OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 26, 1876, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-01-26/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

:
.t.
'Jaiaart iae
M or i iik WEEK.
5oa-T FooTO-Ce tW ITth. Hot t M K-Ot
(Www. to W mi wmtbr nU
ww Naaad aXaear it IwqiK la Hue. Tie
eawe ad Ba a:k to ae Mated
Tear. 1
- .,-.-,' i :"e Oi .ewe X
ecetaad thai ft rvi : wall W
t Hail, at I r a. by a Cbteea mi-
Trc $t(UKr w.:: Vara to wnlaftnii.v
TAte - lanl fta- -
Pe a boU iW epavctaM bj the trunk tieeara
at kaa av-wti-ed a ewaaaaduag mte:v: ia eee ef
tie greatest waw:t acaiea lami f Ihe agw. and
at tae aarne Wat at iwf! ttt Bra iwanm
t'B 11 a--r-.'ivTi ,'bw o: .-asivi!.-ii with oar
J hi Smwrr Wra ia t W See i Caaa! ketd St
mwi - vw. jr H H : r-rv- e.
NEW ADVERTISEMENTS
INFLATION.
AUCTION SALES.
Ut K ' ADAMS.
IT.;:.
(ti for the leap tea ef font
rm: BMitim
s at
a a
. k11l lull
. -tita rj- , La-nti.-!! . - , -.' tat.
laa tW M af tW Tibi-ih. ta IMran Her ' wrw aa
ii sm. " BliaiTlli.v.A'ti.T .',i.Trem
- w. aaarar ai". ot that Pnrjft-ea ' ratalioa. I Sw OaaeJ kVataaay eeaaeata ef .V. ikw, '
2 - 9"TIawtaftk Hibbbii TWWB til Tl aad we. it via W mm. Wee mM aearly; half tW j
m:i.wmw( wtiIMM Tlim-XtVM.Cwiiiair-: " : . . as. .a-I . -i i t.treai twper. .
. L . . . I HMwta ia ear dirtdead tar tba aut alalia IB awn. I
.ereai tea tW eercmal ef the await, to oau- wmtaltk riwt bwraaMt. wtKtml tM Mix III mn tf, n Mvn Ih
aty tawat.airr iwi tacCairt. j rruea tW Pate IVcaare. Frwrt Maatrr Iw Fore epwaiagoi IW Caaal. detae MiWMy fwt twenty.
- w ..... - . . . . . . jkoft . i : - - a. ft .- :. , . . , . - - r--.' .
:s ; . J",, a.., I' ; -
Ikm:. a S--t ta a tanwaaaaaj a ami I " " . " , taaaiaaMapi r t:i rvfntr n$au. ta bop-
ea ' a Xwn. SatkaakSiia al .-neat aatt) tku in : m" m 1 mm' a fan fa. 4 m r
UawM. n taaal caaalaJ r ia ,w jaj WW
THE UNDERSIGNED
tu WWWWW a aark aa raami an ta WM
REGULAR CASH SALE !
ON THURSDAY, : : FEB. 3d.
At aualMaaa A. .. al lr www.
AHCTTOff SALK8.
Ily V. s. BAHWW
-A-t Sales
OM THURSDAY. JAU. 27,
Al ! a rlkoal A W-.
NEW GOODS, CLOTHING a varied asst. of merchandise,
HIT
.-V I .t of .Km ruiture.
. i - . i .
I " Wf tke Wlailak T t4 ratrll rxprwioa i-I tla mm,: aj nnol t NT lataraatal Mr
rw4 t.:.nsat: tjwanli vl ;vruo ca:. va tk for niUia. CammMa tka. laa
"II R III
j ; ixi rv ryUiKa. aantiJM. a:iMi La IW
ww, arMwaawaaat acre ta Sir a. rraurta a !
m pmaacr . tn4C i-i Untr m 5,-rvnr W.:.-ti -TsVt Kjawrb
prviauaa f ta tacar. ic atoftT
rr CONTRACTION
US.
r. aj atf
i , la. kWft. Wilarll py.,, i.r.wrnfr.
aw ka lawat mar rmac . ,
trartWatawa I Stt. aE. wkir w WK: . , ''laiw! l.Mi.oti n t
w n i (i ijft 7tal M tu u iart. al Lax. a U I!u4 !t Lu Miwalr am Hiatal. r rra: Karv- -- a '-'- "m
t
FANCY GOODS. Ac.
NAUKLY
Fiaa rrlalr, Mailiat. L aaa PriUa.
Prvaa Oilta. VThila Onlloaa, Maria.
Laaat. '.V llaajfearahiafa.
lUaiiaaJ IwM llaaJlarokral.
Uarrarl Skirts. Faac T Ftaaaal Oraraklrtt,
tirai a ttaft'M iaauHr.
iii w aa- I" rWla, a a- to t rtaajmf a Ika lia-
ihft vi npmaiwa lav Minpaiuu vl laal
MMftr rar humwiM. i;niai
i aaa liawurari aatw Ka. m. Fart atmtv. an ill wa to ka ama atrwk V a iia i aaJ rSxr rprr:- ta traa cuu( f ikia aatwaal taftMt- Lai' Rirital ..: Laalkar Tntakt.
aam i i ii pal Hi Ika I fm r i Hit itraw r. k i tfciaw War w t wr wa WW. A tkM wata aaaaL tor kiraat BnUia. Cwuaiiaupla aaj a j LaditV Kutri BnJVt Laitarr Traati
rrrtowwrraiw. lalltaa rr- Wl? iaJ bar. ca,iaWrt, ..I kT tVr . . 4 " " ,' "4- , '"' ' I UJ K.afaat Ua!kr Traak..
W O Ol
bawlsl
Sewing Machines, Books. c.
C. 0. II A K TOW. Aaalwuaar.
".aaaaaaw aara. m wawWatW
1 W Law r aaafc aaaaat aa .
. aaamatf aal
pi i.. TWft m awa aa
. M"k)
aaalaaaiarh aallaa "
. - . atraa aa4
lkaurnMM ia ka ar aal'maft alaaM U.-va-k kar !. Waai tk. aUc. 1 kr rawraia . Mr Mtia,:Ja aJ LaJ.a.' Caa.aacoT.rl Trunk..
