OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, September 20, 1876, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-09-20/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

ntarMtnauiiafia . oresor raiinKKk
&-mz Ira.x. ! bWIb. Vsi-a. i lew tTTxft.iMii
-at to a. MitM.' TW ifmtoli Ote of a IMM ta tM
-T kU TU- ra.m UM1 ..'. Sw JaarMe WU MB l
pre. St km niakly Lm chase to iU ka)
am r OmmiMM.
fl 7 ! (MM turns nin eiec m?lyfivl mm . Kt W-
ITIlMWtllMKrfXNbMNk
Ts Elrrw TV. a
ul fx It Ho B M
tax Mat pa i a aaam aC aad rmArt uj tw
iMBidtCWikrak V rmlwi tWnM;
tW ar Wc B met "vnr tiraaa
I to -.4 S35C
rc-"' tom-ltyfCtiM tmwriiita set- j
' j Mr l Mr Luersa rrpvrto m! t tlx aanliriii to
i Jaa kt BBMBaSaxw kntt. mt tM wrt rtmaliL TW
Tar, iifc Willi ill MIM M. aaa Mam MMa. I
1 I lull II II aat aiu M Hfeaal . . J
Bassa,
IMt UMIUU
i. Cm or rw Toa. tk
I star a Am t--eor-..a nnhrtltUbvMCM)-
I
..- lixn Uti Omar. Ctr U-
l & lAmai Wnt. Vr k t-jw aa.0
. vi N a. OMtaualaai aai
.. :o-
w-.ade war WmmM. tad tM
trrrmared dMrtarlar Am kim BP"
im az eArtt :'jx
a n toea U aeroafy ao-i fct- a u
., -tor, -.. J..-W atct :.
bark ai.c-3
BSE i m rvrrt-ar data to
ajt Mt-MMf a oo-y
IW MA Si VK lt
- ... aa '
. . am. I
laa c U Im aSx HM af iMMt "J"
v-.v.x, & ,m tj ira-;. tat :aoe
" " : . -. -.. : . "
8rmi' J- -vvi -:: i : : z. : : x.- .-.o.-;i.-.
.-w - Sj - - B r kiin.t 1 MB to test mmo( tikor wik
j. T l ii 1 , i ii r u I ! I ii. 1 1 T lth"w -t-- ... Anu'i
, , . - - - i . t '.nmm I tatMr-MK, rtiii t km kn tkc ti:o-
a -t M M ttnlh , ml .I IMkMM.Mtn
111,1 T . 1 "" " "" M wMt W refu! M1 M I lMt
" 'T' '-m'W' .THL. wst 9KU bMins t)M w i i eke i n mMjrf
,"!"T' ... TT . MxbHtkNi TVaunuuiul.
MMMMMBr r MKV MMMMMMMM
mm MiMiiMMkjiii Tm Tancn lta l tAr MMM iJt ttt
mm. mj mii M.f .MWtewa m9r-!t2'
. . - . - - JMlMM MMttt MM T fcfc ItlM
mtL, m fM M --ii Icvl - TW krattrd u : -ixr m itt.c.
im .MfMM. m tiMt yrMjwr B . CMI m IWikTwX a grt mm j
MMM k Ml c M MMMI V Hfl I mmi a j., ,.- prrtccC M ' llfl T WM
mm, tH-a. Ml i nil - a
u4 mmxI iw lywwi. w k ml uri um
M WlfMMMJ.
TW U uwi MtM W " W OWS CW.
Wtvk IMM m im. M.HM1M1 tW MMlMt
M LiiMiIMiiM kK M rwi I IkH
u-i Mk mMI rw fx tv-Mv a tk Ovm
MM(ikiVk. 0 iMiMiit M tW im IW 5Mt CMMt
w ml m . rrfc-ri -i. : W ktwh
rMMl W WM. MTMMi IW IW ItM U Ms
tnm-i.a-' tu mm it w
Lat Forif n News-
9y tW unnl tW Wrt 1M MooOaJ
MfMt Mt. Um tnM $u rrmacMcuv
- I - r . . ? . .
TW M tWt Mttnr iW
wm Mtlciptrnt truM V mnv?.- tkt metal
TW Will J.. ' w Wv t rtt km M Vww i
Sxrvfw. tUkM(t tW Wt aa'.Writie mm to rc-
c--i tut rMah m kgr m mm kvraMi. rvr-
Mt tw m-rni Mtf..1! c!-.MMawi tW fi :
a tW V&rtM i ikWIIlit kf Ma M W kff
MikjacM wtet M tW Jci-rinjj inn. TW puuc? ft
11 m Ml Emm Mwiam lkr)M MM MM
tor Ms nsM a (Mi vmI irf W-tl fceiiac tscox
Ue rtM.
Ac: M A:c tot
Hi
Wmus. iWrt r ktrj itm t kurf la tki St.
jm sMfMd ikr tW ratnimtiM i nfir mw,
rtc. vtfrt ui MWr or-.-tM. kir r v as
jjkjkj Wr IW ml it iMMkM MsBlfi m1 rcO.
., vr ti
tW mm; As wssutv Wr u tki Wr
rrwM w mmI m la afMi im wmx-4 npr
mm aaJ gWr Brwisco cvnU W rtsri. il lr
auU W WimcM tW mm Ikr (W par. t
trrtia( ikn. uj for IkjrMMK Mrr Mr Mil
Mkt trr atWr ar u ,vHlva ilfc tW itiaN
t. p ttnut. K aJiasM tkat tW
mmtw HvaU ani ta
MSMJBM i
tar tW arncvitarai rMvanra tW Kisgasav
Titaxuva. J J raertrj. Jtt
Svtx-a 1 Taat Hs N'jMty tW lL:ax la Nhj
i:(V.u: i .v.: 'Ji .c iVta : ; ::vf
mitakk Mravwa, akow JatJ it aWJt W to isit aajr
aaal aB Jwtnrta of tW ntwai atasJs of tkta (tv-up
kw6 Mt W tkeajbt tw mm arrWaltaral r
MsrvM MtWrto aa4MVMi M MM MMiaUr MtrU
ipi. aaJ aftrr a oarrfal rxaavaataw :v Mpwt M
Mt V -.; vl" laMrwr m iniiat an aatiaMK tW
A rrvax are evettrras la Saa raavaco oa iMaaj
ta ait . at U CMC at att It attj :
tW INctac Vuot rVrton. aad a ttrucx, wxitrlj ataa
to larnt. ami aa ana jj oxxt tc
Araraaut at rat Aacarca aarartM. Ymm
Ma taait ryki aaasat. iaa ataaaiW. r Wh-jraaki
t Wr aiaattj. . ailkt. aval. w,flM. aaJ
MaitMi t Mt lrfkal (rail, gaimittaa aaktk.
