OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, December 01, 1875, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1875-12-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

the Hawaiian gazette
ii nrstriisiit riris.
ruttn
STY NEMIT M. WHITNEY,
k rs Will Bay MwmiBc.
Lit rri Assr
N riaix Ari.rr-
THE HAW All AM
GAZETTE,
A WEEKLY JOURNAL. DEYOTED TO HAWAIIAN PROGRKSS.
' -. :. r ;
tm. i .!. j Wm.
k Jfiaj aami
r n"
tLtaa ,!.,. r teRaij
tin. I 111
!Sii4ll-i55
TWrT-ftVlaa. ' k 51 M-MM
ii.to.f,vi.a. inflNl5ifl!T"'
VOL. XL NO.
HONOLULU, WEDNESDAY, DECEMBER I, 1875.
W HOLE NO. 568.
TTW- Vrrllac at ikr 4. arrk
a- '
I hiM) '
AM
TW lakli ibabV, HMmtrr af tk MUiiatki
Ml a vVt. it. TW aiao?
kr tW s f ar.. Raft, wWi
a af aaaaac - S) aave. R'
IV V .-. (Mm. Ik ISmom: Aha M
aaaa) iW rktr v.vo. m Mi
1U SINKSS NOTICES. BCSIXKSS NOTICES. BUSINESS KOTU'KS.
FOREIGN NOTICES.
F. I. MHUHII A .
6 r Miurt.K. ..
MM - af rafaaa nn af :t V .
wja
WAY & VANDOORN
ixt a. iivuiii. St. at r
tttu. r
s ; ?- arer,ants DM UR N mn m rrUT WILLIAMS. BLANCHARD 1 CO..
r. x . it mi c..
lajarcartaM Omukiwi laiara u Tklmk
Mki :a frriara: Xrrrktaatir.
U4BI o..
I CtirsKj Rtrrlxir.
.. mn n ..
C-.TBTT-wifa Imiuai KuWia ui ttcmo
Arrau.
J ' H
af MraAaBBt, tka; a., ...v t5- djkr rtml lato I
CHMMni a. ft" tN raft of ,iktt-j i .
Carpentering Business
I. UI m traarki i karat uta tk. taaJ o roa? si
Shipping ami Commission Merchants,
K 111 California Stmt. San FrkacUc. I.
r n car. rf" ,-
a .11. na Ikna r.r ..hi. ... h
hl.HlWwull. a t artt)
a . AH aM l
.iu ih. r, l ik. . '' '
lk.av TV r.l . c.rr - l t.
..IKIIKKTM KKrfW, IWIlKmilH'.KWK, -
. HrK. k. m T k . Kil r
...r
1
mt4
IN8CTRAN(-K NOTICES.
BsU Bri r I MlTwritrr.
AOtlNT Ikr k. HnK
Mk ft MkWkk O,
Philadf Iphla BmN of rwlrwriir.
Mtkol
l i. Jk. 4CHI k.
. . . . . . .. - . . T ' -- - -
:rn,K iitiaK.mtM. Mwrtrn. a ia mou wilt i ,
Bt to kCMKkt
mtck FVii t r BUM M W KTf-cmK
TW i w wk-iiiI t Bkm J V. kto
; kr - I 4OCv Wli
.2- O-wk niuut kmrkfKK . kU to tW
km .m ui.' f ip ; 14.
wkack tautt ks tk tokw kki kttoe'.vM jf .k (-
fttt f atorvK. kW iifikiii a lhk-
i 1 1 n uU tki r: net c: -it xxL TW
i.LUlkV J.l.tKtKI
KDW IH1I V. 0'Htl.l.OBl,
1:ikwt u Saticiter.
, SkMM?ttlL A. P. EVERETT, t.m.i.t.c
vaxUwiun Forwanlinr and foBBlssien Mfrrluut, fire INSURANCE COMPANY,
mv it i'ini
likkinm on rii iiiiw
K ckkMIm ukI runtkan. m Ikwnl in
h ii v. k n i . rev. km
V.v 1TV '
R. S. HOWLANO, I .....,. .mmiiuv
ShipTinrCornini3sion Merchant U N I U If IPIiUKAULt LUBrWI
Wn. WKItJIlT.
SHIP AND GENERAL BLACKSMITH,
5.f .-. lwH W( kw4 W Kavwi StiM. Ml to thm
IVmI 4rt. rrw ttf t'laj ,
M I'll IM liIV
Ml KJ
CMKUg Ktr.tlKlXtl Pt.v.
I - uii-iv
ActMMr kk CwB'.tsiei Mrrtksat
VMM.K.'a. K I IHC4kJ
W I'raal JM.. ar CaJiKx-ali, Nt..
n lit v isi ii. HAS.
