OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, August 16, 1876, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-08-16/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

SAVE TIWE AND EXPENSE !
WT TO CEilTWl rKT ItGTR. OR FOST BOH FIe::K
XJl TW It I
I Jar cmi km -pvrrtoi.
ft
HAWAIIAN li.VZKTTK
- mmm
it .- :
a. MOdv ain
rt. sasx
I t: 1
M.
W III T N K I
6WViateil Mattiig! WILDER CO.,
Importers and Dealers in
LUMBER
la r i
nBefcnranJeninJnaB ftn?'' '
a. :i
Cheap as the Cheapest,
mm tk Srvt eVty i Jao . rT
ts: -,k vmi.:..i & ret
tka Sept Bay f V'tvar- " imy-f vvmiaiik SB vtvvu
i
1
:xW t?rl
ami tkvra
We a!sc Offer For Sale.
f I Ja4BBk
jti i. r
AGRICULTURAL IMPLEMENTS!
Ba&ierv' lianlvirv In-feat-: Tools
AX ACT
3 Owneaoi katwaaa H
:W Kmc sni ! Catted itxal , af
. " i-! :it X' 5
Tw M. wty Us Km m tka 1M
.J. V T Ol. 4. '.1 i 1'T
laBM ! .5 im kd I J "- I I CMMI
bkal ka m aptt MrUa at back fine im (W
fetnrt a lit Xwhii erf latarw nt Oeact it
f tpiKM pro.-, W tkaa tkr pwi trow :.
eveinna4.
v. 1 TAx Art "Aa" take rffert axi Srv.-v
ka fcvea anal attar IW Aata af it apaoxa!. aad
a2 UacMRta'. kx-evi:karkvtMr mmM
AcvtYvi tte Xi vt Vcl A l 1T
KALAKAl'A R
CASTLE & (X)OKK S!
M
LATE
KX
ARRIVALS.
an vrr
Lisips. Lxiurzi i'lizL-:'.:zt &zi 0:1.
c i t 1. 1: ij :
Seres and Twines. Fish Hooks and Lines
VtmMNlW Ai
San Francisco. New York and England
i Mttl vt. MMHML
V r 4 MiWa Tiit,
Snrt a mm at bt kas aa i
atfewiaa at iaa KcacAm atnnaatiaV
a ami A i i aWkf JvOfuvlrJ a a U tvaii ; ifamj
.taa. ttrjijC Piaa Prul.
laiaal dafrr aaaraaaMai aa tkayaa
Afft-Bb fer the Avprill (hofflirnl Paiot Co
TST FAT XT IS JflXEP RILl&Y TJK rS
W aw aa fatHMMMatMi wati JfaaaArfaVfr aaf tiwft )f af ftsiaaV ajf
IMPROVED FARMING TOOLS AND MACHINERY!
Solicit Orders tor any Class cf Goods in Our Line I
ii im Ill HH li an III mW IIHII I I II II I I -an- lr
DILLINGHAM & Co..
V : ; .- - i j it; -
0C taat tiW Ouaciw at J '
ex. Tt Waaaaw thr or a .c af ta
aajaan v( iai iwutc akaB aatitiaa taa LajMa.
r AanwattT Wtw (ink tkat ar Vkj
..'Jhxkms a -vorvro'anT (je taatittili tl ka Nm
.wWvi tkcwafki kttdMT. ot t otkar anEur
tui7 c ikat aa is MM a.-v'ai to
Im th LesrsfcKiTa AiXy akaM iastitata aa
aafax; ia tkar ttatk at lAc Aiftw ia taal pa
ucwa aaj aT liwy ftai tfca WtN to kw traa.
tkaa aha! ajMaattatai iliir hi ifctctina aait
. ae-i vwL
St. i-lVat Sartaw TST U tka Ort lxf
b krtr iacjl jo u U rvui
c-r. rf7 Vkwaani tW LcvAh,tv Asmb
5t -4uJ Mdara iaa hnimi vt vxj wm w mM
aarf taai as nnMn taa W: wet.va.
til rVk rf a4 LcuiittTw .VmM; akaS im-
tuHhtXitj ot;f tka tpctvr al fitwo iVr li
I irftrrt ax kack tt ptrtua w ckvxaa iif tk
. Sact ut" :i naaSntat af kat r(w j Saal ta
I aMCtan aftM tacMtriif mc4 .j'.:it!oa, (kail
eta : vitf fyiM3 fv&tx tuHvt hr kaafiaa
:t : i:- : : .Wt.f Mat MM
I skal accarawa? frucwi ru to pc.vura a rvp
i .; ; MM M w a: Mgp M
C. BREWER CO. IEW C-OOllK!
OHXE FOE SALI
r LITE IHUS FH nSTOH Reciprocity Prices!