ti a r;raatkial (Ut talaaia. ttftMtaliat a Im
aw t M)M tJw4 aaHar la taM alaal Taar. af
akwa tW . M Uritaa Ulvaa tStai. aa4
m . IW talw Wlaz M.M.a. Xaar II art tkoaa
tW Sri 4ui. tlwiaifBl it lk .vail
aaa a rarstr f araa. TW aalaral rJaUaaa
mar u tr. caau. tia. Mptsr, Mtl.'t al Waat.
aaJ iWaaarwuaJol. n4t. tikaaf. mnii aa4 atlk
im aaa iwii,-vv4 ta paat tariatr aaJ aka4
tm. Tkm art al laalWr. MaJMi fraiU. aralf
aiUayaw aaJ okn in it aam Moaarr. atlk
mm aiatarM it aatiTM la tbair Maatt fin.. aa4
ataM ll iW toaalTT. Saw m 'iw ttuwt aMMaf
aaa; iktara IW aaa a Qawa t'm i . Wr graatMt,
aWaia kiar ta Imlkart. !. iM. twala. a"
ran aaJ m. Tkara u Wt. a tai Ika aaaarr it Ika
rl iaaa jat soli-J. a r444 aW wkatk. np'
taxait tk v.'J aiaaJ Ikrr ttoa HM I NN W
au ktat VJ t3i.i3k . aaJ wvrtk. ar
WM kj iW lakal. Ik Ma ma it f.r
AaJ tkr ar. WatvM. ta iklkitt it id tia.kar
Ma. tkai. alaaa. aaJ aafta Mttt. TWr ar
AUCTION SALKS.
rlT K. I. llltna.
jaajtj i( iaad ia at a fcwalitj capaMr trf bi(
':iaitJ to aJiaanan. sW aatar it tW crv-ra
akwa w W rar4 shrwi. aJ IW IwaibiUiT it urw rrr,r.J fniu. mwnJ mil. tn-
XfL.mmrm Ml WtU. !... CVOW... kU.iU .J M..
mar. aarrrtirsr. tbYv-a fcr tW aarpM tl mw- avtrr.ai. a-J Wt ar aim ia
. ft:..-c -- fcM larBaaa mam vr ir. or waat- ' -( - l.rn km ro..vt. af aM
mraai aattaat aat w uw iriva.- :): ... , :i mjM a mmmsj aaa ra rkoto.
It. Twr : ktai eMarr ta Mvr tv tW Maamj of IW rm.,, , Wl a Ik. aaia lit Ik or af
' V--- -it moarm :n kaahn r-afrJ; tri ....... Ma Mtsaate aMas M.a bar a
Mallaror caamto o pr. ; r j .;a. rutar u aiaia( irva K- u:o.
i .: !l La. At f rack liar, ar . aaoar Ika livptml atkilan.
otWr mvi- -as tora aa tprtaa. part. TWr aia a oa
a ailisahlr ta aatir aaarm. avr rlrtkiay lLaa Waatilal ; la ia-
Ja-trtat tat.rarta ar raprr-.. bv wovi. rrata
naJr srrr rff.vtaal ra
ia W ilml kat a
Imk Rartaa ma aim vkara aa srftrra at a i aarai aartfat
tvt n ts.'X i-.j. t. -w. itat w tio ;3d.-vujo .
N T rtav M (at pomp mjd cirvateatarot:. mii 1 ir iwa akjea
MM) rrpvrt
iti-.wrus. Ac Ik- TW hatt at ttr c.
Cam! saiiktl at Mm lilaX. Maf Stat, Mnaaa.il f
iw.:. . - ...... ... .. ., .k. ... .... tar prw
" - g - ..." .ia rr.T : rMvoS;
tsw rrat. aaa prtarl HilMlia c bia. " T5 : aWa wjairaa f tW Spricta4at M PabU- Worts.
Uauaiatj at tW Xaaj apprvMra ui tW Kf.tcot tW Sa.-rrvr Ornrtal aat aMtMiilnMaati tWHar.
sM llMrt nil, m a kaaWaaafa: to :w kur Martar of UMtaia. ia prrpaxta aaal (Mimio,
tarrm and rrpcr-s. aaJ tki saail wrr sitwal
1 tW Saa: a Mrv-e J-vitca: prr;':os. aosl tartWr ctfaprnaatMa.
- " - - s.v . V.. r -it o.-r-t -a of aer r-rt
I. .W a. km u,c aamtaa im. of ! '' "J la aai.nalr. era" raraswr aa j
fcr HlX22aaasS ! "- Tk M ' Ja f ,k aJfP
lar of tW pramtnf Mirtx-a. tW aarJ com. Tamaav tar hill ttat ir ra4p I. rkow. aai IW ata I
aMtooKr. t Nat af IW ftiMla ai ,bv Miarrr f U'trw MJ praam I tk aaa far
aaa iruasa ikitratMiMa-a. ja.u. ,i ,J .i x - "
- ( - ; - v " ' " pf.cwvl ;o ovt.-.-t tW taa&af. kajra t Wwya. 1 ! an ijiMt Ml naaaj al mmbbm
7rTi " '' J'ht. SlTTT'? j mk ri.tcwirM or otW uaanmatata, itWr tvotrlWtJ w a rwufort Oana a; maajr av aai
. ...... ' ' .... : 4 ... . lT J . v ' . Mi ui r . r- ? -.1
bitit sio aat attar ia obaraour Irva Wr atrbb. r.
X KW ADV KRTISKM EXTS.
A CARD.
Il harlac pkawl M i
tawtl tor r rrwrtrrr (toot atr att. arcfcarat. t tafc. that
opp.-rtJuyr ao mart iu aarrrr tkaatr to IW autaj
tw tW ortftaal
... . . : t . . : . . St:J V.:r 0.
ti, o i . ....-!- oaakatM twa Uixt a ri:a;: :a
.... . . .. i - -. ' - ovcatrti.-.-Bjc tttca taprvrvBMjta. ot :. AXtrtw: fvr
or u aotliWtl ta atrba af mMrar. Mar lb Straw wtuvis b vwlrf
ao tarra - laaaataob a ry bar tktw II tuaavaflW
hcat otWar mjt brvtbrvn. r. Mr. that, it aato ra."
