OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, December 27, 1876, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1876-12-27/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

OTK OK fMI I1W
A Him Xrw Iu-:o Ui tk patrv a cd tk w,
law :: liurrr. iPaikisi
s7" ? Ir-teiitt oar it sH1 to too bow
Ihr U'r preaaaeatkkl aliclsaa mm4 est In VMlk
c IBt K-droerac. 1Mb tkt JattMMtW
T.- rx aa .vvr.iv
NM a.r Sacs The itn betwtee Ike tart
P C Bernar aad fl. C WsH to drawt uk
hflfl ' lash ae 9 ajttv
SMMhMNM aboa rtsaptrlefr the p -
LETTER FROM J AF AS.
V r Jtr.V -i-rwtt
p4 it . La b t ywe imoim w
Kiteta. Ik mw I Ml repita! af Japa. It It ab.t
CHRISTMAS, 1876
AHTION SALKS.
tMM rj the f e at Ik. S-.re the. the a Be. K lrt ..- tlatreg Bed mjw
taeaacr ta wait tkt tart tier..- aa, ,tatlMt from aiwi .rare reetdieg '"
U tMt eT. atseerAkUj, Ike ataM! Bad j , ,. . . . ... . . . . ... -
rl order was eAar-ra! !l ax. ort !t t dat Sa ' a..... " '
i v - ' . Ha a see ha mm la ..-.- lha MB aaBk H -.te -a. rd
latata af im lira ura adtaar Bar tk paper. pvc: ar.paBartt
aw. fc. , . . . a. .. as aarn a t a
I act. aJ the are t
ilWawIm " the etas had terdhiac to AV bat aaar BP ft, reJrra J ear totWUU t J p a. it
aac fti ir tfwi tat rterai ,r.ri e.
arinu Ki arav- had. hrr aaitrakl. N aiMi
ta laaa at ,xvtx ara-r io kurra. la wae la nt a ra w lraw. aaa
aiJ ka4 Iaaa V mmm mhm ftaaa I'ailol Saa 0a-
fcrtnl al aat m Ik fHllwc . ' , ,
I potM Ikal kXl krm a- " "V m9gkM -
taT" TW aafl Oaaaa
U. ait rrr ar a kaa4 I
naa Aaactaka a M
7V Ciifrti!t kcts CrtnCn,
r k v
raaar Uaot. N t k,
ICV K i. r IkHax a(. iai
kag, at kail pat; ama o'caocs.
aa kaM aa Frattr Tmac acs;. 39 Max. a; kaif
: rra I'rMi at tar naaaaa m Pariac Hoar
Kiaj him. aV mm aneaaaaea at aaaMaai
anaV
fcra H'int ta lacaKatlic
w a i al. fcaoa k Mavk
a aVtrratiard t akoa oar
taknat art 1 Mac km that
ira"T ta aat rpala t Ka'. Tara aa lraa4
itu -anaf la taa t-akt aaa" raaal l " afjajj . V Pl'i.Vlll j'
tka Ml da ataaaran tkat alt aa ta urat lalana I
aa4 Faakaat. U4 up. . Ikarafwa.
ckartaia4 a ai-ktaai.--aa4 kjal.aajL taaaaal A S V 1 0 U li 1 d L 1 U 0 Of
ika aaal f ika V. rtanai at NH S m. hr Kaki-
mi. akara aa utoal at ?U a. a. .-a tka Jl.l.
Altaaafa aa kaa aaiuaaaaa (fraaJ aa tka Si LAOI tSJLEATHER WARE
law. taa aaa i tia koalaa ia ai iaf aai NW
Kf tka Iwa;. laatnty aHal aa ta aknr al kfeV
Vaaakjri a Urga Ttlla( at Ika ka4 f aafata
My l . Alt 4 MM.
THIS DAY
rmiBlilT atAT.ta
or
CHINA QOODSI
Ex "AnRioiSaxon"
l,-,roiu 1 1 nti lvtuiii I
AUC
Hi C
M. It t K KU.
Sale of Fruit
Al ola it aaa f O. A. (ata-a
Wedneidny - Dpoembr 27th.
Al i: a VWk p. ,
! ... af
K v.. ,.f '
ao .if r.iial.a
aa. ka K.IJ.
Applaa.
BOITAKI FOR
Wednesday. - December 27th
At I A V.. al Aakxnvim. all! Ha asKI. nn a
a(nr
z: z . HOLISA Y PflSSEiyTS' credit to the trade
. I . :..iaaa ft Kaka ta Oaaka a kaaaff I M " BMh i-M MaiUne. iXh llama H.u. i'ki rvo.
It k.rt.-. aaa -.1 u i aiil a. k ka a-
aaaaV Tki ail! kna Ika taa K'a aHkia ikiaa
mmr-Tka aaaaka fkiMtt i rli i aar la ' -- '
mm aaa ka akeaaaad ftaaa tka amrr. ar akalkt f naaauaa van. vnaiiaai vaa
I: -tafca a Mat al C aaanat " Jk"' n., .viat.
! tka M iat- vt: 1 aav-t , . , kta n f ek rtk.
. t I'aaaaa ac aVtradaaL k'at.- a a traaa aM rttr af aaaHr Saa.M a-
ika; aaaaaak kjttai craft Ika ii iliac v n p i. is aaaisaata. w u taa: nrr.aiaw r au
Kka t V..,.- tlaafall Wr: " a.- i :i :-ra ta rf cara ra
k M a. aat laa tK avja-r 3aaira af Ha.Ja!a J rVrtar Crera . . a i .1 k
'""la aaalattf ; L KrIMaaa aar wti.aaiat. 1 ,
Iktnraaawttaain .-a aui aaakakla kaMii r banna. E Pr :4iN. wf. it pva hc. tiuRHmun
arauar aar? aa,. aaa ia tka ftm taa aa kar aaaaaim. a. r.waiaraaaaa
OOM V R ts 1 Xti
A GREAT VARIETY OF
ENTIRELY NEW STYLES
.... OF ....
kac am kMaii
Not Tai F11
aaaaaa tkt aaaj .-Maraa a jakttal PlalittalalfrtK'-
'. ; ' im .-at!
