OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, July 26, 1876, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-07-26/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Al TIIOKI1 t
HAWAIIAN GAZKTTK
AS IXIETCMKXT JOrEXAl. j cvvsrrwed
PEVCTEP n Riwun, PKlTtRFSS.
. voCt .Av-::.r.
wrt t nttmi tiitv
I MI. K I
St a- - r-.
II F. H 8 V M WHITXKT.
Fo fawrr iwtt vp fcoir twt witt MM a J
flftva tto Tasted taYa i Bmy aw- '
cTTTtk-x wrfcirt wUm hirirai I htkr days
lad
toaa tokea ia the Treaty ap to Ac Sth ;
taaa K ja
11 tar- aa. t aa t - - . am or p afciai
aaaaa aaaw. wswr. aa i - w-y Tap ctcaztrr vill briar
ahaaa aaaanss. ana at 1 t . -.. -
i m ,K ,L r L L , iatestoJBly lih.
iahhnanas
ac la daw. S Vttn. ateatw-- mi rimi
Ei?;riar ir. July
K. J
TAIL
Oanu.
v a w v-. r in i iiiii
K)VMaL.lfiilB:atK HwSii
W v-hataa SHmmiaM. AMMK J
ULHUTMtkVatoMU !
aa aa. aMaMfLwi atZaa.
Haiti.
-a ooaa Waaaaaa
v . .
Hawaii-
av s. Chitaae '" " Caa
WOLCsaLL
J". ta - - - - . . a.;. :
wiiii am
k-BLihaarna. bHmmaaM, hHHt
Lavraar
VaVTV i. v
nam a ee. asewahaat apia aa.
- astraiiarr Ma.
iw. Ike. aaa
atUaa beea tabhccd at I
asdaxabftieiiw: W wk
ka beett Wrrw.;.. wTkisiacferarv
float tbe treaty, itiaf if, lyiag f ajaj nasal ti
te aeccr? fietrait. tbe p iisaniai nnatwe to
advise vital jxJtor to aa&M tar Lr t
islatare friitia m,t its taste am turner orea- .
joi ; - -. :iaaa-- :. i- r :r 1;..va;-.at.
H:' as tbe kap saHiaaeerl." Sever was i
a iwpte a ccaskttly tbrowrn oa tic " rarej
elr-. . f LV..-V--. ;. " a . ;f VT;
HM il fim caaa Bay ha for the better.
TW reaolatx coafrahcadi caavar f.
k! van; f cve&taK la. the Mianlan. Has
the axv: of the a3 vrei. and
I a defeat for the eppratka: the
S5 to IX. The rrvt;vr twos
. a? hare derirei its impeta hn the ca4r. v
aaiij irpert of tae Psaaace Ovmaittee.
lajeeo eae cmU he earijr lei t beJiere that
tbe retwr: tf tae ce?ttee. rite reflation
villi it aaaafias yreaaMa, anJ tbe " leader "
af aar eoaaaaMarr. vm nartt af a plan t
a tbe Xhsistm: bat lite axat ptaaa cvsa
aaaj af ;vo r more Eattioaa, i( proved too
heavii h saeotvd.
Tbe terJj" of tae Mian&sr ef rVareaa ASurs
t? tae refwn of the Caaoaittee oa Fiaaare.
' a.h viU be Kcai ra car coroaaaa. i verx
I uakji'i !r. aad aet penoa avas.'
aabjt of the Asmafclr raald feel tbat the
opri:ci Kev-oar iborvMralr deaavalised br
it la tad, after Una, the nat af the po
Ktioa verc brokec aad ao veil m.jawil
e5.rs vas iade. each, ataa attas aa a free
laao, atakiac the beat t wasble tnder tie
liuaaniliaiii. tadrridaa jam ana of plaek
a-ere abavn. aad a.ae reaTIr aaarp hit raade
1a llaaam Prestoa, Filiro aad Halsread: the
hH xtmu& to bare rSecL.
The H.Ka. Mr. Kaai aade a stir aaoaj; the
Kf vss;s vaea he scjw.ei that the fiaiiU
taaa vac tae trait of a nag af "oats" vbr
aaand to be "ia." aad prvxwd b avake bis
pveaa dear b tie rvaaaaa aaad bjr atotav;
vhat had tve said to biaa br ateaslaers of tie
lei to wak-m. a true. W.t. Vr. TrrsW
deal, i; i a if aa jJhaiiW tteneral were t
bria$ forvard bis fa t anl ha lav aad bis
vitaeases ia a trial for oarder. aad tiers.
aisbct bearhar the otfcer Kle vere to pro
oeod to pire jadpr.Mtt Acaiaat tie priaer.
Br.s I aa rtad a aar Mr. President that oar
Miniser af Fitaace bts a tribaaal bevond tii
iVaaaittee to appeal to this tattaAbfj.
Tb Hxx. .-bAinaa ba handed to tie Presi
dent a tvcrrd rern vbieb I boM ia avr
baad. The oripaal repr1 stared that ia rVK
raarr Ust. tbe Chaaher of Ooauaeroe appointed
CHBJI taw to tost u:--. :e tV-rc-'.f:-;
ewafer with tihaa t the deraagAeat aad
vbiti ear carre. va 1:No t. tbnb
tS depreeiatioB of alia, aa tbat " discas
toaaef this Kthjart fik-itod the fact tbat oar
naacT vaa ah ia dancer of deranceroent
aad lass by the raiw4 ir.:riav-tka of Ue dollar
cvw M S.Gh Aaaeri-a." Tbe rxvrect ta;e-
! awe, tbe Boa. Cbrinvir aov sua shvcld he ,
' - Ai- -V. .- ..J., . j
to tbe tbeaJMatioc of tbe Chanber of CVeuaerre vast
called to those coias. and U their lihil::r iv'
deraapiac oar carrav-y. bat that ia Aptil, !
taeeriac . ' lie CbaiJ. . r vere beU aa lie al-- ;
xvt aad a oaandfte aiMkviarel who aaftaa.
i ia rs s way ai u rtw w. Sir. !.. t. uJ I n
t W re y .-. t5ii Uit rrt ia ta
t.-aat aia tkia tiSiil. Ta O. aaatlif J4 l
Wm nai ttow faeta m rrxwa. Vat taT ! kara
MX laWaa tat, Vnhk tAa attkwr Mt awl kw taaa
r M rwrwiiw tkfir Kawnaf. ttt ta rafort raa
tr m iat lamtaek as lawn salt aaal aasas tH
toaabt ia Su Fraaeiaco at 9 eaata aa?k. aa
r.'aM haaalt Ikaawiiaa kr aN.-at 14
eaata - aaea M!ar." ' Taw eaaliaaaa aferalia ef
Ik eaaaaa wM laaa la tkia mil. taat ia a k?t
Uaaa. wkAkttrr fJ ailtwr eaisa w w ktw. wwM
kw tiapUfaw kr tkK iakra, riaa. saw law aalaa af
owr wM rVtt wnaaea k Hwi ta a taaa af aaaat
14 par east."
Aataaiakiac raaah ; TTay Mr. Pfwnwaal. if aaary
eaat af rwrraaea ia lata kiaJaai war fit aaal Ba
iwhaai .f ta ara! rtAaJanl aata. Avarwaa aalae.
taw a ailvar oaiaasw tf tkia kiaraai wmiM at
aa aakaaet t a Im -4 aartkiat al ail of law ktaU.
By a aaaaikiift; eaaU la hua aa ta ailtwr eta(
af taia triaa k rrraier fhwa tau fwaaa tkaa la
aifaraaa kwtwwaa ibw aalaw l ala aaal fwaaa aaal f
tww Aanvu ktra ia taw aaarkrta T ta wrU.
a ti new taat ia S a Fraa, wkil aa ia 11-
Kattttk M law otaar ia al asi,' k t. Bat it win
l 4at r raT aaatkr f tk AtwaUt ikat ta
encw wkick a eoia a a Way kt ilia l Matrr
km it J.wa at rwaa. u ai ik repr tniaetaa af
iu ra.'a aayaara la. Aaaariraa aalaaaaneanwal
ea ia Sa Fraatrwa. whiiat !a ami rwa at a. t
Taw iwUtir atart rikaaasan ft ta kaSBat i ktwa Aaal
i Ik rrie Skaj aV fk;a Saa lYaeeiae ia earati-
(jaiailly bad a cnaft.lt avr vitk abe tKrnraent ! aa waU Aaawricaa k.ra lna aa ia la W:.-f
oa Jaiy ata.
