OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, November 03, 1875, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1875-11-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

the Hawaiian gazette
i
rim,
a a ik oar
T NCNIT M. WHITNEY.
"wak. Wl l aSay War-raimt,.
IT flU ML14M Pit A K ST 11
: aaia- nr 1 fa vr.
0r la tW Pom Caff Ruiidtrif
V i -m. HswAvotarti, H !
THE HAWAIIAN GAZETTE,
A WEEKLY JOURNAL, DEVOTED TO HAWAIIAN PROGRESS.
s Lira.- V'
tan iwJj
M Um-J laobM.
I aB' ,i"asSBTata- .ikeaaBBe
1 i.'ih-.- 4
Qa.rt.ror Coiaast.
Third of Vl.
!li If -f (Vlaem
I . I - It.
7b.-. mmm
m a t
w3ai4artit
M ral aba v T
mMM
VOL. XI,XO. 44. 1
HONOLULU, WEDNESDAY, NOVEMBER 1875.
I WHOLE NO. 564.
Jaw Mm Cwk wkra ir rMid a" ia
.flowaw . Ararrwet ft- sa 1. a.a Ferae, .re
MMMM, I a lM I '"I" !' I
t a -ill awwhia MrMmu I
with id. ... h- "rtH l. m ii wl
IM. n,r.fMiMl(llki
ertlptloa. May M f
a Mt fMi Mai at a m
a aai as a Tortir.
rtiii aa .
- aH . ra. r , 4.
BUSINESS NOT iri.S.
M SINKSS N (T1 ( IS.
Fumi t w at KimtW mWr ...
r,f TM UMrmJ partr ia Bad-iead:' i Wed Maiy. ! F. X. I t M II .V ..
,-'. r41y MM I Pi iM Ml Ml that fcf boot ImpVItSTt Ud BBaBBBaWaaB AfaTttS III bTloIoBAII
ka aaal is Lb. i Mt. M ku Mn V-ud tka a 1 Beedert ia Genera Brrck indite.
....Ml -If erwAMaad lb. (MM Ulr-Etiwa af tkr 4. to tWimwatJ 1. IVw..t, 4M, "y R we ciMrartrt, Itrldr Mill mmKMlntl
H-asa. U. bu a e'.r Im nia. mk aUk ike BOI.I.CK ek CO.,
M aat iiwcT. Mi.JMotibt aairersrrj jeiMaTiM- i Skis CkaaAlrrt Ml hMMM Btrckaata. DR. F. It. 11 I I I II 1 41 .
. me. RKoin,
CIVIL IBGIBIKb.
Mi tiara ... fn-tiM. It
dOOPFRAOB !
j. a. aavaa a. aura.
J. H. BRUVS CO.,
Bed i.f. vk to xortri tik prui.n
that tMy have purcbawMt th. en ttrr .tore in trade
I of lb. Vale JilOK 1. I rwte, ud thai la.. a-Ut ronttnu, I .
carts oo ihe bu.ln. n of
FOKKK.N XOTh F.S.
1NSIT1? ANCK NCrfl
..... . etuita. ai.tt. m.rait c. . mu RftslOB RmN ef Tllaf rWTWP.
WllUAiS. BUnCHARD ft CO.. , AT VZZZ:
Shipoing and Commission Merchants. pwiafirw imn r.nirnm.
' ' " i & taaaT. a., aw. ;
. .-. I
19 Ctlifaraii Str.t. Sun TriKriMo
rvBrnr.n.aaa4 Kal.l .tt ..t.
oi-i It . a.
aa. im tt tM liallll at iiagj attifM. ef tt. laaaawmnJu wawti tiiMlMii . stivrt. ?HTI.'HX iXB SB18MS
..rratput7n"' M.nailmK, ,.-.h- .aiM, 04V. .t Ira Stor iw fWt aaa Mrb..! Wm.
:-'at. nkl tMH ka .Malao IMrM UH Wct it! It
t mm. fBt. Alt! MM M .. .lrnl. UlktUll.1 fT7,: , . .tM.At
i; utra-liaf. atbllrn t)hlall!M I KWCRf A IH'K0 'bw tbajr vlll br fuunj pnparnl l .tveut. aU ara.r. In
T- mmI K.ri-b Mtaai tW-r.. tt " t0Tn:s .jn PKALKKS IK una CAWSTT MAKE A tJTHOLSTIRKl '
IM.. KliMiat nil taamawt nr lallon
Ktc . alira,v. . b.na
at r.T. a l.iaf rifhl im fatpar if .m :
at a far tM tia rbi HbMt i.i 'r-
W m wbiab PMlMMr Fivnt: ipNt. He irt.n i- .
tW -irt ipMt ka vraac. itk linia ranwet t
aa na. w . a. . m ai. a . -..
IBB COOpering and Gauging Uii. , ForwanlinR and rrai$sia Mfrchant. FIRE INSURANCE COmRAWT,
4K. Tram JM rrrl. rnrnrr all lav. "
i i k n. im .. lataua. ia.l o a, ;'"'
Ko. SS Fort Stoaet, on th FspUnade:
. . ! ' ' ..1 at.. Ctt ll.MIl a.M.la ImM'A. Jka U ! T
- aVaM Kat .a I . r I K.a. FaaraiilnH I I a. 1
l.
l'.tia A Wct-ia aa C.rrr.i. THtid A. W' i
opa.aJ tM Nau. Mar. a. C.atraa. at IbKrait aitk 1
aa mut tatarmiac aaaiMi n aaBiul ri it- rJaTOKTSM AM) SEALUS IK EAKSVAXK.
F. 1". tD4t.
Auctioneer and Commission erchsnt.
i)mi Sttaat. BaaaMaa, n. 1 . sr-i t
e. o. mi l a. Max,
. B. V I I.I.I 41!.
MAXrFACTTJRKK. IMPOSTS AND PEALEB
fa Faratar,..f ,Tr, laarrlati. Mrtir.lTwt.KMa oa
Iloihx'u.'u. Jnua tt. !.
r. m
a TarUculai auantkMi pakl la L'ui,lUMa of ItUnJ
R. S. HOWLAND,
v m Ida.
b. HAcaraxp a co . .wa
t IT
OO TO THE
Shipping Commisaioa Merchant ION INSURARCE COiPWlf
aai aa. a a a aa a a aa aa a a a a. a.
f.ji.trw .yw.,t, ra aatrarfcOaiirr? w.t- rUUII I Rill OALUUn
Dr; Goaoa. raiau. OU .tJ tararra: Martkaaaiat.
