OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, August 16, 1876, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-08-16/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

r
1
I tiui im m nil vr m ,)) m in
; 5r Socti Of aits, tai Jew "" -- pwtfcr
CW --'araaj to imm tW ai aJkl il :rae-
una- inwr waa tiea -ea-i a mvei t:r aa-t ia-d
atw Chara (M, tW Urrta-rr, aat V ta BaW tat taa HMO pae-
CXTCWli l.-t W tW I
I-t- Aaaa; IW mhui tEyttad kg taw Ofr
at 5as iatria.-v. Bait ww Ts x-tai. a.-. Bea l-
a- w Irarar. ka Tv W,
HT Sk-at tSu f tV bKlh h ik tW Ra
aaana inL w tW kwfa at Wat. Tka
crir as aei. a wtrvtv Mt aaa": creat a 1
a Bat krr adhtii cmbMM.
Tie Hi k ttji, aWtBB.a.f 0. r.wi. aaJ tka
ikM 1 1 1 to IM taut m wi I -mt
iwn t-i nnwani. ml to W mi a tkral
to tw rr i ' tw
rruH fob ut
-T. 3
"tea W tW kverut Ukatc raML't,
M k K W Im aiB tow aa. a aairca pwpar
B W eeej ktatkt afaH
L TW i mm toak a lit at UaV.
ta n aamaliaacr lri, ataanan: Da
eaarva tW alak W eaeMaeeataa of tW
o kaat BaBak hA Mr. tiaanle ia caaar.
r .a- r rr rapa r aj j aiim ac: ft:-4 -a; '
Cat mrssum t Br. "Vio tki aoaai a raiacrW r a
tW faa pa. U -.a JSWU far ruik af tW ktaU-
li dar fTveu Lit ran at
TW ca-ru a Hat aaunaml ef
i .ad aaaaad to rra- tw .era ,,. . a-rahl rwrpranad i 'Y II I) V I KS
kW. awi to W na aa TW. m: 1 w h. Wt Uia rararavl IMWr W raw tov I " EiVk A f Kie"
' " '.'.ix-.l-.y .l---; ! .,n,,.";,1i,.
kk Ha a av tkv. aa arrtoa. av a ' atar
Ml aai tiaika inaifv Vat W i
ktir aaTLaVWi TECI3 CARGO
ka tW Wtt laaiaiau. TWa nai aal sitt avaa-
aaaanatiaaa to aark vtr a-a aara aWa a fattiaf I Xacanrni ttoaa laa kaa
I ngajaa Jtt a kW CM CtraW tWai fault tiaM Ito pdioWa. taa a DDTTTCU t 1 T V " nTTTI "
aa IWa taaat a tka laaa. aaai iiknil to a aaiaat aa'gaaa Ma4 i arm. tW akw. su ati lOH SaJUa tilXa 1 A,
i. .. ! - - . a. ta - '
yawaVaK aaa af tW a-aaiaaiia. (to?. a aa(
W mtfaal. aaitkat cask -V aa t Inlail aoaM '
COTTON. LINEN.
aaaiia aftaa ta' f akt aaal aMtiVI tkaaaraa ia I -.
W O OllG .
t lakajaagi sia4 Wy aar kiaaaaaa. M ankl. atl
ivim? aaaHMifaKy aatWal tW kaykiniia karaaaWl I . Ntv
at - aaj WMa ia aa aaaax imt a akia a-Wa. I
Fara Raanaska a a kM'a art?T. aaj laaaiaJ aaa
a r i f1 v i:Aai.f
. M r rartaca. Jtt. lknau tr .a 4
aal tra kt LaaaX aaaarak artk kaa fiU (aia aaJ
alat kaa ki karaja aarany.
TV :aaiar Wt tiia'a awtk kt Wall (vliaJ I - - -
-f 1 . aa4 I aajajtraaj ia a. a i aara j:.-
Al tTION SAltES.
B K P n ms
i -fa f- " a.-ttv . ..,v
ut af Kt, BaJamiat tW atom Taaaa-i rv
M aatai $r i aa-tK a: aMl
Mr ka-u aarW 5t a aurtat at Baa $tJ
Oa. Tac aaLar at tw faaaaa:
kfe. W a n I af kW ana
" 3 js i.. -
tax tafia a laj kaafataa
be fait -iti
EKrvf'tri Pt Jan-Ait. 4caat IX
A waaT ajaC a: It t a far ia aat toVaaaaaaaaaaV
TW i fariaa ka Waa aaa rwa4 cW
tW jaxaaaaatwa af aatiac aaa aaaaa I
I aa
c I aat aat tWaaat. aaca ,
tW aaataVWaat af aim
ffaiaaaaa aff tW a'i,at af tl
It aaa aat iaatc tWt kaa taa
utart iiJa
r arajt. kaa kW
tj af tW tSaax
aaj Mk kaa it '
KaaaM staakwa. waW taaiat. nutaik
saMiaa. CM suns, rttaaaj saitta.