Xov". Mr. Presides, '.vf. re m :uc are far- !
tier I vooH ask the H Cbainaaa to stare I
aar. vbetber i. is a fart tbat tbe attention of
tie Chaaabr of Commeivv vaa catleal to
: t : rra: litr.aaac a -. H Ml s ( . I
eaata lj tkaa ;wa Awerieaa ta'ic. aai prvkwkl
r ! a aaaea aa taw teata km. Bal aata wtaar
aaraaU ia wkiea t aI! Itaai warn :aa aVa saaa. It
ia ia aaaaWaca k tra a, tk.t V. r awaratara. Mr.
Boaaa wk ia wt fraaa Taaiti taat ikeaa ata aaal aw
ia Febrcarr at all. or to are- I -a aast than far a awnar. alajii4a la it fraaa
tbsag -rbiTTTrr naaar u I araUi tbja aabject? j I ""J tai aba taat Mr. Pat; tU at ta
Tbe Hon. etaurana of tbe eoounttee bas I ,Wr
frf,rf-- Tkrltaaeiiaw l wki.
. tie
braaaebt VeeVare tbeaa.
laea, Mr. ftiaaiaaLsJl tbat I hate to
toaatoaaa I at(t asm ta tkia caaairr kr tk ownw whack it aa
aAiat4 r Maaat -4 ttaaae w f.-H.-wia;. aa
aW4Matro: bet vera fel Swiaerser aai
.c v ' .-.'-...:.: .: t. he L- i-;iXr ;s.r.i ;r.:o tbe NWr aad
wtwaaW baad tbe Ufaaiilina. Far aoaaae reaaxe
the Prasideat aaid that the non. SIea!?er
diet.: eay vhat be plraaol u a--:rf l:
baeb m filiriliiil aa tbe foartb pace above
that the Coloael vas beat "Yhajhiiai If !
tieav Bis friesai. oe tie Boor atf tbe AaseaaNy scab develop-
r.r a
hovever. fiaitc
caaodled. aaad i
aaattsKx-vereai aa.er Li jr. TU Cast
at the lASeat date vas ia Sytiaey, aa bis
to LnliML wrbete hie iaiaaiL aa aaaaaaa
i
sjaajU M be ia order. With a qate; '
ta reply ta taat at, ttkat tae bsstuaaav is a. t
irae. for taw Pi laajlt ! of tbe Caamlaer of -
ii be Assures yva. tbat be
vd isuattol oatter aad he
f i Da- reeord of aa raiiriai. of tbe CbamUr
of Ooaasaexe ta Feavaarr at all oa aav subse t
vhatener aad I aar fcrtier state that aaSflktir I
I yt - . r wr . . I
aw .aaawrr r -ar.-ee ,-r n:y-al vavr larj
a:.? a-'i.-is:... a;.. .:s,:s.:vi,:tv, ::.er
FetatoaTJi aaaabat to tbe CiuUr 1 1
ear j ky tkaa raswrtacck awra tkaa JvakirJ. aki'jl ta taet
SHiri'INp.
For Portland, Oregon.
Ttnt fast iuiLtjni n.vRKKTnxK
OBt Jane A. Falkinburg,
Ht Ra Ik, Master.
Will have Quick Dttpateh for abort Port
Fax- FttktMaJ
IjKOAL
Vi a ril Ii,a2
mil MrT.-tM
t-
1- tWTl.K a OKKK.
AtrnlA
For San Francisco.
Tate riae Aaaerkraa lUr)ie
A HELEN W. ALMY, A
iKKtMtN. a.vrriin.
Will bareQnick Dispatch forth above Port
KVar ttvtfku arwa
US la CASTLK IXa'aKK. AtantA
akatMarrrrT.-
n b. v.aaa,
kail I"
0
t th. mUTT of l!a twnAruaarT f
- - - atr. Jwaakw JaxKI at i
wrarrawa. ,an ika tk day f Jatr. A. k aaa.
r va-rttM ,-r aa. taaawi w a
Aaal lata prtllhait h ia tWA k iaa I laaikiaaw:
m,I wftatv osmi r nM aa aaal awaaaaw. aa
.antaa ww Jatly aaaat calm apaaa an fir a. a kaaaaaaae
a,.r a. Ut un.karaarw.1, aw ih. Hta A rf Jtatw
ar "a :
PACIFIC mil STEAMSHIP COMPTS
SAX rAAWCISCO.
Australia .idNei Zealand Um
THE MMl'MHK B Bab M aa II If
AUSTKALIA.
ttii.ll 1 . IWaiiaaaalar.
kaMtoaarce at tbe tiaae it : tvintk rfl b-T "
eoca. vbtee caaadavt a: Sim baa ban
wecatj ct aiud by the Esattiah fm.
rew-aa l:.
I ta kaaatb. Bam aaal JaaH.T. J,
." a S t-i aa IBdVat- Arpaa: from acaSee
aawt;.--.r aaTaaaaaatoaj :.- ri rwtnaet Coart ja
aaaa iati-.x ,v aw.
Taw Arorai-Gax
faaoeeded vitb Uis debate.
Tie last three days af tbe debate, (six days
haTiar beta' i ifieau 1.1 arere reaaarkabie tor
parties, and deaxaralixitar to all coaceraed.
Oa Monday tie IVxlorr Bill vas before
. Asa.'. ". .: :Ih r. . : i
wLsrl. was a.-;ei.
V ; Ass.::..'t"y a, srtse-.i a: !C
aw-: Azaia at tvo o'daxs: r. au ia order to
five vav b t at
called toccinsider tbe vexed currency qaesdea. j
Oa ateetiaf aajaia, a aaSSaaW asade by H
Br. Kaai tbat tbe BiaaaVi of Fiaaaee t
alhiaim I to tedeeaa tbe depfaactatod ccwa,
vaa nUseaaaad, aad firat naaaad by a voce of IS
to IS. Tbe vote vas then recoTttiaVroi arai
.-. )-....- i
eaaciswa aaal aaaMkaa
MartwiE aaal K. T. O-'taaaVaaraa tin Hi tifn I
M Aaa aa faatat Til illlll aalto raaaaeaaT
trat Oaf.
. MT.B Ckstlr A . tX SaaatA
Bt-ai M Taaaatia.B.A. I am Bilnr
Bte. taaati i IaM to sraeaaaat af aaatka. Aaaaawl
:- - - .:.:' Va. l.-a-ia-.i.
AV &. Baawaadttor iMaitaT E X WU
aaawaakn aast, tlkaa aaj) aaa act toi Uiaa. tae
tot aaaa af ta latin Boar, W laati t
altl
:.a- v : . ::aaa
aS.-tit, W lAaaala E.-oaj. aaaat
Tbe aaaa foraaaar; tbrajialijatl of Mr.
address vhkb are ariat today, is voc-.-f
:i. a-r.:s . .n. - ..;
bvtare aad tbe coajatry. Ia rate year froc tbe
I Bmi af alaaaaat a next, vill nejear tbe se baad
j rath saasiversary of tie laarliag af Oaat. Osck
t a the broad saady tach of Kekapea. aboat
adle to tbe e.-avard of tbe Waiasea rivet
f oa Kaaai. Aaai naxbr ctwkl he aasce asaaro-
priale tbaa a ceiebntKaa like that vbicb is
peiapoat i. Bat tbe tone is short aad vbat is
I to be dare MM be date qaucbiy. A liberal
r.i...;. : ... ;y;L. t.:
j Ira-ailstiii Baafblv. aad tbe vay prepared
W'aaa af a taaaaaaaaBBBa caaaaaaja;
of Bavaiiaas Aad aaaaaaMt vbk-4
aaraetaMy aad trthas'aitatailT cxaraee ia tie
labor af ivefaariatr aa apptvpriate scbejae. alk:
of carry iae; oat its iWl kill Tirf oecasic c- y
: -;' IL.ka;.
) aad aaaaesaatly ao ta tbe sati idt vorid So a:
j tract kasbor aaaay fraaa abraad. let Bavaii ;
: eaaer asaaa tbe aadiiial aj.. vitb a patn ,k
I aasrit, aad let taereeetaratiaa be aaad? a nciat
j tor a aev dtataitm. far tbe coaatry.
all.
BattbaBaa. aaatoaaa av aat tkia is altttlaiaaa.
araawn. far tkwr vaa a aaaotiac af ta CaaatWer a
liw aijMS ax Ajari. Eat Um aaaiaka waM kar aa JHar.
