OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 12, 1881, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1881-01-12/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

9: cMsnf?-
A tie ywr mmvc- Caeaaadra art e-
(tared tax a-araataj aa4. n-t entered nl w tie
Vnfic Aent of tae Kwi ef EdL. Bad u; r
aa. i tAli aareerea a Back faaoeiun i en. tkeir
iralmHbm gilull JceWet taeaVaarief
3eaJan. Be gnxnM eajer Sioin Nttth
MIk!t lir OA5TXX.
TMhttlwl at
TVrarda tftt ta. rvta.-eJt r
dittea. the aata.-a rjj cerer Vera Bct3cwlicrl
fcyttfcerarvwernaAw niite at tie nsercj of
wtj ratM-wt that TtWlt&lIitis Tal
had twa frond several eeara tv vaect Ia
Flaw had raSeteJ lie fc-uNv nsal. aaj lie tireat
c talis; tie mrs. bii isstallwl li Catboia.
UnK&e. The Kjag txwSnl ala&en. aad Pr. JvU.
aoiian fecltt
I ia a je-wtx-ttl busk, .aicfe. sia2 aa h-
?aew nrvrt te V-evr r-rer.t of fir cofmlrr
Tae reply a etiwt Trvfa taat rara wvraaa u
ha-re airt.-iel aK-ee a aa acaxtaai raaracter.
Tkia. isrweerr. k tar troea tie tact. Xita tie
exanta-cal atdraatxfea wake, wvcsea sow fcae
tier u a rtV tit belt, cjl ewou Vfaiai I
StaSrabiaS3jlltiisl fcei raBeJ ajvc. left la, atlsiWc aaj trwa tab
rcjCT Taeprts. Ai-iia ti car be Jail taa.i tune tawecd ot a lif iras tvxc-3. tear! aal
arise ef acscscal ajraatajee. a treat ataay I
. .utaea ate trretfojca. yleaaare tolcy cgram.1T.; '
' tut iaVm flvis. Trae encash, bat b kt
I Etta 3tra,atateaear aviiSiWK taaatae-av-j
p--S. rca;-t-irilri CVt-.li.-c. isjh.il a aieo
aivee wraitaas and cviMMa. JLas
cut be a Jw.-J.bcU v cvU so fr a bvcvb!
taii'rt viii !i bnis& w lad is. -"hiiij.
M t butter li tea. Jiai jrt tin Frnl
. . .- . . . .V. W.,LW
sow to i.svcw ko twaut vmmv ; . . , .
ItJ ul ay tJ YakoritaaM lx JUl t4
UwaA.XMttUVttV Stmt.
To m t aa,U t awtK '
aat(v) jV i . C ft a
3U.wwLCciUralA.V. 3rtB rw Stmt
ZnhaJU. itlMt ttvwa faHt tit StHj.
t j tal U!a ruaW; -c. arawl
(Klnt aat 4rWWBvj. AS. aai arcvosaaa
ti cvnSrwlias kjaA. 0il' acvvoat et
tbjtatraao titUaleaa&jafcjRv-vvoitaxi sd
sm is ftaiotf arpnvuSant at obu ta-
Sxvn ootaNj tio vt Jit. Kk&tnb. ilr.Are
aCvcs, 31r. Ksuedaaiilr.ATjtlif bwlb
ti bxit. Tbe rabcrvcK 2Atw seeded a
ika k-v ari rtitw ti. gwr.tanKoV rf s Tfc Jadd wTlh. Goni. ad afwt
3SutSavtU.ocn&ftu aBt;
alp-
i an asSxotd to aar tsai Hit JUorr th
Tftrg S bro tbr Uasds br tb? matr vt ti
Sat TO a tx; rxad tb -wvxkL H gM trod
brrrtSa TscatRvSs3C Ti-Ain.Ciixv
frsbaM; &niar-a InVa lbs&.tbl3tasef
ftaea alhbK Ftaacv asd 1--,
nrBtteraiW&saana. Titf tt? rJt yrAxij
abucs uil mx-iM H vt be accws
rassd bf Hm Sx. V. X Amat asd Ctiral
ad. Tie Surarr tal tis vtK32t; el
asiae cvt tbv dnEribiS- of Csrsa,
aa&a.aai3aUfca.u iiiiv -j StUs tx tibjc
Attfea-nT-aTTTraducbcasdia S-fewr rr.iT- ot
cr wtthBfetfeicrtisiio3 licclrtt crab2M?
ca tba a; ca;. fst as tiai B.ir is suv
xaaT aeCuid, W sarf aitisx fT C U Clj
taaa torai. tsaaoa any asda sa5t srtsrsta
tatnM.
