OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, June 28, 1876, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-06-28/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

t At Til K I I t
HAWAIIAN GAZETTE
MflrOTP TO HAWAIIAN fSOGKES
RF.XK Y M. TrniTNET.
Krport tkr Tlaaaaar-r Cata swill--.
. si. tV rail
rA XKW A D V B HTISKMBNT8L SHIPPING.
Nattil. Matting. lattilgl For San Francisco
Cheap as the Cheapest.
,1. XOTICKS.
i jr.
THK FINK ABKMtMaN BatlK
white4.4Contract&cood MARY BELLE ROBERTS
'PT I. f ORKY.
,jr mwrn m mrmm mm
ra Ae inxahlt 5s tn
mw y. Tine Ui iapa
d.tkr par mwrni rrcrr ante
kac twal aMMK to iK-k $1
V.VtS I.' TYtreaU E OAT
.:
i -itK - - . . . Una tV ravifs far Am riB wtkv pre-
7 v . . -. 'tv. 1 iev.-r.tT T-.- t- -arrT
'. :' : matj rfcvt w- :Vr. fasit vt :!-
' th.-.-' -vi.v-r t . :. ' 'i :. if.
(In VJaY tW AmimMt MMUfvih I St la. ! v
1 !TrW -rrw-. -CrrfifTthK- CVSTLKiV COOKE'S' -lL HmWO DISPATCH FOR THE ABOVE PORT
. j. - v m i mini :rM uhhi w m . u. ...
.V lM gVTJrHlKtll ".V tWV TVir JTt, . . . . . I
itaMj ktw. If lw, t. ,-Wi . ... I.. 1 I
;aer.. Tfe Apytvyrixiw Bill was r: fat
irtM,
.h.K til 1
if lakalaa. Bkaa, a.
mnmM MMi aB
-..I.'!.. iu ka
exncrarttiT imv'. a
- - - ' - -T M X - B I Br
. . r Srtf litac -,-.-.v.... a-i ,v.--vi to Iv
m Bene. TV Kftnw ,
L.BI. tavaa .Abb-mb- P"Jl!r n . -.-.
iff ens. m mm
r
It 4t
11 K OKFKt.T . V. c Mi
PACiFiC Mill STEAMSHIP COMPYS
Jure, lit
& XIT -
au t3l jvtmvca
KX ......
LATE ARRIVALS.
a v- dl.w ,. 1 1 . I., .i v
ttctt. mwIkv; tk Krt. tin tttm ' vtuck irtul liww lMera M peraMltqta
. biak is Is Hint m mmi oa i tW aftecwM, I "t Mo sk t c DEXIXS,
- - . - r r.:, -r fllKlllf tlT Or THK !
Australia , ml Now Zealand Line
I lm tfv IT a
I ttiW In cflfaw
Sn Francisco. New York and England
Caili( is Part f
Pi5 u4 V- '..n Tirkiacf.
: mm
Wrr vtw At muai rfatasttaca
be naw i.V Wl. a Uipr
mchk sX. Csr oiaacaaaaTarT
. -;fjt P. Dr:i,
-' it jk.-ii acaaaiaa
it of a Ktvacli of Ifca k. ,
ra. aa4 after Iw t- 0a Cm f lU, J.pemr 0. B b:m.j till in
wl aawcikr of a
rroui is Hawaiian
Downer's Kerosene Oil,
aSK Vv .- v.- . FROM ALSO.
thk iririnm i r i: n mi I r
C I TV OF SYDNEY!
now. MM wnrn.
WiUli.-.-- Honolulu,
Kandavu. Fiji, and Sydney. N.S. W.
iiHvttc tl Kn.t. wtlh (MitMnv' .i.v. . - ar
MVKUMVS. IMKT. H AIJ4KHH. an.l mmwAW
rT.
w .uim m mm m a. a
rwawlnT tha Mrt aar IflIM, .. at
r a aayifca M a ni aaal aaacoaa
nan oatt ua ia ajara at taw asm
kT-s FriiT-
j duiaa aai taatatU llaav. N. I aaJ 1 1 Maltvaki
C. 5 r--'. St!i, Sf m aa j Ratu.
aj;a nniariai aV" Tat;
u n - ' 5 .i t'
i r - y w :..it
1 -, . Lt aaaar utxnr a
WriaJan aw c ajr
a- p?r. taa aaaai
tan : ....