. Ca.-arWt aaa (lac Sla.
- .
a-, a, k. u4
ralatroai tc aacwtt. Ha aai i tk artiMatrj nwt m
MaaniM! a nanj at if wua. irtka
Iti.alaai failad fallr ta Mra kit an .trag lk hat 1 l 1 1 I I X. II tt A CO
" aaaaMMaA I tmm, - :P0STSS AST TEALXS? I K VRDWAKI
If M Mm a aa, tk. ra .'.'JWrrala; if a iw 0te. aa. -aai
cnaiu . iii. (Taatar. 1 beat r.at ar?t oa u attr .v av. Kiat; f:rwi. H.a.aia. tS3a-iaj
art f-' t " a et'iBt Mr.TIrlli. lk,l i OaC, O. CI '.l l !!,
ktaaaa rbaaatu aW afcar. 1 a H af Ik pnaaVatiM HOMEOP ATHIST. 3 FORT STREET.
ia tk bet paarrv a criawa! or a iroa a.1 aatl orpaa.i HOKOLrTJljlT, H. I. ;iy
i at. a,ai,alaat tt aa atriajawirt rtnaaailar af
a-. .1 th, .t4 on Hoapl Sbrwt. .i r.'rt.
W Otaar. t a, Jhw l.la. a.,Mat. attaaaW . fty
n t . no rt ni r ii,
DENTIST.
H.ar IMM S rractKa. caa a. laaaa at M, raaaa. cm
a :uai 1 Di , Drac Stor,, cartar wl Frt ..J 11.4,1 St.
Ua-lt
6S Fort Street,
R. C. KIBBY, PROPRIETOR.
aaa rmil HU. .far laJlraraia at..
A.I i iuxi istu. cat.
urbUL-i n
or A5 fAJriiC.
a t V. n.alan.l. V. C Braaw a Co., wlm
1. It. 11. : : t Tllt. Prw,ht,i,c,
a'B H. Cfaso. " B. A. Haanac. fuartk Nat '
! gg aa aaa. !. T.
arai-m aaianai ara wrru a.ar.v t t-
EZLZSPlSBZ.'S'??-'!' Sun BOOKS & STATIONERY
I w a aW-in.
Irr t ream. Ira I wadav (.Inarr Pop. atr..
V. A. .lllll.ll.R A tO.. ami all (po4 tbloo tbat tb- nuvrtol mraUlM la
Imoorters and Cnmmitlnn H.ri-h.ati aa-i all and skk : -aa
tljfl.a'a. Htnrai lilM4a
it. araaa
Hono-MM. ta lib. 1STS.
k I
t .j rrr IvSiVf iM.aMMI f ataptU. fr mtk gmmtrmXarnkx. The AaUab.. CA.VPBELL,
m"ZTTf..M'""1 Tr". " Merchant Tailor.
MM a, .aaHarr.aM. rM'.j aiaa-iaaia. pi ww piv
. ai.laklT a latajai pnataitaM. Mart br laarli i Na. 8 taaaaa Mr ft. Hoaololn.
Ml rna.aaii r tkat ara Bu. IM. .ad Kilt fwd tkr :r
1 ' Uuj bum ' raptt. Biari..aaT aeaaaalaad. t i rtus. t u.ki
aaBriaat aat atara tkaa aea-tntk ta ar arcw'iad ia la, Mtll'l. St I ll'.
raaj a ta. aa ez ka alaaavr fatm af arrM.:.-.. r .Ircl.Cf fotct iorra..ri BRQCERISS AKD FR0VIS10K DXALESS
AW-ba. . tka aat katitf atrtafaa 1 a-.a.atiaa aa aaralaaaarat- :BtrJ utdAmi IMall t Orwrart aa fare Siara.
bat aol Maa atria mf fatal, aftar Ii jaan of t.'ilior aSS-lt W r.rl trr,t. riocrJ.!.
Bt Sb'ct- a.i M.iatt ar Mn o.:, au.rnj . a tati.c to p.
H a ari,rva' a- iihiii hi ii
tr , a. - - IT ;ka: i abai;: tbraa aa4 a kail rauiiaaiJ ta ta way rf n
It a .! a li-ti. ..rt-rUiar t. Wart tkat if VKVCCftl. I LILli STUKK and BiahSl
aaaa-u aaa aaaaliT Jioaaa aMa Mr C r,r of Ciat aa4 f .-rt Kraati.
(marci poracIaiMC. LM atarac laoaatt uf rack it- HOXOtfwf. Ct-ly
4.t ataal lai W $;Ti pat aaaaK. Tki. bee-Brer.
- a t ,it,r cas tbac any olber aalioc eeata linat
aaaBa( 1st !.
Nra Peace. De.T.L Sracter. Mr. J!apir
da : aaaa. Waareer nil
aba I aael h aaaaat a mii Hbbbbi RiiibiBat t,
eeaa a. Ta at kat aa ajpi. aaat take aM
baa Bar aat aba b in a-atxy a. m ab aai Sprite
aaa; aV-ra- M aC aba baa. .MI
- In I Bra, a laaeir ir iaaat " aaal a rtaaker
aart eaai tM araM) bib- raaly .
A i. . i in aa. teal - kaaw m Mr Maa an
aa. aaekaat araaaa bar aaat aaaaaaa u eau
a a. peat- a bar aaa: mm aj ae-ra, u
MMm aeebaa aaba. aaaaaaa. Oat aar raaaav
aakt raa M aMMat tare.- mu
i- aaaw , ii aaaaaMataaaaM.
A Iliaka car: mi it ll I 9 aat 1 1 ia a
aat aaa i bu aat it u Are. jiayauiary u ajailjaaj,
a aaat, a. aat abaat. aaaranl aaat away M Araarar
aa aa. M-MiaraajJalBr. aM ial mf taal ewery
ii. f. i n 1 1 it v co.. THE HAWAIIAN HOTEL !
DEAL ESS IK DRT GOODS AND OENEB.M
KEECHA5DISE.
f rr-pr- -fStjcr aa r.etSl. .br..tej f,lk-w, Irall. .abt-l
K1CII4RO F. lilt Kl lt I
At Jeif, JaaeT OsVr. Vlrrrba.t ..
Mki aaat twee. c:,-tA Lre.1 rxwararat. araaa. Crpyac
aA lH(. loilrv. q I Lraa aT lloaaa.
aaa1 Lama, erej.rae, .aa Orarral laaatiiaia
AT caryNII. .ir. at, . tol
i. II .. I.
abM Fort Street Odd rellaaia' Hall.