M TV. k faatllkaa.
Vakrrtatrta.
rsat Ja:kaa asj Ttva-vrv
tkaa "
tar Oaatk WaaaWa
: .si ka
.aaa tt n
Sai aaaaM
rat- -.e . i i i : r :
TW atkart iaairaa to aWat was ratorra.! tW HI
Iktatili I toatoaaaaaatar
6ai aa Kst
kW aWaSk. mi aVaffaat. 1TW ataa i laiaaia fa
MaaaTataaa. 1 1 naa mi ' -a. at tW aaaa
a aaa at aaMat taaaa. to artaaa w
aaa. W kiFaaSa aal aakati tW aaaaVra
at II tllkki'litr. aaa) ka raiattaJt. aWl
ra. :ka( W u a trat aatkt at Wirt,
a aavtkar ckirti aa4 kar nnataataa.
ag a Wr tra a-tfk kW cata kaa
w-it iWa tJ aaiaaaaa w:nrt tc tar
. ajaaa tWaa. aaal It" !",? t
k aaat rlat aaka Halt anf . ' .. .,-. . trapM Hpnn, w
- tW a W aaaaaaaalr faaaaaaaa. aawa aa takka. 'iaira u ataa a -u-t ka t baaa ia ra
Staara. May aVaaat tukuta aaaaaaawat ! - . ". laaaj Sj hno tatalUh tea
BVathSaaatCaaan ITt aai IS af tW OaS Caaa. eacpa :ka wOraa af I Ward a!aa tkat aaa. Kar. Lawaari Baava jr.. (ua
ilmift aat aaai taaar i ian I aaka aaa. aaaa aa ats
TiViT: Blankets. Tweeds, Drills, Stationery,
feNN Swt 3kOi llkkl pwfOa
WaaUrparWaf vllMkaaafb
lIlNVHt t SUV
PARIS PLOUGHS!
I wi-aaV. b at a-tctni p.
tor tWaaai ai CxW. Tia at
acrca. a attaakat W I
teataawlra I
: i -i .
. .-- . i- ; .i . : :
r-JtS aT fa.:-..'.-i ...
tWftk aaaaaatiikl kill wtkt "kwiiil pha
karwa at BBa ataa WCao caaaawaara W ara. TWj
went kaar n ttakf. aaa tW aaav WtWaaaj fad. la
nam if tc aWatt Cat A aatrtT cst-an af
W latatiar iia. WW ia Mfll t tj km atar-.ta tw
ara. Wa kaaa awaaakaal aaa akaaffat W aWaaWat aa j
ui: e -- a-.
Tia
a n -a u:. a t.tjt to
j rv. ia -aai a ui 5a i -i-,.- ti
Caai -aniiaaa-i a i am kar mi tW: tW Kaik taaaafa aaCUai tka Sa-ja Ckraaia'a. Uu
. ...... i., . i. ;.i i-a In M akaaaWaf aWaaaWaafaataal
L aai auosakar CW najact af aracact- a"l aaa. Ka a km tai fp. aaj ca ,r
ai ka tftitr ia i s .-..at-ayaiWa. Ha kas a f aa aa
' Maaaaaap af FWaata raawal tkat tW aaai caaa. aaa Wtf. t WTHw. taxaa a (Taa: astaran
aa aaaaaal a aat k aaarajakaa caaaa. aaU a Jar IWraaara karw. ft aaa aTaartj.aa
tmraf ri i i i K r':t-iJJf lactana a waak Jaaa. aai
m i Jin aa ail ka tw - ti a-.wa jf tw U,
t tartaii'a tbja laiajxl UwJa.)
REGULAR CASH SALE !
On THURSDAY, - - Auf. 17th.
at hatMaaat A. .. al !atta is ....... .
ASST. OF NEW GOODS
wtkMtrta .
Fiar Frialt. MaaJiat, Uaaa trilla.
Irvwa Cakaaakt Wkila t.ttt, Mariaa,
Vaatoria Lawaa. Sttk llaaJkaaakialt.
H.r.i l.iaaa Ha4karaknr.
HaraarJ Skutt. Faw.T Flaaaal Orarakirtt.
r o 1 Sliawlsl
'.' Twal fur Daltiiaf,
V tatatt. WS. la Skirt. Via. .kaae Vaait,
Aaa..kaac Slnpaa. Cat taa Drtlt. ftnltiaola.
Fiaa Taa. I Sailt. 1VJ Qailla.
V r-.n . ipI :: lrawarkirt.
Fall aa.l Straw Mala, La4x l.a.
Vaa' Saaka. DnJiaa aaJ Una.
TraaaHaie Baft. Kt.. Etr.. Bit.
Grooeries, tfco.