WWMiaiaft. a kja l-.a aaj raaJara? Wr aatar : -J. Ska ulralaiui. By Fix-4Aiu btr ral.r"j lalcraal ia I
rwa irrftaa ia :s tW raf. ai J ;! tr aaj a " rt aaantaa Wtk war u laa 6a-t aa ka aa-
a ft . -.t .'- aftft Raiaa r- t van, v .. .. -ft- i Ifaak - J -' eua.'tvci -a ia aJiilioa lo
L-iJ ' Slala Kom rraaki.
ii-.rtr' Twy nr Dw Traakf .
taaaata-,,,,,,, a..,-, LADIES' RETICULES!
j.i i rr laa f ail m i m. ar ..... ...... . I
w ' i ww"" w" waa rrvaa ua.iMiw tl :j a ... s .; e uarrraM Oruul Timim Jkian.
: a - " ataiarml f ria WTaialaa S.i.aiM u. r,i K
la (real rarWlr aaj la all cuhtt.
tW aaatamaj aMawaxiaa af atirtnan araaxL. waW
laa ta raa afwwVW aaa Wara aa aaary uOa
to J. I. IVaartt 1 C- aaj aaa Tj..i;i at
S3 jf. aii aa la
Hau ii 1'Oirft. ! aaia : iinri Vi rii.iii v:.Bt' KiialaJ S. !a Laalkrr Truak.
: :(i-k ft. a .i . i evaaaal :n v':r.
pruWkil- aacuaia ScrtftrT ti War ia bypl. I in ct if. aa
Cunt6 Ptoctii. Fra .-ia Wtv talriy arpeanrJ.
tW vrttiw: wWrk sat i jarrivc. ufrrw m
tW pnraa. Tktf air aaal la W ml af wmmai wl
twlik. laaraa. aaal raaact cohrriot; matter. Taej
r v c:br aWr-taia V; -irrra: saaa-
1 W airLiaaxa
l ar anaaac ail araa. HoJ lalikBi,. aaal tWy win W I ial a i wr
cwtWft .i; jk ft' ... ?.ft .....-
UaiTi K.xlol BrUli Unbar Traakf.
liaal'r Laatiiar Traakj,
ill a po: it unit parpvaa ta aayiaic a rjatr-liicr la- at Riratai Sola Laathrr Vaibaa.
titU'r K aiJ KJf Valim.
liaal Btaoa a a. I l"al -raj Laalbar Valiaa.
tiaut.. Pataa: Ooraar Valiaaa.
liaal'i B itJa Valiraa.
Oaal'i Carpal Yaiua.
Caas o P.aif.aTWM.-TW OaariaaJ Maatk- J " l " 1 ' " a
w . K Hau r b J itu ia tba aai. I rt:a!r liia a; -u .v.-
aa Sw Fraaainii. aai mm M at a Kaaaraa ta IW WaaUip of tAa kVaptiaa
arte tW tkawr nan?. It i aaawvwt Irar. U m: ir.i. aan E.rvpa it aat tat
at. W aaaraai Ik
J j,, Flax T fciaiauu fUrrttua -On Miit !3
ac aara wat. ti x a tW araas aW liaw karaMictr
tatW abfttaa paa:i oa vara t -ta t euoaaaaad arkk I
ait tW faal prapami fur tW cuaaiaa: cr-.sj. cutsprll
taactw an. tar Mnn. fl 'tkvrt A Co. to j
pruewn ia ilea atni twj-kiatirairurittot l-a-arjoj.
-.n ii..-.
. ' - 1 awjawrlwt-.baiaalktf tkit pri:: avwrtrd r:iy waaiatad tba: Rai U. abaaJa iu aax-!
k waa i praft- ,. ,, , t. V . a? takia Owtaatiaapia. lij a baa tka LiaJaa
a. Ladies & Children's Manila School Bag
B. P. Arary . lata Aatararaa Mio-atar t Ckiaa.
Otrrar Upt' jataoBa a-a;a.y ka a.u Majad te aiaadna ka baaa la aaapiay Aairv.-aiM a- tba
u aaisi.
bapira nay va apaatai at aay Iw. Tba rwiasy -.f
ft ! ft:- ft . . .
. - c. .-ar-. -.3 ira caaaata laay zu bm aa.-ne
v-ar arra ka4ra4 aa twaaty aabiicaiwat of tba aii.itary aurUw-ia to a Kusai, kt antra a
ta tW l a. .ail iataa mwi aitb tba aapartara.
taf Wc arwtftfti taatmaaawattw gi aU jat-toawj
nraaaaXaw(tW city aa rWMWW ptaca W arai
asarawaa ai W atra. C J Xaryay. naalllka. a
" - " " "
-A aaaWr af Aaaricaa FbIratNaa nr W la N K W A I V b. RTIS K II K.N TS
-iri - -:-t ?-. i;:.ii :t: . . tt-
aamrtc tW anaaat war. aaaaaar a , raa , ADMIA'LSTRATORS SALE
Waaaiy wJL tttt t i i ttaai. Tba puSw an of
i : A:-vi! rT:cvM IJ waa a aft i-
.vii: u .. ". j -..-f :;a insula..
1F-
. bk ti rir ' l Luni or
ID oils Trunlis !
SHAWL STRAPS'.
BLANKET STRAP.
TRUNK STRAPS.
Tourista" Valiaea.
Turkish Taaalt for lUlhina,
lllaahalt. WkitaShirta. Aatuakaac IVataia,
A:tt - cat: Slripaa. Oolta Prill. Itrilliaala,
Fiaa TawaJ SaiU. BaJ gt -
Martao ae4 Ooiia Vaaarftkirta.
Fall 1 Straw Halt. LaJtaa Mom,
Mca'a Soak., tlrijlaa and Hill.
Traraliaf Baf. i." Etc.. Kta.
Groceries, d'c.
Pa-I RranJa Karoaaaa. CarJ Malckaa.
Ya-aat PowJar. SarUiaa. Wrappiaf ';' it.
fVJ Oraaaaa, Oloikaa P. llaata.
Uacva. Caiajlat. P-oklaa. Tobacao,
Cijatt. Vina Ta. Oyatara.
Aia UaaJUu. Salt. Waah Ulna. Pais Killar.
alts attft tkr.
Brown Suar ! Crushed Sugar ! lir.,wn aJ n,u, coiio. Prui. Browa rua.
