OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, May 03, 1876, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-05-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

xWtilAN GAZETTE
NEIIT SB. WHITNEY
iu- ?rt Assrx
ibu x r.jv:.
-wa
THE HAWAIIAN GAZETTE,
A WEEKLY JOURNAL DEVOTED TO HAWAIIAN PROGRESS.
Uat U
11 I too. l'
A. 1 v I
H ft
It' II r
a.
It.
.W It I
IS m rnln mm
'Si
ai I
XFM MSB
BP,
Taws iRj FiiubXxa
VOL. XII. -No. 1&
HONOLULU, WEDNESDAY, MAY 3, 1876.
WHOLE No. 590.
11
Cmiiyrt So- 14.
BUSINESS NOTICES,
r. a. ROUCrct A .
- :.t-t -a. r ... " If .iljlii. to
ii- til Ml ten ami at m.4. Ivn a Importers A Ccmmiaaion Merchants
BUSINESS NOTICES.
tl. H U kPKlJI
6EXEKAL CCXBTISSIOR ASERTS.
c -it;:. St- - Ik- r-r
L . tW Ml
s a - .
Oaa WiilHnillIt, R t
" MhC Ax
it- - - nMMhi r---;:. a. : r
Bar nn a a 1 Mr (Am b as Baar
aa Mt aa im tW we taa i rra aa Aa
mm-M - SaXaf, ra Wat tAwA." an W.uJ Mw
v ma aaa. awtft laa -rf. aai a ak aa. tai
. . lie :. .ti
!. H HIT HI . U
XC o t r y I" ubllc.
feX Btaka. Ba.M. r
I D ni)liX.III.UI.IK A (XI,
ixrosrER asi corrtssios bckaxts.
k. . wmuiwk.
lrrcorr AT LAX". KIIO. SAXfAU
ar Bsw Piiairviiiiiil tj
stki:b,
tMr Flat ! R .- i.u. tloaonftft. xmfc
.. 4 i "vl tUJ toll.,.. II all .
Geapral MrrthvadiBt- Fancy Dry (KxkL.
0&tmta Farr.-.j.r.,: Good,
Tt a. Bssts. ,WB, ttg. aV.. at-.-. fv
n m i: a ni; ui
ClIIIIT RAEEXS. BTXTRX. STREET. 5?
HI SUNKSS NOTlrKS.
XKt KWIMll.im U kHkKT
j C WALLER, Proprietor
KtM Mri. RM Naaalala.
wkxi si a o . .
c.rtxrr xaxsx axo ophox.$tsxkx.
INSURANCE NOTICES.
I;
i
iWuim laM
ii ..i i . i.m. Ii .v l m
OafWaa.1
a- ihMtM.
, It AH k-v atwl.ia.iW W aMfM
wflli Ik Mb. .Mi ,' lr ! I
Iktw. lii'niii. .tMiMi w Hn h iHk a
MUlWka mmm aaWa lrtaal r '
Bra4ka ai t aai K. rfcr. k4 a? Ma nal pat
WltKlON NOTICKS.
Bi.tn RmN f I ndf rwrlir rv.
OMT fr la H.wallu r.taaa.
Q HRXW tin
I'hiUiifipkia ImN f FNtrwiitfnt.
AOKMT II. IMM l.i.nj..
, WH C MUtWall ACX
tt.irOKM 1
INSURANCE COMPANY.
'till.' MKHlliMKlV IDK.TI r THI
X N vWraM. Ian W ulWaJ t, imn Kk
I'.rt ITrvtaat Trva.ar. Hvai tfiaaHN
Wl fact o ivt --. mm fc) '
aii. . .itu.ftft. it.tT
WILUAMS, BLASCHARD 4k CO.
ski-xtiR aM rMrtUi MmtMRi.
W III OUfto.a fttraM, ft rwaaftta. r
A. P. VIIIITT.
ForvarxlM a) ri!wln Mrrraxal,
raa Kial, Crutr ,
AM rHim.ni
5
A
II HAOKfKlD .N
mom. FaVI a a .. k. a. IKTHAtUFMIt
HONOLULU BAKERY, fiilj A ,i,!,t r rr. Ha.ra C Vaa.ra .!..,
va- Inil t Vaftft Aar4 I'lwlwrattlaa
. ... v.
a-r tWa
a. tar tr aa l
r T. l.Ti n I1, A a .
uti C.'XE'jcn Afftxu ir t VaaaXMI
9a(Jr i (Vr rci:ixi:r
MalAaXk
Hftftaa MI1IH . latiHUI 1 ft MM
tk aAtv aW-at,aft CITII I6IXEtS.
BX i.t iiai a as Ul aNUCTtKUiCkT WiU a !a n t tatar.
mm tmm aiaailtj at tar Vs
I. a aft aratar fa? a: WaAakf. aax lar
aft aajnavaa aXaaXaX rtia'. aa (W n. t
r aaa wail aaB mt a atara ana afea-
pftkar a taar f iftlfi.fti X .W ; -vja f. -fri.
(i a AaAcaraft. ai (taa aw aas an;'
r a a a atal a a iaaiajftja. (raftt a
aaax hA I a n . I; w Ka . i .