TR?btnvdux.asd iaif Sad cnrewtta- ( ot 1r JlBil ww Hva, itv(injul
cucrwd uwp ce: biva bcs as a Ituvas
es:irxniua&ia cm"!:iTi', aal
thai tw ra a cucstr vhfrf tlbt yrfTtrftae
sarcica' C&caew Maidierwi a a vractsaHe
cimax. vssW act est tukv baa bvc siisn! is
a tirN ktv bewajis r.tasBfCiSj before os.
it a 'nStsat oof tsmXm AMI darrctoattsle
Cnsa fc tSf cvcsidnta.il cf tsa subject lbs
cjiwdL-a is tba gsjwtocad satanri til's of tbe
Cismv Itbai beeatbtf esouebw ssderstasd,
fc.x th llraor at IssetM colj to gin sanraksa-
c-i J rtaini Jht.A"a tact.
IV! atta: 6j CrrwraU. JNJ i aavrtl tn
SSitaa tUeatlXI.ccKtaaaa4rwtStmK
Oat 3tra.rasiV.-aa!? at a Jw JfSalrtM
A x. Xtierti-' iata4a)Jta Umt jt. aad
Notice to the Public
i i MMbwn vt Va!taan Valcb4
Mkr. rv-.IT U- jM-rf w ""'
are cviitM W ptaraaree rn'r,- f
lUMK, Tteasar.r: T aaM
entraet t a awreoteats. Brwppcthre Uac Oa-
"SrLrZ" , i .-r e t the tart
c.Te tlTie sen9t rrarwtaeS3soaac t fywr.
inssera-e ot th ftEthi.-k!f and atzreetarted -atte ! ..... .-.-.. tMMrteaat? ta perftnnaace
V tte trvci ts KtodTottbetv paxes WUS ate- . .f ae He aavl TtCaliwc ear jraee.wWci Is
aeroi cvoii-tajn of ths altwttal asd all-1 t,a-J unnt ear? ear cumjiew
besescestwottpt.Eoodasas. !: TSr nVrv
auUltsaHtr eta-xa teUaaJWteer as ree-
raay seat. aee
uiar aiaae IM aa4 Ktrercawa effetei In t aultel are
xvcoclsai tbisv ertis a tear tsote cbarcers. U rs. J add
cb. ber 1017. ntt Dun. JU. A. t. Jmio. sas
vstaascwasiucalTsittotbetasdof tietr bms;
barre- asd tvacvfu ecssssc to a tsefsl ate.
MTiijt g'.Te tlTie seeedof rraisetotbebasband.
X JT. JaS. Kil ya Wt t . r. JaOJ. lata
tlei0ed. area ul w be altoerU
aadt taVjea Waaelf it J1J.TS4 n. aa4 aU.
Sat tie aa.e way e eaiadatd jaOyr
that a taal erOer aatj t- l et UtrtaUea "Mj
A. IV t-. at uaothk A. X brfctaUe M
at IMbvtv la. t a eari . "
ta aaoae Veeb la arreJstt a t ttaia aa4 j-lace tvt
i'lr -avliU J il .Vc-aUK aad lat aU fr
wo tawreetrd MJ tara aaj . lirre appear "-
raa.ttaaTtaTkae, ae tae jaM be
traatei ail stay prrerat '" aj fc tw ate f alb
test e tae aUl preperVj Aa4 laat lata Ordrr. la tae
uirtteaaepaperprlatdaait paMIad la lUw
lulv fvr larre jkwIx -etrU prele la tae Ua
tarreta appotltrd M .. . . . ,
iMlfdat UeooMla. U. U taU 5a die et Jaaaarr
A. IX J-iSl. XrCVlX .
Jnttcecrtae siyreaic Ceart.
Tntat! A. KL-n.tVpa!T l-lrtt Sapreae CwtrU
3t
NOTES.
K.i.aotia.tbeternt -faeces cjV-" ,"..7,
ssdbetbastsocottSacdjx3Its.Jdir riaj, cmrmtn rrr. at Hica vica canJeraKaee
work. VfberttbetatectitTof acuaatry is iseohred , aaeeseea .
naa aela.aaea 6j tae aiaraj W-au Bterr."
tsetsaetalrttbTCfpcDeaCiof taucearbu tsrtutea
tt-
mnrieteevTrwe a Oa. WaRaaaa Wate fla.T. S.
