OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, October 25, 1876, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-10-25/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

. It IHOKII
Wa. Java B Eaata Bra wwe Cwrt r
kLJ n mm aw an da aal taa a r
miiii ' wa v am MB.
1 i ji
s. ft. Bulb. asi; . B due- aaua
MM at . i ir ei ihnn
.tfcj'rti -rat
ft BC fteaa.a. Ckrck
The Baiaaerarar ilaai ! W
mm a aar ark in a a ctwrrrwra . Mar
31 ceJraurv aria Hvine af a 'Art H ftBt-
ana ; aaai Zmt a MCiih .iiaicwa ef ji rwa I at i
.v... m ii i .- Mm MB ar the i-
Cv BttW
wutai rt at SaBieair
) a
c
bad i ul auajaawl aaeaare. fviw ibr ia
Kiiai:irtaMi hv iW t . 1 .
M at (
. -i mm
FKaa UWev-loil ax.
K ravea ltiect la
. at. r I .
,'i
V
tt j J"" Haas la'aau iea a., am a 1
. S B, II ilianim . aaMav nana I
.B. Bfaaai , , Ipanj .la Ttaai j
aaaar Aaav . aaavaai I
wL t-i i i,i.nc afar
iU'.hiWawlu' eBuae. Man
MMMarlaa Weak tee fAa.-e al wt'u IW
X.i m' akt na Mk. HS bat aaBTW eft :
Bea-a. Waaai Ht; . tw ia.,: law IW
aab-ae .aee. ah. H Bart tM. . Maa. .IB
Kv Berrwot d aal :. w kWk V ( tw
n.Be.i Law, r.. m Bahta. .-. IB lata af
Jala, wkw Ike. ri.Ajr act
U C wata-v State bark Thi BavtBeca
TW aaemaras raraaa a wan aweaaaBBBa
1 1 I I aaaar aw naiiu ef wewaa
Ova tada
Oatu
aa B Lara.
Saa aad Weraaw a a eBB i
Ma aai.
- in J. CVEawaW
aaa-aa i Umii
aaw. ay S'ai mat an-
a. uav av 3Caaaaav
a I aW r. faaa
K-aTaaiaa ..Jip '
TTiaaiaai '
atV pM i aaaW-a?VaaJa,
ajt bjbv afaaaaax W taajfA a Kr viaaKraN.
TVf Ja av ) inpert'avt is av a) of t
aaftaamV a t at C t NfaM aaWataal by
actual trnL TV affvxoisaaaJC of k ooajaaaat
aajaai araWaaH alait ia prrsoo wwai
tncaf tbar vvawnr, mad cavrafajr iBa
tatocx cidbClhttltM rvalautVaTKttt&k v iXKal
fail. aajfMi-niW if iSr rvirt are poNahvvl. to
rvaw.lt ut jrwat jwai. if ta QoTtowitat 1 TT tK V utTu r ' - '-v--' -
. . ; . a::, . a ,a- w -.w. v.t U '"
mar af arvvfca of tatvnamt iaifwyvojawat
...... . . .. - ;v. 'iitfr
oe SaVavriBg aria' avaaTitT aad aiy,iaam I
Vt tknt w. aad ajuaki, vita lanjj aad
aWfTrr. pat it iato tan txrcatMMt. But
Kraal I ii ilf alrk i la maaaaH Vra-
aata aa la iaa t taar al Taa-ir I a.
RAWAHAKGAZEITE
hem; y m
AN9 ataTa T
WHITNEY.
KmracRT QJ IKE INTERIOR
rCJ131IC NOTICE:
TEST) ESS WANTED
caa aatdhr toaa? taat tb presot-: ntnistrr will
caaaataaia aract ia taw ttirwoon. whrr ii ha
iwrautW aimihvr taaaaailir to pass Ma.
ubnvtviI Aa tnHiat ad taaatratioay aHta
tW iCJ. if ciHtutrv at Wax!, arvalj
ufTCT fvmut ta aaaarvfurua km of f23.aaX' Ml
at atrr MMjj of Hvutit. wkica ia atad
- . - rv!-1 ifV'Sfaia.
whiW titty aw th ni of tae wattr arart
altMatUiiaa; Tar aftvr nr br reaaoa of to
- - - . j.-. :u: i th V.-;:v-
fv.i MMJ as at tha pcvavral tiate.
it-r--vi at tin? risk af bei-ir ravvd trweu
oa and to tae r bv tire t'-r araat of aa
jjaxritattf aauMrat of axaS-r for HJt in
iiwaHim,! n " ir Ao h.t!os: fA-x-tt::' would
iaxw atari aw of SOW t.twral appci-rariaJkiB
Sm Frsanatx Befiiiin (tturlii Mr a aart I arvidiag tae fraa-ds waich are
of tae tlaara:a n". ao Ma ,' : ervnr h-titu? M-natnta! nuoc the oitiza-fui mt
' t w w
t!ii town. b tae iafraccvt) of tae contract
troavnuaeot enters into, in cuMiii-
ion of tie water-ratts. to tuntish then;
i- i- ..is . :' water tor the.r
leas aad far afcex:c punaajea. We
oi aaaa I Ikn aol. waai al U. 4 Wakaata
aart l am aam. -an .
at Jaaa at aw aa. . t aaw.aV
aaw Jaa. KVn Mat aabaa aal --an h
awt lawl. mm Urn a. 1 WaanJa.
aaaa aataaji, aawaaa a at. t aawd.
4 J, aavrta. taw aaa aaa aft, I a, taat
Caa a. lUkanna . 1 Waaaaii
aW IVaaw -J. aWaa.. a t-
All v.a cU. aJ Ma a.
avr Bark
v aare revw v-d ooo.-e of k tin: ar eta ard
a s ! Fraa ea aad twv ar tirtje nearparer
arteries. rr5ects: aveWTvT cai tae ci.vaacts
I ata de Wiaii arte af aar aaa rs aval Mr.
Skaraarkaaw. Ifce tat do aaat amtafT tiv. wtK.
( las tan of -fl al.ti.a
U aa aT Skip tnkra frraaaa
Tkrrr Hfalhrra
Ba Imi. Can aajnaiii aa arar-
jL.vCjf. Iia i f we: a a. TVjh a.-r'ram. kl .
J.-..U BaWv . il Jm a . Uk rv. i MM .
cawatr. Jka Cuwk; fe .atrarta, kaO. , LV:L. LNt'ia. aal
aaafta Ha aaiiaan;. raal. atl ta v-tl, W w.tiHia fl ,
v-raa. r ra ?iiiaaa. im IVaraKl JUa Lnavax a atala-
A SI ia. i a . Out J tUaaaaa X J
IW tlUaiaa) J Ua. faa Muaaa. t la. iwik
akv at araav aartva. i Ma : Karma. Baa J .aaa. Jtaa rv
awraa. aw Mraa .( . aWar). ttaaaa aaa'. Caa a aaa 4?
si.y SC B aaa ajrar. aaa ! aaa. err. U .-'- r
Mi vwa. a l i a. ikii aaaa-iaa
f I
Caaaaaaa aaaa ataat a na i mi Btaaata
. . v- a.'
.- aara.
aaa aaa a a 1 at U ayara. af maa a aaa
aa a aja- aT aoa ta ta Kauai aar kvj
-a " ' ' - ' " " " ' - -
I paraaaj CW aajaaStaaa mm aa av a ajck a a!
ffkaa aa w a acaar raaaara aaaartr aaaa aaaa ' aaaai j
TWa aaaa aaaa akaaa aaa 1 aKtaak IralatK
w ii Birr. WaaTW j. akaaa aaa at 1 1 aaaa ilki aai aaa
in am ir .o aa- a r aaa a. aca. aa
aa - aa art K m una) aaa a 5aa a wa
aaa 'aaaa aaaaaa II n iBaTatai at 1 -. Maain -.r
fO L Cat I ia, aar Oaek fllia
-ata a a :- m M B Bl .'n J." -f.r
WUMaT Bk aMaar af NaaaaaaaraBk
- . ;.jr-' .la.)