Ta Xiaart. aat aV inn X at tM .- aana
kM.ikta ftTaat a. :S-m
At It II IK II I . til K I It I OA.
at Jaar. .-a' viav.- i ;ai sa.
a.a4 tMftftaaaal I af .1 Dmi i .a Hif i '
v . . v - in tiaia tl a mi
ivnaaa. war ftam. caaam.
a .waa aaa
ft. UKOHII I.V .
IMTOSTSS? AX 9 WS01SSALE DSALXXf
I. Ti i mill Cftaaa. Ham, Can. ari. sv .
wax w? m .t
. . cjima. j . 4Tftraii. t. r. ci
t ijit i.i: a i uok t:.
cKirnrc avx coaxmros xxicEAnr
iVrvKTsa aXX
Dokrs in Coneral Merchandix',
a a) Eta$ ftnat, Xaaa!a. H;a titaa l
6ivt roa .
TW rva tsanart (at rfa IVftafacw TV '
aaliftl INa.1 UJ t , Oaan fta.
TW a.'M Ua, 'TW a.ftia raatatk-a.
la. J- a cMtj tw iiwi rauaa.
Xrvlatan. ft II MlD iraMMi
Vi t aaa'. .t Xaana raaktla.
m t.44 WaaaVa. TaajNWa
f .III I.UH
XAXTTACTrUK. IXroBXER AX D PEA LIB
laraaar a K.vat -a
4.vrr a.i:n. Wrft
TO.a-aa.aftaaft (MMHUMlHmh.
VASKIS6T0X SEAT KAXKET.
Xiaa'ta'7aai rlrt Tftftft. Jrfl, R.atM
. Whtit Mat. Pa aaja Ii laa
at. Vatka ul Tail t tW aM QwHl.
. ikiii Ik. .iralkl'Xv,
.4 IW .' aVarw I'm)..Wi aftH I W rau.
. t t. MMrl w fcvft Wja MftV liatl.
Tatll ATlr A XTIV
FIRE INSURANCE COMPANY.
r Aa-Wt rrV Ml ana. ftftaMfer r vui. " N vim u.
Knxa tai rkd i i n.i.a. xwm
,4uMvaw ftaU VarftHttr. a taaral aXtXti ax
iioaoi.i i i MitrniiKk., vv t. rn u ihi.iki u n, .
EY W.J. RAWLINS. taALaai
A UO 14 I ail VU 11VI4V9.
ra.MK v.. i v.i. tiik uiiin.ii
. .. v.
rr.viai'a.
R. S. NOWLAND.
shipplnt a ihI raaalMlan MrrfhAat,
. rraat air. ar i ni.t.u,
X PnAWt-IM'tV
aatniK to
,1 I V a.a.4. . ali C
I II it. . . ... v Oft
a. M
i iv, Eaxax
is, r. . iMf
fta.k T
r NfM,. .V i v ,K. xv.wk. k ftaaaaaj w ..rijT k
an. ft4 w KV a. cn.il alik ik Wa . ,i. i.
iUaw aaXi a. ftlaky an aa)
i it ataaai i iau m aXax i.
1. 1.
ln !m ..- I'm r
aW m kW aft ftft.aA .a I
,-k.v vkam Ha tW .Wr .v..
HONOI ULU IRON WORKS CO
4ata tKl, ,.im. i;vm XII.Uv I Anaiaiii IW Mvs Ira X IJa.lM. -
ajrjatftta Uall.rft, ti la.. Irva, tkfta Wat 1 H.1. 1
Machinery of Ivory Doacriptlon,
Occidental Hotel.
Mit mm i iaiwmm i rtn
tit ww'iwjr m ftjat IIM Hohrt. I .xFt M taWM
lav iaivjv tVAl it bWax Wn rt prntiMxnl mti fnr
aVot rtA ftmiRatnsi ?Oarih -MkVfr olivrV
CiAlK t iak4XIW rr f waaw-a. .! aHr
Th Hotl Oomalna 400 Rooma.
lax, tiuia ax uiiwipaxxataal. anat ikv M watvw mit-i
Lhl n xtftAlt M MvaJ m Hlti la a Fill I
Ml -4M CHAIA U W f Til K Ri I '
lat,ft 4.MAt. ilia-irril) h. - TT VTr 7. r
Ai aaTIKIt. ! r rtft axf I xataxra x
UltTM U ,'k. .i 1 !kta in ti rc4R AavJ kx w fa
r ri i wv a vi.ra XI in f'tfaair: tAit-a. Vita. A
IkiaVkta.-x naaat.Al J- tAaaXaXrO-i ta.
- - M xVV WttAait f pTtatalH 4 tW
-a ax JaWAao iw.v.
I . in i o k
, W iaixiaxj .
THE HAWAIIAN HOTEL !
aaar aaa Baft I I'H af a ftraa af Wran. ISr
mm atftft ai. ta n baa F4.-1. u tMa! tW
War aaa BBS War af a tul w W
m asaka. Vat ftrng tir aat iaa(.
Aaa Bftt Xr XadBm Oaaat aaa aai aat - kaav aaa
.1. ti.ia. j. a. ticcftu
mi BRBtX A lt Ko.
IXPOSrtJi-J AXP DEALEES IS irXI3.