Barceu. aad IJrvt'ear' trela a tiern aet eoty a
ftiaurr Imareeett affpewaaee. tntt treat eStXraat ealve.
aVftnaMf ux soeet wee ex tae- . . v. -
SxrruKMK ciii'irr ok thk ha.
ailaa IUaJv la prvbale. In tae Katate ot
FtUINK J. O'BKIKS. ot lloaotata. deteaard. tatrtttte.
Before 3tr. Jajtiee JaU-
ta traitor aa4 trior tae petltto ot rraatla M
U,a"riUWata. auSw tali r K KSK J"-KIK
t aatd Heav.ata ilirU tamute at aaU lUae)at oa Ike
Ja. ot Aajaat A. XX. ISJW. aal rnrlaf taat letttn
of AdalaWtratioa lae tv rraada M. tlaub.
UUerlrTeittaatrKinAYtaea.t day pt Jan aire.
A.B.tt,beaBaaerrbUappoUtelti-rbearU aaid
VVt.L.n Nrron- t!ie Sakl JBlUce. Itt the COOTt ItX-a Ct
lata Cwext. at Hosetaha. at wb.Ua time aa4 place aU
lire aare. ay aald tVUuen aoaki aot be rraatrd, ud
taat tola order oepattltaed ta Ik Kafttta Unruax
pjr laree ktw " . ua tae u.uu
aepaper la llaaoiaiu. .
rated UoBOtata. U. UJaaaareSrd. A.D. 11.
A. fKAStlS iCDD,
Attot.- X Kri. Jattc cf tae Saprrtuo Coatt
Uepatr Clett. SM
Vt" x -wv are 00 the sabjecs of pSasiasva
K.lu w.. vrrw,!,? KV. . . .Iw tS. Xtl'ttOR of
V,J-M3tei''be&fe,tsat Coeersswoscaa tesdeatis theevcafij asdaae, prveedbe-tsetr 1 jttsters w tae cocdtti.-a cf tie Laborer. We X: 'lStLS
&rsTzwdbecaaea-tt a a Goeeraseat : pab- eoedact thai taer are capable of beevrrrnf good aoar bow Terr disanxlt it is for a oat who is soeoet r-oimaieoaukia w aU a teea ftje- rewa per.
awoeardeeasaarat stale, a. -aaajerer asd asefat eifcwBS. Ttatbn caabetafcor jttajaastateaTTUMdof debr,w3oadear-; erSST-e? 'oTlw-lZ
itaaaybi. Aa ritK cctaasc rbassed is ftasee. aa objecooa. it aeetns to as. Coder this ayoera ' iacats fasalraadaiaiself eeerjtaoir taat males jjb, wiim ..tea w.arerv
fe, -.., , . j i ,,. , rtml Chiaese n'W who are exaeosree- pteaajat. tor a prospecaire tatare. iraar U 1 .,wt mre. taia ecca t wara tae
s SoeeraaaMS caaased. has TabrMd too. ra. " 8n..rrwtv to are eirenare aev taottcat to tae coatfoct of thoef whoca be vat. budac wOm cat- waea. Ttte Mpertoritr at
T-v---" t"'Jr' r" rr.-pfrte-bjAi.'TS. bare beeorae Eawaoas Liijeus: il a tiborsr, be he Kawxri.va.aroviia. i'vtai r-"h. to a traJ to auw ro.rUr w.
eUtaoasrhatTaraia!. Good peoc!staro-i bat aaCiraina.-a rtrvn hare iarariibiT bi CaSaee or Fdjaesiaa is a bnaaa eoal. be is aot VViZ'ltSi
& -lad Oata- to bei baa ; that , tbe wboare here to-iae asd soa tr.-w; 1sSet SSSSi i ".IZtlJV.
bva9 Saasaett ta Sace. xaoaa tae aanaCers wao owa ft-.c-J i-. coa ww a-. oaew .v a run 01&. piaaxrs are as cvusiuierae v& ; one. tin ones uiv a raai pnee ae aeciue uem. u-
cf that budr eaaae fra the reoflo tbee laew that tosetpecaaaeatiyaaBaarfta-. who aaderscasd
ihcrewu aoteei eienrw seaaateatia faaor of EtaV. aad care less, about oar tvbtanr asd sooial
taereirrav So abe Rwaitt tw eiwaatecS- ' Si; aad. at fact, who-are area that are aaSt to
e rTTTta. ad h-' k bir-. a iv-tex.-! ...t . iaie ia their haads tie eivrriw; cf the riiJ of
that latvi 1 arawra awys coo a? frora the ceo. rataeasaa.