Rat Bra-Ja Keraaaaa. Car.1 M.lakaa.
Yai IVa lar. Sarl:aa. Wrat-fiaf Ptpar.
S4a fraotara. C! tka. Plat, ilami,
aaata CauU. Tarkka. Takaoco.
Cifara. Fia Taa, 0trr.
Ait Hautljaa. Salt. Tak Dlaa. Paia Killtr,
Traaj'ioC Patwr.
tin)
Brown Sugrar! Crushed Sugar!
ONE GOOD SADDLE HORSE.
Now vuObi pta:ii ZLitott. Until Tx
An TION SA! KP.
Ilf V. . HAKTOW
v.t fi- I loom.
ON FRIDAY. August 18,
At r aVMrk . a., at tatoa,a'. W mm.
a vRiu amiTtRWT or
Ala.
Ba-oJ. Ma4l tva Aaa.
EJmuiai-a fia toaaa ruraar.
Lawaa a vlaraL
bnuiir.
NfiPni r OH PARI N FT
"fit .. .a,,, aata. aaa ka at ai u a. w .a waaaaiiiaat
TW aBt I aaat Wat aa raaak aaat kaaw to act.-ae - .
aaaaaar ; yaaaatt taatai fttkitiaf,
3 LNltr a t Ktt il .:iara ararnj ,.r ri
aetata fU f tatCrluJ, t-itj wot Jf rariw. TW auraac aaara f c af
"a aaa aaaaW. U. EWaa. aaa aM tW awWaant aCraau aaa aacaraa
!L?T!L , " T "k war aaa kaatla. At at tW Sa
. y???M'- " OT- 7 a-tia ataa!;; aM ia Wa w ta
aaoaa T af tW Oaw Vla. (t, Waaateia tWaaaaa aar. at- aaiar WatW far aitk
acaca ake waaa kaa
Baal aaa aaWM
tac a aaai ta W at
nrawial . s;rrio
ant. We i aaa
r aiaat .-a tte aW
Ua -.: ai.:-
trt a r-"
: i. . . . f
t -i a trice :f Si.- -an
; aaa. aaa aaatf l lijltoaa, Ikai to aaaa ta aat. Wt aaa
. j i i a. m kaaaiaa. Tk taaw a l.talj. .aaaataal.
to lifiar fmt aabataaa aataaa. aaa af aat aaa aai ii a. ail
CUAMl'Al.M:,
Fiaa Bnajr. u ajatij-.
aWarj uJ otWa Warn, Atotwt.
aa"" Ba Batat at tW iXt
aaaa. Mac (W Baa. T. BaataaB W
af arr-Cuoaal far
: ' BBM BM I :
W r la-kaa fat tWajatof af aaaaa
wt tot'.tti f CW aaaatotn
a aotarjc af at aatWr. m cuatoaaa aaSk aTBaaa
Baark r. Tier fluatmn af tW Caikaral fjCatta W 1
ccarr-
aaa 4. aaal t ratwal "f tu,r sa4 aataaa. aaal af aat Tiiaaainl laaaai af
- !7.. r" . Cwtar aaa taj watk tatV. TW rtafa arc trra-ai
- J " .?"? if " I WTtit aa aaa ta tW , fti.-rsvjia aa 1 a'J aaa'a aaoa
C at .Wtaari. AWi. aJUta. Jtarao. .-. i aaaaxf. a4 W sgM ftal aJaO. a Batter Ww
" i t a-'ioa ka aar W a kW aavwaL
wa a i-tajj H D a X3 i Hrt-u- Ort af aur ctaja ia tiaaaca aaa spaat baWaBaa.
' ' : , : a aa t tW Salara. a rrira ta tW S. E. af Gaaaaa. W-
"-? i 1 r Krtiit. At,7tat It. taaaa tkat aaac.a aaai Baaaa. aa Ftwaata SaittarUa t.
aat a aadtaaa tawat tW cu -jaari jf tW S. E af t&ia nips m aa iiaal a Saiat
ta ta t tie -ri a K-4 :ia a
aaa flit ' -4a 11 11 1 ' j taartaaraarta Oa tW Wrisaa la. tW aakBtaaS Xt.
aaa far ti axparuaat af rr Eatfart I Baaaa. with aa atarait attao iii:-.' a ii.a.artitr
1K'l-r-tl luiilfirilaBa1laai j aaaanWl at 4- -. i-. - parfint tka. j fiat .i.
a-: aat t.a aa.a r.ta tWtntaa .ftaaaanaas
j . . . .. . . ti aaa t.;. tx ij.it: . i ; i '-a.i .a.:
'" 1 .M:i-s::attat f ttc arte rcrl
..ia . - . 1 : c r i a : : 3 ir I -i a - j i a fa... a :i imcj
i-i i--i : . . Matraat wirt
taa ea-'a. axarala fru iaar bar m l Bat at ztcrwra !
aaaaataawa near acaaraai Q carta, fra tnaj caa.
aai aaww. ra ilatt aaaa taa aara lift bZ.mJ tWt ihi i
-.. . - ... ,.r !: i ':-: i ct fcax.jw
tW Siiiml if flaw fai I aft aaaatcra wiU rattrata. Ic is pntty . tai a
. autaaat (a ia aaaaaaa. ' awaraaaaaaaai wak akaraa.aa- anciraas tkat aaa aaaat
(aaa mail a tttara wttk aatttfaria( lataraat.
f ta -r. C.
