta ta taraa I MiM, w t,. rm. cf .atxr. pv. i-m "- TV ttUiar aal tracriy akoat tk roof
- - - - ...ix.. la a? : , ; ; -; ; ! ...I' g SS U - mm
aajarr tar plaalart ct si X-xtatn ocaoajr; :ttKratj. oH trees um ckarmlat ao.k alik rat lie trait,
iait fti.xa. wi,: i aakal aa rar atttrkoc awl attr la aat tar va ik tUUoa. ..1 a. aa tk rr.lta.ticM ta) . rtvt vtnraa vt rrM
-tt oratttj talk. aa4fat aaat aj aar . J, t), a.vn.lT. aa taa aetkhtg
tkrrc aftrr tjar a'elov-ik. akick at tltl aarty an v4 eM oprfxtimi of Ma llaa. aai t aat talker
k m tata MtaaciT af ktatr taiu.t:t. Tk tvaikliwc tt ai of Ikal. A lea .tcHteeU ar .vl: tLr iJ.cr, na
aftkl Tm jttaaktai aaaa 3ioat-lirtoiH B ya oil, aa. -i.rg.'jff; Tfat-yyTriy
... .. j.- - . ... mltai ''- .-.i ;y vttiiatc. t; i aatkar, V a adt aa k taakattaa tdtia, aajiaaad mm
t . I m . . . i. .... - - ... I m. i ...-J lo atrtv ttr arum. lt. mvoxi tuj
'.- J 1 iiXS.jftjft.-T . "tmm w - -.v-ki " "m , r . .,,-n.iJ .11 .1 ..r tomlim
?ku aina
.-ttUttec. a.
"COLIMiV'mailm
ittti kitik i trnit.
Will ILKMtVO riOllOlulU,
Kandavu. Fiji, and Sydney. N.S.W.
riaainlii l KnkUu altk ilcxap-ar X wtn.it lor
.1 1 . kfttilk If, IVBT CU vl M tax uJ nvratftVU.
1 u4 tnsM.tv ta.1 HMt all
mmr. . t ....
ftti.ii.i ..wi to aataaa.
aaaa -t I
HtMolaln. flvr thra. mtmt "..- prvrm. totto I
Ih. r- .
mm ta aa vvfivt t-
.KX I HKllKRIVk II HIT
aa a tin mi Jaaja. tri m, patrtr
i a. :r. iiw rmt
.-ma. if aj that torn. ax.
tv.t t Ml iHm tkv. ft-nlar i
rtaa-1 mt l if t I m
or mu iita viii
ia ia. in .mi mt ta. aaaar
J-.-m.i. mai a? aaaja mt
I'raacr
aa? ihr
K
Iri.'v
).: a
Tat
i T X-r.ftft
tnata
-x-Cm
.
F-.T xi)ne arr cam ttroftk aaa faadkar;
?MetMiT troar. aft ttar amHitt af nana
w-ti. CVaaa. lajwit aal AaftrtaUt tT. tii.' at
- tag. TV crasr liuar. as t: arrcr. ikcjl
aifi If a ttrrai. wixre a tyvac ..tt' Kc-i
I it aa tar ataa: aaV. A BBl attr.rtrs v-r
" - r:c-:-. . j.- : iu t-.ne
-. ' ' if. ;f -j .-x? ttt-.-if .:
kj Mt " air tirjuji tiaat a Kr.rur cfcK-
- - ;-:: .T.rti -.. .:-.kt: i i
-.eti-viTn --.t i : - . - Sftfte.- ;
z-i. j i-irti :;t-.-c i -.-
r. . " x- i.-.. r-.v ; x r.-;
... xrt-isi sis s. ..
ft-xx-i .7-;: ii-i ?:-zrz. ::
... . i i; j.;
.Vft-StK 1. l! '."ft T. i:-. ,c i,?-..i ;
f : rjftjxr-i .v -ti.. lacKaaw;-. '- :.T ; '
riaa V tiimV af Mmmt tia laaa. m rat. ix " '"tr -Te4r
tia t-.ta: aj.ti.ft- A 3iKiic i. raaaal iw mSta alaoc. Tttt fiim
rvc-wvxJ. aai arr car. nro. 'r firaa. a ar- ' rrtT Vrrr had ts
:.ki. :: -i rmj " tk Ittalll i
c.-? itta teBe i turn laMlj I
. - x '. ,i iiji -.-oc- ti. ;r ti ; r-i.
rim. aMk.k tt! tk aaaatk, tk caltar. tk
' ai'xjoni -.. :tM u . tal i.TkXi-M thai pv..-.J
(vartau ra t-.-itx ki tkea. Tat mtalaK of tka roof at
at 3-l caocrta Tark alaattr. aad at Darota b a
aaattttM aaiaf.kaaat. Oat tav i.-k.-i
UftTtLM tcadan to U ytl ay M -t Id lo tack maorat aork. '
aat tatpvvtxr; aal t aajatt ta pfctcr tar Jfrotrttja tgn tad
diaiac rtxm, trv-twd oTcrfcrtd, frrtoxd. Ittklcd
tt-m Ike cHtinCft pcrfftrt.y rt-aiiUtv-d. .ad in pre
paraltoa tor a mralaltk taowy tiara aad tkiolvvj
(bit. I Ikiak a Aatrrwaaa tkoald bo iravxrd lo
tiafprr orvr oar Bk.t iki aa aitrartit roouit.