Blaa Cotton. Ilaaay Uvataaa. lliakory Slriaaa,
Baal Tkiklac. Turkay Raal CaUea.
Blaa FlaaaaU. WhiU Llaaa. aaaurtad
H. HACKFELD i CO.
HIVE JVST RKfEIVED FEl
GERMAN BARK CEOER!
ran a naraix
A WELL SELECTED CARGO
or
E1VG-LISII.
GERMAN AND FRENCH GOODS!
CONSISTIH IN PMT Of TW FOUOWIM:
A Full Aaaaarlmnat of Frlata, all alrlca,
new iuJ Jattrabl pallarai.
Whita Cottont. Horroak'a Wkita Lobj Clath,
A. U. ad B.
to W
Sayfliaitat.
aaa. iat tta aa-ara. it at tat tka acataas aaj Ouir Mrra -c or bUix.cl C-ais. -Frvom a ra-
aaratti lanilaawaar aaaaA that Wrjac of art cats: ,Va.-c -e raa fM.:u .-, rard :o a raw
laa: w aara caarr tcaa It aaoifti aate a tarry raia- aattaat af llllii liai w taiatatfta Otj.: ta '..'
ac aaj n i lanhti kraal aa htrtatay tift- Tie rwka. eailcal tW Fraar atathoal :
w tW atore aajmatJW THi fm Wawja nal I.ti,tt4att ami It tnilua.
1 " Wkiaaw aa aaMhaiai farrf Ta ,t avE rh- Wl.irha aa id au.aa.t
C waa-iiaa Va ratata awiat aaat thai rw atf. U natl Kn au'J i. . J. ucpn flC PATTIC AHI) UllDCCC I
tWf awaaa ta raaafry of fcaataa; aaat for iaodwaw. aaTaaiate. ruaorixaa, aiaatk:. the apavi. UlMJ Ml LAI ILL AflU nUnOLO :
kniarr. Taa. w are aappy t w . to 'j" ,"7, j - -.iur.:y ' f
tat. at a at,e NhruIM taotrcraweat it ctao- to putt of a. n.f. ta ai. aatlthat ia
I liia it far H laaWB tW Mtaaacer at Foraarn aiXMUa TW aaccaat ot tW aaaarw a Saamwl
I Baaaraa kw mm. rr t M.,r -i i. - - cotei rra.raa tae r-Hia. it aahieetetl to alter
n iWattkaffaaaaliiheaL t bare farther heai-
ALSO .
- CATTLE and HORSES,
3E - 1" 531JUST TO HAND!
MAUN A WILL KOOLAU ! v '"" L"ttr
w-waaatkwwtiwa . taa GENT'S SHOE WARE!
IaeiaJia tb celebrataJ
CORK SOLE GAITERS,
Oi w aia.iT at auav aut aa aww I of aerorek 4. Ba-
u iw kJtta af tw i ti. u. aj i.'.
; ai
r i i - K9C iJ lor term) of i. aaaaxin .tear aac that
to of -art- ar. waaa aaal aalrr. Twt ia aat atarraw- f htraaat r utikiti al J tlx b i
harara. aaa a aaeat with antaaraal apftoaal. ' at-l a a tJwn time awaa tW
- ' ' reJieiatc g"iJ wal aiitarr ocea. I
atoar at (.M tie ai u-t.z ot t- anu. :i.. . . ..:- .
One Whaleboat & Appurtenances.
DAIRY FURNITURE. Ac.
. arecti or Tat hata af aaaht aaaaalMaaaaaa wraa ahiaf art.
ni aillW at taawtway f araty tow per 4ay. ail! ool ko:! aj i tetania head at aavn. euaa. aetfera. or
IW akartaa ka hi txty. arj-o la 6e wvrteaS hi C foe tkaat fat par too. Mr Fraer rwoaiiie. The we beu of ica)i-. vad taa i7t n
c .va u-ft proroae to ruake teat aacatt aith aay oik.
hat caanttafett iatitea aay one to acaay tW tailiaaa of !
the rvadt W hat wcrkeat. aaj tee if aat aafaiTa I can ;
! . ; Al IHoal nil. im (HKiUfiaanl oil'.
Wf art rich, aiil axtrart all the pn rinaa aatlll 9 i:rapH WlTYKES. jaat rawivrJ by ttaaaiar aaj '
' -i -' ' i . .."a . .a a.-. . . ' -. ' aatj
, . .j . - . j; a . iri lot
I aa: k aa akw laaa'rJWtmawtaf Ikkotr aa
ftaaet. aaata atat MM aaaaAtiaea naieer oc WBeei ran oi tW
1j,t a of tW pwer. ttfar tW cvriaaat rata -OI4
TLZt in ii iu. a t pay aaal atawhuty watse." asJ ikfaa.
"r laaaftT ""ft T. aai tatr trKOtt to atraeie aaak iW
. Bah " " waart. Ta- tw i : Cia .c . . . t . -haw
aaaajaaatf. tW kroHtr aaa baajry were f mil
1 't"T rryi ar m TW tilTia af I ha haihat iW
llaawtawla- aeat day.
A Few More
n. h wiirrxEY".
a. arid DJ
laa cTer tie
rlT" ."iat'awir arwT CsuTkas Dit:s BLtt Georre
tracaaaXaaa. L. t. Wkftt. aWCWtaJT atf TWWBI StaaT Uar. ak4 Oi
"i'-' o"' oT Hartwrd Cuiteraity. ta puwturof :'
Wa waa M nc. wi aataw. va ta, aaawaa, at at atom ia f tfc, Artta: Expea
Wanted.
TITK LAD AS I
1 ' itl twcK SSMft u lloaolalu hat o
a ftiiar tt-rivi LAB ts i i.frk. aiv
Late Foreign Items.
Xj. way,
whim. TW lataat aJrie CARPENTER AND JOINER
; a.V -rk Uoat Pi oiu pt : .- . I
Ja ttato ".fti aa BB-ita
"uw a f eoaral:e usaj In the TailaJ uteu. lhj Skoals
ferleellj Mater frataal.
A riii un or m vi m y i.i.N or
J" 3 XT" 13 T, jFL Y !
OI all KlaOs aud Lalrwl Dealsaa.
