OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, July 19, 1876, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-07-19/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

?:r : warn
SAVE TINE AND EXPENSE !
?:?T r-'S. OR FAST HOLE DIG6IR !
SIA T1
.--
C- M
HAWAIIAN GAZETTE -S5S5S5&S?SSSS "
Chdap as .a Cheapest,
aMBrx-msi'
tWwCMtt: tfc Mit art. Mxt.
if.. - ; . v :-. TKWII end. iw c -
White4-4 Contract ACood
Aai.av Tli r- aial a.aad at .AT.
' Til
We also Offer For Sale,
r. Ejwif asp unn as
H K R M. WHITXKV.
rk-.- :.-- ! .!,
WILDER CO.,
Importers and Dealers in
LUMBER
I PIOPEAS COJJLSSPOKSEaCS. XO-23 ti?tV
. ..- .-. .-: i
. ., r . j-1 , . mm M M
I W larva, mmt muni ears rasater tk
ikv-cHullttrtttrf Ik aalrr nh'l
e-.Tiaii t a stank i kmlxn;i-l
sa.MV-s'd tmi Alto ak BVt I
.... osa
a.s and r..
"-,. M .-i
aV.tS iTT I Ssst to tte kB
ttHMHkMI SB M -r MM
AGRICULTURAL IMPLEMENTS
Sf Ma ' KK . ere ; tin laird
mli satroc ta ' Mnitn Wtt -aa. tu I
mint ! rMa r i);gm); peg-. " I lwrd !
aa i i .ha -in Sy- ate tate ua( r' btoi t. x t u j
, " i ' i - . - a a MHWi Si. .ia..!
ImImM. kvsr . ittrt as Jj4 ' thWp ei .korlj
M - tte t r- as aa iosatkeat taiSi or - ware we. u4 tat W a aat ad
- - fi - , j; j AM ' -' IMi I M'i
Ttm W Inn tnrroni HiaM ;v la ChnMM ti
Ink . V
StrtiSB: CAsTI.K&- COOKKsi!
1?
H.HACKFELD I CO.
WTt
FOE SALE!
raw? roLLowm
!
. MM M
taB8 FneHBg si
Limps. Laateras. Gwudlier5. and Oils.
CUTL I : it !
Se"e snci Twines. F.srt HooKsard Lines
. . . . - - -
MWf J JM 1M WWt Jl .
; .., Downer's Kerosene Oil
Asrcni for the iuTiii ( -nl Paint (o.
PAIXT IS MIJEP LEAPT Ff'R rS
A MTai tr,nf -t -1- -in
. ... . . . -i . .
' tXuv 0k thai
laagfam Unqiiimt mjr oat u ar
t. awt la aataMir,
aeni lam. w
ti .ic at tt lata all wlalli
: J ' ; j- !! i-z
Ait Man av4fe. Tsxr K,
nior M vr nr ca aafc-
; ti tevr-t; or, tt
LATE ARRIVALS.
PROM
San Francisco. New York and England
Cati ia Fart t
IOSKKU; UKMMS.
ra 4 M-ia Twliaft.
A m xVf.f B: Drill.
ria M4 Wku, Flaat.
I'aVWa,) C'ta.
rsvwW uj- 0a . ft :V- Sy-r . . Bi,a.-aJ Cotlont.
.-v an i ;
lean rtatMtl
BUILDING MATERIALS ! "
r JUST RECEIVED,
ALL DESCRIPTION 9 :p(T ;nv.,!;m ig ,
HTl A
M. KKKMAMX. VAnS.
rtr'rst Sranllins. Hoards! ju8t Arrived from
Planks. Battens, Pickets !
i la. x 4, Ul, .J la. fr
Fencing!
Laths, Ac. WHITE COTTOWS,
i :iwooi
Bremen.
FANCY PRINTS.
j!NK IT,'-. ClIOCnUTI AMD wam
oRorxn rr.txrs. mvslixs.
a laM m!mi vrv. aid aaafi ttUt far
nrfc. Wa laaaMra ,. . trf rvs , ami
a lm M TvctX X ana M
SaaCiB(. BrJ. Pl.ak.
Batta 1x5. Il4. l-j3. aai 1-JiI
F R.'Ujh ..( F.ar.T,
S.r:. i i:..r.ini Plaak. Ml Ska
ll.rr.xk,. L CWlk. Jk II la, A M la. B
HtJ II M la.
Turk, Rfd. Srona 0 tio aaj Drill.
