OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, October 25, 1876, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-10-25/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Ml Aal
THI lll OTItNt
aa- ao -awr bar Baa SmAm
!ta. vv i 1t tbr rroe Tcr"ia kaoM
eAiraaeat f SalkBoa pr ,JA(.S w rcvr!rel bt
Mr. A- W rtaaX frcea iarHka-rK: Tbrrc ba-leeg ao
lev Wr R taMMM to it I bra imi
aaprcaic.'.aeAri- KlkrrTir, tJ
tmt, cm. it.
Ml. JrttKI Jl PN.
Slats Nkaiabahk Ath (PbtaV AMUa of
TnJ br kiW jaty ok. rboad a
m a
I i I If : a.
L trie, a. p m. a.--eW
a" Ik. kaoajd a ee ml
at TV. kr-l w, -..a
1 r " uk tbr iliw( Mm at l v trvaar. to raart
J SAB?SS? -AH. . were .wevt to Kutakt. a rH t Ra, aod tW rr-
. , . . .. - . , , c
"-" kvs - r lr;-. : IV Hod,, "bid .:( a-r '-- ia w
a. , ,.T, v., v a-r J H. IW. ra. Ja, 1 IV. .art. .wtIk.,.:.
j n. s.naAi, aa. aar.-aA., bArBkal bate. kteWBM oar- iw tirivl! iWttn utmlui nkauiri. la. I
Ufa " " V bsaj V v; hh rftwt ha le- r-M.aa L. XC.Ut far pfaakAa. A. S. Hartooll
tltadas. tkaa oAoat Vrtk-kxn of as to IRAS ccasm, tad w. C. JhhIVi oataadaai.
i H.tiiii. t'Ttf.C-rrr-T'- V iU dmm lo W imM fNCWftMe i fc llimi 4 Jed4. J. J.
TV IreUadu aA Hw ta arc , (a..mt ra L tm(. Ut, j.o.v.
cari- f.r the Aj-tralava Civkaerr. that aecrej aaai gTaeled at tk. April Tera. !$:. h
ur in uantnM is. a.-:,.- ..r--
Vitn1 Flit -Tkr rrwmir'4i th Talhrt M rt t Ik poJt T i.u Ital fr ,i
kktm mHt rmMt , .eJ -n T kh JJ. Ik. tiiiMI. r
.... .. ... :. Ak (Pk . RrWk w. M liw.
rTTTT 4rpv run Iku br mirf In lk rt. nw kr.r-..t tk M.. (r.W
:rr. n tmrJ U H. II :; t j,, ti. w. o f, .iWt i. W. 0.
lk jiilill time. tkrk BJ i- o- Nrti; n.nn, lima: utiK l im rVr tW
HlM woaM kr Ibm ccm of tkr "-
- . - . - . , . rttkiu t p. ,sj i4r oo
uwkf-Mt
NKW APVKKTISKMKN TS
RECIPROCITY PRICES!
iiiki ni i it im or tkamlt
CALIFORNIA. WEEKLIES!
When Paid Strictly in Advance :
ALTA M
OIKtViltUI M
HVi i Krtx SM
Ml k.VXK.Vn I.MV.V (!Mn4l.r ,
When not Pre-paid
Km l4kr addltUMl atth rkair4 f,-t Mok pr.tK-l.
IIU( II. M. Hll I V
ArCTlON SAl.KS,
U K. P. U.IUV
REGULAR CASH SALE !
Oct, aeth, - 0n Wcdnctday.
; tut. 9
T fckt. k . tv r 3c
4-im4.I: ... .-.r. MK
I mv. M r w. 3fci kw t 1 1. matt
am'ft ii. kiw mt T3 kahrn k
-
cv wmr 1 1 ikii UH kk M
of TaMr bk kwh i
bat vtt MUanrx-.nri
k--'J Sr iT.iri MCC is ft!
rt-Vtam of tkr full
y ak? b tatlifct!.
'V f tko trttrr
6 4kkx ttk) akMi
: rk. Jk kS3 BkBMt Ik
kk k
tkr ptfw. a :kr cu oa NaaA Antkf raH
nyfllt Ms IVrt. ' nildi if. kn Trt
Kkr tkr nw k -kinr Ui tkfw ittck ritk
em rntmn as If tcwo u.wp s rvrv.
MHBOMi F Tk (retiv5 wkjc tra !
Mr. Jntxw JU rr5i li5
J. Wrvjkt r. . C. Jj kkJ K K. Bktrtik
mm f t. t. rJ4a Mlwa lr trial.
t.i.vrl)i. r. tk r4i f la jar arf 4 a4 Ik
at rabatittW. VT. C J. -a tvr tk mMttm. a4 A.
$ Hart:!. MkkMi
Akaaa M at n. klaaakikaaa. KaaafXtMU t tk
aaaatwa f V?-0ka;r Uarri. Kiktwa
arpaai a4 Ik aas MbaittJ J aa4 Btkr
::: . as 4 S I
kriacktM la ar am. wask.',ni(Ttl lav- ."tt,"' r!"'.
. . . J, H. . . 4 L i
.m i ' ftfti.m iiih. in .rr . . w . .
Bxnv kinw. kr :kiK k v'rr a(va tkat
factaaliac aap4TaM vaatM d c-tO ba bear ia
BiaaV Tkr laraa.nat car- r-i ltaaa la tk laat
QBfekaaaT aartt aaa cavaaaaMliaaj la uar aar aaa kk
prvcrna. Tart drrin! Hdrk t a a H't la
i f t.MkV Bat kk A PriiJiatlal
Aataaa bVr tr
Mr. JaatK J44 4Wirr4 ha Ikum i
ih Btaurr. (raat:( a aa trial.
NKW ADVERTISEMENTS.