, M Taaaaeaa W -amaw.
aaa !rt aa aaa a1 tak?r
aoar af a tB3era . n
taaaaaari aaa. B aaaaa. aaaa. Oct.
ir. Ara , ia tiSTl Mai ItOS. wbea
I aai 1 1 were resea-ed. no aaa laatl B5
ra ard. It aaooid be bvrar ia av d -Mat
lea. twoi a af t ; ncai crva is oalr
Car nil a i j aaary na. Tae craft af tSTT will
laaiBBtt? to tS.M; t.. ami tae wctra-:ts re. ;
ferred to kralr coaer til tara aafat, ax: -;.ai
- - : : - - -. . sevu-vd i
ta a jianatt tar araaaaat watck it waaiii' aaae !
BaajreaaaaaBd. Mat X parice aaaai is t as ;
as the a fraje aricas t a Bar x itr I
' r Baal af late rear B Sj r at: Mftj
i a.-rvr-: , '. . . ... iiriift It aaaaaa ia .
asaaaaiiaa n " 1
j H n ta aaa ta aaaaaaaf aaMaaa ix tar tw
aat. i aaarar wen at I ia Saa Fraae cav tae j
JS ; ba are of tae ergo of iSST taJt M j
tracted fje as at least 5.MH toas -a Uryer
i Ml !t t wis . f:r sa!e . ' "5
M b br receiaad mm fxoai aam t ' b.r
aa s rraaa pMBMBa a t ear agaaataav ax aaaaa aaapa arr.
.' ctaa.. -t ' - Wat ; a aaa . v a.i aa
gjpjl aaa aaar paata a ar . . . . r g. m na aj.. -a a
ut:--rnr n-es. ' : : :-" t: v
one if tae sal es. ade WaWaar ISaT. mhon&t
at aaai aaa eerr rajaaarrihW. afaan sacs
sales ca be made haT case. ::
at ariaaaat raaane iar th aeaa to aaaaaaC
would akLBata lie arje tae Cacen aaaat to do its
'-. . i: .-i :-:.-.-:u.'i'j; a "irk
era aa era of prosper! tr, for Hawaii. It
rr.rT passible aai ai aa.! aa ' ' r to roterprise.
. ..... vr.- . ;' ,: :.j ;":ray are the inter-
es of tie pevpir.
A nother A rctic Disaster
Twelve Ships Crashed in the Ice.
IS vr.iJfrs Us: Parian tt? asta:
la t jra. BBBBa . tlaait flta
J in Uoaa. . .1 rWaWr U
Bt atvra BWara aara, rVUp U VVara. kl , mat Ja
ira: ata aax ataawn raaaaraarr. aaat-araarr. alt kaian
aaam K aaaa, aaakaw taaaaWaa. Hattt Ja tui. Oa aa
Caaaa. Ja U Taaar. a fara.. iaa .,Ja r. Wa
aaaaiKwo. Juoi Calf. Kav Salarr. aUaaaarva. Jaa Faia. iiaa
,-yiaa, Ufa aV
art .'aaaaa tarn aaciaal aatri. Tamil ' Vxxtt-irr .
'lir-i waar. tlaart a tjica; tjMk aaaat. Jaaai BUaai;
WBlniira Fra rtaatia, Mka CwBo. Jaa T i'aoVa; rrra,
tipaa (.araua. Jaaa tit., it Tka. taawuat Cukon.
Mkl rraaa. Jaa Suva. Jaaa faart Jaka aW. aaa Caaaaa.
JvKia at Cvaa. Saaa ! Si aaaa. Java raraaaa. k aliliilll.
Ja.t laaa-ta. L-arrt I (, 0. J Satait. aalfaa
llu L. Jaataa rbakat; Lava,
Skip Curor.iaa tkaa l -atr.') Halt. J ft at lainl aval?,
maaaal traacsa: aaa' aaanla. Haaakt Arna. lalaar-J
Vtiwaat. Sailiaal. kraan, rrta. Fraaaa. Jact aaarart-a,.
ratal taaaara. lUrry Caatt. Tas aanraraaa. Jl:i
mm. Daaal takilu V'a-taaat mt. Parai araUara.
aOaca Uaaaakrrj. latitat aulaaat. ataaraa 1 1 mil 1 .
aaaa Vara. Jaku Jaaat. J Saarawa. Jaaa Farxt. Maaurf
Caaaaira. Jar Oaaa. nal, llui'aa Wiiitiaa. srana.
ec Vt tie
aaai Ezles Adoo.-
He Orcaatr
awaa
aaaaaaa X. aa Maaa art kaxatta iiaa aiaaa, aaaaa war-i-
a aaaa aar aaat an ax Bttati at keka
aaaaa w aeaaaaa m at pan aaaBaaaaaa aaaa rata. c.
yT fmcwmmf- Jaaalaa'lat Caaapta
aMatftaa '" Tiki 1 aaas w araat a eat
a-a.:. a -ot-t.na aaafit t a.' aaralaaina
aaaa laaavaaa aaaai ba a 1 ill i.al iaapa aaaaa at ait par
aaaaa ar aw rkwTatrs-att
Caa. aaraka Bl
aak m' aa at r'jairTaf 8ke BJusat : aa
aaaaaawaaaaaaawa afaw aanaaat Map iaa'l."apaal'wr
taapakva kaaawa aaj aaataaaaatkiiiii aaj aaaaaa
SToVaaaatTTaa'aaav
We aBaded twv weeks asset to tae pr arct
to waaaek ec aaaai fmt siircizz aaaaacc kj
tat taaa catr. natter tae abore BMaaiaaaaJi I
re iaaaaaMM atep ia tike dxretrtiua of tibr de- I
!'- to;-: -:f s-.-r:- ' t.'.i '.mi.: r.:r;-i .:'
D. ItM. aal , ....
aar rat? 12 cortrr. an.: a? wa it rrert so.-.- -rss.
Trr- a a saaHxtaaae af traaaaav 11 .i fBfaaiB aaai j
' ;. j.:. -. :s: a'... a.
tc thj r;; r : ;.;. ars pUred r-
Mai tke I tack af fei'iiaatalinal aaai decajr, !
aad rr-taaa far 11 til ail tW Tvr aad b.yk
MM wixici haae btemoore i-rec rearde--: as
the a::tlMm craTT af tka aarriiii aitade. titM, ;
kack aaajajaf be prudayred kere in aiaaaat eat- j
aaaaiMd axaaaTilai 1. cam be presened br drtsqaf
M tka: it will keep aat years sad arill tfcea, j
a Wa caaaktai. prodace pat tkaat caaBBBSt fc j a.
af tna-iisi-d -r.-in that ui froaa tbe tar: frh
"J rMitMastc If a taste for tarv oaTtaki. I ,
aara aai kaaa 1 rrnitaa? akriaaat, aad M it aaaat be parajared i-yr j
Mta 'o taaMe at sack a Tanny of focas. tfea
a. ar,. a." . . - . ... z. Z - -. i
rtTal f tae potato. As it avd
t ka taaraaaafcasi at a Terr tow price, it wrili r
r aii.;:-: - cr. Tiir. c-.rg sl.:r -:
Aaai tkec are bare t sweet-p otai-.
sad toe brtad-fntir, arki d-j welt here, arvi
whr;i ar . - : : -:.i" : :tir:-rS 1"
tirae. .. - - j : --
0 Fri-laT iaet the American wUalrsitp
Traree Brvtiiers. Ctpt Owes, ama-rd fr.xn tbe
Arctic Oaawav braafjiiac loa seamett from tbe
,. ; ... j . . . .,-0 Xie de:ai's wi-icu wo
I aaaUaBh below tel! the s:.inr ia foil, bat brierir
I it it taas : Datriuar tbe .Cter part of August,
j tae ice packeil is Terr keaTT ao-i ssrrotvtkied
: - - a' ';-. dr-.ttr ti.ee n-.rthea:
-- .- . w---.-t escape er-j-
... . . . .. was far a ivar.
:: - - ar-i r-- as t.'
deawrt :h-ir v-sijtls. wbicii they did, aad trav-
the ice several days till they found
tke remainder of tke Beet to the southeast of
r" ? ...e :t : c sa:' -rs t re-
ferred to stay by the deserted ships, aad ran
. .. -.'. : r. r:. :i--. A.-.::c Oce :.
