OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, May 09, 1877, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1877-05-09/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

tt .ttTU(KTV.
T MiM aa wi r aw
r tar IkwUv )M .
rtavrar: i miwiMinit
tmlv will llsfWrfUaaiBfcwtfe each yfr, i Kvittirtsl, and if all tlir were count) for
arc-CNnrrstaaUy hfcvsainj; exit auiwrcu, ai
I aJiK'SiA feci strcctst oa be jaovtvU tie
I a;vr of M AvftC w Ecof-ssirilr tocch TMU
j tnan in the cs isf vivdra beuoinirs.
BEYOTEB TO HAWA1UX PROGRESS.
Wwu r n.aia. . m aa -
nn--aa .aiaaaira, r H1 ia... tMM
v. r. wxms.
rCKUfHKtt AMI KNTKl tiV
(tEOKt.K H, 1XM.K, Avt . Ktviras.
tint, the Utm -cuM V vloSoicnt of raeiu
Vet, a orete are to Ixs returned wlio lo wt
45alquct. To rAviatc thi. Nr. Hare
jwjwrs that no more titan tlie newarr
;aotatvf xtw be rour.ttsl taTany- imU
Afvjrt apawista wros sa- tial, aai that wlioevvr trains that tramVer
Twrattvty - in At city, the iatwws f haU be rvlarcJ July elected; all urr4us
eece. Kst witHfi tie UsX three vear there i thit purjwse jfce elecJwr i ta put Mtliiawt
tut !w aa istsatHrjly rajwi jwvth f the j ins; Jvtrcr nwre than w naaw. o that if the
bastr of Vrtawttr carriate lor hire. The , first nata have tUewJwre tlws necessary suf-
JSm IAaMkM aa ww beeoate er ef to i frarrs. thea the xvt Vaw to the secw.1, or
WM.r. m at . a r; aw. .. .
I .. a" taia.
r.wla'la.l MCt. M i win aw
W.aaUCaaaWA,
OIMOS.
n Bali a Mtj-Ml I rfott "
at
irO.YR?JM 1 AMY" S. tSTT.
Tsk mi jwx-I Vj- the U awil .
irmt the tnt f the r: year. War W
jvntadt- h deekrea hy Kiia. Akiy' aa. featmres tf the city, Bcwiherin? pwt- in case he Jll alroaAy have su25cent, then
MMwr er nvwps ' aHv ever jwWJrei that there are no-r t ...he thiri tr lvrth. or fifth. orwatK or
at ea nwr eORveyasscx lah: throsipii ecr sveth, aJ on. The hile the vote woultl
rets here there -was Ne a short uite yv ja aay rase oaly be CAwnte.1 fvr cee raaJMaie,
The eoEieeeoc is that travel s often feri- it waU b sure to be counted for some catnli-
csbr aMerrae2 cn saae of the tatst fre- je, J wcWl not be thrJfa away as Kny
the ftvMwr, a(ri the eiseeitive ww rf the
two aMin the jw! tiw-Kvii will l-o
,rfjwaldn walhineose iwnsl Vy thecMside
1 1 hU 4rHc the tiaic wmtta. It u tuna-
I y mkaHr dw, M aH the skAm af4i- '
amies at wH
safflM. a war s V rf taaj: Jwtt ; bxt
we My MMm H Kvct JhyX Veinre bis
owie Kfetsia w3I have tftctI vae au'enal
rhawwi the warf Kawyj. t carms throng the aarraw eSfes, aai if
Tsi fhlicrioa the Srsl rojv of the a colBsiw is almost savi2abl.
Awassimn nt tnhamM rf AM- js trae ot eer hvanues.
.awwiw mNtw, cwveraK; e resas rftMT j .KnwfwMai-
mImjk c nm. Ba ana vfcit to idl rf Hawaii, whiek has lately t aeextstias Jaisrsef thectty thatHEi-
veai)eat ts atlaKsa4. There are saany
XKW A D V K RT I S K M B NTS.
Notice
1 ntnrnr ivi; to xt.x. r;iwM
Cvtft W Xh M mf Vnf, UTTU vct4 to
J A M tv .M M t TTVMrtiu
W M-U'rUiaNK WHYmUniI,
IV IKWtV, Ttwurrr.
Jvv WAUKKR., Nwrttri
JSV(V IMMIMS AMlWt,
tHmt- J. S WWMEKK.
SnilTING.
ented thn$hrares. AThea. as irecjiwatly
hafeos, two or three cartiap are waiting
itber siJe rf theslreetia fetfsBe
of the jvifvbr retail estahlishet3 Fort
street, it renwres the jresteot care to steer a
Xrass
cf G.-rt lirct a: Asrtia.
M a v tmmm mm. tt .
xv4vs are at present. John Smart Mill regards it
ascertain that this scheme wxwtW, if carried
oat, yvviistously improve the of the
aatieaal rcpreseataikn. "At present, were
thex- ever so desiroBS, a great tusjority of the
sot dtstingtushed wen in the country haw
tittle or no chaace of liciaj: elected anywhere
astaeolvra of the Hocse rf Common. The
admirers, aad those who wocld Iw the sap
Fsrters, of a person whose claim rest on
aciwewledjed petrosal nserit, are geaerally
dispcrod ihtwjjhoal ths country, while
J. . . . . . . V .V - V .
nv. . v x ; Jidit: rf wt, at, Bit, Kviw fiaces w hy cawew streets throah,
nor ; u Ktrtin Wki-v vw A Sp riM tfee vaee rf ptofertv t oa-wl, aai tfrerc ts aj ejace a watch hs laguexce wouM
the ernes rftfce wwrt scuatvua lQLcjcte aet rs tar oaiwefceJ lythat rfsc?5e local
Gevntcat y the screase of taws, YCe graadee, or SeisiiB? its caxir, who neither
a? &mM(ri
MfWTlJTIT.
rratierf active ef are fee taVA; aiv
itapr rf dwee vxst ai r resetters witk
T.t -f Tic s 2ini-i-r ifsv ' Xuw W ai ShH ai: fcc
JI CU i-K-Sipi ? : periac its Aesenea vIfes d ptai eac
aM with haffiy aai iafetriws ea a
Illiis. : wvhk: jrfaaajwrit, what it was ohvixrdr
Oiha. imnmitiit. the fjjtdi rf the r.MjS&,
mK ssjpcsi a few rfthe stost desirable has, oar doerves to have, U saullest iufia-
itafevveneets in this liirectioa. A a extension eace asywhere else. If -a cua of talents and
rfScerf sirert to Iiltka street, and theace 1 -rirtee costd connt as vetes for his return all
t the Iaae Asyhss. ccyeectj there j electors sa aay jvart cf the fciagdoos. who
h a street wheh shecld be cosstreclcd . wocld like to be represented bv hios, every
FOR SALE.