B!u ('..it.. Drill. Thalac. Waary
Cmi Shiin(. 79. . M. IM ta.
Xaail. Xia(, WaiwarW CtMa.
T.-tJ ?jr.fv.. M -.' r. II 0.r-.N.
. rr a (i
r.i.u. u.-rtMi tnn. ait 19 k i Jtx. T'j. v .
--.it f.-:-.i:i.iii' . ... $:4. OIairr. H r '', I Js.- tuk.
k v, , v ., . r. , t vwi ,t , 3iMIBt WiHafiroaa la Mara, itiwalry laat ( -
- : N ... i , - r lltam J ! . . T T..-. la Hi
aaaa aaaa i Irleava. aac la aacvt vacW tkat rtjt vtvi.i xt . W r
SL amani ; la a atttMaatag frawa. H tfab alt M aor- . ,
rilW a ts arna jtaatna.:. avvUn. t.t tMMr arara m
vroxi Bvvrvy. also.
(UkIn aa4 Plaauti.a II-, Ra, I aa4 1 : Mtl
0. 5. rl. i..rl. SaaaaaaaJ Rim.
aaaAta..u.i--.ia!irS4a .irii.rr CLAPBOARDS, LATilCE. Black and Colored Merinos.
RUSTIC SIDING.
.JaaTlarj Uw R'a K S 1 vi- ck 1 ! !:
t . . nJ. TWt ur iTMa. Pu. R IliJ. Saa Cnl. S.ai
rar.
Rk C'hoarf. 10 I'atiaa ('lata.
Barra. ia all in : 1 ia..
IMPROVED FARMING TOOLS AND MACHINERY!
aai KITkTt I LAI
Solicit Orders tor any Class of Goods in Cur Line !
i.i a m ataaat n ml m aaa Iv-tx a atu Krasr T a4MtX
DiLLiNCHAM & Co.,
C. BREWER CO.
OFFEE FOE SALE
IT UH OMIii FROM S3STH!
JUST RECEIVED
And For Sale bT
T. LENEHAN&00.
ERCHAKDISE !
I in.
Cumber. and Coal in Casks
FIICI T3i BEST QUALITY
' -I ir S- 5
I Baaat INaar far Saar iff Wi.
Flaaaaa. aaaa. Jaar OtfOar.
I"aa"a Tea Oaf.
Yellow Pme Well Seasoned
ex mm' t 'ceoer:
m Machinerr.
sr .it. ik hill, fmnrtt :
tHia wmy rcrnmrc am.
i ;ni
mi STLLI CLAUTILU.
avari Mk UXSW
TV - H 14--- 4
I) R Y GOODS!
Cf Various Descriptions.
. : : if...- j . .- '..J- K
i .ec .. - . . ; isfCiao la
no a MSanaM a,
a a aani I a lafcr afiata aaa t . aatw wSicI
. .... v.. . .'- .1- 'iO
'. a : . . tt.v; 3M -1 1 : ct
arajbaras VaCrr arttw, He Liifiac k aaaaaa
iTJ-i : l i t. .. i-.-: - I".
ktaaav aai an . aakaaH w trttt aata
.i i..- ':!: . i. i-. v-aoJi.t
aarihu Itrri maaawc anrr en I aril. Ila-ata-sj
. , . .i .i .- . U i-'vStrx r-.-
mr t ax f iSi
ttX.tr tkaiitltlMVrilkafaWMi
.:-. a; i i-J i- :i pus-. ll5 raafr4
Ca av arfeA aaa. Tag iaaalr iaiilanfaaliiiu.
i . .. -. u.: -y i ;. - :: t :.i.
jumt tt lurfcniw a italic at. aa4 aarta araa
i"i.aaL,. arac tliatt &a aaek a plac. Ta ulaiam
t"aaiat aRaa aa aa.uai a&aaaa atiaaalrf oc prl
ifivc aoatr aar aatk mqt4I a aaot maltatt f dU
tea fcwraiaaj. I caaM cii laaaara laa aaaaatfaa aaay t tt '
tt wtet m txyaaaraor fia gfirat Rjjaaaa aaaa acaa- B7
ia: ir. l mr f T-jaraaar Mtm. Or tu r, as I aaa
ataflj aa latr ia ate aqr ta&nr. I aw t1,iaV '
- . '. hi ; .j:si.;i.a, J
. ; : . :..-i:.;... iaa!