Bai tata Ik natk l.vr tk dollar mUlit hall, to per.
ktp ar kad katKr roeliaa to diat- ia H-cwuilhxi.
tad fcarry aaray. arc.
On or about the 16th November.
I ftftf Frraatvl aaat
iv-t IMV la rrvtol.
.:. : : v a. in .
niton flat aBnarMo. af ak-a-aaaaa. JWrkaatt. atal kVaal tv
i tntatkM of l !' rtoMtorx tatW. tto Maal
, v.-haav t. M.rtaa. taaaraata I antra o.' ta. lliai IX..-
Oa iii laa aad aaaa laa aa-ttaaa at-t naraaaaaa'' toa.
K. Htaav ,bjr ka Viaimar ta ara JaaMlL latat.laarr. t
t't' W II BaOaf tXtaJ HT II , taStTVpa Uka ttk raaMaaVJ taW ffa ( t
tit MaVrtlv I MNt SlC 11 1. brate a tfjatts ka W a
l" IktatJTajmJI aMftBaatatakakftT VtHl SaaaaJ, " aa.
tntxiu.,,. i
. kmr.1 UfttaaVM. aa
' taka tkal ta. aaaa auar to I a
thai a anal orator aaa; to sva.lv af ata
a aaaaaatt aa taai
j karaatt ot aaat tvi jurafoa aad a kat itartal cm- i
' ""'"' ' cso. -a:. .! : ftY .
x -- ' ' 1" a. i-.... tad BratMdaaj pna aaatj tt-.-a ;
:. '-:. f : ii , . ..,.., aaa ia-vr lm::m. fttsct t Jr. a a
rar laaaas of tar paamatr carxr aiB k taaca : maartattat. Tiat altk a tatafk tact aiakaky
aim aar ttLltl atmraMr (too. tbt " M ktrt4t. or aajata- aorta: ama-i
taaamaaXMta .-.J ..i:: -.i.Xtt
tia srLtac ti ka!-
. . -vi tan aaa atlractirt fraltrv ia
FOR SAN FRANCISCO.
Tar L S. R, f.S MM Slramship
-mi
:.. ,.tr -ri.r I:
' . ; a ... .- -. . - .; . v ... u :,t c-.xr atr.
a katrrav-tt-r ' ts i.rfcxc.- xi j;, ctiirirr eaali 1 aaaa
I fct aavi ta taaan. ttttfrt' .vrr. aaai a laa.r-
btajHBaV Et
at to tky .
-.tUkS Is i4e koiUlktc ttarnr an 10 '
toacrx at tte arat, aal oar aranr tat '
.-...:-! cr turt.-; a--- It, .at t.a..- a'-.-x Ltl
XKW ADVKRTISKMKNTS.
O. I. 0.
STILL THEY COME
JUST LANDED,
" M I T- A -DO"
i irniv r. -daattE.
WILL SAIL for SAN FRANCISCO
Oa ornaoat .Hor. ISta.
AU Itoaat atrQftW.I IW an. pan Mat aarr imn.rt rtttor to
San rranctaco or tha tXalonara atlll to raorlTvai In liar
Samat Warravtaaaar tft ia araaaVaaaT.
Ta. iitu au. ftr t Waraao'aav-Hroatpt for all Mar
badtw bttl artU not to II mndhla far aa bT Bra.
aar For Prrtsht tol Ptamtaj. or taj lainktataNtx
tutn.xi tpplj to
tati I . BRCW Ut A t V. ,. il-
11. tt. at.l .taa-t
maajaaaavinitk a. at, ta.
It -...t-ti-t .1 thai Till Rian.tT tka 1 1 attar
ta r. v. tJV al Warlta-t a. a. tot thai
M Ctaatotoix. in aaa llxrt ll. iia.. .1 Mo
Mm. k tt.rrt.i- mill
Ikat aal la Hta n and I
rvtol var thm ajatl ttora artarar and
tU.i 'livt ahr tka MM! aaiattd atatka
praa.nl rvaaViara aa to wfca are aa
part.. Mi.l lual taaoMlrr. : Uva I
laraftuata. ka aakttttard la tk. Kl
tftatt tla. nra,aalrta printed tad pakatkad tm I
M Ifcre. u.a . aatr. WH ta pr.ru-
a-p.ai.arU rut am kMrtaat.
laaird al U. tavalvvla. 11. L. that Ik day af Qrlitll. A U
'II ta. i H.vatai
Aia-ai : JaaaOra of tw -.ana. taaan.
Jxvv C Ram -I aaa. Dap. (.-tork of iaaprem tvaarx Mt u
aal 1 -
i. Jala, to ml lata
nan. aaaj ptar. f -Hi
'.hat a. I par. t-
aftt" li"
ki I'tiii tat t ar Tt
aa -lv : In I
tpara asoa laras. k Iker Jta'r tarea blotm doa- aa. Do I lax Dnhortc Fnr SvHnPV. N. S. W.