THAT TKT Of l.tM. SITIWTEI)
tali tlrtnrrttiks ltrtt,4 tM ax
XT EL XT ATT 2d.
ntlnlnx S.5I0 Acre.
TaH fta true i of IaixI K lnvttt or thy tew ef IltVv
h trat&cM tr t! mttle nl pnvurtac tt
mot. aI a jwi nit tvwt WJttvc h tap Ulnuc. II
A tjminlllj- r tJoott ltvtttrr- I.nntt.
TttV KiTTtt rtit Tw fisna IttvUr applr t.
t ta VM. n. tKWIX .t CO
FOR SALE,
A Kit of Blacksmith's Tools,
p lllI.KUMRT. ALSO.
THE UNEXPIRED LE1SE OF i WOODEN BUILDING
A Complete Set r "Inps nml Dlo-.
tV Tarn 4 rtrc Taj, from u tS loeh odoso!
ta vvwiA Ot
WKST CII.VYTIR.
ti St t Kl stirt i tiiJe.
n.a.aM.iMiiw,iMiML
at ,fcWi,iiii iiiM.ama,
avMiu.mvxu4aba.:uWi.
MauL
V a.s,tmfcu.
K.Wlwifc.ttaUfc
Kauat.
VIOIISJILJL
vtmituxt.
Wt "ii ii mti iii wniiiii
j-rcrtasr.
a-g.s.ujM.Ti i ii.
artcsEs. !,
-3&v Xm. E 5!. 31,
t iMii. rijiiis 2c.att
H rut aias. rt at..
ry. a. -w Yiinv.,, at
aiTr.r.wwt. at.
AT. S
" l 1IMII 't'i"C1'"t "' "l" tUtHf! Ii i
" tiCC E,tN. j
31 If. 3S Im u
Dissolution of Partnership.
rtm: t.i iurM:i5snit iirriit:itTo ex-
c a xvlku.o-.
The iJaftihitiVr rfthe xtuwas istrkts to
the cikitwaoK rf sraj-o. sitvrxitv aai
lv w wetjs-, . - " t ' liMnmt.tkttalfrwlwiaiimmtMlrnn
lit .Im.il. verr ananaeMlv, bat the rert Foaiiy ear ks awre&s.ia ae vactany t wtut ptreaateotary vii!. raijai tewttttvjr --
o
wiA a street which shwaH be cosstrsclcd , wocld liie to be represented by hint,
few Xi street. jast MVite thejsecf the i sack per3a who
Kefers School mmds. aed raMuacr asacta I wceU have a rrobable chasce: and under i at Arra-tnt.
yurittei wifl: liliha street. Tttre are ea LS-) this scvsiravikMi: warly all cf thera. whose ) Co-Partnership NotiCD.
.Itwsitksa aad Knia$Ukw were comratible ' TX Cttx.SKCrtov WITH T1IE AlloTK AX-
mi all i last HMit MKsally Bear Xs kw e&i. ta the vacaartr rf t wtut ureaateotarv dutter. curat l wtllttis: t2ut tVy Iixt fjra-t er"rbijs i tht
i i, AkM hr w fevaraHv iucessed rts4eM te Aarcocaa Xtacsrer.asi to ccer therwlves la the elector. Those tkcMMiial tk arm uautf wm
- . - a t a ivwjt .varsaau wascs eesv noetre
jreawc xacutty iroess t tawv ta eesare csadtcatef. or wfco twftevea taat oe whom I
voters wt till tut hte either rfthe local i b,uM. tna. tr.
i;Ki---, .ttrtii, isr:.
J. T. CUATTKR.
FOR SAN FRANCISCO.
The A 1 American nrhentliie
iS'Disoovory,'
Ntlt;fHI'.KI. Jti.ter.
Will have QnicV Dispatch for atove Port.
Vr sht or lwMt. Iplr
Kl II. tl tl'KKKU tVV. .ttmt.
Srfiir.Jii: ftivtrr ttr-rtii; hi,1
. lUn.U. 1' PnK, la ! Iar.1. w .'.m
CURTIS, of Wlla. tMkn. ilmno, hli7l.IT "1
Mr. J.Uc Jo,U, OrJfrof aVf p.u,k,7J..H
On fMultfiff la twntimi of J. Y w i
XV.UhM, tMba. altectac that j
twin. fj littrtut at MlaMa.WrtilEri
tin Jor f Hi;, A. tt. IRt, aari la( Itau
For Portland, Oregon.
THE rAsr S.tIUXtl nVKKKXTISK
Jane A. F.Ukinburg,
Itvnn.lhT. Jliee.
Will have Qnick Dispatch for nhove port,
lr frrtttn nt ! rNT w
l C.tsrt.K COOKK. Atl.
or
STUinSEKlUM
Ctt XMM ajT,"l
IvlwMt ft tit kTnfitifcft UuiMMtT 1W t&o n.-,ZT J
WAltCHAXT, I l t l MAVrilK,
MT .I.MtmAsyapin K
May tl. MtKKiAj-, 5lt" 1,u
Jai j, rtW.r, apm Xj.wtUl:rrmmlmmT
Jttt . MonJv. S P a miU of 1UH
Jmx- 11. MiMHUy, 1pm ,lUd
Jan I. MmsT. 5 P W
Juw i MwlAy. l p m n
On Kcvua ity tft Mnmrr uU so m txt s Ilpuk.
for 10 -Am; Mttm. m rr noiicv m Bp trip; Ma&U
Rax- not twAr T ax. Aay rtuuice from, tt atWTe Ul
b sativrtiW.
Rates of Passage will bo
LAiIna, Mlul ,
4fck4,
- Mas tv. .,
Mkiialoaa,
KnTLihAf, . . .
KaKua. ......
KuwaXva
lllJO, M
XftaCVuAt, .... ,
Cimiil of IUwaB. lSocnJ Trip . .
To or from Nri cm KamiI ... .
Omdi of KauaI. lloon4 Trip .
far mUt ...
...
...