;
-it a -1 :m .
Jataa and Tarta.
iaraaaOal.
lea a Pvrha a Saav,
Faint aIOtl.
Iron Sloop. Wire Fence
VALUABLE REAL ESTATE!
ON
r Iron.
l.ual vl Hi.:.a Ware.
ILa wan. aauras aaa torta.
- ! i . -.. fu:i-.i...
faKI a IIOMll I I
aaa a Stan. TW Qataa at Grrat k.'y kati aa raunc
rvlalf Wa kana .. aaaaatlk ffcatit W aseaaaarjaaar tax af tW
iwr W i bbJ BBWiT T Tin JlL IT Trn aaa "Sjfca!
s"t a Caaaat km tar ImuFilBbi fataaaa. aaaaa ataa nafti inf tt
trfB W aaaaaakrat a2BBcrtaa W. af tW aataia ravot!
. &. Osaaal at Oiaraakaaaaw. TT aaa.it ' Uia U paaa lauai
B aai -an.; .. :. . a EaBl ttiair tti jit.
. t . 11 V . 1 J t N I 1. I . t. 1 I I.
W at
Children's Cribs.
i mm fiAi fortes.
II HV til t riaUB,
i . r" .--t :- rjt: c-aar- ... a.a.n arc,
taaaakaa B,n. caicoratca Baaakl Paint.
V.cvcatKa Macaawrtr OU.
Powell Ditflrvn Steam Coal,
BY OBDEB OF C. H. LEWEBS. ESa.
os
WEDNESDAY. - September 20.
At IS odor, tw. on tW prrmara. wtll W offered
at Putvtfc Aaataoo. faol prcttoualr avJ al
Prtaata Sale i
THAT VALUABLE PROPERTY
. aa tW .-met or Beretanta anU Akakea -ta. . now
owaaal arid octrupavd kjr C 11. Lain, M.
With all the Btuldingt and Improvements
thereon
Tka prajutaaa Wrc a froataata ol about la feet on Be-e-tanat
Street and a depth of at. tit ITS fee: o" a la tea Street
TW Itwalhrat HoaarawellaaMl -titelantaiMr Pent . m taa
and a kail sturtca in he bl. wltk TarauHta ia front trad
rear. On the f rat raror h a latta aaal Waraoaia Farlor.
rfirlm HaB. I'BIBaS to. a. Plana; Room. Fanira and
Store K u. Foar : ana Bed R.aaaia. aith ttcarta and
Kath Room oa I'rper Floor. UaTrrataeat water k laid on
F.rat and Sc. ood tloora.
In the rear to a lalfa and Ctaaplete Kit. hen. Two
Curtate Hoc-, r-uhar. Waaa Horaaa. Ac. The Ground
arc O erred with a Variety af Tropical aad liul- rled
Tree warn Plan:.
I TW V hula t attle a Id Caere raapeol Brat rlasa. aad well
( worlkr th- attemaoo and rxamtnattm, of any par tie da
atnnaT a karadsocna aad eunaenieat daellloat la a pleaaant
and centrally located titnauka Bar TI TLK. I'F.RFKlT.
Fur farther toStoaaaaat, aatF am tW BuiWk or to A
J. Cartwrtxnt. Eaa.
I P. litis. Altrfr
Clothiuf.
itrr ir
FURNITURE.
yap A
SELECTION OF BOOKS.
tetml BmAK-w ICanaftKk n cSatawr.
W.rtfl rn t twmitT. hmmf. i Amwmt
mjr. MMl Iti't"
Hl4arrg mw! IBM W W..ra.
SALE OF REAL ESTATE
fcj Uim HM P. T. Hurt i iti sM-w.'rtfit Jw-J
th stiprMM1 Itmrr, lUtafw t 1 ''
A.J. twrilil, ttmtttNtrnu ta-
III ftBf pIK. Moit, tfasw-a-i. 1 will c M fmmtc
Ut-tkH. tvl lh hUssfftl baxl.lrr rW rh l haWal
On Saturduy. the 2d September.
oetu at II o'eoek noon, at v aacBaaa taaaa.