BT W. J. RAWLINS
TV. r-iTi i. v. , n Hurt m)t kk
. . . - - i, i m nt.i.-.- -
VV rkrt I mm Mr. In Will i ' xa kn Ihha Ik hmt Mukbi Ut V. vWUt .ttorhl I M . K - TV!
kkTM. m iiM Uk-ka i N. tl avrt to av tw i .tirk l rr ., a H.-UJ MM ItoJiLrJ. C ra.r I (V BaaW
iin,oi,ii oip oks ."rsr"-' .. yrTz::vr,TV' castle a cooke. acents
or in rust
IkXjKX-izke.
imoiriiiiiiD. i.
E. O. Hill A aiO",.
O-O "TO THE
H. iVkta
, jo l ..ai
Urn .
Far tka llaaallaa ralaiak.
I ..-1.4 u
UlU MuU kJ A IU.,
5jL'ii 13f SASJVASi
Cakkaji. kr Cm.in. tWj&u tat Oak. ama1 aWaral Xar.
cf ttr ffW .ct Mi Ikr 1 .!. W-aVkat SfcW. K.aka.
jrrart TTkw lik 11 laJij rat IV Oart', aK. w. I 'i M 1
kwk-at rrr t,' nto.-. HOMEOPATH 1ST. FORT STREET
CITXL tJSlIEIB.
k.ts. .--a.tra.uO. l--.fef IkiTi Oaatra.-tjuar
FOUNTAIN SALOON BOOKS A STATIONERY THE NEW ENGLAND
00 ron airvai,
R. C. KIBBY, PROPRIETOR.
The Basis of Our Business.
tot. fca
rT- t aa i a mm af ana 1 Mm ' ai 11; in
Ma a a Mk at Mr M Bar
:-a rvaarad kf ka tars as K.ojfj Ncr j.-t c
kW E S 1 aacj-a, y a mt vf fraai n'.mrl
A Mr iraa Ik Aatianuc aarf Hal
a rf karaflM VaMklakl CaMkktka aaji aMQcr
mm Mkk laiaanrar ratoac'.Jkt :i Cjji-
.....
MM klC-ii
fraof Mracjy a rev Ma . avaM tl Ik dr
(Urn, (!.. 0 ; ..' -t . atJkk Ikr
kas aatiijaa Mail MaW aiiraaaea uJ
K.noinr. e. 1.
a
Morcliant Tailor,
c Xaaak, Str el. Uanalala.
iki 1 1 4k 1 mi,
XOCEXIZS 433 rKOTISIOI DXA1XX5
DR. r. U HI T4 III0,
iriawwo AID srsdns.
Jkkairac. ATlkT aaf atU ft M) UltftC
OA BkMjtx $w41 k.
FiLLaUiUDMrrRwrcx. mkiu ir
BAt kwn ftrvxi A. M.. ii F. V. Sua-
iA , CkMkt At ? O CW P. V.
B4 Icy (rr.Ni. Icj SNklRi. talNkver IS-vf, A-..
AW tail fJkkt tiOkr iaakkA tlb CBNarkM fttrtlRiSMl UR kfAlAT.
cr 1 VIL AM1 UI
ni 4tk. m
F1BUT. T MMMBirRlrv ail -ncti Hc H, ami 9la
:..,irj aJ) ;a ba iLt t.t M M W iMk;, ai4
r$f JTiavtly WavMl mr cuUMrs aani MtrwW.
Kll)M). 8NT M4 Sll "WA MJ Rratttaa,
fCJ BalB W sti at II W ttt iBttrMt of Jrt ftMat NMMBh
n K cakj4 p rr A. r ia katijIK(C kaWt .
aT W a Mlkflor an. I IVfaaTl rr iaMCrlptrOa. f 9Aa
tA-i, paVTViNf LaWf atvrks vf rtafMr, KNTR.akpaa asU Bltuik
Mutual Life Insurance Co., of Bostn,
TkMrty
COOPERAQH !
sax. t. m m i 1 .
nv a. aaraa.
J. H. BRUMS A CO.,
34 tin k-., . oar aa awnrfaf trrr. I nft-a. SUtoa,
aa trtac 1, VM ,4rtaua tt (Ural foraM .yl la Snvl
A. L. BANCROFT A CO..
JSklj San rraarhov. Ol.
M v-r-
FaUeiai iMaad ra tk moat (arrtaki Trraa
BW frratMt Xlaktakaa oa a Lifr.tXO.000
Surplus Uitmbutni naatwy li
aajt-
ota. svxa.aso.ooo I
fiara-rr nrti vi br,h crnra H1 Tt orin rue ri bl.ii
UHHl BADJI AM arHIHIIIIII IS -w: a,, Un paivtiaM.! I1W rolirr ,tw la nad
K , Suat. HMaaLcta. upmn. baV Oiuaar faaa. Wt : af ti atl liai i, U Lrata. and Ml tk attl viaMl to)
ra .1 aj t
I JT.i l.r, l..
cair. aa l. :
SI. J. COLUS BKOH M.'S
OHLORODTNB CASTLE A COOKE ACE NTS,
It TRS 0S1GIN&L AVB OBLT OUVLBX ui IkBTHE HAWAIUM 1.1 (M Is
C J . tl 1I1UMV
AjrrricTTars. ix?oirKi axo bxaleb
'1UK PI BLIC ARK CAlTtoxKi. MAtaWC NORTH BRITISH AND MERCANTILE
X it anfouaJrU atatciaraU frruututl atajo. "ttal .
a rjf.St-r.lav
ran
H. K. l.nMlil A BBO 1" II I K.
aar. miter k. W eaaWa f SROCRBT. TEED STORK ktai BAXEBY.
a, t. . k..." , V . i-
J K $U'atA, MM Faaft.
a-; ! . .11 - l' 1 fclttoJasi tJ If
INSURANCE CO.,
OF LOXM ATID KDUBlHI.ll.
