OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, February 02, 1876, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-02-02/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

a B T "r IT. . . T " i
a c-t eoaaaasa. vmh
t - . . . i v t : a i
Mi
oti or Tilt , I ! K.
lrrmr Coar-t.
aastxa Ob So. 1 TVe nrrt ar m)aS
j IV a-traj a retraksr feg tu rrrtsirar. to la b(U
, E . fc j : tar-tr Hall M tj, oNrrVsxrk.
i; r.w- TW Brknraa Km w5H fri-a ?
:mj timimu a ar afire Seeds, . wet a mil roVr.
' B-i D. C MTTBT ltIMHiHln 4aV or
Late Foreign Items.
taT. aratwdiar ,ht tlarliMc Bat at all tfc
tmnaiiu nr tat - Bsc utMW pcrtcrsrv,
; ittaiTM Wajt ttarr
.... . , -- - - - A trnxV i xts!"T cVm-iVt atrarelat t ty
wia.au. aaaar ci eo. va. .vxyr .aaa-AhJa.BkteaAkr. Ir aire apart, la
L Hi Jm wm Hal lie P .um.
! atilll am Term. ecvrraJ o4 v.,.v a-.-, ,t.aaiaa .U a. at. Bad all ka.
I Baa amte ltaard aaVtarrt? be- j -aalilarr nlin are, aai weak eh
Set or Hawaii Mr. Hartarll. he Ibr rdaiatifr. bar aothiag hapreeir. t thea."
orard lb aotie. Tac Coarl driad to hear . 04N htw art w aMMmral told a Lead
the arrreett OB lb Sl of Fob, wary 1U a of test Inm, aaa award a wet aaataaaaat aaa ia
tbts Tmm . ' eeee-cas ktrmp, ntj gtatefal to Ike palate f lb
SasrS. of tar SaprraM Ovirt ara tataM ta '
Ik. rraVc, Ual warn ink OVrCxJMii hstx larva Slr-i K Jtmn, Wreak lata. Tk E arperer af
icnkan ittrvcav. tac; aaar a analiaBa I
taraaal will lakvt oa Vaaard lb Heaelarte .-a Ike
bUtx as Kat at. St Utr kom t-ra. la W aJ
f Kaaat at hnara that a (m! oral w sal aaa fa ara
haw ierrli lb Caa Wum aanric: k i rca artcd
b Cb bjmhat taaa a Car aai mia
w. . r 4 . a ... V ... v .v .. 4:- r
Mtteflacf tfarCoart aroa iifiilUiia Mar r- ' . 1L tarwi.
coat of Ibr partr ao Ctnl tbrav arttisc fortb ' "'' ,
Ibrrcia tbr oat a! Ibr iaatranaral aaa! Ibr salr. rol A rW aaja ago aa alaaaatta Jrawaa Uy (r ata
ar a:.4 par- .vftbr aVrra4. Xalao attaar. T.. eu aaa aMaaabj tar aay
& J. UAiiaat. Ta. Lalaibi, lAK rVw aHaata. Mr. j ara rvJ, aha raala aot aaar bar f4ra aa acoal at
alaaar aarr tat be aHoannl to aatrca b M.a, .- fcrr aut taaac 4 naa. A batar h.w bana;
X E W ADVERTISEMENTS.
I N FLAT I ON .
AUCTION SALES.
By E. P. ADAMS.
thk RttiTirii
REGULAR CASH SALE !
aBW STOCK
r ON THURSDAY,
AUCTlOaV SALES.
llT t . S. HA UTOW.
FEB. 3d. 1 ON FRIDAY,
FSB. 4th,
At bair-lMal a A. It., at Halva Haaia.
At I oVbwk A. at., at foliar naan. B ha anM.
rainrti i u
tToweaar aT WataLra Tax Ababai Utaaaal of
Vatabja car a inm a tbr rbatrb a ara dan
akatv br araar ara rtaiiana ata.al Mt aoUa-v bat
or
THE UNDERSIGNED
Haa aoramataaal a aarb aa nanit par tbr Mraiurr
Citi of 8an FraHfisfo !"
V
Thai it nrada
aaa oSaaral ka by Mr. J. rwtcr Oma. Tbr Caart : -vara mi I tka var. tba laay anl ta tka aaar aaa. j
t.- tar ta r' ar Saakiaf at iW : f.r a faa aa. aii at a. aaka ta tfc fV T B A if; T I WkM
lam, Taa: tea J kra aia't al ta W arar aa i W W I 1 4 W I I W II
Tbrrr War a Canker kaalaraa. tbr Coart aa- . .v.. 4U, i.j .v.. iv, nuakka a mita af I
NEW GOODS, CLOTHING ASSORTED MERCHANDISE
Doublo HaVTTirjajaj.
Spring Cart, Hand Carts.
AMB
FANCY GOODS. Ac.
tka
awawa aar awl aav aaar t??t
I,
Tbrrr aaa a brtUbaat Aapiay at MxMakar
taat 1 1 aaaa. la tka aoatfc. a kraty Kara araaarcai'r
l tn. i" aataiianpa' toarr or Cat viral Baabr rrvrr
a u mar arka baa ! aaaaatv. arbiat tbr tbaaAtr aiiiataaari aa iacossa:
ar ram. -. . . -j
a Jaa a aaflaaaa. araa aaa aaar
. . a aaal ba r.a -
1 '--'r i -f"r ?s- i abaaM Ma I- baaa. for w attb t raaara i.tri,
Tat r airan Tart aalaaktr Uttlr Juaiaal aaaaW ' jT" TT ?' T "j aaati ja.ra..T. . j.,, aartiralar.; -aot ia a jaaaral aartaf aay.