Er- vrkjal.Mkrtkattaittta?. It aaaU tx aa j aaaiaaaa vv,.8 . aa. J J J
. a . .- . -.reft?.
f "
l .-: it:: -i.-.t
bat
7.. "". ;:. :.i.:,. 1. a.:.
THE FIHEST LIN'E OF
kaaaVaaar a ta a kat attrirct title of trpair
a t . mmw mt fJaaa-aak. aamr It in mm.1
Tike Mm arr ilmdr ttrrtKr ia tka ia- 5 M .m k sort crttal 43d susuxt titt kai ot&r
mUWm SlflE WARE
Ttar . . . fa's Kinr traatskip
11 ta iniv
rr ..f ito--
j '11 avaiiri. attatar Honoiuln. .
Ctrr to akoar i-attaa. an tarUlt. a uf .
to aril real ratal,
on i-raatuia and tka the prtitkM vaf .t B. ram of aaai
1-ikMt.fttuia. in. .tniii.tatrft:..r r .
tat. of aoj Mi -trdaila. 1 1 IMlt,
to aril a parrel uf i
Hoval IXt.nt. a. It, aad tetttaax I rth
auaa aat ettra real mate .aratal l
It t her.br niani. Ikat all
aval , ataie. appear lata tktk Caaaa ta rr WD AT lav :d
oar : s. vi HER. t. tx IKt. at 1 n't-aark a. av. at the
t oort Hotanr, In Baaaalllln. thrn and that-, u aaaaar aw.
wkr tik-ena. irainU aal ketraaad far tka ad of aaat
r- al .-.Li
.r J.-nt.
aataama. piaiaa a.
ata 1 I attlti a Ike I
II ftt....u:t.. -toa- :
'irak torn -.
laaTo
I r r ... . a-
0aV tV tat; a tt. 'v ftMaatkay rVyan
k jrr dkaakaaai tk dk-aaam at ttt
- atx v.i. . tJ. art Im-Zi ii -. - -.-av - - - .... ......
or taotavr ' ia fniM tlataTk-ti. rit 1 'tntaiiia. alii Ii Tkc a.aaiaa: of tk Ittk vat rtaiaj apu. I tooted
1 -.rfis xt-;.-; t , I ka -aat a raakert a ilk keeat. atad o a .ii ac;
ralnrtl akattke caaaxit triw fatat-t-ai . of pate Kbaatr. aat tcrxtr aa. a.!"11? T..-X t .;;tt. iaxtrj old ptace. A
- .j- an - - - , ... 1 .: . - - ii:.-
': Vt-iiS . 1 : . - w4 if- 4i.ct. ..trTf..Tt pt. ;.e W.
uiaafij pecatft Oam air aofaagk taTtVlarr aaa t nt a tat aaa aitiin aa fctr Mattvl. ike;
. . : . :-.i.aa .- . ft... a . . t t. ::t:t:t . ! t.: .:'. Sul fi-
Ever Soon Horci
l Mi AT
ib laarvaer til ataat a 11 uatt a eaapgr ar tka al aat to paa-
:-.
iwalhui tftatvttt tad at 10 tat, Marapaprra
a aaaraaaK aaaa
T. :..:-. :v .t-.fti :
aat.
:- " .' . . ::
oLaatamt " $ ""e
aaa rr-M a-tatated aaai d-rttie-ti.
A. & BaavaftftMttatmaC; K.
;c akcici' acrtft-ikc
- . r "
lat k.
ex S F HaV tlaU '-.":: -i
I Btal f S lkia. Ca. tts. A
tLTtC. IZli tfllXt ar-ATajvii .Xtl
tk Ml lata., avaf fc-.-an t. -7 -LaJ-a-Aif L.
l.-.'taW'T LT t
r-.s..L: :
lT ft-traafit am aaaaataml tafaaaaaattf tfcr CltT
- . ' SftlA Frt-taf..--.
amtntat tm tkf txX, ttXX tbl T tm M
ttatod at lam tkfaa aaaiatmaaa
. : h- Kl a.at. an I li t
Hawaiian --fta- tk i
mm a aaaa mm m .aa- aaa. Baa I
TI M W m afC C tax Va rv
Jamca tati 1 m Caat-t.
H. GE AlSC-Za. CUt3IA!fDE3. I t-Baa.-t.ta. iK-pntr car.
GRKTI.V RKDl ( FDPR TFS will sail for sydney. n.s.w Z
-ft-piacr
. A ay Hkl rrtiX i.fttc iawc
taaUaaaaaa aats oaaaaaa?
el a a aVat-rv rx--; Fr : j . ,.-t,fs 2.at r-..-- ;.;
raatt ami act taiir.aaraaaa-e. a o. Tka tar a
tux iix ntiil.:-ft.- irtr-etiratft- be u Iait grr
' ft laa. tar art' tor rx-ee- s. raa cat f naa-BH.
: - r 1 r -: - . 1- i - r;rT t;at .5 ti
. X- :-. . 'aaa Oa;ix-,i
'kTaltkl t'-es tcaia" msd.z tx actiaJ
a. t- : i- .:. fix.i
j'iMriv. nt titi tut 1 mi ii.
!S 11 jtr ! l Articles .
La-ftttte.- . tx- Ot-cctrrM ttaatm. a tU attWlaa.
LaaVx- Srt-. Bale. Kkl Vamp-
Lates- a-iatteea Sal ktirat Aaaalarta SUppert.