VYatehat ia livid aad BBtar,
Loekau. Loektt aad Saah Chaiat,
Chatalaiat, ttaat't batl Chaiat sj tlaardj,
tjuld Uib. Liiaatoad Rinrt,
Uiaatoad Uraeateit,
Silttr Furkt aad Spnoni,
Wsilrar Caka A Fiah Kaitta.
BSWt Bauer Ksitaa.
Barry Spoaai,
Salt Spooat.
Surar Shallr. Ac.
Ia tha aatlar af lha Kitate of lha lata HENRY
PREN laKRtl AST. lata ai Uoaolula. daaaataj. I am
iuilrucled to tall ky Auction at m a Salesraiora.
ON SATURDAY, - - FEB. 12th,
At l V clark Nwwat,
All tha rijchl. lillt aad literati of tha taid dacaaaad.
in aad to all
THAT PIECE0F LAND
Pauoa Valley, Honolulu!
At CftDTTeJ to him by W. C. Park. Marshal.
Asm BaBtaiii.B aa area of 14 acres by survey, kwld
by Rj-aJ Pat est t. And fonnerljr part -f ttM KjU(
of the late J. Lao.htrn Desaa,
Surrey . . t nap ean b seen at ny offlce.
ALSO
At same time will b soM. under same order.
ONE HOUSE at FISH MARKET.
ri.R t AMI.
K. P. A OA US. Anrtaxieer.
1876.
1876.
I Ol MOX I I I I
ft K.1 ft w.O.
. . ear- aaa m wwrt wncf wr tea. aaa ta. at- r aw. a '-ai.-aa 'r. J'.o w 1 1 : -i at I ... . t . a : . . . . ta . . . j
. c r : -- - - i ' Liu ra aun jrr itrMirrtiuut nil irn tat
raentry. aaTS la
I V MI M THIi: MCK (.nulla
Before Purchasing Elsewhere.
M. MclNERNY.
SOMETHING NEW
SAVE YOUR MONEY.
S Bataajaara ia awwaii tea far a a mm - tha eatrtrtce la Sattth Saaad : aad it ia kaped that. Fwrtoaa.
- .- : :-it. ws .,v: L-ieaa- a-jawij ri.iat., ut rat
i a m
avw a.. U.L1 - TV t la I a
- ... T l-IWaaaa aw taal. ilk IkH-KIIUia -1 H at. ri -
r af tW Haaaotaia pal-1 .....,.r .... tw ai 4kM ,
t aw tat arre. Mr Uawaey Uaa beca Jj B. tW A an aac vtch a t IjaA aeeideat. rtu.c It1 TBE cmuono or faABAB. aaa aa
ft-.-i ?.e-..
a err tartite ia tW tat law IlliaiHI at Baatua kt j artaaad aa a traai; talaad aaT aJBcato ; hat tha "'-
rjaa aa; if I Wataa haaWaaa. liyt tatlly ia aai of "' "' iS aiiat iajary, with tha raa af tW tide. '
"- tiae weraeetej hor aaj aria of that city, ia vtaoaa Anuria TaaxatTiasTic Lui. Nte Ytt.
Uait rreat iatrrewk. Kaeawtjar iil IHe Foataiwstcr'aaaera. t rap.- rt a. a- ,
.-a-, -c .z: : . itencaa sappier, is i u
Picture Frames,
rut:
aryj (
nV-aflil. with
371 la
H. M. WHITXEV
laav
a ett-aat. iwarf.
Consular Notice.
a "ft i a? I ft - aaa a nw artraara r uuaut , i i
- ft . : :tsi Ciwri-aiirti. The latof ' euy itr tit aukatm if aaa laat Lata, if jc. ITIflT ill niial n in inaain r in i
; ftn .j.- - aaa. tt aataWf. aataJ aoataberaf raatieatn ta Mart Cwnraiaac at taa Freaea Ctlaiaealllar. Between the houra
""TT . mTmm mxamt J 1 1 taekaliaa TW auaaapt will W irtt atada ta raa a at ta aaal 12 eaary abv . Ettra-w u f-unehaoael street.
t ft . -. .-.w us .JS. mmm I i . at . Bl ft i: .. .... -c . , fa. ., . . ' - ' . ttltU-i. utlj-ir.i.
trntv-mct aiavaat til IW btr-re-lt aaaae-!ana Irroa ataacrtoraua. with taarcaat aaa aaadrwd doalart a
ia tw Croteat E.acatoaa. Loattoa. Saeakuj. Gtaa- TW uat wit W eataad iW Aaeneaa TraaaaUaata:
. Li nrrjwct.HacJerv ewwaaia t-ootpaay.
ParhSa I raw rand arrrral atkaraaa A Jaca t inatt. ia a reraas ienrerw.i ia New J.r.
-ft . .. . - - -' ' - .' i c l.v.ata,.ai.aa...
TWWC eaew.-c. Baaaeaodfaily ml .waa. eanVar- V"Lj "ITL la"" I hTwwwkal wT iiiaa. riioT iVat
ta- nu-t tkutat Kites in- lierwjt
ha raise, aad al partes uarlac IW
toake tiaatejlaxe paetneal to
W. B- HKO.
OrW. f. COSWAT.
wf tW baue af Cwttae Kittle.
JUST HEC LIVED
Cunaal aaj Cumtaaakmer of Enuare
naaliilu. fan. n. tn Tt
Assignees' Notice I
....... .a :a .... j tfvi.y .. -ia'.-y i-: en . at a .aca-.i- .;:ti..jrt titiaci
e '-' - - - - :" aao,..-. ; . ... i . ; l -. u -.-.-i: ;t. t :.c :S eret: it :a v;.r
a :i:-:s . -fti-- -j-;q aad eaUrry will w tcra af wl trtf tat BVoaaaa Caarea that tiaa. tiraat
iarjt aad cxtraweiy auractita. dawiad. aad we taaii Ut. aaeh aa apritior
' af tAe PraCeKaa: tanUateat tkriaraoat tha ajt aad
IT Twt-artafwlaaUrofBaaer .rrr.t W,lt " , ratoaaw."
week, which tnatU af Itaga ira will aat piilWhll Tie app.ieai. a -' Jl-t. k S .(. f -raerly w,-'.
THE IMIIIlall.VHl II ta tl II IM)
AND EUR 8AL8
C. R. SALMON BELLIES
EXTRA NO. I,
Ia 13 1J Ika. Kill.. JO Ika. Kill, aad U Ika.