Vara aa nai a tar aaa a we ted t tara a ear- tt
aaraa eatta tte fel terea of tte atea aajtr aa j
a : i .. i v: ru-..:. ;p:ft a. A gi,
ace.af i itoanajf te- nB.aiaOaiiii j, till ii tin A tte
"a . - . . t- - t-; L?5 i . : i t.rs:
: -- ; - - - .- J-. j . "
Atejaa trarji u at-rm t-;w, j.-:. , aaa
AKrr aa cut artaa tiar u aaa w aa nwaW I 1
tok aaa at inRinrj ai tte aaaiLifaleaaaJai aai !
fcaTu Hall, ir n. mi i In naal jay lata tin T r I
aateraaaataiaafac.a tte raaca t ite rica'
. - - .;;-.:' .i . i: i tj
Sort. I M aat nfrtte Mra. It gar? ca aater- j
teacaacnak aC lil.aa aiarft. aati a aai a aft ra
aaaar ttatea tt .ari ! ia. aai attertara ttfaaga
mtt M c-j r lJ : Iiak i MR axj- ,
a acal aaratT aaa a tte ttrry aaaa te ttealanc taw
-: i : . k : -.it: -:s t...-'i -.i t;i
aurfifj . aa.a BWh ilnaaaa ta Lraiiiaarf
Wt tel M :-n; SM itm atrfc, or o. oar
ial. Sa. ScraV an4 Ttnul Braa,,
SaVBaat Irvar. M.-a' Bl.rVmj.
matt tea aarMcanat acBeaa r. al Krarf. Ik ; 0r ftartt. Waiiia(. Jlaullh Paiat.
arrr. I cM aac arte attC la aa aM; H : Saa Wbir Xia. Eolrta Dr . Pau.
laAiaa:" "OS " 'ir f ". Coajmos. Cliprr.
?t at taa! P i eaa. Prrata, Jt 11 j. Ac.
T.k:, C"i" I laara,. Kir.u wwk.. A.
A ta a,Ma f th. htt: Pairai OIjm Prnarri.g Jar,
ALSO
Per Jane A. Faikinburg,
Otafaa Dtial Aaelai. Orrrua llaa,
Praia St'i. I aai 3 la. tta,.
Pilot Brrai.
Also, on hand,
Para. Eal J asJ M. aaj (3aaaac PU-aa,
Caltiatr. U.rr Uoa,. Caa.l Barroa,.
Caa Itatraa. Sovtha, aai Saailb,. Ar.
Oal Xatl SJ t Oal 5f it, iu! iarh.
Fu R'aai $aar. Pl.t aai k u.J. 1 1 II ia.
a large usoarxKBt or
TIMBER FOR SHIP USE
fill to llll
Clear Nor'West. for Planter a Use
EASTEBH WHITE PIHE.
California and Eastern Doors, all sizes
SASH, all u : BLIND, all nil. ;
WHITE LEAD and ZINC I
PAIVT OIL A HALL PAI5IT 111. If.
Palt.r aai Varai,h.
OUm. No. txl I.i S.
Bedford Cords,
Taiiiai (.mari aai Sit.,
Bl.uk L..i.uS. Plat Pa..
Coltna aai Liaa Tkraai. akira, klatk aai
kruwa. aanrti aaojkm.
Wb A Broaa Catloa Taikak T.. A.
SUjK FOUIiARD9
Liaa aai Coii.a llaaJkmkaC.. akir aai
T.M. CTlttl, M,o . S'k..
Lai' Stattttaa. anurlai.
IU l, .:: Broaa Ctoa
Waltrpruof aai Flaaatl kirt.
WOOKK shawls
Blaak La Sktalr. Silk l'ak.-i:.t.
PlaiJa. Park,. M.-.kr Jakt.
Wall Paper and Border flannel sacks and pants,
VERY LOW !
Brown Cotl.a,
Iroa ini Tinaal Tick,.
Paint ani U'hitak DruiSn.
Shelf Hardware. Sadd'ery, Paints DHs mm m x.mf m
t.l.i.-SiU. lOili. l-jtld, Ac.
..... AM'
A large Asst. of other Goods.
r oe tlilu It
i aada from Ger
WHICH WILL EE
Sold At XaO-vtr Rates
BT
For Plantation or any Oik.r I n.
Lock,.
Bull, ani Hinfta,
BoiTi. Scrrw,.
Hook, aai Era,, Ac.
CASTLE A COOKE.