- imm aaaaata aar K i ar ra. aat lkk I aakav
aaaaaMMV kaVAXTOK. i aa.aaaW.1 4.. . ija.
aa - T r var rirclM iktdwtrr barkiar Mna car tiras
"k" - aakainj. aaf . ..& 1. -m .
i li ii. r - a "J w
-aa-- tobr- portrad arr not a!arar rriatv Jor tk IVaa
hLT's vratf. Tkrrr W alto as rmanai .ka aSaal aa
U- the Drta,cr-.ir kavrttj ia Nra Tort Ttkkm
am a. rVctn! Gownr f tkat sit I 1ST!
aaajnltr Tk aw Mbm. tt.SR ;
IKv, S.fC4 . Ticaaaasaace aalka! lt.Mi Tk
0kiutiatkr aa.kfi-i -.brrrf-r aa t S5a ta
atrad ! JkAV a ra-rratir aaarrtrL A -1-riHr
kkaaa w tact a ttf br aOcrd si Ibr rarctiaa la
HOl Tk IVaaocratsr v oa tka c ataai abas
SkaVatl : kVaaabcVaav SB.M: Tra.r-r.arr. 11.108
SHINN'S NURSERIES !
OIL BLACKING.
abW
Tlko XlokBt
ilia aa. rt nrvnrtr nrtr rvitiin
M nA cn-rnUUr Unr.N.N Nli i-
r - ,c
a . la
C l.t.iTHr R PRt.SKRt TII r. : H
H
l lilt WORLD. ?5
as
ai -aaaaaa- t g
- ilivklii'. llilttx nn tO
lt&fr hrwivutir. IN
: h
ft
p.,
Co..
2;
aJ
M
X
r-
g niuv nt.iu.
K .- -r
bULLcs kg., Agents,
lt.xvi.rir.
' X
r "ONixovna tio v
wtii.ir: : r
O. S. PINKHAM A
HIUV HkWkll.
SHINN & CO.
NILES. ALAMEDA COUHTT, CALIFORNIA
STrii: I'Koi'Kll l.iK O I I K lUliai
AUCkikaataT aaatal aaaaabkf. 5
FRUIT TREES !
For Lease,
Thai tarll-ailrd anil Kaitabla si..,,.
for rrlV bT Solralr tMarra la iVW Frlloa a
. : 4Lkf4r a
vr. c. pabkk. .
j. o cASrsa, mim
Or A. ! l-lJitlUOBX. I
a.4.1. Ora. kk : OVU
apaar. On). Plan. Xmarusr. Prarb. riaai. crab.
lmt raar. Qatar. Ftp. Mb. rrr .
. an k UI
ar nw.
:r. jfi - !
mm- aaaa tb. aV mt ak. Oik ran Caa
b ii lamaa a aaap af vkv aaw aaaakatMa. '
p- araaa. gaaaaaaaar ak. mm kstaag k a r.-raaa
i in as aaa. a TW aam f mm ax. i
rrC 4t w-t vVt oaa ataAT Mblkliik lb lartvkal tk rral
-. bak. p-t '. aaa rapa. XfcaW k Qaaneikttr kktT aa tapkr S.WT . Taal a tht
M J kT. rw. !, Mr
krwrWrr .OwaV -1 raC aaar. 1 L . . I MIIT.D T A DIMV TBCEC
am. i. 1 111 eaarja. 0ka .. a inavwinmai assa aar mm tar i aj w -aaain ra ia rk a
' t. ntraak tStS. tkrr ksrt aa lataxvx rrar-rr to 1 ., . .
- y vaouaat. lacoak aTkraaa. Ba0ak rikkul. Ckiof ki.
"r- iw rssv m .'.- . to a. .r g w aal.
' . nkaakBM IV Ttv'jwtwr w
airn-TatkkkakteOabAWkaM, k tb. a-rr4 "ul br rajwabMj trtU Ibrai oa k rr4rlial catr-
a- A m . Jta- v. t.c n. - r rr w ! J-ilav.1 tbrir
Mrraapb aaakraraaL All ara faacirv'ao. an
NOTICE.
WILL SOT BE Br SPUXHIHt.r: rod ATT
mtm
kUjri. Oct 14. is:l
M ROKK.
(IV4I
at IKKIl Ii.
MAL.L, FRUITS
SAM'L C. WILDER,
AGENT
Hawaiian Steamer KILA UEA !
On THURSDAY.
II halr-imat A.M.. Ml mutawibl
ASST. OF NEW GOODS
NAMBLT
Fis. MM Mll.. Uk.a Prilli.
Kruaa Cakkaba, Wk.i OkaaWaV M.riae,
flatoili laai. silk ll..U.rpbir,
llrmaaJ Lima ;Un . :i
llkrrarvl Skill. K. land Oranklrtk.
WOOL SHAWLS,
Tarkiak To.U far Haiainf.
tllaaV.lt. Whll Shirta. Am.vaka Ialatl.
A. Strip.. I'.ll.a lrtll, Hrilliaals.
Vina Twarrl Sail. t:.l .:..
M.rt.. mad DkatM l'kd.rkirU ,
Kali r I Sir.. Hal., Ijfli.a' Una.
M.n i S.4ka. UtiJIaa sad nil.
Traalls( flaja. Rtr.. Klc . Kt.
3 rdoeriesj V d
Baal Itaanda K.roava. Card M.t.-b..
Y..al Pokrdvr, Sardlaaa. Wrappinp Taper.
So.U Crakr.. Holhas I'ina. lUabf,
'.::, CaaJla. Pirkl. T.ba.
1 .-' . Fin Taa. Orator.
At llkadla. Sail,
Waab HI... Pais Kill.r.
AI.0
Brown and Crushed Sugar.
AtjO
Dnlnuco of Inroloc of
rj . lataa Kltaa laa (rraat tarirl) .
I'arx'r Wrlfklla, Albania.
Shrll rVorl Card -asra. aaa atr.
AIM),
By Steamer, a line of Fresh Groceries
AND
BOXES FRESH APPLES.
K. H A OkblJI. tltrfr
AlCTION SAIaKS.
?c.a. tn row.
At Snlos Room
OCTOBER 95,
l..',-w A. tf..
nvonnRR or a. .aiaan"T rxr
CVT0K.rik alll af -kak'l K Rkoaao. 4a
! aad 4W c Park. ilatiMr!ralr f Ika aartat.