... . t-, r,l-,l,,aa rnifiini nnWi
C BEEWER i CO..
x i aWaara a Uta Wai-
aftl ft ta a: a. :rai uii k '.U aVa r.a W
aawt aft. A aw u W iwaivtat afftia ta r
aaaar ftfato BaaftW ; Uegrmi iraco -f lAftt aaaaXBftl ,
a. . tj Viiiattil W taata. a4 sat gt aar ta
jlkkt
. k r. an
Ilia
SHIPPING I COMISSION IERCHUTS.
g Xaaatattu Blaxailaa laavaaX. lj
III II. HUOVI .
TW jam trnai Wt VLt a ait 111
M tart wm auk a .aiaj. ar.-axi a
u . - - , - - - - tk ank. Btsa Vr ax'at i-i aaatftftftj j :w:nrnM
.. aaa a- a aa aaa ftara aa. or war IM, V Vk.
atrr Ka I Kaka --;. H-aft'.ft I
ArXVEXTT A CXBXJFLLOX AT LAX
xix 11 r rrsuc
a
. cnxNKa or
'fIIIK I III H.I..XKII ktl. Wa ftft
MtiiM ratrtfwS -Tat "ssioi FKaXWT STS.. SIR FMbCISCO. Cl.
Ilia. ...I a XrAftalt.ft ilcr4 lkrift, i IW ftKal .- ,
TINSMITHS AHD PLUMBERS, W H . 4J8. ftvu-karka 00 inMt iiii v bh r tin 1 utt 1 m. i mm h.
. ' ' 1 ; X Mftkmtftl laarinkft, xia 1. v. IW4 a
aBAAftTataxiiiaxxini, II N I fl N IN 5CII R AN C F P R M P A N Y '
fc Mftllftatt a Vaa4 ft fail ftaartftkrat af Tt, kl . a a r. I. a a ..a. nil!
Ir-a. : Cam 11 if. Ill BAR KHAMCttru.
Gftlr i In ul lA rta. XaAia BaVWr Hj A.
kM It
- Mat w OrW. -
rkJtutUr ftttftfthfta pai i Saip 4 BlwkknUtftf
ar- a vrk aj iw aimiw wniri. ; 1 Iri 1,
j ki ;i:i.ki a t o .
Manufacturing Jeweler!
UK PKHPHII'.rvl WILL kPlKK NO
. ... t : .i. - .
aVa Varf aaa ta Vaat faB at I
wan. aaa at awal arj waA akftA tail I
WOc BW b a at fftifttl, Rca tax p- ' "'
: aat XaftarAftVaft tx ftW awwaftar aaa taar - r. tar kW Bw
L
11 mi l. 1 v .
A. TT OltMklV AT TjAW",
at: i. tt ft-ftWWMfftftftW x uar v.alrfttu
ELiBGAWT XX OTBXj
Fir:-ClaM in Ft it Paxticalar!
R001S CM S HiO BT THE WEEI OK IISHT.
Notioo.
'tin rni.Rii;i:n. rKi'.xi.v wtrii
a Mt Krkan. wa w akfar
tw waVIK- avaran. tkat w I
Sttt! raftialu lftl VUr I
Twftk. Tftaaan aaarr a via
INCORPOB ATBD. laBS.
CASTLE A COOKE. ACENTS
U Xar Ik llawftllfta lalaaA. u
viir
iLvftftAwa aaA
Ui V Swis Llovd Marine Insurance Co.
w u "
irftBuftaaof Jrftctrv. Ul M I., it. 1,1 ill it.
a.- ill 1 iinftii 11 wiiata iliafti ill kli 1 n -aa 'XtiiK IMikH.uiXkO .tt tlTHoausD
a WB1 X. VXXRKX
Tiik 0X1
1. liuar
Hulling ami Dressing of Paddy
4KB
UNCLE ANED RICE I
la iW Bftftl rtaatat MMr Taa Mra XPtJ ISO
fttft) liRKHNINO FA DPT kftftkrwj HalttrrO M i.r ,-rnl
ooiainataiivTB or
Paddy and Hulled Rice I
avtka iftwiw Vawa. rOURIIIB Nt'tlAUHAMI AHU DJAnUlAb NUUdC
Hall aaa Lara; Rnftfti t L.i fur Faalt . HM thm Star Iftn.
kK Mclt.ri ! Sarlrllrt I
aai aw- ftaawr t a ftftftaftkar
1 iAm .'. . -k aaaj ftv. ,l -i.m u..
1: ' mart..-. a ,-wrta.ii .a ka
U .- ai . t-ftr aaa ft Wft. r...il..ct itt
DOMESTIC PRODUCE.
KAUPAKUEA PLANTATION
On Cargo, Freight and Troaauro
lr.ua Kaft-Mfthl to .11 rart. of tk aM.
ftftU aftja.
trc klr. a am err gtxa Board ta ur Iftftlac Room t) tk aal .kl
. m. unaMCNaroitri,
rr.l V
I. . kt...
I iMltft
XI If
aaW
i - ii- f I. t - - "
mmm aaal aarnac EaaAft-- la :. -tit . f lkTotnTv P tl It H c kiliLtlt u (aairiti IS aai Br aUt I. "! Ilftlliwu.