- - W1 ... -a a. '!-!.:. 1 . tSl . .1 -
k r.raarVr. Orcai, Jrcr. JK- Orctit. i ""7 .- .1-- ! "W """ W "
: s ' " ' ::.- -. - a.-. ..- 't ii)vvrs oi ilir I'ol.lllalM. IllllM
kai. orrxaacd rVtilaaa bt Kaaa ara.. tot airnr baa ant ia Waainarroa. aai farV aoaJrr abo ta I sr-.l.raa :
Oi bvkra. Haara. aaal tbr ana arty avrrvrrd lo Ibr rartira. Waal ana will tba vaartarr aaai- i . .. .
.t.' .Na-taan-vlbc taa: aarvtrtaf fa, -Walk A tba haaiaaarr f bar r, F-r.-. mim Lir in.ii.
alSakaaa. . j Ti ia. r wb aVatl n S. a La !ic' r.:itrl PrrJlr Loa'.hrr Trak.
Lauirs' Kfefaat Lratkar Traak a.
Lii r ' lasraa-rorrrrd Tniaka.
""? ca-lair-ias N7 Jx Kotaaa aT P Kakao3r. of Lbha. LaJ Sui Roo. Tra.k..
. ' r SLU Si .- Iiuvm D C . .'as.aTyU: -Ttr S!nh-J.ii . To.. tvaii Tak.
!br I Ik I i( tkrawaaif. atom :o kttaaaaaoafcaai bar ytabaU- wt aaU. Hrant. a-bea okartkat at ttia ratr baU tattiara ta-aifbt. abaMba !
m ! ! -k " -'S' yar aat aaa lU ara rar in. Jau kefor IJ A fIPQ' BCTIOIM CB?
rar,aaf.akaaa;aaakaaav arr asracai aa avoar- rr to tar taaaod OS aakaf ifcVeat.TV. ab4 a boad f. ,4. tt. aUra batla aaaaa aaaadaj aao LAUItO K C T I U U L fc 9 .
raairalb- a (aara-aa a irtii af totoavara Maoaoxaaat artaaa. r-rt trt aaa lsr i .nri!. .vi.irkt tt. a..
I ra.f. aaaaa ; - - aw L. . u i a -a ' . r... .w. i I. pt tin, VT 1SJ H4llv
Aaara. : Waaaraka, Mr ; B . -a- j.
" - - - . ... - r - -. . . rr- (.-..aW 14. aurT iBBiailaa aaaloiaal
Low prv'voJ .
I Co. anlblaal lb la au.-
xr aa. aaaa baa aa anTMaA aaa ara
ik aaai rr tba ara; Na. aaa aa aarraat at
aaaaMaaaaaa aa aaaaaa 4a rairt aaa
para ails a faS ail -f i:ria, aarr raa ;ta iht
tirat Kiratai Mi Uatkrr Traakt.
liral't KirnaJ Bndlr Laathar Tniakf
a rr r"r o-x a a . , e . . . . m raaaaa la tba Itnrl l oaaauaaaira. abo al mi- ... .
.a. a i N-v-ttb. EatabroftV J. H.rrkvaf Lk ra. Or- . 0-4 -- ...... k. ai Oral'. Uatorr Traaki.
rv:anooa or Ibr bark of IT-J.y HrraraT-aa' I'Tl'-TaT -' - rkiaa raat tba Uraat Ovaf. R rataj S Lralka, V.Iian.
biabaae. I an anaa 111 1 1 ka ilnbaan' ft in HHI1laf " aal t MM fMpr t HW .
ta batra tkat ka arataair ivtr-arriar fraat ittHtrcta. b. Ea:r N.bi(kJ aaa Paaioa .01 U W,,asT,. IVr- lf.-Tka alraraora af Caa- ; Gaaf. Btark aai CalorrJ Lratkar Valiara
! : Z fcataviirtaiiJ. rVtaiaaa : t Si'oiw 1 f.-nrv. . . . . . - ....... .1 . ..
aaaaa arr laiau.. coosrv. aa brv aaa taar aaoi lar rrha-a aaa aral. TTT " 'TlTf ,ri
laroaar acroaa a linail.t Ito tkat SAtk. r.:r E,.iriaai ,A .a Wa.brr. ar- " H "a'W-
.tt.-rkr:artr.iW . cc , ...... -.- J-" : Z .'J JZ: Ji 1
. . - r ia.-j ... I. . aaa aval or ai araa ary vau 4 . nnrc, ic t,tan - . -
aa. boav, la KrafkabaaB ttaarairaa 11 mil aVjbaco aaaaati.Tsf 4jm .r.:or; aaa ovrrota rbr tka ayaj a: fonar. par. tka la.aaraaaat 11 raaa- ,
mmm ? aat atrk 1 la tar raataaa tar tbr rraaeat Jaaetarr. prnt 10 tbr brt.-K rrT-xaralanrra arsS aattu al " "ac- r lailara. Bean aaaaataaa aill ,
ai4 aavontr tbr oaly rvartxaUr raxrej for Ibr tbr aajoa Nabaaoaaa aad lac akHer iiarkar. W raair. kal ikr Urrr aajoniy ara Ukaiy ta tkwk
Him aa ra tajaaa a aawiaaa.a .40; aaarr. vim . - . o
araaaaa. rVtkVaa by Eaiajkaatt'ir .V 4: ' Erai caaaa -flkr roarlrr ty rrfanar tkr ayaraartaliaa. t
a-ataaaaajt-Accaraaac to tbr Irt of ?? I w. n..-l r. v v.. -
. . . r . anra naro. aar toaara ararataaa r . - " - j
v. . .:.! ..1 . ' ;. . . : :'-,''. : . - a: a.-. .-:'? tit T.jtra :;;. ..' ti: t:r, Ca
vatanha tka) Baarirt. of arbrat Na: aiooa. Kaai. aad tbr otbrr balf t bia aaalrr Mil. iat r.a aaa aaatraat rraaoai wky laaaaVaaa i rr ;
arr .ttt aa aaa tat aaaa or aa ariaaa a-iaiaaaaauai: ; aac aaa ia trrarai uaf aata rut j. na lain taat at
-I... a 1 M. ,14 .1 . 1 if ia voan linaraxreni w awra aaaaaaan- rf icrt i k tm o. rt tar -o u ta ; n
. ... C ... a K . - a .. . ,1 .v. ..1.
