OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, February 02, 1876, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-02-02/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

... HA WAjl AS GAZETTE
UB) PgrOTET TO HAWAli n rRLXrss.
AWlMrr ikr Palar. HKXRT V. WHITNEY.
TMnhKlkWBt.1IJ( "J """"
" lavu'twiM at I .-an. Faiacv. Tat linwi' eiev.u.wi tor ;.vwwaiK ia
seat aster
a:.--.
iMstlir Oa tempi l ( nt i
wrth . I Jx yf. mwr'vnJ Lhat Mr. !v H. Karua
v 'A Sited f,-w wr-.it sir.v. ;- havinc,
f-1 writtea and puMitNed aa artrol whk-h waa
Mnn f rraiam-t. ed the Coart. Oer .'atervrxy
f Tv""' the .f itVarftsrr in it rerevt of the trtI. tat .
A pretty serrre Itvt.rr was re.! hint. vKt
Fun-pun frrfondtnet Ha. 7.
Late I.rvitn. Swirteaiaaa. NaT. ISTN.
I ta ductrt r TV rvet Irani Italee t Lweww
wImim. tad wm k rtm Ar. ktk
NW I W -.-.ed if a ir. perl. BBBt
taad. fa. apaw II e-rl torn .
Tk eeaattT tiled wild rae-tie that Ik
H:
cry af itpjA. mm r.i
p Ail pasitaae Bjvr tne
VniMwimr J;; ,bl- : 13 c'cetwr
mm, H-sreey iBtmtt X Mai Palace, j
F A v tiwir BCWil u Catnaa-raw HjHitti '
the larrf Italy, ta Tiiwt ts Bat afair-y
Km: rsm CM rftk
Of (W SatatS Uaj
X: b.:r-
aaW taw HOT BviireS.
- ai -.. ar :
v , - . -. mtm j
v tort 1 ana aaC iaa ifairi t M
V ar . .a jrx. Mat . ?. . 1 MBM
aa KM aaaafaaw aaa a I ispaa is a Tar at aaaarv aa ml
arajaa. as wet aa a tne ciw-ia . rd. wiL
T vMrk Hat Ha-s:
X. T Will I MM
af taa aar nr : ,v-j
iSf SaaKU AMMjfctj ZjXr itf tA?
Aimj.li wit tJw croat: u: m at IW oel
taallXaaa, .Kk HaKatiUI aR tgt law ii-
)mm, dafrr aa Kva tsatrrc: a it. T vvl
aril Kr i(vr! I o'ckek n tiar maia lavH amT
A'. i. ' i'f. vv Sf p;o.in; N t .i.:
J .mc. CSfaat Law, asJ II. l Ora:iv. arao in?
Hr Law aaWaai ia i taaij.1 . TW anaajoMi
r: a : a :V;!:tatl .; -. ;-.;. ti WOT
aaaatr aaai far arV W iaear
v cajaiKtalr f aMIt ftawaaai wraU br alWanaj
So aai t!U writb !-w tuitata aaVar wn Mc
tar ram'himr Tkc tauk xrf awaaRa- fariaCni.
u ?r, fIIL tm aiw aaaUots air aJaw tcpai. aad aav
t awiia' aaafli aji ' A iaaja1 ja aaalii anhaaa; kaal twa taalVnta
TaaK liajI i a aakat iliaaiat rvpvi ia .- -.nw -
aWTaaai I Caaaaaaf tka? tVsaar. Kc taim aS.
Tim anf rrrtamaUT'9 W W (Ml
. -ii.r. i-..-: ; : : '.ra IX -
oMW ".; If . ScaT :c CTV-CJ. Tac(v-
vkc taM fitm 1i tar aaaatmMaaOTM of a cnad
I laTIi i . ia araica, taorv tar tiravz ?S
rcxje of tM awara, aawl IK tAuas, aaaae
af taVr Makes af artari arill aarr paii as:
fw- Bsorv taan tae tam they esar. t. arm.
aaai anK refcnr ttvoa liar aorts rvamaareti Mat
aatrav tst arv at amtaUaaaW M Mtisa j a.
Tiar pnaaaacs of nmi ai aappor:. av feaafQr
tsar htfm tbr rWtaoc aar vaaitanl tHr
t : : n. .. :r
aaxi frvr :.
I rax taaai forlittaataaa.ai
i.-tlar ttaan
awa aaa TW r;ax
iaata. kraatwl
! aatkaa fcr aVasa t
r,rar kata a karJ liana u rrl aai .f Ikalr . Taa
utnal br Mr. Jsstvv Harri. (in tk. cvttrac i aatw aaat- twiaria4 aa aa iataraai.oc
ti arWh it ra 4avrti ttut a tKrtaN' i . ailtw. aa ap it. wkaak rfawau ika
rNifci? arf tsattrrs wraa s)naltr liaMo ' aa,hi ik fwaalrr. lb watarakaJ.. Ika
nw a u.l la.a taia. II is Irwa aji'lfi laai aa aaai
talM pav ;.. wAk . a-i.-a talfraal af Ika tra-
ar. I ia a. la is.- ,si :.' daarral ailk Ik Ual. uj
Mr F."' BiaJa Ik lor f Ik warU iw
o.-s. tKan a a iairl." W ar crifvol kaw taMuM Mag f,.r -
to aotior t)at Hhtt varnaL aauajlr x rirrum. j ,mf H ucwia aaatkiai M ku wj. ISaaaaWj tkoaa
aaa va frvllrt liw af-an-.ir;:, ar.i a v.. v i r4 ikra ittariain ia taW
fnwsiW raajinvai i bar If iuM to a aiauUr (ten.
with ta a ritrr, i aaa) a nominal fiff Iva ahah
'.am a ib xn. :.: it w .-. siv
rvrfcrl. aa a wrarr-ire- To hiraarlf aaai all otK- ( ,
aa l La aa
Bt Ska
;ii ar .a--t a: -aaaaa.
It vat aiawaa
ai . :
ii Eta Muter
rr tv Uk liaiua
ioe to ltf,m Kr
::i : .-i-r; :. a. -
1 I Tter. ;
: &.Ta
a- -- . J X.
a txrec K
Jt .r. MMa. -V
Mat "aa a rY?cMrtatrt u i? r-.-
tmaar M tar mm arao maiais aia rppaf. .ie or
hit baiiataa " Vc stvA atiraanjUr aiwi arc
saj lit ataav rotaark. far U aa aa.l.n I aa tiaat
li h aaavraafa! ic car- c4.-i.i&' raairvs '.bt
caaJaiatr so ratiwr cataia laTaatwiaaa of ail tlx
tai nforjj is wsvssiTT w savarv E ritvtMe.
aai a treat tW Tvtm arita fivr tM. fuse cot
Em ire madae aaai rrca Ccee tarn ; r tv make
taTvaavavaa ucil aasaar mtaaaVt t falSt Is
at 1MB aVajraataf;. aatt raa aarj M who vai
as hit rtrfastatam ..p at tavi ttktetT, or
MOMt foax Mwariat af tie tw tx the half
or aaner af wLu he troiVi receiTrt-T j
kaos : Cuhmest WF. jLIKsl. saaii. akre. WiOeaaa:. aad ottass arc.
CaMrim H. JwbL Hark f" aractec to the rapcta.ativ UajT. werr
pciier. Esq aire. H X.'s c' mrm The tiaaaliaa carrecuxf of the area.
laNT Oaaav T. Galark. at eriat are the arialaahaaar af the par of ram.