3a lAal ta AaU lAwa oaa wwr kavwfkt lata
atp tnmit ia Aartl. aaal it araaM awAa all Ik aW
: a ta ratakaUa af law MaUr if :kr kaJ
araa. Ikat laftraJ f aataJiac ls e otiaaa aaa caaara
f tk kaJ. k waj at tk anr aauatat wka tk
rraaua porta f tkaa aia aa4 rwaaa aam aaU tk
trtaiarr ia April, awaittrj a rvpart a a Ik rwaaral
aakjaat fik wVarte wtMa f atla r rr Ik war'al
fna a eoaattta .f ta Okaakwr f faaaatn y
ratai a A Krf.i a! ai tanttcatVaa ta aaaaajar
II
Tk Caaatttr af Faaaat. Mr. Pra-iiaat. kar ft
kwaly ail ap aa tkia .atMa ia iktir twawtt. Ikat
fcaa tkrvxkal walaaaaw oar ataaaWw witk Aa-t-..-ab
cJ wi. tkT aata arfaia wkal il eta la
kr.cf aa-ia aaai fM r tkar ei a t tkia amiut.
aai wkaek Mr. Carta uatiawa aa fiwa 4 la par mat.
aai iac kat Urrlj axaecarati Ik aaaaaasat ia
valaw ketwwea ikt kaM aai ps aai aar ataadatd
Bat ta Mwaatw. awta'a war raact aLarta fair aw.
t- to wa a aaarttxx J tec CaAaakeraf
aa ta aayc af - tkaa eaaaa " ia Atn:.
Xr. ataat. I aaaa vaa. at aatrw. a aaaattar ta !
:ar:a-c;.;i-:T U tia: af Arrrf. al akx-k
I waa pent ky tati'alaa. Bat arEI tkaa 1 1 aaaklj I
1 an cia: i n Via: tka: aaaaaarvaa r.c at a
of tae rnvy UDaaxxi ! jaawaat aJL tot it aaaa a aaaataac awaVai aa
aaa af a aata aakaaaai k aar atawaaaar a !
I Faaaae ta u rVaeAt f tk Cawaakar aaliaf is La
. eaanaaa tk rat; tat f tk alarwaeritfa f aai tar I
:-.ifl .: :i a.: ; ; rrtv: i .ir la .!
In aaaat ka!f aMUr f tk CaiMal
a'a aar raaiara. I total aa aar fcaa tk Uaaai- I
aaa aAlatrcf at" April Mafc iianraiaa QaaaafaU r
i prtf tAwlaaaaOW, t waicat I aaaalittKurUaa.
b . W .t Aa ' - ta ta fci. A. a laa U-ur
aad tbe reaolatioa tabled by a vote of 6 to 15, j -Itaaiaii IHailiiai vtot tk atcrtiac was tW. f
ttrebre vbo voted ia its favrar oa tie arat coaat " -kt X.- Da. wkat Mr. ataBas.J
... , , t. - Jar. t utcr ai.. aaal : ;i i: aB : a:
aaviasT vttUrava oa tbe i:-t -.z:.;.;i a-t .uta--.: ,' aeavnla
aaaaa. 11 T f 1 1 V I jl I I ' I I ' jl U lii ifcl ailfia jklj I. j
a . - as atw pwar aktw aa amriajt law aalaaran. u pal
aaoaat pefcrili,Ki Ittc M.aiw
tr aa- Farriaiw Ataln. aa a atawatatiwa af ' . Ula H- aiaktri waj rcaa tkia np-n fcf l
taaaaiau a vrtta ni.rta. ta a4a uj.: s ataat aaiataTt. liar a-. . a.t taw aaaa aai
Ait w.ria wkica
vhat 1m
t a a:;
lil.ee E: r .. iirt a . : ;...- c-a jf ia tk 4 r
I pan af raw aaaaaatav akaek akt kat u iaeataal la
taw Mauser i Faaaat taat to axkt i uk
ssKa:i ;ii..: -rca-i s 'i: J :r : -
Mr. IHtaa fat. a waw an apsrwt if
Tto apawraallj tai ap t Ika rtr-'rt
saa, ;x; ;ir M 1' ra;.- arpaar IJ
: kat fcai waraia; taat k waa plac: kiaacif ia tka
j aliaaii af iitaa larf aaaa f aay aaa rwrti
fjiax tkat aw aai mmtrj a iutlar. aawa ia paiat at
taat fc fcai rcetirwi a ia wkiak vat oalj aaal At
' to eaata wkca eara.-4 wt:k tk caia wfciefc tk
Lj-.Uiit Altfai ; fcaa aaaatkal akail k b.1 a a
traTai leader'' it aiaptp unaiaai. a4rraaalj rr
I aaaa ia cavarp pawaalar. far kp tacir aai riia
; Ik iisVrrae i; taia eaaaat fc a an tkaa tta eaata.
wal Ik Miaiaur af Fiaaae aaier nerireal atie
tkat it waa wrtk law nan tkaa ar leyal daUar
at Ail. Aaal if fc fcai fc waM aat fcar kiiatai it.
far at ta a ktf cf tk kiaJ.
aVgai. a-a at U ia Ik l apart tkat tto Caamit
t f tto Ckaakar at Coaatnt fcai mi art I cua
fattooaa m:Vi ta Mixiauta. kat a Jk ii a katiap;
tww nwakvi tfc Caak ca tk litk f Jalp. gat
a. tx rkat fraaa tkat ia:a tk pwsa aai MaxifAH
K-a i a- ci. k"c'tc-i rtr :ha c utcr at 4)
au aaek." Mr. ItoaMa I. Ik Camilla aftk
Clanku at Oasaaaaaat fcai Jaat ciacMj oa casfer
awr wiifc ifc Mtaiatcra aai ikat waa ia tkia baiiiiaf
ca tto r.rp Atk alap f Jalp wba tk Baak I tat tkat
aawa aa tk L aad waa. aad aar tkaa iw
aat fc after aa-: if tkrai fcad fca ia tk Ticarat.
Wkr Mr. Pra-idarl aa I kat aaai kefoa il aaa Ika
J4; 4aj af Jaa kwfiar tk Caaa.ua of tk iTaaa
kr f Coats am saad aap report ar did aap;fcia(
wawttrar ia tkia aatlr. Tkr vaa a a r liar of tka
Ckaatwr ( Gaaaaaaaa ikai day. at akick tk
Miaitcar at Faaaae aad apU attaadad. aad wfcwa
ikair rvrwn taat ia. kai aa ikctTic ia ta raavtt
at tk Fiaaae Caaavitte aaearlp akowa. tkat aai
warp iwa'aaataa ta Laia far tk Miaiaur I a toil
k traati? akwat taw aatt aad paan. Bat what dad
tk Coaaatc ef tka Ckaakr of Caaacrca waat tbe
Saiiraaaat u aw tkaa a lb ilk af Jalr, wk; to
37"tXl Xaestvr
Cou.olt.ilxx.
Kandavu, Fiji, and Sydney. N.S. W.
Ctaaaavtlnc at Kaa.lia aatlk traaaoj'a alaaaraar Ihr
Al l iiISla.X. JL.IMKTl-llAUIKIat. aaad tatrrnaasltat.-
pwrta.
On or about the 27th of July.
Fur lt4rtit avttol rMoaCv. kutx! farther inr.rmjtlKn. "PfklT
iti - II. UACKFCLD t OV, Aic.nt.
PWIFIC MAIL STEANISHIP COMP Y S
SAN FRANCISCO,
Australia and New Zeakind Um
THE SPLENDID srFAVNtllP
af M patttarai ahwaid t b aa.aaaL aa
K. W rwlil w art)o.tc .1 a hank ratal . aad i
aat.1 sua .fcvr af JtalT. ITA aaa kwraw a aaato aa
tka aCKAaraat at tka tvarl. tkataww tfaaMhaaw.
tat laaj tat paMaakad m ta It I II SWWMia. a aw
lrr ittattalaod la ta Olp rfitoaiarara. aaal aaa
laa.na laoatl ataj- toVrtfcl Ma papaW af tk SatS
n aiaaaa.
paa. iaaraiaarr.lt raaaaVrad hp law CSawt aaaa taw aat
Wiiia.ii. a- ar rttai ho tM tto aa fc.ro.. aajaaa a aaaa
ratal : ami II M fu r I hrr ,oh-ro.l Ikat aottro of a
Man ha" a1a ! Ihf llaiaaaaa aa
...ittvr aaaa. lallakt aaaa all artraaaar at raw aast Wtav
K Wratkt Ha aaattW hottoa at. Ha aaaOaaat. at tka
t an Hato in ta tup f ttraaaaaaa. at afakai. aa
I'lkiap. iho tithdapaf Aataai. a IV. ir, at itarket
t w. h r-fc-a-o tfcotr i-aaaaa ta an aiaaatl trhaa ta paw.
a ilaaa of faction oat at afco fQ tad.
a. iKa k n-atx
J iata,.