.
I ta
H - l :i I . i !ui . i. r . tioin f rcl I
' - Z " . Hirjw.u". 1141..; - ; ;,r MUTT
-.if. r " v !! .. . -. .'. h rj rvr,
aa lVrl. Smaf.. MaoUc. H.a Carsla.
CVaairn. Her Xai'a arJ 5ao lak
On or nbou: tho 23:h of Juni
Faa TYataM r ! raitKS?. an.l 1
lead tar I v.nauinallva atT ihr
kaaalalia IVnal
raiiaar .
.a.: iwr.
TV nto.airniiti'ai that ciaaaiftitiaa far
aiaal iaa. V vaam flV pvtuam ttmt aacali
; c :
Laaaaaaaaa araa
Baaac l ajaaaA
latfcaraa: tvio.
1 trc ri
V..
Kaajaaaaaaa.
i aftBS C ram.
Ttmk Man
7 j -:.--. :
mm ae!Mav: waa.
a a a.aax
rtxsTt vir a I.
nT iMBMai I
1 y.: t...- . :it ..ts. latea.
AH iaailaa far tiae aaiWi atnky casKld iv
VCC a raajali iiiiuay riaca laajailT wilt
ataaaa ta tV iTraatnl tV beat cjaalitr at
tV fewest Bnrfctl raaei.
TV Cwiiltit lets off taa aa3r (V item
rf fSJOT aaaa far tV Vat ia FK ISTi. TV
csa was tak widvac: ipjCatiTv- aaacrion.
fiaaa tV faaal Trtni ta aauuai.aj.1 Apritai-
..' I T af
:.i : r. ; :' w. :' .iu: i.Cirs
iv crawx ta lataMiilL a curat or to bar a
Nazr w ax itvt ilaj riae luant tax oat.
laetai aVaagWat Oat Kiajria arv art pajd
aaW tV liiaan i. last a tV fecal raal
aiaMS. It it a loot alip-Wi war of &.o
fesaVeta, Katat, fe avoae iaalinii ii f ratal.
T r-v" .-- ".' iv-' ; ! l: ttsmt- T "-; 1 .-.- -- 1 Tnlll tllllaV
aattiai tar KawaaatSM gtaafcairr m.U tv(.ct. : rr w ... s. . .,.. .
TW rnwu na rat trW at Ssw Caarrk, i -f '-- i Blattiag.
awrt. - tt t;a.!j ttnlo ta onratai r Surrt . Watdaf, Mttaliv Paiat.
, j"!.!"??- Saa. Wtit, Ea. Er,.,. P.T.
ail aaaa la ttinhw. aaaai c v V 1 1 - .
k tt H Xajcvtr aaal lac rVtaax. 4aaatat l 4 '"V Aatartaaaai af Ckiaaaia. Oniaani. Cliapar.
mJoata at lar rr n'mv. Ml !-j lae a. ' Saa. rrtia a Haw. e.
ST ta lav iaitaU."- Ta mpuajaw aiJ lt ! a ...... . . . aa
tw . aa aidsau. Utatai. aJ at L""-- y .. it.
raa-ai t Ifcoir laVan. A a.i.a .f .: p.-, : Prrirr Jar.
Ta fN cw-.-t avrtaocat y Ik par.: ia sprit- I , . (.
tax. fe guaw.aaay. paitjis?. aataaotdcjr, aaal I
. Per Jane A. Falkinburg,
cttT wtt; - T-;, otar mm
anaaaa aa a rartt larrrti j lrJt ta atcaa la aatiaa. I I J : IV. tiaa,
tV wo aVtaratrat alsh Ik aa. A arit j p,!a, BraaJ
Mat ana eaakU aat ca Itawasa Ikcir v.cs:nc
CW, wSti'aaar. aawaakv- a . i . A ISO, On hand.
pratMatae txtnewe. U akaca Ike Uarkittoa aa,j. , ,a
an- cai. I twraa. Eatfn taavt M, aai Clipr. Pl. an,
ajBt Tk aonti aa faxvr work apnaal tarlor aa. ex- j CMlaranr,. Han l!.j. CaaaJ Bimn,
ark tC fe ata1 af lt ft. W aar- Caa tatra. Srytaai aaa Saaktt. I .
ba atarll tr!atia JTikaa woaaal aB tsT m ! C1 !tiU Ctl Saika. J la i fekk
. Matrr wwattaa ta Uow. aaal a ntt tkta nlka. j Filat t ia Saaara. Flat aaa a tumm4. t ltj tm.