Ktlla,
FuU wetcht. thorooaalj packed, warraaleal la keep aweel
and rood.
PER BARK 'TAFFARETTE,' PRICS FAR BL0W ilTTHI"G 0f THE U"D
la taecltj.
From Hongkong. ALSO
BBLS. COLUMBIA RIVER SALMON!
SEASON 1875. No. I,
J00 Lba. latch at caaaJlyr LOW PHII Kt !
ALiaO. A riW BARREIJS
k Hawaii Jan. j. itTt.
aery fvpnt raA.zf. tiexft Ui the
To ta-jae aw are ac
ta Un at aaat aaankaf " lae India-, au-
af Jaaia. C. K it. fair aa oner racari.e the tect.a-
kWat af awwat af J (. . Jfern .. .iteatar ef tha a- rwtl
rate at Wr lather, caat. reeaatiy for Waraae ia tha M. PtilSTED -tdmiaiatiator a. the c.:-
- 'i ftfta Fc-.- - i. .- --..-r-. ft- .1-. ftTU -.t h ll-ft ILftwa-1. E-r-oa WM ft..
.... . ...... . -. ... . W i i .i i ii hdWmr m'sJwm .f-i ' r , .. r . ... - .V. '.
Administrators' Notice
'III I DEEMfifD IlkirNt. BEi:i IP.
CAMPHOR rRI Ida. WKITIXU I II1IUS.
B-.'ft Tea. Peanut Oil. Baettcl Tea.
Manila Rope. China Totacco. Fire Oacktra.
GINGER AND OTHER PRESERVES !
WRAPPING
PAPER !
A FINE LOT OF
MANILA CIGARS!
fxa. ' a. if hat oat diaiact had We. i. kite true, that the inn af AUrch A ifemll owe. tk. at. ZTT fJ?J.
wilHaW tW Gaif of Caaomia, It afJl be aaeh mere taaa tit It.flal rharrad ta then, ky tW ' mmt awa.au tw tarae -:Bi.t aeST
ajl nt.lt Itlll.
yT., ate Bat of tW u, u rW aatar,. Aepoeiax kar af WaeSu tWn
"a"t of tae FaciA; aaepc alone oexajwra rieeea fnaa fraa 1M ta tW araaaat uae. witaoat payia(
i w;i;ur .
rrtk. laTi. IH Tta"
aU a a tired distiact aay auraat tae refer.
I aarkeal cAaractenatiea ot
: ' a--'- i - : - , . , 1 .. . w
Aanaram aacwpia ht tW larpr plaatiw of paper rra--tirau'y ladrcatet thete as f Hawt :-Ad ".
Uoaf warm, aai w laia lama aw (Lnkiac eicrp- aerutiar m a (raa: Wmtr. It aaly Wiagt a kat af I
7 kaoa tw liaaji ipawoiwa. wkarkataatnctij !Tz: TJJTLlT Ta " ' ararriAXXa ASD RfSIDE.ITK or IIU
- - a -a tw ma. ah. ana
a aaaa wwaae. - i - - wawa aTta- t.eat.
aa a aw at w k-ea. w we ka. awi eeaae a la aW a- Boeceyiataacawktwrarar.
TTa. mm mm mW aaaa ant al kaaaa aaw tepc rwaa jaw-e.-eaAcra a ajhwJhaj aai raar'.roapi
la w : rm, MiraaMewaaieawi ataaa-e aawa hflt," wakk If aataac lira Hat tta w
w mtaftkeiawa.awraaalakawarala .
ea.reaaa.aa- ..faaaa n. aaat.
kaaaawrwawarwaaala after hwaaaac
aawrwaaar eata keawat t-rW awaaa. aate . a wtaeeA Meaara. HarAJaa
i a i ia ' i a I i a In t I ai' i t 111 n uun. a
leOt-t apada at a p aawiad ki alif - ' he Fatal BaB S. A C aan
SalBa taaewratBei aMawakn '' aawar loat oa kW ttnair
a. a a a awe; w a . awe. aaaa ataarc Bs waaa aW weak aaaore aear
anwaaawr -aaa Iw. inwtakaW lad tW iaSaerawr Bl aWaAw
rwl BauH :
Columbia River Salmon !
1ST BEl E I V E Ft PER J. t. F k I K I Bl B J
!;i oarrela and half barratt. For ale be
A C BREWER A CO.
AXD A LARUE ASSORTMENT OP
ikI.i 1 Wood Ware
Ami Other Chinese Goods.
,ITJ lm');
a
Baawa Stre-t.
laa ia.
btWAatccaaraacr " " L ?r , . T ' ia iaa UTLU. vaettoc rrteodi aad aoaaaxn geaeeaflr ua lm IMlllllil il II II 11IJ1V 1 I JTS
uiwunawwp. Baier a .a w. e revi m i tani laia.a a. nail raatii -w-.tatn .i mrrT nr 1 ttv iiviit AkUio.
at pie W1.I tall aa yaw aad yaw will km u .a-, w taea i'HL'ICH. where svrricea are he
io rda- Taraataab. axkaaaad m taach that t' JZLl? Z
- P wiCW aaiarad ta hay aarefwdt. whiehaarraat 1 rrZmmT PrmrVr Sb art
I trwbia. If r a ad re rata, too. it rata year place Boca, to wknrhailare weleaaa.
heM eterr MaMiatli a; II
at trov.,iej roc aii
There to a WedaewJay
o clock, la tae Le.--.-r.
a iwlil ia alraal : Mka aaa ra rWrw aad crawd.
ay. Ifaaa'iaolkitu;.! JUSt Received,
CftX, of U- it, aaa rr-Jr J-r- DIREI7W
r aaw r mm. J - mT Aaiencao Prime Park.
' -"e . a. a . .a aa 11 Amru-.n J
I ROB BOS rat
At aat aatLUft'e.! ee but raw Prw.nlewt mmm aw.
Coaka Etea, peaarad a Lae .r Extraortiaaxe aad M.autar P-aat-
Saa Friwacn, aa here p.Uatiary to Ckiaa, race Mr. Aerry. ktaorga F. Sew.
a fW tarax. We art. who kaa te.-l tae po.-.a or '. -aoau: teeaertl at
H -w Ba I
Mew HeeJaea TtllWl.