I; aa ' intaniii. f aftajAw. Wtii; u ' "
Atra: to eit."c.rcrrr.uT4 :cr i.r.T
tairn.t aat. aaaaaa tj
$4.30 Per Week, Single Moals 2Bcts.
BOAatU RX !r ABBBI BX
w. . lawts a ctt
AfU K tk ILiaftia l.ftftaAa.
UK. J. COLLI BBUWNK'S
OIIIjOR OD YNH
IS THE 0BI01XAL AXO0SLT GXXinX
v v. a. At'HlVK.
- iaw aaaa a iw n n .11 1 11 11 1 iiBa. wwt fewXaag frarrW u r at ama
Wfta 11 a. ia ,. ,. N .tr 1 Vat ;-t;f:.-.-T Bg BTflBwXxABA
' Xi 1 atwm 1 atrin n -r I'ri -n t Tl
a" a XVat I
BXMIaaTgbaakr ft
fcr-: : - .nflf
at Xftft-Wit: a
at aaat a awaaaawA Baal aaal a ukuiihi...
a an ftafftt. a'ftj a w IXJCITIiJ AXB HHXIEAATE nAtwaa
ti tk'a ii. ''ft. Lvtt.twn.aal
ATOM. A K ill (1ft.
-. ; .
r At Raw Tat af at
: ft
awf a Bwawwr V a a
X "W aaa wa to atar 4
AT aXaWkr a (at f.-r tW toaaa: wKiia. tla-cWat 9rrt. S.aJ.'i
t. aaaa. Bar I.
RBBBXI cwftri W aaanaatx Ta rr a.r
r ''"iiTyTiiZ' Iaxpoiner, Wkoiejale acd Retail Dealer
aac aawK aAaS AYftxAt Wr- 4 ... la ijZfnii ifrci--:w
ac. TW wial.i. 1 aaa a war. laia 1 mi CWa Owiw. At IV roa-lraaT Ban aa Saaaaa
aatwVMftiltrftwn. ttlim ai Aaa. ftaaW tt laVfc XaX MAI
- -- . ..-- XAal al . aa aw aaaa aaa;
1 1 lift IX IB aa tW Saa. a; rfcA w' aa- K T' v
a aaa fiwl il Lakar. I Vapat BcCfcrrefT IZ' Cc-d'.iJU'Z KerCZAt.
a aaaaVaw atXav awXal rata., ta bBbbi al rAa ti.ii.rtrnt.ni vi 11 1 "ur-i
a in am aaaa. aaa C- iL BARTOtl . A wet laa. -.
' -ftftf -"fBaAaAat m Oaaaa XaaiL a ftw fraa KaaAvanaa
ra fii aAwaawjaa, m. ,
JOH1 U PATY,
Pioneer Mill. Lahaina.
rlBJI Bal I Tt sroti. rcirmi i.nift
tltw ac ' ftf " mt wajiiiji jaaar. aaa caaataafca aa.
Bar aaat aa aaaaaww w aat t.
WO Sa It H U-CTKI P A CO
WAILUKU PLANTATION.
W ka ft wfamt IftAIfttt 1. - -'. .1;. tr
0000 TEA AXD C0FFE5, ICE0 SODA I
ftft4 tvad cJftr ftta v" on kftftt
J- K.ttnV ftad BXnRXXi V,.irr-,
S0RTH BRITISH AHD MERCANTILE rf
INSURANCE CO..
OV LOXXOa AMI KDIMU Ktill.
in im in 11 ark i OTiiitin AoAian
iktn.lrj ftt.l.a.Mt. A.llT Ik.l tk
,f toauBtiia a kiHft a rk.aat. ,.'. tk
Jwa.kifl " TKa fact IA 0 Tt rekFtxt T Ret BTXA JlftftXXf Xt
a k. D J. onus BBWaTSXfa Aray XiBiiI
STAIIUIIUP 1ft
l!"l WWMmW. A 1
H. riiHK t
tk. X r'l tn t.lKtfr' 1 IWAwaalc. lalaaei. J r
.t aft
an.l
44,009.000
tea aad Ina.la V'aaA. 4-lft,ll.
W Aay. Tk n..1fto'
- u aa.lr iW aaaa.
iiKtibl M111
rf.X 4 Bill' MIX IV. IMI I'OB AI.l: l.
fcHIP AND GENERAL BLACKSMITH, raillK I XDKKSIUMCD IIAVB HKKV Al. I. 1 , ,la lln -mm a., ftxhaktaalr IW i...e. of CkMaw
r-.!TKP AtlKtlTl
rail I. iftrar ifui
.. rk tn j rati
in li.ftii. t4 t
ftaaaa ft? ftaxi aartaaatrft r
a ERcirsh a co
MAKES PLANTATION.
Vi nor or mi. is ami ti.OKi
a a-w an aa. 1
bwb aa Aaaa at.rt f-. T tan 5trt. 3.at to
ajL'uu Umm. ti. Aoi.ift. II I.