Importer of and Dealer in Dry Good and
aa v,-Fa, mE PROP It I EWB Vtll.l. SPAKE XO I
ri'R.SISHISG GOODS, ate., at., ere. 1 pauut to oiab. rba
H mi-';1 l- Hlfhral PHre rail 'm GREKN BliBG A1VT HOTELi
I and PRT UIUKa.
rirst-UIats in tyery Particular!
I BfflitaBaPl l IB' MlJbaaaaggy
The Basis of Our Business.
FIIRST T. Bu araalar. ill 1Kb taici ial Sa !
I aV tl..rirry as cm b, ao., bar, al ,ll w aaaMaaaa, aad
IS? tat beraby dlrrr tly baoebt .air rea.iMni aadMf aba
KfO.l.-T Bay aad Bell B..1. aa.l Station
arr a ai to atak. it to tha mlrrrit of aValar. Uil roo.uar.
ar. t caa, to a. la Kiwatl la iwaw aaat.
IJCOirOIAlIP, ltl.
CASTLE A COOKE. A CENTS
Mr law tkM ataaalbaM awaaaaaa. ry
THE NEW ENGLAND
Mutual Life Insurance Co., if
Tfclrtr
aV IV, muiar.ctar. import crar. Jaarirtloo of St.
tiierri. .-wriitij lat. rtixHi .if Parar, Knrrloiw. nj BI..I
Book, of our oa, ruaaufartar., ..ft, glalal. are.
aat" 0.,r l.aOQ raH.ua. of BUnb rot at. kept la Stock.
A. L. BANCROFT at CO.,
v-l rata rranrro. CI.
tts
ir a-
TaUetM iMued M tka mi
rk rristett RUk taJtaa o
Surplus- dutritivltU
tla PI LI aavd let:
4.1.1.1 A .III I IX. Olt I I.
KlWUII.lt. HAtVAII.
aiV "oeriBe, tr..'i.n,-.' Mrrvb.ndi., ..J rtbtaaBMBaalM
al lb, abrrr .rt. wbrr, tary arr art aarrd to farawb tar W5 I'.varr.if Kiar aad at.ao.kra Stretla, lloe.Jala.
I" what ke coutern to br .:hiox Bra ia crai'uaaareraealrad by wbalrabi.. al Eke .b.li Mir,
Tfer. aayafiall at a cat aaat tb teetk aad thraKat rewaab;. trraa. nrraaod alaar.
41 iM CUKV Til ca.. i R00s CAN BE HtO BY THE WEEK OR RIGHT,
HONOLULU BAKERY. tii
I
-aaota. IB,
CASTLE COOKE ACENTS.
us roa THE KA All AW ObLAKaaV
iYEAST POWDER
Vlttl OT aTlUMMlt N'rtrJ.
Hall aad Larar. Raama U Ul br Pabllr TRK RFSTINTrTR WORI.Tl!
NCETH BRITISH AMD EKHCASTILK
INSURANCE CO..
OF LOB DO A SO IOI5HBCB.
ISTIMLIMBID im
C APTTA1 M,BB,aa
I AerwMalalad aad laioua Vaaaa, a, aaa. 1 1 e
ran II K CXDKRBMJIBD StII P.
Al pointed AUKXTSaw Ibr taaawark kaaaaa. aed are
to la.ar. .
eellaiw or .Surielirw.
iy
-;-r(l.-r. tnl.r. ll bwcaoor arcrerary I
to Aar tkea. do.t fut Ike parr ef iatredueiax art.
Aria' teetk os Ike itaap. For tbe aakr of aruidtor.
Baja at tkr i petati. as far u BjeUVle. atbtrcpray
waa Seat eaaae ate of is redarier tbrarofbiiitr eftbr
If aba . .v . . ...... j k. j -., .
. " "' " A 6SSI of Br.ar.ra Beard at I adrrwrltra.
faawal k aai a a a arJU better parai... Wbi ea
II. II 14 Kl l.l.l) A CO..
GENERAL COX-1SSI0N AGENTS
Daf. gttart, Boavjalv H I IS j
F. A. M II ti l I It.
CRR mJH X. .-! l.lt k,
Notary Purblic,
AKD
Aent to take cknowledirments for Labor
543 lotrrlor OQrr. Haaelula. 1)
t.- ,r . BBBV'. X.r.lto aw-" -'JrMfava' -i ar lareaaawaai
tkiwaearw areid tat aaaal praatw af aeatutt (., ef txti'pa'
aa af ta aaj tar awtwel. a itb abieb ebyret ke took a bit of
aaetMfK, bard wood, dhrauar it ia aitric arid, aad with tbir
tM Bf j iBBrj BjertMa af Ike errt ,a arb
taiearT. B tare tlied tM trrtb d. ao la
!. C. 4I.I.K-4-.
iiaaiioa aobpit.
...nt roa .
Marj Ellto. f airy QaMa,
Paa.hi. Ar'irr. M tt
:t, t.". II wrdatrf Cadarwrttrr will Mr, t. aa ram
Aad taby tb.!.. arret H avU. tbaM ralid. Idaly BMeiaa,
laial af BrMil, Board of Ir. w.i.lrr,
Afrct of I't.nat aVard of raderwritrn .
rrs. a aatruae.
4. S. 4 I.l'4v' IIO It A Co..
taroatBt. it.ui. a
or. a tka. e-kw a
smim I IM arte, af tar rial wit Mat pra.ar laa; acy ta.r:
t ssfsji im whalrirr Be f-ad tkat ia tka aat tb Knap of
:M aoatb reataioee aetfec: - keathr. (irice aw jia t
af aay kaad : aad tM aaberqaec etpor traces of tke
patraau were ef tke Meat ataafatliry ubii.iaai
Tb Colaatbu Ky. rvpercauw trile tke folloaiar
alary rf tor ekaiqitt af OM .preiMee of tkr proud
M II III K A CO..
lo Dowwrtt A Oo-, Cerarr Feet u4 Iterec ft-rrtr 4Ci CllOrftl rAfJ-orcnaildiao.