... s w
n w
... U w
.. 10 e
... w w
k w
... tt w
r: oo
. . a
... W09
... i w
TV. 11 tlAatAlnh Vmm li (wTV fl
. rUAITCWjrtm 1
Hi
Svi'uoir. oi ur or the ha, J
lwv4fltZi.Wto.Utr ".Mr i 11.
Urn. tolVr Mr Jwaik JtuU. Ui4rcf wn N
foTJail-OtHAaC t iWUnU, tlittcUAITV M4i!i-ljIri
v iiuuvmh Kiirnm iruil W i .
e. M clurftrt Wrotf witfc I
tinlrt mj be tttJ ! t.lt rtm'.ten t4 tW Vfn
lut t hU fenU ta tW pTMkn IberfNi markX
chnt1r him ium iamWi frm a farter
Jtjf MMTh,
IltaOrilrrtLtkatUr U tl 4mt mf . . i
(n the fwtt IHum, UmmIvIu, W4 iU. ri
appalatrilMth tfai an4 pWtt for "t n4irl
miu liwtttU not to mutted, b-I Mjr pfnwtt mL
to who r ntiva u tt mm pmwnj, aws?
orJf r, Iq lb Hiu.lhb iixcv N. r-MinWt
IIkarannltfll&.aJ fttfl&LI haarlr
Hatnl at Uouw."tt.lhb ISUiJar f rM.TCT.
8
coca tO wwarel..nM)abc.iNBaeef ltMjML
J. T. CH.tVTKIt.
Samawat samts, o-o.iti-ns a saost aatii. ; eatlt cithe cxmatrv froca
ceatvMw rfthe fcwxc part rf Ae city, the select the recaftest rf their otherwise wasted
eoencasithe TS"iiiu.e awaataies, iaa i aj- ! vctc. Aaasjeaabay thss cicca would coa- ; CHRISTIAN CERTZ,
way &ane hy cvxsl Xawaaas Valley taia the eKte rf tte tsatiaa." e AT-t t 'frT.i't TVT A TTTTif
Hwsr. t,w nese 11 iKaers acceaws n aers tsesents ct tats ptaaiaus: cossaetu u to bix;s t axmii'me to Till:
rf eaianrr s-cih - imii't
isrf, Vat V jitwa: theat sMMtMa? u
fcK."s,iiiilhaa.htfcrt"siaMhag
wliibk W- aont; Aric until as yhx-iioi
kiaSa-Hr, aai a faith $r thefMcre. It
i ii KM rare thl! tW? fvvr Hixriiia: hxvt-
ar te-tec the ba W has aacstrs V:
hateay famed a fty ai ennraaT li shaaW
rovvwawtar aMasKiov&W bees tfti fwet a Bssless. Tfce hr.-ni sJiis.f
jiar at aee tt iw isiu which, imC Wr vra wecf rreax wkk waist
a M tt date aMt tlMAx rftt. i4 -ras. aM iiversiSei with rrves rf
awsaaai ihim srfsh-aMory. sac beiMifei
witt &raae viefs ts ptaats. xty sew
Sasstarawti as if hy the haiii rf IVswEiie
saaK,icheiiaAiitwfctri.rt.
a hint, a st iw erreJ with a saarr car
pit rf se Ancwciae -rass. Se es Ms
taca-fsaaeies aaai fesMab. wnieh wre ce
sarseMii hwtr Mtdha as. ittn wmicfc
iftaaiwiihctirfcwtaee. eaara, faaies. linj. '
2 4 . 1 v .1. . . t sxvodv OCCWKtaSioE. TttS surt iif lbnTT K tajtv ktkt tv UVu. w ert t. nrivil &int '
. I"""c,',w " , , . , ' , . -. r WOl'MITAKKTIIll oi'MBTrsmr.r
imi mm- Hiih 1 11. ;niu Te iHtewiac tara- wiit:w "y asc kwuiik t t&es. wocm uveanne avauaue tmeiiect-' 1 tiuiicc ta tnitT sc ts Kri tvtro
pfnauiainw m Itself: "TheOaaa.
aasj f slneeV: wah fce ht"atx at
akyrd hy the favcte rf this tfsirkt. iKtUb) a
airVea ewatrast to lKiicsaw$s uit afnthy
at otstrirts vlxtv aw arrioaltttral
eaawyre are wv-cei ad aicram; atWactiMss mi t)l foal ay ether every caadid Bmal. By its iacvK-tvjntioa in H ta'rfwVvjTtTit
' ' ' , 1 .AT I T BMllteK Pa- .vw. iVkl iWDlw, TU t,,T ( .)T- . TT KS- Ht tlt. lt )"e tO tTht4' TT
. - - f ;.aattaubtritcretabaiaeata becaxnet oa by
tt.rf$aatttwtaaiihatex waOatve cvoi trvxat a-t ;raaaaar o 5xx wkit 1; ris recti taxrxvtlc s:ed we hive usaiaiaeiuD rmsbr.
the yeeyex 1 tmrfthe Eawawaa race, wa street. f t the raoa rmai, aarf the road saw a sssoiel psversaaest. Oar ttanjtcvi space , rredtvj t pcij vKj. a:txa ii rJ no-ntj
at. awa&tnns atty Knie a fcc ec Kve actnafivutsai e ah-wcstera share ;areveBts aav father reeaarfc at ttreseBtca this tatrwr- ta (
Sac" Xewc were trace weeds speiec. I: rfFaajhtwwl. safcAt. wife a saaalt eetlay, sVct, bet focaay who wosld Ifte ta inves- 1 NORTHWESTERN '
aV reiiaf rf dre HawaiiS! rare oat K- aai the cjattstrcetMa rf a hride over ;he Csjatek, w rerosaabd the perssal ef " Mr. I !
saw. aa waie t aows. it will awtbe Paa Wwfc. V trass$Kicd im a ttrr Harems treaSsi ea the electiea rf Kepccseata- Mutual Life Insurance Company, ,
aacaafh aV asstanECaaai rf awsyitil. c lie easist drive. TVe larje Woci bcosled by ttw," asi Xr. Kane's Se&txa-htU. siatpli- 1 MILWAVKO. immnmx. j
Baan. 5ct. Scaerf aad Sesaab. streets, Sed aai ctaawd." by Keary Fawwt. ! A s aa t ao , iv,ooo,oooj
swrt te safMtviart! ay ree r saece
Xo frettlt far lnatKC. Money. -n
Ticket tt the ortlre xtilj
XatrtaKnibca!&3rc4latik(ittatilpMtu. Not
reswte r,r antuarEM Qacpcv or attj ltlai or lwr
clt unless ppcetpwsl for.