I Just Received
fiat ta O.a Cod
43vWvi u to mi
.r i;.:
: :
i.....; -
ti : to; .f ut
tuJt cw tk Jtj U lk
L-tuii At. Mf na lanlj
fiat i Xir-ia tw rtaai
Stfrv.T 0. B. IHaaak CMtaaa.
AlSO
Downer's Kerosene Oil,
rKJ BOSTOX. AISO.
u wla ui rtaatalra Ha. XV I aa4 S : Mattacka
C. S. fi. $kt. jh aaj Rata.
Baa Mai Am. Hat.-W Saw$tijcaaJ Axa (:ttrr
Rot Ka Lwk.. t'aatt aai laJl'.ka. la.
tbtW ekaV Raa UWba. Sai 0rj.aaJ Papar.
Sajk fori. SriatT. Xki!. Hm 0rlt.
'-vl. Caar"- Hwna Xai'j ?J lak,
T Uroat o t It ia.. TiaaaJ Tarkt U 14 ia.
V. V . PajkM, Skat, sVtaa aaJ Vacua Braakaa.
Jalf Haat lrv. Mm
Cvra Scarak. Waisiajj. Matailiv PaiaU
Saaa VUra liar. Eaatara Broaat. Patlj,
A Urgt AafurtJitat af Ckiaaa;. Caaaaaa, Clip par.
Saa. iVrktaa t Baaaa. 4.
Lutarv. Katvaana VWka. lr.
A taa Aja af tka Wat ralaat dlaaa VrTrijg Jara,
ALSO
H. HACKFELD i CO.
FOR SALE!
THE roLiowm
BUILDING MATERIALS ! W WOODS!
-or JUST RECEIVED,
ALL DESCRIPTIONS IVr ;nV;lIKU, - Hark Kn Hfof !
mi it a
of iVpsI Sfaullin. Boards !
TtfagaaJ A llraaraJ. SmfkraJ.
Planks. Battens, Pickets !
ia. x . late aiwltli. faf
Just Arrived from Bremen.
Fencing!
Laths, Ac.
REDWOOD
Seaalliaj. Baanl.. TUak.
Baitaaa 111. Ut. I-I3. tad l-Iit
. ISraala Kaiak aai Paaaa,
SarfaraJ BoarJj aa4 PUak. I 5 ta t ia.
CLAPBOARDS. LATIICE.
RUSTIC SIDING.
TIMBER FOR SHIP USE
Sail taUtBtSS
Clear Nor'West. for Planter's Use
EASTERN WHITS PINE,
California and Eastern Doors, all sizes
SASH, all rim : DLIN'D. all i, :
Per Jane A. Falkinburg, WHITE LEAD and ZINC l
Fmk Salaaa. I aai ! Ik. tiaa.
Also, on hand,
Partf. Eafta aal H. aal Ctipp. Plow.
CItira:ara. II.(ra Uaa. Caaal Barraat.
Caxa Ki.m. Srjtaaa aao Saaitaa. la.
tLKtisia at tka oHntt i'ac Sailj M ta M. Cat Spikaa ta $ iark.
otrryj cf tkal hl : Pi! Kiaii S-iaan. Flat aaa f Raaaj. ( ta li ia.
A URUK ASSORTMKXT OF
MERCHANDISE
!1 M Cflfar. .'ifraf
jTiJaJ ia ti Uit
FAIXr Wli MILL PtIM tllKtf.
Paita aa J Varaiak,
OUat. Sa, III 4 2.
FANCY PRINTS.
INK PAlS. fKocolATB ASD VltTI
tisorsD prints, xrsuss,
WHITE COTTONS,
llarraak,. Loaf t'latk. A S3 la. IN k. B
mi n s ia.
Tarkaa Rr4. Bra a a (Vllaa .! Prill.