I will tl at Paktl Aat.a.
Household Furniture ami Clothing,
VTalaal :. H- .m S.I. IVI.tr. I
Sarlt( .Mol raat. Markl. Tup tlaiaaa,
Marbl T.ip Wak Sia.,1,
Wala.t l aalr Takl. Kk frlb.
T.bl. tbaira. Ptlnia. 0r.ak.rp.
1m of In Ira atxxl. Uatk Tab.
-ALS0-
8UPERI0R SUITS,
COATS t f'AATS,
JiOXKS of BHt: I IK
CASUS of WIXK
At U i .took
Chest of Carpentert' Tooli,
aff.
at. 0f T. Callow, t
C. S. DARTOW. Akkl'r.
Assignee's Sale
or
VALUABLE REAL ESTATE !
. . BIKTOW
To Let, Lease or for Sale
fdji I N V Facnllj 1 1 akklnua
a ivarsn rill lit TIIK A.I
M Ik. .aial. .4 KJ.ai.l kvrr.it, a Uakrapt. k U bp
pablic aaakkak. at kt rooaaaa,
November 6th, i876
at 11 o'clock ooa.
All Ik) Hkt aad aqallr of ,... I lb aald
Aaalsnara In aad to tb. arv-ral narcla of laa.l riajaaal. .a
.rt atrrrt, in II ,.a. 4aa lu . with all b.lWuc and ia,n..r
anli tkonas kaba lb 4wlllaf kaan pnaalin a lb. aaal
kankmpl.
Tbia prvprrtr will b. a.4,1 .nrrt to a aora( lor 13,0
ajjaaaaaaa
(at
and .follaral an.l Intrraat.
M'l KS OF I Hi! kt KKIi
Taarra U: kr a Tcaapacasax Lrrtarr : tk
Fncwd-a: Pratt .v! vajii Cw,tr. oe
Fradar crra.at tk ST"; ia,;. asTlaj s'caack. i
aai tkr twaad Tcp.ar.
nsp ar t carl .K; Or pruprr
Late Foreign New?.
Onmata. faark . Clrap.. Fryrvrariwm. Uooa
rrw rar. . c. 1 A IK, laraniaain ,4 aaa. aad Natirr.; j
taaiaat. I'a.-ta. vtanaa. IV IAIIHAVT
Et UkkKECXik. aJ otir iaJ. o. Ortaamratai TYrrs
KWALTPTt-StkUa. Ga. la rarkaajr. Fprr Terra. jllTlg- DiVS aS TiST Schedule !
o r x
v'vp-r-w TrCar aad B.cr; . Ptor. Oasaljaa. Marsulaa.
ahklbal Qlkarau A4artud.
ALPMk, All Ikal parc.l idland .itual. In Kaakoaa. Port
etrrrt. Rraadala. ruslalaint M 100 ..r aa acrr. kato th.
tead oaaprtMal la lloral Pat.at Ra, ivaa.
ox in tsi.Miti.E ti a a rtbXTaai. 1 g!""iT-? rr.'" imzrz:
Koaal Palrat No. MIA.
AUO. Ml that parrvl of land c-nlami;. IH
Hlu.tr al K' ' an. I k autuaS.liia in Kanpo.
SovrornJ XTlvtilcli lie T-total.
t v - - UtMON.
Por taarttctilara appir to
AM kn
For Sale or For Lease
aTaaaaaaaa, aaata la fat aaakk aafar aaal raoa. aaaan a.
Tk rirrtWaB bar tatbr Aatoscaa It 1iiHi. I aataaaa
I aaa wat Vivraka. taxak a kid Oct. Ml ia bio tb
I-aJT" tb akakat too "rrkb. ta on Or opto Vr naraarrr arraaU rrcrvTrrl K a, prvakOar tkakt tb
-rrrrraer to Mr Bartoa-, Wrcr-rarr-I. tk aVyoaakv-aag oanard fjoaa k kkaatl tSQ! kaajoritr.
MkHM...; iocs of ludbabaajkatb. iVmmtS
:l taie Mr Krvrrt:. akpravhax mmt raiaabat "v--
iki a. Mkt Mokatoi kb tki. kikud. ai .cvrr: Tb. k-aark -am rc aataaaW tabkl vibko 4W.t-
" T rippK'nUj a a roaat aaa far tboa ttf , ... Saaaaaaka
Aataaa; kaaaakatT ba aarral. .p.. ;inppd of :i.r .ra. ataat a kara
SEMI-TROPICAL FRUIT TREES. TICKETS ONLY AT THE OFFICE :
ly K.-lrJ. rakk aanlm. ate. cmtatnlna taarlur. tbrr afJl th artraa will Join In tk. tuaaaran to in.
Iraaaak, r0 lltaill. dlnlll TOW. iLltrhrn and pnrrnaarra.
pantry balhrouac. arrvanta boo., nurtacr hon.. and
1 rrry ruarrntrnt. ami In prrfrrt ontrr. Apply I
a. ia aMjokabu.
Tk oarai'ii af tk Haaraliaa nit naAaw jr. mt'jit
! "o. ; ii;. - : .
naai an a 1 1 1 a I 1 1 1 f i naaifcink n
-'c akkaraaa oaaa ajaj . , . aa. VTv MMkkaoatiaai
a. wa aaaaraaoad aaa f abaar 4b-
aaaaaaaapaakaaa to- T-aaat. Icaaaaat,
. BOA aoAaa
Tate ArpriLAiXAw BtamtaBL Bj tkr hot ftraaorr
troaal tkaajiln.il tkaataaitiai oc tkr tickt nap caaar aa EaarUaal ikiaaa; bailPalj la tk Tarka.
akiVkaaa! laoullk to tin ak cxkibitka aoraa oa atparra-. -r -..b aaVaarraavaat
awbaibj bast r faioiakW of ki. ni.ntm ,,y.'!.'' T"fe WrWritiw- -
.. - .. w at. acaad aiajtraAt f tk nniiin rrp-ta. It a
kali, n IK. atJ4K thr t rvp.. cakant oaaH. aat kaa kaka ka aalaaaauak bka Tkirk. kHbaar nraal
l aaaaat aiw liaataahni.ttc. Aa tba. wU. tar lb .a. ..- ar. .Arij t aaal tkaaa an.hraatp bnaV-
aaw lltat.li I of tkat fcaW ktt or rrrvfxt fcp kiA kaaa.