- J sot irara trocasSt ralen. lathe Ejatia The jiea. as ww aadercaad it. for gaaSruc
JaAiuaa'aa the great refctataaeasares sareed troai aatart&araja to thew peope, taat waaoat is
taTeotaK.sot frvratheaaroae. lerl Ervoaaat cerstsaef theersaler aisisa at aot eeci aa! souickbs ' "f"-e. are aaied for. oyaweoa at
ta . . . ... v t? TVere. this cjm aot aroear to Aa erfort bas beea actde to try- aad force two ! eoatcairM e3ed ay ao prettier aawe taa fraoa.-
' iii .iwAaHw r - . beceroceaeoos Latereats to coaleeoe. aad aar oae ' We are antra maate tf lois Is woai tae peoiic waao
Cajrtsreer at." ieerj tr-jeeraawat resects i u. . . . - . oia jij jj. f 'jj pLiater waats 1 reivtj.ero!ec Cu.alatrJJeacaaiHitoenioe
dtrenre taehaStt aad taocjrht of the peopJe . aay iaf that tae jvor CSiaaaata m Oased. there - Liber" aad tery rrovvrlT he Ubsw to R-t it is 1T aT.STj af "li'L.ors ar."
raier. wa -workaatt calereat bae cf actajc, wjojdbe aatach drepet: -er.-c--i-akti ajva the the dujvst tairSiC. or pcraap we hod betwr say Vaaao. aada-Ut are eS-ofial te rt tea -alia,
btaralera. Peori. Hie to aa. -let the Coeera- BUwjt;n TatStat: aargarranad. n.ier-t'amaicf the raoet -r-jtobo- caariiic 'iae Ooreramect iwPr.tepuayhawacrti.iIu tw puffi,. wit
caaaorra. xvorae te ao aaj. xt are wren . desres evaa2uuM. aad that caaaoc. be obtuaed w a .1 aA nmm.
saeattaadaty.theGoeeraaorataasa ruratto taawee were aaoweiL. f save be vocaiderabl oatlay. it i-i certaialj aa- Our Btuwaun .a. aatienr bnaiaees is. atfaiaae rood
oce.
thetr peopte xs tbetr circaatstaaces wiH allow, bat lUs XarrW tae eioeot aOaa teccttrer 04 a rt aad
taere are case wateaaare coiae to oar ears taat 1 aaaer teace. i a wn wuvar a.w.v
atake car blood bod. 1 "-Xtadeadulitraaya:
t aaow taatlae pullflc iu reoerat are tetapea aanec
- . . . . f taiaxa eoaa. Dels aalaaeraat taat taer do Bet taew
, Goeeraaurot aast Part as aaporsers of foreija-; ZrQ TTWiiZl 7,
.v - w- tr t. i T)aDamli tri-fwcti letf" nailBir two SfffiVCtS. tt ha .n.iMt th r iirvr- with tiM fitwrtMi .f ! wirtatL
j war wjcu ..- ' . . . . . . . t r a.u . 1 t . tMnadw. hat -awn bnaraMtoMt in ia!tt Uil rnlins
at IIa.'itk. aw)i?? to t!tt but RfdicM. rv"". . .. . . . irudiliwrr tail br n&aril naiva n etfaalibr m hMvC!l.ra
4fw $&9rfisemtHts,
cbr& ssmsosmc. direct &31I - wraxTx- rraitnl vs4 SZKjy &mi trC thnM X -crr; CMsiiW. Sinw
,q lrrg 1 imii, -lt1J2fcipXT,iA Jwi&-.t t: cvn.-eri "raj tilea Uirerv bwa crcruni Ij-t-
a-f. -aa-f-aja, fT-aaTT. TVf n.'fTf Tnrijt22j TTftsieis ttyrAria vt 1?-VW nru. W ca3-.ia.
thew nfcL Tlfc5 puteecal BaaVcliiisiM fiur vs;- tiuftt ILmilri in. ttosiI sawifrtfcy at RM a fitt!t
aa-aaala -t-fr-f tf ffljC iIlf W.V, tj MT O afe-f OjBty. TpUJUt ttUlf.