Ulna r-ita Prill. Tiakiif. Hakary Striaaa,
i- i ! Paaiaa.
Pfltu SV.r.linc. FX. -. M. j..l ta ia.
M.haita Nattiav. Watar-ffaaf Cilia.
Black and Colored Merinos,
Rl.tk C.harf n. tlaliaa Clutk.
lUrrfa. ia all ealara ; liaaa.
Bedford Cords,
TailM t'aakria oJ Silariaa.
lllark Lalia. Flax PiMiag.
r. Hon aaJ Llaaa TtiMl. war) a. Maak aa4
Ikrawa. awartaii aaaam.
Whita 1 Bmaa Cuttaa Tarkiak Taaalp. ia,
SILK FOI I.ARDS!
Liaaa tail CaUoa llln IkrraktaTt, akMa aa4
turk.T r-l ;
Takla Hatba. Xaa'a Mkk
LaJiaa' Stark la(a. aranrtad.
Wiita aal Br.wa Cattoa rJr:kitta. aai
rri.i FiaifkaJ.
Watar-proof aal Fl.aaai frhirta.
WOOLKX SHAWLS
Biirk Lara Sbaali. M Pakralla.
riaii(. Paarbuf. .Vaak.j JackaU,
Wall Paper and Border FLANNEL sacks and pants.
VERY LOW!
Brown Cattaa.
Ina inJ TiaaaJ Txrkn.
Patat acl tThilawaak Braska.
DILLINGHAM ii-CO-
PER Jl UA JL J VZF. tt
the largest ssd m
i ifcat Ukt afrct ajul twroa
r tka ixU f itf asoroaal aaj
f Lias :a cvwaWt attk tk
t; J Ajftsl, A. D.
K ALAKACA B.
Cumber and Coal in Casks
f 15 Til: 21SZ iTAUTT
RK CUT. Flt LI TUMI jITTj !
1 SVaaa Pa an Sir Ifaa ia; W kkL.
Yellow Pine Well Seasoned
::
Jrifk Piaird Nhrr Warr
Et- Ziin-i i -Jlj lAriit.
OKFUSCF'
I HrriF i ku. tiRp ke ritf .
KALAKAfA a
AX ACT.
To recital Ckapur af tir Saasoa Laaj al
tSH
I Bx a EsAcna fry tka Kiac J tka LrRtdativa
AssvatUa of ti Itaaaiaaa lataala ia It L-x
kaiai al ika Kts&hmi A-i!tCic.
Tlus Ckaptar oJ of tke Bm I a Law a 1ST;
. .j v: Art uaasvi
I ktaB 1432 u.i i to3 of U tint Code- appcoaad
Aarat lM.I6I4kaa ih u irtvo rr
I aaaM aai tkat tka ctwa Uol asJ HZ 3 of
tka CiaS C6 a tkaf tki aoraioas to taa irt
J Axirtat I-Tt arr karvor itWtmti to be
ilfaaanat ikat 3nl kaj af Aagaat A. D. leT.
klALAklAL'A B.
Shelf Hardware, Saddlery, Paints & Oils mm m mmm ?m
ASD
A Litrae Asst. of other Goods.
which will ek
Sold At Low nntes
et :
CASTLE & COOKE.
HUNTS REMEDY.
T"
For Plaauttoa or aa; Otkar I'm,
l as.
r bfifdi Vf tfl aTWISABXI pki:-
.9 4r a aaaM i pbvara&a fur a caar ot
a RaaraaaaBr. MiHnLaalitaalU.
AX Acr
xawflil ct;a I npojr 37. of "A Faa!
Cam
- -i. : S :j i 'i -'! tjrsiffx : T
.4.4t ...: : U Let- ' . UM i aa
Batu aal Uiagta.
BulU. Saraw,.
Hook, m l I'.ic. It.
A ILS!
Salt in Quantities to Suit.
Ml la
FIK POULT 1 1
AX ACT.
ut A:t c:;:."i xi Ac
Y-jsti izTiB:zizz:
Tkaka laaai Sal n kak 2orrj
Fai Paafaa Tafta.
Waaalfarriia.