AH IWI pait of IW laml of W.Wa.t In lha dWirW t
a.:., l.land of ivthii. aanl .learrltoal 'n Hoe. I raieal
X tta, to Jaaaa Rotoaona. Robert laa ranea. an-l It a
Halt, Kir t Ilea Soalh e lto S.ri Iteanrh of tW
Kaut.wvahoa Hleer runlaanma areea, toafaaatwa. at
ina opaal prwa of M par area ht land Ilea Wtwaaa
the Morth Rraneh of lh Kaukonakna Rleee aad tka
nf the Pan, ltianoe of . haln aatl rtrer. aaa) raw.
awa froaa t ctoaaa la wklth oa IW Kaal la a paaaat aa tW
Waat.
Re ..r.ler ,t the.admliiiairainr
aaa i ' h n nrow. tartt
X t: W ADY E RT I S E M E X TS .
ate aar.. air.
nicu. si D A T I : ' .
aawoca in matlatT. W Ntva men af
rvfw-ewB' tWB. Vf icaYi aj aaa aakrakaaa I
-srec' r
A ' -- ; i- .!-: a . - .. w. t-. a-:
a-.- ....: ir. .: t: 4 !, nj-a . o.;..
.:.i : a .r-.o. :-'. ..; riiaij- 1 1 J Q -:t : lit.
ataa warr a tafj atffasc at ttnu f.ae tw haaaaa
Bribaaat Coatataa a aCeaariT. kaa Waa ipuciaktal J
iif- : :.r ca.: i.: Ki. rr : - .:::i:t
a Baaaa at tW rata ataaaa B jglat i kaa BTaaaaaB
BtaKWeat at Ca. a attiac. at.-ija.ktl ll iml aat
oaaaaat aara af BttK-iese. i
:k caaa.kaaa tw aaWaaaatw i
-.. 'a r- c .a tti Ban (' Ma
tW Bra. A3 rW kana part af tW rswa. wWr
iJ;. - i - a '- a a p aa: -ea. ... t. '
tt aw ifiroca a
Taa
: :.t( i ; a I
f f-ierp.iaaai
acaxiaa m af tW Ota Oat ia.
aatSkBl at tka kiafaaaa caaxa ao
X- Laic aa tab .
rwxss at I . aa.i a raaaam
: atta aootmictaa af tW a-Wta. oa !
34- if t..,.z rn rttair.
I at
aaal after a iiar t z
W tkiamc tWS tra alraaara
Faatat Afaira actrl tk at
MfCaakCat 5ir taa eu-.4rixc.
Zz-:-iz C:rrts::;:ii:: S; 14.
i-aaa taa ta aa t iuf
aWaaar. BBBBart. a i
BB kaaesaaa aaaapjta lalt. aaaaari
TazFacaTK 0ott3 kxmli CoaTart3T At t
tiaa.kaaatWtilMiiaiKWftfwtaa aaaat aftW Baaa wttarrra -eaWaa a. f - irl, , - ,-, aa
IWBfc Ct 'ii n 1 1 II 1 1 . ahB watarAtaa ajtk fcatk f tW iaW. tW 8to rftja IOa- 0
-ariraar.atS,Tork aitj V. aara. : aaaataa wa as taa !act kaak af ttta Ltata tittitB..
It I tia.wmri. JaaB C rjaaat,! it I tTtakii f, ; ' ... Tr. . , "
Stark BaWKrra.IaSrtr. TV ZllltjT,
la. aWaka. Ma t- VWmm baka. Jmm raaaaa atakad t.a7 t, aacataua raa, asi
' , . ,:T t aw! a ut: .. t Ba laBaflBt
Kapraar L fiaBliaii. aaaa P. futttia. TiW B. F-.'-ta.
AaUrtai I- trpmt. Favraaf aV Trarfi. BBL W.
'l nirif. Ftaak BL Rzkra aaat J Ctaar. o Son
SMALL SUPPLY
OF
FRESH SALMON !
of tart, ki I 3 aaa : tta tins.
"ALDEN" FRUITS.
Pear. ApataaV Floats, to to Baaaa.
HAWAIIAN GUIDE BOOK!
caasTtixtata
a BRIEF PC. RIPTION OF THE HAWAIIAS ISU
ABBB. THIlt RAkBBr?. ta RlCl'LTCR t L RE
fOCRCES. rLASTtnOS. .LV(T. TOlV
CAiES. CIJWtTR. FOFlLtTlOX, AND
COSfMFBCRi witk
-i- ZaXA3, -V "F"1 t.1 1 1 Imlcat,
AND
PUBLIC NOTICE
fa I.L 11
arm aammat ti i toaaa, n on the land known aa Ike
I.L FERStlAti IRC II. r. in rITIOFn
aaaaat treaaaaaaaaa oa the land known aa tka
af Makaaaono the taUnd of Maul belonarint
to the Baud of kataraboa : and notice ta herehe (tea
a that Be peraoa ia aaihorttad by the Hoard to ctant par.