:.. j: .j.: Tju-i m- r ;!L AS Sm
aai tte siat aaltt. ija j
arm to mt it tab rteira, HUNT'S REMEDY.
j ztatfal f
I oiaac. rxc
TP ICICDY VIS llIGIll.LT PRr
S " K I B 1 D br ma Mi-3t pferarui far a caa, of
Drafar la Mta. Raaf. rtetRT. Aoka H.u f4bowtts,
rf a Kcixt aad pJ.ii -v- aaait. wa rcrvl vita a aaddca
atrarit of pw Jrucar aMrk in a Urn dr iSmktl
aa ua. Tte araaaair raaaaaat. ona .i pr.irr.i
ia rattier
rr I aii
. j. sa -y s:--.inj Jit -t
, as4 Attu tie haiti.ataa; of
:ac Ant. m attk la Rkii.r.
rr (bi I ax to fre in tte nrfiua
s BT a I, aai o rtry terroaT
irratri can try trm arparaita
Mt two Utter bona ri-rer.
at 4vi, as4 no 1 aai ia ticaeTm
I artt azaia. r. C-
I in pararal aaa I
UK ORS.
Casks of ECC COAL!
Ca. Hr-i"
Blai.ri Laa
-tri art ates are rrattti
. : Jl -i . i"..c
INFLATION.
rf.! r H. wa .ccrrlr onahl to itr duan la ked. aad
aaa rartrA M naaafa niitat acd dar In a wtit- potiur.
rara aaaataf tklaan nadaaal aata br taaathrirror th
j tarjaaaaa aoadtd a, ta ami " tttr att "W la
aa It vaa anaat car, aaa la arArr ta Injur tnia ii vas
htcrtcl to ta raaaft af Mt. Baal at prorata aai cat- I af HOLMES or SHII. a pn-T,ntlT or in r.ea(a or m
. : ::. : . a a-: . i wii . a t aaaYaa. . r
or Zinc. 1313m) OAttTLE CXXlalE.
IN V I IjS!
Salt in Quantities to Suit.
JUST ARRIVED, FROM ENGLAND.
PER KAMOi !
WHITE ENAMEL PAINT
mil :-. BY TUB
Liverpool Silicate Paint Comp'y
rPEB!OR Willi I I. BEADY rON
nse, adapted for
External or Internal Painting
Burktkia aai Clik Sark, and P.at
Aa Ai.0!t...ol f FINK SI HBj
WOOLEN BLANKETS.
ssatlsl, grwn, Klas n l asit ;
Wt.ts Cotlo. Blaak U. U.m
Rue id I I'arpsU,
Hubbsr JvtiU iisrtr.
A LARGE ASSORTMENT OF SADDLES,
Bridl. Bit., and Spur..
Fraaek aai G.ra.a Caif.kia,.
India Rubber Ball, Fvatkar Daflart,
Blank Bonk. Blaak !(taaa
C.nn.n, TJuld L..f.
J.a.lrj . auch Ear Rk(. Biaaate. A.
BaraM.lau. II... Pip..
Londoa and UvarMkaaai Pipaa.
Genuine Eau de Cologne
Labia Extract Suapi
- .n ; Com ha ,
NEEDLESS,
PuflksC Knuaa. SeiMora, CbanuaU teuaa.
WvahiD $ Tub, tiaif . Bukts. ! s4 19 m.
GERMAN, ENGLISH AN 0 FRENCH
Groceries:
Cniia.i Sufar. dariiM. Aa. A.
Wax T.para. Caapkor. Saf.tr alalrk.
X IlkJTS:-
TUL Bill I I I I I
100.000
EaSkn Par? Sugar Sh.ks !
btu. as aw
Jtl AjaaW fr"f Taaf'-fr- -.
mi am Thir Mwbet
SOLD IN THIS MARKET:
Bteal rM5 S.-!in"s L In
atlaaaaaaaaak, i" Wl
i.i-'- in -H,- S -. ft?', ra i -uii.
, i " ' " i . 1 - A t. s 4 t rai it
3E5T AXZZICAX WHISKIES .'
teatal, aaaaattfj. aaai aX-C.
.'aaa Sttl Pv f'urrr
Cajaa BastOCi ?.
atar Call i faktSterry.
tAaaatar Casta IraaA Vtitej.
X: Evan's India Pale Ale,
Iiu :i i ! t 13 i i ti i
Baaa A O'a Ladtt PaTa Air. aaaa. aai acuta.