I the niajaaiiii arm iiMii ' reBratatixn?. ami aa aaaeaaimeat of the efactam
f arhaca the Hjcl C. C. auch ramaires the lax reoMp: te l f-rv-BtaaT
MatlBayaajtWaTlaaa ' daraat at the poth. Tie tact that the cer
f Hat laMttr the Lsa: e "4'M OTgltt to be iBmunl
a awaajt Crmaai. aritaoat iif taiay. the areaae
araar far aach tv frtrfllri aafw riecitswfaataaiaB
af iu u n -ar MMta. i.-.! w -rk rii ara rha iKv
j taMBT tc aartake of tie aa:are of a tarce.
j aaai iaa aw i k ftaatyaa awaafw taaat aa aay aawbaawe I
j aarawe eaa arork aaaxuataaj aaJirr a pmyer trttf
af aiicaTt.w
Imsraa.-a hat Sooa pfaoiiteJ (or huaJrwi
of yu.- ta fcathera Kt?. aai there it prK-.
j ahlr bn hatMx rapoa am the race af the earth
tor atairiaar the art. It is auaie ee f all j
oik France. fcw ia the tevthem pan ef the
Kefaahiic. cue ia sraseroac meawloara far the j
mmiactioa af har. Ic rae ati:h af Fraace be- --':
xccrtai'r of a", kiais are risvt
j writb the ai: of irrtealkwa. ai ajav keaoa. Baavi- ;
cer. aai ocvotKaaaUr vheat aaai the crapeviw.
Ia rejani to the raae of irripatioa it it
" : . : : . v . :- ; !.;:;voai .-ft;
: ' anvM aa irreatlar and
larecar:. r. ... :k c-r.-.-.v. of u:
doriaj wriix'a rcratioa it rrCtcatae at lUai-
tec. ii sxceorer the (laaajta vf aavertaiate I
! aaaat iaaerfcra to a Larjce degree arith the eaiae
; of aH tatimiTfi. Be the praotioe of irrigation
the Ialves vf the afrKwltarttt are cvBTertevi.
irvxc a tpevxe of Votterr ia wratck Use ekaaoet
arc pesBKalK aaintt hue. iatt aa ojeraiKW
. wrhnh it raaai arxaa the ac-arH-: lztiaea ;ria- ;
. dixies, aaad ia arhach the aaarBBf of proats can
aitv to that intUetovi utn Kamakan. In its
rstue K-e Sarcrdar las it pitUiahos an anon
mow coauaat ioatKan, evUectlr arrittco he ah
; rrm3 par:v. which tt-rak in a laxatt oou-
aa4 iratal. awU saattet wtith Ika anf. rninatai akv
kaa aat at taaa.T at.aikt I tiuir.
4 -.k ajara.Mi. arUllT Ik ctafliak. aa Ij aa.
" iak aaa Aaawiiaa. J aa kaa k. U nuk tkiaf t
Tkr arr wa ta lit f jra fr kurvimg tkiamgk
a la ara. tat ca:rkia a till! f ralkic. AaJ at
: 1 : ;' x U- eraa.tse ike w,a. wky. amk a lhiataf
of the ajm iVan. TW U gwi ra5a tkat o aaa Aoaartcaa BIOT
Aoooniin:: te the tarinj of the writer the j ta oewaa " aaa ak atkiax af it r' Tk wu&v
case was as fiaia a the noae oa his fkv. hnH tti tkiart t ta ar aa thai aiaa the water. I am
ikaa awrr with a-w.t irxLa:oJ ta .-al!iBl- JJ laai tar ar Iwweia taoattaJ Aaratwaat aad
Kaf ';k aw ia Part. Tkal. aa Joa(.;
raaaaeal Aac-aaa, a well at Ike r-ariar Uariat.
W jmnJ al t-aT fWai r.ita aarii ,a Ika af-
aWat Ik trarli. aai aa Lb brwlftf aaj aa.
Tba Kitt nter raat aiik It. at Ik Laotra kaia
af .aaai al taa ciir rf Lawcna. I. carry taa lata
lJaok. white. Thf atftTrney lr the deleiaiants
its the cat? iY!"e-Tvd to, it an able lawrvr, arj
CTerr BatwjelkvJ person kiKw litat Ua.1 lie
Vera aWe to jrere the tratb of tbe stonr as
; CT .1 4 fr-'.a-a- W ar.wrM kila I aiaaal I
the oatv fr his c'ientt withoat diSralt v. X-.t
tv have vitas this arote (be inaUlitv. t avaa to lb Rkto. I coaU sat klp aubia, t
; 7 , areJ frrrl.ac U'.ka.'k.aK.aktbawalrtwkKb
. . IM 1 OT Artaj Brearil... j, MmQ(
It is ataaWattlf tt the LvatJTlUe arrr- 1 TVrr. L a eaVt a boat ik. e aaj iirwtioa of
.' .. ; : ,.:..:::jr a, mm waJeam h Aaai tat
t, .-a .!! .-:,S aW -- Bat ba I CMt.alt j avap t aat reauaJt
the armr. aad pbitl r declares that it is uot
ri.-w t .S.-iot t'.-r ;l.e r.at;. al' rv ;'.tir-:v.o:-.:t.
tl. irir, Jaar MMk MfC
KmTob HafMtlta QttlTTI i-lB Siw, will jroti
: tia.t! anai tkrwck Ik Bta-llam al avr frt
t rr.r.-t! iir mi ta ikhr Kte)taait Ika Mia la
tart tf tnianar n.l Ftaait. o l U atata alkart M
! iaaf aa lataraM ta tkaailaaaioa aad lMvnaMaal af
ar away litall4 .!. f r.l. tba naa.iiT el
t:i.lmi with ardiaarj ataaratioa aad Ik
! ttaall aat.aat f lat aid fir Ikat arpa, H It)
' l kt Ik fall aad t raa tk Vaaaaa road wllk tat
lal iaiprraaaait. atoiw partatalarta ;tm tk aid
' Atrtvallaral llardta, maaka. wktl la II prol Ma.
dlliaa.
If atiTlMaf mora thta tk rat i iltlf U it aaa) it
' tkeald a waaliaf ' ' kikii H " artalia kaaii "
, .!...: alrlpl airataat rwad atatinf in tk i'.
I Ibjt ah tk wllr ratal kar al la. Ik wladnta
aad ii.- -X at arr.-riit:a; Ik aavaliar lalaal of '
tba K iJ Saparviaar. r:ulCo a il ata b for tk
, parpaa, ta Ik iaieltaaoi dali tf tat oolltiai
- aad naad tatiiae. 1 kB to tavlt tbtir Kieatlaaoiat
to aapaod auaWtaat ol tbatr aaiuakla tiara I aat tk
ham at akMh tk dajr'i wrk 11 eoa,nl b Ik
ttoad I) tar. th konr at wkatk Ik daa'a Wurk i la
itid br Ik Kad ttaar. aad th atnaual of work a. -?;.';
b lb R.Mtd Uaaf , itt -i lo Ik f-r ,
ar. or latTNtyara af Ik .li.itr o' . and Ika bau8t ra
aaluat lkrrrMa la Ik aaa laiHjra I aad if Ik ata ;
r i'bl cant MBplota,! to kaal kalf JaMapoad aeona
Iroat tb I'Umi Jf Kalaokakaa tout tkro or tuar '
aiia ap tk loaf kilU ol tba rallay, akaald lill Ka i
iovada IS atptd witk Ik-ir two jok of batlook cak
LFOATj notick
NT or TNK RAWAIIt
aax In taa aaaaaj or ta iTaw
ai.t ttl ik mtnora. mfar ktr.
f nnttoi.
n lit naMttm (tf trtawaakat w.. af
hn. twai ... Ihaltattarvatllwarw..!,
I a . and Bala w . ntti.xr .ntklrtn ar
u t . at of wtM MnaWttr. .Irraaa.
i nHih ml mm Manarata. II a a.
n haanl r-aV ma al mr . tiaa
aitaat:
rwn. R.
pttivt.lMl r)w lwv ntc, ha tb Ka
i llmlula
C t It IKJUat.