IH4I T. 1. rURl'X.
ia. rrpurt or u aouiSvl la
mai Uiaawr it t aa.
... . .- T'oo z s rir to bun Mm .jrjat,
mlkMrnana TW MMtaamai MiM ax I rtmiaaJ War Mr. taal at aaa aaatttiMiiil or
Sf Ca ,:" V-' "" " ifcrais KaL: t WMararrJ aatii a tht: r.
Maaartt aVeMC. a tasroara rsaatataaM artJI W t 111 aBa "ai ta-i oar ana G-4 stta tw Jatai
(aaamtjllr Wrfltaw
DaaTa or as C9 SastBaorr Xr C. H. Lewrrt
MM? alar of tw tra at Lrwrra tt Dkdisus. ttata at kat rai-
. kMaa .
tat it
7ry"T' ."Itr1 " , "a"!".' ftaTaftWTi ti l Hirtii .aa MaaaJ
" aaaiT m- " wataar aat Mat rkaaVaa, tor afma W Wa rtiteti
,.i i ta we aa. -W-- a. pal a I a aajaltftaaulj ta Mamaiai ia Mtwai aunw
ctrarpaoaM. tW vraate aaaaasax to tSS.ODI. Jtr. lB lairmr
1 - - Saa. S. tar n ,.f a W raa at I am u aeurr aatrr gf tW 004 rtart ka- Triiril'Vl
i ti m taiaararSa Waa, I I. f pre., aat tW mimWii at IW ararr mcurtot tk re- riamt
last amt a m af mr cam. am mart aa pan. aaaa W W otaMaarr ?. -1
X.ss. Tun Iiuk Tahiris-Jeioaa. (tot
a aa
s. i-c."ia . iVc. t iz :r-iit ?r.-f. s for ti arrT-
rammL iajr oat tw objaet of tkts Act. iW Misotrr at Tk-
Sj w Brairb sat f-aar Anat vkkttraa frva j " atrrbj aatWrtmA frvrn tia. to tta aa IW
r,iai. Ua Ems PaJ. ma r jm to tt. T OBpruMmraO mail aroprtM. to an WJ
aa ta raar a?aJ or m BruaA CoouaoOon ttt coapuas atracoru. to an ataoaol aot to ticrrJ
0 C4M aaa ax LaaMoa.tr it ti, Caiam. I rr to haaJrrd -III IH JoIIara. rati
irta. ifflni a: Eua. b-Jix a rsr: to e tcaa w :a:" Jtar o:a prr nt
Mff-Y -. '. t iTtc.i. yur- --JJ. r:1-'. traiicnu-i,. s.o tfivjoa
pum ot caajta ta uatajor ai-ta.-; ij.aa. Ii ;ertoa cr ttw Jtiotrr ot ttaiac rat MUitrr-
mo.at .ar craatai. t(ari tj tb ErjrttKrar ot Pabiat Aocoaatt. aaJ to
TW Coaraesxat H-a al SraMita km eoatJO thnn th words. Public Im-
aaat aaa. a- a ram rra- il rrar. of ac ko WMmra ovaij. Att f mi: " aad tacb boaJi
km p. mat? to taa aaniat f $Saa. m rM ta , aWil W aaj pajaS; at tart tut m taaU W sprct-
mt'Kii. km aat aat Ma a amrcaar. bri oe tbrtr fae. bat not Utrr ihaa twstj-fii
TW ??: wns a Mmac to laHaaa ti. J trwn tb. Jaj of twtr iatr.
o r t ar--.-ti.u.o i-atr .aa atfaw. aat irr ranuai h . - , -
. . " TTr I II . J ' H.watanMtir aat aat l mp.aai at aaMaa aadtotopiiiu
m aa Kiraa at a air u u mirj4twa v mttkaaf af IW traatr. . aoo aai boi4 fer tW am of tw G-o rrra neat tact
it a ajiraa:: kTTa.tr. al. Cwaxrrrs tak actwa tu 1 t:r. neL u taJ preptrtj u at. t
sax. Stars. . awxa.laar alWi to rraat r"ta.mtt it tW ata rrqairaj fcr tW m aai Mtinttn.lM af tat tarkaa)
ttM aaa taat paatt at M aaarat aar ia tn-Mii .ao frje aaJ :pr. ioiii orarmJ to b prv-
tbMfexaC MaO to v " - ""a" - craw ..ta a uj oku.. ot taa jct prvTrjrvi. aaa
v .. .- i . -w : i - : . ; --t . ..r.M ... ioi .c at.ir aij
Saack Cmaaa aamaar. ar lln.Cta.a'naB- Aaam. W tatta ar iajaraoaalj tttiu I. stall W ailitaiiiiil
Xn AruiJ. Vr.. Jtam f twin Oa-. itrr. ta lit m ta ar as ;s proriJrd ia Srctioa 2. 3. 4. 3,
Fr-atita imxttr. Mr. Wllaat . PrMtNt: aad JCrs tad 7 of aa A.t tporvrai oa tk lStk 4t of Aa-
ai s att Pwxaaa. Tt prat pajti ! j). .rast. ntirli aa A to taibcria th M b-
TW Cau a Exmibatai.. it ittiatiai. ail tar atrr of la trr tor tu tat pasasu ct a bat trr laa-J
awe sWa aiapivcat $T. 340. tra. aaa ia ttati M r and aatr ataj b rvqairvd for tW aar of It H.'oo
aSm taa aam it wil W araaaarj fr lo.twt.iMu p-j Water Worts; " aad ia em tW t : aad ttur
ft. to .int oar, at ta prw at atnuatua. tftj amm M b tar re aai raid as of bj taok
raats. aad ar ta um u natMil to oa kaaJ.-ra nf.man-. 3 la crvcer'r of th Hawsotaa Gurrra-
lpr1al tlrrataa CttosalaM.
Uoa-oiaM. Si a 1ST.
tL MaTttn il t vim; n. us;' 11; nsr
IW Ttralr of K. tUlltfrataaa. Mario ammt ar
Tvatol to poarot tbar axuaaa to IW aaootaatuod
" t.a ito s from Uur cat.