LaJiaa BkM :sia Laatkar Traaki. nriltl adraa.
Ul. Mk Ml Laalkar Traaka. aaaU adrat.
Laiaaa' Hr-.i.a Lalkar Trak.
M M I 1.1: Al
a a- caa 1
kal tka i..;r ta
. KaiUaaaiar A. rtaX ra Claawkrka rt al. let- aaaala aall. aaa atarr. i kaJJ fcata. ank kM raafc.
t A & lima Ilka tkilallak a 1 . 1 .. .
! la Ike aautrf of Ika aaAlttaa al Makaa ar. at aL alr. ,,,,1,, , M 4, Kaka. akatk fcara ijrmmg ap
Ladies Bags and ReticuleS !
, . .. J" . : . t ' .). r tk . .-a k : --. ra
Ta ewer t ar.rTv: 10 5a, aa EMtatraA B. B. KaUaakaar lor pkuattS. a?laaa la ha ia . Tkraa'rk Mr Naaatata, a aiaaa
la'MM. wfcra JacAaua Aral raa for tka Mtxrd Jary. Jafaarfa. aiacatai a X. C ui im 1 auaiaaart
aaatpraarat Tkarrvaa aacanataifcaa Ati aa. Caa k- Ada lar akiaaaaaa IVkk SB a( ika Baari, taaa tt as ara aav kara ta laaak ta a
aai CibHmu, aaA Caaarni aartad tka Kilaaariaa aat aAaiauAT; L. Katttaaa far Unit at. - - - v .
. At atanaar Aaaaaa, .! ::.:..,:;,:,..,::. tal akxk La.i.- La.iS.tr 0. .,-rJ .r.i,, Traai..
gr- -1-r'm Maainaaiin aaa 1 ikm im Vaaaaa aa W. C. Jaaaaaar AU.aAaai. im Ktkva u aa tat tit.aata. is:: ika atajaacaa t LaJiaa' Stala Roaai Traaka.
P-' tkatr Irk-at tkBK aaaaaaaAl- mm amtokh. B!5kiiKiE!lL... F Ck-.j a -aij laackt. ka ika f, i Laa.' Caiporina. Traak..
kacaAkartrkMaabaa. Foraart ra.. t.rtaterll A H.rl.U 1. . tka kaaaat tt Ik. -.ant, ,ka ,ka L.J' Pncra,. Ut Baaa with ball.
. - , . P M Prtciaa tvll. KaauipdrAaaa. Appeal . . . . . ... 1 Ladiaa 1 , . k. w .. ., . r . 1.
pakt.1 rUa; apiLjnaa.il A aanr. t. car.- kaa. f. pt Jaaya al klaaalal Preaxoa k I"- t7 aa.' t- .arraaaikt .
Brat ataara imBlK tar tarrfecC ipatkatl C)i- plataliK U Ruo for athadaat. af akaa raaa aaaalt aataraataa ta it. K. a Wata' aaaartad Clara taiiaaa.
arrtaac acataralaa ara: (rr to Ilwat aka taraiak rt- Jaaara Pnaaat n P W Paaaki AcUoaofciia Aa MraafAa.a' af Baakaur MaUtrr. aaa u t tk.arAI wilu o,v., -.
Itraia Laatkar ScSe.'! Part.
Spitt Laatkar Sakaa! Baca.
Raal Kattta Laatkar Bart A V all rat,
rrttart.l ttlnaar aii4 lw!l. Nrta I Vmpfcor Tranka.
lutttthw at.t iuu.i t ktlra tit.l tSTat.
CHbA tlrata, lira t'rarkara.
FINE JAPANE8E
and
rm'itl Wiiro :
I't'Mt lluu. FwitM Walar. Atal M Hllk flainlkrivklfk
I kiaa Takaaaa. kt papar. I man aad tltaaa ttutk,
!tturv I Altt vllita 1. t unain a.t Rraat Wara.
htiYt Slooa, rtuua Uncaa. a." . at . Jtv".
. 8. BIRTOW. larl'r
Red Ustite at Auction I
On Wodnesday - - Jannary Urd
Al II a'aktak aaaa.
Ok Ika prawttat aill Ka taM al pnklla aaatlaa a aar
talk plaaa af laatt tliaaiau la Kapaakala. Ilaaulala,
aar tka Fiak Markal aaataiaiag aa a raa af MB
fatknat aaa M taai r 11. parlWt
ft A. BARTOW Aaal'r.
V U EDIT SAL E !
-OP A
SITKR10R VSSORTMKNT
NEW GOODS!!
aanat. (W gait kaaaa arakikatai ta tka araaal. ai:wark
tsau::C . , , . .
ka aaa ptttittM aaacntavai M katr rcaaaa'.aJ H iu
I'll nakani 'i Ac- cv h. rnrat.vc KarpaaaaOK. ;i.t rnaat'.r tcfaaat atA U r. tara.r ia lha
NicVsVaa Maaiat aa. Cartkr V Will Sfttatat.
J X lAatkAaoaaaA E. T. O tlaUoraa
U ' h K.. k VJ.S.-
; .k. Suaai Pak. krtawa Mak: f.vr iHaiattC ta t u.fk: tatrnt
V - a La v - - - - - ..a a V.Kn Tmt I tlljllflBkBl BkaAAV tak W AaAakaA Vara ---.