1 ftaaa waaa w .ar at 1 1 in. ii,i.-. ,. n ...wi. uuiMinn
CAKM.WS KP.iH:i.ti DOM. .n I a.rrliMlto. H.W tk.niu. Uatli Uaftm 4 rta-
Huift Tla Wr. C.aa, $kiw ia kark. uk or aitkoal earpaa
Hu rcastaali; a kftij ft. J ft ftl, ux-ttftnl at cr aW t.,air kill, It HOI I1H IIUtN.II-K A Cl
tW Bwt tUr Irvw -2- !
All wa.il . .a. tk ctftr 1Hn4 will k rrrall fttta44
av Aa ak ia a, tin krcalat auk awfalck mmm mmr
auta. - a
CAUTI0K
Fl B K M W S FIND
W. r. Vi.4 utd ikal
RAMkMAL BBRI AND ASEBBX
rthlnc l.
Tkl. iftTftlnaM t.aalt prndut. ai
rr'.... -..n. r.lm. in. IT.t.ni. raw. ti, i.r.np. rw,
Ikaft. aa-l .tlaaUlw kftftilkr wttoa of IW wrrrlHal V Ik
Mr. iik. ot rrfttt( aa; of ilfta aapliawal rraalla at
l.n lltif Ik aw ol .flaw. 0k4 aa.l roan, war tftk II at al!
It. mt. .ttJ ttw. .ha raaalta TkoaaaurN oT in laa tow
t fj 1.1 it. aiarTT.11. 0. t).kI .ITmu ..J oa.l.rrul .arm, aa.l
aaaaBa - -" -'
.r
i ha c. aa
'. t ,t .t ic- i.
HIDES, SKINS, TALLOW.
Till I VOI KMI.MII IOV 'IV I i: TO I' 41
tW kajferftt aftftrk! frkr far Dry UaAw tVva: sLis-
aa TU mm.
BXfea o. 4rftTs t
HAWAIIAN SOAP WORKS I
IM Clip A MOC rPOMPANV 1 aiAlcl mmm mxM III ttrtaaa aaat ailawHal. aaaa rt la
"aw"".-aa aam.. -a a ,rl oaaallttw la Ikr
l.n. Uirtl.... C.tIIk.. I'..ln A.thmft. Bhatmataw. .
T Tj!ai! jr..!??! XOTABT ri-Bli: ft-ll CCXXiniBRtX af BRXXa TA bVAI.1 PDaVEDO
Xttaaa - ,rt I O WOOL GROWERS.
- .. . -
GREY & CO.,
.,l 14 tit .44 1 in . a 4 lJ-raUrrx la
ALL KINDS OF SOAPS,
I . .0 KlB( mi t ti. Haaalala-
OF 3A.JI FB-ANCISCO.
Fire and Marine,
I ftftM ( apllal. 4ali aAOO.ooo.
raawft Xwaaaaa c.ftk. cramp 11..1.. ... A-.
axraACi. raoa BavioAk ohmona
Tk Alckt lloa. Karl Kuwall rowranaicsMA la Ik il't
o Vhlmrma. .n J T. PftDiKl. Ik.l la k..l w.ial l-
Bj mute aftO Bam ta tnll'7 wfttcti rukl aU IT11 walfca ft Ik r-arfl tWt tk. ot-l uiai4y of aft. ai lira
lt..ft.tl la Cbolra . rilUllKIDTMX- -. Dr. SI, mM
mmmma, i . . u . t . u , i - i- - aftftlft
IT wr., Mmm. l.l in , ' ' 1 . . j.-. ! . . , .
tw
; l -rarT a. ft. 1 r - 1 . a . ....
r ar tw kaAjaa. Xw) war acatrai almk( at
aa. aa I il.iH rAwaA. BVra arriaaA a rAa
HI 1 t A 4 O..
; tw fenw. aai raatlaac iafer tt j-
T?? "'. AaT imk la tW XftftwkaAa- X-aaaiftft, ftftA ATakawW
- a-waa lAaXXrVi- X 1 1 law a aril aw aaaaAa wa Tira vr It
.. : i t.. - v:
Till I VI1 KMI.M.U 4-OVTIVrr. TO Bt Y
vva at mat rnm. lll riwrnft- yj mar.d lis
S RRKTER a CO.
KEAHALA PLANTATION.
Kttr..-1 rr.-m aftrttai ;tar. jii ir, r-.-v- innmti.
rrrwc iWd k HTrna ortkodot aaHtal prKtlUtrMa,
wan II aM a.4 tkaa W .haramrly praakw M II at
awl. a nil .n4 All a plarw-'
BXBa.
u at . m ti 1 r v tj 1 1 ti .
TVr Aai arc asa ;aaK Wat;- By Uraak tW c-ka A O. . Uaft sjc carw of rrt aai Lot. :
aaft aai a a 1 1 a mm a awa af
;t tat tt; it-. .-;.
CvVHitXiK.
Ol
B
C Kt;VkS 4t CO
IOIVIkljriA IVP OIH1BS V4II.I.
XX awl taa ftftcaftaat aajar af ta akaa aawtiraa mt
a :
INDEX MTV SKCOaD TO HOIK. iWt In ararl rr rftaa ftf Ckftlarft la .k.tk Dr J I'OLLlli
DntiaK 3 IHLURUIIIAn .ft. wamawta, IB. p.twn
rcwra.
1 o ki no a rn mnti ir... .. ... 1- t...,..
lUB BaA-a a.4 Bill. Ah, 1 ,k. H.laar laWaw.
