OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 03, 1877, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1877-01-03/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

V
i
Mm m mm m mi
From Now YoA Dltvci, consisting: In part of
KEW MEDICAL A ILVTtOKS.
S JA Ki SXJ
GELATINE AND SUGAR COATED PILLS, EASY TO TAKE:
- . . - VVt a - -
OfWOwliaM Mfc ?V i.'lwJhMWWvV!. t"v OJ . " "
ns m i itntii nf mtymn v wiw ... atw..K, v-wtrfli."'. aa ;
sioxgjes : srostrEs : : ix gkeax yaiuelT :
Most Approved Trusses, single and double j
Ffcest Soaps, Pcrfame (Jambs iV Bnijfe :
t eairj ttlsj: t J.v KlX r13 ! Kr W UtU1 RuU w, nisa. b.
' sk, aixtit. Vt U Xi ftf-xvxit tfa.it lW Is riw a'KS bit tal lofju;u U.
I fil.yc 1 'mjj eMiKMUy ltv Va is teat nUatial tsaUr jv 5b4 u t.
, h jv-ptW tw.-( la 51 t3 t:.vvVj a r!m tf tiU tttKtiuiactU&iM fhm taw
i m as! ts Uw. MA as UsaNt tbi hi, oi V.Msf tom
f UIjN r.-w-itttvi that Air. IVanus1 rtitst-i jw Si i l No (,asO le tJth. f lh
i faX jfvt5 xvMii pwwot bit f- a! !f i ewLSivKv, tKxe kVinjiat
Sj4 i Si a t a lwtr!f , w vK v , ttj- Urt lt wtw i-f tWnz, c(
I' HAWAII AX GAZETTE
BY0Tt TO HAWAUAX rSC6SRS&
t JMMMuvc nff awnm K'Hre ft&tum vam. Vfcuu 4t, tfuwiitw vw w PK4H
iairtf &. so. tt- mt xwl wii &w trtr
A Great Variety of Medicinal and Toilet Articles :
SAVE TIME AND EXPENSE I
eft the mmm im iueis. os mi eoie kesm
yea liv. to -Sf3v.MU Wvo v-V w CvncwmvL. lits it l Wat Ih
e !Ux kwiL. IV 4 ffvibii sc: I if Ss u of Ikisft kkk obliia V w.
. . i . t . v k . . . . . . . : . . . . . -
The im&c U cU
to
fiutfs j4 til wuol vi- ttt! lW, drum,
)tiai ujscvirw utsa. acoi
TW Wi.vn'sV "vJe- t?M S-c- 4asui aS
iW a MitM Vi Jjc Sit aaec.
i'jij tUi U4y felt 5Ci IM
I -Xmi l ' swid! tS vast : ""fcuSJjVjy t
! i TW vii inho: at l5 Wit tu. &-it i
i wfc . u u-. 44 - vma-i . w ' " ... . . . -
f btt tj-y wyc
Crt aaMa w XHk 9c aaaK b
WJttVTtWCl-
tfcMvw. at nat tStfCMtwcBa-Waix-aif Xa w! ay t4B tiaVaftwaa, ti puwuir ua
; of Sw-SwaJfy tof ' ttoJtrst KtvfiMt t tit a w iay
tk i-5v mt at t) siit
way. Sij casr t?rAa. -Ismbwb ,
hat I wt &tt tvtt my- o.-ir. Ti ccc u a
siwr. K-at iv as. 1 it!ii j ? tiat tviaic- ciMKtwi. suJtody f j-toi
rf t9it -tiinJa. -NVt h, saSi ti earasc, ' at t 5y fc tavv. Kvr;tviy S-J
dMCiAr ITS taifea 6h Jur few Otf , titl a stwoat caa rcs a ait4 aa tU
iuuiM aaJ: "ii tSum: S kuk; ti &.x-, aI nat Sui if tl ciMmut. xnj may taA Bt
tjat iwvaii-sit4nitajpn&iju.wai a ati
iimfef. JLt 3rC !) iaxi: sstj;r!n at this
aim. Ht, 34 at to in-- Sa uUt
is it tax. 8ar at ti lix'c scraSins aI Wi
st nrcirHy.
JmiMuitAaatHnaMctiiiiiibMtiWxia. ajni fcmsc aim t w. a ais taat aijat. ty wJMJiia t a.yiK C;ctu
eiWW Mt m Mt M -ttf 1W Jin IfNMmt SUMltM- KU '
wu u a, uatutta iKiwtw. . T3.X rautx
We also Offer For Sale,.. '
ac- XtMbn Wn. -k-ttM Vaf Sr KWry-N CaU!K!taTm
WIlMMtfHnft Xtrmmtt aCwttitw. aam ruiuM Kkmv Wr-iQ,
tVi. fcWi. -i- 3toav!K. 3AwfK. WovO, w.ml-
AGRICULTURAL IMPLEMENTS!