LaaaVaa. Makrioaa ct aUl Sfrctarral. K. Pma- pjt afkir, aaa para ai'k tka: rr.ataj at L" R Dt"i C-
taa for pkuatAT. rk.-ala.pki : ka: la aa aa. aa.-.r taa,..a. uaau- Saiii jvia Laatkar Tra... Krtatt.J Sa.aJ
O AA . . I . h I I! T akiltiaa a ilaaji 1 1 1 1 a Aak amf 1
tkat tktt apaaata.at .. ka Batata af D K.akaka, aVcaaaaa. J. P. Srrta tor - af Japaaaaa arta. ultrj mi rAaUtrj
T., tkat, : laaakakxa far tka ! tJTLmmmmmrrti oliaV - , ,
atkE am traioraai aaa I at 1 a ' ra a rtil J ikr iai I TV " farokij ara ipmatsi of larAtaar aara.
I V"w ppaua, kat aaiallai A- &. Hart- "!. aai kraaia aaA aaa aaattap. Swa af
Ta Rant Ox Salaraaj aat akaat aaaa tklt j a.B In Alhailnl tka-t aara attfaj aaA aaa; kkir araaaaaul.
V mm rial aT tm Fralat
aipaal ta ka aa kaac. aaak aa tka aarauar
Aa a taar t Aravaar ka
: a
l a tAO aakl.l I.I
aatau ua
-uar t ata t-uat
aaa a Aaa aaaatt ra la, aaa ia tka ap pir part
at Naaaaa raJarr h raal ia ara to roar all tka utar-
aaa tu; after aar. rraaruac ia ttaij tuakil la , Krx rf At
I-: ..t is a rjmti
.v---v.' - . ra-t.i c.c:it Tarnt o raaaa B
P. tarraa '
.
tknakfrk tkt Aat . aav
aaaa a a ka tuatr lat kaar.
wt raa keU at aaaaa I
kj la tka it-xjjM W
Atka. Trow. AppraL I Cktaa iuw frv-a aaa to roar laat kirk. aaA fcaaao-
1; .. Fonri . 1 fallr pat:rA ; ri.sa aai poreaiaia taa aat. auk jilt
6BAjrllf asAkB . Appr' rroot .a a .arra rpara. A a.-r (
B.IW..4J ,r- -a -rr(r a" , r , ,maZm
taa Coaaor. teajreUar: J. JL j Sa a all ar faaaj tka aaatak p at Baaty Aa- i
MkH aitKwaa. aoa ataa tka oas tka oM fa-
KJfaa.
titc:' Laalkar Tratika. Car Carcrad.
tiaal " Mraat Solid Sola and Bridi Laathar
Vaitrat.
Gal K atria Laatkar Valiaaj,
daal't 0. 1). Traaka,
utr.l i Raaati Uraaatax Car.
And at I p. m. Same Day
China Provisions Consisting of :
llv Kkv. rlaii. Chow rhow. athl a Uvi of
FIREWOOD. OLD LUMBER.
WATER CASKS, ate. Ac.
K. P. A1H, Aact'r
Executor's Sale.
Retail Stock at Auctiou!
.
tv - v' - ..cm . .: zzf c;:tr .aaa. rntm of tarsal
' rjtn I itTItBAaai f"t Kf aaaaalt araarkt a.tk al it aaA ariUiaaUr aaiaraA
uti. aa a rtt rroaaa ar a wal ktar. xut
OaiatL Sum. Oa SuAt aaaraiar; at tka Htrta
Batki , Caaiak af tka rtt a a aaatf nrtaaa Tkt
a ki. a 1 iwaraf; ka a atg um: af fat in aai n
Aattiai. Carlo, aai Saft. alaraaaraA ail rav- ' '
Utiaa &aa SaraKara kt tka SaaAT-aaaai akakirta
a. . a -. a. .-.. kj tit :a.. - Ilf : -tt a-
inifcl. aaA Ik arafr.aua aa aat taaeaaafal t
tarrai aat. aM pamatp uj appaancr to aur
Aa.
. Artioa af tart. A. S.
F.ta:. Ia--- att.nc. :
:ara Mat.s j.-:itt t.oup-
Tnuk Strap.
Sa; Smpt.
Coat ad Battkat Strap.
Solid Laatkar Ota) Cut:
kraaa aad it, raatirr, of aaa. bird. .. baaot. r,M V..aA . .t, n..t r' IT.J.l.
Jarr fk
kaallAj aaaa tka aaant at tka 1
a. .1 a a
ass rta.'i ta!it
Tka pa'.pit Motioa tat aaciLt aa.a.c W.C. Jauaaa lor
ilkazat.
thrr Wartbi Mn in any out ftxr,
rkataa will rat Ika BtntSt of tka 10 par rant.
1 VrMRI.
aarPaaiiia taka kkaaa. aaaaaa kar ff aii para
t : 1
A . .-. 5 ..t V- .'..ia. 1 rt: : ! t
taajat af tka aarga af tka kap Aagl Saiaa. tatacr
mta fraat Haarktaj. aaaftak( af Japax axA
ikai a-aaaa. Tka Jaaaaaaa aara af aaaaaa aaA
v-at ara taa lata: tkat kara ka kraagkt lata rka
tin mj. At saf ;ae taa.tr Ur. Bart" wi2 Ml a
la af traak appoa. aaaaaa. aad pitaliai. Ta-ararroa
: . a .(: . : a rrt-; ia t . : f -i ar : a '. :
a 'aaak ka aal aaB aaaaat aanikf aaaa aaA alar tb
rarraa( aai Inai karaaajaa; ta tka l. S. Caaa?.
Dr. Seac.