' . I ? -: " T . . . , .
mt If uar..uuii..rrii Baaarl from IW llftTl ftra af aaHk. tialia. m W
ItUI I HI? SSI Cnn Waraiai- la l-Vofrr. " So .trnrrr w . renrtftrW Ik.
! Iwwi aaa ftarw af lata 1 .a., I kat a ranaol ta. WrtMy
Mutual Life Insurance Company, "'I'lZfJ,'", ..,, .
BTTLWAI KCE. WiaTOXSIX. IaIT BXoNaxF, Bl Ul IX 11. Orw-
4. T. D4VKVPIIXT.
w war.
aa wa w www. a. aaaa kaWteal aa" r.
ar aaat aa wt. ra: ftaaarawawaakraaa ftwajaftja. ar aar ; W tTr-i
- -w r;i a-mi , . - mTaBBmai WB mm u: warai- a.it :W BXAXBI -- BaaBjo
i ix 1 11.1 -r-a-rt I AraaA a taa Wat -. 11 BaABBjBwW.
a aBftaaw BBtv I mat ajni V ta aaiatwa af rW akaM
ft. awa .c 1 1 1. . few Aaa. aft-ai nIAB i tar law-aaa at' "JtV'latrk i-
1 . . - ftft.aaC CtftaArrWnaftaaat Worn
mm aar. -wwapaMA a waaaA aaaftar. aaafwa
aai feVmrajaa. Xav wiaw k at at b
XI . ti I K 44 l A 4 O..
Af: t
;aat4 Ba it ta- . : aB ft BBB.
w iiaa: ftkat wiai aaa Bt. ftW wnrwi ic aA . Ba Bkl
Kit 1 aeaj t waftrk as aar Bac rAa 4r V
--, r, . . -tt-w
a rai : tat
arrmcmmvaCX IBwaBawa at aa a-A w'aau tar
wftwdc. aaa Baat aaat tfeat u. aikat 4. War fearft
aa wa ut a x
:vrr .k v-A ta . r 1 aac a tkat arc-
H. I VclrVKI. A BBTIITH lit.
GaOCZRT FD STORE aid BAKERY.
CiA7aar afAt JVrt ftrBtt.
SOLE t SADDLE LEATHER.
Tanned Goat and Sheep Skins
r. hmm i' i:tMi ASBlal - v 1 i
Baa tW orrftL. Alma
T44I.44 riMKi. r. XXTLET. Prap'r-
Ar: tr 4iXaKBMt!l4(Vt.tTaa
rtr tWftV o
JOHt T R ATKRNOI VE,
TXrOETES AXt SEAZ.ES IX 43XXXSAL
xxxchlxsise
XX Bjaaaa IWaaA- X iwraka. a. I. ty
aaat. f. bk. aatTM aai .
PXTSiaAX AXa SVTB6S9X.
eaVa w Brae ftun, iwaw af Fan awA ttii ikaaft tliaiaft.
From London Direct I
The Hawaiian Archipelago
B MkaM la A Ki:i.l. A Bl Bt D.
I ....;. ii . 16TA
OIL 8LACKINC.
4V : .
Tho BaxaaX
WATER-PROOF DRESSING
an
LEVTflKR PRESEBVtTI I '.
It THI tt 01.1 11
thy nr.
r
a
svt.k: tv a.aaun bv !
X f. B0LLB A CO.
Xftaftfatlftrwl kr
C. S. PINKHAM A Co.,
arut. Htwtn.
OnVn ftjtioift4 aaA frawptlr
Rj - X
!
"DNlXOViB 1IO
.'.-'ft
Losses Promptly Adjusted.
a s a u r a , 1 -7 , o o 0,0 o o 1
THI. XXXT BIITEMBFrL IVKIKAX4E
UOXPAXT la tka VorkL
CHARTERED I !4 1414.
Raa tw aittaatac of arratrni Rata fit latoroaL XrrT
hat a rlanar af Ba BacartrJra aad arr fftlia to pa Iw
IKW In Samoa ftt la. 1 .i. Sa. a
Arrata la Ira Tarfe, W. H. ftftatamtr. A Co , aaa J. C.
Wiua TaTVAm
18 7 6.
For Bank-sun ajB,y at Uw OSka of
W.O. IRWIN A CO.,
tT Ij Acnw fbr tko Ra.aiun IiUanrla
TH
THE COMMERCIAL
PERIODICAL AND NEWS AGENCY
AXERICAIt. CTGT.ISH ARB AVSTBALIAX
PCBI.ICATIOXa
B. F. I HI I K A
fctaa - USALriS IS BIT COOXIS AST 6ESEI-AI
xxscKAJtrrss.
Baaai iiaaa. mm I wwbai ya, mafSkta.. Fan Sw 't BaaBkAamaXft? o&S-ty timn
ALEX. rtRFRI'LL,
reliant Tailor.