akbai oaaawtkkat . ctort tt : tor tbrrr a ft-ohak-y rwaiarav , I It.- , ay.. : ajrr-..".::a-" :a'ra:i "r ' it
bwnianiaajrUair. x katatr af katBaajaii fa) of Waaraca. c : -t e- :tl. rr.wnt.uii wttna him Wiori
----- rw : " a -. 1. .- ... . y "j Ha .l.ai ! :lat . t:
rcrtS me. Tor Cart aotarjrra aaal rf , . rf rK.af ta lg. tka aairai.i aai
5.4-....C . t -j .:' f--....r 4-a r ;
44 4. . . . li. -4.!
To
- art.. - A
ark hi tka mi warftj
oar or a, '1 1 votrra.
t o:y. tbrrr am. IS
aa! A lUaaWa . laataa.
llahax ...
Utat'a Carat! Va -t .
Ladies I Children's Manila School Bags
a be brnr l umk or
Dolls TrnnUw !
SHAWL STRAPS.
BLANKET STRAP.
I .. . N a STRAPS.
Tourlataj' Valisoa.
N A MELT..
FtM Priata. Maallaa. Ua V-
Brva Cabtaaa, Whita Ctllaa. Mrriaa,
Tkjbaria Laana. Silk Hanakrrrbiaft,
Haaari l.iara Ilaaakrrrklafa,
Har.ar.! Skirtj. Faary Flaaaal OvartklrU.
Wool Shawls!
TarkUb Tawala for Batkiag,
Blaakrta, Whita Skirta, Vra.-tkric !.
Am.vkaac CUkf at, Cottn Drill, Brilliaata,
Fta TaaaJ Sails. Bad Qailta.
Maria aai Cutta VnaarrklrU,
FaltaaJ Straw Hall. LaJiaa' !l -..
Maa'a fliakl. BriJIrs aJ Bita.
TraraUac Bap. Ete.. Etc.. Eta.
Groceries, dk?o.
Bt UritiJi Kcroaaaa, Card Matchr",
Yaaat Pwdr. Sardiaaa. Wrappia( Papar,
- 1, Crackata, Clatkas Piaa, Haai,
Baoaa. Caadlaa, Parklas. Tobacco,
Ciaara. Fia Taa. Oyatrra.
Am Uaadla. Sail. Wask Bid. Paia Killer,
ate. ara. are.
Brown Sugar! Crushed Sugar!
Il.tO
CLARET A V I TV E !
MEAT Sin.. SOFA. BEDOTTEA D. Ar.
B. P. ADAMS. Aaataaaasr.
0. S. BARTOW, Aaatlaaa
H.HACKFEL0 A CO.
HATE JUST REf LUTED PEE
GERMAN DARK CEDER!
A WELL SELECTED CARGO
OF
ElPkT"
IS
ADMINISTRATORS' SALE
REAL ESTATE
ar MSVA AA tar kaK circu aa ka tka
ianll. akxiaaal keir aad aaaaiaiali ilaa .
rate caat, aa aaaVaaa:
Tm Mali
4 aaaaaj
j. Aaboaa
Lin fusttt
kat. Care. tVto
. .. -. TUl
Ho
IS
i
. 44
af May
a :
I -51? aaakwiiadtatka
is bead aad akaaUm akor
eL Prtataaa kv H. W Daaaraa aad Caarira Cr;
trcr-rsutra aaorr tbr watt far ajar oral of tkeir ac-
. -a 4 . . ,.i.-rr. iwtvt 4, . . a. . , .
afJaarab SVtra af ITafe dveard JV r-ei U tkr Haas a. . irkatrr. skrrw-
UtaaabT W rL Vi.tai 4 - S. r. .'aa- aar "laisaiaaor m a ayaraaaa a aay arar aaa a aai
;.-a:.t.- .' c apr.irai oi 1 aaal at I bill tf- Hr r- fsajjaj laryr frrtP.ay ar aartuaa
Beard, ret iaM aaar r 1 1. Jati;a.- daarAarx arrj attack tad kard kaad ia defaara.
oc- 4d areotrtr aiatribalral to tac kciiv Taer. arartaia fravdtoa ta tkaaraaarskiaaf aaanty
- - Kr.4i . tv: ... i abiak a... aara a .-..-.it att--ar:..a f . r a aaa .(
TiltHee br E. Kaoaobc tar iptiiuscat of adoia- Kaaaa's taa pa aa aai- Tka baw.crala. kariag: aa
baataK Tar Own aprvvaved Krakat (A) tlalaaw j erarwfcetaavr aajaitr ia tic Haue. a an iaitut
-.ra-..-:. i : 4 :. f .C I li,aitiia aad W rassaaasika far it. Tk Rcoakli-
Sr,ik Eftatc of Fralabi (k) of Baasakmapoko. eaaa ia tka: body wiB ka - apaasataae." aad will aa
drorasrvl PcCirtoa br Maala ,a tar tpri dataarwl of j t all tkc adraataear af tkaaa wk karaaaaceirc
..... ...... v. - .. -. t.: t;,t :lrtr.. tai ak. ititrad cf d.