Freight Moax Dae oa Desaad.
ea Aa effort wUI be male to bare In steaater resell
Koaatvla on the avvalat of the me Jartie leavraMul
SAMCKt a. WILDER. SgtnU
CXaea wttaWTMer A Co.. comtrof Ftirt A tloeta Mtfttl
cross
stewtiwaiaivaatare. ai the saae reaari ( Kcstalar Crrcpoaaeace Iron .nn ' T,t5taVw2?rVI- ,:k'":ai;'CE
a- ranctMXK
. . I ClUKTERSD IX 1SSI.
.it 1 sexot. jt&na CI.
afaiK.T. thajaaaebfcAbwe N'mtt
aad rr: stress. A street tiwasiiasr &sb i
231n.ia.ivi Snoltot.
FOR KQLOA & OTHK PORTS ON KAUAI
THE sCHOO.NEtt
KA3IAILE!
CLCVGY. M A HT r. n
WUl hi rrttlAX t53pAtch for KasaJ, . hVit. VBtl
farOtrr aotJcc, tttf Itrigftt oJ fVvBrr uV t tli
LOWKsT RATES.
HO LUES A CO.. ARnt.
P. S TU vwwl bA Jest btt thorvwithlj- rpUrt
nart-yxxprfrsl. pot la la rrfect onUr. S Z
B0ST0S"ftHD HONOUJLU PACKET LINE!
C. Brewer JL Co. Agents, .ffi
laJUd rTvarU irruetBftU Ca a W gry;
aJftradhWf!Btf Oil, Bca, Wo-al, Ut4.t4
tir VrcVaBx1lMtft Star Bedford. B.aton, Sw Toil mn4
Ji-lT C. SRKWKK 1 CO.
Xt.3aO-X7Xi -t"V.
Srracni. rwruT or the hii,
hp of tVrnlrt rvircvw dopKM m if R, fajr1
of lVtJvrnuUk.1. Kcaplr X llawwia. triMial. k.
km, ttot Um Htm, A. Frtvnrt Jo44, JMlc
pmneCMtt. tmltr rfWf uti
ln M.Mt.r rx.1 fl'fna- fix rsrt(t..i a..1 .
(T54 2. a4 vh.rrr Utmost wttk ,7U , a4
Ut Muna rruvj tap xafarl m4 apfrcT!, im
TaT auj ww ...rwnHiw, IW ttWiH.
a2 mrt&r rrponOiUlty u Math carti-&av.
XtUOnlrM. ttdtl TarnUr tb amy
TT. t ta oVioct A. X flr tJh JsW
herrbr t rtiatrl ih itai and rOar? for
prCtWa Kl BcxBatN mh. thM ptmw Ium
tha anU thr ipiw naj Oww cma-lf ay j
In the KbrIHI. Uajnc'. tap poMa-vi In Um B J
HIW. at at pw,ti ma mini bbm Mwala4 oa tlMaalL;
tlhrt sutcy4tc wMfcs prlknt th Cm tWJ
at UtMtvtote, tub Ski Ait ef A prtt, ir
A. KKANCT JCT-R j
JamVtrfttogaaMlcJ
Attett: Jxo. E. n.a.Kn,
CSetk of lb 5nprmeCVrv ;
SvruEMK oirirr or tiik huh
ICaihJv April Term. A D 1V7 T- ri im
rrVk M. Grtftt rm. AnnW- Rma LM tor i
In Uhe aN t-atMhJ mr, for tltTCarrrT It b J
ttt a alrcrre f drraarc frm tb NmnM Bf ateij
cater4 to favor of th mI Fiv4rklc it. GiftJ
u utv t" in a Bdiuirty vi ww va4 Jt tVarx J
mtat wbw aiwr tae riiKnDon minx mumtima
date cf thi toitt vpon nm4ia wtu tW mrM
r hkL... ..atLaa.a .v .11 - wl
4. taoniK. sauHn lama- rtHUi airiW n UMt faWBrl
Ant tb HSkIUoi n onJrr4 to poN'alh mt KZnuM
of thU onltr la lk lUwsiUn fawfki aal XoetaLJ
occriT rki U irt pobtirauWi tm w vaJ
monith (Tom tb l2c of this anVr, Uutl iiiaiii
rtel may wttbLn tlx motlu abow rs ij a
ik. o!4 not b iiuirabMaatstr,
PaUM IttiI.t!ATf JpriL I SIT.
I heretiT crrttfr that the Jbrrcotor la a tv.
espy of th r!dBa dm la thabT ratRMtw4
n il NPnMCaMai
At lta my laaJ thb Nth dayaf At, jlhJ
1 t CWrkSoFRMM
laijTe. ii frwa Aeao t liULi sews vvt "
trtrwnm,
i R t aatraatkc tf Wser ef IitfmL Xrirr
DISPATCH LINE F0R.SM FRANCISCO! ; SSrf.,I.d
rns3i; Kaj it jiriar rj jeaerat aatafae- t V" " to rtn" f-" FT It. j
15 i.aM , IteaCrf akr Ltaasaosc V-racti a-
at tel iMttaa a
tReanilnsJSai aeaxaterrf ta
at MW SawaJu Uaaali.
agtaaltaa;ltitii.af aaaagfeasiar. t-
aUill.lBBja-BLl taBeaTg
MlU.liilv,waAI aWet.TlalMtg. It
h at atrf aaat at c! .ak. kt kset, toax-
aaaaaBBBt jManeaa XkMMxrT i!
aw bm BMnac
rSf.T . ii sacxtt at CVtxt ct . It.
1 ti cirv i.vt iiivi u tt ti nat itisf. lit
I ii trjilf-1 frc CtrS 5ar rtftcar a r tutt
(' tziC S ttur Una; & atatta, t tl lul !
fH- f-T-tV f-rnnr Tf Tii-r-Mwnit is feased ; iUlteuu utitnaUMt. E- j
Jtr. Ilarr. I'iaa arurTr-a e.
rtfr rrtkiUkrk a;r at tt OCk f
w.atRwixicoL,
X- Arrati fae le Hiwifim Uaa
HtUr L!ac or rackets from G!is;ow
Tac rtxE sew At currcKsair
EUtjtnU. 830 Tan. lteci.ter.
rs.is Tt) uiivc uutt:ow on TiiriPth
Tt USMUIlMilill,'
ecasaara saar at the rectie rf fHc rf- : 7 4 .