A Ileal : Jnhn Sj Rarnaaral. llapaMjr ttra.
It.aa.4ala. Uta Jatr. IttS.
la Ike ,,.,. i. ( arll Ike Hat
I I.I It KiNKtlaara.
i: ti ii.ti . ni rm t.Rui ori
IA tho Uaaaaaa lalaaiW K -
r WUUaai . . Ptarka. Ka.)ulrr. aaraaal of Ifc I
a arron tal. ..f II omdufc . taut maw tea A tat
AniarVa (yti.Ua.it. ha raa fc afcaB Raa III I a aai a
In rntr .ta. . nt aorrtr hofao. to h aaa aapaa a.
tfco -uprrtaM. tvaat at tk JniT TVaai taaa at. a aa
. .nt K.H..n i.r ifc larl Hoar. Boaaaas.
tntl.aliuan.tnflWha.aaUoaa.fcvT tfco tfcird oar Jalr
nat. ai law a ra ca a. a . kaahuw raaa way ra ra la af
CatAortnn larrvn of llraaoli.ta fkahaMtT. afcaaM am fca
awnr.lr.1 hrr paarawat la tk fcanwr t fco aaaaaaaoal Mtaaaa.
Aai haaro v.a than tka tkaa Vrtt, aaa faa fara aa?
oal..fUi
aiUiaa. W Kt-tattt II lllta U.f
... it Mapaaaa il aat, at II. 1.0-
1 lata. iar Ilia aar at Mar. a. a 1ST.
ItT.inkar tafUwtWartifcMH niadap at Jala. aar. ika
mar ilap of tk wtttalu ,-nmaaaa, aata vaaaawd a law
rat .bar of tfco Jauoara Ttrrta of tk Court ua tfco raa
isrr.
(Wfcrnoal1 lift K. Haaaaala.
tVpatp Ckvk of lb iMtt
laSfe "aahaa. Is-
I harahr crrurr tin
an.! raithful ,mci .f thrortanualf
satpraitt t-oari ..f ia HawajUa Taai.w a ito kew4 Sar av
a.rnw lutltarra Warraa tx nnoaaa W. Wat raw,"" aat t
fanfcar cartafv that aMtaataaaJ mi'ni.kha of moa3
ta akl Miprrmr 1'oatL
la wltma warranf I haw baaa art ar kaad
and tb awl of tit au-l MairaM ixoat. taa :ith
.:. day of owtjr.A. IX lara
Jo.. K. S.aa.ao.
iwpuiy iTotar
CITYofXKWVOKR
VtVAILT. 4'amaaaaUrr.
WILL LEAVE HONOLULU FOR SAN FRANCISCO
On or about August 15th.
I Par Ftvajbl and I'aaaav. or aar farthar infiaruaaUou.
afpirta ftStj 11. UACSKELU A ID., Arraa
I
TIME!
ajt rtmniii kt or the inwiint
. i iM In iMiiaaa lit tua
1'f lrr of ntn
luliar.1 It. Htaialay.
I At cbanthrra, ba-Avr Mr. JtuUr llarrta.
..f ik SluMi Air alluaaaw of aatwaaa.
' .Utrtnu:i.ot of pra rty
Ua raatlaa aaad Altror lb prtltlua aad all aaaa at L O.
, IMuuiav raoratlfcr of tka rslal of Rl. H XKP II. KTlS.
! I KY. bat of lli.nalaila. .irmaanl. wfcaA kWaaa fca fca
I allow.-! ITSO.. ajall rlaancoa bhi..r ...lit fi:
a... ttv.i 'i a.u.i naay ta ..uiiinn
arproar.
.J. aai
l arapruord. .ad
aaaa af Jaatra-
baaa a aa i-r.
Itfc. IUTIW
fur. taa aad
daSaaaaaaa. Baakartrite.
atoSja Wa. Cbatalir, va &. Cdbt. akaaaakam.
Ai- - ... : '. " ; .a. . . fx ai.
Kaia aa. Vaaas. Til aai I tmrv-at
ia sarpan-g. ' a- i.
Ba . ar i i nr. tt nil
K -tli t, Crtiaa XaJ. U BsaMM to .
Ia Pans aTT
laac - Eatau of T. toeaaaat. Basal at
kaatwii Pit baa aar attlxsa at --t
Jaw Bt at aai af Aaa. a. Btoef at fatoh :
IVtafcanat aaaaaaa. v. rawt aerjen af aaaatotoxa- ;
taa ba aaaaaat kwAtaa. Tkc awad vtf lika ityla taw '
. f.AA ..; . a.-- : .. -f. . . . -..
jATaa. JSjal ii atkotn sawrri
Baaaaav aTaaBtoa aar tvaat af vM aaal taaaacwai t
" . . - ' . v ..i"':
w. jo asaainca: tic :U-. ..::- :--'t-
aan ae aaaat t; -ti.t a-i: i;..x: t :
c.ft. I- : - -
lkt Kritaat.
- .: ...
a. . -.1
Ja-t L Eatafcr jIC H. Ijavar fcrawe Wat in
Prtj a atoaaatkator tar aaarAaacr Baataax
LLGISLATITZ ASSEMBLY
SESSION OF I 876.
o aa a a aw aw. -anrao rr
l. : - : :
'. kt a rwaai iar tka laird
r Coat : aaai ax art u aaaat
ta C-a
at tar tto tost taaa. aa ace ar-1
aaot.
a.s. t; tiai X:
toaaaat ta paj Mr. r i n n ,
t kaai Aiaao:c :- Mr. Aaaa- Ma-,
At a airttia. af tbe CbaaaWr af flaaaai hl
IkMlhiiia tL; . . .- it-
" i rAaar laBaTt- vbara araa aa akin aaai vad! mamA
serei ai.vaaaeti Tir ooasaainor rvaeaf so
i Z.r. . : -. : -:-.c.i ii.t rj.;-;;-
fcacy. as to reade.- it vortb abSe ;. iavei
a: . .w.:.. --iz.i : :r;. : j-s-:-..-.-
be caase. It viii he resavaabned that ti
afiaiaMi aataafatui a rlrfiriiaLj af SVt ia
tbe rtrveaae to ctaaseaeare of tbe acsj-c ef
the treaty, bat the ninaaa'tUn, boaar r its tst
- .: r .. - v.-; tA-ii '-iapi ty ii .
thiakw B will aat usceed HM. Sareiy f
: a -. .k. : - - .-.i-j.!
s. ik . ' vv -.. .- :-.-;-j :
taaaatit is iriiiaai TVe Xaaater ftppotet aot '
ealy to aaabe ap thai iiifiksBtd deataeory af
5JVM per Aaaaaaa, bat. to - aaabe bay vbile
- " ' a. : ;. h. i r:'.:- tj
tbe agvey of tmfiiaa till W iislHar ito u '
to the pjirinaaaai aaaaaato to aeariy Ti to.Bto I
a year aware tbaa is repaired for i into i t i
aaaaaaa. To tbat aaost avatcaaaaaanj prapoaataam a
the ra inm very aiupuly rltaaaii. Tbe
teaort ajdyun tbe belief tkat IJaere is ao
i " i ill mill af si iiiiaj. bi I dift inu i Tbat
tk lawjifai aTfekb the treaty vill rive ta
rraai aad bparalTiii .jauiaVal abiaf jjjhlid
paBcy is aat aBiiaai to baaasacr its aaSaral !
rit?-.'.: f-.-l ir. ii,:ri:LW
aearieati Bay ocrsp aiier & trK toat
It m a well tact-gaited axksa of
riiai i taat taxes are tm aai al
arxaaasar faraaerty pay u tie State for pro- '
trrfiaa. la otbe vords, tie State, vhatb is
is I, aai ail stai aaak-ajsed acwely far the pro- i
tectirja of prxaoas ard property, is catitAed to
a reweaae eaaal to ma taraper aad raaaaoaaUe
alaiaaaasa bcraad thss Are
aataaiKrri!