110-11 J. a ULAPK. CoaauL
UNION INSURANCE COMPANY
OF SAX F R A . C 1 9 1' U .
IHCOBFOP ATSD, 18d5.
CASTLE & COOKE. ACENTS
REGULAR CASH SALE !
On FRIDAY. - - - - 8pt. 82,
Al aatlrptaal kjaa at aal.araam
ASST. OF NEW GOODS
WaBliT
ra Priatr. Maallai. Lim l'nlli.
Prvwa MamV Wk,r I'allam. Mana.
Ywtora Uaat. Uk HaattMatatt.
Ilraard Lima llaa.Urwb.aii.
Ilarrar. rkirli. Famr Flaaaal Omrakirta.
WOOL SHAWLS,
Tartrtt Towalt far Baitlif .
hiaatru. WtiM Stirlr. AaoitMf tWalaa,
A StttiM. iVIloa Prill. Bnlltaau.
riw Taard .-rut. Dad lallu.
xlniaa aad t'oltoa VdrklrU,
Fa.1 aai Straw HaU. Ladwa II,
Ma'i aam, Birdar lit Biu.
Traraliic Barr. Kir.. Kt . KM.
Cxf I O . O I I O M aoVc O .
Brat Braadr Krum. iar.l MatakM.
Yvarl IVw.l.r. SartltaM. Wrapptas Papar.
Soda CrmWrt. OawaxM Plat. Bias,
lama, OaaJlM. Pvtlm. Toaaam.
Ctxar. V ui Taa. Ujitarr.
At HaaJtto. Salt.
Mart Bio. Paia Kilrar.
Brown and Crushed Sugar.
ALE AND POSTER.
r.nra anil gurt.
Antl. tor onWr ot J. Q iila.1. Kaq.. Iaip-rUvi imn
OMsawMV P.vr j,vun( oi in rarii n. ..lufrm-vu-.i.
tatatfmMm
1 Silver Watch,
2 Trunks.
Lot Clothing.
NEW GOODS!
RXCmVED Br LA TE ARRIVALS,
A LARGE SUPPLY OF
America., and Enslish Books
OFFICE STATIONERY Ac, A., Ao.
Cnnawttnr of
Fir lltr Uarrallaa ltiaudr.
TUB
New England Mutual Life Insurance Co.
OP BOt-Tos. Mass.
inroirotiTES,
aad tft? sat dart froa Xar It Co Vinabv U.
troiaotr of Saadaj. it writ raiair tt taii at-
of orr H iW
Maun Asa CiatSTtax. Armrtiax; to a roat
tkm ar twratr it par mi. a tra : -
taaawti i
;. . I - : : .- t to' -i i
to take tad as tt ma for met parpoas ait&oat
fartWr prvoarj. aad wtLaoul ewapeasattco to tk
G-OTtraawot
Sa:. Upon wmpirtico cf mall or aar of tt
74 Oiii-st Puntv Sit:ml Lift xxumncr Co. ia
0i Uiilni Slides.
Pali cort Ii : oa :i; rnorrt fararaali Trrmr.
Exampl of jtaa-Fsrrrlinr Plan.
i-srajo aok. x iiibmw iky urr. put
I Aaaal prvsoaa cualtaam FtOJcr 2 tmti 3 la.
S Aaaual prrataa ooarlaar PtOatj t jvara It At jr.
1 Aaaaal arrraiaa rtatiaara PoIk; t jaara S Aajt
t Aaaaal rnana curltawa rXOVr S Jatrrtt AaJ.
i Aaaaal prvattaat - adaaM Purr 10 rar M darr
,. : : $18,800,000!
raid tbraoxtt. Hiaalala Ajrurj.
$49,000 :
CASTLE & COOKE, ACENTS
ft FOR THE HAWAIIAN I-' V M'- lj
to iKtrj pcopar Cmstaatiar- mfn,vat-x. atat.rTxrd to W Bad br lata act,
- ' ': ' -;" in Mt! r tS- -i: -
ttrasunr a special tax per aaaam froa all Irads
wiir tan::ti tr u M-i iaip.-rineau. lb Mod
tax to W adjaatrtd rqaitacir pr
wSrVrlrl It Wl
liiilxr Tlhl rfJemaoi. M ii
'tttWrm-aaafaa. !
ta- ia tW ma j. RCaracd aa Fraiaj aat fcam
Baaraa. ska i W km Wea isrartiiyr f re ar MX
a-.ti Dr Trim 1 1 oa tie atofM af Mill.
W baa pruearat ia
sf .
, I . . At
O i. i .
m wmm t - tm mmam af at h n Eu-ti-v i. Ir-mg - lOMaa
-ami.0-aA.Paa- Wmw
MtMtl, Atoa
amfj AiaJa.ro tad
T-aTJ'tZTatiaMm' J Maaaa. aat af tW aarst karat Ckaaaam(bat) aad Aa.
ma-aa - - , , acrratt tA tat ram, altiini i. aat aa aaij rSTrt rriaa.1 f ti rtai war 1 u
irnt I itlaai :a n : t o S aaar aad wiatorfal It rata., jota
Pt'Kf t ra)U I I . .'." -: t : ; . : - :
:r-l ii .
-o a . a
25.i.- trr ii
:jt,- txaur
2i.nr i-
134. MT TIUW
laavmi 4toa
,ra a popaiatioa. ia raraat
.044, or ab.iat a atIUa
uaa. .tAtrr art a ,t ma a
PURSES !
: :a ao otisee to
of cailtratrd
ti sara of tag doilars
IW imprvrrmcou
riE 4SOBTxlE.T Or LIDI11V aad
UST3
per v:r- pr tnaaa. tad ia
W tW iairodacQoa of satrr for irrisanaf parpcao.
:ba not to rxctrd tt sum of riakt aoUart per As
sam far tact acre of eaitrraxrd aad. aad for other tio-lm
Money Fnrses and Bags
W foaao at
H. M. WHITNEY'S.
Tait.oT B.Tarrra. Aaxart tick.
Ia perfiraaae of Fuinta kaa at 4 r. a... aad
aaaad at 5 ia. wtta aitarraj af aa kaar bam
acts. Ttis aaaaakaSMI haJ a rr-airr wprtstuia
taat if ta Unwtr. Ta Sr.: aot . .,-t,..-.i ,,, h.
t t. j . tt t -o; - -: ; " ; u ...... .i l.