ESTABLISH ID Ilka.
-s vVawu. mo. R K r llMkaB
to uat aaW m 1 a r taaumf Warvi
N aaSkt 11 Nil b j -Uki likajiuf. .i -J Vj.ru Mil
lakarakv. kaa a kaa Ik arga aaak t jaatfra. 1 1x7
C.ar " K.a J Tart Until
kVMMtjrur. BaVtg
U UDl A CattU IX, M OKI II.
klUIUi IK. lUttill.
r tk ki. aawAic- u taWr .. ia nf llilrV''" V?
;w'
kaakr ajavakktal K
m. 3 h v ,
apaaaaaaFraaa aTatofaaa aaaaaaa 1
la Kfiriiar. aai aark aaVrr ka
aaJ.tti.. ,E iXa taMCt,.. t .i.
a&.a taw Hraa-.W aiaaa, o
aravb
frvaa MM to Maaax
- .: .V.X . ia a - .a. : M ;
I ,. aa kvi ai ta' Jjmb lavkkA la to ia
7Kk rf kar a Kkal iAL aoat arai kn. I See. iaW tW
Xmm av aW karj k Bur Wm C 'a
. .fv V, 1 1 II 1: at jt o..
tea kkac u, tkeak a ra . 5rv- aac Bark at kaaaan t Cu.. Curar rrt aaj Ma
: . . . a. ,
' - MrHtokaaW laXai. kT
U a aA aaMr jTaaa S? 5 IIM 1 1 jall
aara kaa. aMaakaaaa " Xk aar. aa' i-M
B. F. KIlk.F.K.t A CO..
BSAMBN IB BXT GOOD aJTD 6EXEBAL
XESCEAXDISE.
r r ifflura ja rartlMaaar.Olfciy.t:-.-a, HII U-lj
UK II ill l F. BH'kiEKTO.k,
II tt ki l l U A C O.. S: tmta AaT kkr, tkaai M..
SIIll.i COXaiSSIOX ASSXtl Ur' vp "'g- t-'l kram. OyUt.
. . Sw. . Imui rgnrMw. aaaal laaa -f ijm.
a La-,J aif-'Ca'ai. ta4 aaaarai .'.aaam
nrakrtt, turaavk 3aa
MA.,!-,.
31 Fan Slrl OJd IVlloa.' Hall.
Coopering and Gauging
.-.. No 2a For: ureet. oa UN Eip.iaiue. auaaAiWafaMal iiilia 'I IW Baa at Vkl
its. ut lUlVl'itk! prfpatrJ ta t xrvnw al aaW u r,hliD all JiM. itre l and in'ralcd I) Dr. J. CU- :
BlaX Bkl LIS BKOWNK lit Arnr MrUioal Stall. aoJ
iaaka. Karawar Ml laaulrm far Tall, aaaaj b Una. aaJ it bar kraNai all nuapu at aaal- '
jrtir br tk But Ikiaull at tk Oaj. Tk mtlh.J anj
u.l IKKI of thr rrrpaialloa tat arrar Wn PuV- ArcaaralatarJ M larr.t.a Fa, a.aaa.i ia
lUfcad. II it .br..... ih.raf.r. tkat aajUia aM rmTUium HA E UKI IP.
0a tb. arm.. .... Dr. J. lOLUs BUOWNKs IVINTKr) llilMi f..r lb. aaa.,.!, j.u.i. a ara
Clll.OKOPTNE. it a iparium imitatiaa. uih.iJ to latara araiati rtc aaaa Bn,k in.
-aP jaaja M '"Jaa--i -KT'Z CAWTlOB Ylaa-ClraaallM BM R IV waaa atkM kaafcvWauaarl m 1 IiM It ra Waaara B, aaj
thai l'r v . : it Broant aai undoubt, Jlv tba invntor arra.ta. Mora iar.ia. tani . -
(rk.j... lura,Tlaa, Uatta. lr. I" barWr ailk r a.U. al arra
u.bui.sciioi. -aaartor. imut! d aorriixakttA a to,
TVU .BVNlNaakia T.U4 C; aittCM 4Nll, ra.ffaali,BA: t;ii '
rH.r?ia Baxim. cavltua tk virUui, iwlor Ik .lraBpral fNno
"aOl I a 1 1 1 I ,
DENTIST.
sravrt o. r m! " in r-MrtBW SM
"; . f A.X A,. , v".
jic dL irik
THE HAWAIIAN HOTEL !
vk-ar lara,-. U.. 1. 1 B t 5Sl.