-.t- SL atrttttry
Tka Maf-tir of atr-c
riai tic aaTM ad
:-.mc
'.'ar. S. -Taa S. r.S IX.
: : E ;
l.m to
a
i avr
r a
r to TSdlit.a aaa. i.
. .. - , a ., i ri'tl- .
Otgv aaxtaAA, arrajkeet t-. Jtoetatrr Saatr
maaaataa ,nai i. a aaaaiai kat t ata taai aa tat
am of araN aOajia-ittd ttaaVate. Tk Caarc
aaaaat-f tat aaaaTiata, take kra aarax Hi at ad Vy tabr at
1 t-t ; : ..
- -. . a ."to.-: t.j- . - tit -
Cat-e, i.araaa -a- .'i-ia.- . .. c-. -.
a a ..
---rt" "a ;;-.tt' X-r.- i'tr.
Cttiecx: i.i;t..-.-A; rr t-.'z : -.
' .xtX" j x . - - rr'. It.jt : io x:2 txt;
- a . .i-r i -ecviar1 'i
i lAaX v .tr a.
-ftt ttti.r -J i.-o - -Vo ? ar -.-e -.-V - -- A.:-- 1-
x iZj .-:.ttt.--r. aci : rxxtij tx .dr :.: it:
. -t .' . k-tt A :: 1
.Vftft.-ta.-' .f ta,. iSfttrj; o:
t rax CitarBtr a hrnxx. raattk .-f L.:nii .rt tc-e .--t-r.
t x :.:ii,t: -.-;;attts " --"Stx. :.-.-f t if . ixft s i.
Batata atk ktcta ia tka toaro." Tkea are ttaVrd il
a att.t ; a.--; .t ;t i-.f i - " - - Ox
at," am kc. - aad! tat taxes aat dot at teres.
V - :a 1-ftaf ra. .-a 1 T. - . a 1
jvr fti-ett atx Of.t- t- teat tike year cvMrort " Ladies' French Kid Slippers!
arft Tort: tut iiacvata aaoeat Batd-aAJ of Frm.T, ' Lfcar Seeta -Il 1 1 1. aaa aad arna-at prrax
aaafBaaxkaaattaaar atraat tattalt kBllltlilll caa- I Lmrt Freaatk Sal. Nfaport net.
acr-rtatiTe, tat oil atata ofaa aatarefa atore. Beta- . namAal una' axaareaiieai
. .... - - . -ft - -- - - U1U1LU I liatlktii tailftt ktnuw'ifts.
i acre tttajej Aaai oat . .1 aaa
fat teat a nl aaa atttaalco oa tpree
1- tawtteiav aad Be cixaU scat dad tar oar to
f - Axr ! tAataatSt. tad etxa aoa at ni tdixrtiaaiif la rtio
a-Xjr; ol fot
On or llboul tloT. Ilh. Jt I'll I vl .ItarHlv.T. Il.arialm laa. H In
matter of th, ratal, of Ua Hi P. 5 All tOLtH t. aaf La
Aa Bekrtl lataattid fbeSaiptrietit p-Ptaam.ra Hthar to haitia. Maul. .1 mat
i-aoa rraaeaaro or uaa tluaanara arul he receteaxl in the on hmme . .I tlltnc th. prtltiun of ata?
seaaeaer ai arrtv tia- tm- oi taaaaraae ai r. paaap troonat a.ta
Th tr-tttt adl ttlrt. warrh a-Kaipt tor til .r- Wln mj,.t l tt.nient of Hta t.x. r Naka.4Mvaa. f
rktitadtaa. tat; xtli not he reipnrtMhae or -mm hv are. , Maul. II. I. drreaaad. lat atlmHIad to prtakaa. aad ml
i. tlrra 1. ataniifarr he MM to IBB fad
a- ra ona-t in. am
- Far 1
Zealand and Ifelboarne. tpp. J to
ta (. BRtriiRiro.,
to t,j.lner. Uaa
IMtt tt l IS I I I..
tt; Hi
ll PnolAct.
FOR KOLOA AND W Al ME A !
THE ftCUOO-XKR
Iv A MAILE!
It 1 1 I 1 l s.
11
Mrm
aaa aa ia. aaa aa pi. -
mai mi; ntajirtlee. tkat a.o
lima, tolmatit a tka aft-a
tj.. - - tk ita.tr. ritx
X Xit. X; :
Tax IaxjjtiAx. t- -t mmz
iS-c-- ti x- .".a -
X.: xt. - : :; Wt rt-rt-tc Xi. u ia Cd-
-! a"-"- re :r-i ti- rio-XX
I.k X" .-ex :- Xti ;t X.
a I II mil I
At a litafrtvrr eajacire. ; it
-x'. - s-j-.t tx: t: Lai : XX.X.': x-tx: xixi
x a.a ; t:i --Li - .7 l.tX.-..-3. it lift.
zj : tarivat eRtalatf rt- rr ' rir: -- -
Talaltaaauu I rait.