- - i '
tka aaa. Tka aatrt af K laikai aat aaar ka
aaA tart Mr-tikr. Vartoaa ktadt af rraia aaA fara-
:.M ( kal if a: : f. rt f. a-j r.r : . ra- . r
kMKaf.l to,., aad taki. aaj V..triaW farutara. A-VyA'H Dismay 0 Ltm-
n of lort. " aaa tapwaaatt at war.
faorA. aa a-araal., armaaaatad araaaani.. Bat '
: 'a . a, t tt;., :t : ; . t- . : t- : t ts !'..-:i
E C tarri . J. & Walker ct aL asraarrt. vitk aa iataatt(al roaif oaaaacaa u
:... . axpUia it 1 rintw. Ttaa food. kartr cnaa 10 Datj fro Ladj Par-
...v.. v. 7 iV --V Plr.-cr fraac tr tea i.-.t . :S:ri..t:rC a. ti.
tiipiiii. it waa rwa rrara tor itjiaaaia
t :a aajt iaaa mi ntrt . - - T.iar
S Wit;- S -vt-
uik.aMiar.kk-..aik,avati.t THIS FINE LINE OF GOODS
lartertl lor claiaaal. Caatat 1 " ' ,c raaa.ed to
T.-lat. :ktr ar aaad for la rxtuktuaa. WILL BE
. C Toaar. Dirorca. Mo- ..?"?, "WT. waA- J p'taa. h ra-
-a. a. ..var. WTltJ. 1 , Zt '. t i rV 1. th.lWlB. . itm ar- .- V. U-.l- t.. T 1 O-l M" I J . ....
af atlr faraaar aaA portrait T tka praaas: Ea - '
t - t: I-- .- r.-t.-a ;t. c lo.r aara rw .Vcnabrr Jik. -I. M,li:ii
,T "i-r? " aataraA ana a -all aboa: tU.a fta kwk. arrik . -ts tm)
lor paux, . C aiSrfrWpratsiar ISaraAaaakaaaaaaekrala.
Tkara ara . war.; aaal. rack roataiatar a ,
- - .a - i: J. . nn:: :;, i.
L yJ P r t c .
aoaafBac cattle. Kx- 1 Baaari aad talaaWa trra. thttr traak aai r'T cva
. .ER.SAS IttHI. Ttt MI E 131 THE
- i - ' ! .-.: 1 j . . . r . ... : . rt .:
:-..-. c t. a. . ,;,;: :,; at.-t 11 f-t: : -
F V
Parataa fiat Oai af tkaalAaat
Tkt
to tkt
ryaa. ISa s C I
at ki laicna. u ekaa k alit-ad
ka at aai aad aaa. t ti at at a aria
Haama. ka paaaaaal aaar af tka a-
. t:-.!t::.:t:. E taraaA ka trad
ta aai am i akca akick waa atartaA akaat i
tka ar U). aal aa nairtiku lar ka praAV .
tat', aa tk rapaiat af 4t aark. Far aaar jeer
ka aaa :a a: taa a .as Sakfal nia'ijaai af tk pak
kakar af tka aaaa m Back tka a BaMaa - aai QA-
Cultivation of Coffee,
. .-a . a:, rut-i :-t r:r .. . ta., ..-,! .-. :-! r.r.t-.a bt acanratlon m
.. Krabca. Perjarr. Exorpiroa ara. i. s 0'tKESWETX.arat
f Mr. J aal an Jattd al Ik Surrflkkcr I Tkaa jrvir it ara tattrrd by a bodj. af Mas. -tr. a. iiackfrid .t oo.. Hoooluio.
.'. - v ' S r .: . - t iv in; .: m m ir i:: it j: lit K
tUtaeaaL fat c .id. aaA tkraark a tMxcla afuakar ira r tix
k W. H. BaileT. Qacstlran rracrrrA lor iackca tkaa. TVnr lC laka. ara alw i pea aaA
rt. E. Prcataa for takuatiC W. A Ca- - .riArai, aad adorard aith Bob: raaka
iir-.. aSwek rata ta kara ka plaead to r br tka Cr at tr
arr ptkBfTBTtT TV XT at.. Aapra! Taa tAartaA Japaau adaira tka keaaiiaa of aat art.
-tJaatkaul Waitaka. AS. Ha:.. Taar tralr. P. J i.
PADDY IS RICE.
rn ftmni af pibbt. ax ixpkfs-
B
::
( alrad.tr ofCaMl
a Tlaaakll Tart af tka Ctrcait Caatt af
haaaaal C-.rra. Lataaaaa. tt a a '
a tka Beacfc : Uaa. Cka. C Harm.
NEW ADVERTISEMENTS.
Public Notice.
II !. ABE HEBEBT FUSBIIa.
I .Paaa. xw
Cat . at .
-a.F
Pa
SactU BTc koat tka
nr. - -a-; .- .
f. a.vt. x rtrr pi rata at cater t aaa l at "rklaki
laal Bear." para kt tkt raipaoraas al tk Gaxrrrl
C C On rtcx. TVrrt were p at 1 kknal tkirtt iadttaia
BaciiaatruA Bitk tk tare piataax caBeet af tka j
rt. aad tka atatoat kar- oaf aa oai trBeatr
' pre rairtti Tar 'sack aaa (at ap la Aa t:ySr. aad
1 B rtt aft m taa- aaAlar-a tkt ocraaaoe a a: caaraaleA So pr-ootc aat
lAaaar Ai-trlalna ' liatiairnn af faaAaiC arkack rknaVJ taa. atti, riar ;
the ki.ni.tl af tka etc. Tkt lanario-a acre
av a II leaf ika awart Haaai- aaaa t: rar.: r o aaar-: .sraAal aaalra Tar I
aar ajraataA aa taacr scxettt. pi . -r r; . - tr
titT-: tt:- : ia a a
ia tkc prtas.
la it: i. -rr.
Bu Ex. V.
Cr.aa .
Per 5 TV
k ij.
Al".. rf t
. L . .Vjfla- AaaitrtajBi q r 1X pa tZA -k
r' ; wet ally frK- by mt b Staaoa my ca-W Kaavp'
' tt-a, AH Hta9 rrr:d dy e-.y atprau Mr. Ha
' XcGt-Dta, Sar n ic thli mtrnd mm be rmir
t 1b paj a-fcir f i "n 1 1 ' 1111 iifr tl naf bTm
i 4: v'HAKLE? LONG.
ataa aretaa w arvTan in xtt Ita -t5.hi iviJi, r-
c - : t Lag aa 4 Kaa rr--.. , . : j daHaaM
free of ttaty. Ttk-a la erToo-j Pad4y b-snc rtiiinc
t-a bat Bk. taa btiro-tucti- of the wort bfwki bar
Nt Aa. .j !r :- a: b r:..-i a: this
pact a-ace tb pruasaatfca of tb Treatr ba been a4
mbtd ft witboBjt qat-Bttoa.