Tall BM aat Um aJ ataiktf aravata aat Ik aaar uf I . .. .
. la wikaa prrkkr, kvr feint ta riraatc E LAK0E aStTW OP
aat ar Ik Htaaiaaa raer, caa i aa a -- CL.iril l n ... -
- - inelfiiardiTare.Saod'ery.PajniSfSOils
tan oarat:-. ooaBaa.ua! taat tailltttVa ta ttrrj
ii. n tcnni . ra
PACiFiC Mill STEAMSHIP CfliPTS
SAN FRANCISCO,
Australia ami Now Zeatand Lin
IB Hi
To Let.
Til K rRKHrat-! OW
Tiir m'UM.iii srr.twsiiit
CITY OF SflN FRANCISCO !
tDlLL I'MavuwIrr.
WILL LEAVE HCNOLULU FOR SIR FRJftCISCO
On or about July IS.
for rr.atkt axal raaaaa. or an. fartar tnftraaaU.m. cjtaT
I'l ..- i- II. lit. l..t A . f
Real Estate for Sale.
Hm.irr ii.i. n Ki t' tut Lax trri
Lnuni rcltot.
: I aajtaaattt.
sr. r At
C.-aa'.Uf
LVKW APiVKItTISl
: -. -a .
7 : 0
. j! : J -. ..
7 ft 7 ! i
raws iVreircra oelr br
c ('.
j'.rs ;
taj Ike brr be
ttt aaawa tVr are pr;w
af tVcaqca. TV
atatVatkl
aa. aa ".. tk 1111 1 11 laaia katukj faaa" , ataCTaaaa. J
aaT aaSwa ttna r'aaaa i maai ajaaf fi aaai n in ' ' :
Bkk aaiaa: Irjik I ' I i I tat till i I aiS aaKaaav.
i-i
- at : tire i r i
taty ana-. Tkarn
- - u-r; : -
aa. ff. . in a pi an
MISS IDA BONIFON
WONDERFUL
ENTER pINfflEHT
Royal Hawaiian Theatre,
WEDHESDAT I SATURDAY
ETE2ll2ttatk laim 1 wml Jar lac
taa wktck oonaaai - v aja a aa ar kaaapa aT
frttrratcaa. .
Programme-Part I
f.i rrriA.x egg,
EGPPTIAX JilSER,
THE TIT - P"LE
THE WISES OFMTSTKRT.
tj rr-; ir
SiLVEB CIRCLES aW IflLLlOX
t.la.a-xl. 0ta. Itltltl. Ac..
ASD
V Large of oihrr (Ms,
VHICII PB
Sold tt ItOW XI. fit OS
BT
CASTLE & COOKE.
it: 3 at
1 I i : POXJXtTilY
FOB KOLOA OTHER PORTS ON KAUAI
TUK IH-llONKH
Iv V I Vila E !
ttlBI.IVtt. W I.TFK.
ill aar. rvtuttr daaahh fat KuatL aa mbart. ur.nl
Ihr.lift nouv. aa rrrajai ana Paawt.rT. ut.n at tk
LOteT sin.-
BOLI.KS a Otk. Ar-nta.
P. Tak Tiaa I aaa jaol kn tlaaraawklr nrpairad.
rl wppmi. an! pnt in lit prf. rl oraVr. I s
TIME TART iE
To Let, Lease or for Sale.
a BKkaata am.K TCXata 4 t atTU.
IKXT tan...-
Sovoa-avl XSaai lcUux Xiota.
rW partkatUr. appiT t
To Let,
lnp. diniric n-.;
CtOlabtrtJ t-ltMBti tat OO ftTM aVaaa'T. feaajBaaaaawf a-ajj if M tn aj
motm in t-mrf tkmr. kltto twaal pautuv iiiajnili4. MM
wm aaamn.ui niIMui. - baiMaw atxl raakaaaaa. aatraaja
uoaa. MKblr. tltwl ail. c. la artar. Afpij tm
Ana 10 tat if j at. wood.