.- -.a. .--ij ' k-xtti . ..3-:.: n
ttjt raa fx Jtmii ma.
m .
ttl BZt
lyt aa ea i aaatakm ttar a. ice tu JL-i:
LtreenuA caatttrx. In
1 tan is X. iizx
-a. tu.
cariaarx a. ttta ti aaa af tka
- t-i tt; - - i.t -1 :r xx-:
iAad aat a aftaaraa f a i
:t 3At a. tl z 1 .'. :u '.'ifi Ht'.-f
SuitMrear, laid do va tkeir y tfrf-t a ii irz aaa
- tritvKttf tftiietrtftV coattr; peropi eipreaa '
tlaeir adcaa at iquitaritl aaatak. I it- M
tiA to te aaaa.: ia ttvca a tto a, taexpy. ptcistr-
taaaMIaJttktvyaa. oaiaf ta aty trf aaaalae
tn-rea aad Ikat aaaa at taaxr rtu ety a
taaca I rata it da ikat, I came to
uttcour.
Misses Serge Bais. Kid Vamped
W&a bar nctm aihyajdai, tot tdW sbnv aMaidl rrta,
1 no tw. 1 tAtVr titaa i;h .f 5uTetub-?r txt. anUl fartiwr imjUcv
alCfat uj P r Umeo t t-lk lxy-ot Halts.
US UOLLtfttSH t CO.. Ajrenl.
i rj?f rrtittiJm BooCb.
bx Misses Calf Button Gaiters!
6to.CQ.otTt 1 tx c tVcw :
I Catracea Sal Ba-.ntx ilaarv
ttaaea Ctlacea Kjd ilalmoiala,
TIME
STUM
BtBTaatar, : :
I HUM
Ivaaaaaaaaal, pnvr
ta Ex. r Nakaada
ha atUuMtod to pr
'.aao-l to the peak
: Ar.nif md.4 T ,b, at Oar of .tt) V t. -I
BEIt lata, al It . a. at the'i oort II uaa. la Lakatnav -
at-.l th. aaa a n.refce I
for toannar Ih. ao.1 prtitlon anal i
t.- .tlTetI th-i-tn . anil I
t-aUtr. ar- hrtTbT I
A UK. PilR.XAXDER.
CheaUJaaaittBdlad. Lttora L
I artalna. Srpl ath. Hit. ttt ka
i kTCH taHi.ia.x otm itji in.i nt.Ji Di-
I CIAL IttortrVn. HawaCM laaaata. femta af Jaka
j Baaka. tntnur of Lal..liua. Ia I'l ufcaM
no ixadlna and Mac tka peakkM aaf ma. O.tOtJ
I Kktatoa. (uardan ..fake prren and pr pert; af JI'UA
' BOKH tftt. of latiaalna. a minor, prarlnf Ikat ka aaak
I mm atari, ftwrilljan tna, to paawd apao aa4 aataaaaO aaai mm
I to dtarhtux-l fr-.tn - -- mij ililllniai
It a arxarrrd that WatOt EXD.t T MiVKMBklt A ItfA
at i. a. ai in. i- urt lio
M ta b-rrby t
add petition an l all kJtl.raaan tax m
ABB. n.RXlM'tR.
Oil a. It i-a- lad Jk.1 lakovt. B. L
Knm-ilu, Oct talk. 171. ttt t
- f- L i -- t ... .- : -. . :
: t "...
A S.
T.-t :. i- a.-.....-je.- . T'-l-aftLtr ,.- M
1 t ::' '. ci . r - : :t.-. Tit
t xt-. r x
C ami
- t'ir
t
OcLjHkka at Ttaa tki i ga
Brfeaaaf ta aad akar it 1 a.tn taaat "z
lajaaaaaatfairit mjr kMaaaaaiaaa IT BT
iPVSmSS m maaVNSaaaaaaaVm AtVmDtmmaC PM ' ' WL. Vill"
tail aatatna kaca .. a.-Ht. ai -.tt a - a;
L Kaaa aa. Patakaa tad ataaaeaaBBaa. Ota
tlmlneJ kat Tm
kerr. ":r ins it, aaa ji tltttfi.-til rt-pic. tumd
k aaanaa tar Baaiar aitk tar atfiy of
t- tettrttx i.a. .a. .: -. '. iio - -
''7 Paax't - :.X-faaaaaatre tZfimt fcaf Alt
:;r.t..C. X A i-s s. - :JLtX :. T: L .
takai aaaajQT tua.uqgfij. faaaWi.il
-XX : t... a ttf yriiftft-s t: ;rxx x Ai
- 1 Vla.'-.-tf -. V . . ..
rear nt-tirairf ta tixa 'Kt.