Sec. 7. Ta . of Fiaiac a terrbj aattor-
iard paj iW reasccabW irareitas rxpenres of mid
cttraaioMiuaen atl of tact efficera is taaj accoajpaaj
tiem wail actaaUj rtapuijed ia aaeh armoe, aad
js tat.-aa a as wI as ta iraiea taat aaj W
detrrtaiaed aad tainted ia parsaaaec of atctkn a
of Iks act, titiU t paid out cf tt araiis af tW
TP O R. Ji A JLs E
bj aetioB 4 of this iet.
aaa ta. atr bark w . . . , ,t t ..
it tb aodame. . d " t-p.v.ea.. SHmaa, a
aad tW tafmum -ar r. II . Kr " ccrauattaa or ea
prataL ,-,rrttrat t to. -to . . o : .: ti. :f tBr-ti aataonaM by tka act. Mj M
md of ta. arc tk. Iaadta( perforaam war Uadly " twr mjaeat, ia pa rra race tWrrcf rrqairrd by
it : . .7 - . : rwretots :rr xpaditarM taiU ro to tW benefit of
Eaparor w tt-taa war prawat aad nam.. I ta labite I
Sc S
dS tW aam af tW aaara. Oa mtariras aad Lrai ar
TW Kiatstrr cf !; terror a beret r lattor-
LEGISLATIVE ASSEIBLT ! ZzZZ"JZ?iZZr SfJZ'l
i
i tot
tj'r: rtrrt mm -i- ; i rrt; : 1 -: . . ...'.,. ,t,. -,..t, ..,
.(
CUKkl G ATED IIOX. laSbwB of t, 7. aad t fret
Mkmsia.
Calvaniied Piping, M " i i-iia. aai.;
Fence Wire, aai
Hoop Iron,"- mrb aanrtrd;
Sheet Lead, mmrt:
Lead Piping. Mart;
Black Iron Wire, m. t m li :
Tin Plates, aaorted. al
Ml W f. A. SCHAEFER A Go's
Wilmington Pitch,
B CEYLON. AND Fl
4j BLLE9 d lO.
tPPAPllLUKU CAP, LETTKH A.tD
oi rarer.
New stvUt itoa Fraoeb Lc urr aad Note Faprra.
Karelopoa of all Sljrha,
Bank BooAa Jtrtuorandluai Boot
IVekel Kalrea and raid pan.
Oral aad So. oar Pfctlar Frafflaa.
t tit.mo rteiaraa, ,
SCRAP and POSTAGE STAMP ALBUMS,
Cjrrr.dcur OHtf Skrtoscup "iVrrx.
Letter nip. Book .'late.
WM Meal and Leather TrarellMJ Inkstand.
Ckoar Wood and Peart otarw lata tan dr.
Fin Wallets. Purr aad Bars.
PAPIER I1CHE 110 MOROCCO PORTFOLIOS!
Pearl and search lard Caere.
Letter Ot.py Boota and Bruahea OoprlnC Paper,
Letter Prearea, Mathentatkal Instrumenta,
Ore-on SmeMrlra. Poekrt Coinpamra,
Chem Men, Doaunor. Crrbhara Uoarda,
Chadrea'i Alpaabel Blocka,
Eye Glasses. Reading Glasses.
To note Pbrll and BofBUo-boni reus,
QoUl and Wood Tootbprcka
Oter. Pern tWIotra, ivrry'r and otbrr mater..
CT .ratal and Diamond robber.
Ivory Paper Kolrr and Bnaon,
Ink Ertraetm and poonee.
Virrroaropra. Wood and Bobber Balers.
WRITING DESKS. A FINE ASSORTMENT
air All orders promptly Oiled. M
sn h. m. wurrwcT.
Mattiop Matting. lHattii !
Cheap as the Cheapest,
White 4-4 Contract & Good
CASTLE & COOKES !
aaaawamr. km aaa Mraam . L . . I . I a E" i . - o , . . . . . wpm
a Turn. ImamiiMMta caooirr ar irtii, ... ,r .-..; aam at tW rrx.r-oru:cs "a aot. lad ta cue a
Mr maM taat aaa aam am a aam. ; aiinn as raa ar at (toast awar. tW ptataaMI saxeastat Sir irrigsatmm m ctaer tcrpceer
kxeSkM tl i in wa ; ataorl f Erjpe kar km raaaLj reccar lau a mnmZi - .t... ,v. .n ,r .
akaMhtwitaaimitr ia att- rainiij . aapr. it . -f'" raraat ttadaacra strku irark af aadt aalrr- , NrtTIPC
xoaaa. amn twi I- a tarn Tatmt IHaaitl to atoa wis rwMerwt tW M-MMmai.ed eeeraanrA th. kadt. aaa.; nj, T am, ad aaa tW MM aad metkot of Wfaf 1 IWat
aaavCmm Pi -im. am. m P iiiM Maaary Mr parrat tW naaUj aaaa att . ' -- . u. THE I DEBSIU.VID, Fomerly sltb
a Mi an Mi haakatrratvam Ml. M aiimM tW taxy aa mrtau artaam. tap-trad ataaarary fca arata la tW report atkak.aa.ia . , , " ' Cv D. N. FUtmer. txrr to Inform tbe rttaenr of Hoao-
a Mi a at mm ana. aaa In tW wT. W tadafLmaie 1 1 n if . aad -rwa- a iaaat that CtoaM araat W Miiatikli eat- awmam raaja aad aeemstry. t,- lia pobitc reserallj taat w ma take a
iua t- - a , tf t-o ama aat mtaBM Baa. toatotota-m; mat tt Si-oil v : M K. JgaMrt,' -r- Prf HoiidM- m
Wt M-aar P i i cama-W aa t"m- m tMaam md tt mara. taat UM Kirdtr. W Etna im Pnry Ccaactl. Al prorxied by arctioa S of L TninVTr- itaCa f?
-m mamaMaMT. aaaa. w ma IMa TW r-aaat CMMM M aWa aaa iilinilae w FTSt g M frraat MaaStas U aay matarraax Calm ttoa act, if tka BM be to ntrrraer to tat esestrae- m, ax- AB partAr-a from u. other trilanda addremrd
!r- J a-rrTTi n if u ari tar im a'a .a, raorad kr m- taa aaa avast rare M rakaeaM ka taat aad aad to bee cf aar warer-ecarm for tt part oat of irnruioo to aim, rrairanar arrAd. for repatrt. will raeetre prompt
-- tW W pmaatta tjm. 2 Cmm' e-traxt. '-. ' llm
LZTmTm7izl ltTTaai. maraaaawa. TW Mart war aducard. of ttoMB Zat-af LTmlJLSTLT JTZ tV-"- PJ. H ttaj be tka d.ry of tM rMeet. (CMat) a WILbOS CLABJf.