. ' - c ' . st ri-c f 1:77.
lasttaiiaal tke ItliMti. arktek was ran into
and suai ia Jaaa, aad tke Arctic, which was
aakve tmby taw if r aad aaaak ia July, there are
-. ---- - sr. 14 '.s: .it.-ij; the sea
son, cut of eifhaae-: T-savis crai;- there. Of
tje reaaaasaa ire, three arill prviaaWv return to
taas part, and (wo will gu to S-an Francisco.
Tae aaaa af tke Arctic Beet will cause a
Kaucity of whaiet:tie. and prvAably, raise the
Barace frota ftt. where it stocd a hen last re
portaai, ttp to tfS.OO and orer. Oil arill prob
ably adrance also. This d saster will termin
ate the Arctic wkaling business, or else lead
:. t : -:r af atoato wraaklir.-- there aa
is bow d-:ne in die Jree-iiaLi seas.
The foUowiaw reports wiii be read with in
terest :
I jaaaaa aaay aaaai ket If prvpared by the h hara praeasa farga.
;rtr.-ar. ;. ; 1 .. . tt: aaaa taer
the diet :f the w.-rid. thas faraiahin- co,--
aie. Ift the matter af itd, wki pwktk.y
can be raised here as caaeapty as art-where
4we hara af tae carta, it kas already ben.-
JkaaaWkai aatr rapt- pxvied by ' BilBaxk tests, that wkes ft'-.;
serrel m tius maaaBaar at K k Tantthir arac;.:
af aaaai. Taas of it are tan illy taruwa aara.-.
-aa-j - '-T -V . . . .,.. V aTr;a aaJ ataJa -
f. ar.e .: -.a':. . -rtrtre
It w r' i -M - .---e t. ! .iea tk bits .
R apart mt Batik Tttrer Sralbrra.
aVaaa TTaatifalk Bar Caa aVxt Ocaaa aa tka SBrk a
7 . 1: ijn.L, Z z ta-i Q u itta .(
aprii faat I tab ftakrtas fra. liiraaii Baa aaj ;aaaai.:
aaaaa tka aaa aa Bto OL aai Caga Satrta -m tka tatk ; tka
aaatWr aaa rM Bat aaa-h aaa aa taaa I axvctai W aW,
Ob tka ft Ml fa waft aaaa limr. aftk Cap, rraaar
a taa aafttata mm craa af tkabark laaa aa BaaraV Tka
aacsar taj Wra raa mu Br tka Xaraac aaai aaak. a Sa
aaaa arrrwaa, Taak aa BaacS af aar aaap aa aaaaa aoa
aaaaa craw af caa arret aT Bataaf. CtTaacd ba Arctic jaa
Baa ar carat meats, aai aa t,t rrrt fcw woaJaa. fat
aaaa Bali B11 5trar, t lath, aarlr.c a takaaa tkat aar.
aaa caa aaaa a aaaawt a ft caia, aaai late taa ataXtMarc
aaa aaaa. Cracaal aa tt icraita aatti Jaaa ta. aaa teas
aaaai ata tka art
laai Wnaia ait. Warkai mg tka aaac aVura uatarra Pout
3a. - a aat lain 1 1. ! -t Caw Jai; iia aaai Patat kaia-Bar
aacwtaav -a - - a ...... . . . .f , j
tka aa. Tla caccaia aaa craa
La. aaai aa ia rjaaai; tflk tka karaa
i.. arac a Baat ; tknr -. .f aaai f t
aar aaa aa caa Uck i- Ihaarriil
Ba Canaitaa Haat'aa. aaai Saar tt
aw tkat aat. wartaat a, daaat aaura
otacaaW aa caatpwj wick tka Barka Rata.
Ba aat aaa llllm BalaVll
aaraaa af the eoatatry 1 iiaatu I if to the ptwdwctk aaa. aaaaa. n
af : cr two atopea, aaai kee we rejoice j TmT m
tmm aaaky b Baabllj ta tVW SI air I llllBalr .Oaafct aaa r ' e-r aia taa aus. atrf aaa at
. at - . . . aaaa aaaa aaaaa aaaaaai aaaa. aaa r- - a, aa, ,
r.iT a var.e: . .a..s. Ira tata law aaaa tk aaat af tka awack; taak I
aaacrn.t
,t at
to
-..' Clara aail areana attU TVaaat fttakltf. tt rj
Caarj.: t.uni na: - H urt V IVavlI -1
Ba OoartrJ. awt. Maaaa S tr ,. -, kl ftaaBBa P at a
Knavu: 41B aV Caaa aVajr-. aval bralrt. Jaa ftiiaiarv aaai
t.trrf. Ja..- Ita.it.tar. 9a.11 Kjttfaa.'L. Harrr Jalia,; craa.
Jack ,HaJ). Jaa L krkaa. K W Jaataa taU aar.
raj Ba tuaa . C II aaaxt. J t .-Sau. Jaa Wiiaaata.
Jaa rtrtara. Pnar (UaaaWaX takj. Jau fata. MaaMaSV Jaa
lamia, o.Jau I i I w t
SB Caaaida. Cktfvi ataat. ftakt aVweter; Baat arrrrr. ladrra
Da ata. Ht--, (.rttaaaasX Jark Bwataa, eaak. Jaa Caa In .
. - a r rvaar. Bar scoat. ;Mutt . Taat (UaaaaUaa). Wa
WBaCara. Ckarajt. Baaraa..aa'. Itam Maara. Ckaa
aaaaa. to Craai. Sa rahaa. aaaiua t.uatc -17
M Jaaavk . Baat kraarr. iaaB MtMH kl aw. Laoia F
rataat'. ki fi ft r ataat Blatr Ma, Caa Baal atraitr.
Jaa Cruaa. Jaki Carral. Jaa Satakt : raa. tt at Hair, j
rrra. Sua aaaa, B ravav. S Baa J. (a llaalHatan, kalaa
Fraana. S ftkarta, Jajtlata It
Ba Can aal. Capt 1 Craa; aat. M Xatva atfta Jaa
WV. tmm-. a a: aaaoai. a CaM', kaai a trar. U t'kacao.
aa .amaaaaaii craa. tkaaSawari. Ja. IMfUa, A Braaaa.
aaa a aaaa, J UaarJ-il.
Saup ftaraari. ar.ataa. Laarai (Uara-aa).
Bat Fraaa. Ba Bit-ilaa aaac aaaa kit kara paaaro
ai aa BuarT tka lam Bkaaaan awalj aB tka aaaaaa. Tacai.
ft
Rrpart at Hark Ire lie.
Lad HaaaWBa JUrek 3a. 1ST, aaaa. ta taa arctic Ottaa.
aal arrj Bat cratArr a Ik DaMaat a? w a F a Itiatat).
at, at tBraaak tka IB rWaarr Aati IS. aal Baa ajar oralkar
tf.m tBara ap Bj Cap, ftaaaBam Mto tka tea aSCap Iaa
aa April A aaW aaaias aat .kara. fiat in now ta
Maa Ba; Jlar tt. : a c taar. Facial patalj af at ta tt
ftkato teal ajaa pararj at aakca Oat IB Art nn Ma
aa. Bat t. laartj Wot Urao.lt BWrair't itraita iota
a kaaBB Mata ao tka M af Jan Man! roan the But L-l
rf aaaaa aaty 3J, aa M tt at Jalj aaa cat Pant Uapa ,a
carajB artk tt Oavant. atrrrua; a- tt aartaaarl Had
BaBI BBBaBaa) Maaftj oak aarBa
Jalj its. lixat at tr.w am s, ttrrrtat to tar aartta-anl
tajcaj Mat a raapaar a IB tka Bark Oaaarr. Paatni
mm Cava, aa aatrtar-aaj at aaT aaurr. a patacj at aak-aa ia
taa aaorr
Jlj a tnt par. fraak InaaBHltj
aaaaka aaaaaw aaaaa tototaiat
Sac tW Kt l-aulrtaff ,B,rr. Uaa u By ttc ctaU. Sac
ca.net a tt arc wai raarrrc lie ttaaa. Wa oraca tVm cf
c'ttact fattaar anj Sraaa aakar ta ttc kc ttc ciaj
it aat tu a , aad at orouac ia a ttark Bar, trarkarrd xa
14 B aat af cater. Iba Oacarc akact taa a. art f rond
tt eunta raatuaar akaut f,rr laata aa aaor At i f. V.
tt at auraartded at. and ttruimr ta aaat an Bcatj. cai
.atoatd ta aaaaa cp ta aarkar cod drift caa tW at ta trap
rr,aa Betas atacc. Dnftcd aaxtc an care tt jruoad rc aad
tke pack at. ttc arc Inf ttc raad 117 krarj tad raaj
la ta t .