JiwtVa of tn Soprraaa t war?.
lapi.IT ttar. ; ri
s1
Hi
rr fkf lW f Mat
pruVw-a. mttal llaMt m t
mi,,., i wf ib jintpmrljr
n1.,tl fftrrvtu rittUMIa
mf-.-af Uim.
1'iitr t I . aaflttam
U-ttr, IMI,.., ,m
. 4 f ttarct
mmy t.
! h " Mh (fat; t4
Ht rV ajaj (m
' m MM fcr (.ear-
V -.(Ht tttt Ml prrnmm ittt r
r mltaji tfVtlW .nu-aat, if Mar
(UtfMt, Ami Kxy
ul ht i
ctvb .ofttl or trart
to uf Ik mm1 t" of
w hr. barrow loatli im Mcb ort, lb el anJ warth.
orfi or lv urtrr ( n4 MM
tonf-.c, I wU irv.tf an Kin
irm-i Mrp- mmjrij ,B IB 0.bmrnw loatlt ). Nfb ort. lb c.i nj worth,
aai prt lb rrt of tow Ur Wms4r'.nf ( l it tp-o a prTtoi Jptt iruiu Mt-J onrxs
tl matiJ-r MM or clsrv-f ma l. MJ tea mohtM ibtok
t wrvt.n mi batU poljcr. bj ram aaJ
( trav!.
: tv tn- vo V to abarl ia tb.r motion aa lo
baitvT that b.inJiYj9 ul J i tr of pop! tanT
bas Iff.i xp4?aJaii atitbin tba lat ra -aarha uptm
; lb Xuaaaa r-J. ruiUujr tbu tar io near I r a IwtaJ !
, Ur "f Um Un-if aai naUvnag- tU nU nart ita
i-dwAO.. Voar. Pao Uaxo li'auiM.
. ap.,v, r, latrtnltM a! pbMibi I ta 1lang -in
r- -artw wwtca prrvKxH to tb fet,,. thrmo
fhI Ml MM Uearliaff.
at lloaautuia, K. I. th tsth, ctwy of aniiartrr, a.
i- FRAjtrj-, jvpix
Jmtrt-w ,tf lh S'.pr..m.- i -.irt.
Jifu K. It.ajftRta, ivpttty rtwr. i: 3
s
IN I
I ntt it:
Ii is true tbe Caartrr-Ja-ra, Utai taalt with
the emplwj at tats given portion of the anar.
bat we can a&rd to past over tuch prowlittjs
It tats :
t he cataaiated with greater acv sracv than ia to ion; aa the aata fatint ivKKvdod.
I aaaat other tiepartiscca of b atiaesa mte..r.te .
: Io the toath of FVattce where irrigation is oalr
oevtiwary f.w sit n:i of the rear, the vaice
f of bawi is dosi-iol b sseoa .-f irriati.m. aad
it Vaieatia aad aroaad Madrid it ctaari iar.d
aa riae iz valoe from toar ta taa thai while, as
we da aot think die anny it hW larfe. lni
lred with other amies it ia a mere handful
w hare already aeeaw ia Califtwaia the prao- j wiewed in txaxMction with the field it SO
naace j j.
i 7. ri:
OL
C.
-ai. . X .
r HaaA
' a ai
:r:ai ia::.:
kaaa ta tat
'. at Jaa aXa -i T ta
tnaat ta :
: Lm aaai --TTa!, mi" bbm!
kwaa aa tar Maawaaaaiiaifct Zata"a'ri
1 - .
" - -r an aa BifMr af tn j . aai
aw taa waamt af a awrawf, atwrnaaaw aad ae
maaatm Kwcdaat
aawawaafcaaw ' .r3 aaa 1 ir---r. aa
Tt-rai, the Hawwtiaa wtakm wilL by is
aataatk af April aaxt, wall meet with the
Sa5 ti aJBajdosa, tarjha BBprpce " v
"x ' ' ... : . . a.
ar :. ka tbe welfare of the aattcaL Aad who will
... e.c:o; : - :.. . '. r-i hyz-:n.Ut aaea.
traa? attil it be aaen of prc-veii abetirr. jf
"' eoce.-of amaVaahaad mtesrity? jtea
, -. - i.. - - -. .- etit.-asw-.c ave caed
1 r6fif-t .-:;::-: :. tai? ri'-.-rr.
is as af taw ttsaataoc. sad who caa ia aome
Baajaaat i. -- - .' . . -,; -
E" Vt. ZM a. ... c , - .
-'. - - .. . haa.v .aiwiu KWBaWB
f ma the fatare. aajht foresee azai -Ten cat
ter? tiene j erery taaaaa: to beiieve u;
r' 1 h Tal fasti mb 111 naa 1 at m iV a
are aartaw atfrtVai, raawaac, ami chaUish;
aitaaaiB Mai a laawngmew . mta wb. mm
aai tee lymi the end of their Mjttes. aai
M af Bm KiaacT it I -
M mat Tsar atajes? esttisf tr -i amfrif. aaai, therefore to law
r.-:;-:e .:" t-.C. :..--' werj -l-.y
of the Naof. tiey w . -.i trei. rei-.e . zr
laOT la a r-caooc mam at ahaauilities. mid
af aaf
f Ko? aa Lai wf lav
. .-wa- aw-.-e T.a- Xx -
' aa tk tr-1 mow
m a:r-au far a: stake here, ami their claims to he uMaai
be tptgred witit:: great daaser. If Hawaii
' wvaaW praaecrv her islinffca rt, ahe aaaat
:' "OT OTjBfcetBawi aaaaa
. raiitc :'::: f.fv.
It aaa auw afa rarari: : :a :
raw Kiaax
The tmmt ra Vy tuairif, tte haaai play,
mar the VatiiBil Icahaa Hyam.
am iiiiil the health of
the Ejaw of the Hawaima ttmams
ttoe af the s.vsteai produces a fwrtr-Joid in.
crwate in vaiBea. Oa Utewe ULaads the apprr- !
tamilM the vaiae of land by Baeaas of irriga-
j tiate ia area amra marked.
If the water ased ia irrigation is silt-bear,
in?, its beoeS-aal ejects are immensely ia.
treated. It it well known that ia Egypt the
aaa aai oretfkw of the Niie deacants anon its I
bazks a aediaawat of rich katm which preveuS
the iertutty of the valley from ever becewair
ti.a.:o.:. oc -. Jla.s.; : a.-,
ti&cial fertilisers are BtmroiMiry, for if a arid ;
..-.it w.- :": .i.'y rei-:t::e trr.
tbe waters of the riser on to it for a fear days,
aad tbe deposit of silt eSrctsai:y earichrs it.