Baaaoa to cat wood or timber, or to rail tract of any
dearripma oa any portlna of IW anal land. Ana .at
v-.ia.uit taa notice aid W dealt with atrktlyacarordlrot
to taw.
1. MOTT SMITH.
VVe-PTaaVlent or tha Board of Kducali. n.
EJocatka OOcr. July II. ItT. to Im
FiN FL ATI ON.
A. 1TWAYNE,
Cor. of Fort St Merchant Streets,
Honolulu.
IMPORTER and DEALER IN
DRUGS AND MEDICINES
Chemical Acids and Patent Medicines
atk COBtT-IiIITa XaXIaTaal OF
TOILET AND FANCY GOODS
cSlCH AS
Priitihy, Hair Oil, Sop ToiUl ami
cflt Jbtrtitr, Conibt, Hair Brutht;
Tooth Brtithts, MM liriisAt, Ar.
BATH. SURGEONS CARRIAGE SPONGES.
STAR MILLS KMCATII PIPKR!
PARTICULAR ATTEST10S PAID TO
SUPPLYlSli PBTNCIAM8, SHIPS
ASD PLAXIAT10.VS WITH
PURE DRUGS.
pB Phjticiant Praaoriptioat earafully rcparcj
Day or Nigkl
lyr (Si.kt Ball)
THE BL.ll TIFl L
V. FF RRtCES TO SBARLY TWO Hrj-
I Ijt.il cf latcrcat. .r place to ka ttfitrd in
-art-: .. - a., a fi '.
This Realty Valuable Hand-Book,
COXTAIXtXli IH FtGES.
Should be in the Possession
OF
Ertry r.n intending to rittf lilt Group, or
Ptl-img informnti aboil Ike lsL,ds.
II yir-tt jmst Ike imormntion a-aa'-d
i V lomruts ami tmmijrmU,
ritk oaf of
I ran I i its. I.iains. I.aad. afce.
CONTRACTION
NORTH WEST Iflfil !
REDWOOD
LUMBER!
.: i ...i i
I
- "V LEGISLATIVE ASSEMBLY " 1 " -
taaaakaam SESSIOB OFI876.
F4w. X.I l.
aar i -ir leaf aa aat aa w taa
kaaa aat kiw tk.-. Mimic tta aiar ut
ttota ptaaa Crta. I wmlkti aat aa at tkrc aiiau ta
tt afti af Ti i.n aaaafc attaact aaa Boat a iia-
taavs ka aa pcactr taaattaaa a a piixt j
tttvu til 111 Bonk. CW Lak.
' u R -acrtATi Pi--T- TJ7"h ; t St-rr-.r
V . a::::-,-. . " .-
"aa! tW Kawai - "w -t t-ri Bjraa. Fraaa aadarr-
it : ac-tl -te f-r:i: -..--as at .-t .rtr-iaiia -at ,,.;.;
Uaa W ataaat ?: .; txuti? Caa toatfr praaaact
ttar-':. a :i :: a- - ;; , Sl.. It
u kept a pataaMa
t -: ttnaj-n. Ties
iiailnl aaaaacaaa aaaaaa tW lafi i n r
fitaatt af saaa laatkal aa Baatat of tWtr aai
faaaac tka kiraa. - Tb fHm aa ifca a i a, a
f-aat ataa. Vfttxt ta a
nDnr TD ICQ Price FITty Cts.
Xal V kaaf Vaff taa IX I mmm Naf tf iof SISTS of the FIILLOWItU ELtUIXT
- : anna mm. mm. . . . . - -e-,
XEW S!0( h
OF
THE UNDERSIGNED
Hat accamalatad to aorb aa citont per IW Steamer
"fih of Sae Francifo !" !icucdc awr nirirfcnH
lL.W1L.llsJ fflllaf UIUIWUI1
AT THEIR OLD STAND
OX
This Eletrniit Stock and Merchant Streets.
tj ry.L.i.in-i
For 60ctS., Foil Postage Prepaid, j Latiai Rirad Sola Leather Trunka.
nw Ladle' R.reted Bridle Leather Traokl
av ii I. a. - -
h. k wHrrrr. n-aia
WHITE t BtTER. San Fraaciaeo.
CORa5 A SOTCB, S.taey. 5. S-W
rp.ir.i rktt '-a era i.t
ia a.. :a
ii - tu ;(
wta. aa aark taat kaf. u ki
' ca raid BBjaaaalf tai
aaa latr. tkea. taata taaaa." kat W aafj
ai. :mj afl a;t fria
W
FI-SS A53 STTX
California Potatoes and Onions.
XEaT ZEAL-JO
Oats, for seed,
NEW ZEALAND POTATOES,
S A M L G. WILDER,
Agent far the Hawiiian Island,
of the
MUTUAL LIFE INSURRANCE COMPANY
or sew York .