Px-- -roa of ippina P-aM- to this mirtri ar- as
asiTd ibat it wtU b? Ada-UZTBl fre-e of ttaty aad balled And
d-v-B-d La tbe b5t p.Hbra aawaiT and aa CatorNe
tBTrauby V.. X. GKEK.VWOOD.
Uesverai Co-a re :.. UfrcbAvct and Frt.pri.tor of India
Rjf Is. ;aa fraccsco. cmL flKStn
COSMOPOLITAN
By OrJar of M. r j . . Ksaeulor of the Kttate of
Anton Jataauei. dccAV(l.
ON FRIDAY, DEC. 29th,
At half-part 9 A. M . t Sa!t Room
Will k Bat. :
The Entire Stock of Retail Stock !
Beloagiaf to aatd Y.-::e.
At.i Coniiiliaf in part at follows:
Pin Piak Prints. Kaney Pattara PriaU.
Blu PriaU, Fine While mai Brown Cwttoas,
Btn FiAanel. Uearv Denims, BlaaksCs.
Vie Biaob aaJ Colored Mtriaoe.
Black Cobonrgs, Silk Fancy Shawls.
Bedspreads. Kaney Ribbons.
1 i..-. Thread, Combs, Calico
On THURSDAY. DECFMBER 28,
at I ..-.- A. M
Fiaa atrnrtaaat of Rafalla. I'aNoB aad Waal skirt!.
Olteaaa -haalt. Whil Fltanal,
Wida Shaati(. Oaburft aad A I para.
While. Rlaa and Rfnan Unl It,
White Drea UnaAt,
Whila and Btawa CallOB,
Uiafkaa..
Walarpntof Clulh.
Aaaakae( Dania. TlrhtnirB.
Maria ilia. Vaala, Silk Haodkar. knf.
Varlaiy nf Halt.
Ulalil aad Aiaertad Priat.
Hnaiarr. Broad Clalha.
Whila and rolorad Blaahat.
SU af Knira and K r.
Peekat Kairaa. Raio. at., at.
A aaabar af
Large Chromos!
HaatrEce aad otkar tabjaata.
TO BB SOLD POSIT1VBLT.
mm AFTER TRB CRBDIT IB LB, Iks fallaaiag
aill k .aid for ch,
Lrga lot of Small Ra(.
SaU lot of 'nrBltara,
Larre Side-board, Datk. ata.
And at 12 'oloek.
Horse, Carrlago and Harness.
Property of th U. S. Coaial.
C. S BAHTOW. AurUenrer.
h URGE SST. OF FINE CLOTHING! HACKFELD & C 0.
OFFER
FOR BALEl
THE FOLLOW! X;
MEW CbOODN!
JUST ARRIVED,
PER HAWAIIAN BARK R. C. WYUE !
Oar Hundred aad Thirl;-ae Days
From Bremen
JkTEW STYLl OF PHIXTS TI BRIF
Danioi Pnt. and Jaapor.. Faey Wool Paata.
Boot and Sho.. Ldi' Shoo. Playiaf Card,
Hal.. Caja, L'abrallat, l'trlum. ry, Hair Oil,
Wath Blot. Pip... Tobaaco. Kai-ini. Soap.
Oy.Kr. Rop. laadla., Trvak., tlonay.
Show Cases, Mirror, Water Cooler, AO
ALSO,
One H-Wltecl Brake, Heree aaal Harn.ua.
FRIDAY December 29th
At .esrooui
Tbe foatowtoa article rondetumed for Tloletiou of the
Kf veue Law, via,
34 ds Pbotocrapt.k' Plat, .
4 ds Pocket IvniTajts oa caatt.
Lot offbton r
2 AlUoa JawAeu, 6 tjVarUra,
(Joe Music Box.
K. P. ADAM, Aact'r.
Evening Sale !
December 30thy
A I.ui'ko .1 iftortnru 1 of
Goods and Articles
SrtTABLE FOR
33"o-t7l7- Tcnr's Grlftaa !
E. P. ADAMS, Auctlonetr.
Executor's Sale of
Valuable Heal Estate on Um St
By Ordr of B. Pico, Ext.. Btnator of th Ea
tat of Anioa lfoul. i- w 1 .
. Aka!
. Jaka
Z. : 1 1 : t irt ar :
id faint. aaA aaa .1 .T aal . I
H at kard taker,
ta. k. F.rry . T trior:
r tka aefaaiaat.
For Sale,
PHOTOGRAPH GALLERY SATURDAY, - - JANAURY 27th,
THAT DIJtlBtBI.E ; : OF MM)
lytay ktiatca tk pi ootl titt of Mran BcCauy.
vtat. Mr, tkaaobartai-. trd Pa-.bea. aad
a- a a fr. :.' - . La. a r:. - ca l it'naf
I AXD 66 rOBT KrUEET.
IS KtOPtM D. WHAM THE I DEB
a ... L- r. iot?t t - .a.: itt.tr aMBka
. i Jt-fTt . RcaJ to Maraoa Tattet. Tkere art H are U tk pltv- FlTSt CI&iSB PhotOeTTflTlhs '
: ::t
r. aal ia aaa ! 1 .era a -a? It Bar tatel aa A. aaaak. for takerkaa r '
Arerea. aad tka kaaare. U ar a. kj aakaaar for tr i -aad
paaBia. Tker a a aaaA Aaataap kaa aad a
: ir- :f - ' :-r :-- ;o.-- 7! a ;-: ;;vr:.r..:r H.::.-. IV-.- li:. I5Tt
Ikaaai to a pan hia a tianwi I laaaraaf
Pra.ua aal ur 1 POBTEB GREHS.