Jawak Kek-abaat ; adwaaiiritrwi. to Ik a boca ia : aaj aayrkaar tbiaajraa. arc aai; aai aai ay-.a at
-.it fA rratacua wkat itkin attaapt to da.
St. Lorn. Dautaaai a. Tkil ailuaiaa a friar i
ALSO
JUST TO HAND !
A Bcaitifal Lrac of
GENT'S SHOE WARE!
CORK SOLE GAITERS.
Ta th -.-far of the EttaU of tka late HSNRT
PREXDKRO AST, lata of Hoaolyia. Jrcaasrd, I aa
ir.ttraetad I aril by Aarlioa at ay alcaroom.
GERMAN AND FRENCH. GOODS!
COBSISTIK II PMT Of T FOUOalM:
t Fall Asaortaaeat of Priata, all atalei,
A new ana desirable patterns,
White Cottoae. ilorrocV White Loaf Cloth.
A. II. aad .
Browa aad Bla Cottoa Drill, Brawa Cottoa.
Blae Cottoa, Heavy Daoima. Hiakorr dtripaa.
Bad Ticking. Turkey Red Cottoa,
Bla Flannels. Whita Liean, assorted
widths aad qaalitiaa,
Water-Proof Cloth. Whit Moleshia,
Fin French Merinos, Raps. Buckskia.
Fin Casimne. Black aid Bla Baoadclelhe'
Mosqaito .Netting,
Lino aad Cottoa Sawing Thread.
Alhambra Bad QailU,
on Saturday, - feb. i2th, A Splendid Assortment of Clothing I
Tar Easts Faeai l a l iai ajra t aa Brrtm-
bt tka ATa'aai ka Xaaeaaa. Kntjr w
af the Prroideat rerrirad a prirata de laablfc fra !
aa. : c t -rvaraaaaas aar tba i liir.inti I af a 1. 1 la r"tT' . -aara aa yot. ra art aaa aa waa.iy
'aTT 4!,. aad aaarsanaty falsa, ta navar tkat a aaar land a i
d. a:
' . - a r
OI all Kin Ja au.t Lateat Dr-tlgwv
TwsM .- as. j t mm -
caacaa. Tteawatil ga ami Ik raw aaal kato j 1 . "or raa or iaa ar rtprrrraa a -
ccliar a -r -.tt. I -M raais ear aad sl ia I aKa,ani aa tinier tk atwaautaaa far Java s Lvckeu. Lockrt aad Neck Chaias,
ratrptta . rtkatiovraisrastitg ts.d Raaga. D.d RUgs.
o. ,.- asad o tkr Eaiak imoUi,, aad tkat its easy aadar tk asrsanaacrj af rarir yard. Iartaad j MBaaM BrardcU,
aorrraarr raica aaatai at aTll aai a balf. j af ". Jaal iSyc has girea i;r Fjril Ml Spoaj,
I a aa baa af raaaar fraat Waakiagtaa. af fcr arar bad , .
A Maaranrr ra Puinu.-Xaa a aaa ka raae ! bay. aai kis great irstr aow is : kar. aaar eaavie- r : . ' "
bakasxravearW trrrsa Vaag aai ..'.1 Ttfa. dT tiaa. h aa, kat. alka- MWr. rf tk R ag to SSver B.ttrr K,,res.
erred t ka raatrv. araata baW taat easaatr kas ekear kaa ia air laseiiaratt. Fiadiag laat Graat aao- Berry Spooas.
fataai tr aeraaaroate ia aaarat. keaaar ar kraie. Pria- aa araaaty far hraw tkarre?. k bar bagaa la go i4-.S;;;r..
aadL tk Kaortak aarka. af Partiiaa - aaa teak '. Bt a gaaars. abas af Kb Wkiu Haas. Sagar ShIU. 1c.
a. .-. f.-.rr rr.-iii, ia:!' -r art i-i; . :. ;:: . . .
akaastaaavaaattakatf tka aasaker. By tka: ..J.""!' ' I f " "ail!!. ia!Ll12 'ZT LaiifS TH ir RfSBfflfHllv Invite.
' - -4 "r.f;: '.it ' - . " EIA1IXE THESE SlfE MMIM
ted ; Lot ir leal aat lata eaapaatrd. ia . " . Hofrirn Piirrhninr- PIsotahmA
" ' ' a
- ' 'L 1 ' : m' WCtai--lf If Ta
aiakiiiiaa-aaliaf laaa. , . . ' " ,
IZJLlZi ? mMMr- - AiJJIUiaibiKAlUlkb oALt
A rtpraaratitiv af tk Ckoaes Gararaaeai rial ted j of
Tk attar atraabad ta TW CarlyVa. taar-ag tk Traart' 1: Aavj. f was aarb farpvwed at
d. as Aaaa rJ kas alraUy W cV rya , CATTLE and HORSES,
aaaaaaf a a k 11 trr.4: a r. Press- Mr. Tsoaadg. Her Mr. K p aad Bar. Mr v aaa aaviAaiAaS,
drat E-iatt. aader aat cf IVareafcer S. au ai Baaalaa. aaaiifinii af tat treated Mates at Aoy.
tallow : - 5-.Mar Aati ac I raot .rei voir
! aad aknaiaai. k ln aaal alaai aatk 3: Tfc rtirerawy .