.Oara.
aroBra
Ste BeaJkra W
1 l. taw t" iwaw.ee waaewaj, i.r tw? aeare. tta ttiaat it wa tae
arat af Praaaat Gnat ta ato-iial Mr. Seward, u AB af whack wQ w aetd a tow prater, kr
niiM ha SerUut Wk r. , ! BUl.LKS A Ol
TSa Hoa. ."-:r H f.aa-. cf - L": -cd Sratea raeet if Mr. Aaare. Em .satur raraa iaaatd I .
Ceart, Wa teaatartd w laa lltnl Irriilik tctl.W that tW aeaatiaa iiltaaad af newt to tka Parana fllOPIOC frt r 1 M7rt
ta ft. tw raw S 1.:, nt -1 j..- . awe aa a a sea a w a a w a v a
KECEIVED FROM
LONDON AND NEW YORK.
BT STEAMER,
JUST IN TIME FOR CHRISTMAS!
K. P. A PA VS. Auctloawr.
ADMINISTRATOHS' SALE
aaw
idtha and aaliliaa.
It Ft A la ESTATE.! w,"Pi,f clo,h-whi" "'-
Kmc French M.naot, Rapt, Buektkia..
Fiaa Cntlmarat. BUak aad 3loe Baoadal.ttt,
Motuilo Natliae.
Lin.B and Coltoa Seala( TkraaJ.
Alhaahrm Bad QailU,
A Splendid Assortment of Clothing !
Fancy Flannel Shirta.
Uanira Jamprn aad Or.ralll,
Fiaa Marina l;adarahitla.
Mariaa Sotke,
Cottoa Soeki and Stoekingt,
Silk, Linen and Cotton rUndkeraaiefh,
liiaty Ulaukatt.
Fine Silk Cabrallaa.
Linen Sheeting,
Attorted Burlap. andWoolpack. Sail Twine,
Imperial Nary Heap Cental. No. 00 to 6,
Hair and Cloth Brutb.i. front J. Qonall A Co.
Fancy Soap, aad Hair Oil.
SkaaU, Ponabot. Plaidi, Naadli work,
Laitatioa Jewelry,
1.. oktu, Riafi,
Chaia., Ornnaanli,
A TEST 111,1. kSSOBI tFT OF
GERMAN, ENGLISH AND FRENCH
Orooerles!
Stearin Candle!, I'llraiBkriBa Blaa,
Kpiora SalU, Cattor Oil,
Fenea Wira, No. I. 5 and (.
Galaaniad Iron Pipe. I aad J ineh.
Hoop I r n. . , 1 aad U inch, Kire'i,
P. A P. Knirei, Seiaara,
Corktera.i, Tinne l Span, Axaa,
French Calftkioi,
Wrapping and Printing Paper,
Paint, aad Oil.. WhiU Zinc. White Lead. A..,
Canttic Soda and P.la Oil,
Hide Poiton, Make! Bakeli,
Hr .m.. Caaki aad Barrel,
Caak Biaektmitht' Coal.
301 Tom Bait -team Coal,
Alte a few Marie Beiaa A Regulator Clack i,
A Fill Auortaaat of ll.ttnt Cigaft,
EnglUk and German Ale,
Barariaa Bear, ia qtt. aad pit.
Champagne, lieidalack A Co., qt.. and pta.
Chaapagne, Thoraaa. qtt aad pit.
Sparkling Hock,
Hhiaa Win... Claret,
aia.ia gtaea hoia,
Sampla now Open at ear Ola, aad Salet made to
Arriro
Jaw Order, from Other Itlaadl Filled, af
O. R. SALMON BACKS
o. 1 K 1 It i. si isoN 1973,
Two bniKtreti pouiMls eshcb at ALSO
A FEW BBLS. C. R. SALMON
SiX I, to LBtA. KACH,
SCAAO-f 147. AT THE LOW PBICE OF
AWT nayert are mptcitully rMuesteO to caii arnJ x
amia for tbaisylrsm, "M
mr OrM-n fruuj Um TnMle, City. ao4 Islamlw f-iienajy
TrvUclletl aad promptly ailed.
E. C. M'CANDLESS,
IT! tm IIIB MARHlrr. ITALIA I A I.
tWSaavaitol r ... . ..1 . .t at. a . . Tw. . .
" " aw ti nbawtt.t ttcttt u the lata a a. il. Se
E al II,
Tata aerate 1 teat raa. iawatrtw' u. 1 . ,i. "j I
. t -rr;, -Trfel-rC aaa-erahia expwrane. ia Chna, prew-
weaCact3 Wy aaewrataad. kaa aaw ataaswaaa; a - hatar ,
i?t :
ItaOHTHrtf BECEITED
oeaat-ftanaa ahaaal arata the awe 1
IW aaaa area laa.
H. M. tTHTntET.
aa awe Clara awO. Aaa Bah Wl Be J JJjJJ
waa--e aa expen
:-e aca " mm mad w lor tka tilmi Jwdtrc " . ' -
cf tW ; Tha tree ate nth the new aaataaatiaa ia Ctnt, 9
- - ' Ks- '- "ft ..... , . EW ,T , TIIE i.uBrarr. Itr.
laporwo. aaCKhataaJ . tie a tWgraamt farmer ta tWe.aatry Htiul tt ,- t-rr-aaanwarf Iraam nrtrreiferCtTa
wft "mm wa wa utaawaa nail Ka aa taw am: uailvutu ana roe ale low BT a tsijia-i. A 'a.
COTTON DUCK.
r 4 Lat.
rw
raaaBiaawarra af taaa port. TW fi m taxteea wti: fae". r.wt t .ate f taeat w rth
n Jfmim. r " tlAWeeW ap-U rrad 5 .agar al a loa. kM
"f?" .?? I "i'?0au- IW laker at laraul aad wrateWeUt eader
af a teaei tw mo nrW to eipuae .T.a.. '""T. 4 K ISTTOICE or VEBV ICPEBIOB
'.. a ft . ..-.1-.- ' 1 lai.ft...-. . ... ...1 -eea.-e ,-.:te sa: :? ll ttt-aaf Mlati iar-..Tt-l
"aad oe-araalTawSec "far-Ii TW. tax at ar. tw.., Lewd r. taxed aaefaarta ar
tan WW eg W aaaaai yteaa. Etery aala-tree aa t
eeary tttt- tttt, tatt a tef irae taA. ah. raw x a
imii'ar a peaetieaiy farmed aat. aad iW extertioaj aad
. lafwataai awaamal se. !:.. tae
Fine Manila Cigars!
ce or Tl
Boaeauf ft
EoeSaiebr
HOI.IKIV MOTTOES AMI KF.LIEF
PICTLRES,
Colored Toy Booka, dolb and paper,
JaTealle Book, lo great rariely.