'.ea-j, 2crt. 'ti cajet.
5-ie kaa,a'" - - . . .
aai
Cava aaaric Tazaaaaaav
w if ka. ran sa a-
taut taafiri j :&. r is aca OI4-: -.- - SlJ V V i9 A H.W 'A IS
past ait ttea aM tt tUe Mtti j: : .
(:. r
-l. i 1 ; : x :t a'. r-;.;si.
: - - -. f:-.t . : : I ' i-"-atc
aaaa ttac a at fjkai ta taavt ta Ite aakta: kitl
T i . i -1 :... .-x-i,. cr iv.
v -. . -t: ::' ni ' S '-..: tJiir.
:!.:-:-... .ij'stkte croai. tort
a &t feTterc LTdi:,iattaJa atl kaga lal a-.c fcaaal
it. - i i ...... ; 5- : : . . . i-..-
Oar rate iaaa tte Slat at vaBrj ta tte railaat
aaataaa tte aext caaaaaao; at at i niiiaa.. Caaa. it I
: : ' -
tk-raairauara.-raax aacripatawtakraTrm 'IllisS 11 1 ;ilir StOCk"
tfttbr ccar tt arihtirt aitta AaiTer altjat knafta aai I
VMrt a llle rLLOWlXti ELEOlat
yoiia-ii
kv
TTi rwce-tr i9 kdatieejSi'rr.i. ! aIt.-i rr.r: it
av-Mst of Hi rmpUsa a oVcaard toipmt aaaini bceao
cacifcl. Tti kidacrt am tmada.telr afiVcled and
I mail I taarttoo : ta aEn of Ite leaa rapailT ah.ided.
rite ran-i wee rrd and r-umed tbir twaltby -ad
.-.I- - a.--.. -.1 lot afBnaa n-rnmed re etaaUcar,
-cakfe n-aa and b aa a rajadty cooe-Vanact
i lilllilj.gall :::-::::.., rr; 1 u::p.-..Taient.
I k (a. P th ttaMdr d .r a saart mi.
; It was aaTcnonate. for the coratir prorata aaa ar
;i- '. ; :! .-! t . Ml acM I a
: Laf torpid, lb aatcr kxrvaM-J altk rnrhtfel rapaflrjr I
l -. a-. " let-
i Tb reaaer was
Oregon Sugar Cured Hams.
RC4'i:lVCD Per Bark SATTIE 3IA I.EAT.
fifteen da from Portland, a lot . f m. ipl.n.h 1
Hants, far ad be BOLLES A CtL
Choice Music.
THE UNDERSIGNED
Hhai i -i -it " mmsI b sac S aaeae pur tl-t 5:ea. eiir
(itv of San Fraocivfo F
CONTRACTION
ia a tcrr airaucx :at.
bad letuat-t B. aad by tt pnr-
M -- J a a araal aaa wxawL Bat
-at .ssrraTired and aever case, ami it aonat all
tb, Retnedr. coajato ed with car aad Baa,
lb tftK-u of tu cSwaar Rat tbrtiirh a pr
of U aper-taaaat car .a efferted. aad b
artrr aet-ftdooa- oceapauoa. v-.iAin a abort
br aanner ia abica tb PtBedr aaa broafbt
uad imre tbea fur a prrbd of ram j It ,tS)
Kbcle bas ben prpar.l after tb aim ap
ata Ir Mn. Rnnt. aad caed b. oar Am ptijaf-
G
n and ,ttna-.-:ie
i with aad wlthoot
b mean, of aaeina;
ad BBttedj ileaib.
t . .. t "u
m . ;i :. ..... l ii.
t tkat artea Kccat iFl nail Bad ( Lai" arreted Sal. Laalter TraaA
HUNT'S REMEDY.
Ladaar Sin I Briik laatter Traati,
LticT E:-?rt-.-. Iti-.ic- Ir;-. ti.
1, tier' Ciriif-rrrtrri Tratk,
Laiiaa" iuti B jua Tnakj
Ty ar IMI Ttai
Ac.
JJ1 1 CAB.
r.