Xta T.-aa. Baas aaar Sttb. Sflaa tka lairat for.
I br I
Or aa assays aaar aat be aaaaaad of boorraaaa. be-
l..u .: :ir M E. a. tJl IV
- - 1 . aavk : . t : r- r 4 . - i I rr
; ; MAUNAWILI, KO0LAU !
itx Saarasaf tk raaratv ay kaarv aaa af tka X atraaarat aaacAaaoa. ato tba aaeal iyaaaaot.
: : - :ir, arotaaiaa : ; s - r -a 4 -.tit.f f r Jk4-. w:r s . ea.i r., os.M.1 ::t-.r Bi
U.W praaf of lb - rrrar-i. wkak I aslarsll' ak air . Tk gaods. tk aasaraec ea wkack was lb
l..g aatkaw part- Toward Harvard Caf- tiagat..a U coaaa tar aaa. aara la b take. a.
ravaty I bar, Wg bad a feel tag aT atsari.a i. J at Ssatkiaaataa. Ikoeawsea ts saad u k a
r 4:1: -u-;.:: -.a-o.. ........ a-o a ia-a.o-oo-o oj-craraa.
ta yam, ia alstaaafskid nniliat I aaa aaraa ! LaitllJ aaa raa art-pea-soe t raa i rr ta ttr
aS aaiail aaaatswv aad raaf ataa braa - - - ' -""J
aaaasaasaaalafk11ea.akar1aadiBsa.a4aM
Tk ewreC-ra aarr ef sa Taiotd r-tln at :b pn- ecr- Sererai wet taaoa are aaacg lb killed.
;- - : -l: w. , rr.-. it f : . a .::.- oi. AAAAot a l .i...l.a
.""''. 'er5 ao-ryg v. gaas. airaaes Q, w rat Il tjatni.-Ta lUfbuil raait af ' TarbrrdroTranfe 1 iat twaortbrr tanrsrCwark-
a taa : trasacaas raar a aat ifisi. ,t razt. uwves arraaa tba Bia fliaada - v tat rata : atr-rarrhl aaarsar eaaa. awk tttrtr ralras : at
ZiS loaa: faar tkrardeiaaa. U frcaj t.r- toas 7 ,..., r L, JT..JgiZ f,a7 1. . ,' beadrea aai ar.r brat of am. raw, bersers. Ac., ar '
ir gars. IS.lTJte: -v. .L-. ., ,k- -4i w - raaar aapiann
, , , - in, an p. iiqi - m trn aaat aaasrbascw, aaal Ibei a over to bia a utr pre-
aai aaa ( ararjc kaslbv tbc aeooad asaic aar tbr tsar pee
aatbaaa. baaa afatsMtafM Sa.A.rM MB Bll a 1 1 I III S4-: . 4.T4 .-41 . . ; '.4: : t - . . or.
J-- ' r ap taaat aaaaaal Baaaaaaaaaa, lac brack arar
aka aSAaBAatr roaaxsat m-fff Ft-
-T--" - "iSr"" 1 aaT" Tka I lar af tka iltat Fir
aa-aBBBaB U . Jaa ,TaJaat jfaaflMa atMIJaaaTaaasa Watt takawa pasaaCC aTaajlUl'. aVTt flf
ilTL.. mjm aaa tbr ,aarr aear tkr M toaex. Tkr folro viae
p 1 taar-a Bkea a tbr kaa at faith Start ac troa BrC Tower at
aa t. aar. tVSaaoaa '' :.-A" 4 a. tu- Eorr'. a'.rrr-: :. laUir-iarr L.w:
4 a.- sa. ar. ar sas utaa. as KaxaaAea to Aifar sdoac A.rg- to r a
aaaBB - aVsaa jBajaas XtwMt. , Ql q. m Tx.
m ea aa Kiap aaWasg flee to faaiBkii 'i ap Fa
-aa. Ajrjakaa La.a AaL aaaar aakai b Kaaaaa. ovx
la BES a- aaaa ar aa Ta 11. m ,ara aaa- 6V. 1 tar a. wberr So 4 reiC pas rr rwb
11 1 11- T a a aa. af V aaaaa fa KaE. tt... c 1 aBJ aasa I
1 a. aaaaa f r.-.-.:- BBast -. .t " '
aaaaa - n a. ban -raa-r-i 1 a-.ia a m Oar Eisar le Fort, wberr E JK Ontra:; a ; :
111 111 1 aa.tr a. paaa. aa a.t fori. , review: ap Fo sreet ti kVi: T- r- wtrr- N.