" r .
Mka,XOMAMj
HaaaaaaaaaH9BBI I 11 1 " '
11 tini ttCaa-BBCK n F t
FIRS INSURANCE COMPANY
. ; aar
. . . . . . a a. . . - - . i
tjB . 4T. at Mr ajaaav rax. laaai aaaa aa. a km i
iur a ik a rW erjaa aaaia k. -Tka" ,
a atik'M MM axaui aruar a," U.T karat
vi ! : . ;x B laJ 7 w; p.xt ". .Jif t; "'.-.ai
-a-:'. .. i-- - . a i e-i . .I'.j
kj. . kKMBll M A 0..
IktNlrlii 1X2 TfaJljUAiX ZLXLTZS
. , fimi raopkUEToai aiu r.KK 10 ,-rn,,.rt.ftj ) T. ihji, nn 1, w,,.
uaparex 01 k2i utA'.tz ia iry troocj kJ k iratMaiiiur t-raiau.io tk. ,im tai ta..ii ....')
ha. a I ttiaaalat. baalckr aflwa af tk atcrtli. li of Ika
aftkoal ctratin aav if Ih.w ttplwut raaBkB .!
Kia.atlktuwol.paai. OU aa out atj i.ka 11 al all rawE rMDKRSKiSKD kaalaaj k.aa
IjonaaJ tiai.t aka r,aiait. TboatoaJa of pra t. X aaMM Aaaala f tk. akar. Cataaaa. ara aaaa
UCrtoita aaurallaaa r.l aaVtrt aa4 .'Jaf.UMn akila t., latar tkat, aaaiatt Fir. oa Blaaiv aaU Brick kalla-
aaaikat aea ,at.i iu.nua iao.1 taltaalttkj, aatua 11 la lataa. aaj oa ktarakaaktaa atarai Itoitla, aa Ik.
Tat aaaallti. ia tk t Il.aiaf Jlaaw.: Thaton. Dnn- m,t rrarakl trrrra. rr yaiaa.a. app;, a, k.. far. I
lrj. Laarrhan. Colli, t'oajk,. ktltoaa, kkautaatuat, Maa kfJ.H F. A. KUAKIEK A Ctk
ralfla, Wb.xatac Couaa. Cramp Hrltrria. Sc. I ,
riTB-tcr raoa jiebu-al opinio. i ti ll hum '.
Tk. Ritkl Uoa. Karl kaawll coaiaiuaicataj to Ik. Calla
INSURANCE COMPANY
oCJLf. iLia. IV k-. kMa aaj
lUM-aMa'a Mpanur IVii ruf ti .-.la.
faak. kajfaa ?tx.t, K iaffarr. a I
Mk-ts
Qottizf . Hati and Cam,
FVBXISHlMi fOOIH. at.. .. at.
II. H ICKFKI.P I IV
ED. aOEFSCHLAEGEE A CO..
JLfizrsxs 4X3 .vxx:5i:. j xxz.-havts
E.'ui l '.aka. a JJI li !
C. aa. IltTi IK Ol k.
i" jsxet at iAa :lo Hawaii
kUk rMrati.T CiiUicaiJ I,
air. !r . Ita. r,K, in rw. u ranattainvrn ir:F VT( up Tlir
, 1 - "" thl Ihv. i,, iw jj ako..Oaaaaaj. Bar. ka.o .alk.rto . iaaar.rtak,
HIlEGANT aOTSIl. Br . la-rf-.l k1"" 'lV. aui ou c.r,., p!,kl a.j Tr.a.ara. tnm M.a.toto
M .WXk-1 alLoW.OVSK ... aaut.rri.k. pan;.. aiL?r" """',?.
UlDivS I Tka, " ''l'piySL L N KOflS ClI IE HIO ST THE WEEI OR llfiHT. Kt,.ka.i n.. ii iM.-atto..t.
bm vm 1 rcKtiMMwra of .irtkodo B.a4leat ararlttioaor. Of
kua-nti ta tairix! Mq
M I,ta HIO,t Til A L..
rr- -t-r
HONOLULU BAKERY, 1
1 -" a. ;J a: . kw BRA m i jtC. BBaSl ti i
Firtt-Clia in ETt?ry Particular1
w.:a ar artutcat scatx.
! Lait Imm t LtA
F. A. HCHAEKKK,
.vcrw u WakttM mi Uot S stefmUrij popBisr did It sot A GEXT of Rrrm'N BoBrtl of I silfrwrltrt,
rm. Ak-cot f Dr,1rn iVavJ f I
T-W. clT A tTABt NDkl ill S bIbCSv'
Aiixsci r.-OBi ian uar ovti o 11 -, bji. a 10
I v( I" rJ r w r 1 ta r a.