Mr Tta. ct cttt a tttrk tc.
tt I 1 I iKif
Skip uid ta tt at
f :t U a., a
At Mr a ttc
a Baa aba I
all tad aad aarkal tt m.p ti IW aaaJlt dear cater
it aulca al At I p n tW triad Brtaaiu aa aad Baci-
wataiiB. aadtkeacpaaB:r all aaaai aa. Hade It
Bark arc a a ante gar af ax, la j 1 a utite tar; esta Balf-
araawad ; taa : Bat) a ; aac-it, pdaal t, ikntkl, at
liaaa ; waprvtaja, Becwa. aa4 all .laat aareiatU
ar, aaaaa iar Ikarake iBa bSw al aarar karat.
tara naaaialt laparwd traa tk II laallaa ltlsaaB
aai .-a taaa. ia tto aart ata t Fraala
aai Put'.laad al ' Saa Jck-B Itlakal laaar it icpt af
i(ti.,-ta. aalaarc. aad aeaaraw ; laUaa."
I. SarB (taaia, war, at airrvkaaJi, t Iks
(rvwtk. kraawctMa. ar aaaaata.-lart af Ik llawaiiaa
Itlaada, wilt Ba adaiitcl fra., at akat niW
BaT J bail ::.- tliasia ieai aaluwataB, oaiWclart
af CwaCaata aiil taacira iap-rlara ar evatiraaaa la
p'Calarc r rarer iataaraa tkatta-f, wttai aaldarit at
la awaer r ttiftrcr al tara ItUkJa atlali4 Iter.
la. tara a I aa i It eatliscala at a evaiaUr aaarcr
af Ik I araj S la taa ia aa af Ik fallaaiaj l,iui. aa
Ik art aaa rroair 1
Taak X
f'-irupa tWale'a tkatt wtcr (aaaaaa taa lata rrafp
acrdaarvi.
I, A. P.. i wWaaa'a aaj mlj iwaar. tkal Ik
4 'd. ware, aad arcBada. .lr-enS i la tt ta
aalr aw ara4wd aad aaita a la aa a t a-l war a
ical't aait'kaapj fvr aay avsataal. ar far aoraaai af
at tall aad aartaer. la Ik raid paraaaa. aaJ tfckl
aatJ tktca caataiaa a Ira aad faiillSI arr,uai at
ill arlcal east t Wraaf. aa af all karfc Ikcrai a
Ikkl iltarvaania. kaantwa. vr draattacka arc aaa-
1184 Ik Ik aid lataKt Bat wvB at kat tB
aeta.lt V atlawad. aad tkat tod rtadt, ware, aad
atcrekaadia ar tk eawtk. pradart. ar ataalta
Iar ml tk Uaatt ac Itaaaia
lSijd A. B.
Swtra ta cad lawaartbad kvtar a, at IB
dar af ft. aft IS . ; aad I da fcrtkr
ecr-.ift Ural I aaa ntuteaj ibal aba k
Knaa tk farwfatar aalk. it tk prs"0 he rtiral
kiaaaaif ta to tkat k taa rdtkl pcrtan . aad ikat
tk rtalcaacau aad av kia uudat taut actk at
trar.
L. S . " ' la-, paaaca- tVatCl.a tJkf )
FakS S
faattaa Owrear', (a, it i. wmm aAr 1,'vatal tare cad
era .rt-al., a-aretdaai.
I. A. B-. da wlaale aad Irclr twaar Ikal lk la
rat aaa ptvdaead aad brat aaaaaed ctnUia a
tnt aad faitkfal aevaaat of Ik fwdt. aim, aad
trrkaadia tkereia JraenttJ. at lkir luaiket talc,
11 .1 tk tta ih taa war ipracwred ur
maacfactcrwd. at tka aaa aat to.) aad af all ekarfaa
ttorava ; Ikal laid lutaar coalaiaa aa diarauDK,
kara tie, or drawkacti but tech aj hat bwaactaallj
ailaacd ; aad Ikal tat J f a.ait. aaaat, cud aerekati.
: -a ar tk rtvwlk, prvdoel, ar aaattf.elar af tk
Uawaiiaa litaarda.
,Sirad) A. B.
Sworn ta aad labacribad bwiur a, at lk
aapw- ad , t BB a aaai I da futtBvt aert'tt
tkat t aa eariaard Ikal wka taktcritaja
tke 1 -:r aalk. it tk tertaa k rprauj him
re.:' I b j (kat k ia c rradtbl pra : aad tkat Ik
Italrtaeou aad k kt-a ca ler tali aalk ar Irw.
(SlfW)
L. S.l (Ajllir.By' rU yrvr (VtWar itjfi .,-.
II. ! mm Ikvra is bu ir r'l.-tr . ;
fBitavd tefe lww at .?r atfatr tb port of shipntat. tb
satvi c:'.. hitl to tasit br two rtspubU
nnrlaut or iat.&bitADt9 oftb platw. audi tb atBUa
r;Z3 aT to tab tofArv a gmI at.f Utnta or otber
..-r tialjr u'.a r.i.i to aJta iiautr oatb.
Cajltector arill tUrv rvqair iMaortvrr or conf ir.r
of ucb -joJ to fil at tbo ustoaBi-bou4e, in AtlJitioa
to ruch iJ? tbir owa afi-iani. cvrtiff inj tbal,
u that bkt if ttoir baowMf. .aft.rmatioo aat! tolicf.
tbo fid$ rt yt tb crowtb, pr4ttctioa, or bibu
favrturt of th Htwaiiaa IjUoJ ; aai maj aio rw
ttairt tb prvaJ.Hioa of ucb farthtr tTiJoc a thj
iur 4tf Bavwusarr lo pruteet th rorenuB froat
ill The Bicnptioo frost Juty btrtia pntMll for
d.43 nt apply to aajr f jJIj. war, or merchant.!
ia booJed wareh ju. or imprteJ in tb rniteti
State prior to p:eoiber l7o. tae Jala of tht
Fpf: Jet i proclaaiatioB, ttatinf thai be has woired
tufHory eiUmt- tbal tb Iwulatara of tb Ha
waitaa Uin i bate paU4i law oa ttoir part to fir
etftr: tJ lb coaTtatioa afoi-Mavtil.
IV. Collector will rB to it that all good, war,
an i nerrbaadiM ela tne-i t to free of Jutr aadr
acb c J3ea'itjn are, upon aatrj, Julv examined ani
apf Taitred with tbe sane far aai tboroushaees a
jpi-ois wbiob ar liable to Jvtj.
V. Collectors art also instn.eted that tht prir.
ltrs of the said eoaratioa ani law applj oal to
foodip varei. aad taenrhacoisep tb growth, prodaet,
or auBBfactar of the llawaiiaa Islaaii, wha im
ported directij from stteb Island.
Jis. p. Oitin.
Aetiog Secrrtarr.
N E Y A U V E KTISEM EX TS .
For Sale,
peat rfcaen: Q at ttcw wrira mf tm wort aad fnad mol
ttc Berk, aw Urj cake af ice aorkicat aal etrikfcar ttc rraari
arj Bard cade tt raaatcr Bardf a had crarBiac in In
u auie m at ajavaat atialia) candid ttc pom pa tad
Saad Bl cattea water ia ttc aaat. Started tt poape, aad
car S tk na arwrde laaae) ttc water eaaaf a wak a
nakraeB t dt rftte aera pat. aaowt ass trace tt waWl
rara It Baaed m tWack tW crajd rata err Kara, araa
-i aaa M p 1 -. 1- aaa -. .- ,s-i laaaaawaaaal
kc f ttc kaaa aad prirWcni aa tar ice, ttc Beat Baa at tat
aad ttc ire rr-ral rttf aecoaal Bex trry krarj. At 1 a a an tt
ata iw lee acrktd cecal arwaat lac 1 laal, Bacaat; Bar aa aB
Bai a tar as- Ikr Bad ftaed a oe ttat a cordd act
aa Bat a nrj aaaa i.iamiij cf lawaataa. At I p aa tt
tck tt arc Bacaaaag araaad tke akcp, ate Bra accr aa Bar aajct
carrr-a tat Bar tac utfactaat aad aaa mm 1 liter aaat,
aaat ataaf laat. At a a cf tt toft aoritar arw a a ana
mt ttc akepra BaK. aat aaaat aar Waf af IW pact aaa.