Umber. PaUlU. ML Kails, Salt and luUdiaf i-rwarr Qcrra Bad KaabaaalM Streeta,
'-rr.-Ti Miteriilt of er-rr k-wL SSt) 1.; mu rl . aad coracr Port aad Hot.l ti
I. as. .;tllt tl 'I A" 4 .. X IIO .MAN LACK.
IbTPOSTERS ARB WHOLESALE DEAL EES XjlU erjor to doha MR
i. rakwd. csraaw Max. ir- .... Nl a c h I n i s t . Lock a n d Cun Smith
ear rerawaiaa - rawiaa wniaa rrpairrr; oraw IB r-o-ttar iia4i
tert. Uoeolalu. 11 I AeiatfwtW "alrbralrd lRBSJ EWIX0 MA"llltr
r,,ry rarjt. ..f urailrwa ,e;
St. i aekre"! Black. Qn-ro Jtrrrt
Ml. It I
ef. rort 4rrrt. Ilaamcla. H. I.
SO. HOFFSCHLAEGEE & CO..
kite of CoiabtbiA A bawi rAf.. oe it. war pa;b i- IKPOSIESS AND COBKISSION MERCHANTS
u baa m tM aaaaaaaL A Bart
aa kaa af a aaat af aakaab be aai
y iiim i at. avaaaat.' aaai ke - Ix'i roe
twaa4a.Ba. ae.at IM aaa.
i Br. aiaaji Aa
aabar aaaraM aaiaM aoacaaae at fabM ai easMTJaaja
aaaaaa .aT am par aaaab had lajaa aadar k j
m aaaaaa. aw- awry diaaMak. at aat ai j,w. ly . wba-k
waaa aba kVaw aaaae m tM twaa aaaaaa. aaa tM par
faa. aat aaaw ar aw ehe aa.al a p Im.
A Baaaaa- af "Seat kaarialbai ajaaaai tt trir
m CaaB aw aae. - far R it art nrliHii.
Kaaat aawar aBaaat aara aarr am ka karfc."
aM at ii baa- reaaa aar peaaaa.
aaaaa (ar bm: waak aaMb ibbm; W ceeaBiawi -.t
m' " Cad
aea. It ataaSa, attack
M a little e a of Br. Natkaa Better, a reetleaiAc
liriaf; tare asiaa fraat waa. aod was w,tb difiraity
y.aalid4reai iaAaruaf senaat i yam, aitkaart
tM yoatb at i bm tweire re tbirteea year of 047 aad
kat aba aft ka ike ttreartb . t a Bl. IM-apiu
rrta. nia ' bird erideaLy aataat ktinoest. a- 1:
ataaV tke fwcoed aad (bird attack talm B era. sear
r away. It aai tb tarireat rr sera ia tkes aaaab,
Msnriaj. pivbab'y. artac fret froai tip u tia of
awal- Sareral akotl were Area at U. bat all afeat
waa. ef IM mart . aad tM earl bird stiii lirei
tea.- tke era: urn ia ill at-
IimIH. af to kaerrbold iawt."
Beer dxiakvr wtii be mtere-trd to ware tkat it
tke period ta akiefc tke aatraat ef brer brewed tas
n aoJula. Oaba. B. I
Sir! ly"
K. 4U. Ill l i III ill k.
ATTOSSXT-IT-LAW. HILJ. HAWAII.
IB' BllU Proat.pt :y C-dlrcIrd ly
MctOLUA.I A JOHSO.
MERCHANT TAILORS,
KarAaBTAaaSt.. aapo.ll , Br. G Khodaa' tHrrr ly
L TKCIIZ.
APOTHRCAS.T AND D R V G GIST
wrerr Port aad BetH Strreta. Hoaalata. Oaba.
Krrj .eec rrrrt JAlTRntr IVKMXO Jl-ly
" I.1S A CO..
Bnliors,
ttrat piVt Itraal Bed Cratkm alwati au kaad. Cororr 0
Ncumb aad aVretaaia r'trrrt. Sell ly
Milt A BBOXHERfa. "
IXPORTE&S AND WHOLESALE DEALERS
y THo Bo.t
f WATER-PROOF DRESSING ,
LVTHiR PREiKRFlTIFE!
IS tUH WOBLO.
tbt rr.
IDS S44LE U H it II I I.I BY
...... A lU.
al C.
kfAiiatutureit by
S. PINXHAM tX Co.
. rilo. h 1 wail
Ordrn BoUdteJ aad promptly
CO
r
!
A
e . attrodrd to. ' o,
AV .a' Vor
ON 1)1 o via T I 3
Btak. lakia ia aay part oftMIiWi area ladnavIWi
and M.rrkaadlaa slorwd tk.rrra. Dw.llla BaaaaaaM Pa
tara, Ttabar CyAla. Skip, ia harbor eitb o, wrtbaat aara
ar aadar raaalr. iaallp) kaV HOVPaCB LABBBB m CO
Xa Haaaeheeper (' Bake Baeet aa
Wtwleaaane Bread Wllhaat It.
Tins m i l. Kn (n iiiMiorm. i
llsb.nl Vrait piiwd.r It now In treat dtmand. Sale.
Incrraatne .lailr. Now ta sTOat per lay to tM trade. D. I
CllX.tiHAX. now lr ruaimracturer aad pmprirtor. I
ootn... ,-.,,,,; p0rrwit, crram or rart.r. aar,nB 1 tniBllertSD aawlmaj bewM .r
Imported direct aad ground oo ibr pr.rn.e. Vtloa tb. I ,. ,.,, , ... r.JT. . ,,
tolnnrari.b.aa.lB.1 Flra,M Blaae aad Brick allat
1.0. nd oa MnakiadlM Morad tarr.Ua, m tM
ra.t r.rceabl. l.ia.. Por parilralaraaaaly al tb. dare at
ir-l p. A. agfABBBB a rax
nAnBIRull-aUliaiLl
FIRS IHSUSAHCX COMPAST.
cblcf infrrdirnt.
Always on bead and for aai at lew act price. :
4 nllrtxrinu'a Teats Posrder in I b cane, a au parlor
an brie.
rallaxnaa'a frua al Tartar, la all itylM of
parkaeaa
4 allatha n's Pur Faa; la BKara.a.11 af
No. In and Salerain.
POR SALE BY ALL UR00ER3.
auk
4 reaaa ef Tartar Cry.talB aad EBliaB Bl
rarbouale af Ma da, la keara.