Afaot of Vlavnoa Bori of C4apTUra
ci oi.A . jl jtrSmx.
MERCHANT TAILORS.
8 iunxm jc. iff isaki atr. - KArtaW istxr If
i. U at
af
I a I 1:1 11
AFOTHICAST 113 0X76 6IST
Coraar I it. aa,t SdtW aakM, Bkaakakt. I
ioa joaa wr. JlTTASiT IT.M ;
sS-lf I
an af a ta aaMa M jar TW tk Ml UaiyMt Sak tk alt trar iu
m. a 4 aaaf rAa Mat aa ttAuaji F-aar AatafVaw SXaat?4gQ. m
rja lr a-as ftfaoar srrSWt ? : (kn ackar najcia
M tl ilt' ft t'm iar af afraaMM 11 h'i aavw ba 2Si 3S- A.
NBaattea. CTt t." rft: ..I l -
CA N aMliiMim- adat a Mat. af SMXK X
I .- ; .' rW aaj '-" : s : a.
iaa jkaai W Wat t Cnttjaai : F mm mau.at
A aMM kW aaMM at k aaaaaaaaat aak- jjj 55 . itfttat. ; akakaa: a Ucai
' " J NJ aapaaa; - TV aaa aa km.'m Maa M a f.33 Av TW MMBMii WtMMt-
.a ; . . .
V jj .3 a ttatd-V im ruar .iraj SKi
t. .t- 1 ' - r aa .: a .a t a.-rtr : : ..
AatK f$33 r: L I: akl bat araa kkaktrt
.a .. -W ... -f a .fit ;ai
j 0111 A. Pin,
arat M aa
ja a" rawj luiia a: TltOJV aa. THUX
Ito ap af rmkniMai. aau narra m k totj4r M.w, OM4r an- gofc.
at - r a aaaAaat at 1. aaiak 1 aJ s uniariaakt nMnl 3 aaji bindmr.
ak la tjM af Ufct aMkr rwaiw
a inwiiiiv ship woRkS iTir
: CVH-HS tlKOvt N ott tW do R w bum n I itaNip. Oroi-wBalu-
-i, k, ;-:i.iwy kOTU(aAI.Irt tVCB tKilllR.
dR NUAStaV-rrFr J T. DAVKXPORT,
M. drRAI aaAtaaarl . Bl aUkbOfT La-oJoti
; -f bit pr-ray Ibat a. craaot t fupcltl, 'TZw VZ I V
ltd to bj tka aWr a f tat to aaakt 1Mb ralat. j Uk l
.-araat r , 1 1 . 1 .
.. .... p O 1 1 ' 0 I Xf
Notary Public, It It L 1 (t
MkKkiactarrrt akil Dealer ia
Agizi 10 take Aetaoa-!lRT&erits for Liber
143 latarlaa- oakv. IKaaalala. If
-.!'. IS Boll'rt tt It 1- .1 . it. L. t.J it 6.1
.a.:, a . Tork. V. 8. acaurraur B Co. aa J. C.
Wtlal VCaai
CO!
ALL KINDS OF SOAPS !
THE
Leleo. King St.. Honolulu.
nAWAiin uuiut cuum
. . XEafaBN.
jissiox jk.&kiia'r.
aat t rca teaoa-jreaa
Xirr EJta, Fairj O'irra.
?...: Aec:r XETF. JtCITOX AXD 60AT T1LL0T WASTED
I K U. HHtti, V
AaTJXXZT AX3 r -.ctr- mm m UTf
A. S. I I K.llom A C,
a?mTtaj asi im'' 3
- aktakki -
S3'
Mo. aaJ kia. lak al Ira k. aaaaaat . Boo. aaa- A BRIl;F DEaoRu-noS OF THE HAWAIIAN Bk
8M S am atU aroo,H atltwa. It ui THXIBARBOBS. AUtRCLTl RAL
US (ill
a t tra-. Sm..,sii. E I tj
&oneraI "VIcrcliikiicllso, . itaait ?a
tM S - f -. z - -
" .-! - , . : 1 : iuntii: ' a" s-i a.
IKI?. .taaaa ?t tft r-ir Irt 13I 3.-:i: 5 "pa i i
a I a. i7 S IS
tuotia. lick,
5accaw I Mm SauA
m 1
k and Cun Smith tq
al. far- trwt. Haaai. M. I.
? t4r .
1 j wl
i" : A -
- " aaa -
BESOrKCkS. FLaST.lTfOXS. BCESEKY.
VOLC OtOKS. CTJWATH. POPtUTIOJ,
AKD CUMVBRCE ; wltk
CY-p,
. "ExiJJ. Indo:
- AMD
Ut-lp
BM M - -v aa: t-t ; ta. K nau uai aaW ; li a;.ia.- loai b-fl
iaI"-a!M to"InraWM- 1 .kaZata,' 111 aaV.Tl m,
" " 'I v -t - 'a. :T;..a.l.t
k bmb. kaa AW ai aaha W Ban MM a, aa m
raj. aai a aaa aaaaa. -Mm aaa rata CtkMca Sk4 Ak:
a. aaam SMm Aar kaafa a' a a -
RF -t ai M U A CO..