' .-A.-.c-"t .;-:.. a: vi
it tbe gara-Uf Caaxt of tbe Casted Statea. j
Tbea vbat ataat be tatoatt ef the pta of tbe ;
kdwiaaf i iliirn to prriad cast of tbe i aaatij j
StM,aa txxy year Basre tbaa it cosa h
5. - Make bay widle tir ii-izs "
Iasteai ct" Ti;aj capc'Ai IBto ibi
by hm taxes, c vovaj deter it cr
. : -r.:-: U. M--::y M...-
-. y. '. Ja: tie Bunaster af Fiaaaee bad :
rewitard certaia miar, ataialy aals aad f-r..,
ia:.- tbe treaaarr after tie unuatiua of rieir !
ua a at cat, -as a aiail awt to aat at law
;x.ei rai."" .ifai .t ftxa ttra
daagnaaa rkiaj; i rra.ral la twprTitia f cwaa"
Iaavaap ta tie Awxat that tto Miaaatar af Fi-
defbredatiak
-- - - : araaaa - :-.-:. -as Cartar'a ikjitliiai SfcVaaaaaaaatattoaaB-
teat a waa aatax a ntt.1 ar pracseabaa ataa
: : a. r it ataa dud kat aawa au La antra aa- tak Ik sals aaal ass at law Jtrtuart u a i. Jar aa
' . - aa IT ar k. -. I fca a auataia data aid ikaa rsr lira daae tka tpo.
tiKftriitwauiMrm at tbaa ai all -' ko ikweawalrp. Tk Gar era
dad aat tkaak ae; daa$r tfcraaiasrd aa ia tto top- '' f tk kiad witkaal
Vi rtE:i-Kxr : After
:': - f : .: ; ii. " ra '... -..er.-.ta-n?. I :'e-;i t'-.ij
it is baldly aeotaatwy tnr ae la say aaytaase;
aacare oa tbe sabject of tbat reacaletka, bat it
viU be uat bund vbee I ssaate: aaaa it tbe
. . ... , : t - t ,: a., .-t: t a. w .-. : M- . a.-ar "ta . a, .a a . tit a,:,, aai,,, ,a
i - i - : ; a.:;, t. t:.
Ik aaarttaa -f Ik Larta-
tatar. aad ifc- aaa a iatiaatod t Ifc Coaatlar.
a a:. :.fl at;: ra --; i.ra Btt taa
aaa iaj. or Air. PaIj of tk Uaak;oa af
pat do wa ta aaa aad paaaa Ikat after
eaata. aad t Aw l kraaa baa.
Tk tact of tto wbal aillHl Mr. Prcaiieal ia
aiapi; tkia. Ia taw daprreiattoa af ailtwr ibr .agk
ool ik "arid, ta attaaiaoa of oar toriaaii aawa is
srrt-f :; .cr fi:tr carrtce. a. a tuainaut
aasavacaea I la row apoa taw wtole. aad tkoa eaaaa
taat tore ktea ia circaUra o tkat ksppra I to of a
But lar iatriaaar ralaa tkaa tk otbrr-.art tto f ,n
tc dwa- -'tail i Ip aad to afcat dwa aa aola aad
piai aaa a bo dad it ia afj latti coaaeacse. It
wwaai aat hat kwea ciiacr k.acaf or fair la ti pab
la. or nazwrtfaCto tkc CoaaUttw i tto Ctoafcat
f Caaaaiin. far tie Treaaarp to alap rrtritiic tk
,H tilt HIM.
I MANri.ll.
afttraaaa to at)
- At ti law staad tar naaaaa wkack I aawd sot pra t
: t ; .-: j.
taaebt aot to pass carreat at tbeir fall aoauaal I
vAwue. I ;ien alatid ban tbat tbe imiiilik f
arlaVt. kaaai aaad taaaa aaxln t tka. A., II ... &At did tk C III 1 1 f tto OkSBfAwr f Cam
J - awrc caaac aailj ta a i ia aaia as t waat fcad
tbe eaigiaal resaort by tie Boa. rbodraaan of tbe j fcctue to aVaac aa tka iwljmaf wr ataadard aad
ill ill rniarlrl lr rhinrralrW abiaV fiaai I J'"w"J i ttoir aataidarara.. fcp tto
aad aspect of their report oa tbe &;reeisied
caaas, that is to aar, ia the parti eadar ttauLtt
- . K.t inters are r;-- :..
avarae try tads mililiia, ttiatrly, tae rvtpa
" X'- .:' F .i-r.-.-r i- - r.
As I tbea staked, tins vas w doobt the ptg oa
vtocb the vboie of tbe cbaues
Jalr 1). Maeatar rlrruit nf Kauai
tloachiac at NawtMwttt -n .1. trip, noal fcrar in: aaal
pun Tt.um.la". a r. a., aanat t ,
T. Monday Ctrrwit nf Hawaii
IT. Wrdarwbr Ham an 1 a" I mMail
trrniiwtas la Haankar raaaaaajr. a. at
Aatawt tt. Maaday tlarwlt of Hawaii
.autuai St, Moaday HUo
SrBtmibrr A kl.adaa.-- Bona
Pipaahir II, Miaaay llrrwn af Ha ail
SoFtniah-r ia. ktaatoy tlmtii of Kaaai
toochtaaj Arat at ataartitwtU. rvtnrniot; to llotaotaiu,
rrfctay. a. a.)
fllllilal il a, Maaday rtmtlt of Hawaii
Oa al ta'indaard Trpa lb s:.wni.T alU kwrr bar wbarf
at A-tat ail trip, to Kaaai. will Ware all r a. Oa .fc.wia
lrtpa tfco suaaaar a LI aot I rare Kaabaata aa Para S a. a .
Kaxaibaa tarfor 1 a. a. Mat. rata a. prr notkw on up trip.
Maataat Bar ant krnar T a. It. Any rbans froaa lb
abor will tar ajTrnUrd.
ar Credit liar Paaottt aionry. -fca
Tteiarta at Uae afOe aalp.
Kobrtb win br ranaMrd aa laArn tanlil paid aw. !tt
mapciaaatif i. tr aaatarked tlagfii ar any Prvbrbt or Pat.
eaSaaalaa recattalad for.
Fraigk: Moasy Da oa Dam aai.
aT tacilon will fc aud fca ttv a ihr abpaaet mark
af law aaaa ,Uy .hr u-avra it.ui
r of Fort A uorao Ktrrwta
ataa Ufcretba annum, an 1 lira harfla huw aaal as
fiotn all furtbar irapaanWI1t.v a aarh rlarwfca.
It la ordrtral. that Tllt'KaaUAY. nib
.luta.t, A D. lata, at trn o'rhar V a.
Ji..tr. at . haabara. la Ifc Chart Hoaaw. at Ho
an.l ihr aatn ti. r -ha h app.ktnad aa lb !bo aad pkafa
for brwriaaf arid pambaa au.tarr.ana. aad tbaa aai pan. -u.tarrauM
may tarn aaal tbvrr appaar aad a aw aaaa. ?
any lhy taav why th aaur aboafcl hot fca arwufcnt. aaal
mar prvnrttt r.fclanr aa fca who at aatlOWd I tba aafct
proprrty. An.l thai tbra ordrr. In lb Knapab haaraoata. hw
palShifca in lb Hawaahtn uaarltr. aaw.pal prtaar.1 aat
putoU)a.l In Hciaoluhj. Swtfcfaaanrai a waaWaa 4aaw
to Ua Una themn apimanlrd bar aaa. I It. alias,
tfcttrd at Itotna-ulu. H. I . tbaa Xtd da. of Paly. A. D. ISTC
t'H.tlt r HARRta,
.' f - ifa. 1 oorV
Atfcaat : Jaahn I . Ramaid. thpaly alar
St PBF.MK I III hit UP THE U 4V4II4X la
IAXDK la prubat. a rvlrr of ooliro of pottawa lot
aaaabaarawtiuii.
aa lb lalkli f DTLVErttt SABUAX rrjuwrao af
Honolulu, drrraarj. tnuatal-.. BWSar Mr. Jaaan . Jadd.
on rrjollt r nO ul.iuj ihr prtllan of ANSA STLVaaa.
TKB
kal
titfcali
liaur
arn.i. . t II.,
alorcuwt
rt.l ii.!ratatr al
ma am prat uaaa
H..i
- h l.iua
ioa.-r aj BwaS
roncrrnnl may apprar and abow raaiaa. If aar Ufcry fcaa.
why aad pruikar. ahuaakl uut ha rtaau.1. aai that tba or
drr br pubOalard In Ik SnMb au.1 llawatatn laaoat tat
at aaaa altr wrrka ha tb Kaoaaa aad II a a aaa
tlaarlt nawapaprra Ut Hnawiiira
UUad HomaluJa. II. I.. Jul. IZIk. A. V iaTA
. saajhrTJi jt Do.
Jitatlro of th raparaaaa Chart.