Dec eta;
t fa(iaal Rrwarrra
Expixiiiw in Oct. 1876.
Tr-U it
w-jde-sfretirt
II7AU
i Or r ft. Waa ka I. aaraaa Far-, ft n i aaa r kcc.
ra A taaw. aajtiat- aEaaaaaaa.
ak Tea. te JLaaa BeaaftafBV
SaSaSaSiTcrccJi
la ft. a S a Baa. traafw'atar 4t Fact at. Paaaaaaaaa.
JOMtsan arraxT
ALLUdS.
MM aaaat
1-ltoa aaai. Til n atoat
nTrtrrrv,.
a a aaaawaa. aa. AT
a laaiiatn
I Baato Tm
a k ftBa.
U VB Bmw.
Xjaaaarw. ar Inawa Wwaw aa, aaat rata ilia
i at
ecterv.-tses.
aaftaaa
ttetaaaer pa.-, al itrat aaaat the fc, tk ha claacd m
.. BBSlBa.1. .:! :- M BBBBl .t BB Jat and i-:f:-i
tacaa Ba ate Wat iwl caraaae af tto icaad at. aaaaar ttc
P-jrar at abeTTta. wBcre raa af mm trattaarrkortd. pracecter
Ba taa (raaat are. jat PI III a Ba a kcacj aaai hapaac
awkat Baatp af at, maaaal as ar aarat a tto aaakai at.
. - - ..- - f 1 'z- :
aaa Ar raa ; it atk a lltn Bate at. arc tea im mmm-
fmrnt. ww taa Bvrav partj ccraaaaj aaaaa ate taat. art.
as -,a ac.aa era -ait. -r.a tad fa. I t peaplc u
aaaaTaato aaaac" twf m Ij BeaeC a'aa fca'Tcd
tkT d a aai ml a a? tke arc. -cat pare w the
Bad tr iter a Ir ar Blailll aarfacj ttc ten dan pracaaa.
AaaacaataiiiajlejMrw aaaikreaWrfttotoBtr.
ecca a tta eat af rkc aa. ta -pan water' .a atm.ca t a
ft Bar aU rilaaar fa twaat
aaa aaaaa r- .
? aa - ad Mat aw - Tit- t. -r . ... j, -t
etcju cad aaraaa aaaa a. tka a W, w pat a lapdaar
il iaar at iwi r i aaa a kaap aa te art, atd m i
' r a a 5 aaaft .. iattaij Vataii..- aaaaa
a these Islands a teut tsl tat
ieiitg that if Hawaii as ewer Bt i
Ml ker afrtiaarry. and to aak.
adcukareta cf ton lit, ackd aarAr
alati k, atotottaaatri v, tc beer. :
Paw, a :
a tiaae aavi
free-trarie kawe the erfrrct of pTiapr aa twe .
d-jtlara, tat aaaa af aaax ifipatk, where are-:
haT beer; receirin bet one. If
aai.- t -- i-ji
cd as loftreaae of trade, and the
of brae aad wide-awake a rh aaaai fear the d--
cf the Taxied reaoaxrees of the
tke few goad tatiftw akaae by the late 7 as r rw. caaaa,
the f i Magi of SB act wfakh : aw. a. aj aaa
dnwtt with great care, lara,- u ;
B. fMM C t AkMPaB-." I BftW pTOTld- i - aa-BtoJte
:zz .: ti. cries-..- i ; .ir.: .-. . a.. a a. ta. r.
caaftaft raa. aaat aat aaa
and water courses, laying of bkys, and fi r ': o c at trtoat fta
-& at r ,-l, t t t aaorj ra tto . W T
aeatacl aa lain 1 1 arad fcJvar ajr-ri. TrI-r.ral 1 aprar ace trap, aad ttat acaaar ar
r auptaaea. Tn tihi tu iaitTir 1 imiaiiaj
Ii.- m vt car rrx-r -.: -.: Case wcr . ....
waeTtaw bbbctbb, Hia Vajesaj tfcr- Eiae aa I ; ! ILt. "iT r-M
witft tac atXTwra af the P""" awrr-.w i si a aaaa i
' art -ai. aaaaaaLrBaaa kaa laaar a
... a - - a. Saa wr"riiIcaaaacro al S Ca Bwaa
Of t aa?-. . a-aa l.eSa-Ze BUI ttaTS Wpcrtac Ba aaata. aad I wtaid Bak. aB ta. crcekad
at Bar. aaaa aaa
I..J 1 a. f aaa ft it ac rr ir-'-J L . aaat StaaaaWC.
"a " aaaa taaa va ' , ..aa Wrraia tta- t aa,.-.d a : Ti--a i, .-
aad water txems. Prcta
mmi
r'ft-Tta to e
I aa Bcrlace
m m Bawal ta r w-.:
. . r-.-ial car eaaaafwrtka
a aaaaaa
i ftaapal q -
accaac raraaj IWjteaa W
ar.ta, aaaaw karaa ataataa
k rakaf aar aaaa taat aaa aar.
aatoaaaacaSiaat. aataaaaar aaaw ear aaaaad aal aal aat
ac at. aaa era, aal tto paw ata saa aatiar eraatr. x
-aca m araaa a. a ft. a rarw tea pe-aaacta cf aa a.-rrac
aoaraca. aat a. Caatat Bn Ail tt. taa a
atrcac Bar ill raa ted Baa Bat Wlai tkat we rl icrtl at
a :aid aralr refiar m. cad aaS wa
t Bat aaa aa
aieaBli Mad
Priry C-unrrii,
laar aaat tat aa aaa at4aa " "aat Ba katk to lk laaa. aac) the rcaak wa aa
MJ A.e t,. the aaTBaM ,, ..s ... aal aaft a.- ,a..a- Maawato ,
Kiavaaacrsf lawarwr. wkierh are W-a-aWiwak tawra .toj.-aUag tea nr. .i.t,
; a.d aaaawt to aar -aepecaWe part, af Baaaaataa, aad ware
MJMBfarl " t a- -r . - -! -it ,na "w 0-..ata aac.
Bp 1 1 I li aa IW ear, B if iti laat Bare
lad tt Jirl Sect, ctti ciat pr-.,j, cm
Baaca aaatr
i caaaa earrj
taa. warn the ba Briapa
Baft af aaaaaaataB, Band a mill take a nual n mt dapa ta
Baat Bar a ttc aaurr. aad m war Bated a l Beaton aar. the
aaa carrptar; cBai thrp caui aa tteir Barta At Itl.a
ate Hah. aw auret part narked ttc akare. and at U IL, ttc
ill ul panx arrincL At t A. M. f tt lfth. the third partj
aM (to part Bard arriTtd. and t P. at. the bcrtt aad bat
aaua THAT DKSIB BBI.K HIFCK OF l.ltD
aJM irtcaj tartar a tk prrtpartiei cf Xratn. BfcCaltp,
m atdarr. Ba CBimbarUn and IMrtakoa. aad
baetrap a froartare of nrartj- naif a mil on tk Mrtcatf
Brad ta aaaaaa Vailep- There are rr arres ia the plena.