H. I ( II ASK
Cl-lm
i raa. A
tirni-ti BaV.trt Caxst A -r iec-c.tir
r. . A Sal ; iu t-r rn-.r-i oi: a::i .
tkc caarx-t af aiicapUac ta arfl aaAaaa. Tkt Ota
taa. mt tkeakip tltud katl lot kaa ia tkt (aa of
BJty Binary a kirk, aa focAriteA ky id Bna apata
aacc af tk partora at tka Ftiifcl Caart al the
mm et tar trial It apocan tkat kt l ii.kt aat
tke akua't kead tkt bo. foaad a aaH piece of ofaaa
ia kagtfe akark kt took aakore
A. Lar
aal for
For Rent.
. Etat. 5e.!iap aii
t.-
oaa. D.
- xs
t,:- : . .--c-. ::.
aad adtaita raj ka Barter c
aa - i a, mm. as s xA aorakxkt AaBaz.
a. aa -a r i AaL tkt aarcatV aad aTind kit
r- aras af tat Axa. Catxcat raai ki wktS lac ikaBiraa; aa tBPa
iaaa .--.. :r. A :.- BB iu -rtrita.- :a
Ia aV-i af tk B aaa. areax tk peat aar. nctue aa a bear, kt I Battli
kara , a aair. iara-A aaak aaat tetaaer year. koekB . IBBlia
- - a- a.-- - : .T
aaaaaa a -- :-.:-:
a .. a avr. mmt trm a tk tjaai. itrr-kr
Ft at tk- T ii i in pact t eaXBBI
Taa T Akaiiit nl a a
eaa a. - aaaaaa tacaf fiaaaada.
Tk. aw af . karkikaa iadk Ii. kaa
7 ": K : c '
i fr-eti!
D. P. EUraire ta. Kceai Kaaaaa. CtaafOap
c te uact fa lee- Appeal ft a I at furarir Jattiee
aa paaat af lea : aejary . Jalraea f w ra ip .aaat.
r : itlfytilz:. a;i D Kar.ta.i. f.r rt
B. E. Barr aa. ti-.fr af the aiB af J. Daaaa
axv Pttar Ctaacx. Juiaiia TarAat far pialaT
Silt. Praara aad tiataai far PaxAar, xxd Carii
tr a. It .aJ t'.kwk. w l.allai
a . r: .-.,.- a Z'-.alk-r t it-ra .;' oirrtft. r.-t,..r. ar.J
Tke Oil ark 1 arcarkjeA nianiala diliad.ali
Jkrrt :oaan lar it, aad j Tk Ktaz ta. Pa.ee B -kL SItar aad fa. aiaklaa
ta xoatt BaeaBaa. rut taa .
CITIL CAT.EXDAB.
Aaaa af taairti .
-. a
ba : ta tras-
tfct yc-x- .'I. aai.Tr-
to U-t o&k of tat aortky
af Jan r. a ia rxaci: irt. aTtrc i.st
u tke yeaajBKer , pica tkat ke
tkaarkt all tkt tkaa tkat tke arttbt kc t tijiat ta
mm taa. Bkakaea ready, pat taa tsitr tuect la
tkc aaxt day at atae a'drox. trtSry kaptj-
mf tear tkat Be irxa-Caat tkt mi, ia tkc aordtef
ah S lupaarc. to ta -la tkaa.' Prtakab j Ot bey
c hat aaiafj auaaeJtia;
i a at apraaBa article flat taext tkat, Se; art Le
ITM taT CN B.
tka at- n .. ... r ..-.-.. l. t- ' u .
i af ia aad Baa FiBBram kt a ea Aat aat bbbc
aaaa tk at arte tJaac net aill bet a tea the
:ao r-.-j t ,!aia ace of 2.BB aQea. A boat Bar
ea tka at at l Haeaoaa "aea iiaanj i .at nam
i kaa kaa . jay i aaataat tejjia- e. i aakatla aac aaa aaar roro Ike At
aa. taaata aT " - BOt a it is tkc foOa iac ex
it Cry of Pari Bade her trip fm
o tt T-orta a tear or tea aaaee, ta
Mate af ctctA Cay aaa Aaaaah fiiinlB ta IBiaaia loktri tar :twtaa.
Tketrat era ttccAeraBtkeercat-i B. F. Blatiitia for fl iB it; ahefo It-taaaliit
A : " . tat i a;t, at til ter s f.s t ' eti ie'etiaxt a:i
-t rt- -.- ti' ft a-'-tr ext eaje t tut ltd -
te tea sat thtrteca ta ,v. ar.. at. Ta . ITT.
a. Tata it kj far Ike laata.
NEW ADVERTISEMENTS.
l . ai- fl Fta te . a... tx- tie
aa Bait if. tt. jo
Bad aat kara tor attaar ' nil ii l. nun.
; ti ataterry artaAa re Aartaf; Bar apaard to JTT5 -i Bu at .
. .t o-a c-zcT-. aaaa e i hhh i ,
iB-5- " !-T ' aaartahK aaarB Omt bbbAc The total d - - aXPOBT-l AJT5 COBX1SS10B rTlfkTiBT,
F. A r ra a nr. aa.-r was X.7JB aflav aa aearaf at tear! 1 15,
,:,, Caa aa hear tar tke cattrep . Hire- AtuaBfBtet
l at tr at: aa at tttt aceacat Bay
I trUk tbaae at bat eeata tar; t
1 tt aaa at II ul araB at af the aaar harare. a
'eat a ska aaaasr EBaaaa ; rraat af oat that onto Bats the A: uc ta
. mmm afaaah haaa r,: aL :trt P..; h aBB I kBn i : t----.:
- - - au IU iiaiala I a A. aK aat pat oar teat aaa BPIXSBIB LA3TM FOB rtATtrTk ;
THE HiU M L tTELT OtT TPIED
BT X. Carter, ttaltd at tkt terser of Pa r.