Bftltera,
- - . I i- CJSr-
REFCREVECCS TO XEISLT TWO HI -1
PRF.D Tcrfkits of lourest. or pttaCRS to be TtsitRd Ip
Insurance Notice.
fflHK AOKXT POH THC BRITISH Kr-
m Rica Xat irr fnaurRNCR ObSBSR-sY. ( LiRaitRi kaa ro
. raTsJ lARtrRaftitrkR to rKloca tka rRRaiR mi lMRaraaBi
tr(aPtl UoRKlt BQtl FkaTtk ia tka PakClSc. B4 kS tW BaTa
patTR-tl tu tRaTBal PDltdS Al 1 1. S LmrWtlt MttU. Htfc t ipRktNl
rt-vWcli. u OB rrRtckl pr Maata,rB.
TUK6 u. datiu
I 54-S-It Jaaravl i9i:. i - Mar. fata. IV lmmld
' NEW ZEALAND INSURANCE COMPANY.
TVlB
FIRE AID MARINE IISURAXCE.
ESTABLISHEAt, lata.
CAPITAL, - - - 1,000,000
With oclUnltrd lathUltj u tiktl tkaktMt I
St to t arrO. protoet jotira.lt "-aa tz aaraaaa
iiSUMIICE IfiimST LOSS BT FIRE.
Of RTry ilpsrrlptlt in of pmp-arty mtty bar RaTRkrtoNl Kk
UVaS ' ullaPtVl V At BMaktonkt laUCaV
Mer(tataadife, Good and Freight Insured
Bj- stostmRrs tvo 1 rbUib rtk
C, BEE WEB & CO.,
i at a. r vajtrrrx. ,
tj
a rr. aavau SHIPPilfi C COMISSIOI HtRCHAJITS.
on :3 part f li r-aaavtr- .
Paja - - ..- -. - a. W. PEIRCK A CO.,
I MC at aak." at ihk- Ia BVakki Mat u iman kj C L. aU'.-Baut a c.;
Mr. iakMII riai Ok i-I CI
HI M IA BBOTnCBk,
OaOSTXXl 1X3 TTEOLXSAXX BEAI2S3 tXS
Ta Tktlrkiiaar. Claaika;. HaS. Caa. ' Bai. '9l, ta
...rj aanacp tf krnciaaata , BaaakMaj aaaaa. Sa.ra't m
kakaTBaT. lull irjtraat. fcaatafa. !
H II s
- i - -1 -.
s I
D. H. Hill III IK K.
aroax-y Public,
o
11
CJ3 '
o
HI
OS ;a . :
aar Loam cm kr aiadt papabl. in Hoaolala .
O S. OWE!
Sal lr l At Mr. J. T. Waatikaaai'a Aa-.nl
3IITUAL.
- M -
t
a-;
! a
c C
S a
Bio. Hint
car.- aai ta Aw AaU Waaaari aak. okt- u
. -. v -j,- - firr to :iit
, I ikMk. TWakkBAaf cWi
iMkMaaa aakk tW aaakt af li
kf ata kaaaa.- ;., , twmm $5 JBt. St JRR. kkkf SSBR Ma!
. a aaa a aj(jrm kariMa- Otftar
al a lr irian a M itWaaCa Aatra. -a ok CWaatkt am
C. ai. BARTOW. Atrtioinr.
r ...ra iastwin;. ; a--.r'-.Q5 Ktta.aa;
From London Direct I
This Really Valuable Hand-Book,
: . in raoES.
Should be in the Possesion
OF
i &2Lr m I LIFE INSURANCE CO.,
st'kin imformatton aUitit the Islunas. V
7i 7i"py jatf thi information vint- OF
rilylouruUmtiimmivrnnis, IX" XV VfirTt -
trili coat Of
TraTeliaCt XlTing, La Bids Ac.
it kL 5aaa FW ak atu.ar.- M aart aaa
-ar a aaa.
; 1 "
kaakM. mm taaaai aaa aaMCIC J zr-n - a. : -aaa. . ;a tc
aar Muat mt M kak RaWr ak, yr, ax WW kk-i fli HaftAjni
amakt BBMffXa Samw: to bbb ttoMv-Mtrntc xf mm brbj bi . w
, . - i . ' -CI
f - - ' A . . Aa tkMkkk MMtTr. mm i Tt '
aa- aa BM ikj . atr x saaek ram. ta to Jtat EtvM. SAT.
a a r mm mmmm aaaaa; aaa raati mum mtf mm Vaaa MaflatkaV - la W taatra rtwa." tajt
aaaa a. att a aaaka tk tt ka aaa kaaa aaaMk? a, g, , i - caara a a jtj a ipari ta tk aaarxt aSRStoj
m aa aa akt mm at a aaraaa. aam aaaaaa aa a art a, art t;a 'iian.. i aura
i I! tkt.fcB MtWTEMi Tkrli
JOIII T. aiTCBHOI HE,
OL7CXTXX 1X3 EEAIXX IX eXXXXAl.
ixirEavirni.
aaaaa ikraat. Amur irn E I. m a
Bl JlISs IMBI.I.I.l BIRR.