Ti Itatax. rttitti Lm Uilx-e cf titt iKft-tJatir-.vt.i.-t.
i-.i itQiiirTk' itKtactiW. a i :: j
r isaect tie jVj3X:h :i
"X X I . -j ;r---t x: i-7-ia.:
Sim. a Tt taai Marc, a rc
.- ...x -.-i r -. - -Cka.tr
ai Aaat ratAa t aJMaf m da
7, , a .- -r kit ttr t t: ti? i-fti-..
n aif part af at, tad kaftr ikoar Baetj froca tat Children's Calf Balmorals
t--.x. x t.xtrj a.i: s.ix: - . . rt aai
M a Flak mj am t tan aarxr UltTIUIarllO UOII UUIIUH UllUtO -
I acaaary aaaaaaaa) at atn. tie architect aaa a
patatt aatat prtattat tart aiattta ia ttoar It U diffl
I cat, auaetet. to ataae ta arrkiteet af a catkedral
te-aTtt t.- U-t-.-a :in tad aaajtVakaj .a 1X0 t;i
liar tkra ottea .-ayii-ttd.
it a.- a; a. t i n,r .. " ' ' ' " " V '
katmt af eak ta,. tat 7T .I JZ . JT.lt. "ir?,
t tt -. an: ttmnjftui-: " " " A.'-J Mi..y ! ... ,L-f..-ire Wj . W.ltfUI tu
Btaaaai t : ..' rici ta i-iil aakta tee-ioie t.
expert af ta taapcie- Hta let: attcf nt ttt taarat
rta tarjraai litT Tib n TiM7nf ha rti i
- :t ttt. - trt X-t t- ' ir.! It .-ecat t l-t j W. ml Ike ata. Itltmltaat
at Itadrrd
tTt Jt tii iii tiBsrrrr
- r th. ,r '. i ii ti
: :-i.-, tt it- ..ttt 1:. ::: i:- :X : -r;
kekaai aeft dMM li nai i iff if iaay.ua tna at j
cvsat aaaa rit Yn ibmi a. ata Bta. aBn i a 1
itnA. -'. i aaf. t
itu ta raaca -ia. Herx a ajric,
- . . . ...
. , eitM av spaaas taa. . t
Ftwc fa." ka ::t:x:c tt
- rrt jar-r
5. S-i. - ijjjataft .:.-; ta:
r J.;.-.! - - -:- -tJaixri rt'fiti -x
::.-- - - tt-a.tl-.tr
TmaaSalaaj. B Ttffc BIBttt. tt S4 ft. lotr.
ktl-. caat ao feoAta aa tkar tatter. Il coauint ti- fata
ttx.-l eioy
joaracy mf tkar toaer to tee that ben :
New Stylo :
taw rtaivrx '
I a; tx Calf and Ictu TtiliaMtk.
bdies' French Kid Congress
Gf a i t e r tst !
M'.ution I
WMneadar. Ta-t TTtb. 1pm
fAaaadagr. Nor ita. t p m
If a lat-. M or tJi. 1 p m
M radar. !rr 15ft. Spa
Haaradap. So' ttata. t p n
Boatar. Nor 3tt. t p M
Moatdaj. Dec Uh. tt p M
MotnUr. Dec llth. i p m
TftX.-tatavi.aaZ I
tavarTa
Tie ton k
t i-ft. tti a-, nt. tt-X
C-tw-t
ij amaan an i -o la.aex
- t --1 tf at tttereatjtt a item citttaf au ttZ-t
X- lata, j-taed. : tte teacit ia tatir, uf tW taVti.i
.rr cf -.at wtlatd cat tra. tea a
" ' - irm--zj rttti-i-fl t tie..- 'k , s X -.At r.itt. i ttrr.trtt it.ttt
TT' 'r'F f rd ack rare. riaa. oaf koaar kaiU kaa
lz wxt m emu C rettrt mc atat t: tstvs tz-j rrpa-.-eo titer ta
t a : i t a;t arr , it -: t.rX- ritttt f :a. aim -- ttit.i ti-r-s X .'. t- -.: : bp -a Malf
tie Itk aarau titeauc to : tati i tdeae iaitikll taaaatt Ik aaaa. aad teitk tacrt toa
kat At-ad aa af au aa aafc aaaa. Tae
Ladies will dp well to Call and
Examine this Splendid Impor
tation of Philadelphia
GOODS!
K ven Pair Warranted!
tttrralt af a. aaai
lArettlt of ilaa.lt
Hlto
t..Knaa
Sawlaarlll
.. Halo
Ktaoa
tan-oil of flaa-ait
:-aa!ir. iter- rtd. s a m. Orcat of t anal
krl-f Dee TO. P m. BtBa
Baf Wkaa thera are no cattle lo land at klaalaea Bar.
an effort 3J be made to reach Hoootala salordar r. a.
Bar Oa Do ait rrtpa the H trainer am ool :aar. Kaalttalu
aaat A. a. ar aaaar; abvlteaaa aalfl t atn. ar later t aaat
HMtara Bar oa Hi I am. or later, without daa oooee af
aar kaiai keaaT ftrra.
Balra of P.i tisr will tte
1 To or from If V.l Mot aal $3.00
' Toa from I .ham Matt
To a bom ttaatara. Maai. 7.a
To or frm Kakena. Xaol. , B-aaB
To or tea M It Utau
p ih t a Havana.
f If I . in the rttatar
.7 Ibauu. Man.. II I
1 lakaj tka petition at T. W. Keeeett. aal
- aua af O. J. "1ft aaf - -rt 1
Hani. H. I lar-va-l. ptaplnf tkat a aVar to art tae
Lnt and tppririne tka rkakna waBaatt aatd aatate
II Boretrreat that n kHDAV. .XoeeMtor ltt. 11, a; 1
a. a at Ih. C'Mrt HovMe ta I nhaltia to mm tk. tktaa aa4
ptat-e tor hrarfcx aaai prtloon aitd aar taarttoaa Ikat ur
neoaerral ui.rrto. tntl all peraona mlria-Xral in I
.UK. i-iRXaXi'l.U.
llrroit Jo. la- loO lad. lattax
lmaaaaa. Ort. Ittk. Iff. a; a
Administrator's Notice.