All!: J.vn E. Bavtiu, nrpaty rhrrb. fca
SAMl
oar wiik WiM-r A Co.. ear
SI VIM '(I 4UIKT
- laanila fa rnaaka
OF THE HIWAIItt
af Faaaae ui ra aa ta eiaaar aitk tto
rxt. JiaMr- Prra iirt. tfcy had a pat-
lf- a. :.i:L'i. in - r t r-, - .-i-.-
:t:.-t '. li-r ;nr ii.-rtr...! ..- '.. in... ..
tod i
r tlaa wawa lk.-rt .T rtr fa.:? I
ii-y Tr tkw aara, aad a I taaa Cfcaaafctr at Caa
t:;i.a X .: r.tr . at tr-n
. ..: v r : ra.' t aaaaAB -,r-.
noaabad aa ttkaac at aB tB Jsa 24tk. la aaatto
i-'.vialatJ IM Savtb a tu. mU V.a i-
tbc a laiaind tat tto Trtaawrt. axal ttor aaaia i aatoni i
:a ika fcai it .tftittar
fraa tto pakfie for pean. aad J ariat; tka trra wtk
taat law Miaiitcr of Fiaaae bad fakaatird ta tkwar
ciiaaaiuatioa. tk wfcaj aatjrct of lb Aaprcctatioa
f tt rrr otrr lb world aad af oar ti'.rer carresry
and rtaaiari. aa-i Uf.rc notiaiap; tb:r ntn.it or
kranrr fraa tbea ia aaa war whatever. Il wa tto
d.ti .f lb Miaiatar of Faaaae to keep ap tk aaia
Fort
CHAS. T. RODGERS. M.D.
imi I uu r. o .
I prill's Orop .Stor. corner of
at -too
nilYall'l t N
Oaka ai. . Hag h
Honolulu.
kaatr. tbat if tbat tare- vas a anaavJ I wtk Ito tiaiaAmaaaat taa tkc aator dar Jalp itk I oarrral ewias a taa at awankat or at leatt
. !T - -. I Mr. Pi ill ml bkw Cataabar at Caaaaaaaw ala ard ",a rrarwrted acoaa bad beta aereed araaa
; li: i a :-;y :-: ;ti.-
icpart af daat 14tk. wkaefc
I ta tto I fa at at lav so aj
N auk Aahtraraa god alfw a ktzal ataAiara " r i
jrra. teadar p ibaa il abeam, bat aaii ha r tk M lz-.
lar of Fiaaaee ar ayataf fcarr ai act kcea akit ta per
aa.- . .a . -r- tOTeoi, aar im.t:
r - ; L-.a ia: .. tr--, :t a SAirtr.
- ...... - i
u it w a r.Hzec im wrxce in nrrairaT aroau pro
by tie beard. I tbfgefore tried aacttiy oa tbat
orxaadoa to tsear avay as it arere, okTaaatte aawr
teas, arral aalow tie iMc:":rs to sar ail tiey
bad to say absal tbeae faaaa btfott replyiae; to
tbat part cf tbe csaatge, r iiafcUat tbat tbe man
tacaaarject wras ilia anil aaaatajat tbeaa tbe i
beUer farrrpared tbey vcld te to bear and i
aVrstaad vbat I saibt have to say alaoot it
cat? ar tie L;cx.aice
X- ?.-.: - .: :-. : -t.'r.:5.r. t-.-.zI:
- - r ' --C :.. - t" -
W. , . ,. , t r ! - a Aa -a -a
. - nt w.t-rtrA - t. :n mi tij :. va
. .-. --A--T -: waa it a Air. i .far:..-. ici j n-.-. iatea
I WA aa ktwa ta Ua
rvitte of tb
Ca.afcai at Caaaora wbiea bad Ik Barter
Bat Mr. Preaidcst. ai li ctlirr kat taraei oat
I aaal to fccxa iiinaalid t tkia Am tab:, it makes
a tt.-.i ::::t!,i :t tt :-. ::j lawa al. tatt
kaav taaa wal ek U aaek aalraataza. aaal tto ! rt tk Mteiatcra oat of ttoir pUrwa. Wa
:- -a ,r.t.-,A ..' n C : : ammm kt I far -' l" ' -: -; - ..' ic ra: aai
akwrat tow it it t k daa. to ia ia tkaa rcswrt ataiad rkiaaira, wkwr tb asatrj acta lb eat ta prat
24th Jaae. tkat tto Caaaaaxarr Irat "eaiied ta attra- 9 atosaabt aat cf Ito arc. Ia tkia iaataaca tto
i .i : 'J..- i. . Kt t-.t : aj.;r .:' r rara ' :: 'w-.J -. iSu a!:-. art taa rats, f.rta.'
Iki iaaiiUliia aai iwialaliia al aaiiliil il l at awt tkaa aat, tare karacd ttoir paw prcup
'r r i-.t Atti-ra i: . i .:tn tai rt- t. -r it .w p.r tie aasst ta rrj pair.
t:f. a i: .i :: a : : : .. -
at to rear- : L ir
PaUa Ttreaasrp.
: ta-t ..: .raa i a: Jfr
. . :u;.::ii..t:i.i . -art t at t itttian
raa u. - . :,f r;. ati:.-. r.z.
cf tto km af tto CWaaaa: aai keett : .
a: rrrfc.rr tt a- an Ar . :i - -a: raa. -
- .a aa r : ra : : a-i t--...r :ar X a liar ri.tl -a
tto aaBrairr is wiara kr taia
Administrator's -Not ice.
rfVHE I tDERMl.ti ll IIIIIM.
a baj aspalaad ASai aatialni- at tar Fatal, of tat
Thaw J. WBBaaa, t f tftojaaataa ibnaml. miarau
an prraoaa Injrbtrd to sail ratal Ua aaakr immr llalr
papaarat. aad all para, n harlot claanta ajaaaat tbaa
ratal to prearal the ana within at uaonlaa trona Cat
JAMGrA SalTU.
riapalakaa. Jane t. lTt.
SPECIAL NOTICE.
I Mi- !:-.'l.N ! Ii HATtMAI BEtTF.D
tortsn.rn. Toot., nrnrha. aaaa thr twn If.. .
CC of MB- LT E WIIXIAM.-. ou Hotalnimt H.nnJaiu.
Vera ta L-.Cinn bis IrtraMaad Ibepabtknurraily ibat br m
now ptrpxred fc. cany on lb baaLwras oa FUbUa'aTTRK
MA S I y tCTC Bixn ha an iu taranclaaa. A!o lb Cadr
laAtct liitilni.i. llaaaktaia,rpKQa..tfi I solbril your
cwasoaa- I abll amaraTor to rJTr (Dod work at fair prices
Yotua rrapectfiiilr. w.T. laiNNKJ.L.
X il Botai St. Honolnlu. II. I.
i:.vatr . r w
iHdrt to show cause tm appUratfcui of i
aw aaai at aai r Real Eatatr. ,
On naattauc ami Slln Ut PaUtaoa of Alran.r J Cart.
wrht. .ttaalablratar of th- K.latr of a. W. Hole Ja
crased. minor, prayiag for aa ordrr of akpefcaiala real
ratal heajBSind h aaal ratal, aad sHaaap aanfc il aba
r.l rvaa.ns why aacb rral a slat alaoald fc aJd.
Ills hrrrby ortlrrrU lfc-tr i-rt nf Sakail V Hall
appear bcAkr tLai toort oa Tba
tce-iM I U .... . ,i tfc- i ort I
r.t taattiurt. in linnolulu. tb-i. aai three to
why an order should aot he arautrn Cur taa
And it a faiibrr onlrreal that a copy af thai aeawe fca
puhllshea at Irani threw areata wato Ifc aad
day of h.arin. la th Hawaiian Uaaa tta a ml aasii
iiui.4u:u.
U. t.. Jaly I -.ifc.
Attest : John K. Baraard, Itepaty t trr.
at
aUaaB
'-.iaa
UKiiir i ii i kt of thi
i-
II I BBaaVB
in IM
Morth
BRICKS I
50,000 eu"A '
RICKS.
r ;. r. :;" :1a. i
: ar : :.- Yi-Uae-r ,c F-. -i-i :. ioi
atbdj ajWi-vaatk tto brtTi 11 fee isajntolala ia--.:
.: Liii vi . rai-'; Xr. Pretstra te.
eraafetbss teanlalaua of ia1 fruailuat Li
tbe Blaisti ii. Tbis is aot asrlialii . J eviaV-nt.
.-i.-.-.-.c :"ajr- :c: Sr. ?.-r:ic-.: ti
Asaeaably viB aee barv aaeel j tbev all fit tev
rretiaer. Ia ptaat of fact tbe net of 'tie i-jiici-
- a r.r.z.