FOB SALE BY
D. f VLUGHIN L (0.. Maaiiarlircrs,
1SI HUM BTREiTr.aBaa Fraarlaea.
aee B
DS. J. fULLlS BROH XK'S
OHLOROD YKTE
IS THE ORIGINAL AND ONLY GENUINE.
la radisoaabla Ootbiaf. Halt. Cap.. Boot.. Sbon. .nd i) fj P AT Q f
,.ry rariely .d Sratlaatra". FuraiabiBp Oculs r- Wl (r jj J. Olv V- Vr . ,
Builliac. MrrrbaatSlrrrt. Uonolala. ISIT-ll
it
It. II. IIITCncOI'la.
2NT o t r y Public,
Bilo. Baaaii. kSS-l
C. 8. BIRTOH, ladiearrr,
-r.-.j oe ,atu S ; ree ( , liaajr frv-JB aiavrnkBiAaavse
BARTLETT SALOON,
IK1IL UMtMVI.
ATTOEEET ARD CJ0JiELLCI3 AT LAW
NOTARY PUBLIC.
aaaaaa! aad 1 1 1 )l I. tke pradaetiwa of bafw kai Aad Atorot L taki. Acta .la-4. Ia.:reja.au f.-r
Btoad (ta. M l BO traded ; aad tkat tb. aii at " ratnE nun l.sr AND BEST or ALIX
, . , , . , ... K.ak .a.B fUrret. H.wlcle. B- I. It aTISBS aad oPIRITS alwaj. to M found at tb. Bar.
aaaaaaa. ulitjatk. alael. ceJakwrua. ttryekniM. and ! I Mi ly
atker kill 1 1 f j If m I af bj akateaaie drajiristi it -w AIA it AAtO I O .III IHUIV
afa. boaadt beyoad tke iMina.hrc raaairaaaeoiA of Attorney aad Solicitor.
tor nr.' .-. tr-tr.,..: trps-i ' aS A I T H tl R I 1 1 1 TO 11X11 IR111 SJM P W . DCSXK. Ptoruirca.
iiiiviiu vim ivjiuitwA
II.1M.HI I I fllHK PL'BLIC ARE CAITIO.NKD AGAINST
lb. unfounded tAl.to.otsI'reouctilly mada,"lkat
j tb. ootnpuiitioD oi CaLoBuDTta is kavaa ta Uha
uii ana tae .weuicai ,.roiB..iua. to. ibbi is. vim
rodyna was diMo, .red and intenled by Dr. J. COL- I
IK ItltllU'VIC lmw Arm. M I M .AT . , ,
. 1 111 ui.tt 111 1 1 ik in i Dtmd by bu. and it kai baffled .11 itiempu al aaal- i
a a iiiipia f AAinn I jsu by tb fint Chioitt of lb. day. Ib method
III If Nf Ml" VlltlPx I aud secret ot tbe pre) .ration ham eater kasa puk-
L. HLL lllllUO Ul OUHI J l nsbed. It il obriou., lber.rorr. that anytbint . .U
, under tb oaue.sar Dr. J. CULLIs UK.0Vi.NE 'a
' I'll LOKODTNE, u a ipurioai iaiitalioa.
' CADrlOM Vice-ChaoeellerdlrW. P. Worxlitated
BEEF, BTUrTJH AID GOAT TALLOW WANTED, lhat Dr. GoJ.it Broeoa vai undoubtedly tbe iaruler
I of Cklurodyn.
aaa aui A L isasi amp Airriua.
I II.IHIKIII
INSURANCE COMPANY.
THK I IDCRIIOSIO, A OK NT, OB TUB
.tor Coat aaa y, bar. Men aattteriied IBM.. raA.
on Carp;a. BrelRlit aad Treaaare, IVaM Baaaaala
to all porta of tM wa. Id. aad vera .area.
S1t B H tCRTKLD A CO.
Insurance Notiee.
rat ii ao a .t pops tub bmiti.h raw
a alea Marina laearaare GMtpaay. (LlMlad). Mare
crlrrd iMtrartleal te reiaM tka rata, al Taearrea.
MlwtwB Roaorera aad Porti la Ika Paellk. tad leaew ara
pared to iara. PrdtrtM a. tb. tl aaat Bala., wttk aawria
ralBctlonoB Pralbt BarStaaMBr..
TTlrft. It PA TIB.
!Sly Aerwt Writ, f .r Bar Pai Or. liawBat.
HOME MUTUAL
Insurance Company of California
TBT. I WDEaUICXta ARE AtTteORIXRB
to laatf
On Cargo. Freight ind Treaeura
Proa. HeaotalB to all nana of tM warat,
aad ibdb
Leleo, King St., Honolulu.
Caaatera Bj Bax-e-lal l"eri
'ia tbe E
..IS IP
llaaafd
ar. . iBwot a co
AeWaas bar aw Bawaaac ii
D. IV (.1 (11 1 II,
Career ar Hatcl and Part Mrrrtt.
ITaahlasto Vleat Barkel,
.... ... . aw, ...i.t
' " f raitaves pain, ealaw lb, ,.t.-ra. raature. IM derancrd low
tac cTtcu u takis poimt- la 15e ik bop ilx . I ranr of Ao:43 mx
lBNaM.a-l. tvs4 tfcaWBBy tW pofaTtr f the tirmtf to Itt ABtraJa
tOaTdi-s. ralfj
ai. por is o
OtJ-rB boJ B'Hf lift al I ma Ri 8111.: "' B-l atJ
SS Sooj 5 ; t-B. WM1 ai-rt miteS ,r-.it dUlMtitan.
ii -in. ud .timuiBUfe bMJihjr act tot. of U tecrtiiuo of tta
! -it A it- ill ClratiOf SDJ of lb--C DBplfAuaill rMolusl
I leo'Uaaj the n-e? of .pmm. Old And yiuo My takv tt at all
I b. Ufa auii llOJt aTtiBu rtrBtaalV lilidaataataS uf ireotta lo
I tlfj to its Mavrvelkpoa f 4 effect! aad rfnl cerr. vhile
! ateokavl inen mi I its Ttrtues most eiteusivtlT. K ,u
, frcal qaatitUie ia the following dim-es : Cboieia, Utbc-
N.x.door Ue.. Baker, -Xcoau. Street, Boaolu-.u. pLniftoct y0,c f. ek- finBct Horllc VaO-r Cra-p B.-teri.. Ae.
WiiuiuwaVi invie IIWIII IMM MIIUVI II U I WW
FAMILY MARKET!
EXTRACT PKOB MEDICAL QrlMONA
Beef. Btttoa and Yeal of tka Rett Quality aaarSEVAa Tb, Ritbt lion. Karl E user II coatrounictud to tb. Collar.