AU'HJ th. .nitar. aaal ar,a,aii. - ' Mai. mmm
ur I laaaaa. -kit. UMi. Nubnaam. aarraaaT naap aaar naaa
J aiabi. and oarrkat aaaa..
ta IT I T t ITn k -
tmilllM. : t : i JiA.krLR.
To Let.
mr. km i i i uwiar. LtTrt.t
t'l PIKIi
. attaauVa) ha III laawk)
r.t r-aaar. aaai klu a
For Rent.
a. Lttci.T ax, i run
Ljakrr. tuat.t at tra gar aar af Paaara
M l!ono.u:u I
r It.waJ
-UDo
K a
A
Desirable House Lots for Sale.
M 1111 U. I WPloa II,. Kl l.kok till k
BRED BY M. EYRE, Jr.,
Napa. California.
luc-;zi: Tishttv ui:ii.uit.
spva.r ta.
Oa all WtoJ.
at i X. aB tft;
trpi 15. Mtraa
Kaaalka tvfbl
Xu.v Ba. a
akjia arkt k aJr, iitaia
tlrrult of llawall
-r will In,. hr wharf i
r at I p. a. Oa down
LaaluaJa bafarr 1 . M . aaVkadfaatai
a pr a.l lr on ap fcrtp. pan tr. . halbn
An rkaiar. from th apabl. all Trrr
ail u
For Sale or For Lease
k II a mm.., mi rraJE. pitiaitr
loratM. with trar-Ira. A.. fBAatat aarlwr. ikr.a
atfaaaaa, two rtnarat. tbaaa faaaa, Mkrkaa aBf
a- N I r. Ill r.r f.taansr Unnrj. -a
Tirkrl. Ml I he otl.rr null.
ar aakr. Ural
r;a r-t.
kj. Soi ;
tt or Par
aaal ft laTaktBaM Clrralar. a- i pv lau. u
M. EYrtE. Napa. Cal.
GRAINS OF EICE ,tV
Fri2k: JIj:t Da- an Demand.
BAT" Anffrt will h nalr t ka. ih Suam.r mrb
Rooolala aa 15. eranioc of tk. aaaa. 4a. ia. tra.. M.ni
SAMI'KI. n. WILDER. AgBBt.
CKV wlikWIMar A Co.. eora.rof lm k laain niiiili
Notice.
Entrtan rttuarctt rjaaj.. nta rru
1 powr aaal autaorur ta traawrt aB awaaaaaa tW aa
a nor nam., aixtr powr .f , li I aa, .
Ilooolniu. ins. 2m, 17. aB n
Notice.
h i is hi it. i in
t l i : . T . . v i ;
twaBBBa bb
Tt- - t
a taaaapaa 1 ak BarBBk aprckmaB
ni...l.ffll I I ,1 f r- - r. . F-na.ininn. .
U arA I Ln L ilt rUtt riflfl hriSBL SLU 1
, - -
' . .to
and mi
tatr.B It
-n In ta. ? '
P2."t II.
ar &A a X kjllialfclil I
: : - t f.tr a ktra .
tTarx-mtt krnaal Jadtritl tTr
.a.. I Jaa.1ma.l ti. .;. k tV aTkBTattl af tV
taut,. Kan
taa laaant Aaaa Ba aaal mart . t
aaa. A. f Aaal Juir taaaCam.a
PARLOR ilACiC!!
ad aw-javcr tk aa fkakxr Aaaraai aaa.
taaB aaawkrajaw ikkt aatiiiitaaaiak Ordrri
caj ti a hrft l rjaat adVa. US tm
C. Brewer A. Co. -Agents.
SiiS V- rkaadl nirj Sloraar Krrr W :
Uimr: ra.k cjraar aada aB rklaaiat. kr tki liaa.
MM C. tRIWKAkCO.
Notice.
Ml ilr 1.1 M . I.M.I M.CR
T-iTt 1i t
.ft J. : i '
rtr aatr. Sr:.
t-art ti
.T -.. I ?-7n:
aien it raAni toa Tfea itBaitaf tV frBaktce QtatMrrrr it tV
t s-: ' ...: ct.: : :. - : t: :. .. ti f i'.t-
Mkw. lit aar-4Bcrfa!iaprB ' i SI ) D SIGHT !-!
aasitria toWrmat tawaraftt, Bat saavdaa atrirre ia otaaaanaar j t
rcr to BiaaitmiL V abaac of tnaraien, wtucrn aiaBan to be MISS IDA BOKTFOX.