- -ar am. r inn w aoaaa. - wTrL-l m. -. ?2L S i"ltt MtaaXcr of Uteriw toadeertatia taa KMMIt. .
-" ' " "tnaa , ta m twad a tajd at oa , af mek a maaaaaat warnH pt.t.kly W rrf erea: , - rr..-,-,. . . . .
ar aaaa. I i Mr Makm .... m loertaar Lotaam Cm ' " - papert pattakerf m Jioarjtam. fcr rack Un W Nfltif
aar .aaa. ta t la ' 1 ,,"llr aax. i maaiiMa. L,ai. wr. um aij m aarmUaC. fcr Mtt fiifMfcl liiw ia- HOIICC.
a taaaatS kn i it w Wa m -jaa. Wr. Tt'attia praatai . rmutaraue taai tie Ciair.lti. ipli. flap rail ii lit- ' n X tt i niut cr rxrraniicH t.) t tfct frk raniiaj u A I.FArHOBrT a to. BEa) to laUmate
2r--r--Malar M Il f af F.reor Aaara W astrrartad to aocfy f TTT.!,, " a"" rf ,7" laaarraff taa maMraUfed aatrroarM al tleir .aa A' t" JiTZlJZ LnSZZs'&SS'
ll arm aaaa. t tM ttoa - tW- ta, " d Mmmt?. I 1 - wafer.ti. tWrefoe tW l LtZa?- obajpt,
lPaata St lugT. peweer rt u ra Hawai raaaa amtmi. W-lameml ama Mlai-fer cf ltar a tereoy aaitearxed aad diraetai mpi.-ki. tt.isia. .
. fimati I ' " r Sataraay r Maaday tWy fTart M tW aMMCM till IT M aw wf tkt pro-
lllltaMCm-MWa T " .T . Wat ST-T-a .mm MMmaM NOtiCO.
am 1 1 m Oaaaa :r tax Dar. it ri r I M. if i a isr ta. taa .ipnaniat Tkc mm aitk aQ its iaarorerarnts to re- nrinc IT aMESCE FMI iUi EHIr.
St. i lim. Mini n.mi TW aa M .(-MM tW pcaacm mat i ill a "" IT " L'" ,,.77" f" unTihl fTiOM.n at Ike rxptratMrftW Mra ",f. -g-fiM' Em kotM. power rfatxor-
. "j.'Jlr--'T: asMs e-Maai am, am Cat rat a tkerd tarn mat Pawm m a rwasmma. Akawl Hastal. tW aaa Sat- puMi,lMBrfriMtrxtrMMaiiMata mnf . THoV'tr. rt'EKXTT.
SwTaal ta aaaa. i tax. war Jraterdaj rarerred j tW tat. ten aad cat of raca water-ecwrma aot to excred tW ma
lama-mMmaatkrefrm-a tamlaeyra. at ... parn, wkar W war preetaoaad M ax par atal TW km M WMaaton, M tM NOtiC tO Planters.
laat-MsMTM. 7ra!L HmmTnT! . S-- M-,W r - !!- r" coM req erred m qMgrojg ..I? ,222?
- tWMkaaMtoW.rMWktmraal my. ttat aWa tW , mra at? .1 pme. tapwad.. m rt W raanatrad be tW reretaarat ; prtmdat aJwar J., aTerraer ar. a BMatT aVkV waeta.
. . . .- mt an im. Am. am tWa wad a tkad taa aad meaprmaawatdl t . a. aai W atMrd Mat tt ttit.rser:;. laall execakt to tW aaaa. msta w aat W ready u aad. take the BVartas at
.J7 TrtMM aT- -a-aamar w. ajat.Miiiiarr;itMaMMa. ! Mr af IxauiM. a aaaa Mat tt haad aader a Artaataa Wetlta a way part af tw caaatry, m tw
m las ' par M M "in taa Ma, " Oa aaMBam at tW raim Mr. Atoa filial. I i " af a aawtikt. maa-rat. A aay a rnrataJ at j iaity M W ikuito liart, CMatnaaalar tW cos- "i'a i'!?T l t . to care of Oaxeae
.MM-iMr- Tfcto to Mf mm mmafiMt L-V I ttoMMttaatrf a araCMrita' tatMrt.'satM n , , n I JCI.1l,
r'-U-T' matatWrda Imm-L tAMCT mt mmmL m WVZZ ' "-Ly. matTM, Mtritk- Colored GOFalS 30(1 SheliS.
-m-r-rT-rT-i--s: "t".1; 41 r T-,"--urr.1rL': ,t It-s: XsIm-m 5u-wt mmm".
rrram. iMMaaa. i.Mk Cad. am mad a wmm Dm aad pmaai u m- ; - "J " -amta-i. W ad.S! MM U arMmri M ia aattim b cf ika act req.trrd. .. w ....ra,
- - ra a M aaa aaa. m mt am - r. ,. t ... . .- kapm Mr pun. tat a a mpaetaat- Tnr a.irrM . .. F .. . ..... . ... a HATE SW 09 MALE aaa BII-tAl I.
iSLT1 - . "I. ?! - r 1 ' 1 am M w Md a tkai cam m aaaa.t uma W .isliikal If tw rear P. wart, tor ttot III "Mlinna af akMI i ll Mad ot aalrr aaj g aTat Fok MtSa 'oi omk. at Caal Bk
-"JT1 rt.T? . r" Vataaatoy. r -- , to iiMMry. aad aB tW pl.imn.t af mad Minm A maaxht Ma SlmiiM a tW Moerar-t rat,' ta
1 ' " 1 . . .. . . . . , - - -' - - - - Baall W aaM at amir to sack a cam saa rakk tka mm was mm wn. Tammai.