Mfc Sanhre Itcbaks' Twk
Ijtnrs. Xa.-'urrj;. CivnceHers, ajrd Oils.:
Scutes stttiTwict'es. Fish K certs arti Ltnes
l&w satil r-
mctntaic cuts-
?r- Xr. ItiiWr iio-i at xxuUfr tucanr ; W -t iurretaatesl ta air a ti Ttdail;.
BiaaV (wixttCw4l tt axticc f"ka tS. -li I-1' t a Twilci wwal
ti btosatsr. tUsi CTvasa a Wai ajU U S 11 8miJ aiW FWooat.w.
urtaJ' Vrti that Sfjvaas ai Sum aur tv-a3M emitsc! Ut it i ri. aaj d-
tSiitic. auy at r! a4- Itswctt
tai rgcrsaat ta aaaiaa rsim tzat a
fa fcca oC 5S ajjteraoi fc-y a ancaxr fcv.a.f
ti fc t ct a fctat el oic tiaa it
stfft. TaiKV is Iiuui)i.iq ctaalao. vlxvl iVa
04 odbtttt aiatst -a, a cvodttawx. Tao
xrf taw of tiWCnMOiU ct fac aa& ii ajt
5-Uii (jtnctCr avar fcr.-i is. Uuil arar wv'Cv t-
tmataoi tt iti teniae catSlM. A bcca
ctraftiu 6taiai at a fuaa-Ve. u4 ta
tt;-ily ji'.iMS4 ita i.vc. Tu k a
ariUi i. iffii, iJ tl banu&e tu4 lUvja
tatji ti.4 taaa. Ut&ce it rracievi ta sttit
cfll atc 1 ftt ciSitJ isi a tEcii ?i-
li a fcr cuMwaU tl Kly of t r berwJ
iialy. aavi ta nry cocttoa ci tl iiraa msaH
ia f cta a af tl tat vjvatl ia aoJ
at itaaut!4$. Siac tlat day tl ta lai Cva
tax4t t Wrx. asi Its areu tie itma
xofi by it lu tssfiuii, uttl ce tl ra
xtfC'i a cuter cf a aa ap aS daa tl ras.
arfccwc aiticvia rrc!t f 1 vli U-tt ti a werfi! tMaat, tceaitvl ca
At awAl tl wc a!ucc tl beni: tmia
i$ BitiiaSMat. TS S-ts saS xp 1 diri fcc-sta-Via!;
a jrxcticsV rawjy T4
j(rija t oratvores ta cat Kcritctr. asJ tl $ cclr
is:ejits lor the Averlll Iieraical Paint To.
rms rjLiSTis xrxzv rzjlt tf.r rs
m waver jr Mm xttui n -yn-t 2k tehtr-
Wm art 'rrwn. irrztui kt J&nrii&rm text? A wn raC jr"
IMPROVED FARMING TOOLS AND MACHINERY!
Solicit Orders for any Gloss of Goods- in Our lone I
m4 r air avi tMOmH tl 3LwX:fw it U?t:r T KIUM3, Swat Snatl, &amun$. r
DILLINGHAM & Co.,
ww auit a. at aa. mxc Vtmwf scsaaiaiir toJiU-OC 3 nay aut. A ajrs aiay latvbi
tS catnuc. CUio bucX euat baci,. Jrfia n,J Ifewa a tlrw-tewi aajorai. uo cf aco
Hit a? twr-mc tin btiussj ifijwa." I t.w-u 3 jrwui aiXi a hocC xki cts miial
"'I'taStliitTacnifitrsaaiJIlnvtaiica.TW tuc!t tirs aiii awtttaivti. c 1 awyat. A ataa;
limwv Til yioiJaiiiafwi; 5jS tttoi Si iwuf j c b oay 5a ie ersaMj 6y a i&w aus. ft S&cft.tT tiecty f tl wet e(tlruU
Witt ant ecu cart aataluitt at w-aao. S3 ajur. j maaajc cy asfc.a2a:a tt wcifttlcEftt pstsutTva wtvik
fa aaa&raiiiJaiiaVr lun.-Si!aa A M-Na.'" a0a4A3scuiatlt&aar fri atal- tlwswr. tl sub p&Bam. iAVo.
j sli ."van, iJarai. -fee as Saw 3 but at- i &suuuua &:ra- a fc ftiautr, tii ta tsiti
arSiiaaaj. Tl GritCia tSi&s jlritii bsa -
biswr h GijiE. H af slat as rii;isri
si)-wmo. -IsJaitlhraiiCa: ailiit ray at ocaui ' IP awttsaiaaioo-c ijixini caas. tsy Ite Stf
fiat 5aan. aoj Sa vjaZ Saihw aft tAaal" f "iisgoeisca. k kiuit aj. VTiin Jit 'YyniiK a-
Aaif 8i want hsrt as. Sjha T" I e tiat a aai2 ax arattsr tl ccmis aaii tl
-tart,aa 5fns uc-Icjcfe. Sit at as 3n?! jutiaqr t ail IVcaj a.n (fta-ts: f S4V. tie TUP I SniFC TA IUnill
.MxiyCh!aSrTOhiaiMTi.& I Hp LflLllh.0 lU KilUll
WCTta 6i5tau- mrat fc-jia him., ac-ViaTI OtfT Ouo- aAn?!tauc. tlai tl crauIKn. M at&wisl- -nwaw w iiiiwaat
vaouoir a. nu r -"J.tx Tuars. aai oiaii: a 2t:CfiL--. cat a cr--'UCT. tXtt afe fc$ aiffi wafclaat aa aatluc .