. - , T J malar 1 1
wV wi caaatract ' ' iiiil tV tTeBjAiar of iV Bablic BkoBi ll2"S C'.Z 'ull-T 3 fl'Tj SHj oiuf .
Sbbt strnor tor an "V' - an nam law. Ataia, ob i prices or act ssicr
a.,v.BTn" ' ? r:. BOSTON AND HONOLULU PACKET LINE'
II it a vri rt a.
Fine Manila Cigars!
sew isreicc or very si pi biob
tfttffiy. pmt y ttt fcwaiLt of m .farti. Jast nrcetrH
i froo XaktaWt. Fmt bk bj
r BOLXXSdtCO
Tallow Containers.
r n - . 1
taNit Cm lm i $9mv Kkpt--
NarfMEr ataft avWOBMaV. dtmattaaVT. V 111 f KattMMjAar- tmHT
aV aVflrVBraVMaaaft - lTaaa. trVC tJaaCtakJT . 1taf4BSaa. Vl4 VaadaV . ' aaaau
Tki ka ka. VaaaaBBBl k Baaat aaca
aaataaaBh. ataafar. BBBaaBaL. L. Ataa m
11 - aa pa, 1. 1 jf aaajoakatT
ra s . -.. .
Ibb Caar am. baak k- Caaajotaal
awk af aaraaaarAaar. ka aajsai .f aaana. i jaai ''Banal
a-karaarkar. to CBaMt
Ta. Awaj taiaaiiitnl . k. Caaaaaaaat to ,
tacrwa . aaaa. Bi I T I lit tar ' r ' taaarBlBl
L Akaar r Laaa.i
tar Xatatv - - r a -: i; . t;
agatoj BBtaaaa. faa. aat raa&c. aadat raatr.
. - ; - : r.r: WaJker Pawai n: ay k aWBkA at
rrrT kanaf. aaal BI BtllliaFia il Midi fi.1 " 31 - aa- carhap- aaaj Br ajada a taaim aaaa. M., Ol) ' tsoLI f ' TIERCEk,
ct BBI Ba M aajrrftaaaar .j - t - . t
T afltltBkiraaj aa Bi aiaaaa a u l l
aTBajrwajrkBraat a 1 1 1 tkeltan. Wat aw taaaaaa miij BiiiBBaa,s waa- , MMB IIL U!l Bill IU II
w 1 w n n w iiuiiuiinnnu
C. Brewer a Co. -Agents.
, i aafcl, , i ara.au I , caa .l.ai, b.
I Baka rwiaraaad,kiiatii -niil. An.. Wo.i, Bwaaaat
; tkr Bailkaalka U .Nr. Vdljrd. kVot.-a. Mar York aad
I kr Kaalrra Porta. dEfCaak AdTam.aada.
iil-tj c nta n i co.
CATTLE FOR SALE?
Tiir i ir.Rsii.:i o f ,.b.s hiu
Uaa-Oi . to WbU ftaVlla
r:flarrfeiif- f witr
U'Ll'. VMundT rr
L TMJMililT, Trim Bjulill Mtof LMttol
iVaTVaaaMaVI BT T I
Ml KrptikC.
'.tyta-J
aT
V
H a
XB tsr M tor MM Vr C CT" . BBr anaajta taa raaaaat ia- .
a:- .; V .- ,a a-T .- -- i "7 "-i -c-.!
For .rile !
li O Ala Ml Kl r
aauaOaaa fork,
Ckaadaadliraar aatrpar For raar hr
a- W. FiEBVX A Oa.
a A mm m v I tm a a at a a -b
fe fcjBf-toik. ::,J : -: H re S !t il is Si '
V LA A 11 AX u uuui; i
From Hongkong Direct.
nSE CBTTitn MATTIX'S.
tk LE ta. brrd of
CATTLE KNOWN AS THE SUMNER HERO
Aad now raBttaiac mi tW mmmA of Oom-it aod Hamner In
lkVras,-ftat and KtV-j K f iaoco itvbj.