; t auisi4 .lifci firm.injr2t 4ttie3KStt
easy jsav,av.awncoiriai pazMHe .jj., . E1J.au,IWiaa, rrfwal ttw. aai J n p j , ,. ,
taesysmmylBWaeaay, iipcfcMiitrfc.c UUQOS. n3luft3r6, UQUOfS. LQala
sik sacreaeasiy aiffe saas k as aiK sa t xistaaa trtvtcte & as cat Jir. ttarta t rnv y AHmTVKRT Ttr T!te
felMdajFnaKtatMt ana aawgraartr , has frvWes i tfanit J iwr sstaojee. gnjUSv
rr -r r atasaar as wat me vist mat a sa$ w ?w
bt mf tt rtir rrarait tf laalii o -
rtil fauAqr'v Ifeiafer. naey. waaa; ne ravs f cattle Jsit- e.
Li Zjwtfctnaamc8 x i : 2 .t . r
BUalAaafttMraKdat trnifM,t. . -
aaat sataewcaK Tnwaary ar . ir rr t ste i vtenfts$ aofieveaic at.
tawfiaaC &at aw tf9E aMrauatwl . a a.
"aaat I aatat ae statx tar wnce law. . -a-K e nan; aaatseac
a? an ma ariau.tWi--wafii.rogia.-saiar 1' Tifimimi . im ni'fi iilfiain ill'
-KLTS-a VaTSia a.a! i-ces aarf
taaaa. rf aar ? iniat" Stoic. .eti i t! ftsstpttaM r that kt aSacbn hy taW- - ,
tai tiL-
Sayse rfet'th jsr
siKirya Vt ta? aaaiAnry waits is rearesee
ted. aat cigs.'m ;nrlr At iaaiaBeacil insarf
a gjanreg'rrtine pvcaBieat is TMsated. as!
tfetlarriK' part rf&e f"jefe are fOTvIrf
tar iaee
1.U ixtiraol Gtcatct ta Vaiiua. uult
xz tl. at 1 "4c.
aa ftthfie
Tie aBcrate 7 . " . . '
BtsteKttbaeaieaffei; w l s, li5.
ii taoiiKi.-t rfHetarfehc re were aict , xsj Sajr, cuiVM trm tfCiSfmH ttt alt
IM vtaiers wfc avxBrti tfcwsitTes rf li ; iiiu,ttiratji JtcJliMi. Kr. D. D.
arivaV;K rf ssaarar?. -ae& rf wfeca was s- Ctb .a tltit si. .a t. nrar afCaS
taded w cast iter vteces Sac as astsy tfiSereas itciix ui Ti- smu, tix If r. scuftri
TTtiiliil ' Tr awfltnSiit t E.jiiu Sjofit a titi ttKaar ut vtax
a 5&- Sr wm. Rcetrd 4e Uraes: ; " " f-a. Mr.
Kvaiai, ebcs ai r repreoKx- t ixlu: Ux.S.
tivtss. reeecreti it she arrrsrae 25r2 Taces. ir . . . . iuut..
aWafnaju9ttieajsrtrfurJiawaaatrat 1 . . -.- . . - "fen . niis casaaaiacT c 140 yezsates ac 0,5 Jtr. Cturlcs'a .a uwet u at-bit iSJW.-
tarEfiracan T wafea vB t. dm la a rarer avtrtb.
aiaa. i wta t tC ta tic n A;Sr Cxr tafp
.SI f ifc"t ta ta fertt afiw Jatjr r Atrat Klt,
aat ta - ina4ate" u iset4 a. & reajr t krar Gta
Jla f cor V.i 3jat vrr air h-u : Fm aaa aa Jaa&rr. lit4, atrirat tua at ta saaat
S4ia v;cx aaaaivs.
riaMMa; aaatat aifc terfSg-sagait
aaat. iiwtttasrulicwtii(
AX ea:i ilmr jmi wwakt rerMe
a..BB tnajt, a( I la.tJORr eJ!rt.4ji
rt- 1 33Nrr c veiii k-j ii.XE i.i. 1 1 ( ; Xr. B .aiiif-rt.ii. E, ti nt
Ae ibtmiiiiii l rf afce hjjr eaaaJe ra whira StoSaiiea ttm? wece IT I tu rut, has t&e USco at iiax. eaaiaLf atarrr SiMJtt- Trua.
ae seaner-i Acaari: Ac 1 ,1 e-aa c Brffflr&c tiat tjri4 tru wtct' W s f atu-jrul aftit iatatiri riu
Aat, ileWA. Sky faavaie &ir awjiiEt wati
a tW esfteatse rfavry
wire refcessattitive was ace elecsed
wfct ?rfB&aiai I ri asiwoty, hot. as was d ease is Saslix-
ka. ay i ss&X zrmnrij-. ittatwyrl aec? ire
' aaaacxa
JhWta ir
at aay astmci - euoi. 3utt. tat -
kar rf eS va.ljr Cn.ifVL
3a aaac aos( lia v wteis
BtiaEi k a4arsI: Qeea ytrwra. Sa
. Chtavs. 5a. X-v !aats. 3Cs iiiXa.
Tmuiiiat. Mn. 5ntt, Vi-s. Betan, 5to.
tagt. mm: asra. XSiK. naiBat.xa; Ssii Wtei rflirfk S3w
'lateaaarwXSSoaVIwttte " w - ay a ,cay
ataafiai, 11 1 rtn ;rrjnji1 ituiimwuiiii 1 a lajwilK af t fat H ! sir art- . stalTiir,a vwl; Ksir itiuiii: siS-
taw aetata ifctrnf V - rmrtrf tf- rmi taatMataiK, msxiscBretaj , oeac success at EStt u; ei3aa t2
rqaMaaiHS taii-wt near win ajrf mrav arrt. 3 -.aGi. w t !we ft- featr. Wt w&a .W.-.t 1 -
lae wst OBfiKtaac aar: rf she rwtict is kast jei Tes Sa at witfe s3i-rf
tjtai.ii aiwtt avre aatMrii. a. iaa tw-yv3 V- i?a. MnMjrpvTA.r mmkJ
CarMIlMtaCMtw. . - 7 . - f t ... ' . "
. aaaryaatv,aaay Wiifiiiftiica- cuara ataniknactaettw
aMa Mc ajc -rrrrTrlrx- vt waii rw J "B!B rffl"f rfsbe Sijciaa, caTscc- tSie Isrislii!ve. AsiMsdHy uisr xs a -oiafc,
miaj nil n 1 1 ii "1 r. 11 11 i IT 1 1 mi., liasaae &aat rf a. lii.jciur ejbs. Tin isfrasenis i nisiiary nftiie aisul Ticecj rf
1wiim, at 3E- &&triae sjewnriiwtff' wat iat irisj.ani ir rjaafry.
ar te atsat S CafCSuU ja Jaja rf tencr & aneati rf Eawi -Let svsaaa -triSci r3acf itnsSia.siiirf
aaftw. aat DtrrS tewrt'uai s.-.je. .taf 1 ..--.. rf... .- .,.- .