Laiia' Elefasl Leather Trunk i.
Ladi' C aar at eo eared Traokl,
Lad mi' State Roost Tronic.
r.r' Toj or Doll Traaki,
Nor' Weal 1 ineb Board. Not' Wtt i PItak,
Nor' Wt I in. Plaak. 1. 2, aad t is. Plank.
Nor' Waal Tjnfued A (1 rooted Board, 1 aod H
Sot' Wt Sarfaead, I Bk U tod Is.
Nor' Wat .-eantitoa, alt citee.
Nor Weat Timber, all aitef,
LADIES' RETICULES! WHITE CEDAR SHINQ-LES
Largest,
Safest,
ind
Most
ECONOMICAL LIFE INS. CO.
H? THE WORLD !
A33ET3 (13") $30,000,000
ta B a . e-a r-m a a
Now is a Good Time to Insure
Vone Bat Fint-Clo SUks Taken
OFFICE WITH HII.DER at fa
;. i Faraaaaattknauia aaaknat raaa We ite.-ad aat st-oe.
- ataaaa. kVatoaa. at 1 1 1 il at
Bat'MB lakBB I O I ia TkW aai iaalk, Batata , Casta rta Wr. frtac a m t at: : .mt --. i at "
wtaf aftay iki laklWi aat tWato art af aaaaku TWaal ta pna i'i IW iBiinii fli 11" I la tWppxaaa af al tWai rZaa I (aa aaat Waa Bar Aaat V jaai aaar't aaa tttaat paaa waaa,
mt f- at aWaaaar bsqc aa jpr Ea--traia a. ta ajfaak. ' ' ' '-' - a.. :-. . ,-. .-. . r . : T.
aalrlTIcklitwt J" HZ." FftW & Laine.
. aa aaaaBBararaa; w i r a, taa aai au rararrat aaa aa aaat at taa aaaac aaakaor--r :-:.n -.-
iirraBttWaataaa'.at aat Baakt. ' TW: aataaatSaatWa aaB Wf tW k aaaary aaa (aa to tW larkafcaf ta ae ac. SW, . w . Sc-Jat
VSZTT "rt'V" a- aaa-Srf --, -. . to " : tnTE mZ SSi EBMOVED TO FORT STREET,
Oa aacaat al tt -j i t star at taaaaar tw ' - . "a-" aaatT. -ira. , p...,.
talkrftaatlkctal aattkrweten " . .. . IB I attaaraaaaaatB - - - - " '
cartalwa atBtaaB rVTa aatTrp'l!. wW)r7 JTIT 7iflZl?mllZl?M?l
SWW. ftoatwtanra aatc Wr a r kara - Bj-i 1 ta. j -"TT J .'j ,,.,l.ltm . WMmmM. FOTSale,
. t-t. itT.i-;r.r.ai .aar. ta.: MrfaBai taaaa taa - - l II tw. X. tai Lll k, T"HF. HOI HE
"tw-W--Ll-atrtra! - ' Notary Public, ;.'
: B t kaB af kr- - mmm-mn ,a'waa aa ara f,c akatkakra a. aaaaa a aarf eWepa. Oa. a a ta, tak Arkaraariaaja-aiaeita fna I.la. 1
3a-aBBt aat aat w aaa lam t aara, tar. par twaaaat aaaaaaa aaraar Sat : c t: .-.t- raatt- - ' " . . tjirm arr.T-rf
EitBaaac tat Bar BtaaaatC A: Saaar caaaara) aaat Far r aWraaa .a T.t,.aaTVLV v.. toiah. aaa-. j 1-ttrwW aaBtarw. a-aatala. ,y SPECTAX HOTICE
-St. rtWWt aar- Oa a. raraVrrW a, a ta-at a- g,,Jf',' f r; B W TV E WATTE or TBI EWTATB F , JmL " "
aaBatB T laaaaj. faBataaaa Tatilaaa. Bib ' t1" i iiix tt Wi i Praatoa, WaaXer fiaa ? "t TTtiiTt n- rtia?At' wa y oam. irate f n uli.fa. aa- .Tl, p-tTtta-caaTtf Vtwni
fMataW at AaaaaL TW tTi af Ctaarts' aa ' Baaaaaaaat Wiaar. nanl ifaal mt Imln rjW , Jtl,'ay! Piiii l iBi - I ' t - iTu im j
c WlMt0 mm"M fJlhr' I II' Tl t afBlBam aU-uai. Sa-ateaul. Era.. Wta,. af tW taaa tW trraata tr tarraw ud rW Waaa ia- t.TJTA aAELtX y (AffTKia.