.a. asm. mraakrSi taa. taat at- TW a to mmad Ink I H. rtaaar 41. af Pmai -tarMi nck 8rJ, "Jl T Srr afaattk. aad Um aw rat M attar IW batata
!mM Maaat :tIT asst. I C am mad a mama Ma aad w-xadrawa. " m, caU wTtai.i.1 t lii iV ll""" aTtJrateeeaH aat Hamate M Mas aay man
m-.-M-rw-aa-mM TW Mi M MM mMMr 57. .f P-alCaaram MdaalmmaTn. CwTmT mJam XEW ADVERTISEMENTS. af fgg tmlaaysaxw ,7
Plallk. Tta.a.amaZaaTzjraalLalaT'''' '77?. rr""" " T- ... H. M. WHITHET.
TW I irjamt.MMMUa. .!"m MaMfcra, Jmed!-"; " HOttCC.
" mmmMm l, ,. m kffl M Mwa-d mr- pramao af aatoatja awaaaaat -aaj -Mfxaa. wmmAa. MAM WMMM aim TflLet.
. cam irt af tw Creit Cat., aw read a aaai Cm watk tW nan af aatkaraty aaalad ta pat ta aaa WW w a a. af tw nun att Bay.
. , 7 ... - tka taa af taa aar party ; aad akat aa aa kraaa rmarsa aa M mat aatrtMa. a tW xMk aaa fflkRAT VXT IrWwjB.BT F DWEUJjro 1ID
PimtHEaa aa ia aaa i. j tawma. af tW aaa aammtam af tW Part lamaa. aa'Mrawaaratb WmasM M aid rare m tk M FraM, r Ullaai tnar, makbf ar-
I TW fcm. to aaaaal artto its, awl tanaai aattsaaa ZZLT? ill? JTw. a---.? aM af II ' mraSm a tM, Oaf. : Ima. mm rm. tadrmm. airaM. ratWAal
, . Waat-Ja W MM" WW KM (M aVTV Cfll W tWtr t - aa-aaaa aa j it - - - f rl.far. I aaal IB aat TBf laW btKawtt BtlCr ail ! CamTM
' alTaaamaraZJT!mL ! CT C"t- -a. rmd . Mat tad a a, pas Aa MyW.e to aaa a W Wd S-V ramStM MIMa?amMa?lM rmarmTraeaTaaarT IttarWa aadmtry Mm rrt M, a.
SZTc aaa rAAs.lM. rk-.r--tol---to-. .T-m-axV A M. Aat tf f H. WOOD.
- raul aaamat tamaad i H tllj p.atpiaat. Mat, aaa May, aat maM aat W 1 1 iT I I. atoat ltM JiTi-. AXSO tka eatMS. a-S I mini if I I t. attk ttx
o. -ParMmr CM-. laaltM TW kat M mmad aaam. lilt af tW Oaa Cm ''j ,7? tt itlttTT Tv!' lT ..iL mwlamM?aM '
' IIT. MmmmVa Cm C Ma- -M- U aw M W am. --, Xj"?- aaa...... CALIFORNIA F0TAT0E8 !
ttiklkam--. UtS af tW Gea Cada. TMa amam.i.f.am. mAm af raa u CHINA BRICKS. Vn A rStH atxnrrr.a. m D. r.
aa mad a mat taa. ami pamad to aaam wamaaat af tto enaa. TW lla ll am Wat vaa "Mw",m l xTCBJtAT. PosiAtssr
I aat. fcmtotooMl.toMtammTm.day. 1 .fTL" f"" FT -"e amred wr Wniix, Masfttt "OLL"CO
. .... TaatoMto mat mama Its af CW OriCak. MM ra. TW Parto maV. W trwaaai M aMta " W)-Mtlto
aatZS1i7ilZ rtot m aarama 171. ,m r-d a -mat Na A. tto tapJjmaa. "."la BALTIMORE OYSTERS,
aaamwam, " Maaaaam taa m Waaaaday maaar ' '- -'---h?- qLTI'-. i.m,. I rtBrjni FSOS TBI FlfTSBT P WITS
TW am ta mat aam I at I af ma ar aa- PTTT: -. - - . " ra -' - ' MdMia matiy mrdkelcta, aad argi v. add g ttmSTTaaAT a Oa, nam par OrFkm. to mm
-m I im. Is BTI f Ilia I . . V . tof Mi I Ma, ay rfa.Ma ara-SM aaaea-Mm Mmm
m-Vsaa aat a aa prmat iatf B, 171, aw mat t aasad toaa aam. I cia BOLLES A Oa TM Fa mi. low try M BOIXEB A fXj.
HEW GOODS, iff IE!
KX
LATE ARRIVALS.
FROM
San Francisco. New York and England
CoBiiiting ia Put of
4 MOSKEAG DE5IMS,
A. Fin. and Madiom Tietlart,
Aaotteaf Bro. DriUs, Aaotkeag- Bin Drill.
Flo. aad Medium White Plana.li,
I'nbleaeoad Cottoat.
Oa. Cam of ttote Saparior 0. B. Blcattad Cotloni.
ALSO
Downer's Kerosene Oil,
PROM BOSTON. ALSO,
Garden aad Plaotxtioa Em, Ho. 1 aad 2 ; Mattockt
C. S. Spader, Shorelr, Saoopt and Raker,
Handled Ala, Hatetctj Stiarliasaad Ax. patter
Hia Eaob Loekt, Ctat ud Padlocks, Aa.
Clotwa Pint. Aaa Bidet, 6 ask Cords, Sand Papar,
Baaa Card. Syringes, MaetUf i, BarM Cards,
gladsm, Ctaapwrt, Hon Hafts isd Sbo Ilk,
T Hinges 5 to It ia.. Tta aad Tasks t In It ia.
W. W., Paint, Bkoa, Serab aad Taraiat Bra. bar.
Self Heat Irons, Kasoa'l Blastiif ,
Cora Starch, Whiliag, Metallic Paiit,
Saoa Witt Zinc, Ear tarn Broom., Patty,
A Urge Asaortaeat of Ctiaaajl, Coamoa, Clipper,
Saa. Partial A Hwm, A.
Laauras, Earoma. Witts, A.
A few doim of tk Mat Patmt Olau Praatrriir Jut,
ALSO
Per Jane A. Falkinburg,
Orwgwa Dttad Appier. Or.(oa Haw
Prat SaJaoi, 1 iad t lb. Uat,
Pilot Bread.
Also, on hand,
Pari., Basle 2 aad It, sad Ooapar Ploar,
Ciliiritert, Ben. Horn. Carnal 3arTowi,
Cm Kaircr, SrytkM aad Saaltai, A.