FaaaaaraaaBtwal i3"" liitsrai sec. a.aciei ay aiqpr jtarajtrirt aeyat cmizsrs. esjtaaialiy
;w Esacasti tar Jf4if esraRtes.! Js- ,c tarii2H. iu. csxuuatatr a kx; i rajray c uecj, u 1 ctittos wtmjj
ta.li T-aiifa I rf tSit tgit rf Ti,TiirufM.t ITil. man aha .wriama dasa. rfftnigfe -vau.-s.a -wA ttagf fer gTTmrti zr- n&cx. Thii&-
wbsbi afaattsir a si T.qp'. Scias Si jiassos. less i;.t- fi.-TrB-f iii j rii;s usiube n2cS5d jiirasc cc" S2 tsta-TEXiirr 5s msc
: MatriarT T Saw. xarai. TOgWarr 5t yfe ae EawTrr rrrr PntsSfv ii f,,,. mcrrrfii musaBal sssc-
Ttxn. SaCw C. aasia.
OMi. XACFAKLASE Oa, ArKta.
N K T- t mu at t Bte &a tKaa. ar Xtri.
e.6ra tarfwUa A Ca, Yatesoa EvK&uv t Wtt
4t ami. tat 3aa
Corinsa! Cormsral Corinsal
it&laZhMP-th.
acit f ti outcntc. TL Wii-raLJ f.c iutjicw.
21 tl- Ciraatir R&iaiJiaW fiat coat. o tlct
r iik it v-Y a Zcxct f tftsc ix ti &aaa&Lf.
Sfianr uai. 4rtc t ti.siie 4M Wic-i
S-u 5rttx a.t-iitiaiatar'jr xrrt joi LcfUr pnEaiZ
Tir trjjj jart.aJiKt laauioatw !U- aoli jntrj vtaX
saint 3lt. SaJi5rr ax lif LtmoJj irsc KtnZ li&
iwaaj tuiT aii"V l3fv Km -tneit tc. Wu
sA&iiaj tiaj S "Stx tlxi ijat linj ti-tar &fzx.
JL mini i-u Snlta aal jazaitt nr dLrrrlrw. 5i
-U aitUX. U 4t JTTahi tglgfCXi.lJ! OlSLUxtCftia 32tfit-
Cixnattf cx Su, Fnaitucu. aa niiautr Itt-rc
nil AiTiTXSzR Hlw tin- &x: u jaiSiif j i. f
-TOttiijr citr iiitxa. 2E '-aXjxiilj- &tN4ir c
MKit ttlA lt Snot. xu &t ORnmSfifiiaE ke3 crrni ctr JiiCi.-Tiyg rapiicac OiluA! ITaiSair iocaxi tiir f i. a ttrritit
- aflCt53cfflit3jIia.wiaraciy irate" aa Cauir.
sme: rf saoue jn Sic rsfcuiidie 5se feraaSirE, -triSs aaiidtr 21 i3rs-efa a!".. Br. Iir rWa. tt-e a
Ssa&i5c. JtfeZ Si-S5 UBataaSci ar-p- asSasiis as ft3y fESCsi3c Sy ta ji?!stsC aa.sbE2y rf recrriaiSCiSrei sr. t!tis Eepslitiri, isSc T iu,liffl TST w4 ay SHJM af Stiit
??l2!?".,ffl'r?:!4iiIi'T SwranffitB. aa w fedt jaSe St lasstss aBairao35f alssw55& ars-aicsaa'sisiafi- toctj mKiotf. JtWiCrrai Uffrf
suatlu t&axiin HE i amnxmZii&Z$tax: """ ofEEyawrnf agKix tua ymra aitw eeccas ax x pcscaSir csscil areaariCciiij'
asxBjiaf cm aiteomu Zx laTC XtMiu nod- TOtX t Kadiaiinnir x jSaTsisL 7i7::Ti:rn1"aTi;rr
waxiKMiiatc c arcf skct uj icim rist
PARE FLDWS, PARIS PLBWS
CASTLE COOKE!
Sole -A.g'eiit.
GeaDine American Plows !
"K3E rE jrraaUEifcX taixrraia, airc tuarrr--
Ti i ie lire lal rtt ItStggs f A- aiTrrrnW,riT
- Aak rr-""rtTTat ? -rrTt? T-Vir an ttTtrrW. JV-tt. -.
Tti I, TTt.iT,, taaiKc Ijt cinrtTTTaaTtf amrf 'n- rscucs a. CZi c-wajn&3 C Zl di-
feijtfrSJ-rsiBJta aaJFwaw a. yri
CHrttrriiwritai c
rPTtr'.f T--rW-rtC? riJLaittr C"taai Cwstit, a atnsft. lre iX urn aE. rat
TlClllBaillattti S-a iKWli i SmlO: T fflTTCi, W
saf - I aaat -tw ac iwiKgix- ynt 3i ta ul at?
-aatna. aatfeghawflaa Mwn. 33 fixaCj- juav
5nux TrT-Tcatnt Ifcui iojaa Bx s3 Srr 3 ajc Tnnij
TOffTT "KT Jalial'TiI fta .af aT"5aJci. ttQC3 uC &iw istt
a r-rr3i titTjCeta 5"-'ii'a f0SCi.er; tr:-nrtri,Tmr af -crtoaa.
cni!Z. 9 Cii 'sdhs "vxt x "iiTLi"f sc rxa33- cr itejj.a. .