euafi aoif aiLf tlot 1: lime at aaox. aai that &z.l1 s'
I tin- wiKjit lost Vjuri au-J saji la ISaJTiTt ' 1
WA1VTE3D
tlot 1: lutje at aaox, aai tlat liual. at ilj
75a
PAINTS!
SOLVES i. Co-
VMt !Mmac
SHIHH'S NURSERIES !
SS.tifeL aaii sla;i vim Saotat w- ' ar- 5t & a...a:uatei sot aa aaKoal f tl :
sgecAtuliciSjiin-aliiicjritaciia Bi 3nir as5aS da Oat mtoicii lscaafiiiali,a3i
awriaUnS aW ; aai, aaiiiS. Siar tiny sp;!fct 1 5 aaii t5y a to Sift, ail cko ta aa aaii. U ,
CaJtiHff ai. 57m 5r';ir -ail Sis sla atajiSaa cuneiapfas saca a aaociisoii ooly -Stl T TgTt
oiiaiuu r lot iait. as tlu aio alipu. ha f aunsit B iSt lfe aX it meaaiair st ti er-111"
ruufvit eaam one ot unt :AioiI-lcy at 1
ay aaataflacifii ai ticsus aa taaur jarttrtr
aa shir eur3c"i eiut ,
T'l a prutect thay T-aj: tar laa euniar saaa.
assu.; ciaf tti. sat xmit: ua "vura. ifc
RECEIVED
suae afiC Ktlis ta3; t an-cafraae-
araTit; at ihadaa.nfi:uaMCi&CT; X earva)ia.T 1
BMi 31K ta-Vt- hall if aCucsaCy. la arS iir. "ait f
- Tlraniig a)Maa iwaarufciB
MrKu(a vp hm 1
Mtii.Ljl.'na aa aaiiiiin.anmt
Mi SUCIJE& ao. 1
NEW GOODS!;
SHINH & CO.
mes, Aiiasii zmri ciyau
FRUIT TREES !
.frpttt. TTJtftr "nnu "S-iVKafrlif, Sttai. 2mtb. CmtL,
tftmnu. TuitHUie- vU; . tic
NUT-BaARIKC TREES I
ur . i- c ki. our, 1
11 ij 1 iHii.gi.n ii twrtwc otf3m Iap3,.
TfcWa m .rLTMgHv.
uwaL. amihin, 'jiiiut SiipliU. SUim. ciiwtml;
3ljMnc.taliul..ffBltM3sut; yiCMu.te a
5ITViIi?Tll5j- Slav Hunt Hi. wunqt Hsjrjtw: Tta-i,,
SUPERB LIXK.. OP"
ad u aai ialxL ft:c anurr-r liSa-.
It Kisiu to 33 01 b ahuut tun Sic Giritiia t
anicfl x&mil ataHtyiimc. asgaiHafly sSmera- nt aaif uroreir. aai 5cii!!j- licCara-tiia "nnin SMn CIIUCU mniiC
asvarc Tha aigfiewurtWaaiiapfcmidVeltfir caars aa jsjp. sSuSSis- it tie fcc f UUuU HIlU 01LlL.ri UUUUO
to -iU-nir rjstittss; an samFwi aai thairhi , a la ha oraat ut ef tie aarrsrse, tie'
5rilbJ. aaii ait la ric ag aaii gataars-i ahuot, ' saca a eacdusaia inf lit KaauisaUsItt Tl : SC1TABIK 03. THS
aiutaacuic to hitmsilK." StaarAerajr wflii. nirai- raiiirciis amnanc at aaa. ia a.1 s-s aaii aaxcer ! t
tu- aiJuj- SaiTTauihfith Jbtic iimica which. aljauoJaj at, jaraaassheiigiastsractwtlaii ' .. .