Cat Hails Id to tad. Cat Spikm S to t imk.
rila Baaad Sqaara, Flat aad Baaed, t to It ia.
A LARGE AS80RTMEHT OF
AUCTION iALKS.
II t It. HA TOW .
At SdTl0
On THURSDAY. - - - Sapt Si
M V aaaab A. Jt., SIU W adtl.
A general assortment of Merchni
Clothing, Shoes, and
Al It rtVWm MW,
75 Cases of McEwan's Porter.
0. A. BARTOW Aaat'r.
Mortgagee's Sale of
VALUABLE REAL ESTATE I
rwreaao. W a Hill af aaM M.Ma.l k.lwbk MM I
M. aSd Mat ay Wa BarrM M Cba K BaAtoit.
dated IW toa day af wtomfc. ItTS, aat Mr a MM af
twin kill ipsa mat, wal M afct ay paaBr aartkta.
On SATURDAY. Sept S3rd,
al It o'cKv not Me, al my m rotm.
FOUR LOTS OF LAND !
Klbtlbly dtuated rat S.iuano Valley load, IrajetWr
WITH BUILDINGS UO COTTAGES
Tiisaaos
Thb ar will aSr.r.1 n ..ppetrrnalte In parrkm
DESIRABLE RESIDENCES ! t
Uy dlmted. aad Wt a ahort daaac frma town.
CI1A. It. BIPItOP. Mortaaree.
By at. .Homey .a art.
JOHN . PATT.
F T. 0"HAlAORA!f ,
ts,Uk-llor (V.r a,.rtrae .
S . BtkTaw, As, r
LEASE OFJISH POND !
By order of Ik Ct.utmlti..it. of l.wn I aarla, t will
Battel Auraao.
On SATURDAY, - - Sept. ttd,
at 11 o'ekofc aom. a. m. knai. IW
Lease of the Fish Pond.
am atsd n
Wnlaiw, Ewa, Eataaa ar Oaks,
known a tka LOEO" WEI.ISA." contalnin an arvaor
IW a term of Tea yrara. at an upwrl Prke of Ta nan
dred and Fifty Do I late ,SM) per rtanurn.
ny order of Ike Oommtwooner. of Croaa land. M tW
awn UM ma para t waj a in.
lease of a Certain Traot of IM
inun WAIAMAK.KWA. Ialaoil of Oaku. deart.bed
a. lUlowa. a wit t Bestanas at Ike mi point oa tk
a. LnaS' Ma aad am aaa M m.
N. :i W. I ehalna to Huakaala : UMace s. M ll W.
1 10.110 chain, alone Hnakaele: ibeneeS. II3 W. t SIS
chaw, aioo leader of IWor H. 30" B. I it- It rbahM I
tv j. w. 30.100 rnaina . mence rt n. . w.
.tUl akiu Oput.uta Itnr. tt. ar' W. 1 rrtaln
M .ia B alarm.: thenre B. IT W. 1 Mwlto
throe X. a W. raVlMtrbainii ibenc a. Irf .ia
100 cbaloe alons bortlrr of ..pukaula. lhcne. a. M B.
1 .a.100 ohaln. aloi.xlatr.lor of Kula Opukaola ; Ibenc
S. J E. chain, akwa bonier ..f Kula Opotwla I theac
It. T kt, 1 chain. llmr. !. JT"" K. I T0-1M rhalna ;
theiH-e r. n w ail chains ; tnenc tr. a a i et
na chain, alons OpokaoM : I hence Tt tA.100 rhalnr. to
of tteslnnlnc. and MaMMM 1 acrra. for a term
of taa yrara al an upael price of AM per annum. ThS
tract T tit f -r
C. a BarroW. Aarfr.
Pacific Rubber Paint Company's
PAINTS!
rWtHlie AKTIIIE IN rOK MLE BY
BOLLES CO.
The Rurther Palm Is lusBT celebrated, and Ucomlns
tnln iMieral um, and all who Wr siren It a trial htthly
recommeodll TW nnderatrned hare a renrral amml
menl of all colon and ahadra. and win Irrp op the raaurt
ment, md W ready to til order al IW MM nolle.
. iwii.i.s a to.
Shelf Hardware. Saddlery, Paints I Oils
talaaa Szl. Itilt. tax 1, Ate. .
AND ...
4 Large Asst. tf other Qo4
WHICH WILL BE
lea. At Isow Hates
BT
CASTLE A COOKE.
WT 2a
A. M'WAYNE,
ro tt ji Est or
Fort Bud Merchant Streets, Honolulu,
IMPORTER AND DEALER
lit
DRUGS AND MEDICINES,
Chemical Acids
And Patent Modicinos,
A Complete Ida al
Toilet Fancy Soaps,
BUCK AB
PerfltmeryY Hair Oil, Soap Toilet and
Smehtt iWtfer, Combi, Hair, Tooth,
and Nail Brushes, He., EU:-,
BATH. SURGEON & CARRIAGE SPONGES
Star Hills IMitmtti nptr.
tar Partlralar at tea 1Mb paid ta a apply las
rbyalrtaaa. ah I pa. aM Plaalaldaas
with ft wk betim. -aa
Pbyskrlaar Pirn I Ipllts . earefnlry prepared Day or
msbL
tr HltlHT
Robber Paint
Rubber PaioL
Robber Paint.
kr tka ParlAVe Eta.
la afl
THE
BEST FAM I THS WQILB
FM1HIW PA IMT IS PIT IP.IS SiCASrrest,
M. oa., and Sr. tajJon Uaa, aa In lya paa aam
usMnk Jl a prepared In pore www walu, Jt mark.
It ready for immtdiaU use,
lulu iii ire - r -- n j
TW Iiakkm PaMt a aaaaacM hp maaa af map
tan, a lapn i tarn u wsam, . adaplad to au ctisi
worn, and a arrry way a
Better IiEAt
mm atWr maaa oe kak aara ihm and olkrr past
known, an wM M at MM Mm m kmf.
fat Waa, AsrtcnJMral lapArraeaa, km aad
Vrawaa It km aa aaaaU
TW Bihktr Patat ara wak a fas aaaal to Maaa.
aratrpai; aShjniai I it ikli Haiit
I mMa to tW ma MM a
eocr imported KtT t
Omm MWrMIdMaMMimnubt
Uaa aW la land 1 1, Ml lit, tWtr dwilSn
W.C.Irwin A Co.,

xml | txt