Game of Author., new atylea.
Elegant Giii, Booka, S3 lo 130,
Lad ice Work Bo tea, rery cheap,
MaoBAcrtpt and Sttmp AlbaaM,
Photograph Alhomt,
Gold Pendli,
Pocket Kolrca,
Diarlea, Ac, Ac, Ac.
DBt J. COLLIS BROH.fE'S
CHLOROD YNE
IS TBS OKIOLVAX AID 05LT GEHUHF,
Till PI lll.lt ARB 1 I li K II AOAIB8T
Ike aalaad.l atatMaaato Iraaumtl, ai.lt, that tba
araaakloa mt cattiaoBta. I. kaowo u Cb.mi.ta aad IW
Redkai petfial.a." TW bet ia. ChlorodjBe wa dweoeeewl
aMIatraltd Bp Dr. J. CuLLIS BHuw X E i .1 tnaj Mlic
Biaa. ) .aa wi aa bj aim. ana
al tr.alr.i. by tka Bret Ckeatot
aaa aaorat aa IW peaparatc-a awe. oeece Beea Beblwked. It
t tat i... t;..t..f .re tLal arrtkiur ft ' i IBM lt,e aaa
aaa Dr. J. COLLI BROWNr. CULoBObYNg, ia a tpuil-
uae itniiftti n.
CAUTI07--at-Cka.-lr Kr W' w"d -oUt that
Dr. CoUk. Browne wa eaewakteety IW I. tea toe of Cklero-
djaa.
REMEDIAL LIU AND ACTIOS.
Tki. laeaaaatle i lailf tulaii qaaat, rafrabiag .leap,
r.li-tw aaa, caiaw tkw tjti-aa. raxt the aereoad fuor-
tiout. aud tdaaUtra healthy action of Ike aKtetiua. of tb.
teelt, WilU.Jl:
H. HACKFELD ft 00.,
JUST RECEIVED
ra
LtkeT.. HAWAIIAN BARK R. C. WT1IE,
FROM LONDON,
THE FOLLOWING GOODS !
WHICH THETROW OFFER FOR SALE.
- ..i.tfii
aai r.
wh.lt
II la
BOLLES A CO
atk. a aw w-
aa. . gi w
wrkaaeai M. a
run " iaa"a"
Cm or Faaxasft I: at a.;k aery
ooa twt ve an emhteC to dmaarie tW crwflete '
imam aara area amw u tw raoas xaii
CiaaiBf'l llilinl tj IW Oct of remise: The af koada. tW tit.ertraect u a. way. ia aead af
work ka aww Aaaa ia tka rrrj heat aad stoat eaV aad ia aww aayiag IT per aaat. Mr uaawcary leant.
kta to ww a
iacTary fartiwla m tar aatt , XEVT ADVERTISEMENT:?.
w,aa Bee Texan.. Br i' Ui.tr " "al tier eXrrSeuc a a fem-
mmmmmmmmmmmmmm .-aagfwtw WW aTftwIee) By D. F. Hatctawga,
Caarf SewTCTor af tW inia Tcraw lor tta faarmc
Coat C ri ilBIB Jaiua ta ITwaa tuMn A "FtTAlTI MM BaalMLAJLTlJI BR Ar.
. t-taaaww. oreeyar ra loe. t .. - .- -. jm ux vttT.trjacaa af ka iwa.ier,
a ataata ar cf SwaappigT: C- ailaoe, loarwewoe ta twarawic ewee. SOT ArataiAt to w.jfc... taiita J. S. tmrnm
. : V .ie ot Fraace ; aad H.H. ' TZl a
at CW wf aaaaaar. Waiwa, M I Barwejar tad Arret of Se. Tort : Be. E. McITTT K E ek BKOTBEat,
,it-.,iw "7j niTT.". rr- Ti flT, GEOCEEY. JZD ST0EE ttl BAiERY, ; JH
. - - of reaaaw. Taa rw. aaewr AVaser aaued farJtp- Corner of Kiag aai F-rt ttreerj
Wanted.
Greenbacks Wanted,
Ml a Hit H THE HI OH TAT PRICE WILL I
B? W pai at tae loAKirt of U. It UTHlUk.!,
ate Seal a roaOBti.
CALIFORNIA POTATOES!
YE" ' raUBM aEtTItEO. per b. c
a MCR&aT. FOB BALE BT
BOLLEC A CO.
koart aad tiawa aWa reeaietta Tl.
t.Ij tj lU aaartelluaa gr,,l eVtet. aad
I .wirai mom tzioi na tartaa raoat
- - . , ' great qawtltia ia tba lal .wtig
uuick saiesatLow rrices. A.tb, twaawtaa. -
. raleaa. WfaooaMaw Cowwk. C nan n.iuri. ft.
XTbACTI FROM MEDICAL OMBIOBa.
Tba Biehl Boa. lerl Kaaell raawaaltaUd lo IW Cott.ee
ef rbfwctou. aad J. T. Datespwt. that aa had racltad io
aratalloa to the eaVt tat Uaa oatl riw.lt of mot mmtricm
la Cholera wa CH UHUIt)XSl.-m iaacrf. Dec. It. Wat
iwaiaie. Learnij wilio .X tne McrettoM of tea rttat,n.. tTakbark'e Paiat (111
it creating uy ollkaa aaatoaaat recall, at. I i wVi,! V 5? . , T
aa o opiam. Old ad a raar uk. it at 1 i ,J ' White Lea J,
Veaetiaa Red, TaUo. Ochre,
Cask OuHnmert Cm I Fail lo be Suited.
571 2t H. M- WHITNEY.
0EEG0HT LIME.
-A5 Jill KILV-BErETTEB PEW FA le
ft j bwwb aa aw, aw a
raj a.
arter. For aia ky
r. t ' i
MANILA CIGAES.