Oraraf Lraaaa. 1 1 a. .-.. rar.
?.:- & OrsavKe&tavl Shrubs & PIavqU in
gi-e. Vtriety
tadiartr and PTvr LAas. cas b oca!rrJ
FREIGHT BILLS DUE ON DEMAND.
AAI It
II I tin s r. Ml KN W MI Ml'.
ofku k wrrii u n.rKKat ce.
v Hrrcv Ar: I' A tWkE. HooofaTu. wio wul mrr, at pay ao arau cvutrartra aa asp aanatt. tpout aap
" artttra orirr. r . a , . ii 1 1
Ij-ward orim f.r trrra. aad tu .A
oPkaakacaab. i
,u,v.f ta
4si41i
NOTICE.
111 III lit VIVE Mil It 1 THAT I WILL
At iaay aa dab la CBatractrJ ui my aaal wltao
nurs crdrr. F. M. ..
Hotiviula. txtotxr :joL tin. MHI
Public Notice.
Onokol 5 .Stt
wcr ; kiSaB,
- I ar. ni : a. . wacrr a; :. ra.
aaJkaap trrrr. at to :t- S:jAko4aa k aa faaaal aaaaasaaTT h. ao.': tka kiln
nrporrd lajjaaar tbj aaaor art t.aibdra!. Ibtai kiiag aaa taarr-.'
- rr-. r -. t-Xi ari JU.-k. wbDr cbap rraatra ara::.r Sarj. A: lb naeaA f ta k.atv-' ae-ia
ot r tbaar 4b- - . , . . aba baa ajwaaaaaaaad to apoaar aa - 4a-carra " as tb
koTr apfafanrtf la Jiro Tark
- :-r v -. -
kuivt. to rut kx t ix rut price or
Retail Price of Mutton
ia tb futbaaraar Markets ! b a aaBatass fSawa IkaiaBA
I'.tmi li. . lO rrkkla prr pound.
Hotels. KeURTaiitj, Sh-.ps. 4e . 8 ctxpr lb
Wanted.
A KOOn J til Mat at 11 tilt r V I A 4TE tliY
' 4W 4ob. bp applykaxad lb IntrrualAa.'al Hotri. Ill is
Brrta Jtti aiajtr.
vi. OALr R. Fkjaatty aaad Hiliaai abl nn Harkcra.
a & CUrPOAtr. OtauMn.'sal ataxtrt.
Co a ca.x.oa?tc.at. A sal klr aaMltlaa kao rr-
. . :-.. i :br a- -.--A V-- ;- A -
k a (vSa-fKat s j-. ; -a-
i a kaaakba..paik f aaaadr kj Mr. J E OOAberisak kas tic G:.Urr-.
aaat MarakoB aaaaaaata. Tar cvatbrrcioas. akAck k fi
,, a.-ratraxaai a to k davpiayrt; to ta -ra:r: aalsaa
, Mac, raktiiak aaaaj ran aad braaufaJ axcssaoa.
a... tka pamaf obsC conl a) arortkr of aaaatt! oatica
-ar ab f-vaat au aataaaol abas aaat aaaTarotj . It aa a aaacrr-
s.d iraai-s Qr labjll Ii it
-.. :i;..:..uu:Eltti
box akkw oka. kaWaMraXaaa, tavAroavkiiak-
: to b Kttuh krfc TV aaotoirk ia ;sr rr-
' cottar ar
t aaaa. kaaaa fOS tk.-.aaa- tk
kav-kor aaal aakt to art If srr siv sot Saar rs;s
a -1- w s. . .
rVikapi afco avail troaa tkc kactcr. oa Pscct
S w jaaW oakr ar iak Carrk of tkr ocAtkar sac
: - :: . ;ri J -al-rs-.ts ri i-;sytc.
I
Rit a tk tr at
Nia Yraa
kaaaaaoat tkat tk rttf
apt aaa; aad aar. : Frvaa M faaK aUatarifraam tk
lb all kaa to ta kaa af barys. tk kittaaAViam ftiab
; a' . :. :: .
baa. dkaari TIttt 1- l n Iklt Tkn TT ft'- if aaolk
a har ootar. TV akrra Vav kaaa TTyz tk
rW aaai rap art a tkorvasfk kraak ap. ;
Sarmsaab tSn frra yaHaa f. rrr aa -f war a
Baaara. A arabajr ad a lakraf aitllinri tkaa 4a
lHak kir a art ; Wt ar brrd jj li.Md raap aad
aatiiop; ajkaad I.. TWaapyfaaa af ,miui aad
kkiai aaad aa bar aaabtai aj I. asrrc 'satraat
wasu. ka: r staC sand aaa tk aid ra oar par a
Aar Aba aa.SC , I A mtr m mi' trmm '.. AW. aaaala
fraoA ofcuUlarj rattaaa; as Lkarir kiokat. .V oa tk I
saajres.
1 --ari ,nnal;tin$i nf a Full icenrtment I
W 3 -a-w, aa-.wa.wg apo O Ml M V VV I I I I I ka I I I
Offer for SaLe
TNTliJ W GOODS !
Sot bficg I .;: -. -.: - r i from the
HAWAIIAN BK. R. C. WYLIE,
"a-.;; ari .' : ni
Craas tk Baavk af Tiffjaf jaktaiiaj. t -stssat
t- aar lark.
'EW ADVEKTISEME.VJS.
Notice to Creditors.
ALL PI afaoxa HAT., "aaaao raJaM
lb aaaeaar af Mo . aAabaaa. , kskk aa E ar . Ha n.
f ntacO Al;.- -a ai ;
A Fmx Map We bare rrcrraL. t bad :ir plemzn
kj tie rtrXw Moaa. Mtt Laaxl
I: aa alaoaat bat wrl.. -. A".