BamrsrataaHrarasCBaaa to ifawnurtaain- t taas a Kane axscj li a ta he T"jr5aJa,-i GTJST02A2Y CHRIS THAS GIFTS
SUfchrviaiMpi. IjMKaroitaaafttJs. tlaj-5m5l SisE. air?Z. aaajwi. Kfjml tli Am tio- f - A , r
xscngmij amlaicianij- aulixile tha wmuuT r ' pWHO'iBT - Kncscnair Eul "aeipoainj 01 ,
tha rmra1harr aha i.ir aaiE haeinsmauut aaytSmar Ttfilaiia a aor-me irat caao. Tj
ir-rvilailmi This to taumrt : thuysnggai sapgcaethatximQafiiusniaai aaptarni aaaoa ef
5ne at ar aaci auur. anil finV tt.Wr aTaoa to tha aaa mtonaiSar ipacai, aEatiaiT: that. iBus
thair Iia ; thay rir aiisr tha ratmrt. & a bma. ataCuahairia ut aX af attaiCaaii waat aa. j,
guist littii. aaii ait kin Iitusu falasit hut anoE tha whefa araa samtawj aaiE cummanisii r
ta.. tia Ta Bha-auAilirhiiutih caatinar tha cintBfaaacair. thas ana- a&nr aaschec & tart v
amruujriHttiitacr3Sf tila riaixttnicTayaiaaiI sCrFmri "vhrKa criuXsI aaii sarjsl omilara
alii aline 'a SSn hracSsmildl.'V 5i)ins. Bin TurSSt, aJayf eaaiiansina; aait eauHqr. aaii
waaasiauuaC oirstna finrtSa- teniSaa; vamaaM CawuMuii; xmm taejcaui auata.'the cuatrifrp f
Thuy hucsc into, tiluir fcuoitf hmusf. "-liHU thai in. ana. of t5asifTa?ua utcaaifeasatalfoa. I
Jaaa.tha 8hitt!4 3a?c2inar"inJ;s5a!cIlE!lBr 1 tnurt Tac ait Sjrjju aaiteans tha jncai 1
atiSi'r TarisailEaathail haaumiai. eaaa-mrr fctisfi: Sic tha riaiiraca 5f Ufa-, aaii !
ZjlT suaiiha.. hipr aurtaiina rut an- Tt ahaathaaBteancaamaniia: .a'SQi"C it iuci 1
to' ona Sa TPai aoly irJ-Tanc at sima aaathasi aiTOUt airna aaii aifii jnifiiiiu tlaS tha- rouatai- f . ,
DuaKKthy." " ' ' justr-rona aaiE Er3iaitt aomaa. nioisr a 5ji laa So5ajitiiiaTtaittSca. .
to Ttnuu-K Oil mnniu eaiL ucataaaail haaialait grant athoSwt. ar S3 SaiihA; aisact. I
utthfat yjiTiiitaa.'" " tojaay aaiinu; afhia irtahoifr aaiiaflEt aa J
Sy inaa . aa bt ant haTOu . aimit, T't y oac nrnif nai a cuayuuc
" Waara fs hatiaat " Blaca- "anchnac aa maaifit aaarsaa af jo'r aai
aunmiwt ha at -rharr ia ol3ar"nrcair anjnnnil-, vimuc m&itliriaa aiBiaoua af
3.rbrsuf SL-ilail ariav S- Ja-i, -
aSujaat CSxatir ECiatiaKaL. -
Xasr aaii 64at 5iISjir-f3.
T'lr. iDntnht. Sianiiart aX 7xr. SSa.p, '
Sajt.Aaiacayt.Sara'ic. ?aariTara;teiG. Xj-.Xf-at
aait ataac -ISDcaat mma. t
ystCaaai xa-t Liciact -rii Xar 25a.fi ti
F. T. LENEHAN A, GO.
OFFER
TtiK itt.uwixa
NEW GOODS
Nottr XarxctlxiK
rromiWJtt
Britisfc Barque Cnirama
la llir"r
aso OTUKn iatk anwv.viA
GtntisiMfi jr M jUfKa- JfaeMnay z
SUGAR MILL,
3E7i'-o Btonxu OlArlllorn,
A ri.K AKiORTKO OV KH IT 11
t ElXKTOOtVSrs
Celebrated Cooking: Stoves
ASD RANGES
jBBLS BEST WHITE CEMENT!
W4 Ssva Stt trna, wrusi lian ; fr Im,
j PAINTS AND OILS !
1 iralMt,TbsVrateacraUt
1la&.-tl&.-e rtua,
FIREBRICKS, SQUARE AND ARCH!
ciiA.T.
BISTBUCKMinil CO.ti,
1 . nvr sreta co vi
Caaaat &a&c asmnea tiua.
A &eneral Assortment ofSupe
rior Stationery
DRY. GOODS
Tlaicr rtSEiac, TlKy Pttrts, XTii Qaeaos,
KiarktcviiriN, Ofcaaris CUffxscs, Mne
m
ITXL. Or
LIQUORSI
tusstsitxa or
Caw EtiiiixVt Ca,as;ar. rittj aal tartj
SatVta Lavrc" Gaaac;aa, fit is J qu.
Battttt LaYrract Caaaxaac, ulra irjw
CaM Etljt Em It,
Cim" MaraH tax Braaij."
Cax rtnil't is Brarij-.
CtM Sataal Gatra.
Caja Gra,
Cam Rut 051 Tn Gla.
CaMt Kiztt L. IHtl tTauttj.
Cat lTa" Irai TriiiVty,
Soitti WaJAtT.
. Qtxrtr Cuti Et XttLxmj'i Pa! iraa'ly.
(Jrarr Caitt Ptt atiiuSri Baaly,
Qxana; Cult Jaaraara Exa.