It an af It Oar Wee! land, ratable fur rarturraa raa.
recces, aad the Waarare. II arm. rt saltaoi Par tree
aad pillcina Ttsert a a rati at dwriitu? hucac aad a
aaaftat waer on in aaaaa Tata oners a One o pportanitr
tu patrvtia a Bomestea.1. Intilr of
lli-tf J. POUTER itHVW
Notice of Foreclosure of Mortgage
ont E U HKBEBY CIVEtf tbal puna
aat la a pawer of aaic eaatatited in a c-rwla deed
of m.'rrxr. dated Ttk dar of Ifareh. A. U 1TB, mad
between Keatolaapaaaa w aad Kibei. bar kaaaartd of tto
aaa part aad H. rt- Moltatter of the sther part ami re
mtrda, In Uner ta on paarea lit aad US, ht the ttofBcar
orSee In Hoooinln u aecwre (he paptnent of flair hundred
do-tart in ao year from the dale lb no! with la term
after at the rate of ao aad on quarter per rent- per
ootc Tk aad II. a. Uealatcr inlende la Ibreraac
aaaat aaatcta-aara- and after tbe time nmited by taw to ecu a,
the moetatafeti prt pertr to be ari by pohla: aocuon ta
Honotoin ,r a br-earn of tbe etaatHkaa contain-.! in tbe
uoa Vaitav. I.taand . f iBtba. mure rartkra-
fctrly tei forth aad deartlbed m Royai Fateat. So. Tae.
uerether with all the tenement, thereon and the appir.
iiaanna tnneaawBiliaaaa aad lead iiililalaaaa-lo
Uatedtbla Jltb day of October, l'Tt.
B. F. BI('a7EBTuf .
f la-It A ttcraey for the aai U. K. HolUatrr.
Notice.
pec-eaaae. aaakas the taap. I I a 1 1 i.aBaaaaa
aartp aa raa had. Bat watt rarj Ettk pnihiia.aad eaty
aaa awft mt rkaAaiC- la ed al Taad Ikial petcy era
aaad
JaBj aBBB, -a? aaaai in.i la 1 mata aa.-. a party .1 .
atarted aaaaft tatty aad fad a aaap, thry KafeOed By ana,
wafaaaf ai to u taa Bate batata, wan Ihrf bead tftrae
hap. apa( at aaaraar; M karte lfw Brahera. Oarnrt aad
ttey heard that se napLcrd a.
A.-1 P. B. an the Ikfctte
the at. S. ft- the ice naaa mil pca-
tte aaacaaaf af the ltta.
af acttc icpliai w tt ttc real of tto
tie raw : ..-..: M
taat Bp Bad. waatiaaj a ate rhaec la carat three bean
after c etarteaaMaartotata Bwata, ar f raa the Bart
Tara Bnttaaa aaai r fraa the Ocanars, wk wo Vtitap
taaa Ttep taat aa -ft at rtoawata, sal are arrircd ea kaard
cf tt eavpc Aaty Idea akerr at acre BAaaty ran Hid by Cmm-
l.-rrr;
Ban. Srrrtn
(CI SCC LAB.)
Kearalasiaaa aaaer Kecipirrecily
rilk fJte Uawaiiaa la.
Tbcascbt DaraamttaT,
Waaatiaftaw, D. C, Sept- 11, 1171.
r Cilfaaira of Cmmmmt aaat cdirrt .- Calrr ta
C.tts-.;s f.r Ctssstercal r.::-.- : :y tctstaa tit
Caatad Stafaa aad Bra Majarty tt Ktag ef tto
UawtLaa IttaadJ. riadaiaal aa tk Uxk cay mi
Jaaaarj. 1S75. aad prtwaaltafaai ky tto P ret ideal af
tto United S Cater aa tar ltd day tfjaat. 187 ; tto
Art mt Caw frees appear! Aacaat li, 1171. La carry
ta aaaa Uta cZrra, aad tto prarliaalirta f tto
Praavaatt datad S. area her f, 1S7. it U praraiad.
aaaaaa; vttrr tarap. thai tto faUawnaj rperiftad
(aoau, want, aad waraaaadaa, ef tto (Twwth, aaaa
ratoataa aaT tto Hawaiian Ictaasi.
to istraU4 iato tit y.ru of tto Csitad
Etataa. raa af aaly, frara aaa af Iar Ito atta of tto
a prorlaa:n deelariac tkat ha bat ri-
taat tto latMalaia af tto Uawaiiaa Iilaa ia
tar awaarl laaa aa their part U (rr fail aatact aft
tto pi a aaaa i af acid taw rear aw. aad pa liaf aa tt
aaaaa aaall laaaaia ia area, ata : " atrwwrard ; aaator
aB ; toaaaar, aalr. rerctanlc. drad aad aa-inad.
IT IIAB PLEUED RIB MAJESTY THE
KEtTy to r l-r trial from and after taa date no per
aoo aaaat caa tract air detva on Ht behalf earept upon
to order af tto aiefti nafiaad, JXO. O IXjaxiKIS
Ilia Mtjeatr Pnrat rV-cretary.
Oct. 7. I PTC tltat
Notice.
SAfTl. JOIt KITSOrl HAM ITT POWEB OF
ata ATTORNEY, and win at trad a nay baaaeMaa dartnc
Ma CHARLES X. COOKE arm act aa Aacttooeer.
r r. ad tats.
. Oct- J, UTA J m
Notice.
D
Tall wo WTtimETI F. FBOWTHIS KITO.
11 M Mr. ft. c Hotr-oa ara act far aa aaader
wrwf Blaaaaaj. laucatc) T. H- HOBBOS.
For Sale.
THE LOT OS THE (OBSEBt OF HOTEL
cad alakaa rrtratt. lately parehand bj tha I'ttlma
aaaaaa tada. Ba L U. aaT O. T. TITLE PERFECT,
TEKJtS UEiltU PWaartaaaaaaa inqnlre f J. Potter
Hotice of Foreclosure of Mortgjre.
OTIt E LB HEBEBT UITEW THAT PI Bt-
rll.tT to lk ptrwer r sale ertntaaord ta a eertaio
deed of wanyras aaad the tweedy eerocat ray of Jaw
Ma ant f Ike Arat part ant WHllun li Bratb of llU
tteaclfl part rented fat Ltber . oa paa-t B7. Ittandrt
lo aeeore tto payaaanl of tto .arm of Three h-m Ir-d and
one year rr-dn Baa -ate Jtereot. with
traetJow acc-ri mor trace and after tka
.f c- - Baaa ,.-..t-rl te tea . tm raaac ,. a ,rt.
prerparty by to aid hy pnBUe arv-tV. n in Hooolatafto
a i aal aaai I ta fh aakt need- hueh
pr-rratrty betas dtauihad a. Baarwa.
SB that Band In Kawanaka. in lloaoinln, Oahn, brfear
Kali ala Bade 1 1 at. Royal Patent So. Baa.
B Inn mate at ka Blkl craa, aaaaaa o fceja, ptU ana mm
Bo Haciaaafcoc n me ao OwBadta, a e kaaa aaa, Hera. B
Hirlaa l.takaolc. maknOhaaittn. a MB 1 Be altntrt ; ejatut
Hem. r , Ka 4 BS Barta. mart, kl nnl. hUti 1 aa aav
piaanra, aaa aTanai, aaafta Ska ft my. Ko ta-IBS Baaa
cat , Halai. a a Hm. at- Ku tlas kanta kitrf. ah
ltta IP ay, la TJ-H Banla. maka Baal a Bat I I k
o Beta plwatlo Halal a aa- ko
my W HI 4-ri fcanla, ma Bo n.oirao-
B-a. a Bwtt BrAd 1 1 r a. A oaajnfca aa aapaaaa, aat,
raaStaaa fkaf to) af Oiakn. 1S7S.
BirwABD rUMtnrm.
HIM III lai) III Itl rail Blllliall kiaSi
NOTICE.
THE LftnrjVfllwaKO HEBEBr BUTE
i aty wife. KaaaraatS Kaap
I
Brtrarjaaalrflmy baal aaa bocrtl will
II a la to her aa ay itnaiL
Brio. Aaayaat ttth. I ara.
WTLIJAM BBOWaf.
SHU'PINf..
For San Francisco.
Tat Fa atari Ba Aaaa tea a Bark
sj&lr.r. Ml KKAYJ.
t 1.1 n It. M 1 1 1 - It
Will hBTft Quick Diteh fbr tb "" Fort
Bar Ft Fwatb; r r are rarln aaperhw in rtaai
dtla'Kt ,K cabin aaai aiarenaer IWaaavaara. pd la
tu '. an Bvt KB a tV, tvr.
FOR SAN FRANCISCO :
TIIK rialB ABlKlttvtAM It A Hat
MARY BELLE ROBERTS
fAPT. t. f. (IrlKV.