V. S -fttrri-l. Hoa.-lalft.
feat T- k-a mtr ttftaAfcir Agrwi kraa e:.- I.r- .IBV. fca. ! I .. a. AAVI
. " - -i . ! "e I - .. .....
a r paaaaa "cttw aftafe r.- w-s- fa Wa.
r-aa: aaa awa aaw ai ifau. awaa akaa i itrtari
rfTw aK Vakk ay aBiMt rv-aear aaa I akai
AVwr a: taa aa itY 4aM aat ka a;
bbbbBBi amaaBwXarXaaxaBaaa a aw aaXat g-a-- tw . a. nk taw wa. sa aa a t
1 b 1 1 1. aa . - aaa AWoa. - - haw- T t- "t Jnjlvril ii 11 TTtiT B BR BUB. . TXaTRtA BB.
ftwww 'rr wi mm X- Baa 1 1 fe ' RW Ba wwtmvwalkia waaftt Bik It. awrtaaam RYXUtlBiai , BJmmrs DnIII fenaj RooK-
W 'fW aawwar a awaa- twa aac aaaa I wjafewMa! aA ww aaa) ftkaa." 1 Aai a At i.iafi btuXor.
. aat fw aw aii - -. a . TfeaaBX awaaA wwir feafei waa. "rW feaftr. aaaA Xiii fetal Boaa. XnaaSftr, aao flia.i CVrfta A
. " aBaaa Ba. a a, w aar f.aa Vftrwc wr Cftatake tttowc:- iwofft ii
WBafek. Taar war Br awn wa! af kwaw. aaw waa wait aakaftftw. -tT
riv 1 jrrijr rr4artwU:"rr
r Jl! - - r - fe. . ftaooftTWor.l-4 LXlUftWI A OftJ
aata,kiWftaa a wr a . XakT (BaBwwaniMf Xaxwra: Caaainc.-t. Rrrakaata
- aa- Aa aBBr feat 1 a n awa. aaa, XBawja. BBwak Xk Ta r Yiaa, V -St. aaaa . . . . .
- aftTwaak aaftrfewx '"" ' " ' "- a"1' a a. 0ai 1 jaw- AmXaaa .a x IVala aa
Ba V imta. ai XaXi iPBbi, ww. - jl.l". aakt ?. aiXaaw t tin il.n : awmAVJmV. A RM -!.
. Ww am Xanvaa a -wi tw aw aaai kmc Zaw. w-
Baaaaar B I ill I . aaw , ,mmmti to awak. , kaaaa-rk I Aaaa afe. few ftra . . Bal a iaV, XXa-rt.
aaaTaX-a ilfen ll III 1 am iwaw waaaaAVaafem. BV few alaaaa Wa wXfeBBX Xt taXwl aai XtaaX 4f RatMiBA;
Ti a a-Bfei BBa iBa. i Ifta YA a. O -H' Waaa f iaa' kw inaan t BmXBXmwv rVjfali . Bftfet RVafek-Xa. fAvXa,
L , .. X aai aaaa as aaanr af aaat aaa 1 aftwai Bat ,11 m aaaaaww
mwwar- aaaa- wwt a Bawfew Xawl At XWajfearftoa aVwaar fefe awara VftftaaBft una War, aaaa,
XAB 11 Bi aaat- arwar W w Wa. ife, Rj 1 ii T II J-Biia7l. ''ll ' I K w XB IftftT w rfefta t
a Aw 1 a L Xa awa Pi awB a aar- 'fl'' " ta"" .'r'A flaw haa ftwr. I
' """ w raaj wbbm. v wa- pia. XTaX Ba afi at' fflUx wyiWMiii!i'i fvawaaij. aai
x" TxHTlxr 7 . r " T w'x. r'yta? BIS MO? CO .
mX iBtaa aaaa aaa, -aa, af TatftTaiCTwai Afa. K" Boa. 19 SL atf ,
4atggBWfK aWBagaa Ba4B-fJBtaafr rfcaaa. fAwjfBBw. -a-fBBa-aw a- SsB-tBBBa Waafc XXa Xg XBal t R I "aAJf-' fVI'l
-4x!T y ;"'!?,l : rv lfcf?j,t
5 i XB-C mMBT BaBMatafeaBa. mM 'aBaC BwaMR. mfcrBlTjB ftaMr iBwaflSS VaRw StAT Hat tatAaHaa "Bl I X
4Ha4HakX'aiHt wwwMlSaB''Bw,'BX-WBBk "aXy 4bRbV jf'SB . -t. Aftj x ara 1 "
mWa. a. v , aw aaa. aw a. XBmBaa wa .'aarwaT a- - fft-to.
wa rj. wfta a - - - - m. - - . - . . Mtt t. . a
. aawwaaia aaa aaap waar aaa aaaftaaa. 1 . 1
? Ta - BW-aA- a w i Bwi . 1 aft. 1BX1 . H ii at w W: a ara "1. aap-i. mmi i.aftaAi ai, IBRRRI
atfaaaa!1 l" SaftBaXBXa Ataa. XXk Baaaaaf ajaa Xr rrajBkai; Taaraftww p
aaBXJ.XBXt XBa. afear BjBavaiaaaa TaXBk X X awaj XXaaaaaa,
Ortfixa) EatTaT-BfTA
asd a Lirg if ap 0f the
Crater of HaleakV.-..
New England Mutual life Insurance Co.
OF XVTOV. MIX
ntiirii atex, laaa.