BEST AMERICAN WHISKIES !
Cl Bess. PaI Sirrr
dm Eit Oil TtzU
Qttir CojIj Til 5irrrj.
McEjran's India Pale Ale,
iT-tii JLSt. fsxtt vxi tuu,
Einl CVi IiEi J, jiau ii i om,
Cum Srjrii.Timcii,
Cash zViiTf Eter Cuu 5ijritr dint.
nrraHn' huhamfit ain. atfia aunilirhin&a'ahai affawuait to aaiidw 1 Ex iupcuaa ax aauz:ay
nti, ' Tiica. 311 aisunj- rauainvattalUaii TUiyrrr. eax
mas Tirrwcr
' Tw BjyiT TOct BHv-m.
Ba yfctlhm. TamfcjHTa. 3fttfV
HUHT?S REMEDY,
uCjcmu: autt jtMlluetr aaHit. tot iwut wntX mmtbn
attwaC C vnmvmT (XTnngr Tnitra 11 tbfi atrrmU-muL
flarwrnMlM ru JBI IIHIIIIitll Utt1 OXW Til II I II Ullll llllll
am lurwi rn -Miauut stent ainc itmr m xsluinp gnom
-Tcsu aUmtM. at aw nrr-Mtc Hhnut$p nmv ttwC, Bi
, ww-nw fH uwaaMMramTtm it aiwuiary 3a 3m
' "im'X'Ttt. trmc vam. ami1 ur ai-tfr tu iirm- rtu ' tr?
5w mains' tomF jIrnjtaKtJmv auit attniM; rjma, Ah
nnmau ii 4m mnvfUm,. ticsilM. Ocnrnvimuiiic tmaxntr
jti tuna- mm- SnMt smt mnnwt: xxmc ttmiixpr ainc '
vttmumi oauun ima nrima tnianwtaailcdr
viMnnlWTixiiBu4tc pnmiriwHrrju rrttmt tetiniwinawc
iT Jjw mwy nr- wflwE Hum
' IfMM, Etitt UUneJtS?C Ja. ATlUH. JaOliT lM3mf
m to wHMiat7ut Tmiw uniHtrn .Trr aiairrainij: oats.
ITltt n-aratJ wa-a3in liatn'fma 3. suit 3r tl un1
- ttiB nmm iXn liwntwiT nmnrimL'stin rurr jsmT, Ojxus
AT TTCI JL3UTX gJtCC Vt-fS. 33" xtaamulAUi 3 Sra u 3iriittM. Out imiixn i
wrcziiz:aaiiawTtuarr?mceirfr saw mL9-
A "rur .fc im-DTF""''"'.'1 tttmmL aiuiw-att4la: Jteai TUitu,. -;Unn , . cure
"'P Tuv 'xa Oiw naiinir irwttifett tile Hcto -wa Imnxai;
- . ton autlxrJAMt. ar?t 'Dr-i Zirx.3nviL f nwiir 3tt 33
CaffiRSj rXlSSCl TjI 5. wasa sttiuim. Mltsr aio mmirxo-
J " ainTTfi'fltjniaiA.tf 3Jn tTrniujent airiy onn-anncyn-fr-
""iiiiMiiMftarfBTTtmrt :t-WTay t iraggig'winK. aoKit ttitti. ui'Ata jmcnta. 3ar On jinr mrm!ir iron.?-
tlQwiiafc 4&r-4thuUla. Roex "aP, 'Oatv awMiM-tocaaa v n iHiO-rtttJioa. TrtiaWE
!f fiVj m.t.. tHPi f 1 1 J awitww ifcrftitm. . ouRtMUMif mup
LJtt out. Tamnn Tsatat to zmctsitE ouJiue
ail in, "-cainii;! -TOitiSur hfm. lsiarr Cita 5an
aiTranc. HI eiran tSS. lUiT' saafahiiu HE
tulsxgu&ac aaiE Saw jurtarifrnis ttrsutw
Taff2coiuIv-3.3ian iait ux oait SuiCtjac af tan tui-
& is a 11c aafr tinn Sir Oinsitair mart tx ftiry
wafc'nir 3 stun wrtnt::r a;n acTiintiiiar intiE
flaw! firrm uHimtt imf - - ni, r t
cftiaua W jfer cSunx Sir amirTaiivT
CtSiTt J
aaa lav 1. axntx.
. 1 : - r - - .