I Baa a: to. exereiae to 1. Aaatraja. AJao. aatl rwrB. Mil Baaf. isoprnor rorB sarue.. alw.ra -araaaaa- of PbyahrlaB., Bad J. T. Darenport. tbal h. had rrerl.M la-
ll ll I a ibi ia .V tM MtBUUlri 'Il II tllll IIIIIBI . l.il "dl III nblWldlUIII I WMIS4aaui..,r. Hllrimtn. KlSh. rOUlt.V. VfgelaDleS. SC.. frmatlou to tLr rrt tbt tBr oTlt riniM ur.o, rrlc. I.
' -- -' ... . Dartaoflb.Citi 'l ' AUUll.v, eg c d o ic o, . , ,.r , wt. II l.ORi ipY N E rr ZwarW Uar SI . 14r
bw.t S-ace thee tke taaipnatiia of beer has be- , : FurnlaBeel ta Order. Dr. Lowe M-dicJ Hlnioeary In India, report., Dac .HAii
- ' I sr. I ... , ok . . i . j . . . . , r.. . i . i .
. . . ,. . j jr,- Tfc. d.tv wa. JCPSI-W II. PATI. i ' CAITLB. J B. Ill KtTils. J. r. CtfutK , I 1UI ID nrwif rif ow ui m it . 'lmj
r-
FltEMAVS Ftl.lt
INSURANCE COMPANY,
OB BAB BBABCrtayOO.
mil ASS MAtlaTl,
Ca.k Capital. Mate. WH.
By arttlBf ntall Ubm aa aarrfariy i
aall dattnoaesd. aAaaa
INDF.BNITT MEt'O.lB XO .astB.BBU
LoBses Promptly ABiwstaB.
BtSMOB CO..
sis ly
t laiee off tke b.f af a koos to tk rrewr. Tb
kp -ervwer t. w rail tke doty raftered, as it woe d
tkea ke tke prc.iace ef tre.eroaMat u bm tkat r .
aVfaa. aad Mar am aa mbb. aa, wna reapert i. ir t.a
Xetary aad ioaraiitio&tr ef Deedt
Por ta. Sour caf Cal.far.ia. OaV. ai tb. Baak af Tttkiai 1
4V. rn.BMi.a farm, Im.4.Ib. Sil ly I
lur-wia Ir I' aat be a-rerpiBB'f t fir -Tka Matral rep af 4 rrat wUi M rap ilr H'rarJ ia. Br.d
of a aexiaa of tke awe ka Hay ar a I aa .baawaaa area be esurtAioed aaaal '.be
aey aaaaa tar kk pa. aaa aaitaty af tM roetractn la Aaiib tM ataia baitdicp
m. at tka eraj ef aeaarra eakia tb required tax. Barkraerr HaT. is bbAV-
b saMawa faak ? V yea aree 'l raratry adraaead ta adarit of tM layiar of the faaada-
Bk;tatar tpraa eataa far tka , Maps.it rarMt wbx s to
THO. 3. 1IIICI U.
boaai Mrerace. EarUurd akeat tM eaieou irpeetare Stationer. NtWt Olllar and Book-
of tM Mrary rrt wer. eiaatarias; for a repeal of tbe binder.
bj : tat. vbii tat krpdrrowan are tqaA t anxioai Mrrrkaat Jtreet, Saaolala. Alan girarll Cuttiae I.
tbal rk kap tax ebeaoi M ra.atf od.
Of tke ribibiliM kaBfaaai at PkOaarlpkia a it ' I
taaea UMt tM eestrr. aad .- lactiaM rf Ike U040I.I I.I SI14P VTORK.4,
eotntr I.tlf oat rf tke Mtir lbS . , KawLIBja.
T.a T- f stt -- .K..ral aaT of-b . L. -2 a. VL.
by tbMl R.-WUP1, Ittvrt Ues ereciri. cttatoaMfi. aod tbe pabx ia eaawcmL wiat, Ue bskt Jovaiity j
CASTLE & COOKE.
BaV.pp.r.g utd Comiaitarion XerCetLAaU,
larOBTJoRj ABO
ICfalrrs il Gfoeral Mfrrhandisf .
N.-. Sisi; Street. Hon lalo, Hawaiias Iilaada.
iipiii ip i a at m lUAUnmav aa fl a Sbbb
XTRAB. -Toradaj. aad Tbnradaye-Vral. BK i.NTi CllLoBiDT.SE wai aaalaUurri. th. pati.nt RhH tlllBII la.0HKE GIlaaBjUiT.
BaBBanraaraaB. I .
t rl.lara Flak. Ettract frota Jfedlcei fiwrj. Jo U l9 Cbl.r odyn, ia
, . priecritwd by nrn of 4-tb.rdos rr.edical ptaclltloaert. Of
J s-au. Mrm wmU 0 thai M aaraUrly popular did II not
Calewa atbrrwtal ord.red.1 I -aapply a waal aad 111 a place."
, ' . . I Rztrart fnaa tb. Gen.ral Board ol Raaltb, Loaeea, aa to
The Proprietor Mnrur erected a neat and commodloa iu ia cbolrea -" rwetronly .r. w. ceartnew. of tk.
VtetTIIU, rRUII ABU rUULIHf BAHRtl, ltanae tBiaej it tail riaeq n.t wa c.ntsoi too torco.y Cji
IBB
FIRE All) WAKn II8URA1CI.
BSTABLlaR EJ. usa
AulMs tOB I Adloloine Ibr Famll Meat Market, will be prrnarrd to n . rr-rt Aa v..n ...ha.i ,k wd. Dr J
crannt. Calieraoky aad iBjrkt, biim.iI. .tavarrJ oe LD' lisnr.Bcr Lore pan y of Mn r ran Cisco. - p,,. awawa wttb all Oat Bnraitntbvi ud : i i.,.i.u,..arrrUiMh lattl'
loiaraareio.. aesion. taotrarlr. tM ranntrr aShrdR ; . - . n . .. .
ee-Hbip Iwxr aappliej aa Short Notice. -sa
.. . " , ueararAettneceuniryanoraa. w Baaafacturer J. T. OA VRIPORT
learTr a V . I CWrXr.trd il TlZlTrZZ- !, I,.ppr4- sa.n ,..Kr.- SB. Ora.t Raar.,11 St. , Bloooariiory. Loadoo
MeUiatetw. jv H ua.ia.-i I'ta.i.iiAa MmLV c. 3efl ered to-vli pam of tbecity wlthont e- : So4d in Bottles at It. lLt ta W., aad U. m.