- - . awaaaBWMaw. ..... a, ra tmm mm mm. m a . . . mm m - .
j H W H l Gentlemen's C oth nxr! NIIH Uuf-vT I IIMRUu
ar . O' "WU MUtJ LUIIIULII ;
WAJrao-i iaity rjaCir. .-i. : rrfttcs fr: Has.
.-kl.--... -j VV.
. a.. .... . aaaabaOI aat-t.
at C I I. aaa. kaaka. Ill aaa. Ill in Laaaaahw
rta. k I -aasas To, to Hkii. kaaa. aVaaa lll
-
aaokkatat arm aaaab. aaaa. kaw I iff I CaaW paja
I -aooiojai i n oaaar kcas to aa tV BoaaV-rat of krayya. ' J--"" - '
I - . . a. ui r - . r . aavkaaakoa to kbo osajvevarrrvr. a: Kaosata. Kaa. Kin.-.
I Ink n to a n r kk. Pan AW TtaAwr. aaaa tk. A rr- ktaP Wt bare rtmtit kkat tk iTiaaail nararafLlWtosaaL J
I aaaa - oaard aaat tat aaa tor tb. aaaaa. T In Ii of iSSyarctw a la ktok aaf tk liocrToV Pjaata- 6 a. r. Acyis. isarsar. '
1 . . . J 7 . rianasr aJtULAJC. Ess-'aaatto.
I TX.toalaraaa.koaiaa.kroall li am Hoo, toost kf tk lapfbowi otoOAV f. A. at Uavoi tbvaat tbas Ibkb day 4f t.ab.r. !. ,
I kaarka t c Ataaaaa a-aa. Aim. Iaaaaar 1
i . . . . - i ;.r. i . a a - - - . -
' xm"mm kzaV bto. faaaX ascaastaiaa. oarAelabs, anaoda. At Auction,
AaraOAiaa. aaai eaajcas of aaraoaoord aaal poaadabs '.
PWrofMaiiUU . JUTcaaktoOfor TVIatTof ttar
iirlrZZ - nntOA port of Ur aratt io CkATAaa BOtral $ ' jffifc TB aaaaaaaaaaaaraB
' 'J wrC a tk OkliAttate-J : : -rot oalcr- -sSSaaT - ' 'a. j
-tT rTy-' cvatrtea Aatol ttat bUaaoabd ef iaaai tAey aril! aatifpte. :tBrr.jjaaBBM0dE
aat lf'tmlllmmSi r.i Tkr aktrr
; .... . . . .....
- p r - - anas ar ttor osctta. atoto arot aarap- toaa aacAaitr- SrS U. .T
MaTwTlJ. L. mm. , KmXjjml T ' ' "" 111 - AT ALlIOIiXl BoUE, i Late Sr.... -yr Parti Hats. tn-aaar7:
JZ5ztthz At 12 aC November 18th. 1876. ' 1
.a. t.a Paaa aaat '.a laata. Aaa I. akaa paaaTasta aot to kr coaatscrral. a) aa atsosar ap. AbaT" Par fisrskatr jaTcaJari aaaatr a: tk aas me
-a.- - a k attoaar Paaaa pare-"r a eotr lat' rrs-f f baWoaiaikaal. ofba:- " AaVBTEk Of a - s
-rz-- TJ "l. "r-1 Executor's Notice.
-', - 1 LIPV) HUm-ll tlba v--
- - - - aoaalaA kk eaaaso of btar li i iMIii ooana coo- A Ptata ad Lrjr:sXa.Ty ZTattxy. tb-ra.-. sr.
TTirlTTp" T'i-"'"" L r buaa d to V free, aaal araaka air iscrTaaKsj: SrataTloasaaa'af tbto aUn v taary rL aTaWa
aaa. W H. Ibrn ar kaaa. aa ' (MW aeyjafkao V V Aaaaa aj tkc Csbaa bamt: aaad a paaaa taaaaoat to tar aataapatl
- ? aaraaa. Akaaaaaaa. kw Aaaaam waTataakaaa. T"lf J -"Snffaaa payaaraat jrofiaaaPai 0l CAAtTEP
i iHi 3 a - airbfco, tar jiaa krrrr. er to aktot ka tbr j llli. r
sUcer;:.y rji-- :i.ji-ai.; S:u. j ;. . ' ,: ' "- ' ' -
a I mo w ix paKT. ocrt aaparaariktorat bar faoal a IV l?oki aJhAaap '
mmTa- CaWtoaaaaatk as tec RECIPROCITT CASH STORE!
to' pWAaW erM"aasdafab laWlw Sa. Tb EabTT bTTSXATT
waar-a.r-aan aaf aa or kaar afaaj asuti of tVUrr afetacA- ,
rabt ao- basdbap WL T ymlXS'aSCX, I JT "
- . ao i tMmmt'. Itkr Ji in aPasaaaa dab fitz assdutmi: ?v
aaa aa oc aaa .ay a ruin aawakaa AajtaVaUk I i arm lavAVD SaaLAt. TV txzesmrt or
'ZJZZ-ZLZ? -riVL "arwa art Class and Plated Ware:
- of Ban. toMr-C B. Iiriir kaadatkrta edtaaadty, PaaAtobto bar as iXatoj . Wabaa;A rkikoaiiPi nai I
, ksrabr aaa of taatam TV f iibaai aaxVaVa tb Jaap. ni i at irm arara.aa tkaaaO. I
I laTrarSlia C tTit!" " . ntaia. aQa-r' "" " T"" nTlTi II
I S!.aAlvjOA--ah Oa. T-, Trr. Aaat. bXaak aaaarraa. Ate
S J-kkfrr5? "P" "JrS ataroar tk aoat kaar jrasa- aal -rrr scrarA oik . -r. -Mmm .
TZ- t.shoaam--K--j CASH BASIS rJZllTJLZ
mTTl agiYrTiya" Cr ; '.lJma iiTatoa" '-Z7hiaiaof m 'rmmXm AKE arrKIC-rLT CAVJbal
- 'ft ! '.'-5 liTjSr pbW and ttarab, FOf Sale,
baV
In the Estate of Chriitopher H. Lewers.