Tunsc Cinrs Biuret
c
aurei This hrraigic taa hiataann&.'i Tift tu a ai!rur aait, at a awaaCmitw ti"iif -vuL auej) i
BumMuir.. miE An ttmuEaanrungllireiE hinrtr Sfft; Tjiaont "viiaaiiMa. Sil 5y tie
aaefc at uhn Tiilai. "Xw-.'aaiEaJlir- "Waat iitenrMmmicuf aoaggg,,tan nfiri af niTg-uir aif
5ic! I a Sac ana wi&huii? iksaaTj-hHilaf ra fit ah- -vnriii. Jtaay if mir afit hHnk&
uhatala Jiaoihaiinhuraf hrrn." Sairaron iha TaEhasaaCaaiTa; amy of our'aiii Jiurnaiaul
luiiiric iti aafifscto. aaan.taa-Ainu-fii5t aa 13a ha aSuwaar&rt-haaari. bud taa haiiafoxGiiil'l
Uuip Iiactila aiaitaiiiriciara.aita5i Siaanufa- am sSa eanaiiaacf aC hiir aaJarauo-cnarHCat
har-wj- fntaitoa? fciuaan., ffJImri-E by tfla-oiiiar ' maa. uC autanfy aawraJaitshnc tay Till n-;
izrnu, aai Jfiair a airiu aint dluirwia tflu& enaaa Tikfl awary mrTariatyjtaaSiiaaaca aa-'
aaainjaEail har-Saain!, hati. ttmacE aa. catiiiar . aiavoi Sr-Mnerr JEmiBSp. , -t
auit! anrams aa Jlnura. L5n jrr-jit: :naiUi iait
ainnmxanuti hy Cia tarrmcaaiE pai'.inir at
hinr. to) ixxr inn. SfimmjT. iiiit Timlin. Tila '
Suns? hue anufied: smnk. Tha amn'i. Tifi
atma arwrariKC it lib- -nnuiiiT -raa usa a
nicmin-thama aaus &t aaH SmiiH- tonni qraniti
TiiS. iiiilmjr tumjna; aaiE arsneaTia.att.Thini,(
ttca af aa hlhdisniiiL, aai'r siuntrmui fcfHnti'
Kilarnuici. aiifaaaain. aa- atdnviiaa: aucmiQair
acmnn.am3irT- amntUiu .rir-oail ciudlail lua '
Titil hurtra hamist Eh haiiEaaiEajawriMEamE
torn lntil 5a ail! hue tamuiisc hirnHHlLaaic
ha 'jit n am ate aoat SiiH. EUC ana uraor aa
qriramt nuu buii. QBa- a rainn' ax flMiE. nia or
tmfl.rBiinrarsttar- air man: Tarattittrifini,
aaiE ffaatluly Bna. aanuc toa anoc Snfiita
cnsuiiy mnt ar air amraiilm amE anis: niiouus
trac'itry , auc cue aa usnniiini 5imiCdMr.
ail an j gira. hue hi 3iuin,amCT..aiuii!a5:T!rarxi
t5hite hit- auc dszrs arsannaa onTillanyla 1
amifiiatirr-
Tattauiiincy jf!afffizxH irarr-worn. ar ffwarii!
iTicF OiaC xiil a5iar StcTn Xxr 2Tiij 4
nsrrs asi ccirrs.
F. T. LEKEHAX & CO.
FINE WRITING PAPERS.
iTJX KJULZX113V BT ETEXT JLKKITAX.
, Sli iUK&Z. 1EW IBHHD LC1SSI,
Writing snd Ote Papers,
WILDER OCR
Importers and Sealers ia
LTJMBEK
BUILDING MATERIALS'!
ALL DESCRIPTION!
iXor'Wcst SraHtliHjr, BaJ,ris1
Tta Qra. S.rfMa.
Plahka. Battens, Pickets!
It ia. x 4. tai.aaaiat.hr
Fencing!
Laths. &e.-J
REDWOOD
4
Sv-aaUitt.BiarJl, PUat.
lUlt laJ,li4,l-5ia. j 1-SaS
rictelt Kaafk aal raatj,
SarfaJ Baatvli aaJ PUat. X-S U S la.
CLAPBOARDS, LATTICE,
Tacfui aal OroattJ t
B.TJSTIO
TIMBER FOR . SHIP USE !
txlStaiUxU; j
Clear Nor'West, for Planter's Use i
KASTEHH WHITE PIHE,
California and Eastern Doors, all sins
SASH, all Miea ; BLIND, all lu.t ;
WHITE LEAD and ZINC!
iMt.vr oil a uuij. rAi.vr cheat.
Pally aa! Vanish.
Qlau, Xa, SxS ali .
Wall Paper and Border
VEST LOW!
Brawz Ctua.
lra aai Tiaati Takt.
FaiataaJ YTaUcvul Bntlu,
METALLIC AND FIRE-PROOF PAIS!
Far FUaUtka cr aay Otltr Ct.
Laeli.
BzUl aal Hi! c.
Balti, Srwt,
EmVi aal Eji, aa 3
Salt In Quantities to Suhj
i: am
C. BREWER & CO.
OTTER TOU "JLE,
UP02T LIBERAL TERMS
Tli 'e C a i g- o
of rax
American Bark Ceylon
Caix ar
;SjnxraF-Sc
.SUmi'Taaaa. f
iwm mn mi
T ,
SuliE SXtjc JTar Ticcr ta t 3iwuus
, luilii Sijrir Saia ml K Hirn.
""Sulie Oililff XiiVw. Tu-u u.C jimai.