For Sale by
V"- HAT AHA HAFI 1 Aad a good aaaUty.
Eftirj.ES A CO.
a:.t ta Ra
Tl i aaj I at a 1 1 1 11 m 'J, TW Mafl Campaay kae doeat ta
ft ', aa aad Cat aHtk af Tiw.ry, aaat Wr cato-r.
mM aaata tta fcwtraf triaw recori.
aboat dty la laa
Ci-OiOCXC-
Cil,
WANTED.
aaaa. arm war twwa. A Worn yuan age raa.
A Trat va mt, l ii af a aaa. driakakg-
Taatta
- -mZ
Wa. - . I a -
- ' TWda. invajwrawaaa
t ar. .a a aaa aaaa af a lii I nn n w w ia- kad B
re that tesnn we-1 fCc" lailTOTistCBAawt
f weed I Bar aan a a t. aw watyea taa awe aai.a a ; TAW apoa?
al Btrc a rcapartt aaat tl nil ati uritaal 7'
..'.-erft- -ewiaj aWa Mac rreacwAo Utat wart.
cree&c Una Fraaciara. :'
BEV.-.T RAT.
i :-. -r.-er.
1.
Private Lessons
wmt asm ibe tacar, faateat aaal j T FMESCH. CEBBAX aaa taa rVCaXXCEK.
... , E a Taaaid leacWr at Bee year, rtpirkare.
teaa wrwaaatf oa tW Fwcfc fjexw. 1 Aeety aCd cAce a tka paper. in
BALTIMORE OYSTERS,
g.qBEH PROM THE FAfTOKT OF 1 11! IS
b -i ..hi : a
Bf : . . : .leu i.-ft -
aw ajgajakattf
teeatetd per Ceyaa.
aw a in one and rw pcood
(aat) BOIftLEB A CO.
Oat Hay.
BEST CALIFOB9TA OAT HAT-Fa Bale by
la B3I.LES A CO
Gold Pea ar Perkct aaairer :
IftABAwE TARfETT. AID
ti. Book aad S.wt Depot cf
THE HAWAIIAN ALMANAC
ABB
Annual for 187G !
Will be issued in time for the JMcembes
Stemmert, or possibly earlier and
teiti exceed iUpredeceMor in amount
of calua&le information on,
matters relating to the
Hawaiian Islands
ar wom HOME OB FOBEMJX READ ERR. -sa
Price oOcts. per Copy !
rroie feat favosa
. a
I or. ie.ee. ata.-al au.ii.aary la India, report. ( Da.. IKi)
" ft.erj emmm oi utan IB wataa IW. ft 1411.1.15
A EABaVE FABIETT. ASIDTO BE HAD AT i tout
BEE BEdEPTfOa
Back Owe Head Penh aet aetlk abWrartr-
aacaad one cauaeted I, f I II. lainl III
oaaa tkuaaabaat tw r.i wV aad Tan ia wtaiea. tw
fSaawakdM
ailtlia. tar wklck alatHtad space arm W Arreted.
BBBtaaaawBl aaal aaaaaar. aaat bBbeI.
"-! r " , aod
ta aaaa
Earn
tea. Order, frota aimed
H. M. WRTTMET.
i leea-lra Aiaeow
THOrJ. a THBCX.
B.I.
BROWnri CULOkuDr.M!
IW patieBl
Kt tract frta Jkedioal TTaaca. Jaa. IX 1M, CbtorudtBe
to patrtkad ay aara af antada aalical practiraaata Of
Wl D t Ili-a
. 1.1 o I Bw ,, waataili itftpaUr dad B i
'ui J a wal aad 111 a ptoca.'
gitcact fria the Gaaaeal Board of Health, Loadoe. a to
ita enVcacr ia Cholera " go atraagjy wa wa ooa r laced of the
aaaiB.i ran. of that reaedj, tWt wa aaaa law Wciblr
awe aaaaaur a aaat it a an
acne
CADTJ0F.-taua twalat witkoat IW wore. " Dr. J-
itLl-ls ttua.at oa the OoeerBuul Itaaap. otar
wkelaiag nadir. I latlaatay trrrapania each kettle.
Btaie Muaractarar J. T. DAVBBPOKT,
a.Orat BaeallBt. Btoaafcary, Lattoa
Bold in Hotllr. at 1.. IJ,d., ta wl. aa. Id.
Agei.u ia Baw Tare, W. U. scutmua A Ca , aad A C.
Bbua iwiaeaa
JUST ISSUED !
The Hawaiian Almanac and
FOFL 1876.
COMTAIBIBO laiORM A TIOJI PEBTAIM.
IRO lo IWae lawuidft. of L-.Ur.-it II Uoeue or Furelga
twwdwre: Prtre 39 erst La per t wpy. Jfalled tu mar
arurea lor W ceata.
Tllfjl,. O. Til BUM,
Ua Pahiataer, Haatala H. I.
Canitie coda, C. C. Tin Plata, Shat Lead,
Sauce Pbb.. Tm Kettlei. rthat Zine.
OaJruiiadTab., Faaee Wire,
Belaad Iron, WhiU Broe' Portland Cement,
OaaBy Bagt, Barlap Bag,
Printing Paper, Petroleum Barr.lt,
Saw Oil Shook.,
Vaaaa Farmtara,
BoalauM A Co'i., Braady, ia glut, ow to tear
dlaaoad m
Boatalln A Co'i., Braady ia Caiki ,
Oia ia Caaa,
Norwegian Ale,
Cvrdaga,
Window telaee. Aa., Aa., Aa. 171 la
Notice.
THE rOPABTTRERBHIP rXIBTOwl Bug.
twaea Wong Oa ana Vowg I i.e. wear IW Arm
d ax a. of one A Co. , wa dwaoieed oa IW la of
Wl pa end. AH - -
awed by Woaag Leong. Mr. Woaag Co being akwt a
toawa tw country. TOIOoJ,
Honolulu, Jan. 11, 117a. WORti UEOMO.
Tu. "ofiroii,Virfu.taL
a " -atuaat aaat, wiu aarratar carry m IW
aaa Waa al Ui aa, ptaca lor ba o.u ate acootuit.
HooolnJu, January 0, in.
woxu uttan.

xml | txt