Casks of ECC COAL
J:: i:,'T:3
That SattMn I ki
Ore Handsome Epergne,
Bat Sar-m Fm
B BaT sa
-1. n :
-lar u:i
:- i : i i--:c iu..
r' 7 : a't- ikte t swxk,
; : : . ; : f.-T '.-rr ;r-'r-,i :j
.: : : '.r -.1 : a.o- Us t.
.,- v : . v : .!-. sza i.:.;.r. ' :a
- -. r w ;f :.ri ta,i aj pr-
: rt . -V :j t.--:.: i r :j J r:-:-:
r: t:-. . -?.n .; u sti aii omiti k-
latc asr pafiot r fetrict jirFm, aka akaa. kara
aiawrfci Bat a paMJ rata
0ka aaaraaai aa tk tAJt.ttar at Jair A. D. p.
AHsa .'. ".ii iSiMl 11 CM ij- ...
iiXaXnw af taa Caspfum Aiansai. . w
rUa: U t.xi-: : A: ct;-.!i xa
Act cafcaWk tfcaaafeaoi Ika Ctreaat Jakja ot ' ka
ti --iaaa af Oafca aa aaa tbe uu u karcky j J
3MCiit u rea-i a f.t.-a : f aa
- -. . t ; . r i: .: ;ac :! .- Ac: t34J
ka kaadl fcy aa att oi ike sapresa Coaxt I TO
at tka Ckaakwi ax IIoaaMa ar aa tka aiia.ia aa
akjtrc rack aaaaai rirt mat kair jnen ta-i oca
BRED BY M. EYRE, Jr.,
Napa, California.
IlHilMI. TIRIiElA, HII'.IIIM. I IIS
MM EACH, ra lia ana, aiHalaj nam Haunt
Backskia ami Clatk Sark, ta4 Paata.
Aa Awortaaat of FI.NK SI ITS.
WOOLEN BLANKETS,
ajar graaa. khia tad akila :
WAita Cotua Blanket., liarae Blaakata.
LigUt aad llaara Harl.p.
W.olaaek. Sail Taiaa.
Ra aa.l Carpatt.
KubWr liooUa U.rt.r. . .-'ikj-.h J.ra. ttir4laa
A LARGE ASSORTMENT OF SADDLES,
Britllaa. Bit.. anJ Span.
Franrh and ttaraaa talf.kiaa.
In.lix Bakbar Pal'.. Fralhar DaMan,
Blank Bwb. Blank SakWk,
tl.auiaa (told Laaf.
Javalrj, nckaa Ear Riaa, Braarkaa. A.
Ilanaoniru, Mvn Pipaa.
LanUoa anJ Macmkana Pipaa,
Genuine Eau de Cologne
l.akia'i Kxtnrt'. Soapa. T.lk Btaakaa,
Preaaiag Cvab.
INT HI UJ JD Iji m 29 ,
IVclet Rbitm, Sei- t. ' birr
irajhiag Tkifcvs. UJ. Buckets. 1 a-d I) m.
GERMAN, ENGLISH AND FRENCH
Groceries!
('rnihad Sngai. Sxrdiaaa. Ae.. la.
Wtx Tapars. Caapkor. Safety Matckaa.
PAINTS:-
Whita Ikat, Wbita LaaJ, Graaa aaj Black
Paiata,
Barlia Blaa. Uabbark'i Paint Oil
W I N 1 :
JnkannUbargar. Li.bfnoaaadak. Claaat,
I haapafiia, HaMaiack'i, Ac.
Sparkhag llvek. tuartJ an i piata.
M. EYRE, Napa. Cal.
On rarrtpt la
roc, af tbr Pol' I
moaLnir. Uh nr.
argtfc fcaat kaVnr tar af pari li aa nwt iTaie aa af tat Jtoixti ot ci auvt Saprrsar Crt u
. .: i :: . : : - ' . - x t..-rC tmtt Ijm.: f :s Is
tal arr arxaaraaaa
We have
lOO.OOO
Eaten IW Sasar Skks !
; ; ii : ;a: r-:in i'. l.-.t ::-r 'A ;f OnAi. aa ufta asay ba cawary f.-
ray xcrxtsra-w. alaattr ar laraar. ar attk aay j paraaia ,.' heohitf; afaaab aaa atkef tn
-: : : . : ... r i x bra lax i. ; : nt ;r.-ir. a.-. : t;
uinrvK amaaaa, L. : ; r ; 14 jarea at MBk aaanT Mag aa. I aaa aaafca fWa IWlara
..- : . l-i : i-r ;:: ;c.-'..i.rj t:
rka laini aaa mmt aa ctaa tka aaVr tkas
aktuaj aa wmtM kt natw nxy cr:tn
I ITW.