DeeeAsed. Notice to Creditor.
ALL PEfcVXOXai HAVI.XU CLAIMS AOAIatOT
tkr Alas.tr of thr Utr t'tnsi.pttrr II Lrwrta ar
brrroy nraistrrd to prrvratl tkr aaar duly aatlaraOralvd
and sntb prvprr rouebcra. if any rsi.t. .Ten If lb Caslm
La sKOXtd by Bk'rtaTsg npon rral ratal, to tb uadrr.
atpard. at Utr Hack of BiaJaop Co. Ilonaaralo. within als
forts, fhi . n. 4ar ,( piii,ral,'a f lA. actka And If
tvot a ptvamtrd within ds naontba from date, or within
I At aaaa tbs fro. Lk day tkry Call da. Ibry will br lamd
IHAJ. R. B4-II0P.
VTM. C. PARKE.
Alsrrators 4 C U. Uwrra
K y-A : '-. IV:. lh. I lu ll
Valuable (.welling and Storehouse:
FOR - vu:
AT KAU, HAWAII.
-tiif i xm it-sit.vi ! orrrn for aaaa
a ooaattol Ola lJk aVrtBat baaar.rnBrihaaat.and
cat hosK Jatady txrapard t.r .V ijitr. daxrararO at Ka
aa.li Kaaa. Hawaii, tawrrthrr with thr Ir a. a aa lb. kaad oa
wkAck tAacy ar mated, baiko arrro years to res from
Drcrrstrr lad . ISTi.
Tbr pomtaf j arr ta pood repair aad In a vary alraa
- Aafiii t I r L .......... t :?.::. u:ir. rnq.ir-
arbak aadrraaaacd. u w C JON sat.
W. C JOXISi.
Kyi i anal af tb Estatr ofGrorpr.
noacabvi. Ortoorr iUa. IATA llbdt
Wanted to Borrow,
Sltl.i k T 10 l: 4 E.XT. parr aoaanaaa
at 4.trP Tb. arcarllp ka a latpc tract eP kaad
on tbr I'latna near Ibr city. Pnurlpai object in burro,
utc is to Improve th pbarr. Inquire of
III If J. P. OREEV.
I Kaumalxlaaut BaBaa. I lb lalata.l f
Hani, aad coat pt had aad dajacrikrd In Royal Patent Ma Allb
. Iat4. All that p.rr.1 of Uiad owtaiwaaii lAa.ra.aa4
3 naata altaated ia tk. Ahaauaa ,4 K.aaiait. Iwa laAaad
td M.a, A.i. sad daartibad in K. val Palsal Mo. Am
Aaal- Tbr foar kaa laat na.ntione.1 will h add wparately.
' in. .tsasar will
aaa.
T.rnts cask. Perda al th. alp... t lb. parckaaar.
Purthar particular, may b. obtaieyad bp application to
tb. aactioaawr. or la
KDWARI' PRK-TllM
Or. 4. 0. CARTER.
Aaaafaaav
C. A. BARTOW, in:
REAL ESTATE EXCHANGE
FICyCUAyjKf Pfl VOK " BeRETaxi t sritur
If L b It la II H 11 aaW U Ul aT mauka akl. all Iota. lOOilJO. Theap -
OFFER
FOR ST.E3
the roLidiwixe
NEW GOODS
Now Ijimclliic,
From lbs A 1
British Barque f nnoma
Prom niaaro.
AJCD OTHER LATE AUKIVAU8,
Consittmtf of the follotcing Machinery
O.XE
SUGAR MILL,
COMPLETE.
Pivo Stonm Clarifloro,
ENGUSH, GERMAN & FRENCH GOODS
la lairte firitiy. Balk M WILDER 6l CO.
"yEa" T A -H "AjrCT PASA.vra, Fl kt.XI-
1TAE PtUXTS. Canary Prtata. CAainlal Praaars. at.
The Latest In Reciprocity!
"aaa, awn aadaTaaVAr oscao at Darkd.
AJaro. Ma. aaaa. Waaarpc-.dk. Lbaaa Laao.
W aaar aaaalarnrun. aaaa. FrraacO BAaal Goods.
MaaHa dr Lalar. Aaa-arrs.
THE CARCO OF
LA
Ctaaas ataaiaaats. Bars, Bcta. tasr sod pay ; aOattalLt Bt U A 1 XX STAR
A LAAUIE TA4AIETT OF .XEWEST STTIXS
IS FOR SALE
j x; t.rAXTrriEN to mm at a raa u.
ar RortiR and 9X7 JO prr aa.. far
TOM. I in IAD I.RIIUVI D.
Aad cooaats af :
bdzA Ttaaaraad aad Orocaad.
JHU I
1x1
is I aoapad aod (roorrd.
lab Aooaraed aad praaorcaL
Frarisian Shawls J
COrav. Ctrrv rssbnea aad Faaaaaa.
J-owrra. SEA Rifattoaa. Carbpcs. A proas.
A Ml I on TrroBaa Cattar. Vkdla atrkals,
rbcrirxiiiiii lomu. Bat" aaaal Jtbu Toys, t s3rr.
otoMkall- bj,, rtiatk.TiiMii. pool cocaoo.
Lbsaa rhrrw. v.lm lOrTaaa. Ppwra. Wrra, Leauhrrs.
BBAto BkAf Saas laaarOa. Iaakaa Okaaaw. Paraaa.
Waaoabar raapti. Cain 1 1 aaaa araat PrtotAaaj Paper,
1 14x5 ttaad aad prooTed.
1 lib
1 1-1x3 to II Baopb.
tbrt Rotar. tit roofk.
tu to 14 rooct. til roapb
IsAroapfa. HA roaajtt. Is raorb.
ISA to It roach. HI roach.
toiilkti.
1x3 to Lp Bag k.
Is raacb.
ixa
oaf grocTrd.
HAIR OILS AND POMATUMS,
Fbaros Estnarts sod TtaSrf ArtArari ftues Parts,
MUSICAL INSTRUMENTS
aaa kab i ----- . ahaal ( rxiry
Tie iowu cill be deiitered at ttwd aad vill be
not of at lie Pilet ritkaml teheting
leapt.