-xUizsaxIkcxZ act
fil
PaJa&e lnjumrtKau.
ii 535ac aaywiare ir oe larfra. Tsccs
! cr-aaJjAaLj ErHH &etacj-arii3Bt3Zsaie
IfiisncjIeQscsaaEj; Se-wiuiS iSviSs SalaSlsc
,Si.2waci4ai3i. AAxSStTta
ffii T na'l a I ait1
sou. mnw -man ;nTO3Bcu-.s. air i . Em . . . -ic -
v- T. , jia. aa ..- w w f Sirfflaa cair aiur wieilAiSia"-Taffl I ctaiict J!iiMBex:aiEii. sat as pR-ra otoi ji-w a is an-TiTniTn
Sa Jrai V) yiait at sa. rac ttenasits T? Asetit. ISm - w - - l71n " .juimhwi..'
aM Wasmi icisaia uinanastx. -arsa; x Scsataa rf" ssai asnaassn: triii :2 ' ScaaStaSyxxy acurjtsanitt. jcruofc .C rSfii anaia Xicuu .3 pe i k
- . - .,., ,. .,-... .-r-i -l-TErr.Ti.-Ti?;?:-.. N5-.r, a.-- 5a ra5r eposj ar siay 13 t!ar
isnit iftttrrNr.irte a jtrttaa. m ginTfmnTnr.Tgr. ftiit. ,nrii.T.i.T,.i.i; J 1 - " ..-... 1;Arfi1!rwE1j1a
5naa.ttwusticx. gTtrtaSLa3rajcaBt
$filL &y 1 1'" atuntlt m."tr7 amrjaaiptSTa ar
jrEatocsi; Oil.
Scania.
vr tCD KA-rcms,
XO stI paa,
Tmaattlja.
Ptrlt Aim.
XMtf Cmx XaJta. J
Xjaaa ESAeavimc.
KtsEintt.
Bireca.
XalalU Pai.I.
e. Jt.
C Brewer A. Cn. Af nntt.
ViiS MjraJ!w nlT4 Storatr Kt.t ..jCC
nm.icua Hmcn.iMMiupBMiit ay tail uaa.
3-lT UtlHtntKittt.
Wanted !
A
TOrXO MAX Tit TAKE fit IRCH OV A
tnaatir stora. aad to treo t&c trKa ar aau aior.
Fvr laformatioc vptT to
Utt aRKEJf.MArTAnL.tSE A OJ.
Notice to Trespassers.
All rnusoss ibc litiitrnr irmxr.ii
Kot ta Ttrlnaf vna arar. tanM. cr rartj. a inr
r( tt Iaa4ta LeatAip KV FlutUttw r ta aajtr
asCWj. at Kalwa. A1JIX.
AUNUX.
Haatilt, AprB at, tSTT. Ill
The Fine New British Iron Ship
' uatt'P t KaaptoU ttvtatmaaa. aa4 SaaaaJ
1 OrJrrto tUatilKtl apUcaO. aCrurCailTJ
v- S : .fsalf rc.tat. 1
0. rMAaic aaj ItUof ta ttltla af Varr raaawl
. CHanuaBDttacpvraoaaMtrartTf latraaatr
. ttaalta,. . aad ataala ,v . ulMr. arta lj
of tAl af ernala ml ratal btlotttta ib aa n.1
atrd aar Fort urt ami WJdttlac la tnaMtl
; Loaijwio. aM xturcrorta crrtala fcirJ rrrj
i rral earau aboaM b Mai I
' It ta trrrar OrdrJ. t&at Ik aat at kiaat.1
aim iaa u rmai uikmM la iaaaalabavd
! biin IM. Ccort u Ttwwaj u ttath da ( jl
I H77. at 1 o-rlot A il.. at ta Own Kaaall
! Ooart. ta HMotal IW. 4 tarr ta b. m
aa rdr attoaU a.1 1 f raaua fur ta ml ratl
Aa4 It branaroraVfd.taal a r f tu nl
mat tarn craaiva awtahatiaj
T at aartac. in 11. KBcla. aaut Irt-iili n ta
lit. i paaaabi la aat. llwJala.
Iaul Itonctulo, 1L L. April Ilia, is??
A FBASCt JT0
Jaattc at tfc btrrmtarafl
AUnt: )xtv E. H.ax.ia. Urt
C A IT HX ESS, - . Hosier,
SJII frwm LJ i prpoal ttee. 53 ml ; Due bere
Early la Sir,
Ccaprita a FxuL Attortmal cf
Ccfd PccLchd Ksis acd Hiciiise Bolts
Sjx -flthx cn 3tacjrtr. Ti Cnnnrxsg cf
cS CB? l&uar of SxicrnMcx rrjnrc ciis x etc itae
?-TMfif-i'-" Ejia. attiaF tj- tjitrt wwn ax 2il
Zn.uT.uxaz. Tin riij t a.iJ ITU rzece hr
X3C 5y jaarfno -euAxV Vr Sm ta. da ctit-;
Tt St mntOW -tt tnn.n gtgiT"j-J -i5iT mtf
to xu&a 4 ti ciamrir t&iU2amC rtvCiexr uE Si a
U SaaaRflt. Jaav tUtUIEJ iTlHll aV gWi. ,n lU li.UlrT aw tt
lit aV-UISV- .
PHILADELPHIA
BOOT AMD SHOE STORE !
Corner Fcrt A. merchant Sts.
UNDERSICEND
"rrv? iriii t:un
j maiiaw I i ti w ia T.Tiawa aiamtpaaaaa Ett.
caar. ausanaaur. oatma
Jjtrwa liacioa Eraay .nr. anattir39F
7-ir ltnii Tfl rrr" T ",r
0isib?2iSri5raHnasirrrx escssaunirT' " nttTn't"Ti.
xtaanncna .r f.frrT trr5rECirx,aai XaafrryTr mw tirKfiaryar anx, aai xm vtacasz
. ic snx. -fT-rrr Ojaita?a. atta rtirr ac-jj-.j.
.Si
Xicf iraaSTy x'C xcr Saa, fie csa etTicsa i jailiww.
IXICTQ. &e i1'' "'' t,i.trT,,Ti?TitmfV
3ar 5c C3j5sESiEr Knifci2i! x muciiiiiai: 1 T3r cxai dtiint.iTTT; etas atf a anazi&-
.---a.'MSt;.-sas irnr-.r. tfe i Snsm awrf.TrifUa rf TTsii -.-rrrM-r "1 yr BDOirf .J"1 .
TtiTTTAX.
Per 33. C
Ta tEST CTEfxtTE tUSaTEaT Bf
Lafe, Misses' and Children's
Boots dtb Slaoes
TwafjfaapuiAhflf
ISA BICHARDSOH.
GOO.DS!
COTTONS,
W00.ENS,
LINENS,
SADDLERY,
also
B!a Mettled Soip,
"Wire Bofe.