Wat an i'. . ::. : "a. f-aa toon rr.-ta latin t
doa tatt. AFFlt at tbt
a m - : kick
WANTED.
Oat ropy ef i alt a Law, af IBM.
Oat cepy af Baeadaa Reporn. TaL L 1X5.
latlt ta
as h. it. wHmfirr.
CHRISTMAS PRESENTS
AST)
FAMILY MARKET.
G. VT1LLEB, I'roprietor.
s -Ett m
Choicest Meats from the Finest Herds
Fish, Foult.y, Vegetables, tic.,
raralahetl ta Order.
rXTBAB-Ia I ya aad Tharedaye-Teal.
FtiArtya rtah.
At 12 o'clock Noon, oo lha preioitei,
KIXG STREET.
WILL BE SOLD AT PUBLIC AUCTION
ALL THAT CERTAIN
PIECE or PARCEL of LAND
Oa Kins Street, aiemr Aauoakea St..
And raeently oeeaj,ied by .Anton Hinnel, deceased,
with a food
Store and Two-Story Dwelling House,
Both npon lb p remit.!.
Th title to th property is perfect, and the Stand
j it an vfiaiuallj good one for th retail trait.
Plan of the property can be taen bt application to
I B. Pieo. Bq., or A. J. Carteright, K- ... A portion
of the parehar money can remain oo tni-tgag.
E. P. A D t MS. Aueti.meer.
Red. riattl. wblla gronnd. cttucolatt. crap aad I
Jaco nea. Ilrptrn ntt.nn. 1 ajaaajgaj ; Wbia te
ttorrorta' Long ckith. t.H.t H : Brown DrUI,
BlcKory strip, sirtpp-d TVklnc. Brawn Holland.
Untn raldlits. mur Striped law.
Blue. Wbltr and Fantv Flannrl. M 4'JI,.i Natlln.
Srutcb Wattr-pronf Taw .1. 5 color.
Blark Btrlno and Coboart;,
linto, aaurttd number. 1 yard pltcta . Ac.
Tlctorla Lawn. Barest, La. tint,
A SUPERIOR LOT OF TAILORS' GOODS
Dotut. Buckatin. Ducooal. Bapca. Caahmara . Holkin,
HANDKKRCHIEFS:
Whita Cambric. While A Turkey Bad Cotton, SUA.
TOWELS 1
While Cotton and Turktak. Untn Turk I.
THREAD !
Untn A Cotton, Brooka' latent. Thread. Black Bertao
Braid.
SOCKS!
Man' While and lira Merino, Brown A Blue jtlxad
Cotton.
LADIES' STOCKINGS ASSORTED ;
AW ra. akia. Dr : rtxdr.es. YUIV V C i R " 5 (I V T Q I
Kalawt. a., . Paaipaai. Lake! far dtrartt : da- a Aa pi 1 La al lk O U 1 A A O I
Jut Opemedoitt of,
A. S. CLEGHORfl I CO.'S
Fort Street Store,
(Cakst otkliaae ordered.)
Tke o prletor battnc lea i tka neat and ttommodJoat
VSTtL. FRUIT 110 POULTRY IARIET,
A3ts t tke Famfljr Bret Xarkrt. wm be pre pared to
pi-r.p-jT ud azatattoritr SB order. Aw era tbl nf rt.
umtm IB IBtBkll llli Hill I wltk all the Subatantkala aad
Dettrart tkc to entry atrarda.
aar ttiip, lac .appli I aa Short XaUere.-CB
B ta. Ac. daBttrad ts aii part of the dry without ax
bra caar . iB Sat o. wallek.
Tax Collector's Notice I
REAL ESTATE EXCHANGE
FOR HALE 0!F BKRET AM t BTREET.
manka atte, tx lota, loot lie. The are choice
oaBdins lota, atoated opptatw Mta a. UUIncham and
CaaU.- property, and have the wear Dip ca theroto
FOR SALE. ON BERET ASIA STREET. RA-
kal tada. opp-aila the rtadeeet of W B Buchanan, Eaq.
lota. IMxIM. Thla property m wrll fenced, and win be
old In on. or two block., of 4 lota tack.
TOR SALE. OS BERET.t-VIA STREET, BAT-
fc. tie, two taJuolt tod tttot -urtkllnt aUotmen ta. each
TO LEASE ACT Splendid U ratine Land at Ka
aaua. g.mananai. Waialua.
FOR SALE -In Hoooluio. ate era! choice readtneaa.
r J TDD STREET.
aaaa a. Bar. 91. jOta Ckataaaa af Ca k a te-atd ta tkc rtt
ta. ya of
asaaa. a ta- mmmmm - a- wa. a. . a. a. mmmnm
Sxrar ft art rata tt. Koalape. Daaartad
rrttea. Arpaal fa iiirtrtrt Juutt af
VaBake. CaatiaaBl ta Ba.ara for arfaaaat, A.
. BartaeS far Plaaa tit ': Piaataa far ,palat
Bail i farina BJ fl flaflai Ihunrti. Trad
SUITABLE FOR THE SEASON.
for Infill i al Qaratia af aaa liaaiaf for tka rre- ;
Crjna5TaJiG or
DISTRICT OF
1 laroo Variotv nf Msavlu Imnnrfcrl HONOLULU. OAHU. 1878. i 's acr-Tro lauducaae'
n uiihii iwiiiii wi i o tt 1 1 iiiiuui tow
t-wtj: PATERS IS T.IIS DISTRICT ARE
1 t-rtri aottAed that the BaeVerearned will ctnmvtec I FOR BALE AT KAPALAXA. SEAR BE-
af f ap B "Tk ' T I tk eak not of taxra for car M Tear, at hie eaSee ta i Boraatte Srhl aa, I4 Acrea BkreaadTaro Land.
and n o nfotmlty wltk See sea tat of tke CI.J Code, all
paaakh a to Taxaetta are kataky ra tared a sake at
i. iaii parmeetef tke acme.