' - WILDER A Co.
Fine Havana and German Cigars !. California Lime mite Brother'
- . 7 U" - MAtaaaawaaaaaBSi T'; i.
Business Books
CAVT Boots, Pxt rs, lraarJlaa. lUkTki fkafia.
CUBaaMS aa laaaataoafW OBaall aToatj BaaalJ.
GROCERIES!
--. -1-. -- ? . ii ia:- -a iktAaa
Baa. Baa. k
sadriaf .looai;
WINE A-D LIQORS
BTIXtrLAAH PXkbTTLA XO CKJATKaTT
asJ -.7 roc aaa. ay
rAtt
si:.:.f.-i u.j.
NOTICE.
CSRUAM THIS DATE ALL 1
At
PEBOkOXa ABE
rasaaasso to pose say n a Aa apoaoi roa ay
aaaasat wataoasar o-tattoaoooATorl ok, oat bt mpon
oaosaarsasptoba sAaaai la.nni iiilto nay oaas.
batotATATl kaaaMat
xinl at DAbs C-ari
4 ' .'i I ar. :
1CNET JEUNE'S CHAMPAIGN
CaTv aiAaeie, Carte do r Cavrte coir
IS QCAETS A2TB PISTS.
u jm KB. arrgrCAiL a vu ra a co.
Notice.
E FT Aa.XOWX THAT IT HkTBBAkTB,
WM. EAOOTX. a kltaas kk. al Atotoa. KastsS.
sari'kblrn far tba Boat rws years
at Cav V has lired with asnbr
Kaaat ftmm k ha I fill ,
by racxJ--r try
aa . sr.
M KA1PO BEtyajw.
ribai. kaaoat. Bavta, 1PM. HMt.
A FI.TE AVSSOBTED IXVOK'E OF .SMITH
afe WEIXATOODrf S
Celebrated Cooking Stoves
ARD RANGES
BBLS BEST WHITE CEMENT!
Bo-at Scutch Bar Iron, ataorted aaats ;
Best Sarouzh Sheet Iron, ajpouited stes ; Phj Iron,
PAINTS AND OILS!
Coodstinp of
Has Whit Lead, Has Whit Zinc Pal at.
Tins Oeaamr Bed I aaai.
Has Black aad Blue Paints.
Irums Boiled Unseed 00.
FIRE BRICKS, SQUARE AND ARCH "
CL.AY.
I! I.ST BI.AI KSMIT1I COAL,
BEffT STEAM (OIL.
Frndac wire, aanraiiil assea, natolaf aod pal .noised.
Galvanrard Backets, aasorted sfatca.
A General Assortment of Supe
rior Stationery
DRY GOODS
Corisastitc of
Fancy Drtttnc. Fancy Prints, White Cottons,
BaaaUercbielh. Guacbamk, (Vatnmr, aasorted,
Twd. aasoned; Bnaadclotha, trasliacs
ALSO, A FULL A.-iitTllENT OF
LIQUORS!
coxsLfmxo of
Cases Hetdik'y Chaapagae, piots aod qssrts'
Ba'keii Lkortcee I (.haapagoc, pts aad qts,
Bsiteti Laortaee'i Cbkarraga, cxtn drjr,
Ck.es Hconessy'l aaa Brandy,
Cases MarteH's in Brandy.
Cases Plaaat'i 1M2 Braadr,
Cases S stall Ocorra,
Csari Best Orarra,
Cara Best Old Toa Gia.
Cases Best Kiaabaa's L Irish Whukej,
Cases IHnrUIa'i Irish Whiakej,
Best Se-.uk Wbiskap.
Qnarter Casks Best UeanaMp'l Pal Brand,
Qasrtar Casks Best Martell's Branly,
Qaartar Casks Jamaica Ran.
BEST AMERICAN WHISKIES
Ore idea tsl, Ueraitag kod O.P.C.
Can Bast Pol Sherry.
Cauot Bast Old Part,
Qaartar Casks Pal Skerry,
Qaartar Cask, Irish Bki,ky.
McEwan's India Pale Ale,
Ptati antt Qaarti.
India Palo Ala, plats aad qaart.
Bsji A Co' IadU Pali Aio, pints sad qssrti.
Orange Bitten, io easts.
Boaletlcaa A Ca'i I, Z. 1 sol 4 diaaood Brandy
(..ar. awnoraT fooatis,
CavaM Faker's Bitter,, taati 8prior Clavrat,
rlloU-e
huililfi; BaaL atliiatK,! ttp ,aiir V,-
Caatla'a properly, atad hay. thr water pipe, claaa th.ro to,
FOR Mil tis KRRTAMIA itTBBBT. 'It
kalsule. oppoatt Abe irwdettco uf V It Buchsoan. Kaq. s
k.ta. I0US1A0. Thai property aa well Pencaal. nod WU b
aoot In one or two blocks, of I lota each.
FOR NILE. OX III III It VI A STUt I r. M A I -
ka aid., two ralaaba. and choice boHdlnc allotoiauta. each
t acrea.
FOR A t I.E. A Mill.. HOil A V It t lilt I.I v
KANlH, with (Iwelllnc hooar amt Improve en. -ita, al K m
BkL Thia proprrtr moat hr arakl to caoa nwrtnrrtlp
accouats, and It offers a splendid cbaac. to aa loalaairloaa
atatt ba.iatg about flAOO.
FOR SALE at PI I X I I. a rar Jl IAD arTREET
IS acta Taro Land and Heua.
FOR HALE AT K IPALAA..V XEAR RE.
formatory Schools, l.S Acre. Klc aod Tar,, Land.
FOR SAM" AT MAXOt TWELVE MA KM
of choice Banana and Taro Land, a bargain.
FOB HALE. AT IS All III. TWO A I REN la ooo
M of Bleb Taro Land.