METRRPRUTA. M1REET
C. WALLER. :;-::
"331 If' Hlaj-i-
riMHlB A WirKE,
All BXT NAXIXS. BOTEL ITXXXT.
Saas aaur a, icraur t art, itir,.
MaaSCar: i." .r.1! Ib'-Ti.! "EIC
)rars-aB aa iQtr Iaaaala aai. ka pntjc; M
a jjr :
HONOLULU LEON WORKS CO.
m ui issiixt, itfar auit
r : a.-it ai : .aa" aa-.aa.
Wachincry of Every Description,
BISHOP A CO..
BACKERS,
BOIOLCLt, : I t H AW All A k I1L1IDI
aatizuKia Ltaaaa, 1 "7 a ,
TK Ull ff ClUrSaVtU. I ; SM fUKlSU Bmmsrx& tMrratad n
. 1 : .ra aattaTTJ J
ar lark, OrigUlll EcgTATi 11 ,
' Parti, ajui Laree Map of the
Aatalaa.
TRt NBTX UB taWallTBi. :::": LOB BOA CrAter of HllMktla.
oa Maoi.
-THE OLDEST,
Price Sixty Cts. LARGEST
The Hawaiian Archipelago, ia7Mrf.raaitoMiiM, j AND BEST
Tor 7SntP TrSill Pncttatro PrttnaiH
io.u.1, LIFE INSURANCE COMPANY
Uue liaUteaf k taatra.
SAM'L G. WILDER.
a kraal krr tka Haaallaa lalaaAa
H. kf. WH1ISET. Haantatn.
WHTTk S: kAtER. Kaa Tl rata I
OfjB.jX A GOTCIt. -jl i.r . Jt. a W. )
Haag Kaaa;,
SOLE A SADDLE LEATHER,
Tanned Goat and Sheep Skins
rtOSITlXTLT OS HAMD aaa far ftala,
To Let
Irltip, ta i
atOttrat,
mm- rew,
nm
m
W IIHEI TAIIEkT, C. 50TLET, Prar I XI
MaVlj A. I CLAaHOM A CO.. AittrU. ' JjJSJt
HAT VEItT DEalBArTUt r-WEIXWrl 15 1
ni aBtt So IM Knaaaa iimi i ii alula a aar
XL Rl FIGNv
LaTl Jaasa. 4tzaT A Ca."
1-TB COKXISCIOX aXBCHAJT
txi Ml rov
$50 Reward
w mrm the imte hf.,tio, f.ed aa-
a
. na amrtd ioor. kltrkan ana atotrp caaowt. aiaa
tt.imaaikmauk. MMrajaa aiikrina. Mta
'. aaaaa. kan Baaaa. aar a aaaa. Aaaty M
J a. wood.
a. BARTLETT SALOON,
i 'at aaaa, iair aim. aar 7 ta i iu
wt a aarjaBaataf
Is a, ta-rrta. a. MX H
La rs
a. farr-trr- L lafut.
aaak la kaaaa tirha ar 3. lEfiELIkEk A Ca
115. ZIIC AMD 00??E2 SMJTMS. A5D
liffr rxax V0XXX21.
Iixurr 'rtf. irtrai atrrrtaa: axX
k La rt try
w iB.- far tka ratara ta a at a Potjxer MABT AABO Oka
tar 1T4. vbrt I brocr. a aaaa iraa a nrjap run
Wiahi.rr a f.nwtball altr.t aaa mt my kr BiltM U karalama : tka f,rM ia Akaak
ITTT' r6 rJ a,n waaa aa waw, gia, pMKMI a; ua B Etflavk IM HmMl tl ;
tk Baaaa at dar cayrar. o of koak aaoai tktaa larkra ' Car Ppnt
ratal B: ioba, too,, aaal aaaaa tka -PACIFIC F"W1 BCIIl,
OOT UHKT roK IrTA- Wc3 E H1 B5E l.kflLT MBaUPIKO
niMirift" n n irT ,. J. L WjWhKTT. ky MpJI. klaW.Mtataai oraatTlkBrt
rWMbr H- at. WBrTltl. : -taia-aMraacakariaM, iMakkMatrM I
Price Four Dollars.
aaa a. a a a. , For the Ladl'eS.
Di rii Lyons uornpouna VEw aid f,
r R Fiata. Laati. ao4
dtokfry.