Vfheeler s J.aon . Sew.n, BLmmssi Ptant . ! t ctarr- lU4 im; W. P. BOTD. ! J(nU in 3Tew Tork. W . U ScsiSFFSUS A O. u4 J C
Mawchines, f UaamaAk Piiouii.c, ,-
PPATu, - . . afay-Aaj0aBaa0
rWaB uaHjBlted IsbtTtty of ikirakllltM I
ss to t wett, srasscc
IISUMKC UMST LOSS It FkW,
WlLU.
Of ererj
taauii
Yrllasr Map. Sort Soap always an hand.
TV sKjVjr. fVioi fiid Aw-Jatp Grraat all Ir
BISHOP A CO.,
A. INT Xi. ERS
KAOJ? AitlIA PLANTATION
niGAR NOW CURING IN aad for sale
O in iuaatitici to init purchasers by
AFONU A ACHUCK.
t a a r caaTTta. ,
r c. Jcarrs. .-a V
( J. D. aaaaaa. l
C. BEE WEE A CO..
Ki.ii.nsii Pioneer Mill, Lahaina.
TH AAII Of CAUF38I1A, : : SAI flAICISCO pAIPltKLL A TL'BTON, Proprietor.
ass tasa iofini ira J Crop vf Sogar ef nperier qoality, aow cominj
New lor a. b and fr ial ia cjaaatities ta sail by
Be.tea, iji-om li. HACKFELD A CO.
at if A be pat tatitkae. m liBUatiBid far, by tke ahtM rf tb R.U. IKWI.l A CO., Aaeaiaaa.
rat. Tke cal tcportaat kai'.dinr ab-ck is lUely f ... w - ja - ul lacmn OHLITAL UII COflPORlTIOI, : : LOB DO!
aaaaaa, oe be babasd ttare as tM art aBdaar . erhiefc a a. M i Aijm ,a. H..r Kit.. VEW CROP NOW COMING IN. FOR SALE
ike baa kaeaa ai Baanial HaC Tk Aalaya is tkat tuac- ill Hoaala:. H.wajaaa Iiliiaa Ty Sydney, ud
IwwL tar aara been dae ta free .we: ebuxel f plaa. 0a
rr.r-eeTibtrMkr snippuG comhssiou ierchajts,
area ar-a . patro; kaad at bar aarriaew. aad y,a tk, aularavU far AyaraBerel Baii are ia r Iraaea ta Baaalala. Baa-aiiaa Ia-aads. ly
WAILUKU PLANTATION.
srac a- ii in i t.
-T- -W.AV?a-r u.wfce-t.aMW.lBtBMM.rfMritytatab-. - .
artrawac Moeey. m tk. part rf tke roe .try at tar. 6Mral mUntxnixt
: :t, f - Tee-J '. r.t. r. IM tie 1 (a-
f AN ia quaatitie to nit purchasers, by
Btlbaarae. . 55SJa C. BRFWKR A CO.. Acer.:
THEU. H. DATIEg,
Lars imm. Gatas A Co. '
lj "; '" ' -;' - - "-t a- IXF8STEE AND COBBISSION atEECEANT
MAKEE PLANTATION.
r-tr "rt zirs. ehc
- iU-l,
try aaa l
aBKBiag era? rfaka mbiii rf aaaaa? rf aaarkaaa. tk kA-keat Eaxliak aatkenty apaa tke
aaaVy-aBBarara-aaarrf tAacawaa at Baa- te m mf BatrA. CW, o
" "l4-J Baa-baat aaoera -tw gjj rf. Iik. y oi reee. I
Berrhs. a
Pa ufaa Sab Borka.
aa lAiafc It
- -y
It BBBaar - la I
f at
Ika. -A
MwT I b M ymm.- mmTl aaaaM.: bat Thrwa Jtbal
-Wl p. d af k baawr. ri peer WW tke pawaoa a IBlMlilTT-
t- . . -tar a BaTAB aaaaa m ei Kiteerkoel k
. PF.IRCE A CO
ta C. L. arcaAaaa 1 Cc .
C kaadirrt and General Coatauttlaa
Abw AaeaaB-tk PatdoaSah .i
M Baajaara repair at at IM rarjo of tk ea
"wr aaaiaar rf a para, pant wkiek real a ap ita aai
15 " TB Latruak awdek. artk its fur aai eaaia, a
poaad mfKSi BBarapwarwi tkaa tk Aawrrwaa a-atei-".
, IbsapaaM wwA tkaM a addmooai rkinia rf fctaak-
an. aad a ia aaay to at far tke aaaeriaritj af Abmtv
tb aVtf ease rasp art at Vaaat. TM faa.
dc are rejartad ia M WakaaM aaaab. aad Rfef
tt si r :- a kaVaabl Mu, XTBt
aaAMMklj ta laaaaat rfa awaak Ki.r Street. ri lr?
to iajary, ud ar at co praclar.1
T- rias.f :s aii
' atted aa tk rrwaad that tkera uirndar aMpIieity
rfar4aa. Bp friatawi at Oat ta-.a-M.iaai rfaUerbrer
arc aar ite't
tM rtaar part rf tk mcrtmtnu." Ia support f
tka tare, fir E da aad Beck re: speaks eery far.
Mlyrf tM Ibta. rf oaittsactt HONOLULIT IE ON WOBKS CO
Lloyd- ud Ike Lirerpvol Codarwriteri,
Brit tab aad Prwraaa Barin lararur. CoMpany. Bad
Vwfh.ra laraaaaCaMBMay- i.--l.
. -iii!' B Barrua.
ii. SEwBLKEI A Co..
Nrw Craft of Narar 4c Jlolaaar-a
XT On COVIEli IN. AND FOR SALE IN QCAN
1, titie. to lit pBrchar by
iaa-tra C. BBKtf BR A CO.. Art.
HIDES, SKINS, TALLOW.
JOHN X. n ti lUHOI Ml .
IKPOBTEi ABB DEALER LB GEjTTJLAL
BlrLCHAJfUISE.
wbiib Ptrrrt. Haot.'.a. B.I. I,
BFTROPOl.IT ll RAIKET.