-.14'. a : ;-.
v: : .- .- r.- -ui:-:: rail,
tel elan attain: Tte itt aras as lata tte
i : i: : :ii.:l ti-.u;-: i
atafcrfiia ; awi It aaa lrtkaTJkal Lo UaA; teaa rtt
raaaraf Ktte atedkaaaataaf. Tteirn ttxil LADIES RETICULES
at curat aad ted ite ten, akatttti la ia re ate
lalirj at- aaa. I caatd aac ad I
tu: ita au citat a."i (jbf firotar
: iurfUr area are
CT(1
.f tbe EUaevi Baw
DMbetaa. ta Strirc
:f bo
1 naaar i cf Okt Bed:
:;-je.- Ins c
ha been
tat
1 MX. .K.I ll'l V V . - U I loll in. I S It KLD
SOXO.
Tbe Home dm, tola 1. 2 and 1.
Tbe -li'.r cbord Unaieal Gem.
Tb Piano it II- me- Pianat'l Album.
Puno Fort tiema Tb Muaacal Treatar.,
Oemi ef ftraaai Opera Hooffe,
Ta Orfaa at Horn -rarmlna Sacra.
HKbaraaaaa Faaao Forte Instructor.
And all tbe popadar & 8. Jarenile ran book,, wr.b
OTer 3M pa tale muuc rocal and InaintmenuL
tat bat PorSalebr H. W. WHITWEY.
Greenbacks Wanted,
FOU Willi II THE II K. HIST PR II E Will
be paid at tb Boot, to re of H. M. WHrTNKT.
41 Tte, I n Post Oror.
Ox Bows, Ox Bows, Iron Ox Bows,
K2.
S2 5C por Pair !
nr imih mii.i. i.isr .i.ikh iiv i-
wood. Bow
HUNT'S REMEDY.
Lt creat tara
t a tetter j
Gaafi Slulai Sate Let
itst'i B.r
Traaki,
raafct,
ALL OF THE ABOVE GOODS
1 V mid. Lew
To Close Consignments.
SyT?ii and Cevlon :
TC- ASETTS SAXLT VI IT PUT
rsc; is W e:: st-zzzfe-'Tz:-yzxr
mostb
C BREWER t CO.
Bark Ka Moi, from Bremen
DRY GOODS
ptIAt PUTS
aapanar Tai ia saaea'a lawn air at. Ac
. ft 5i :.:t
F. T. LEHEHAM m. CO.
' r. . - .-i-:- - :. :'n;..,.:i:i.uj
Ite rate, atSI toe aarrva. aa Tacraxtei Ij tteir
tei ii la a raala Tte ciipta a err lli.aq ay ite
ialaj.1 m.kata aa.dia taaa aai Js aaaa.
atiaa. caat izj t Wtea a laa aaa ttS, it rarritd i nannfiamaei,
te . aaaa cr wcotaa la tte Cart aad Ka fit tall I 6st"t Carfet Taitiai,
Lad es & Children s Manila School Bags
a.
AttbtT Valisai.
aiiM,
A BEtrrir l lise or
Tali Medicine waa 1
Price SI. SO per Bottle
DH.LA.1Ult.AX A CO.
H 50i Aajels Tor ILavailan latand
NEW GOODS!
RECEIVED BY LATE ARRIVALS,
A LARGE SUPPLY OF
Tttt te anna, te tti. ttea Ite da
at tte f-ipe t? -s;' i; ar-tllei rrt ltit-iItci I a - ia
catA-terrl. Ia-as ' i ABIfrlCalai atUtl LflgllSI. DOOkS
EAaf L STP.APS.
BLANKET 5TB P-.
TKrSK 5TBAPS,
a - i . x:2;:- : i
a is C'iai aa-lk. grapes .
PHILADELPHIA
PpCAapittinn RvnLrs '
-a-- DUUI AHU 5HUt ilUKt !
aTMaaaaMa a lij-t
SStrti l JeaarSaaaai Mm.
caaat a aat- " l"
" ttatoa,r m. M. arttrrafrr. I '- - - "T? 'tt
0EEG0F T.TaTF :irS7fiaiiiiLJ pexita . tt Ite r r Kan ted area. aa.
mt intjn.ti.a a .... - ,- . . . -- . i laa ft atecnei a lartaarte lake 6c
. F.-xitu . :luh te ria
YufflilftOI PitCk. G '" r Pck ""' : Kacaat x atere oar fciiate lai aac ayc btv
Il1Xrvrarcnai.A5BPaIALl aalacaalXeti Eavacal-
ta aaa - maim aaiax r
Corn er Fore A Merchant St.
:.H i - ctrasre I:
tba caiar ci kaaeA Li rose, aai at cat ten. rate of
i-... : : i. : t 1 mm : -..itt.