Tl lml It in a gr47Lmwr 4 faV mUl fctlf It for
UaXBttH. AMd rMMaSt f MW aVthit, OT
SatA 9Mi I year to I years otVL
rr; rws tuad utff.
t H9 ( Ski TATA
For atnsi ufSdtfe Appiy fv
ALEX J. f tRTWRIOFrr.
a Attora in fitvrrt 6r Jooa Momttar.
nd. TVrt Is i W
CaMTat.
aU ijr
Postage Stamps.
aytmt TatiCT klBUnttSMAU
o (.pr raJ
OkBA K. BTa
r. ri. Boa .
f aakfe. TV s CUARDIAN'S SALE!
- - - ' .... - - -
tv r...., ta katav tv Jrst ,! r,t valuable leal estate
tot aka. am i tka taakt 'aHj. wifl akw BBgfe to V fVrtTkL
Pa. Bt k"r. vate. senrkae at tV fevtat cstc TV aabaaiT of
i.'.u -.-rr-. '. : - ::
eat of it fax tV acts t
tie a fine data
aba: at asett- -
EZCELLZXT INVESTMENT :
trkBBto t
Ob Tatadar. tV 2Kb, tV Pcfl Tax was H"
nnaiiriiiB aad a MR to nrpcal it ! Zkaaajti
V "' : ------- -a. .: .- .. . 5-t .
" wiijaar -TWvK Jji :-jir-a.x1 r Ua, : . i,:avero
. ;-:irt :t tt--iit -.- - .- . . -. . ; ... .t-
mtU. af Ha Mr Tiai.l.a'i aa ,. a 1 I W "
- : - i-i I Iki Wi2b tV Tie kaSTk!
Ito-T trrTL"- " : WA-.-togia..trfafeirf "aTak.
Kaa-aea ar-; Ka , . - : ..-... .: L-. TV Ceatsi&c wUm"llt;
Tib BEt I1MBKTEB BT H
- j.3tTm. aaaraBaai aa fascaajr X
BaBcaaaaBL Bad AJrxaar B. Ba.raM
-u. idtrr f : a ' SaaaSBBBI
ttlkUll lk
JUST RECEIVED
EX
HAW'N.BRIC'POMARE,'
FPJjk
MEW goods:
RECEl I' ED By LATE ARM VALS,
A LA R i K M CP PL K OP
Amrrirao and Eo'hh Books
OFFICS rTAIIoSEKT Aa.. A.. Aa.
ttbl:
i -u-1 kaat
CHOICE OOLONG TEA, partureBay. r, .......
A Cargo of First-Class Steam
COAL!
BASKET TEA.
- Htjrmuaa rma Latwr aaal BM I
Esraaopaa of an St rl.
tkj k- B
Oral aaa
mLmmmmmx ?'tii' AtrtB. wtr 1 jaaili a to abtaia Bad prraeat s. writtBt
Tantas. awar. laBat trilBBW to (Jl 1 II tBBIlM." j tfimimm mm tV tni li tabBirtli i to tVay.
ftr "BRttAfel ar rttaaT ' fht TTirfwallij Ibi IwnHj 1 i'limil Hi '
Tka brat i
tat. tkarB.B, .rra.waBd.a- toBB&rt etmeraSr arriJ at tV
tlT k: W tT. wl .- f. f.- .1 Xt- - .r- - -.-a Ww rr.rr . r.-
f-a-ataat. a f"" by tVSirn laiat, tV cra rVsi as a grkB was to a Batrte wVa
r " BBtt 1 i,i,Mi cms were iifliimillt at IV re-
a: Trt. ttt a r n rf aarfA V -atixe 4tt(kV. I, tact
irz- ". . rt laaii .. ............. . . t.' a jc-jt:
Jvail. it Kiiai iba: tlrjri a
- .1 ! ia Ltts Is Sail Pi-.rrhi-. r-.
1PFLT TO
F.T. LENEMAN A Co.
an it
iarr-. r-irc of taad " atBAabfe fee
toiirs- r to tire j
I
Ca
it ii rt.:atf tt :w -c.-.-.ii i;
tJiii "n aitik3t aaai wia "rc to
.-- - : .
a st e iktiwlacaj to pre 1 -:.
Caak kt. CDOKX. la rill ur
COTTON DUCK.
ur Mairtn f .tf.
t tT 5ir Vta .-wKri pr C rrata
r tr pM OUBa A CO.