tl ?.. 111 . V H Ltl' lrl w--a. TW nsvSM ea tai tka a""- CEl.TL Rtr-J
'""a.f ' - i I IT TW" II . F TWra wa a kcalfiaaf aapakp ef peaaetry ia tW aaaap taaai inn I nil In i at taa .ataa -J aytrcaur
-WniT "5 j iLS"a7iIS7 Jg7 n. jVttT TatTr. ''aat i -mrij pnt-ijl I . r. Bja- i f fJTlJTi" XTTZTZ; 7 tTi1 i a kt OTkktkaakBga ti "' M
wtocs Waa aaasaaaat aaaaaa aat it if Waa aT if liaJ fiti eottW. Ba ka aa ikailk, aa fiBiaat. kt (taad aMJcatWii an any a amerat IW aaaaa. atfy tatWw arcaaraaa are aaaat u arxe daaa aaaat
-ri '.. ... - " - . kWtfc. ' aaaaa. a w. tkrtaa.aaaf tW aat .r.iatoaa. atBto ! m -- wot raaaa .aaaat
- ta can rka IfBtlM'iB plBi aaaatcr j 'Jaaaa . rax laaT. mi 4 aaaaaa jerteaari aaarj iwii,, M afjtT T. WaaWa a Oa wWaaWi jaaaaajaftW
aaa.' aWtaaaTBBaT ' taata. aaatrt-aa. , -"r1"- -Al -pj?T i . t tlXaJDeOt xgnwMn. 1 Oa ftiiiakli laaaaa T
Ia treat variety aad In all color.
Gtat't Kirettd Sol Leather Trunk,
Gaat't Biaatad Bridl Leather Traaki,
Gtal'i Laathtr Traakt,
Geat'c Bicttad 341 Leather Vaiita.
Geat'r D.ond Ed pa Ttlite.
, ,- ' Black aad " . I Laathtr Valitei.
Grnt't Paltat Career Vaiita,
GcOt'l Boa too Valiae,
Gest't Carpat Valitti,
JUST RECEIVED
Per W. H. Almy,
A CHOICE CARGO
OP
Ladies Children's
A BE 11 TIF n mm: or
Dolls TirunKB !
SHAWL STRAPS.
BLANKET STBAP3.
TRTNE STBAP9.
Tourlata' Valiaoa.
ALSO
JUST TO H AND !
A Btaalifal Lit of
GENTS SHOE WARE!
T I t: I -I a I
A D LOT O UIA MTm, ' 1 wew,l,u
a wt . cucxoHoox or t. CORK SOLE GAITERS,
! Mia BO (eraeraUy and la tW robed State. That Meo a
rertrttly Water Fra a I.
ALi-0
A PtLL !.!. OF SEW St TEJ OF
Manila School Bags REDWOOD
LUMBER ! j
1 lack Beard U, It, aad I look,
Boo. k Srfe-4 I tab U. It. 2 tat I af
TUB BE3T QUALITY.
Choice lot of Red Wood Shingles
3x3 Poitt. Bad Woo.) j
4 1 4 Peat. Bad Waot ;
tit Pnttt, Bad Wod-iJ r ft. loDf.
Abo, Bed Wood Split P.u.
1 sizes nf ui im stum.
Boogk tat Cttar.
RUSTIC SIDING, CAPBOARBS,
ToBfu tad Groored Board, Bat Waal ;
Taapae aad Graoral BaateM, Bat Wast, )j j
J E W E3 TL. R. Y ! Door8 wlnd0W8 B,l"-8
Ol all KlaaaW aa
ttc her is Qold ft ad Silrer,
Lock eta, Loeket aad Neck Ckaiai,
Ckatalaiaa. Geat'a Wet Ckaia aad Gaardc,
UYEaRPOOL and LONDON and GLOBE e-EaP,waup,
Diaamd Bracelet,
INSURANCE CO. BUt Part, aad Spoon.
. . - aa! cuaea . aa lea none.,
- - $a6,740,105.'0 SaJttB3tUTK.ia.,
Barry Spooa.
Ball gp.ert.
S.fU Shall. At.
FIEE 01 BriLDIStS, MEttllSIsE ASD La4ies jbb are KnpteiMlj IbtIU. 1b
EXAJtTBE THEBS: BIf 'K IntM
Oa Ikiaitli taraa. Eaaaia aiaafttly aijtif BCTOre PUfCnaBine felSewnere,
oa !., M. MclNERNY.
ALL SIZES
NAILS, BUILDERS' HARDWARE,
Oil, WhiU Lead. Ziae PaisS,
Chroae Otaaa, Pari Graea, Chraa T0w,
Bat Lead. Black Paist, Vimttka,
Baa aad Baral I'aWr, la all.
Foil Asst. of Glass, Fatty, Ac, Ac,
White Ash Plank,
White Eastern Pine,
WALL PAPER AMD BORDKB.
ftf OraW from tW otkat Iilaadj f lUt aith
ear aad taaaltk
Win EEWEaM a UK 14 BOB.
A

xml | txt