Will hBTs liniek Oitpateh for the abort. Port
Flo: laaaaare aety. apd la
lit P. aaUfrftFttB ft tTt,
For San Francisco
Tttat A I AMttrUt'A! CIJrrBtBiaClllHt.aBft
" BONANZA "
Will have quick dispatch after
the arrival of the steamer
from San Francisco.
For FretAht aid ta.aa.trr. aptde lit
(I, N. HAI ICrKl.il A I XI. , A(rnu.
To Sail from Boston
KOll lltiMil.t LU.
I.KOAI N(VnCKaS.
fi tni at rmKMK t-i vt r mi ua-
1 w ill .M iiiMBftiaa. of is rtpMr rv ita
h Xff, iJa.Ml. TW. RtMpBs, ( I JwaWttBaT UM
BtTwatVW thkH-kUt taW IMA tftSajr a-f aVww-Wr. tata,
lldB apftt-Ta waStTaftw. 1WI fttr aataajCw. ftSW a rMQ Waa
lf -t lltt K-aUrBAtBi aJkap .Nafttf t. II H ftaTarwai Uftw aft ffcraaa,
af tllwBtt.a-Bt trmm ta hmmtt tvf twadatT.taaaaWIJ' B tlaaWlla. tot
Mvsaf rf idW afkjbl Ah . air ta iaiwf mt Utw aT'laii
bi l he. toKl Nrlassaa. tU t-7 Itbatoea .
,.'U Hit. ililS fTa tn ih. .11
..mi..t wtlB ll trrmn SfjFrwBf. wHw imtmu ! reftW a
fmf H tfc WJlwT,
V I it lihwiltot.l to (.nF-'T-.1 h "Mtratava mm Mimm y
ttaf ahMla-ntor IM It. 1 1 AlUlt ha-MT lS BVStol KWdtBak-) --,
kftj
I I .ANI, Itl faarta.
THE Blllr
CORING A,"
Will rw dian.-he-l lo llrtarafa llu. In .a,ruior. uroer.
tvr iuert'baii.UW atiil by the otilr.ans atu can n ni.eo
he br. aai
PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMP'T'S
SAN FRANCISCO,
Australia and New Zealand Lino
111 1. si 1.1. ni it sm ibmhip
AUSTRALIA.
BKtJIEt- tWawander
WILL LEAVE HONOLULU FOR SIN FRINCISCO
On or about Nov. 7th.
Fur Freabt aad I a(e, or any farther 111 laalBta
apply k .J7i II. U Al atFatl.U BIO., arenta.
PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPTS
BwAxr rn-Awcisco,
Australia did New Zealand Liui
THE I' I. II Ml I II BTEAWailllP
CITY OF SYDNEY!
DOW. COX MAX DEB.
TaTa7lXl X-rora-c-ea Honolulu,
Kandavu. Fiji, and Sydney, N.S. W.
lOD-tlur at Kandaan with Company-a ataaraet for
Al l K LAND. S. Z-. PORTCHAlERS. and Intertnetiiate
porta.
On or about the 16th of Nov.
For Freatkl and raaware, and further Information, apply
la it U. HACKFELLi ft I VI.. Aatrnta.
STEAMED J-tl MM
t HI! 11 l I.
I I WASTES.
Tburaiay. Nor 2,4 r a. . Sawillwtll
Retamitut to Bcrtolata !atBn3ay niomltax.
Monday. Kor tin Ulkt
Moo. ray. Soe 11. i Tm Koaa
. a. , Not SO, j r a II Ho
Mon-lay, No 2T, i r M , Ron
Monday. Dec 4, t r - -Itreolt of Kaaa
Ketarniac to Honolulu. Friday Uornlna. Uec a.
Monday. Dee 11, 4 r a II Ho
Mooter. Dec It. S r a Konn
Monday . Dec IS, i r a 11 Uo
Oa all Windward Trip, tbe Steamer will leare her wharf
at t ; all tripe to Kauai, will laace at I r a. on down
trip, tb Steamer will not laaae Kaerailta before .
Malt ana aa per notice on up trip, Mealaea Bay not before
let Aar rkaari from tto abate will be aUaeniaaai.
ar Ha Credit tor Ptnipi atacrj. -aa
Ttrfcet at tae oaBec aa ly .
No berth wM be rtnrldere aa taken tiatll paid for. Nol
twaaoaaaBSle for nnmarked Bafxatte or any Preajbt or Par-
Praight Koatj Da ea Demand.
aw An eObrt will be mad to Bar lb Hleamrr raacb
Ronolnla on the ereninc of the tame day ah la-a ara Maul
SAMl'EL a. WILDER, .lnt.
Offlc with Wilder ft Co.. corner of Fort A Queen Htreeu
'tVOUCOt.
FOR KOLOA I OTHER PORTS ON KAUAI
THE WHOONllB
K A 31 A I L E !
KIBUSCe. HAfaTEBV
Wiil hare recalar diapatrh for Kauai, aa ahor. aatll
rarlher noftr-e. Bar Fraafbt cud Paawnpara taken at the
Li JIT KMT KATES.
BOLLES ft CO.. Agenta
P. 8 Tka reaael hat Jnat been itoroafhly repaired
newl-yeoppered. aad pat In In perfect order. aal
BOSTON AND HONOLULU PACIET LINE
JfgL C. Brewer at Co. -Agents, fafft
aBf Pararaht. arraauraaaeato caa alwaye b fiaaaeV
aaaa far alar tr a tudtbipaa.l ul ml, Baaa, Wool, lllda to
,tber Merehandiw to Saw Bedford, Bwtea, Sew Turk aad
yth.r Bartera Porta. Sey- Caah Aria aacn aaaa.
aavlp C. IBBWBB ft CO.
RBCtUIiA XA
DISPATCH LINE FOR SAN FRANCISCO !
C. Brewer a Co. -Agents
arttoallai recarred ftlaraa Fn
Ii ami ral adraacw aad. oa akipaaeat by tkia Iia.
a'aa-ly U Bl
Its. JOL
aa vtTT
C. BftEWIBACO.
NOTICE.
THE POWER OF ATTOB-ET HITHEKTO
aaald ky Mr. o. w. Btactkrtaae hi ray aaaw baa aaaa
that day eancaJled by routed onaa.nt.
1 HBO. H. itAViftS.
Oct. iar Jrd. Ut- lll lm
Executor's Notice.
ALL PERJtit ta HATISIl rLAlBTH aataiawt
Ih aetata of Joaepb Howe, lata of liana, ialaur
of Hani, deciwid. are rtoueated lo pra9t tto aaasa
at Boa-aathrataaJ to rr.. at Ike .dne BS Mr. T
0 MMaftaL BoUdior. Fort aiail, nuaatali withiu iu
moattai of tta dale of tt Brat pobBcwllrin of thia Doner,
or thry will be Ccrerer barrio ; and all peraoea la labia
to Ike aaad eatete are required to pay the amocnta owlnr
M, ru. at aa! onV...
lated ltd th day of September, IRA
ft. EST A.
Kieeate of tto aatal of aaM Joaepb Howe, arrarawil
lt-pt
Pacific Rubber Paint Company's
PAINTS!
fJlHia ABTICLE IB FOB BALE BT
BOLLC8 & Co.
Tto Babker Paint la loatly rreiebraleal, and II niaabaa
lab. ataruaral aar. and an who bare rieen II a trial Barbry
facommand IL Tbe onoVratrnad tot a taaertal aaawt
aienl of ail r-lora and ahada. and wtil Bap rp tto aaaart
mem, and ba ready to an order al tto atorteat arttfce.
ft h-.it;. .
aW af Larr U. Till II
1 1 Hi "a mn iitaai M
aaad. baaae aa tka taak
b Ba ajiaml w aat
atary a Mar t
ivaT. tb aaaa. t o
,. . la. a. a a . ad aaat
araa aaa aaai adl
IMiarairt utay a
(rai.liur..r ;nan
II kl farmer a
poblK-.tatn. r.-r tl
icawlle Bvwtpap
Aad It Bt furl!..
,ulH-rlblrt alta.
I tealalrll, la Ikn
pndalr id" aaai w
lale.1 ll.aaaluh
i n Aa. i- rabbi.