Attn MALE. M til LI LIMA s I it, I. r. I Inn:
to t aptain Wests property a diallabl Taro lot oyer ana
acre. Apply to
R. T. O'BAIXORAN. Balacllar.
At lb offlcaaa of the Real aaatal. atxebaa. II Part ML 1
Hooololo, where all perwma bavin property for aal
has or roortcace may rrflaler tb same wlikoo jaaj aaa
af any IV. m
1 8 7 6 a
THE COMMERCIAL
PERIODICAL AND NEWS AGENCY
AMKSICAS, DTOUSH ABD AUSTKALIAB
PI BLK VTIO VS
FkrxitAed to Subtrriien sritAIa Ten to Tmmtrn Pnat
from Vu dots of pajoUcafioaa.
atad al price tkat barely carer lb. cost of scbacriplioa aad
poalage. tbraaaB. mmmmm
Pupert Deiitered Free of Pottage in aa part
of the Group.
Me Ikbatri prions taken for Lou tkaa On TaAf.
- Plla mad. ap at abort notice for Wbalaa.n A Traulers
scLtgcsirnoaB payablb alwat- ii adtascx
Aaf ERIC AS IBWIPAPBBI
. T. Weskly nerald .1 l4Tb
Ik. .1. T. batioa 0 I
B. T. Weakly Tim.e ... I . .
. T. Lraab Aa.ricaa .. bdblj
-T. Udpar 4 00 ,
Weakly Trtkoa 4 Mil
Wakiy leUnng. I otllf
OaasaS aba Rial laa. 1 01
Roaton doanal.
arienliac Aaurlcta
Aran, aad Na.y .
tm nr.u Artisan,
aural Boa Yorkrr
Coontry
f S O)
. I at
. Tab
. I OS
. loa
. IN
. 4b
Lawlla'f Wwakly
lit tWataag
" Chimney Comer
" BadgatofPaa ...
III. Noa.
III. Ilrapktr.
a Weakly
Hearth ssd Boa . . .
Ac,
Ac,
NOTICE.
ra TAWK IIIRTJ. Piamilj WSaTAA
f baiMadaVaokay gaiarti' fbocwba toAcoa m
a la a, ba C T. WTChvrs. Ptr. Pmaaf taibag. aak
I ibwstaoreac krAaas Ao askT ar apaeAal al ltaa to aR
I laa. Ac. in parxac froas tk otkstr aaaaabt illi aul M
I SS aaafaV nMaaaawaatt' WKtLWmW nMaatftL Vaal ttAfK WtttK I
of Woaohaa of
astaao. Baabafaaaaoa caaraotsed to erery
tell aai 0. WfLNOST CLARA.
M'EWAW-A XXX AT OCT. la atoae Joga,
PT5TS AMD QUARTS,
ate, Ac, Ac. Ac
k F. T. LEMEHAB a CO.
For Rent.
THE HOI BE LtTELT OA tXPf
by Yt. . n. farter. aUaatad altk aararr of Palaco
Walk aaad Pom koiaiaAS. pi aitoiui grrao BaaBa-
ApplyatCb. -r
MABA-HAL b OFFICB
ILLCITBATED PAPERS
Harper'. III. Weakly. J 00 Loader P. nek
400
I 9
i
100
IH
JCVESILK PERIODICAL
ft. Si-b f (MlittwCaiaaL
Taatk'iCoapaaioo.. . JM:ararp
CALIPOR.XJA PERIODIC A LB
T-.kly Alia AM Weekly Ckroeieka.
Weakly Balletta I OS 4taale Zanlaag. . .
Sacrataanta Calon ItoiPreask Cnoria
ML144AOIB PAP8BB
II lip II lul f 4 ' N T. Bvaaanabot
Chrtettan Caaon 4 00 N. T Tablet . .
Ollrioa) All Bail. Ato Boston plksi
H TObaarrar IM
LOXDOAY PAPERS
l" taa FMOO'Lioyd'a Pa.kJy Tlaaaa.. I W
Orapklc IS' Wnakly Tiaaso (to
ran stall oaapM iinourapalck IM
E, a.ii Ir-...; a ra Hon
aaanla kaarkyay 11 00 The
Psblic Opiakrn . MM,
LO.IDO.1 PfOXTIILIES
J IM
. 14 M
AIM
. 4M
. IM
f iso
f M
I 41
IM
11 00
4M
IM
Aaa
setoataBBBVL. 4M
bBaaMdoj.. 4 M
IUOOiT,
BM
Art 4-anraaL
oaraaaa aaeaaia.. . n on cagn.b vi.tr
AlltheTmr Ron.i .. 4 MjaTaanlaater Qaar
RaarAoood'i bfootkly S Oof Edlakarph Qnar
Clianh-r-adoaraal I an Brltlah Qaar
Oaa4W.ar4 1 00) tlltoa ffoar.
AMERICAS HORTHLIEI
LittaC'a Uelac As. 110 M LasB-, CraT
Wa.erly KagasJse. I 00-Rec.rd of th Tsar
AV lactic SacasrB.. . .
X Aaarlcaa BarUw. 400 0aaoeafaStkly
100 Appaetoa-sSontblyfoar A 00
" TiniB'i mini oak
fcrltner'. Ho.tbly . . i 70 Artkar'a Ud. Bag jog
Laaite-i aaarasiaa ... s w ask balk as Baa . AM
Oo4ry-, Lay'a Caaak. baatAaawaaa AcracaUaasaA. BM
ACS TRA LIAS PAPERS
A.alraiaatsa. akly. "'" ' AM
j . a gantry .onrnai a -tr -ycaney I II. l.ea ... .
. mmi
Trr.pl. Bar Magailn. I I aa
tagll.bfoei.ty. IM
IM
4M
4M
AM
1 AA
IO
5 00
1 :
Atlaollc Baatkly.
a. I--; Kan
a- Any PeraaaUcals, a m tkUllst. will bsardarad at ...
llata. aad lepptlad al MM sad ekargao.
i IBaa
h. at. wnrrsET.
PURSES!
Arm AAWOBTMXST OB LABIPw oaal
OlSTS
Money Purses and Bags
ka brood M
H. M. WMITMrv a

xml | txt