Aypip at Ua,
ma mii a L-a omtx
BkkMkraa ILkM rmrt Mararu. 5a f. Ha! M aailtaTXh'rA
HtaaanaiMtkv T OkaMCBTBT AS HVf r IIXA aaMrTr'"M . a'' lr III alt,
aa a aaa aaraaa. aaa. aaaaaj am ur aarr W at aka at, wa riaa -r- akM a kj.it,. l.al larlrl. 'tfij.,1. f1.. " 1J". "1 "
MMkWtrW iw. aWM. STZW - ,p,, -- clrT.r'' aia;tt 1:..
aa. aaaaJr aaM : " mm Mar a, jasac ij ua "aua. oio.;.iara i a Tm' ttaTi R"-r"j tW'T
aaaar W t aa aaMkap lM atAWl aaRsaa k; bbmbmbh". -aar ,iai jaaat aar tka a BaaaTaaataMaT kakWatltiatlraa. t
" ka- aka mmm ia Mtfag "' , arrr 'aaaaa - a. oat i a. imni. ar. r. eaoCB '
" 4 " SM-ka,M.rfara--, CASTLE ft COOKE.
. 55kMw.-iaS JT!
T -"r!1 ! MaMMaaAaatTjairi uakacia-.E.,a.Ma PIK FaESB KX U ffBtflTnES TB StTT I
J IJ tZI.mMV. i-T- "I" - - - c AB-rM
k THk XOSJfT
puDnflir na dttcbt niccaccc T.,-,a-.. ;o4
bRirlMlb Un na.Wa.Nl Ulrfa.BOa.al, Isaarrlai.
PAaHieaAaca: iittixb of
Baa kata rarn ad .BainlurM
hMa, Baraaavi. Caart. Fatter. 'Mont, Ac-la bott ar .
apara. a aatea i tat laai i
TU:
can. Ak i talrt, WaakWai
Biorri, Ar, to boiaa fraa lak. to ALA, Far kaa.
OB at Btakt oat aaa BUM
Xaaraifia. Barar, Oan. Xiwfti-.n
gkaa Iriaaaan . FrMti f rrTartUritia aa 4aa
aaaa af tka
For the Children.
li.- tt;a :'. aaM "Ml i-ar to.! BkM.
la. Prior of Waata. aa Cnaa PHaea.
n,... f , .,! ril.t.t TBMaraMTMaaaataafiMlna. laptalaaaT
TJTTT T lrV I kifl TU V. HTafinTI '
MILK ! MILK.! MILK! a rr aiu ia, u l, st iM.
WaL-OOWI flMiAiJi D1U.T! B. EL LT0X5T FLUID COMFTjUXD.
MLLIRaSIIH A fa., Mealf.
Just Received,
"kTB-Ek - BDirr.FMB
AaaMFM Park.
PURE LIME JUICE
r ai
AMtkM MM lax
-. avaafcr ToaTlar.
5aaMkraraaalMaa
ABof wiar akt BaaM M ara prlraa. kr
XV Moa ,
tOart.
INK! INK!!
Desirable House Lots for Sale.
A ."l aBEatf IATI ta (kt ai'LlOK IHI I
.A ttint. Mrarattp ill Mi I Mr tiaaaj,il i t .r.
Aar alaaaaaaaaaM ptltlt Mr MM MA MM MMa-
Bf aa ka. a. A MAVa.
Eor Sale ox For
.A ABAS
Lea-y.
paaur, atikroM, atrraaM kaa, aarraM kaaar aa
Mlilr. mm aarp tarratal aaa ka aakart liil. Aaalr to
Ml mT ATOM Bj BJaTt 1 1 m kin.
Perns and Mosses.
f HATE Ol
I oftkaBAri
gtilBkl la tka.
eta, am
Ul la
HUD A AflBK COtAJBriMB
ri rkkkX, akaaarr tMliiiiaiM
ia. tiara Tkrr rr kaarjaMfp mmm)
uttar aaaaa. Far ak) kr
aa.Tf,, al. a,.
COTTOH DUCK,
lT OP THE LAkklkCI F At .
ata a aaaaa raraaaaar Ittrtoa
by "si aoixxt a Co-
VmatrJ ta frrara aa tk Iaaaca Toaaaa S ? ywcnna rfaaulMl, A LFT
ra t. a. aaa a gaaaa aaaraaaaa.
Prenared bv George Morris
til lata. RXSX, RAVAXIAX ULARBB. BALTIMORE OYSTERS.
af BUB 1.1 BfcAC WkXTTSO ASK. AtlMlta
iBitil ia akr Mrttl Far aai b7
! hum; r. a. warvnrBT.
fC.
AM IP
thb rirraBT aa tana
rATk, aiifTaiair tkfMA. attBMW Ma
aaa aaa aaa MM mm
' mm atr boixm CO.
Pine Manila Cigars !
A saw iivuirt or tibt tin
r MMt7, pat IM M kaaa af BM M. Ami
11.' t fr ui kaaa. f ar Irak 1,7
A 00.
Columbia River Salmon !
a IRT BRA XI FEB PBS S. A, F A LUIS B
af ia katrM aaa kali 1 1 it ilt Ftt Mil ky
Ma caasaTRaa
Br

xml | txt