. Ia the sooth of Fraace the axCsence j$ very
Barked te; era the Muaalaai trrijratetl witk J
I tha m iBniia waters of the Doraaor casalt.
and those of lhedear,cc4d S.wrpjes. 6omach
so. that ca'lrirators prefer ta pay for the for.
oer tea or taneJee tiaws the prioe deuaied
for the laser. VTe alto have a recent iilastra-
. boa of this oa the planratice of Xeasrs. Camp- '
j haM & Tajvja at '.ahairta , A field of aerenth
rattotas may be aaen there, if it is aot al
ready est, which eshabits a growth aad de-:'.';.--:.:
:'-. average f p'ar.:-
caae. The reasoc for this aaay be discovered
: ia the tact, that daraag the past season there
Lit; .tv i ::" ..-,: '.:.; -. tie
taiias. which have rendered tb water of the
i-.itta'ly c. Ls.r.; ;--:'. y
:.it Mawafired tie tie-i ty :: a
larpe ammaal ai matfama siit-
VTe hare tateiy had the perssal of aat inter
eating book entitled Irnpalija in Soathcra
Earv-pe." w-r.::er by an F --girth engineer from
1: L ; , C :;.V. lie to i
af tb am! tak Ibai raaaot raa a-rtk.
baxaaM ikat wwM ta mp Aatf. t raabr bart(
f nfl tmj tkal aaa tba; War ehihirco tiar thought
Ik Bk Lawreoe atari ted lalw Ik lot at.
Tk Hawta ritar it tr tf aad eaaar, aai it it tpaa
ad at L.wra aat awl by two aodrra btior, bat
ky two earioai old eircrtd w.da )tracur. Istid
Ihaat roof ! 1 patatiart ar talpwadad frwn tk raft,
art. Oaa of tk krtdjwJ eoataias lil of Ikaat. To
larat bt oa walkt throo-b tk khdr. taaia-
12 r vkot wfcwo faeo biat. Tbaa ka rwri... haa ahawa
ard by witK h tojadge of oar military need. m, ar. aa tk opaoau. .ida f tk.
caarar, aad fact btai ta tkatr tora. I wat ialeratted
ta dttcorariac wktok way lb wtad aad tlorati war
aa: aft to drir. ky objerriae taa. oa tat af pi,
tor aat x :.- faded and wavkr!feala ibaa tb
other.
Nat .-c wat feediaf doekt fro at oa of tb..
brtirat. Their pea at o.ao aty dowa tk itreaa.
sh irri.Mi.
PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPTS
SAN FRANCISCO,
Australia and New Zealand Line
I m ll.rn.ouln. alb
BnmaM at Hnr
I;, aad prarti
i hr r aa th wl.bv
I It a aiattad i
ART. A t.. i:
" r.uMUM t ... wwaw omt mt .nr fnuitir
territory, aai the auhtaxy estabiishnietits at
the am. lit it luriams aa faraishiiig tome ttatl-
Tllt: SPLKJiUIB MTKAnttUIIF
t i ktr or thk Hawaii..
n Makam In Ik aau .at V Ulktai Mall.
.leeawaail, Inlaatat. tmlrr f Mjl ml
afcaaaaMa. Baforv Mr. Jnathf II .
Ittlna tb ptuui nf Jolta PWaahw Hail
ttw Inat William l.'all. uf M.at.ala .bl
lulu. .... tk. til. oaj t fanaatji. .. ti.
r that Mlera ml admJnHtratVa taaa to
at ihf iI.im.l
"Tlll'ltttJAT. Ik lth tar at FKIUtr.
ha aiut horrb. M ara.Uittp.1 r..t Ikwn..
aal.1 H-tlth.n brlt.ro lb aat.1 Juattr. la Ik IVwrt Ha.. ,.f
tbrt. ourt. at llon.Uulu. al wkJrh umo anri ptar all p.r
aaa .nK-arnr.l mar apwr ami abaw rar. ir aat tbT
Una, atuj aaai prtltba. h.mkl nut b (raatarl, and tkat
li.. ..rdar br pahUalir.1 kt tk IQuruak lalaraaw (W ,klv.
HvlTe wreka id Ik Hawaiian tlaaetl nrwaawpar nt
II.MhOUlU - " "
ttaaed Uoa.Jal. H. I.. IJth Jawawrr. tX ISTS
.it tiit.RM i'. Harris
Altrwt: Jwiv t. Bta-aaap, Itapotr t rt. JJ t
Iw tllAwjnratM.iaMtlT Jrinaaamw
Jialk lal IH.trbt. H I In h. ratal, ,u- A WXKK1
II tkl ortVa-ln-r, M.al. drceaaed.
tat raw.tt.ot and Illmc lb pelltlaa of ST. a Xrorlk. n
prv li. lltal an A.imliil.in.a,r br apnolnlrd for th. mi.u
wiir. Mam. n. I..
c ,ue, and the taanber and dittaace of tbe
points it is exjwcd continually to protect, it
it ridiccloasty small. aaa Tbe ne-oeas-ty
for aa army is patent, and tbe army
aboard be maintained on an efficient footing.
Tb rat it down is not to remove the objection
which has been nrgl against it. while it will
impair its efocseory for iw legitimate work."
It a pi ears from this that the South cannot ha
looked to for entaastastic support of the pend
ing Coagrsaioaal army "re;, ruts." bat that if
titey are insist eJ apoa the Northern Doogb
LaCM mat: takr tbe rewtvoaihtlitr.
Cal. aaatta Vadest Keenest.
Tbe advocates cf tbe Texas and Pacioc sub
sidy scheaie have altrays dwelt with powerful ;
easpbasit npon the. aDeration that Col. Sco tt
did txit want Cvttgress to contribute anythia
aad thai in fact all chat was toabt was a ruar- -antee
of tbe aaaaal interest on the bonds of ,
the line. The Sew York . makes tbe fol- 1
I jwicoj estiniaxe of rbl this bagatelle will
aaaosn: to. Here are the agares
Jfr. : rwj aa. j
aiaa. -.
aaaaatatlaaka I
Ta. !? lateral at t
aad it was iwrprtriwr to are how fast tbr .-..aid pad
. dkt as axaj-ft tb slroar correal. Oa after aaotbtr
tkay caarh: tk rc:;eaul ia lb dUlaao. aad cat
ap at racist tpd for tk bits of bread.
( caa aot do aay jasticc la tb baaalifitl ritwi w
facai ia tar walks oa th bill Wh.au tk Iowa. Aay
ta tt ebaraiar to at that eoalatai lata tad atoao -taia.
kwl I kar aartr bebeid astta.n; to bcaatifal
a lb mi akawi Latt Laetra Ik "Lak of th
Fowr Caa 1. as " atpwetaltT aha tha aSttaat tauw
atowalaiaa ara iaeda .ad ia Ik koriaaa.
Tk via tar i.rtt ara aa, to. Tk briiiiaally
I iirhlad tkops aad katel oa tb sats. aad lb row
j of kridx lirhts. all rea cted ia tk Uk r rirr ia
laa 4,atTna( has thai mat a ratre scene of it.
T-. : s; re .; itt rf. Sol rat are aot" too iutaol o
b tees, dark araia; a starlit sky, and from tkea lo
oar poiat af etta ran tk irrefalar tad picture.
Qliiat of kwiidltf. er.'waed with faactlul ckiuta
tacfc all vera diBerewt frota aaythior wa see ia a
cilr of tttr. baitt blocks.
- .... . : tb celebrated U.a atoaaateat desirned
by Tkararalsavta. It is carted nrht ta tk aaiural
roek oa ta far of a eltC. aad lies there ia itt (ratio
a part oi u ttrr a...u iis.ii.
It is to eoeaaMaora: tb death of oeer 1000 Swiss
who feti ia dclaac af th Tutileritt ia tba rtrolataoa
of ttaX. Tb f a ta wh.ch tb. atoaaaatat is titaa
CITY OF SAN FRANCISCO!
I.ttllLtV Itamiilir,
WILL LEAVE HONOLULU FOR SA FRANC SCO
On or about Feb. 2, 1876.
For Itvajht and lasaas. or an ranker Inrornialkn,
applr as ,t:. II. Ittt lil BJ at CO.. Afenla.