TA Ok Pmrrlti JfalavW Uf Imtunmct Cb in Pnptrt DmJiverttt Fm of PetUtg in aay pir
tar l jBf - at-ft.
Fnliaca
i ; i r-i ;i
: - a - - -
MtrauArti to Sbmrrtbrn villi Ten to TWafy Dy
fnmm tki imU 0 paMtrarloa.
Aad.lftrttwtkftt kanljoortW aoal of icbarnptlaa aaf
ni Fm of Pen
of At Group.
Bar Film
So Saaaftrtattaaa takaa fat Laaa tkaa 0a Taar
aaratriaara nan
ISSI aftP IHft. i.- 1 ItKoJIKnil R1 I J Fk. FL4N
Bp at .kort aotlaa thr Wkatwara A Tra..lra
ABYABCa.
V 0 W cl ; ! ; iTTZITZ ,Iftri!!T. rTT" r '"t sc.sCRirnoi.1. patabl. aiwith in
. W i: raw I ' W I "A aB . II ml mahra r a r n 1 n 11 IT I
XX Bl.al wi Brli P..! V Hi i t'prftiaoara,,..-, ICU KWIPIftBI
tVh WarA raatftlw IW aaal nnl ww rip- t EIX tS a ; a- I Aftftaal! .Bll US l !. a . ; . T. Wwklj llarftki I WiBalt.. AArartWr LA.
aa - n a - . - a DC T - cX.' ran. i.aaa a aiamw aw a 1 a a
afMaaafliaVrwrr) Ifeai has , f " W " fi 'X AXSB3tax, t t BIS.SOO.OOOI Y WmAIj Tiaa . Iajar4.ntiw Aworkraa 4t
lo. wklftVA .l aX "! 11 V 2 1 tl ' ,i! M T Irak l.wftwa I Ana, 4 .r, IM
..rtr..p,kiiwr4. -a ; a BXl - a g J jjij x r(J 1. fnin tmmnnim ti...,.,. Avaey. I T,,1' SI"" '
ftVaMkriirvrt a. X A. fetfj B A T" , -w-w. wkl. Tnkaftft I IXAarftl 5aa Tork.r 4 0
at "t O - . t S 3 Zi BAX.OOrO I rAl, tattaaa. st . T. BaraU to
,11 7" T i ; I I rta.i.r Jw Mtftti Tat. IX Ota.UJ BtaBiaak. 4i
Bi H
TtoM Wiaaixf a Csrt acsale arxer at aaea g
lrioe ZVvax- XollAara. ax B - , x
, Fortaaa X- X- ta mnu ' ; r
P" S ? .1 -i
PHILADELPHIA
BOOT AUG SHOE STORE ! X & J
x - . - X
Comat Fort X aXorrchart St
THE UNDERSIGNED
B ;i-t i' -v rvT
laxfe Misso' anil CUiltvis
llvcrxa RltV
xaxa txa xrcwARrtsex
FAMILY MARKET!
B H4kJl aaftaJB,,
Oevcst VsMaiY ft ?st Finest Hm4s
INJbx
PirIs. IViaxUAy, VfxARlvB, A .
CASTLE A 'COOKE. ACENTS
v.- pox 1 111 11 ih tu tv im.ixM, i
NEW ZEAIANO INSURANCE COMPANY,
FIBI ABD MAinri rBsUBABCB.
atTAaiiaxarv ixx
CAPrTAU, a - k BJ
. tjt aU prnawl f aaiaaW fta ilftnilt
msautcc ttaii$T loss it nut
pttradia, SfaCa aai Ihxtfat lataraa
t iiiiftn 1 aat w-nfta i in an.
I4.M STRATRD PAPER8
Harpar'aTII. Xakl. I t w I. a I. n Panck
laalla- " Xaa.lt ' "lllti tr Ti-
Ill Srliaat.. .. ... I IWUaAaa III. Bltrtli
Cktaaap Carot I W CWftrtma Waaklj
n Baatal af Taa I At .Haatk n.wi .
-11 t r n y XXX IODIC ALB
Ft. SaAafea,. ... I 1 M Una Oftrwaal.
TaatA'i Cmapulaa ... IKIimrt .. .
r4i.tpoi4.t4 piritioaxrALa
Xaafetj Balaafta 1 la ttali Cferaufti.
a .t 1 j tit. m frwak ftfarlftr
laarftaaalft t'aki- .. A 01 1 jtwt. Zaitratftv
KXLtXMH'B PAPBK.
I I 4BVS T But.'!.!
CWAWifta Palo.
Chtaa. A4aaft.
S. T.Bfewrrw
a a .v
t Bi ik kw'l Afftfti Fa noanlata
Per R. O. Wylle!'
IV
x rt anvp
rtwiwk Prarftk.
1 1-1..' f aftftr
txxr
p YX a YWaakft.-. aaat
FrMkyv TYftfe
4.X
K
A
W MfJraM
SwaSfttaa
aaXXAXaaaa
1
P K T1M0RK OYSTFRS
iin
m
I R
.a
14 ft
14 a
AX)
. 4 at
I la
in
f 4
119
I M
I IX)
3
i m
lira
tat
1 at
1 a
I
OB
x
X)
a
UFA
lA
I X)
M
4 M

xml | txt