5uihf SLonr lainnir jiia,, - -
iuUTt faIMrr Ciy mat larda.
" ,r "
CASH BASIS
rax
1 TtTtsr IdBOtar.'JUa-inr US' XJL3CTfr au.l.
aV mtsara- exaa.
HUNT'S REMEDY.
sxmd. xnw it Inqwy m. wmta EC 3w tnL
wb llrtliaiUm fllw 5t. inuiTr- aiitxtrnurm
a tim asralla ir tiia Uwr vnl TXUuaw
IXkswtaw tai dttTMvnamt: CMr anwMMXiawc Batlcm
iHMK fWttE Oa 3kW
rwrwttgfc i iMttTfTTtt 2tr "isjsxmmz
KUHTS REMEDY.
I jcnnv it nr Ctomjic wj afhr t-TmC numif
cuimra an ut hntiiC; off ttratnlj- aiinjnJV" Stun.
Cirsir iiT23mir:hTn- aire ic oe j- auc -"dtt i
iiDtC siattr tnrrtfiifoiaiBifiiraGiitcair Sasx Sum
aisaraicaincbO: atJ.fi.nS. af a. nana.! aCtiit , & s
in:cainparHm:Tit3.anr'aaimut scimuurc amx a-
TtpniirE aa ausuM: ahauiUOsTy uiiuUB. Taifci. '
iraamaIlttSa sasa tafaa aaarncsnf Sinipn.
Thum-ilhai hwar ncmtiV- imufinir mtumt emu.
witiiatlEancitlJiLaij.wiC'.ua.da immfmnr mil
braac?- af aacarsnundnary aarard parauniHamir t
mpinarTml'H-tlenuul E bum' crnirSiirx m.,,.,. -rW .
miflisuty at aimr OaC TSa- jj-taS- cut 5nm- ni lot - jf. JCtlSXSESX
waic5.iltaiintiiu.5tf,nitiaf era. liihiGr aCiniuc
hard, sicicat Oa- iaycoii! CT&sekanifieriaaca. ,
XaTattsroniEflTirinHii a- sutnet anitti" whan. I -yv-r- a-r t- j .
an iituaiara!anum-Sinir,rc!!. Enr aaaHKuBf ,, J AJ L. t i
taa iraicmi', aszaraiiiin aTaacairay ffuc x.ni!ia y i rax. nxxxcmk B T fmnrr
(mat ctac marwaai uf ailndc hicx. .mm. rtruair I L s gjaM.ie Xiiua. auc cmcr eur. ao i i-
Xnmnc vafca, asay a SaxoiZ.
i
Letter Paper, mats' salads ac vaaana anxTrara,
bun aaa at fua yx roar.
Mot Paper, J1 aait nfiat. Iran it s tu
French cte andU.et:er Paper, afc
? Cap, Flat Cap. Legal and Bill Papers,
MggXinKT l.-V7. M 1.1 Tit.
Thln Oiertir-.d Pest. " aaJii. n&.ir
laiTaikHJL
COLORED PAPER,
li'-Uilal S'l wff T'i-'1ry.
XISJUE A.TTJ COPri5C PAPElMi
xzrscarrs tut faa.
p-EW5 JLSD BOOK PAEEBS,
ji a jti 7 i nirrac ram.
" Qgfea Jteitaa mun iniltV.
- Ki-BKSrt OS Sioctt,
1 SUp't CatoOM,
Spaa Cacilef.
Caa Tobaoca. (gahtr' FareriU.)
Ccbiti Ccal,
"e B6il3rf Carfare. lis. to C 1-2 b, j
Sptsjars. . . . J
Xtiti Tniii. lr ia a leti, .j
It Cifiti, AikxvJ SttM. S j
IrsaiGalraaisbi PIpf.l-3ia.ta ia
tiwreses " Iack, Xta. 1 to 10,
Cari Mit-M.
A Very CIwcs Asst. of Dry .'Goitfs
mcM lactknc CWSM.
art n m XcCUq :
An&Sakea fe Pearl Elver Denims j
LXDIEST DL515C CHAXBS, j
ONE BLACK WALNUT CHAMBER SET! j
1 CxA Hir. Pirt 2 2X W 1CX j
3 JUMP SEAT CARRIAGES
! ri.
XMZWldaiMMfWt,
awtn.
. v.
j Knowles1 Patent Steam Pomp :
- " C. BREWER & CO.,
Hi M, Whitney.
. Stlijiftrti tie EttniUa Ii?tTic
; BxTraurcmna
! Per Syren .from Boston I
! ' arm
Eail'irr... Im ar jTiir tfmn or any w'at a Unta
XmttOdsmWT-lau7i &a 3 j aaiCi taa
JnrZacila anr :ut naa flic aaT
fiafaaat-eiaanvYlmK. -
k' Mirks' Paleif StcaH Pkhs j
C. BREWER & CO., ivm Ct5tSral4 Pshi 5. ! U
asle Ajsats far Ha-aniian Islaada
t hawi' CTraXaniTE
niazi. aaiEThocaa-
camwaiTtH-aainr'TiiiaTT; nnr. tarn Saai hiLtli-
arat SiOTiit linatu Hcia: ntrattaieferiaTana;
inutniiii am. tail ant, ESnma.&H -iill.jniT:tinitu;
afci. Sbt3iat7VTab.