For Auckland & Sydney
The A. S. I. (Vs splendid Sieane r
"CITY OF MELBOURNE 1"
J. W BKOW.X. t tin MI.K.
WIIX LKAVK rtOXOLVLV
FOR AUCKLAND AND SYDNEY
On or about Feb. 9th.
..r
of A.
II L. ..r.trrr.1 ittal nlurvla) th lata) aWt
I rbraarj. lt7B. ,t t A. M . a. the t nun
auuau. he art apart m tar Um ptoc, r r
aakl petition and any ..hJecUon. thai mar C nBrrad tbrrrin.
ARIL H UN' A SI. Kit.
, - tTrrn.t Jo.lea. kl Ju.1. lasstr.. tt. L
lanalna. Jannarr Ilia. n;a. IT
i M mi:
I Ttl.DA
I t It ill THK KNTATKOr MA.
Itr. lair ..rsasi Kran. tH.. tajtfurwla, I.
-"m iwiornj 01 iio.HUutu, Hawaiian I -alalia. .Ir-
.raaed.
I h.rrhr noriry all ike next or ktn of tk aaai mm. .1
an.l all prrw.ua Intrrrated In thr aaM r,tala. that on lb.
1-th Wruibrr. ts:. I area appointed .pertal aUaatBaatB.
t..r ar br mm .utr. by ta taprrm. l-oart of the Hnas
."'"! "J,B" " '"robate and dale aala1ed tw art aa
mm a.luitnlaltatt.r. itUut an appmaad btaaj and Mat J
.nit letters ,,f a.!iusnutrall.ol.
Ilonnlalit. Uawalkvn ItiaiMij, rut, XTmkS,srJJ,,"
MJ tea
Executors' Notice.
rgtRE i
a rice
brr. A. I.
aar a rasa
taatabr. wn
Ort-u.tJu.lt
an.! bavins
mm
-l !
F.vr Frchth: and paaatty,
KB ta
trt
and all nthrr infiirniatloti. ap-
. HKKVt F.B A .
agaM
it I
.tiiT.aavwo
Pare;
i.: ..- Tl. kam C Bat
.. t3t.r-)j..a
It will be observed that Col. Scott wants r.
a :. i-; r r irb
. a X .- ra-T -it ia. aai
r :.- - '. '.taatat-at-
- - - ta. .-.a-.aawM rcaax-.-.. :.
Bhs taa arleeaatLaaf aaaawa at ar axcaatc
aeawreaazeeaa. rw-- u: r -i aaaoaa it as akai 1
Kerr as fjfOTkei already indicates that the
' i nliiBi i liTt,r iitrin if iif ibi iTinn n:l itr : re rnitaoeipart raxiroaa aniocrat ess taitea
f lllhl Mill flM iai illil.1 Tiax lull i F carry ass iwretiaaittary arraj-enactiw, ati has
liLv aoi S -rail w-:- l. -raz-s arsi fdaas of infaamce titan a p
ata.VrfrjWwwars,aad ar-aldB ted w hint. If present indications are of any
rsf waic m.aift th kieW- A-rw, f -an. TJe i,:inei w particularly un-
' - -. . . ..v. ..t la.';. s. ;
internal improvement.
Oseci ii : ir.:,-s-':;a :r?a:ei
.-".is r;:: .-rc: rer -:rs f.r i:r-
ted Li aa at race. re spot for a taammtr da.
Il was fall ml people wkaa w. were there. Sort,
were tktekt(. others bailor pxtur aad wood
wrk. aa other ph stosrrapkiar tb sculpture, and all
wewt iati aa adjacal buudiaf lo see lb atodtl tnade
by Iktrwa-sdaa hiatsklf.
..... . ... , .aara is aaaca ia urerce as detain tte tosrt.-t
- :-' :- - ' ' - mtife shaar ttrntmat aai . .
coataaoa aabsadv-aeekers. All that be requires ti fr th saaaar. r tW all tb jr. ia oa. t tb
.- r n kata lie.!., -..rl- i. sti - ;a .wto coeafottaW. p-castoas aa Ika serr.undinr bUls, aad
. set np has little eatrrpraso is 3t...o...0 j.at u . emkahM aa eery day.
of interrst. Ia tbe light cf the Supreme Court " lft ky boat (or Viixaaa', tb ltU sutioa af th
decision in tbe case of tbe I nion Pacinc Sail- ! ""f,,;"',- . . . .
1 IMtowa presesled itself tn a aaw aad baaalifal -
road, it ht ptabail that Congress will think, pact, a left it, croawed by lb aia tawtrt af it
not twice bat twentr times, before accedins to ' J"11' f-"1 J fknaiaf
y & Tie ;al. wa tee. at asa taa iaaa..! Ka bbmb l.ir.r
pnmnmtion, and in fact the election of i at lake aad aaataras. It was no: I or to Vittnaa.
... - a i . .:.-.; r. . a: :t:;.a was
. a f erf-Li cra-h.
Pe-.pl raa froaa tk beat ta ret tbeir tickets aad
I tk atari 't place to taa dor of dapartare. For yoa
:...s
PACIFIC MML STEAMSHIP. COMPTS
SA1M rRAlVCISCO.
MORttaiMt:n m n nt uitp-
1.?a Bl thai on ta in dar of -
Tt. Irtlrra lrntaaarnlar la tk racate mt r.
ht A. Utr ,.f IwJaausa. Island .n Mwi. orrrarn .1
'T'.'C' '" i" 'IL hr Ul A '"rwauilrr.
r ,il inr .n.l Jinl. uw HMncb II. t. In Pr.ifa.tr.
1 - uwr"" ? riws llsr t,r..(.r
Isrrrhr rrqnrat ail trniini s.. .. . i
-552 5 "VM" " aaursull
v. , '-,lt"- of Ik. aakl .seewtora, at
Maul, w labia MA luoutua from tk .kt a potoa ,.
Is ih.tlrr. and all prrwnia .rw.nc debta to ibr aaal
hatatrp rru.wted tn mat tmraedku pas in. nt
i kia .ahaolrlua mint
KIA .W.tH tot ELt a.
aEKKL.IOKat.tNt.
Assignees' Notice i
ATI!
......! r.a llllltu III H M.S.S ta
. ..,l,", a'- 'a Hlte, Iakvu.1 of llawatTb.
. a, 1T r 1 ! .i7KL . . Wtttn.D.'nt b thr uiHleraui f
li.-tr.t in r.n,1 .tii .,. .in, I tit ft " ' '""., crrJiior.
.lllllillkl llllVl at CM f.lUlUUtl U1I1U i "'". caaaaaa aaaaaat m aMt Oasm
. I a.r i mj in. in tthea
THE HPLCMIID Ml AHUM'
VASCO DK GAM A!
J. r. KICK. 0W.tlER.
Will Iionvo Honolulu,
IM
Kandavu, Fiji, and Sydney, N.S. W.
Oaaaaetlac at Kandavu with Company's tteaajrr fur
.llVSLtNU, B. Z., 11 ,K1 l ll.lLMr.il... and lilt, nnnltatr
ports.
On or about Feb. 9th, 1876.
rsuie are requested to make lmuirnai
w.
Or W.
.... aaanxBrrs nf the Ijlat
IIllo. Haaral.Jan. .. is;.
Kuirla
a.l uwrla-a
I prra',
a Her.
wltm I
Notice to Creditors.