Wood Tiata. Vat
ISat Gasa-r-a. lasjv--'e
Fas- aa-i Sow br
A. W. PEIRCE a CO.
Eata. Mr. rrrjaia-:. tit! at ttoss tab aaal
rr-aa a a- :rra a. raa : rt :t a a
kta tat :a patiwaac ctm: is -aa- riat.:rr far
jreaara a8apa at Ito tr fraa poapa aad tww rlattri j
caa tolawt I kac tore Vasater Caamtimg baas i
Krrtiaary aarlSto. Tap wfcirk I aad tkat tto Pera
raaa aai aa ra-aer at K Si a Aatrraciz r. :i caia. .
i..t rj ..asaat pre. -. ra at: i: y : .: .a. a
.-Jvp SI.
frrrrar. xzyl ac
I aayaat, aad ia frac
T-5 la
.- i.e fcaae a "art,
t art: z: aaaaeajt aerraira
BM
: :r A a :r tea aa ttt.
I aain its id taat star tkat da:
bar tit leant aaaat tf ra anrk a atari i
mi. md : tit i:-taa: -fa rt rt ? ! 'ia:. -..
laraltatoaai ijiaafid aar tkw paipia at tkia arjra
atcras tkat aB tto aata aad pwrta as tk Ttwaawrp at
amtj wsrrJa iaijaiaaTj f US ia lawn gsdd aaaek.
arharfc tt tto laiai (tna la tkaa ia raw iap.it of
Ut riaaaia Caaasaaw. aaal vkarA repwrt sis iav
fass a tboat " taarr arc vceth t ar IS ecaea teas
': -raj :r .'. atrrta
aaaaaasl awaaaaa
drive it oat hf
aai tiarVi 'as. gs iiiaamal aattotiat kaqsvia-
tasa af a period af laaijatidi vlicb aaebt !
be tetsfiribl naaats I
. Z I vtocb aaay be ltarrataaaaterr aaaraaastesl ftaas f aaraaaalT isatsla .ttaag oae of HJ
Tkaa ii i rit aafaat arc v icawau aatSAan 3 f tto j baffioa.
-awaf :T4 ami pwaad. X.w if grer take iiiaadij baa area of
Aaai maasasr af SB aaaaaalaaar a .
-Saaasal aaiac at ma aara ra aaaat aaa tr - fl!I, Httle aaasBsVjafjajp at ,
a. -ra- au-a r--. . 1 4kf Till kdll II g"
ta aaaa. saarma XC at ta Ckaa Cad, aaaaaaa i ftoBBaii bvjaact Bas baaa tea. cat eat, arc are '
... w a a c i "a -. va aa. - VaatbaS.
tocfBa rT? ral'ITZmAaf-1 ' " I IW tadto.-w ia aa ercrart fraatj CAairaaai
'- - : . -. : ... i i-
aaare ca tbe awaks aad pnii, aad ia Aaaavra-topr
this part of the cbarrx rnatiiaii. ia tbe pre-
l- : ;le rt .atmaa aast m tii, i.
tas-Uy, it 1 rif naai in abatatately mi mm i to I
rtser U tie rrrpert oa vbicb it is Coaacled.' Ai
reply to thai is a rtfair to tie aaai fdtarce.
1 unldaav tbat ir. ttt tv, ararr stA I
"" 1 5 ttoTlAV. ak
, . ; .: - : " t t. t a.rditir.,.
tbey brraierved to be stxitrtiy txmct, asad j eraraa psAd taaa. tto diTraa.i a i.ti aaii Takaa ta
tftbere are aaaay errors ia it 1 431 farther jmrase.. tr eat, .iewiap; aa acac aiatak a
- - - t; t t-- , - . - art r-v-t r. aa-. :: i a irr . : ::.i.
.. . a b " a
- : v-rt
: 1 ..a - "i. - - . " -
. - . . ... , . . .. . zi: a! u rt-.-.ir .:: rtu ai ::t siri.:
."1. - - -at, ; xat c:rt -a iart r-aaeit-r: it fa i b. '
rT!? a???'a kae a-Jbirbt, tbe ataaa tat aTtosc saw yso asw Mr. BUanatexT Wfcal d
ysa aasua kw auWkrasc aaaek law p ratal caaas tc eaaaa
A rtrprjtt of a Stsa: iaapjto ritatry aaal ratwrrc taw Mr Ito real or a
Aaaetabiy vbicb rsafars isao a ascrzi - aald . ..a.-r' Saw. Mr. Presaseaat. ib-r ara aaaaw
KaV-r -a Aa,
-.-.' V Kanakas rmT I .
! ckArar-ser of a jiaBcikl i ail aii j. ffiiiihtiar
- - - -.a - - r ... fhar V sua aaaf
GOODaS !
NEW GOODS!
Virf Rctxirtd r Alhn Bette,
FROM HONG KONG DIRECT.
Manila Rope in small size,
As. Illinwi htaalta Caaas.
ast aaal Ottawa Bbnlin
CbsWee 1 1 pas taat Cfcsssss Tea.
bVitarie aad Coaared Eaaaa Caaara,
PRESERVED GINGER t HIED FRUITS.
TT 8BaalsJ a 44- lassq aUres aastsd Ts-CaaaBt
iTclttT,
ICE CREAM SALOON !
F. HOMPa PR4CTII AL Cd. FKrTIOF.R
sail Pastry tax. fcasWoj taken tb Kalona So. i
Fori nueat. near la oonaer of Uotea. formerly known aa
ta rocsTArx.
Will Open as a First-Class Place of
REFRESHMENT !
On Saturd.'iy .fitly 1.
(ha aaaaaaawa snta the randy Farrtory oa Hotel "treat,
where may lae totzad, at all boors at tfc day anal erer.inr.
tb beat o.' Ire rraaa. Ire l bala. 1.1 aar r Berr
laar..f ais bbadaOiian taaa. Toasted.
a,WLl
In the Estate of EaiUtaao (V.
il . . . a .1 i it-.tate.
tk f.r- Mr Jualsre llarL
Oa raalinc and n.tnat tk PetltKa of Co.
....ran nonaaa. llswaat. alircili( list K
..jMia. .a.jrin saaaa. Haaras. sSaw
ow tb Itch day af Jaar. A. IX
Letters ut Llmiinstniti. baaa la hi
11 -r re,l that -atartbty. tk ilrd day or-wpseafc. ..
A. U. itTs. be and h-reby a mini I Par haaraw aaai
Petition belure the aid tartar.. In th Chan Ttl itf
this Coaru at Kapaaia. N. rtb Kohala. Bawaa. at wtSrh
m.ie ain pun-- m peraaac niai'iiais aaay i
ww- u any tr..y nave. ta.
1 l-etiuow aVatd
not ne ttaM, an.; that this onler fc aahbabwd ss taw
Enc:iab and Hawaiian aaaaaaa tr threw arreaa.
weeks In Uae (iaaelte sad KnoKaa .nrwapata tm Rwaa-
lulu.
1Klted Sortb KiafcaU. lis wall. H. I-. Jaly lath. A. tX
CHAtUB niKI.KHirs lltar.
IsaSi taaaaW Itsinrt.
Pastries. Par Uarad.es. est. ra
BT. E MaaM Suaans for LaSe.
--.I :r..-a .wa ma.1-
d I-aru.
Usstassat nwsw as lw fcssis astka
raaiiaalaLiI to Keep aa for SM heirs, parlies aba- asp
piied wiu l.-.t eUs caram- in uaaa tide to tail, and al
la too
OFFIt Ot TO VKT.
and rertrad Iwratturi
ia a deal mal
ts aaaa that bar
by Jads W. la. Joaea.
Die for a resldenee
Apply h OGOO UTASUBSVALK. M.O.
AHUPUAA OF HONOKAHAU
For iSale !
a: r ... tt .rT.a
say lifrat
aawa tka? sasaject, aaad crrrtaiaaly tbe
I- saasSBl af :wait rJasai -a-;-
Ykga, of vbat pnssras to la ififitanils af
- to aa a - . .: ; ;1T ; .;
taa r iIfbiiITii af tbe afisialn. Be. Xr.