Wi amaotaaiiiniraata. TamitaiiTwattKE Ho-
EhziCTi iaa1 Kut ai JLaaitca-aaii-anaialVaui; aninumanC n-nrruiuia H'aiaiiTaiTfinciria.
ainuiupliuiMi -riiui ascm; Out. jitcimiii Thmv atrruaCT5rim ciail'nr!ciir pimpoir ha anC
., ' x- " , ' , " - . Viraanm jaaoaTBi.ajUIill aiut salau afnnbtVfZ av
aumj-mflinuuft crees. aif J311: ithjt anC mfc aa , pacfeiig-csramr lam xin iai:rnj!hr3!iy ira- nunKi-ijriv auut r amuon '""
autjraitaC aaiaanaC a-jonriit ayaK. Mi wai k Or WOI ridigc WBIIb
asm szaalaaf audi! eadnip, whicx wiEhr.inf xXMmtinrnnium.r-iaiejttnL'Tiiu?wauez
zxTiaaxartTS.
Xera- Byieat ah.uiu Zoarton
4 1 ajcx tuarn Kaxzzrc .tana
.V lurnrraf GUEB&s SUsatazaasalirvatwC
a.aaiX3Ca wii1 .
: ijmnlTw$HMfaiiavia.rMO
xRnin rrxrt. Tacrra raw
! MajtUSKoOtiTilravUlTiW Mux
I imr mrn
( ' laritajoEr rrxn,
rata t j mrl
raava aw - M( Vaur. kali TTaUr
TO WOOL GROWERS.
rI to t txzwzzs ax
Vnt auit iiaitiraiaiKnafaiiix T
ryt an. c xai27arz2 ft OjU avtn.
ij prrntiarixaT diraitssiiii Tha cmtutt Tranv
ptiti; aoc. aniir- iiintCTminnaj tliren. auc tiliii Si
7m aiia jcaac:tHE kotbits tu. aiiw aaaaivi
haeniineilDHif ttr. awn-taw EtrrTnintt hx3nraHH6.
Tha- Ira: (lESartT mcnifnctiE 1 trrrit irianriui
TnrtlrffansT ftariaa arsn) oT acHica. tfiaCof
aa&niar Slimiiibr liia-oaiaa arT aa-!aojnuc: ar
aaraEog -ttitr ghmimt. Tx aiiia. aic Ultnk
ainimiEag BfaigSngj-gf tSir arrettl piwttamCae
dtuntt'titlitcxanm; taiian: ut Lmta.. hffumBuiwt
For Lease,
HIDES, 8K1M8, TALLOW, i
mat rstcaiorj (oinirrio r-1
. aatCXMlnMr.
1 cufca. .
jmrttiiagistniE alTIitailll'jTaia ffuraicntinipiuicic
at 3KnpiTraitmnL Btirair nnnmmrtat! mcur 01
mi inn aunro-panF litaiSaK, Hoc lC winit hV
aRarrarpranamllUf ainca- arartBr Cm- tsnta,, Xi
5bE ui t2m ar nr; diaia iiaCaannraC
Waatt tnTatianff a aiinaiE of Sue ainiE aear.
ttraa- TOHt dioaUun: amrwaaiE tf Cio mc'
UeUwaf crat-oicn. airar aiwit - Wara '
0X13083X1. "totr HlMF-aar-lMa' Xr
mil ; iml. y-.yri
ttraCTCTajffiaUiaMiBwvrsictreuraKpniinsT it rnraniacanraiinnnmi'i anSimr.a. arx alxlniA
susitiCaaaii;, 3m mraffiaf Uusm at am uayiraf , cueaiaiian: af tlint. Tha- siuo: of air nra
amfc amttinrtarlitt BanS, Tas 3aC.gnB- ar-tSranTauiiSSBjira; ar fining to ttct iral
aeaawiirlimtJt.aanuM'Tn
LnJier af all Eimk, !
jCjnrrnt" aw uutlnaTS 5nim XatUw m- (Vjunwht. e
nuw. 7fiSiUTfr-ftnritaaaii if MltmansMr Sau duuaw- yus
(ft.wanr.aTmrrrhi aom-axit.
-sr. c 1
For Sale,
M tMa (MaaB MwfWMtL TlaaM MIM 2 T I
J"" - ' Mrff ?f fl
Colored Corals asd Sktk
I KITE Srr 4kK tjK THK MitS9i
l(SIlteUSt.UWMKlMCKI
iva asw . JTJ
,l.i. HUM M9
Ajafcan mi' M IMM7 MlaMMrVl
3uw weM Atf ML.aaitfwalia aa an ta.iw
pgajnrii, ii-i
'""W: I'll

xml | txt