All r aunts ii a vi 51 w claims. w4int
the .-aratrnf Rlt'll tltU II. HT.1SI.KY. lair .,r tZ
M
Nt,
i af 0 ccress for schestes of
Billiard aad -floral.
awesaM aaai aaanaamami ad
Twr Mapasc; tin m a
Taw tan af kVw J-saa.
u ta rats ky
r -aw Law af lary ami b; taw Itaawl
1
aiaj ai Ska Mafm iilput, af Tawr X.wacr
at ah aamv rrt ,iirigj
' -" .' :. i:- ai ".:.
il - .. ii - --
. '- -. ; - : r- . . ::-:--. Eryr-rats
::-:rr. wau-r t.-.:ic Srii. i
af tiese in Alitaate is f orated by taeaw of a
tz.:oe dam tltrowaaoroas the gorge of the river.
It is IS feet hmg at the top, ami its furcates?
beifiit at 14 and ii retain a volame of
tiaxt IM tatltiont of cadaic feet cf wafer. By
' the aae of iimb nan small streams is this
: csemtxy might be aril : real, with the aid of ccr
heavy wir.ter maa, for the irrigatina of com
ii-ge trie .f ir-i.
This matter is coe of vast
7r;r-rrr:.j: .:-:v:::;;
tiac ii-T.- nLris r-.-ir..-i ffif.: tor: as-ire .:'
Ship Garibaidt the itamtrmte talne of water ia prodarrag a
angestahae growth cpoa aa anl sail. In the
ante Bat af flail. His ; Bkbaicavl aaS af the man Adam we read
Dartd tha " a nver went oat of Kdea to water the
of Hit rwrdea; aaai the iaabrraaafioa which has bei
d.a- retire- - t zX- .z- -.i- ii.
':. w? tii: - i-.v. - wit
to the Thi mi i, hwsnwfc to mark Fra--riae- ty tbeaa. by mifhi is bIm-iM kiVwciral
M lae v.a- tv wefr -.- " :..:: .:. cr mm) IOTP btjt. A: tan
Ur c-.- -a: - :
Prvfesaor Swing has been insatntiag a com
paritor between billiards and morals, or their
refatirem and relative merits, and presents bis
vie trs ia the last number of the rlaTiaarr as fol
io wt:
Five billiard tables have been placed in
Pnsareioo C-.lege for the use of the ntaduiti.
Princeton College is the place where true Pres
rsyteriaa sons are educated. Prom Princeton
C-!lege come many of the Presbyterian preach
, ers that do gvwl ia al! this wide land. Aroand
that coUege dwell the great tiseoloerian of Cal-
ana over i; rr-.-siics tr. jtci.-oea.
are la Hal away froai th trata. at I bat latfore aeo
uad. aad it arst cos, firtt tcrrad, ia tb rata
for swats.
T da j est ice. kowenr. I most tar that I bar aot
rata to. where; tin ia Earop swrk a shoring aad
ctataiag at at Vtuaaa. it was Satarday aif hi, too,
aad at Baalat is tbe day for pleasariar " btre,
that aneoastad for torn of lb crowd.
Waea Ik dor wat open ad wa mtrm carried aai ia
ti !L-3fr'e. alatctt af oar feet. oaiU kwyoad aay
pawir of rMtttaac. bad w. wutted to ataka it. I ear
ned oait a b rot as chair with aa. It wa standing
ksl tear the door wkca tb jam began. Th aaly
wtevsar wat tkal it did aot desnolisk mt iastaad Jf
7 iiwnlnhiag it. ft wat fan la a arch tka frantic
tuwggta ; tb. despcrat clutch a. of fiiradt who rry
liktiy g-:t separated after all, tk saceesifal scrambl
of threw ia a party far taatl ia eaa ear. aad th dis
aaaj aw iadaag tkat taa loartk was left aot ; tb dis
cattasa as to what shsald be do ia th aaUar, tb
rsaaiag. the ikoariag, all amidst tbe muft kidaoat
aoiscs ta tcf.s caa prod ace. a. r. .
NEW ADVERTISEMENTS.
For KrrL-i!.. :v:J i"a..aj:. a-i
FOR
r.mj n.iuoeu in pr.wnl thr aan.r
wtta inr pmprr ronrhera, wbrlher sack claUnt ara h
iu,,rts;atr or utbrrwhe tn lb unrtrraajnrd. Rarmtvr af
tbr laat WlU and Trstanirut of tk dm aa.il at kit eBr
hi llnnt'lulu within ale inoulka fr-.m U.- dale .d M
nrsl puhllcallon of thL, nolle or ikey wilt b Pat ever
barred. And all par lira ludrbtrd to tba ad relate as.
hrrebjr nrqulred lo n.aiir Inimrdlata pay MBB
. sXO. O. lUMIMIS.
"kSM Jannarr m,, itra, 4;1 n
Administrators' Notice.
d far,berInformail.'n. applv T1 ", I' Z?!"!1 V r
t'KFKLii im. ve-uS: JLsil'-. V'i'f""' .H" f H-t ku.
" i iia. iiawaii. ner-ar n an Ml all
prraona bartnc cl-iini, airauial aai.) raute hs Dreamt tar
-" w b'ni wilbln wa nnmins. and u pwrUe, tanl.t.l ,o
aakl eatau la arista tk aaava without droTjr
r-a-a. r. WIUT, SdatlnkWratDr.
Ki.liala. Hecember nth. I87S. $rj ttn.
Paclaot.
W Al ME A
KOLOA AND
THK ttcUOONCK
K 31 V ILE
W ANT Eat -
WCI have reawiar dl-patcb for the abo.e named Pnrta,
no aad after tkeetk of Novrjuber neat, until farther notice
Frrijat aad rWaaaf latra tt Ike Lowrst Rate.
SIS UOLLKH a 1X1.. kawnta.
To Let.
rTtHAT VERY IlKSIR.tBf.K DWa!LlJ-fl
m. rremura. i.a, Nuujiiu Avinn-
1.19
TIME
STEAMEfi
mat at m no ttmger a amatiim k.-aUfai r - 1-r rbt from a far codniry at a great price
?-: Ii tht rativatiaB of oar great staple, Uto BMitiahiai an trtiaod x ana grave. Bkta
c z -t tt-l I a 1 1 . a wa. . r w
tw ciact Mac on piie tuiea x uncctAr-c l.-i-
If
-- ' -r t: tc: it- . -.: y iiiviu n. ir. r.
Btenms mat i mas, tram rata and ImiliapUi,
ami we believe that throngs its caapk-yscent
the aa-nrperitjof tbtcsHttrr will yet be sieatly
a---. :-.-i trsi asi.
and tbe e Cuil.
uesam
Crs aTfhafaaf .
v Est Xif atfl I
-.aiiec sat So ask yoe. ra-ramrn, twyjaa ia a
l'iagi to tha hsasth aakl anaj nilj of Ej
aVyi ITa. hum the IKakx of 'ini
" ' w-"l. Saaw. aCaaawr af Iiliitii.
mjmb i.-. Ma Hh .--v
: r titer.: : :
aai Italy,
aI-I i title
aaamaai Mrigic. -c.
I Tksoagk tittke reaiaator says aa Kxcbacge, is
: te be piaoed on tbe fxagsetaxtary snatcbe of
Egypt Iaafia. Camaa, Spain, i nfwa which reach a from St. Petenbarg or
l aty wai
there are . iwsnt of acres of
- . C ao: r :;. -
r- ; -.i:i . :.f. tr.:r : .:
woaid be tarrr. a. at:, i:
only to be the ataadet of the arfld loeM of tbe
desert.