aaa aa aaaaa aa aaaaa a aaa aar aar. aaa car arc tat apea bat
aaa sa a aaa baa. eat a n a S. aat tkr Hoot bast TllirrCasBaaalt tg :z 4. .. ' . bt-
.a.a4.ao.rAa.aaaura Tba rpntw
rra "at Jorrr-a mtmt ;-c. aad rtria kindlalilj ka rbe Cie lll-
E iat-S Ira! TjaS oM tab iikaktarw aaat Moras af al of tkat
aanaaaTT. rick aad aaar. : acre rmr.rrai
-I W 111 I rfaPirV.af aaaa. aar. al Via baa wj:A aatJrC p.irST, aad icailed to aasrtafcr af
taasra.'-' mASm'utr iimm ilftiakaaiaii trttb arbracb tbrtaaies were Wacral
mmZZmmmTSmmJZTi fri-ra k. ikaatrAa. dyaraB. Majowrr tW K
aara a -aaa. aav a aai ii m ti t t araack a li b 1 1 af Paster toward srecaapef.kiaB la
"J! ' TW-bKanaa-bT-rlak
i aa( i i a afc-araat a laa.l BarK aad tk tabor, abark rxiradec tbe wboit
KrarTt ot .i-r raor. -a c-.- etc 4; : tsaarra-
rBT BOtol I aC. fitt Tfri rrt kaaf nt .--! n ikn ill, t itk
oa V-.a Aao a:. 4.44.
aar urn i.aa am a . . ; i: a-.-'s aa aa e bKA srrae f bat
" atAMaras 1 1,1 ia li la aabar iaattbrni. K oaly aarxtrtai
'r-.rw.ri mm a?aaaaa Tr .11 I r 4 .. . : 1 :t-.iro.-r
" r-'" - -V abtrp al M ka, tba ik eikt tfcta kaawa. Tkr e"BrtBf tJ1JJ aadtW
'mmmUm,Fm-x- r oar parbfakie aaaar aata. aad akra itivml ' aervaa." Tk aaaaa aa Baatasaa lefaitt aa aver-
aaasav taB af ataar. fcflajt Bj.Bita. artrrtiac ka prow age ef tkrer aastkj far m af kri.-a. TW ahiai.
II.,a.A 1 a aa-. paaaar al T ays ad baror. aArBarJsaaary pcoar -ark eawar a i 1 ji 1 . I a tbe ---
ac -..sr.-. r.v.-aijj .r.-. r r.-Li
aaa JT aaataataaBA oua-tto a httii, Aara bea daaWaeks esrrs
- " " " " """" . rr a aaaa aaT-aaa aar atta-a. Tv-rr-
Bt aB -aa. a . aarataaroa. rarar reiaa arar aad laaaj-ati awvad feJrAa CiUii.j
. - - a. 1 - i: wa. a, tar jmc: as pwc a far 7 . .. . - tiford tkat Urtker
. , a aTseabf aaAaaiJibaa GaXXTVA is OoVTVCt T 6TS Bad at koar. Tar Joi- Of lb aaatkar Iraaatae aaly Ikiei aii a
.an 1 aa aaaaa. aai aa aaaa, a aaaa- mt-mr -xrs Mr. J. M. Oat, jr. aato tat witaeas ix raW aaar . aai aaa wa a CaaAatrafe Sar
. .. . .... .... . Tir aa : -4- tt ... tawa. aa
'tr. " b llar a Bkare ot -r srorrajjarrt rsaaage T - - la bj. It as kaiirvrd tkat tk Pi as in ami,
La-4-,- -aTra.'-rat-a-Tr tb-tk--atbcoca, ll aaata-teaabtir " " Sas-tac. v a af tbe leg. fc rf
aaaaaaaaaaa-Maaa" Maje sfaarrra, -a.e Moafav aaaJ fear of tlaMe pa. wgtekt. iwsli . Ckakaaaa aa'tke Caoaamit-
If W ' Ssl-aU-; f.TM a Uve ta., u-iVi af : l t ffo atf Xrifl-ej
. ..... Tber . i4 a Sarkt r a tr:rt j Ba Sraa'a
. tAoaa.1 'darB a taarrac cry . etTakaaarb taat ary a, rM - 4. aaa
r r a 1 11 Ii tHi it r 1 r baaba imm-, aai t-aaaTkj T-aa. tb,!, faaila "" Irra lllaaas!lk lajo asi lii
aaa"J'' ' ' - - - - - re.4 ri-IOV A T TBTE UatrLAB ATT AZ. t-gllAC
, , , .... , . rTj! I- , T. -aw-foe-J-t ; frH!-, T I g m I T H 8 AMD PLDKIOS,
aaa-aaaa aaaaa. h i fccajaxajta 1 Mr. T arka --siarres; kijk- WT-k to faaaar. tk Caiearjae aai Aw ti alt Jar- jjaoarr.. wafpiTali! Tia laaliilLra ksad a tag aaaartaaaat af Taa, faart
PAJ:at - Im-ai abi - - - - - Oar af ike - , laaa Caart. a daruryat.a fraa btCi et. St. CoVWXXJE Taa ir. Ira, aad Oaajcxwara.
' TT VJ--I :7iT-i" aaaasrfcilllM baaateliril-sa r.V..., ."'a - , llknBLSXna "limit"
- aa Tk aiirksa. was hii-maal ataaaako. firatia i vrtu Eo.rtjax nuaaaiai a a- Md acriiei Per CarOar. J. PM.jSP
Jj!2J? lZ Sa. Mr. ba-aekaara. " ZZTSk-rrVb j XOTXOB
lagSX " SSrggSSg I"ggjt HONOLQLU FIRE DEPARTMENT!
mmmmmm aa aaT akaaaaa baaa at SaasT jglajjjijpB avaiyay aba Bar. paadad- t?pa tk baaat af Tk Praaa.
aaaa aaaaaaaaaa. ' d BT ft Bk tba aBM BC kiaM aatjt " kayasa a baaed ta rtnll t'aaTll lirilg -
X.a 4 fi:
rsitT Baal a Itar tTaaUaj raraloa Tba rakaar m
I- r .. , ;i , tt atcr rraaf.