The i tm km'.m ii iicar.aT tittt aa.
TTi-K toail peraona Ikat oa Ike lift tar of uex.lvar
A. 11 171 l.ueax of MtaJOBUatt n am wOl Ik Mill I laa?
th. t-natr of ItUW.lHIl 11. BHTO late of Haoaalata. Ia-
llarraa Jtuuca of the aepceaae osrt
titort ttamed in ike aid til harm
la or froca -awalha.. Hawaii
i To or from KaUoa. Htaxfl
Tn or from Kaawaaoa, Hawaii ..
tt fn HUo !rai.
PEB
A I SO
N1HE A i
Bit II.
t rt- r - art :a - i :aa
it -j i
mad. aa. a tk aaiaaat at '
gj Ota atatr nc atr w
i aita h -sc tkat
ttxid. tea. a tat aaaai aaf Tit 1 1, akamatt
ttto sMMaaary kaaaap aad kat aaaajatar. aaat a Baecy
recrtoi Tec a it f tcrittee Tazsar-i riear aat mttmt
tat. ti aaat tf U futatt i aayarerk. tad aT rat
aaa atnjtamataajr amtfaaat. aaaeat tai
An Elegant Line of Celt's Cloih ng !
- oxmx n or -
n-tck Coaa
ataex Damtto Paaa
:e Paau.
rkkjat uoaM
- Vi iu iv
M aaia mi It m
titrrr -vat mm
. r; : a a.;- ; r v
of ttk
-ike.
rAaa raatUE, ktBavcraltte a-kkBrrArrcf C r- CilmlW
3s"t aaaaar Cak-aer. ii tit t ebiL.; aaaa aaaatata tad aairkj afaaaatay
tke, I .ra. .t5at fcz-datx. Wiik TTU""V-r-tota,T"-X
at ias bb mi ia ax ore aa-rt rty. aaeaavaf mm ta
ft tttrra! ararf t -a ttxa ram tar Peat ; ta-. tial rx-
:'v-tt -i repadtod take tax
Bar. fa ISac mt it ptn
:t ra t .-1 1 t .- -' it : X '." f - r : ti it tie ti . : i .., Ttu;.,
tx. t-vtat A C-x-f taUA W Aaaja tie xrtatc- la taaark. tw ta WfaakU
- tr.-ft.t- X wWn at t-tmd tf tliiak ptakaaat f .a to m Pat I tor
aaaai 31 xtrx a -jn a
aaa
iaaaaami,i i fcitnHi, aBtkat kt adavr. .fix-t
ke ttk peiaaaal inaaaa.ia to da Beam, tka oaaat
4
oatacarica BmBaai ocvale aitvddat ta tterlslatca
la raat and at t aal -I tae dtxrj trtd a at la.
aTkea it eiijAkral tin. toao of tkont WO id eta
ere -Mat eat taaTkaatiiriltaia aad Totrkikirr. aad i
at-.w: tato tkcejaaadi af the tract mm. who riaanf j
aaaa tkarta tatj ra tat ketrtat tbote. If ta-ty i i ,
from a aj lat tit beiow. Aad ae taw the old
mi raaaV an n toaaa aaT aiiaauiii ata lrt, tae
!taa attkoat a kead. tad tk mama A ;kt old Tht jidy FtuhirmmbU ad fityluh Shirtl
usk. to ttataad aad eacttoac akack "two kaadrtl , T'yteu .'
al -fry aaataaa acre daatToyed" kacaaaa tAttrj I
attrt ia tke bit!
E'rrrt rate war aJAtrc
Toecftom ataaOmt. HawaB
Ctir-xit af Hawatl. Boaod Trip
To or from tar Port on KaaaL
for nadeea otatr .
aa- So I r. in Par Paw.n Haaey
TtrkPia al tkte otttee mil; i .
Tn Tn i k ant I miliilfl I I n nalttn tnt
reaaaatOkta tor an-oactro Bafvae aar aar rraajkt or rar
eeat natea. receipted tor.
Fraigkt Kariay Da ta Datad.
tf A a effort will be BMtle to knee tke Wmer reach
Baaaaata oa tka rrestot of lata me dar aaa laatraa aaai.
HAAfUEI. o. WIUiER. Afeeu
OtBee wltht-i4.r Co.. eoraar of fort it llaeen acreeu
th. w;j aiii.-a..! hae. f
the It aaaai tro.t. and tVi li.rbr riot all i
Ckaaa acatnat to. Mid eaua whether wauMd kr mei
(ace or not, to prearnt tk. Man dolr .ntavaalttcaad tad
Ma the prop.r vowhera If aar aHal at tka aaara if
matin in W.M Hontftlttlu toil all prnnrta fcaetaa mk
a.oo "i 1 1 1 r ti i -1 n 1 1 n i ii 1 1 if ikiiii .iiiia al
Itt-aa ., af..tMUI wlthm dx Moo Una from date aefaaaf Bam
th. oar ttoy foil .. ttor win be fbrerer barreel, aa ma
low
la.aa
IB. DO
II-Tat
.oa
.-jot)
aoa
I to make Un media t. mjm.nl Iherrof to tka aal ledft-
i;r,.je. ti .foreMld.