7. -':-?-: ir
:: i::--:: -..re t:-
-aIJ.rri a.-.i
rraer Weatrira Stages wawre. kar sax
:; ..-c - VJt yer, :i.-t s a v.L
taaa. A Hr. Brereccc, a aril
cf Iklht, aaai Mr two years has l?ec eiraf ec
on iittgnsaOTcaMafctaa? fOTiTiMBTB VaBey,
ia IIMMIIIti Itilll to GvTrfeViT
-.1-: si. v.: :V. vL :i -r; Ur.-
tlmrnx of
crr-.er. ci:
:ri; - i: ri- is
the foCowiatg facts aaal agares
Be tit: - ica:
lavllfi Ii Ii Ofcsaarwc it totd
amty af tkw taaWac at f J MBtagntst
-: : . jsir :.'t laaa ikor'abtR of taw waier. wiiJt
a aa cwaraw at. z. ti i ai Twrav. a n. -.tra. a Mm. natrmiaagi?-
r arret aaaaaifi at
aawa maealsssaaAWaw wan r
SiSfSZT-.Zmt? lawa.eawaaaxttsVaa akfcttXaaOTL TTM wiZ tdiere, she caa place her rival ia the vocative,
a. FaNcaw tXTan. rjMjaaa ' atryl'kA alraiBt!'
oft aa ttr aaAra oarj bw a. tatlisara OMa looa
. . . . . f teaf CJft rwsaaki tffBtjm: Watt laws of
lege, profane express wagons have just driven,
and, in the presence of aa astonished and i
, alarmed imrverae, have onl-saded live Ltl Irani j
tables of Braaswick't lest fashion. All this,
loo, with-mt any sacral caLtstropbe, either lo- j
cal or widespread. We have no faah to find
. with this strange freak of taivnusm. On tee
cvotrary. we thank the brave Dr. HcCosh for
! this invasion of aa old State under the banner
ol strange ttevjee Bt ivory trails and cue. .
He love to see an elegant and hesJthfal am ate -meat
taken away from the saloon of Satan and
given to the halls of honest study and purpose. ;
If it was once a sis to permit tbe devil to have
all the good Basic, so it was a blursder of the
church to perzait him to mmkopolrrc the aaaat
MMjl be amused. Labor of one kind always '
imdeces stapidity. Tbe boors of it mi ill j
wake up the intellect aad the heart, and help
to make tile all fresh and near. Xow, nun be- .
iivw r-ri Immsmmr m mnrmrmm at it-atrt arvl Warn - I
-iwer. Ittt IMillja -feirs i. lare rir wa wainatsl sabH tr.il it ara a air, rl ,
' reiBnBd that the time has at length cccje for of mnch repentance that the cxuirch ignored
-i - -'aso .: Irrivv : thad :: BM M - ntf -'- -: cosnpetaatl it
rived at a rime when she cam do werkirer to fre-aa pla it era. un-
-a, , , . , e. lawfat to enter. For grtarralatam tbe relicioM
ptrrtMnVat; sad tkat her oaiy meaM of main- gaoVlesfytae voce? perrnitted tberc the free
ta,T7:ig the " caJaace of power" lies in secar- ase of only sach games as were too stupid to
if., il: Ei-vrt !.--.' watt f inannaliaj. As tk-w. wbitirr tests were
Etrrat rart it is oaafe rerawnraV fJrat , aaa.. end, and the htgh an in tones of
j mFagimfs tufamalty aa openaagby which
B STKE1IZ,
APOTHECARY 111 DBUOGUT.
Coraar Fan aad Hotel Strvcte. Hewcaaia. Oaka.
Bar K r ;i .i.ry Sat a relay Errata;. iASi lj
11(11. BROW.t.
ATTOSSiT AID COUISELXOS AT LAW.
sot it rcaua
isdltwt.touass.ttduwnmamt.
tk. tslasal efOaka.
JnU Kaaknaac. J treat, Baacrafa. IL L If
M more than the ordinary veriaaatiliuide about
I the rlaanafch which says that EnglaasTs acqai-
af tbe Ssez Canal r likely to akTord
a pretext or f-rrier advances ia Atia.
It is well fa wi --ii F-giin.is interests lead
her to dread Pbmiib iaastrtereaare is Egypt, or
with the canal, almost more than that of mt :
3ISH0P
B A N B
HOJOLlXr.
. ..D EXCHANGE O.V
Ti bui or ciij-nwi.
Saw lark.
& CO.,
ERS,
BAWtlUI IM.ASD9,
I '
su nuusco
HlBtIAT, l
kira, rtlniot mom, bedroom, .Irrwon.
rloUira . loarts on Ini llnor. -haaemn
n.n mi arcou I Boor, klb t.rn and pantrj- t
-..u ,,-, oriiratn.-iatuuns and waahmren carriac
houar. ittMr. fowl buaae, arc. la order. Apply u
ALBO tk collate an.1 premkas. asrtnlnlrar, wtth als
roiuDa,-klu-hrn. hathruom, arrvsuw raosu sura runan
stable, .nil camase bona.. aaa -
Seaside Cottage.
aiUrktllBI C'OTTAitK
or in- ntr p. it Trr,rw. .. mmm
twrwaak.ua t
Labalna. la oOVrad Ta La s
favorable terms. It constats of
aioi out knuars, witk a dar rar.l ,n.l Oiwlr uaasa. lorat- l
on me rruun sirrrl, annul minute walk ftnm Ike aual
i-!?--. arm niau v oaUrttirya. Kur a -iumr n a '
fluriBda. lir rilm.ie ,,f laluUra, ronil.lnrd witk Ma k
Ttsorattiui w Iwthln,. at aoenuallrd in tkw troop.
ne flirther pwrticusara. uvtolr of.
lTn H. m. wHrt-trr.
r-l.ruarj T
F-brwary II
February 2L-
ttateh I
Jtarrh l.
March II
Varrh SO.
March Ml
Kona
HI
..Circuit af llaw td
...J :rcult uf Kaawi
.HUo
Ctrcoil nf Uawait
, . Wawlliwiu
Bar Wbaa there are no rattle to land al Msalaea Bay,
aa .Son arUI be mad. to ranch Honolulu Saturday p. ML
Bar On Dawn rrtps Ik Mteamer win aot lew. Kaalualu
out- A. hL, or later: Uakeaa until am. or lateriaad
kBaasaat Ray pnUI am. ar Later, without due notice of
Kates of Patrage will be
To or from fannakatai, wa-.t
To or from fanalaa, Mam ,
To ar mass Maaiara, Maui.
To or from Mateo. Mam ..
Paris,
VH
Ua-HI atawax,
i-.i rnturf I
T7 ly
To or from Mahafcona. Btvii
To or from Kawatkae, Hawaii
To or from Itaataa. HawaH
To or frum Kaawaina. Hawaii
To or rrmn HUo. Hawaii..
To or from Bas Coast. Hawaii..
CmMH ol Hawaii. Itouad Trip..
ro or Iran any rorl oa If aaal
Clrcait of Kaoal. Bwwad Trip ...
;.e-l ;aM for r.av-j BatS .
.av
v.ace oc llawi iwa tat was detaarerj to be of Sa-
laaa. - rri-ee- --a ISaal atawaaa aSwaaaaaaa tr-
ake may rata a rlipirmmfir, and altimatciy a ty aad deiigit were dLared wicked, ard tboe
real, gam ia Asia. If by tw.tau.tiug- that ' acre on) y tolcriHd which ""'-'"- withir.
SmrawmTs n iiaMitirmof thacaaal is a step t-emafl the elamrarfi of BtaBtanaty. This rooted
which relieve, her from al! . j., iiiih,,, in ' Tahiti HTre
Central Asia, aad wfaich debars IVywainr tj- rls,is i. -v . r-t -rir.' I, '
a2 ofirrjaiiac Stxect frum mateaan; H.IIII if her aataexariotai bast indoor tmeses are rframmb 1. f Tsetta ia Li
t-nch like a exctrr-axes- of labor. We should
, a , ...