ALSO
A Fl'LL UOm M A EW 4111.1.4 OF
aT 33 -W- E3 1L.
At loO'rlork Aaaa,
All Ik right . title aad iaterast of Ik said dead,
in sad to all
THAT PIECE OF LAND
IS
Pauoa Valley, Honolulu!
As roarejsd to kia by W. C. Park. Martha).
Aad roatainiog err of 1 acres by fallal. hld
by Royal Palaat. Aad formerly part of tka Estate
of th lata J. Laugher Dei ha.
J3T Sarvay aad aap raa k seen at ay office.
ALSO
At lata tiaa wiU b sold, aader saaa order,
ONE HOUSE at FISH MARKET.
TERMS CASH.
K P. MUM a lerUoiror
1876.
1876.
SOMETHING NEW
SAVE YOUR MONEY.
X Till HAD I 1 . FEB. ltlUs,
Al I a. Bt a tar taaal of
THE I DFIlsit.M l II It OM II A M
AND FOR SALE
C. R. SALMON BELLIES
EXTRA NO. I,
Ia 1 1-3 lb. tall la. sa lb. Kill aaal 93 lb.
UMtm,
Fail wragkl, ikaoaaarklp Backed, warranted to keep sweet
aoJrooj.
PRICES FAR BELOW AITTHilG OF THE KIND
In tlwctty-.
HERD OF CATTLE AND HOUSES! COLUMBIA aUVER 8A1M0NI
One Whaleboat & Appurtenances.
DAIRY FURNITURE, die.
ii. e. m. i i i it i: aft imo mi it.
C c ' K t a- i F
nOXOLCLT.
ITtly
are aurartsat tk sSos artataa af tk adaa.a
tntMa. aad it is kelaeved tkat tk Ptandeat wSl
.- .-. . a- . (aarmj a: 4r ti-r Aar. II baa
tie a ;n a -rritiia. dataar karA ta tk rasa ef tk
' - - - GE.0CZS Y JD STOHE am BAK.ZRT.
; -. a . ; j . rera- , -; ; . jiarioc. t- a : - r i : r
af-.r:.tr u- -.utiwri .' :w; co.r-.row. I: .is
keec eyecisoly trae is regard t tk oaaniia af ir
aaal i t as eaaaaatkad by tba Mr vara at a Texas
la-rarr. Tk Mrrica Hinnail it always ready
with fair priaa. kat saaa af tkea bar aat hara
kept. Tk e fit i a ef atairs ea tie Kia Graad
f- at :r-j year ay yaax. aad aw lae list-
r-t c . r.ra.i Lt4i tar r .
- ,...- -Sat Eiaaatk -.- - mJTmmamM " "T
aaaiita mt TI aaa- it i. T " r- . 4-.;r.:-.r Air: .-4.S r
II. Ir tk Hoaa. tbe Baaat Taa 1 1 had a aaayta-gj af . ' . wan a, aoaceesary . aa ,r ; t
14 : aea the twarrraO lead tka by tX aaaa aware aii aaiii aiaax owe. erra "l , rot
ro ' :: K l a. : a.r-rs . . rk, . .. . . r r-.a....i tn...( ...
:-..r Xftaaa lilaiaraaaal aaasa be
aa ik Boa lii
aralka riaiiiill i a tmtruUo. aad a aecepte,
acrai to : af tka awaaare is aat tka abated an
kt aad eecaaLy. hot tba tialllaliwi ef war t
JOHl X WATEBHOISE.
IstPOErEB AID DEALEB II GIXEiAL
atttaXHAXLIUE.
tTo caawdtrast,Haat1r. H. L ly
la. WATT
CARPENTER AND JOINER
aWvk Doa Praaptly. -.s
Sap ea Fort St. Tieliiit. iapelli Uoaer-a Barrel
iarxory. oStA lr
SEASON 1875. No. I,
rta IA. Eavrb at ea nails' LOW FIKEt 1
ALHO, A FEW BABBEL8
C. R. SALMON BACKS
Sa. 1 EXTB A. BEAtaew 173.
Two baadred pottads eacb at ALSO
A FEW BBLS. C. R. SALMON
sa i.wlba each.
M tH)X UTt AT THE LOW PBICE OF B.
Bar Barer ar laor. Lftitlr uii.aaat a east aad ex.
aar Onfera fraa la Tiaa , Oty. and
aoaarrUri and ptomarly alted.
Ftacy Flanael Shirts,
Deaia Jaapert aad Oreralls.
Fia Mariao Uadarshirtt,
Marino Socks,
Cottoa Socks aad Sloakiagt,
Silk, Liaea aa J Cattoa Baadkarskian,
Heary Blankets,
Fin Silk 0Bbrllas.
Linen Sheeting,
Assorted Barlaps and Woolsack, Sail Twite,
Ia pa rial Nary Heap Caara. Ha. NUl,
Hair aad Cloth Brashes, frc a J. Uotaell A Co.
Faney Soaps aod Hair Oil.
Shawls, Ponchos. Plaids, Needlework,
Imitation Jewtlrr,
Lockets, Rings,
Chains, Ornaments,
A mi Ft LE ANMOBTBEWT r
GERMAN, ENGLISH AND FRENCH
Groceries!
Staaria Candles, I'ltramariae Blue,
Epsoa SalU, Castor Oil,
Fence Wire, So. 4. i sad 0.
Oalranitad Iron Pip. J aad I iach.