PtiiLs axi Oil.
Fire City,
03s3a SLstm,
Bi' Ale.
EooJ Wciie i Co'i Ale,
Pi? Brasd PcrUr,
BrasJr. Sirrr,
Bd BtrCtirH,
XifcJtac CaUstt Cfcaarparie,
AksUl.
TlKtoe i Hia'a ParU WrSjA,
JftOjae-j dirStrt.
Vttiicz'i CtclrJiztU,
Ts Ptiso-FertM.
FlsccO-aCls-Ja,
Bar lroa,
CtmalsJ Irio,
Ftd Wire.
Beiiuxdi,
Eu laS, Bfce, '
Bttt Scatk Wa3, Ceal,
UttTfoA Siit,
it. it, it it, it, it
THEO. E DAYIS,
Si pni-ni: (oibt or tiiu iiawuI
Xlaal9Li a frofcair. la tb uitvr f ift tjavl
irnaiBaiasaiaaCaaifoaBta, drrvaatd, teuai, at
Wrs, Ufer 31 f- JUv JaOd. 1
Cn r fi4Ur and ftbc tte pt.t)ui T Alfrr & Xc
aw wiirfKaJa u, MMUt, itimiabiJOT f ta Ztn
crtvia m cS4 Alat-uu tiaunaa'a WrUafttr
bita lbj it frtk taal tWy Ikav imM
Kraftal imuMUWl fcrlXja.ttT lb Tt.CMtlTa bii'
saU Katairs m avrvcat c-f tsdl A2aaa r.isjpa,
m tMun rnvfura Hr 13 Mjbc Ttt
aTaaas 1TC C'hinaiml-
raajao, II7U KtMi
KocicaxjL&al'tt IZXft &altalaa.
Ia -irt-M hr..,
-lU-M lia
KtsuUMii . . . 115 Uoaixl
Aftl ai UAt Oiefr acvosiiu uaj ta uoM wl
pnrrcd. al ilLat a flax. ror attvr trmc tf Crrtl
tf ta property riavtiuAC ta air auuH ta-r
tavtreto atltL axtd tfUcLarciac tha fna usi
rwpoafaanf aa soca dmxaKtraura. i
1ST7. ai 1 ft'ekark A- M WtW 1U1miWt4
bera. ta U l.art Htvw. at HanaNra, a4 tai
Urtkr rieu4 tli ttss aal pUc forte r
rcntiM aad r cxattmisff tt acnuau ( af fcf
vair.aaa im imm iaurtt-4 aaar ttw ava
arrax and aLow raat. ff aajr lUr Uv kr
- fnnim. aa tear tmer tTUoa
vUinnttiiriliailiu4BroMrtr 1
Ad tt-t tlU. fcCAVr. ia u. iUaa aad 1
tvrvtiLfr. prtati-d ad jtih& ta Hclit; ftrJ
KxemtTc wka yrcrwu ia il tlx. OcnfaafrW
LU4 at Uobtalala, II. L tlvte day af ijrS t
a r&Acu Ti3 n
Janlr tvf U fctam
Attnt; Jh. E. Biuaio Uera. -S
Notice ! j
nrnl5,; at a us cm c moii mt!
a lJ, Mr. w.u.racas)actaaai
rr if Attanr ill prak tvSx-1. mtt
tmak tauolat ,ajBtt t uat aaa aa aaaBaa
at aartsc taaj t lb. tmii S
Notice.
vr"rn e is iicki:iiv i.itt.THiiH
Xt AS3ATAHS lua a. rrtaar naaail
IMar at Waftaas. IUa4 of Af aat aad aaaavaaaaa
era rt asr ag . ar aer.aat Mr t a,u 1
Arrat a atzBi to cay t.waiiait tLat plrfa, Mtl
att 1 wvicau fwa ieJ ImI mtT
all la natal
fl-IIBClTr COCHT.TlIIBOJCOirXU4
rtati. la tf.fcr itii tt uiifal la t
ICaatbd AlataUtriur .UA ta U aaai'
E.lat if Jaan Ararr Mxaua ku arfaaaataraa 1
.3.4cnd.aailaaMwtaatallaaMJ tol
acrtsy- aaitaxa ta sal tatss4ari aa;wt
rlaaaa.tiar afenrMtr awrriac arata
i tTareia ma. atx ffiataa lra ta ai a
JOHN atOrf&E Kata. Saat I
JaaaArrrr azuau a
Guardians' Sale of Eeal B-j
TCK-HCA.tT TO A UCUHCTO HiJ
A Zatbta. aala fcr tat HataoW A rtaw;
Itrat Aauo.1 Jiasr if it traatut aa
atrataGaaraaaf'AiiM(ltrtT ta.1
lar &2ocr Wlra avl claaiaM. a Ataa'
ttaatataIta7taararArrS. lr
at tO.Br t.,v-f. ta g aaat uto J
taa. Oa Iisuir4ay. lb. Izttt J"7 t ,
attaaUatxaf 12. AC at (aatarrc aitaw
viiac. laatrict af laa, laaa. it Ha.aa. aa r !
aa4 Uuxat U ta ia( lrAviaa Itmmf, tm''
aaita if tl Cmavaat aaa,la ta
S, "aiiic f Ataa. Ialaa4 T Urtal,!!.!
.fci ta .belt. Uf litt aa4 ad Lwa(aiff
at!Hutfw i -jaisff'a
aaavMat u twi ptlai tt 3. TU r- 1
fi. C JT1
Ctai-flaraifAicataatrCartiaitaa
CcsiJatx XfCiU, let MJtl
Administrator's NotfcH
riiic cxnEtMKiscB triix,
Vll 1 .t U.-.. -I ..-.-.- .
atarM.ltiaa'eiurXA.X. laa raiarf?I3
Itttat iUlaW U tu toft
fcta, Ltat trrtSic lMaa.Tna2a. ln" ' 3
eau BatiUcK. Utu atX, "I'll
Bararaa, J Haad iru. iuAfy Ac
trafUi-,artU.t Ariaat. fcaAaraiBitalaaa
hi s ar L. -xiuxij. i
Real Estate for Safe Drls2Sf
KETCSAI. TKKT X,!aUa5
FAMILY RESIDED
ULBiE A l
LxaUd fa tliftmt yxrU tflX &m
-.. . .a
aTH GirUtt. fm-aota. all T
era HiAoiTAJHirx'At j

xml | txt