Ttc3jaiy Jrtgto airTerr tarty, aai is
I a . i . : 3c ..
- - j ' i i t i f-.-?::
aai f tte Mac tanccjret paun as tkat of tte
- !:-. -. . .'j -. . : i:u7t ta
TsUi Kaa tel teiaiaft Plite 1 1 nraetra of
.1
OFFICE sIATIOSERT Ac, At., Ac
Ox one of
Tourists' Valises.
ALSO
JUST TO HAND!
a
A Bcaatafal Lea. tt
C'iP PAPEB. LE61L CAP, LET TEB AID
Sec Paper.
Sear stTie ibta Freacb Letter and Sot Papers.
Entesope caO Styles,
g of 30 per cenL a male o,r
Order, from tbe Giber Island attended to.
A. T. CHATTEarS, Eaplauuuie.
HO fn ytl Cttitom llooa.
knowles' Patent Steam Pumps
C. BREWER & CO.,
r Known to Fail Soie Agents for Hawaiian Islands
HAVE RECEIVED .
Ior Syren from T loatoti .
OP THE
ABOVE CELEBRATED PUIPS, FROM NO. 2 TO 6.
A .ID ARE REtnr TO RECEIVE aaROERa
.'a for aar of tbe pumps of tbta make to be forwarded
OT.rland if asa BaV p
BOILER FEED PI MP.
btbi'p praps.
DLSTIELEBl PmPH,
VACI IB IM MI S
Puna pa tor Hal ar laid Water, Hall Water
Pump.
Prim and otber information given br
4 Tm f. BBEWEB A CO.. AnU
Wbit L i.e. Wbit
Paiat.
Sarlin Bin. Habkark'i Paial Oil
W i i : :
Joteaaiib.rar. Libfraaaaiiib, Claret,
Ckaoapacn. Ilaidawek',, A.
Sparlitaf lioek, quarts aad ptatl.
A. JLi E S ,
Kit Braai. Si Paal',, Lacr Br,
Jara,'i Al. At PotKr, Basariaa Batr, at pta
LIQUORS:
Cofaae Braadj, G;a. A.. Aleaal la DaetDka
CIGARS HAVANA & GERMAN
HARDWARE:
Fanee Wire Sot. 4. 1 aai .
C. C. Tin Plata. Sheet Zia. K- Bira.
Oaltaniied Iron Pip. , ia. ia I ra. 1 ta.
Babbitu Metal. Hoop Iroa. 1. 1, , IJ.
Wrapping Paper. Hone Bop, watte :
Cork,. Moul.liir. Look it g Ula-a A CBraain.
Tuoblin, Wai.r Moakijr.Uaaikiaraai Caark.
Dmij.kaa, J. 1, 3aa J iguit .. Markai Baku.
KEROSENE OIL,
Birch Broom,. Cm wit. Fir Cla. PirB.iA,.
Slat, Barrula aad Casks. Ac, A
Orders from the other Manils ( arrlnlly
Execstesi.
oe l.r
CmNirGOODS!
From Hongkong Direct.
FIXE COJCTRACT K im.tO.
CHOICE OOLONG TEA,
THE UNDERSIGNED
BtS i TT KCtTIXO
Per ix c aa. u AAa.Tr .
Tsi asT (xmnm mam i bf
Ladies'. Missed and Chiliren's
ESa
Osal aad Sar IVtar. frames.
Caroaao Mcures,
tie casta. Baas star I Masai Bee bit ias fsB
,i :-. i .u -nr. -.. 'a. t
Paa. tte srarrn tetba at tu Soot, aai Itettaected j
Eaaxte tsOc tettar, Iteiaqjk arti st rode area i I
is. .i --a: - la.- .r.-.-7t-
.' - (;::' t :. .-e-!-.:- -.iii-.;i:
i la
rl aa. laaaitaat haaij ?
GENT'S SHOE WARE! scrap and postage stamp albums,
'pt Vievt.
Iiililii.lte in ill H
CORK SOLE GAITERS.
at aaa V - j . T 3
dc Shoes
IRA RICMAROSOH
Writing Papers.
It LIB CAP PAPEB tt. at at Be at toe :
r . 1 : -rs..r
ItoHittisTT kaiaa fcroa. Ite kattt la Ite inBsai i ranertir aaur rro.i.
ufiktiiicat. I aat eaan aaaa. term. ! 1Lif.