C. WALLER, Proprietor
fllHE VNORRSIGNED COSTINl'E TC
PTB 7TNH iTa-nrnsPS shtttjc aaTTi . P tb hirbeit m.rket price
aat . a- a aaa . aavava 4aTW aa A-.AJV UaJaVA AAaJ t raJWaCB AS (j
VBEET IBOX WORXESS,
laaiau Strut, oeta-MB Berciatt aai Qaaaa
MUTUAL
LIFE INSURANCE CO.,
Merrhenniae, Goods uti FTaagBt
By laiataii ia I ataTat TwaaBa.
C4 ly' (All
I br flat
. J. T.
a k own.
New
oris..
THE OLDEST,
LARGEST
AND BEST
LIFE INSURANCE COMPANY
In tbe I.' ait eel H tales.
SAM'L G. WILDEE,
sss So Aceat Aar tbe tdaaraliaa
NORTHWESTERN
Mutual Life InanrBiice Ctrmparij,
buwaibix a an bbb b
ABSBTS, aX7.000,000
rat ii p. moot
W CORP A arr In tk. --rrH
m
Rarrcoasunttyon bud, gt.-res. P:pr ,G.:T;:r d
frv- P.pr rt.:, abf IT M BIs..?:.cork "m
RbcMi IIob, I mt i-fly. la Irartb. of a aad at
'rrt wlapwaapl pip, coMplrta. Batb-Tnbe.
aad Uaoa raj larae.tock af Tin arareaf. eery aa-
PwrticalsT vttMtio, rirea to 3alp-Vark. Ordrrafmaa tha
aWaaaaaak wii: h, c v-rtwDs utniSM to. . .-
B.nalala. i Tkaakfil ta tk. Ctttte.a rf rioealnlB lad tkr lalaadi '
pawraTI. Bar tartr llMraiaarraMM ialbe paw, we boar ay 1
I'l.i ill D . ii I i a.i . mwrt rtiaraaB io nanaew
OABIBET BAKERS. BOTE. BTBEIT,
3at Sktnl ud Goat Tallow
iii Set C. B
TO WOOL GROWERS.
THE riOERSIUXED CONTINirE TO
bay Wn .lt at rood price,. Baeli eotaiaf: In
Market tbia So rip a particular:, deiired la ajak
f-eirbt 'SSS J ial CRRRVVR A r0.
SOLE A SADDLE LEATHER,
i for Dry Hide , P I
3 OSM la
REWER4C0. J B;5 ?
-3 Eiii.
ca i"-;a r ia
m . l
A aawf
li if
Iffaa
5
8 I
w lip ! s i!o,
' "i " o z z
1 1 ill. I
at it. e
I aad rtpairad at raaaoaable rataA BOOard
f t t ie. ir Tia. tiBwrad aad alaarrd. Pauace aunt c. Ac
' , i 444 tlreat Aaal CM etber aaiaaaa arfll M peeaaatly at- T
TAnnnil flnof o w a Olaa O Tt-.' f5 7 " V " i V
J 11 r,A.aa . ewi w nw ti.vn - -t t -1 ta3 5 I BM M - OC Q. w s 2 I X
a .7 . . 5 5 uJ a. a ,: t . aar- aara a Mowai airta -aa
r.ri"-.-rz: s u m i t &i : i i
For the Lad o.. ii..wi,l.ioTi,ne,r . lu -
-m-rw-ar a ana viamaaia, , L , , SC-ly a. S CLKnilOBN A CO.. Act.. ,
VTB SNB FtSmONtnir
W Pa!.-.. LtaL and Rrp Not Paper And Etrrloprv
Saaare. BaraaM. Oaut Taney, ' otorad. Ar. In hotel or
wrrbntn. Aasoas taw oew atywa. of wtaab I bare rwrtre
. m a: . v. . . " . . u k : . .
1 ' - -- -- - - - , -a. STF I i twilir.t. E
kat wraa ajwaaab as Ma TM riaata BBawwrre i awwar tk laatillj rf adr a nerd aarrk Makmp te d
Ta BB BBBIa.il TaawWawrwe'. T krrr AW rkbwart fawee aad eaaia. a aayt: Bmi aanlj .
Imprnrd. Crsert. A:swajser. Waaldia a rnnptoc. Dia
ead. Ar.. ra Mar fnaM Sfe. to 41-Se per baa.
CsB aad etairdne tbe aew stylea.
For the Children.
aVallere. CotdarvIrM. Braa.
BBachlnery of Every Description,
aad Aaaareta. aback are a-radaal- B wm, i. Order " TlafTearejaTr arrieo oTaay Notr Pajii jjail r.nl
wa-ek trad. tMfnaa. raAiirtuaj atitattaa paid te Stop's MMaVitkiBt TaaaTarVEaiaMaB IM faabLw rTyiLb,
j aTaT-dOB BOAA aiacled at IMaasartaat aaTeca. aMVly ( Sal tel B- B. WBIIXXT.
PURE LIME JUICE
WarraVnrtee to keep on tae Lernreit Voyage I O
Ja X A. ead IcaBoa Dem .''.rit. S3
Prepared by George Morris
KALtHI. OAHTJ, HAWAIIAN ISLANDS.
For Sato by C. BjBaVei ttt Co.
sal 17
a i 3 9 i
C B A RTB 1ID IB lta.
Baa tb adTMtase af Weahrrn Baaf ef III BUM
last adoBMrf M na 1 1 aha aad aawar Baat sa p
kteara prosiatly.
For paa-ta-stdari appli at aaa Caaewaf
W. a. lWTt A OTA,
. NEW ENGLAND
TUNNEL AND SMaTIK CWMT
"waBaa: we; TUB
Kinersi Tliy Wiiig Siatriet, Tvvlare
Coiutj, State af CBlifWBlB.
C. S. SABTOW. Agattt.
3rox-rii
Writing Papers.
jFABat car rPBaV-lt.
Leaal Oa Paswr Uaad at aa
Bread aad 5 arrow BST Pweta
aTlttaB SSJaWaat tjbttfT PaSSat. mmty&
fit ITT. OB HAND A FTBB MLUtXTTOB 1 lrnT T Watte aawLBaa lasaW nsaar aaat aiu I
of th Jtic: mux, whtrb .rr cotsaWerarl tteai.wt I LaBaa rtakt wBaalraaW Pape-r and Aa Mar a
I laaatlll.l a, me creep. Tary ara tsaaaaaaap
I aaaBa. attb tMar aaaaat. For .ale br
ui im a. B.B
I.vJV. rAbs ataa Irdtlal Papr- and br,ake-.
4at waSarlr if M Peril 1 1 MWO lb l all aaa
tor aa-e wj ."".w
aa a a.

xml | txt