Hoop Iron, , , 1 aad li inch, Rirels,
P. A P. Knirrs. Seissor.
Corkseraat, Tinned Spurt, Aim,
Frenrh Calfskins,
Wrapping aod Printing Paper,
Paints aad Oils. Whit Xiao, Whit Lead, A.,
Caastie Soda aad Pala Oil,
Hid Poison, Market Baskets,
BrooBs, Casks aad Barrels,
Cask BUcktaitka' Coal.
SM Tons Best Steaa Coal.
Alt b few Mafic Bote, A Regnlator Cloak I,
A Fia Aeiortaeot of Haraoa Cigars,
English and German Ale,
Bavarian Beer, ia qts. aad pta.
Chaapagne, Headliack A Co., qti. aad pU.
Champagne . Tkoraa. qts aad pit.
Sparkling Hoek,
Bhia Wiaes. Claret,
G ia, in grata boxes,
Samples bow Open at aar Oaoa, aaal Sales saad to
Anil
M Orders fro a Otkar Islaada Filled. .fBaf
Wanted.
E. C. M'CANDLESS.
BTS tm rWB MABBaET. BTAIXB S at X. Ha TT A C KFELD 9C 00.,
SIT I ATIBsT AS BOOK-KEEPFB OB AC
OiTNTlrn. ar a ;aar aaa ot Bra reanaxpert
ot awbjiid TO VuaX aaBaaa K X. ikaa i
t;t or
n.ivK
JVST RstCEIVED
JUST RECEIVED
WANTED.
Ua: ;:, aon r
k aiiplii tar tk aaal ear, aaat
SEW .AaDVERTISEMEaVTS.
A MAW TO TAKE CUAKIOE of COW,
aad carry aa a Dairy
AaBy a HI"RY bTAT.
as Fart Street.
Private Lessons
r at taa years exponoaore.
PER BARK 7AFFARETTE Hjjjuf BAM L c
From Hongkong.
TI ntrx H. CEXajAW aaal la R lEAf ES
X ...r a liatai it aarsarr i
iarrac.dta.ian ti
.titVEI.IaEX It CO..
Caifi Iram aad Uml Kp. Iadia Bihhar Wa
MANILA CIO ASS.
;o. 2 HiTili UAPt! Asi a good I
For Sale br
CAMPHBB THI tSA WBITTXal I B1IEA.
Box Tea. rtailf OS. bll Tea,
aaeaaa bona. Gbtaa Totaoee. kt Crefcra.
GINGER AND OTHER PRESERVES!
WRAPPING
PAPER !
A FIXE LOT OF
MANILA CIGARS!
X
The Annual Parade
Of fJL Bcmolni Fin Department
H Tale Race l-niay fcit
A Few More
OJaF THOASE EEoBU tSTT CafAToBMOB aaal OLE-
V Gikira PlCTt7Bja. laat in Qui hr aaaaaaar aa)
aaa a i ala Far aar by a
m ta h. m wnmtgr.
Wanted.
A BM AatT ACTTTE LAB AS rEEatK. AAV
.-M. : -pC-.- v.t o Hraaaaarajar atar.
Diaries for 1876.
A5D A LA BO B ASBOBTMBBT OF
Sandal Wood Ware
olaaa Odor Ckmm Gootb.
MUTUAL
LIFE INSURANCE G0.f
or
otVex-kT Yorli.
Tu rar a i. AJBboa I beat
braaiai awresats-tav mmmm
rTEATAE COMPASrEK ABE BE- Taae Mil " oaa aarr aaaa aa.
a asaawabae. a AXai. lBt ItAlBaB. mmLmw!SmTmmw!t.
rar' Oa!o4a"rAaarrrarw a tsar a' n' Da! j -
rucc. ... . .. at. a
arr e f. s w laiTiiJoxon rucfl,
ESTEJVXB FEB CETIoOS. AI FOBBAEJf
IB by VJJ ajtis a aaa
' oro aa Dul,.i Balik
- 7iimT I A I-bBoCE TABiETT. A SB TO BE BAD AT
Aaaaaaaaaa aaaa. A tka Ba. aaal Xewa Ikraat ai
s. t Hr-stovxzK I a. m. wnmirr.
m THE OLOE3T,
i-AiiGEiT,
AND
FROM LONDON,
THE FOLLOWING GOODS I
WHICH THE. HOW OFFER FOB SALE.
Graveenes. Uakback's Fatal Oil.
White Zinc, White Load,
Trnetisa Bad, YeOow Ochre,
Canstie Soda, C. C. Ta Plate, Skat Lead,
Baaa Pans, Ta KeUaes, gkeat taM,
OaJranized Take, Fsnas Win,
Baaed Ire. White Bra Psrtlaad Caa aat,
Oanaj Baft, Barlap Bap,
Priatsag Paper, Ptrola Bnb,
Kaw OB gbaaks,
Viaaaa Farailor.
Bnalaltoa A Co's., Braady, ia gjaw, at fear
LITE nSTJEAxTCE COMPAFT
a aaa l allai Blall.
SAI L G. WILDER.
Boatellat A C't., Braady ia Carta,
Gin ia Case.
Horwegia Ala,
Corelag,
Watdow Claw, dr.. ae .de. Wl ta
Notice.
a Oka la of
a u o
a. roat By Base I aaaa Mr. Was; Co aabar an at a
aaaar OS llisalfj. WDXU O).
iaa. ia, int. woso leosg.
a Bo It Xaasaa BMawt, an after earn ta the
pare ar aa oaa tat aaata.
wobb iaa
"it. Mai.

xml | txt