I'tr" at f ''I lBtotl.liillBiilllii
' - - - : . . All LL LISI. Ol MS SI 1 LEA OF
W jfc JLi jfc-C.
" Alai"tte1rS iJsTar ' - S
aat Bttac tejaaT ia a left, aat as aerr !c-
Silas ka cjacu Krtt ial Ite -nlc cf Cca
Ba is f at kta " tost ate A t d Snail raseA
r 1 1 m't . dsarsttead were tte sate castes ad
- . x . .11 a. :
BJ aaa - U OetaAer. rt all ae at, v.t:rrs
. . : - - 1 1
svAtten ir steal as ItartA. Ottaftcr 1st
; Past- Bias tte Ji Si ad ate
I Ttettaaa, rat at tte arsters tr
'1..: ait r -itr.
Uafccu, Uekst aad 5arJt Csatei,
Cteuteiaa. Snl'i test Ctetes aad Gosrsr,
asatal Kaaff, Dstatcai Siagj,
F.rtj s-.l Spa ,
rer Ca A FUt Ka;,.
Be
Eas 3l l s. 1 .
Esr BWII, Ac
L lies jm arc Sessecldllj Isriie fa
EXtam TBEK BICX BBBBB
Before Purchasing Elsewhere.
w- M. MclNERNY.
and Ster.
PIPIER I1CHE 1R0 I0R0CC0 PORTFOLIOS!
HOTICE 10 H0LDEB3 OP STOCK. Ac ,
On the Itland of afani.
ALL PEBftOX HATIXfS CATTLE HOR.al
-. trul:i on tbe WaSaka or WaJkapa'' rnr.moo.
sje requested to mart Use same. If not commute-. f.,r on
or betor tbe IM day of Jane. 117,. After said date all
I attl. Ac . fcond trKpaartns wUI be - I ' " III lllBss
In law. aa penons wsaalnaj to nan eaul, Ac. on and
traisso, caa do o by aaplyffis to.
II f-M'.r COB.1WEU A CO..
Wslkepa, Maai.
jr. B-Xo drtslmj ITora-i. Caul. Ac . or brandlns al
lowed aa anal oat sane, srub-at tbe permon of B I
r.raaen A Co.. car tbetr anlbortted aaent.
W-aalta. May a, IKm. SMn
From London Direct I
The Hawaiian Archipelago
Peart aad Scott Carl Caa.
1MB ' pp Batai I BnSBto-4 -r
Lett
Ore
T SflMa IMBEI.LA BIKO.
London. 1S7S.
iiatT tti rtt sins arrs
Original Engravings,
and a Large Map of the
Crater of Ealeakala,
on Hani
THI Work eaatai-a laa obsmi tItM Aaateelp
tlua af Hawaiian Seenery that has
aa teaa psHlslksd. aad
fciald te is ..era
Baa's LI tear y.
WRITIUG DESIS. 1 FIRE ASSORTIENT ThCoPr hoa order at aaa.
Eye Glasses, Reading Glasses.
T- itste Ittd sal ttBHatesd t!..
Ins
Ink
ate mm. Waad aai itabber Blen
' AD trd ptompCy lUed. fm
H- WHIT BET.
California Beef in Bond.
Ht BOfJJCS A CO
TBsXTJTKD PEB UsSUB
Aa rarsalesr
'rloo
far Ial ky
BASKET TEA,
( r.ry la aaaayx
.-as. S a BJ tUtU Jk C d A St 8 .
China Crocker and Tla-war.
Lacquer Ware, Ivory Ware,
CABPHOB TBUWKS.
TrLciXXeixi Ctifivirs,
OBA CLOTH.
SILKS, FANS.
Laawraa. Kit, nn-C As.
GINGER AND CHOW-CHOW
HUM laM. c Akc.
FOB BALB BT
CHULAN Co.
MANILA CIGARS.
HAT ABA IHAPE! tad as,
7
BOLL" S CO.
Per Ceylon. Direct from Boston.
H. M. Will I ST
Columbia River Salmon!
JEST BE F.I VPS PES . A. PALHIBBIBO
ia karrria uad Half baratt for au. try
& BRA SB At CO.
asr
TT n lela. af ta lull IsaBU.
"aiasy as BOUJU a CO.
' CALIFORNIA OAT HAT.
CIAUT BBIA BILTES SKIS BBSS SB.
CAUP.JR.1U FVTATOaa. T
BotttTtd tar .array, and far sat bp
"1 BoliSS A tfi

xml | txt