IranarraenL uM.r,
xax -m
on hand.
DkakatBaK Jaaaaxc it
Pooket Cutlery.
I Csssfsiafutc it-r cctv laBBttassl asai flaf fi.ta-Mafi
i u-4.- Ta ie . i er r':-.-.ir" ia.i aLts-irs. A
Xakiaft Xmmas. jj.tr-.ff. tj.f i, .-rinr .jxai.
-B-tR.TJ'S-ET'F-rS.
ji r r ut r.w.i 3,-uw, x-..t :t -.
be paaa ia eack
catrw t tka? uaw a.-. ; : ..' k.triag oi
mmm kj gap -- aa ;; a tke aaaaa ta ka
aa aaoaa caaapacsou paca ia ika a'tatrict
. : i ;isk;i: 8rar..: i-,t jrreu exse Sy tie
- ..i Sta-atc aU i -..r p4B-
e akaek ara kf mm eaaUmi apua tka Ctrcait
. ..:; : ..a -;:a.
ill
.akaaaa agaal fiictstf H aaa Ktmrty t.
afaar aat raoaa aad -aCaeaa (ttum.
HUNT'S REMEDY.
i,i -x litka-rjcf My. A- D. lit
CALAiACA 2.
SOLD IN THIS MARKET
JfaiatiJ tkaj-ka-aaj of Aagaaa a. D. U7C
KALAiAL A EL
r. ti
;. ii
.
k
era
LUu
B.rr
ALL OF THE ABCTE GOODS
To Close Consignments,
Syreu and Tyloii :
1 AUIYI IAJLLT 5aXI FaLAv
jarrajcav f raxv tafxnBCTS-
C BREWER x CO.
Vi lax
A. Y. PEIRC E CO.
Offer for Sale
SUP l H AVDLERV
lss Wire, fa fare
I'aiat. xx4 Oil..
B. F. DILLlBCHAK I CO.
t i mt K 1 aaa sen-
PHILADELPHIA
BOOT AUD SHOE STORE !
Ccrr.tr Fc. A Hercar: Sis.
AN ACT
Ta aaaaai Gacxaaa 1 ckaatar St. mt tka Pcaai
Code
Ba xt txacz kf tka Euaf ami s Ligiahrin
I Miaatinj af tka Haaaina Iakaaa. m iaa L-
St I- Tkat SacOMi I of ch-isoer 34 :f tiw
.- i . . "h x: :
M -:a-. -..w
Sec L. 1 karcar kaaBt anak ai aay
r-jui it xiy jaS-a? paasr fcaat tka aakaaaary aaa i
Tattiaa fcar tfc aaaxykaaaaa- ky a fa g.;t
! :--r: :x .i : ar, ; x.it J.r S"
aa J Oka igaaca xawaaflu iii xfrr tka cwric- eix.
taa ky a taa aat raaaaakag; xajnx aWTarr. ar bj ftr
i so.-: r : .: - ua tar,
,1 : ,7; L'-.-r
I T'l.j Ar.
l :-:at -.,r .i M'i
i. ..v u: . :.:-.:tiHtm k iki
. . '. i Li tir-'.7 r'icia.l
A:-r.-iu .( .-ru-:. A D Ls7t
eaLaEal a B.
AX ALT
7: un-. : i A :. ii ai Art ta axaaxaV
asJ
HUNT'S REMEDY.
t aBF a a. aHjlaa-Baal SbbVCS
"i ii. OLlfi-tr CC -- ,woi, ia,;
. 4.-. : L5tji::r
aag LixaJ. la Ik Lv
toi.::..-. :
ai aacxioa af tka Act
. . . . . . W .
A. V Ir-io i
Tiii Medieice wax Herer Known to FaiL
Price SI. 50 per Bottle.
i ;-..;: ,i a o
sm aa kaia Aa-U tor Hawaaaa laana
NEW GOODS!