TVtrc ar fr: tiai.'r bc cee
- "- t: tit ti i.-- 7 t: a ,: -t .-. . . -.c -r
: . - - A r!Ell3IriS.t wrnaBBBTBi to
fkCt
tie
PraaaAa a. laaaaa Aajaaal ftraa aTr 1 ,.r jar-
aa t r r ,1" I feBBE Bll 111 I "I
to cafce aTEr--. u: :
Osrwi Lasu. ibeift irsir S a:t xie bif insarj t At k-Tras
tVrWoble f tVeBt. tVy, Ttojtwfa -1 hpato
aVBW 1 mmWC Jfc a1l - - I IM SHaV
as w VaaiiAAMatocaB aaairaw. ti a. v V. ra-trj :--..
bbb fcdtfu BtaauBB bubJb, istor af Foretzw AaAzxt tatAs ia far w of tV
-ttu-. z
ETItEDPII . BELLE IOBEEI4
to : eocAJed a co.
fctiiliil bants Aaktae tV unaffiwi. b f
to V afcuil will
iai-T-Ifal ci PI
Cat Hay.
ST CALJFOCSIA all HAT Fa fiafi lr
sat bollss a co
.Ti . 3 l 1 A , , , 16 4
rt"a Cn&rrr aad TtfiTrar.
Lacquer Ware, Ivory Ware,
CAXFHOB TBTTSKS.
G RaflB C1OTH. I.
SILKS, FANS. rrom Lo?on Direct !
The Hawaiian Archipelago
laaiaa XBa FtrrCrarkrra
B MI IMBU I.l 111 Kit.
GINGER AND CHOW-CHOW - "
saaenrrtar :uxrra.xta arm
nutCUM. c afcc rjrifinil EagrtTings,
fob bale bt and a Lar?e Kap of the
Crater of HaleAktls,
.lllll BBS S.
SCRAP and POSTAGE STAMP ALBIUS,
HUrvtcrjpr md WmtanrB J'i
Lrtur (tlpa
O'aa ktat and latn Tiaiaakt 1 la Ii
Ckak Wood aad mil OBkat lnkaat j.
Ik. Waliata, Tiim aad Baaa.
pipier iiche 113 Kmco nvmm
PaM aad araara rd run.
Latter Orpr ka., aad MraMNa -Tkarkat taaw.
Ctoaa Mas. ComkKMa. Crtoca I
CkCifena-i Aipfaatet Biorta.
Eye GHasse3. Rea'TingCJlas-es.
T'rVA
BB aad Wood Tr r lkpatka
tirml Paas-OSIott-a. frirrt bA ataar aa
Crraul aaa rJkaaaad rato.r.
IoT Fap Krrrra and Fxaaura,
lok Eatrartrra aaJ poaac.
kHmacopaa. Wood and ktaakai BaBii
This trarfc raalrlaa lb i
tItM AcBcrl,
E W PIANOS. Superior Oregon Sugar Cured Hams !
Tare text n tbalb
THALBEHG FIAliOS.
aicjf Ruseind from Sue Tort,
A3 1. F&E SALE 1Y
B- " -fl.'TTCY.
A.itoBB.B,Mnr.rM(MkB CASTLE COOKE.
ain.B iraii afr I- i at a
Extra Corned Beef!
(ia DBA Packages),
aaecari scat tost TrfBsT J. A. FalkJakauw.
FOB SALE BT
Ilea at Hawaiian Hr-mtrj Ikal Ba.
er kera pafcllaked. aat
BkaaM fcc la rj
Bu i Llbrarj.
TLvote WiitiBfT a Copj tiioaid order Bt once
Price Four X3olIaax-a.
ttt I'M Imim Ij H. tt. WH1TSF.T
a. WRITIHG OESIS. A FIRE ASSORTIEIT
California Beef in Bond.
BM Fit KO
Saw mm kr
B.' BELLE BOXKBTB
,'BBj k.y,.Li--, A I'j
AaT All OCSrTt ,iaBBJ BBsB TM
- Bl- BMtTItT
Just Received '
aCB B ABK I i n I K. rBlt BT
At lar luTaaaaaatrtoBBtrarALRIBB,
Ekbbaek't Ptiou tad faint Oilt!
M- aOCLBB A CO
B
Oregon 8almon.
BBT ft I I LIT t.
aoiLXB Afro

xml | txt