1 - ii--- : -v : --- -1 .-
-- irrife ia Bto
faetbe iifisiikd? Is it avere viwww it
aasaj-aeS terT Aot a laser aot a
.: ru -a- i :j
: ha- -. .-: .... . :i X. ..-.- :
ke viewed h
He n.
aarr-rr calked atna at all. aar aarrawsir for sast.
aay af tie fTvasarre
m ' ' ia I i T"ir ?tmTm1n f
aad t lore hera asrre aar leas
Btoi Zl-:
I osaaU bate at
to tabcto vtoxb tbtrw have
aaaa a -it laaaai
ar -a -a a -: - tiji a a -. rr aa a.
it at aw da't c a ta taat liaabtp a taarp
a : ta l.-.t il:r itriiai. -t.- -,vf. a .'.
mil I scat in sin a i il ta aaxxks
Br. Frialril. taat ttor iisaa ba
, to tfcjcac totk ia tkat Atitaakly aad aat si ic wkvaa
bsSat saw! iijait al as ta tota taw aiwkici te aaa-
It it a rrraTitakAr Uts. tka: a tkawtrk tkat report
fvtacl pace al sal tto taw at taaa caaf l J walk fcppacs
A-"j-jjknE3 sTe: w AXa-Ea-Y
sorb aa TarrT'i flaw. Cryvai. Torfcasa Staefl. Amber,
i in mat u I - raaiaa. Hal iwihli
Parrtasra scd Emcee i.
S 1 1 verware,
Terttase Saarti. Lady i Ocaaha. C-aaa taKersa.
Chinese Curiosities, &.C.,
poa sale ar
ta raw 11 las J . ami pwipaifws
Miaatcr, at eaaaa, ia tao.tto a
ito law at Arir a ail sacra
iFott. & irerrK,
. . . ....... L. ..
ssaaaaTaaiae fcad I
a- , a : I
. wkxk ia ukat tto
.' tij mi kt taw lanriris hatf
'. aaf that wkca we speak sf a datar fcaaw. w
tto sabs ad taa A an tar aa asraar kalva. awtfc
a Aasrricaa rU sa-sa. Tb rawwrt fartker
aa ra .. e-3 :a t r . -t
that at tk aaaa aaastsal kkaat tk aar
U e- i a: -. aaa sa haaiaw aa
Ai te tt eaaaa is Aairfrds rwM row. 1
aara a a tolawa tto atmmltrt caaW sf tfcis kssp;
daaa ley lsa. cad ua a-aarrbt tier far abaal r-j to
to nafa. a'aw is laiiiisi rkd case. Tto tasaat
ij Ia -taxrapA aai aaai r.a -ydta-a ;m
sj taaa at ;. aa ill cewU far tw Aaaasi-
tma raamn. Mr. Pta-aaitat, doc m-A
EXPECTED.
rftHC A I (l!.!:iM S1EK arir.UABt
B a-lDa.ETT. rarSaey casc-r. srat he da here akwat
a.-- r. t
aaakatesa- kt
haatoi aataVaj
tea. ta ka laaar. susiac Ikat lliiakp te
aaa sasasAwana.. tot at caaasl at sta way te
what atari to tto rcaa ta taws l l ill J af
tat sf natte aaal arta at tto Baair-trr -J
To Let.
rVtHAT TATJCT
B Pi i hii.PewtajMi
IrTrHlla ST T owtXLOO AMP
iaiiaillaa.Blil naadassway I, i i
srajhUiiaimiii in. imiiiiil wnsr isnbac
baaa. hM. tewl baas, abr I ralrr. Apply ia '
AwlaV-aWr J. PA. WOOD.
AXJao raw nna aad in Isis ssBassSWsr. wath sta
rit. mammmt' mTmm"' mm mum mam.
TERMS TUT FaatAaVU! LOIS CMOIT!
GUARDIAN'S SALE!
VALUABLE REAL ESTATE
EXCELLENT INVESTMENT !
DAflBI sect ivwrat t rr.D it sta
aB e n wirirriaTjji. iiwar4aa of rvrr bam
c. Grace rraaa, aad Alexander. U. M. tuaertan,
tj vrs.1 ..uv: .:!-r Ivr a.:- .n f owl si in- Ihaaaaa
ftaSSaail la tbe rity of Honolejo. on KATI BOA T the
I2tds Bay af AIHST. a. D. In7. at the klssTa
o 00s at ww, na aai las a iisanasaia, cad a
:i wit, frva Oae I.. tatortsj c. JlarrM, Asanrtat jlcs
The said AlS III j, . put T th of lae late
iiwrare: m. awerjrr., ares at sttaated bakas,
'- fn sea tt hvaahaSf .. a- i mm I Id
by tot tsrlsalkaaaasrlaa. Tto apje at perfect, and aii th
M ,,fa.l nher arnia. wmj, a.ic
kt most bneaia-
AT 1IK I IT till IT r Till Ml MUt s.
j LASIsS. Third Jndfc-ssi dsaenrt. - -
baad or Hawaii. Hawaiian lasntfa. la th of tsl
A doaaaaaat aarswrun, u. be the hat srStaaat
af Msou.la Lope rleta nana Lei dfc PsSK IsV.
aaraac aatacwa. aat 0 Jalr. A la lira 1 .
la wo.1 prrnt, eonrt. ,al s perirasw Sir th I - 111 a
X, haainc baca tBad by Kaa,w. aaaaaapa
Ilk. hereby orler-I. that RATtTBIIAT. tto tart DAT
OPBHTEMKP.lt. A. D It:, at 10 o'clata. 41 abaf tkabt
' 7- '-":.awwaiaan. at
e TIL":!.-!- " " " "refcy a
.o-re any parsnn intereatetl map aWM at
enntea rfc. -as -at -m .. Tz?. T'
f-tte" aTl a J.LTn.TLper; ZZ "-"
HinvJolo. " ' J""warw aa paaaaj ma
Aad It a father ordered, tfcat Hatl.M k, hwaaal aa th
iMIiltat naaaaaia tm a-a m ato btoa
. Dated Jterth Kofcabv, Hawal If. L. Jty lira.. UTS.
.-. ... ija raBSct IIA-rr.
mm.
ik. r -r-..
kSM hereby spvr.ii.tM as tb a -a.-- -
TT' -T' - r-.u aad te. SSl2s23
amT tfc.. saad Ui- r - a. o-ar - lmmmm
Ua aii-'s. , sfcbvvr. sot rfai tber perw.ns .it tea ..id.
I Th abspaaof rtiiian 1 at aata taeoraMy Wtaated.
rwahda a larc art of WA baad and aa excel;! rab
ngM. aatuaa-l . the derajhtiwl regtea
of Worth gasss. raaa la atsllas. aad era rains a sera gnaw
Ciy of tbe Seat praaSbac avtad Aar the ilrliallla af 'r
SJ
rtr-ials r iprodara. TVa Had fcaaiscTcr bee sarreyed.
1'. b ffcaw a ai sapsct price pas, at th term,
m a te: cart litaerari ss a ra psn baau mamma ao te- paid
on irnaf the deeds, sad the usai 1 ia taaad mmm
te 1. 1. a, mam I year resnaettrHy with baM uv
1 aar.ry at
Ajtte.aaOiirAn aaae.aad ail tto prirmts sftto
aaaa aaa h teraasad a s trass toad, cade the dsmtaa
craw tawat.ua aot aaaaaaa. that a K
ta-tterfsarbisittheawl. Ir. as an. sate assy be at
ewed 10 r uls on the prnv-rty tor a lotarea period If ;ha
laaraatMiaat rarahsraf. w mam
Wtelkwwbabawaa carraardktaj .ppgrtaaaiy far parsons
waa sanaa aaa to ssmr star tinsaaisa aa alhrsils
v -aer .-..it - ,H l-eutfcaj fc, ,11,.. mf i
a-' ammaa lataiWM of Pllipniy.,
, 5 aS? 1 t wAaVaa I
aat
Oa 1
'u l uanna. almiiilri. . - r ..
r'uiaTjrreJ-J:
appror. aad that a aaal order aar fc rnte'apjjS
aay why Ike a
72 .-" '--' tetto-IS,
10 ta. 1
"af Hjf'
aosc-s te- poWiahed In th " aBl I 1 . MI"
T"r" ewtetad saad aasa a,d te iaaLTlsM!
ZTmZJ?' PrrT ,W " TiTllllllTl
tosad at Ussrsa. H. I . that lira Car a J,. a. tV
Attest
Caart-
CHAstLEa I-. HABJIlra
foto B. B'.ta
PUBLIC NOTICE.
aa AAts lavsw-aar 1 ifnctta
, " ' a... a aw mm aa a fcaa a aba
HTnL'''-' H&toh mi aaaat. J
tr. rain " an Sat tsea at aay
ItT " r ih- aud haaak Atey as
vtoatof toa aaaa -SI b. dnalt wbt iihiBj Mtt
LH An tt CUOKK. lannusiii. '
J. bnrr imitbt.
Bfkat.Ofa atammm

xml | txt