OODfaET RHOMX
E. WTBEIt-
Admhtlatratoe. with tka wlO anrftrdof tfceeMalaafat. B
Bo7d. 'leceamA
Honoi ilo H I i-st Uth letl. ta9 at
Administrator's Notice.
Handsome Suits !
White Ptajae Veata. Baaklr Breatatea
a- - -i- ,. i t a I ita attatam .'r, a. aaaamt aaaai t
I'l iai m laatTltlam aatlll ' mm ta ta til a ilia af tka
of a aar
idtt-.i ; in fa - tt-i ietft--. alti
ia tkat lartiaare. aoa otcapted fcy tkc ttoaaty
-ttClaar ratat rtVacd at tk paaact OB tk rtttrttV
U: a ...
Oar taaiy aftA. of lU tixz.4
. -v.. a: .-. . jmLimx mt Ike patkaatr ezraraliaa
a a treat jerTtBitTc c aaidertr " tt tafex tat tae
ita aat arrW tad, yoa an tktrt7t a etttti ia jrtt
aaa; cM tkat atty trut. aa tat caatitry.it
Tk aaJr iiMiakitBLd Iaaaagkl will a (rvot
fltiaa ata yaetarc af a antdtti ttaa. tkat '.-nri
- i -' artri a ;-r-rir.l BJ tjft
tt a ttx.it xt ftttvtirf.U w.Wftrttt
: - tr.d rrxwen.
Vktta aaoTM. TV Brace, dx.
Fluaai atraat Caaoa aaaa. Srm Painiaa.
A LkO-
DISPATCH LIME FOR SAM FRANCISCO
Agk C. Brewer dt Co. -Agents. bt
B( Merrfcaaditt rtaatred Storage Fr tod jQat
i bertl eaak draac Bade aa aklpaeata bj flm line.
i-tt-tr ft aadraataico.
BOSTON AND HONOLULU PACKET LIRE!
Jfii C. Brewer tk Co. -Agents.
Tiif K i :
A MISloTH.vTOlt otrka
raT jral,U arraa.z-ab.oU taa aiwara b. ampAawt.
Bade the atorart tad .klpaeol of Oil. Sane, Wool, nidrt tad
aaa ft. ... . . aaae BBia lo am Batata. Baetaa. Wear Tar- aad
Per Str. Vasco de Cama,' A"T,'; t
Iiarrtort.ct rungs .
a
I IB' Om Weak It tad Caaxaa
iataatar aaa Caaiiti. i rtta aad Cthaaaa.
Eetaerald aate BahT Ftatw Baca.
ataat.tr (Mad BrxreaetA
aatamtoOat ill gUrar way tt-rx f-batrj,
b'S. -,-.r f J atvc f-.r.a.
Btatf- r-ke. M Beerr p I na
WlCir Baa Ba aaai t-tger Tafrea.
. aaBaaaaB ttt. aad Barer Otafcaai
amaa ra P.-.atid Iter rati.
Eft-ta iaij -i.r traekM
All aatatore lm
of Ba tmaeaf aatsn be
a. ; it -. -,- ..w Pr-r.
53 3m
M. MclNERNY.
Columbia River Salmon.
JrttT iri rjTr.D rrt j .
a karrrta aad half karrekv Peri
riLHiiBrae
tatkr
BOLLEM A CO,
CALIFORNIA POTATOES!
'BW Ant FBEMU IM KITED. PEB D. C.
MCKJftAT. Ptltt a i i.k, BY
at- aojetgl a 'Xi.
Wilmington Pitch,
D ECBTt EB PCI tXTLOS, A.XB rOB BALE
aa &r xm.
APPalXTEB Ih-
t aaf tka aa ariu ttt
I ItRlaTT.I-HKltBH.a-.X ,f Hlto. St. I. . baaeTy I
llonotttm laah-.. w.xart. herei
bariar raalma aralnai Mid aatate to I
1 all aertoaa oerlac th. Mfaa la t
tar. Pareone harln prop.r: hetooin lolhta
' Itat, -1 to tl'e notice of th- aafn.
iOll.T AOICTH,
Hlto. October ttk lt7 vt: tm
Desirable House Lots for Sale.
mna til pmaoa
II I Ml Ik. la B I aaat
mat -t-
I tBl II I l.orx oi. the la I t IRK t III t
eflkr aliak T flae haaaaar ai p 1. 1 . a.
roe lama aaa aaaee pMtra-
Vil m BB tout.
1
, Pt.tlWx. a
mm we M ranaa
:aix- -1 intra ttf
To Let,
TEST CBTTETIETT rorrT taitt. 1m.
Id tin LI PLACE, tt promt cea-aptod kr Catorlea
x Appir u
ftttam a. LEatnt.
To Let.
The rraac aa. t. kixw arrattET. pas
aaaaVaa cleen Xoeemtor laA. tpptr to
B-aatiiii. tirt. ittk. iTTta wr-tm H. ttTtrartCTEB-
Notice.
A'
inuttar an (eta on mj acctsni
. Sept trot. Iff .

xml | txt