Ta.Hi afaaBawaw twarv
: Jmv B. kaaa aaa. taapaty tr. Watt
SI PBtKMBt tOl aVT OF THE HAWAII BB
. iaaa.a la PI iiBal,. Al iwtaw kwtaaa Mr Jwntaja
j ...id. la lk aiiiat a? IBa h'aww al AW TBI I . aw
of Honolulu, deeaaaetl. t ratal, i nlar of man f aaawfoa
Air alktwaat-w af attaiak .Ikarhana, aad ftaal dt-llBauaa
of pr.. party.
tin Raaal.na aaai Flttaa Ik aatetaaa aaalaawwaBMBaf Lata
LXA SNK1.U Blaeewtrti. aad WILLIAM IX .am. ta
niiiuairator. ,e.. f ike BIB.ll f ft, W. aaaaft, baa af
BarwaarAjaaeBaMt .aaaaaaaf,aaaw L WlaWwWl taaaWT taaBBa B BB aajaaaaa eaaj
tl.aadraarBaltlaahllwnBMta:i.i. iB pa eke
order way kw aaaat f iraallaalfcia af in prapartT ra
aaaaaaws hi tkaar haadc a tka para ikeraw aattUad. aad
Laa Wr, tBaar aaad akaaa- aatiftai frvajdl rank ra
il at caaBrtad, ttat Fltear. tta taah dar af Neeaaatar
ft. IV !-. a tea a-aaark A. M, . Wpae ah aaaft JaaaBaax
at i baaWra. m tta Iwart Mcaa. at HaatadaAw, b aad ato
aaaa karetty a esaaaaapd ta ttaaaa aad pbnhiini
i at aaat paiitaaa aad areaaaa, aad pats aM pita, water-
aatay
tney ttaer. wot to caa aiaaaw act r craned aod rr-.,
prearnl rratar, aa at aba are aa titled la tke card prv
any lial that tba .inter, in Ikk HnaanWt seal fai .a
la ia liar I a. W paBltebld I Ir kaaaea aad II aaraaa a . j.
tbrer aat. care wreka till aaa ta tto Baa lama ap
ta ioted far aakl tiaarOat.
u i it. i .
A- FBANCXS Jt art.
A taaa: JwaWa af tka Bap 1 1 a i Caaart,
Jxo, PL Baaa., Cler taap. iwtrv aat a
g i I Rft FT IBt BT or 1
BL. l.tMev Third Jadl
In the Karat . f -i t. -tttka.
det-rcraal. .ntrataar. IWaaf
ta readtns and Biter tke palltJaa af Jaaa
ortb K. -baa. Hawaii. allr1ric Ir.
af I upalaaho. I ilea. Ilawaa.
I af Jaka Mafraei. af
Joha Aeae aea.a.aa.
la al I...-
Hawaii, an th :tth. aat r Acrnaa. 1 1. C tad aataaae
Ibal inter of almbiktratka Baae to Bia
It at ordered that Tllt'KSIiAT lb ttb day of NiV
VKMHklR. A. D. ltta W aad herecry M aaa aaaa Pat
baar.ii aakl peuiean ra-n-rr lb aaai Jaa tara. a We lean
K.aaen of that t . u. I. al Baart, tt 1 1 a., at wbarh h-aw
and par all per n irararaed aar appear aad akaaa
raaac. If aay I bey tor, why aaat peutaa ttaatu art w
aranta.1 .ml taaa BBBB I
i. id ll.aralan 1
l.aaelte and katat, Dawapapera
1-ate.l KoKala. II. I , rVpiraWr
JuaUee of I
IBT.
NOTICE.
The bates a at aaa rtti .mlt aaa.
laTB, ipayable la alTantwi at Jancare, MtT7. BeaWt
II BeWB aa havn.e U'at.r tl . I.. uaaaia .m -
.111. .
an am at my otBea wad arm -.. w I W aBah f
septemwr .All water rate inpaart fw afWe that aai.
are tatbee to W eat off without any fart larr aalli i .
an-im
it. nvai.t.,11,
aupenntradeai Water WrrBa
Wanted,
BT A- ET. I'l HUM I II IM.lMfK A
Bm'Arin.N oa a plantelaa uaad retVraaraa
Btren. Pleaae al.trec - FCKolxaaa." thte oSBcc. BBI to '
Notice.
ALL PEBaOBJ aaa HEBEBT roBBinDk.
fr. in brt aliaj or trwelln aay wife. auXBTHA
ilLat.Mao.ti, . i all! pay no dhla af her teal ta laaa
11-tt JOHM "T1TTt.
H.HACKFELD i CO.
OFFKIl
FOR SALE!
THE FOLLOW I SO
afEW OOODlil!
JUST ARRIVED.
PER HAWAIIAN BARK R. C. WYUE !
One Hundred and TUrly-tie Dais
-T"rzTocL Bremen
WawT STTLEat or PKf-STrB-Tri
A.W
KIT
DelB,
Bad, rtelll. whit
J acinar., nri.wii inttona. I
Horror Be- Loeaf lloth. A. 11 A H l Brwwa
Hlrtnry stripe., stripped IVBias,
linen faddlns. Bin striped Denlsao,
nine. White and Fancy FUnoel.
"eoleh Water proof Twead. s redaca.
Black Merirtn end (nhcairf,
Un. anrud naaabara. 11 yard para.
Tar taxi. Lawn.
A SUPERIOR LOT OP TAILORS' GOODS
"aiaftbi. IwrBf li, laaa aal. Reppa, rt i in, BBaBaaaSa.
liANDaKRCHIEPSI
White Cambric. Whit A Tarvay Bad rwaa, aaa.
TOWKLH !
White cotton aad reran. Llaea Taarataah.
THREAD !
tinea A Cotton, atroeae- Pate a,. Thrrad.
SOCaS!
Men' WhUe and llray Marino, Brow, a Base ptb
t-otwo.
LADIES' ST0CK1XUS ASSORrED;
C-hlkl ran '
I nderahlrla - Luilua, 11 rrtao and aak.
Cmbrtlaa. Italia bateB. lu kUaa.
BUaca aiat laaored aaa aa.aW B.I..1
A SPLENDID ASSORTMENT OP C1.CTH
INO AKDSUAWLS.
Cloth, ahjekskfa. Plan net. Orstaa. ato.
P. a Monkey Jecaete. Haaey Wow -H-BlBa.
Lotto, and Hora lUai.Beta. Cnlla. Ac. '
Bwttapc, Weal Pe. l ata, Oaany Baaa
SADDLES I
I i twine. Sc. Cor a. Parfaawry. Ac. LsSB 1
uuw t-tairro. I aim in. I, atarr Oil
Paocy aaa. Wutdaor. Ac
T'aalli cuoba. foolk HrrMhce. Hair I
L-aitlnr UUa and Mirror. liall.lCal JWry.
1 a I
r teail.
. mxiJla.
HARDWARE
Pocket and Butcher Kaire, Si aaiina. ka bail
Ttuord Upara. Ulana i;c Iron,
I Iron, I
aa raw area IB. aaaet taws aad Zeac.
Brihl and oUVd Fence Wire. Noa. I, Aaad
Hoop Iron. atae; Klawte, Mora Tefkw.
Metaiand Ida, Bar iron. Una Itewder. ftoat, a.
'"a v.a. r i i.iM. BB.I a rappiO; twpr,
aaad Pa I aaa, Tar. Tfaanli ra.
Wall Paper, Croctery. f aaaili. -vada. Tar and aaaaa
'- art.., -a. .
I. l .tr-a.i...
r. Fara BrVia liaaahi
OROCERIES !
Cemerit, Fir. ciay. Fire Brick.
Un.u-.ra. Ac. Hoainlaan-a Brandy-!. J. a ,
to ka iBwftata aad gran aaaaa.
I IIBPBBI -Haaataa-r, It na
Stark no Hal. a. In. win., i
ML Paul a al. ruara aad aww
Jeffrey, Ale. uocra od ptaW j Ml I II. aa
(terma. U ,- , . ....
avwu, a la, ro act, at. a . ac. -
CVdrara it CJOer aaWaae r ijat
jVaraVt Fete,

xml | txt