-' ' --- ' -a ,,i,,r , r r JL fr: rnac-
ataea- tceaoe btUxani it a same that involve walk-
-wbec win til 1 1 Ii mill aeegtaatl It-- tbe ,r to a fro, aai iraieed all kinds of postur----;
iir :1: :: I- Le -e.e atai i: a.iu of cooverstatioc. It of-.-,
v aaty w nrfii a: -a r . - rrmjAisr rs rwcrei-v-. Te-T;c5 ILe " pott. are see do game more
mi a laataa tm mumm -- ;' - I" wcryoftbearier.:.:: : ,f 7mm,.
NEW ZEALAND INSURANCE COMPANY,
FIEE AED MABLHE ISSUE AH CE.
ESTABLWHKD, DBS.
Bf
- L,OOOrOOO
(With aaakaSMi liaKility of ftianli lli
5m taM wefl, BnSact ywaatf "-f smart:.
llSVIstia tawlUT LOSS BT FIRE,
of prwparty way b rserted witk
Quail aad Freight Jjuared
KT-ly
I be
ftt Mr. J. T. Wl
a. b. own.
a-.t e aawataka
fa "ef re I-.ere:;' fice.
....... . .
a tbe
i paGcw. It
, worid has tmiy
, wac mi i M ic w tra:
tcertity clear that tbe
at th. lieg-,a7ar of tha
imr-i resd in the Httle Het iego .as iu-
evctytxssy was ygtaMg aterut
agrv.
teriac Preattdest, HcCosh, than this play of
m i!i..r Wm --.I M (yltlM.
Ittl
atUaarratwd iniafr. Mr. '
- Dr. Jaaasrw, I tkiak, aays thai waaterer
ta Ur. aasre ia ta tart aad ka ia
theaaiinf. .xaU kiat at tat stwu af etaatiaa. If
that he aa faaal I aat tacSawd u kaficr k is aa L lb
CHELSEA LAUNDRY J
rviMB nBtasMHB Haria. njrosiMat
H iTtfa-a-w f tai
FIRST CLAftS IITABLIIHIIIT.
- -tT-Baaaark,'1'' " 1 BO
Bt waaM ak as Oaat k has aecarwd tk s-rrtcrs of
Oar taraaer lanlijim of tka Isaadij. which all oa aw
Ttaat Oae Wwra will be lkvrwwa;bly Ssaaw,
-W aw eSaaa kiaart wW k aawrrd to btma- tk Laaw-
Cr.. ia faror wWk th paeate i anaflj -re.
atatamamfkaam raafam tsaaia
an ta
ST So trwWIt far Pttstft Money, -aat
Tick eta at Use iBrl wn ly .
o bertk wtal be co-wdrrad aa tat an until pwai tu. Kot
rapaMht far anmarked Baaatr or any Freafht or Far
rata nteaa rrerlptid ate.
Freight Honey Sa an Demand.
SaT Aaeabrtwai he made ta bar ike Steamer rear k
II aaai on toe rretunt; of the tame .lor BM leare Haul.
aaJaXBX O. WUBBJt. Ipnl.
O"--.- : . -- , l-r j Oa, c-rnrr r IV. ri A Mm I -tr.li
ItHCsVTJIs-k It.
DISPATCH LIRE FORSAM FRANCISCO !
C. Brewer a Co. -Agents.
Mkwckaadisw rarrlred llarsts Pr.a and
aw a.saaces staaa oa saspmatrtt ay utts usta.
att-Iy . C. BBSWSBSOQ.
BOSTON AID HONOLULU PACKET LIRE !
JSc- Brewer dt Co. -Agents. t
Baa? rararaid arraasamaalt eaa alwari be EaaaE.
tad. far itoraaw aad shiemea! of OS. Boa.. Wool n Laaa aat
,,-rh.aS.aa to Saw kadtorO. B-wtoa, Saw Turk aad
uderatwrta. wa- . ... 1. ,.a-
"T c. iiitn A CO.
m
For Rent.
mil m: i.trnr
by Mr. H. kL Uarter. altaatad at the a
wait ana rauckaowl aaa.
dauely. Apply al Ik
' " MlMBII'll orFKH.
i (tren I
For Sale or For Leas.
a A HtlMMII CtlTTttiF. Pl.r t41T.
jrjtt-ated. witk fwrt-a, Se.. awakalataa aatkar. Mr.
pantry, baohroonV" wsrraau .oaT cwiruw ' lloaa u '!
stable, ail eery cooTenl.nL and la perfect order. Apply Us
'tf ULtrOSTA.XOK.WviraLD.atl..
To Let.
THE HHH.I.IM, HOI BE LATELT OF.
-a.
2B' ' nr.,' or uaa
A, at -
with all tha moeetseaoces
Irntuira
aulavr.her. altuatrd In Berahaaaa
ut Brat rata repair, and sued
ita BOtXsta oo
Desirable House Lots for Sale.
Al?7 lrSRll " ,' "rtuSOMaMt
FI. U.S.. farnratar altuat-d for bftSdaas Bavtaaaaa. aiw
or aal , resole prlraw rrr t-rmaaadataOTiwoV.
ra- .nqulr. of
M7 Im;
. B. DOLsL
Columbia River Salmon !
Jrnr m-etveo ri j. i ni uivsiii;
In barrels aad half barroia. roe sale by
C BKEWKR a r-o.
BOlfO,
Consular Notice.
DrBini IUBKUE from 111) VI) 1. 1 M .
M. PF.KXKT will attend to Mat bwatnewa af tlda
r .ttka yaeek fawssernlrr. ntw tkw hoar
and 11 erary ay. Entrancr on Pwnchhowt HtrreL
THBl. IlALLIKr.
CatMnl aad "i hMinin of f MkM
nmalalu taa. rt. UrTt. 174
Greenbacks Wanted,
17" WITIFH THE HffsHEHT PB.H r. WILL
JkV ka paid at tb gnrWWas. ml M. kt. WBITXKT.
Karl us root oBr.
CAXIPOEHIA POTATOES !
N-JT FMESSM KECCIVEO. PCS O. C
ML BBS T. ronnaLEBT
BOLLEf tt CO.
CITIZE.1H A-fl BERIDE-iTa OF
I.fLi:. VMtbwr Friend, and -
cordlally Inrltrd to attend Pnblb- Worship at POUT ST
CHt-Rr-H. wbrrr oersrtera ar hwM rrerr alub .t li
n .o. a .. w.. and , r. a. HraU ara prorated fa. al
wrn aay b pttwswd u attend. Thaw, bj a tIij
mjM Nassau at I at tSorlt. la tk. Lawaar,
Baoaa. lo waark ail ar w ' i , ts ly
COTTON DUCK,
A MS LOTT OF THE
ra. mt an aaaaruraaat or WW
and for atia J.w hy '!
Favr-
r farina
BOLLF.t CO.
Picture Frames,
plots the c into mi or BABAB, eava k
B promred i brooch tka a. anaht.ad
ITlc IW. with (lam H. BL WanST.
BALTIMORE OYSTEHS,
fFESltem T"T FtCToMT orjtmrin
sT M. KLJiKAY Co.. racwtrad per tytoaiw-.
of two
Fe Mt low by
()
-kt now wad two paaad
mjLI.CS at CO.
Fine Manila Cigars!
A F.W IVVDICK OF
.a. l-aiitr. pot p io botr, of
irom """t
TUT HI Ft R I
J .
Fat Saks by
BO LI. Eft (Ti.
OREGON LIKE.
aaa t a II 11 Mil.
s r
aaahaar BMt ,.. ,e.. , v.. L. ...
aay II, im bhi'i bw 4 cq.

xml | txt