BECEirEb BY LATE ARRIVALS,
A LA ROE SUP PL T OP
JUST ARRIVED, FROM ENGLAND.
PER KAMOI !
WHITE ENAMEL PAINT
VADE BY THB
Liverpool Silicate Paint Comp'y
4 si i-i it it tit turn 1. 1.. in tut roa
aaa. adapted for
External or Internal Painting
ornutHEM or SHIPS, a ptaanirJTa r,f tha nnm or iaa j
Whin Ant. and ran ba aaai aaaagj aal aa Oarnt. Irua
argaa .xai gat) c.xtrrLg a t'mir. !
Oi Bows, Ox Bows, Iron Oi Bows,
sap
Si3.50 TPor Pair !
AM I'VIR WILL LtaT TE4BJ, RT 1 1-
W Ifi tna Bf.w. a s:lnf ut par tall aaade T.r
bcaa ntclr-t Act t asi ia ia.-
fcoi. cj atrAsj oat iroax tkaacc
mmi mxXf tka aurih ar by
ta " aa Uat tka tecUM axl reai
ba ckaabf ta rajectad by ika rx
aatxaaar. a kei arxH ka broortt
g. 4p P4PFK. I.FA. IL AP. LETFI-R HD
A til mean and Eiglbh Beeks
OFFICE STATI05EBY Ac. Ac, Aa.
(T Oftlata From tba otkar lanaaj amadi I ta
A. T. ( flATTE. , bpluadr.
Ma tm Salt tr-uxoai Hooaa.
Knovt les Patent Steam Pumjh
C. BREWER A CO.,
8ole Agents for Hawaiian Islands
8XT BE.WKD
For Syron from
OF THE
Kry BraaJ. St Paal't. Lager Baar.
Jefftaj't Ala tt Patter, Baratiaa Baar, lj a ,ta
LKI OHS:
Cognae Braadj, tiia, Aa., Alcuhot ia iHasijtaAsta
CIGARS HAVANA & GERMAN
HA HI) W ARE :
F- ' Wira. V 4. i atxl .
C. C. Tin Plata,. Sbaat Ziar. Kag Biaata.
aalaaaixed Iroa Pipa. I ia. i ta. 1 ia. I) ia.
BabbitU MrUI. Hoop (roa. 1. 1. . If.
Wrappiaj Paper. Horte Rope. kita i
Curkf, Moaldiag. Looking Glaarea A Cbroaaaa,
T i n. .'c r. Water M ttt-i liaakier aa4 lout.
Daa juka,. . I, laatl J galla. . Markat Ba.kau.
KEROSENE OIL,
Birth Brooau. Caaaaat. Fira Clay. Fira Brak t,
aialee, Barrel, aad Caak. Aa., Aa
Order frniu ibr lhr lUais Carrlallj
EltfCllea-
two lr
Rubber Paint.
Idibber Paint.
Rubber Paint.
JlaaaaxaiaraHl by Iaa Paaina Raaaer Pal at
4 af Kaa rraarlaaa.
toaton
BEST PAI3VT IS TBS WOILfl
B0VE CELEBRATED PUMPS. FROU 10 2 TO 6. X",H '',,vr ,s 1 ' H ,v ""
a an xar irinr ra an rttr uinrei T" ' ' epaa ta para aaaw Jat t
A r. t ,4i :r. aaaaa aaaaa, aaaaaaaajaa. laaktraX
I Br
THE UNDERS1CNED
ar rm 1 1 1 1 i
Ja&g at Piakata
ttx. xu taat taa
car lit wzci
HUE HATS MB MIT STICL
GROCERIES.
Flour cfc Bread :
Lime and Cement,
California Hay,
m was- 2ann iszsruen V
Ladies , Misses and ChiMreQ
Jti cy tka
y s.tAB-- fna Sas Fnstrvc, !
Potatoes, Onions, 6lc.
tic Shoes
ISA BICMABOSON
OSEGOF LIKE.
RI,F
4 -B ?car
Wntm ant 3jrr-
p r.w i.u.--i laaj
Ln. Fa. 4
Writing Papers.
. D. Ie7t
,ca a
vlU tie Ian g
eft m tkaea.
tnzzif aa J
ay at Ji
SCRAP and POSTAGE STAMP ALBUMS,
Skrtbmcrjpet ad tilcrtotatf Viae.