Geo u. Lr-w. Tax Oollactor. ITiautatB
TX CtaBor. tf BaBBBlB, tk SOW, ItTL
FOB SALE AT HASOA. TWELVE ACRES
of r-tcoce Banana and faro Land, a bargain.
Children's Stnctlni. shirt.
Lntoti. Kairatla. Uenlm. c.
t'ndertblru Cotton, tltnuoand Silk,
Umbrtlbu. Italian black, Week tire.
Black and Colored all I tbotia Kntoct caa.
A SPLENDID AS30RTMKN T UF CLOTH
ING AND SHAWLS.
Cloth, Buckskin. Flannel. Cotton, ate..
P. C. Monkty Jatketa. Ilea ty Wool Blanketa, all
Cotton aod Hotae Blaakeu. latltiu. Ac.
Burlaps, Wool Pack, Outvu, Ommf
SADDLES !
Calfskins. Ac, Corks, Perfumery, ate., Lubtaa Extracta,
E.n de lu.au, Phlloes mm K Hair oil aod Mar.aar.
Panes- Hoapa. Wlndaor. ate.
Tooth Comb., Toulh B rue Met . Hair Break ,
Lxoklrag Ul.au and Mirrors, t mi tattoo Jewelry,
Lrdfera. Joan-fa, ate. Pbttins tarda.
Harmonic . I B Balla, feattiej Bat tarn.
HARDWARE !
Pocket and Batcher Knit, sdaaora. In leaf ter at tarda
Tinned spurt. Lantern. CO Irotta.
Oaltannwd Corrta ed sheet Iron, a se:
Oalvanoed Pipe, all art. Oelraniled Bucketa. 101 In.
Tab. Tloeed to ana. Beat hart-oal.
Ta ftatea. Banea Tin. "beet L d and Zinc.
Brlcbt aod oBed Pence wire. Soa. 4, 1 aad I,
Hop Iron, t art ; K1..U. kau Vellow.
Metal aod S.i.fc Bar Iron, 'iua Puw dar, skot, ate.
Blackioiltha' Coal, Prlntus aad wrappms Paper,
Ca.rdace and Park h. Tora. Taahta ,
Baikal., r it. and trUa. Vienna Pnraltara,
Wall Paper, Crockery. CkoaUc soda. Tar asd Pitch.
Anchor, aod Chain.. Oil Caaka and rthaauka,
Kroatnt Barrnt, Birch Bro.ms.
Oment, Ptra Car, t'r. Brtck. Oemolar Cuttb.
GROCERIES !
Craabed aarar, npaah Bine. BardkM, Salt, I
Mutterd. Paaaa, ate, ate
abb aa r ia
IA a, aad rka tVn Jul dtn i aaa.
xtrwoak aad Pa kr Bartee Ta I ai ii I Caaunu
Barxkara la a an Outlay
Ct ;,
A Superior Assortment
OF
Alburns. Work Boxes, and
7by of Etery Description.
The Stock in the store line is tmnsdly
large sod will be tsSered si ezottkcuiEir low
rates. Mm UtmUe to stoar (roods.
SAM'L C. WILDER,
AGENT
Hawaiian Steamer KILAUEA !
For Tmmi grttnttt
at spleseib ibs res
BBS txeat naaa yaarty. Atatj kin.
a T aker Weed 1
Sailing Days as per Schedule !
TJal Otkar a ae Adtertatd.
TICKETS ONLY AT THE OFFICE
FOR BALE AT K A LIB I, TWO ACRE (la oa
let of KirS Tarn Land.
FOR SA LE. THE PREMISES KNOWS AB
Liberty Hall, at led an Maaak aiael Ooveraraeet
Tttla PBSBBBt
FOR SALE. BEAR LI LI FA A STR1
tr, f-apuin Weatt propertr a dettrable Taro lot o.ar ana
acr. Apply to
E T. O-flAIXORA X. solicit.
Al the ofllc of the Real Estate ICxrItaatre. tl Part St.
Hoaolala. where a pit nasi property foe a....
leaae or mo rare aay ret tote r tka ana wttkoat payaMBt
of any tee. tu
Llqoora. ate.. Boo let lean s Brandy 1, 1.11 " 1.
Out In bkeu and green -Mil.
C1,ampatnelleldaleek. Rainart. Thoreant,
sparkling Hock. Kklne Vt Bte, Bavarian Bear,
NL panraAla. qoarta and ptnta,
Jen-rer-, Aa, anarraand ptnta : Bitters, at.
German aad Hataoa Cigar., at low prkjaa, to tic
menu, ta lota to rail, ate, ate, ate.
Order mm tkt Other Mandt Pr-ytiptly Extnttd a
Jfaraef Rattt HI
Gentlemen intending to Build
AT
IB
ABB MAKE ADDFTIOSS. ALTKBATIOXB,
SUT or repairs, trill and It to their In
Cootenienre end Ktonoaky. With
af Coat
B BAKU v MaraBaalaaal Bast
Holiday Books.
cow opening for sale by
TCBT RECEIVED. FROM LOSDOB, ASD
is
H. B. WHITerr.
fkm PUmm aaS aad crarsssa taara fmrrlatimt
BBtAat B CflABT, Baaasar
FREIGHT BILLS DUE ON DEMAND
an ttt OFFICE WITH W LLC KB A Co.
For Lease.
THE I II. TABLE HALF OF THE AHT
PCAA of LaaanuL BotokaL sear r. Byers' ranch.
taa saaa .-... wm to:tia w naa aai kar.sr,.
Area LMOaera. For fnrther partkmlar Inqolre of.
rn.tr losowabise, i
MO
HOLIDAY BOOKS & GOODS
RECEIVED THIS DAT PER WYLIB.
apROM SEW TORK ASD LOSBtBB Ext
' PtaesTerj' aad Mail Stair. 'laajraUa.'
7
Call .
fl. H. WHTTS BT-S.

xml | txt