Leaner Qbax aaak naara,
OSmm Keen: and Leatfr Tamij lazausae
r-ri. lAat iaaa
! - , :-. jit
t --. - i: -7
m rwntM kULKt iiu wovauja runiruuua!
' - Penal aad araaracaea Oaata.
rt . Letter Oepy Baaxaaal Biaatia ripjam Papu,
BOIF.EB I I I It I I ll".
tbcp renrn.
ni-.ru. i. im Plalpa,
v t I I 1 Pill'
aa tar Hat ar raid Water, fXalt Water
:. i - Pnaaaa :. ..-.-.-a. EaaBaaMaaj
Orwta anatk,. rvtt ri.,e.,.
OkeaaKaa, Umbl i,Cr,Hgi Boaeaa,
OkaatBi t .i.;ct t-vaa.
kaagaj aaaaga
at. A. O. IcTA
AEACA B.
mSi : y CryIon. Direct frcm Boston.
WHIUHFIX.IKX.
IT Am tec. aT tae teat
r 14 af ta t Peetaaa ii.'
F M
CaalC 4.X tdU
fcNW
: -
CAXaTORBTA oat hat.
LFF IUI
"-TATtVEf.
as. .r ta-, vj
'lurairu antra aax fx eiioix
agy CaArKjx;x J-raTa.
MAjriLA CIGARS.
3 Hit 151
I JLi-taj
A CO
Eye Glasses. Reading Glasses.
grreabr
MS Jan C. SKEW EH A Ageatt
From London Direct!
The Hawaiian Archipelago
UY niMH IM III. 1. 1. 1 HIBxD.
Uidon. 1HT7S.
mcnmu ixxcmari am
Original Enyrarinirt,
tad a Large Map of the
Crater of Haleakala,
oa Hani
Is ready fur iiamcJiate use,
beam a great adnatage aa rt taa ba aararar any a
Ta Itnbtiar Paial a aaaaVtet; br eaaaaaaft
tare, b uapervlnaa to aaxar, a adeted to ail e
wvru. nnd a eaerr r a
I ii ii-r Paint
kjavwn, xaa agl bat at leant tatre aa hraa.
Par Wagnaa. Agrlearbatal In 111 in a I
Veeeahi ULi ,a.l.
Tka Ret.r Paint drlea .lab a (teaaeateal k
for btnii aalnraa la rant.
In naaMna ta aba aaaaa H a tba
(JkeapuP Paint tier unportfl hen J
,1 tm rant .tj.1.. m : :ae I
Tax ana Wat, aad aagali b in arm.
Oabtaad aoed Tuapdi
CXyaal and Ianaaaad raaaar,
." nTJ Hgaa XT- t . ' F-'ter-r.
triii nan, n Will aal Baa 1 1 Ealara.
sVRITIIG OESIS. k HIE ASSORTMENT
gg. m. mntT,
California Beef in Bond.
CtnTj UAJJLl A Jj
ngrtrrEB rat BJ
F aa. 17
Thla Warfc raataina the ami at ,14
ixaa ar Maaalxaa atenet, baaa aaa
e 4 er baea pablbaa, d, aaai
aaald tee la a aery
Bnn-a gdarrarp.
TlkBM WiakiBf a Cepr aaVonla order al once
prloo l"our Dollara.
xad Far Baa by Bj. ft. WBttr BV
Columbia River Salmon !
BrBT BEX EIVKB rBB A. A. F ALKIBBt B41
ia
I aad xanF barraix. Par aal by
ti
I A CO.
uf tai
Fvr anient qiaatnBn a aat,
frrlen froea tb ather lexnade dh-itnd. njunxBy Baa
thorn who lu bant reaabxdna? itaar aanxaanpa.
W. C. Irwin & Co.,
Kot tr-nt. f. r tbe Haan Xntaana.
1 It N A 1,1
riaaatoxTgai
Lm la
in, la.
i aga, Leant a aaa
l.,.lt..
Oalyanliad Piping, mt MB BIi
Fanea Wlra,.;
MOOp Iron, b. b narartad;
Shaat Laad, naaarua i
Load Piping, t-tkarki
Big ck Iron Wlr, latJi
Tin PlatBB. "mi. a
Ba W. A. SCHACFCB Co

xml | txt