Aa. tict. Ha- rrciS?v2 " tie jwpln- Es ttrvtiiii scxil men. tuj ? Ar they ptjpji -vha
a3 xinhip- ftw-jx I Xsv?x tiszst oa tiieir finr piivascmL cisxatr aan:t -iw
Govern irwnt. tm.tiu tiltf ttteiw 110c only of j stwcdv ta b-nc wtrti-,maJi4VQjM w ta-
auu xiaiwiaKCfc can ui; kii.i re vt,-u.,.aui.ia. ui, uua 1 iuwfr rwirkiuruT wiloux uu mica uk 'rcaKij-
W-lU Tta,ra. ff tHa pl.lfcl.Wiw.ff. , Na. Mil 4 lOW aW tfteT? WtH &w, WIiJ1 CMBOt Ihf tDMal
iVaea. ,( Satee iaa rt- trawtilnefT. We M fav trVa Bflha'li-.
taSevst ri2iucs sod &a&ffi f t&ixilL Tilers
Jattk. Vir vbeii tStorr ac krai asd
uce c&u ? VvcM. tab-T net Tvtv u tile IieuJ
bi Avr a. T-rfq7 cenui-r till! xti of eisher
the I'Sm-M-- that 13s -hi nrnlfrahun.
xneardaiii what Tutimc fcjrce "wtH jua be zblt t
fccsjf if-r W bn IcfV tifrrtf- cur
eir; feniai!esr.34aIJS m.iCet DawLiiita fztmx tile
iniCetf tTizr Cfciebe gupirfaaini. hicilv we haT
airuif aieO tniiT IS rr;ipiried prurtiiriar i-
TNe-aw. lunaoKm wKeeeeV f-taa wa-. V- i . atUt WtULtt 3la Jtt f AQtMfc II,. fia ptaj TtjPir
f qc Aaiccca.T W aicD COv. tf Wmlttjmfc Sfasa.
ROB3INS X APPLETON,
an ty GorI Ajrnt9.Xw Tor
Wi2Cba-e fur sniw U
AfvflC fiie tula Sloe-
exa-Fae tii.it tie cutrsct thaXfcr of crim hr.il Liw ia
Sit to ptt-i-atie cif.ciietr but tu detr others from.
esLSUa, xr.d pwissittr tu-hetp the cczoiL&imjwIf tu
bOOb TgiTyw-ffl, gT" TTfaw-iTr tV&Jdl. ZSo CCtf wihttd &CMMe the POnitha3ii,aC Of Alt CW bor-t Itn-r of MHuUlairt
tam.lA 4?UC3GaL2Xl OltllaHllHl tha tll? tr.l- l.tfa. ! W atVutT l-ar . t -
"WW may fairer say thiif of ti-jtsse W per ceciL it
cwBtiiwr he gprcsg cf the seeon! seaciar of the
rjrSIrb Cwria. V ia- rs-jii tha asaa?f
Sk X3SKeLataA3li TWnfcTl,Ti,-i;mJCM,TnfttTTl.y
crcwea 1waca. K imcii tu bri- waawi jm the IeuistJlTo6naSaI taHits we Ifcrnf tx meet the
Sa Tsaeaatco prss wc zqri a a scrm aaii 1 Cbfse-w pitalaox of SJW wdi about 14DU men.
raw .j. M-TTarwf:, Tt- tfiitfcl lays The LiPr ara by m-.- uaia?d onjeg; them-
j crya ggee the io?tas3aT of yr-rrn m-ry s4dTeu asil it'votxiii bo the m&Met tailing m. the
1 1 Mi l .ta tiS. r1 of cirraet-ahe. bet h wr.'ckL iu iruvia them. - i.1 oat open, mmiir
srtkMfhaTdst of 2 t3a aecwiiiiTaf gaEiHieiJ T 0-1 thnrr soSex-ls aa. easy wia-
g?wgtcaJUiKaj rf th 3jii Ea awt tile asa?
via- aa MawrajCT -rf crrit stfrraw iSffocn.
fee 3iwKa2tft befers iSe- ttKfleI lathe 14 '.Bil'" The evil it bai enia as it
i- he zwoasaxtLi tat $SJX"C -be -7' TTbe afiieg.eTCry OtTTiimin oat
fGaswi:toc.&e of en Tin ag'm rrTHrdLhl bjiTg thj of startup rTCZiI
ikeataa S-zce the cay of GecenL aci- . the coa.itry with. 1 few cii ia. a ba-iiut aad sum
tKXa eT-tjM. ghw t0t? gf rjrtrtiEj- irf. yards cf cv'Cwii-. Ethii 'ith. the ritzictij;iiii whiiii
ice a "pwes"' witSatecs t - tib raccs the Uw izaigoTitfr.at This Aa?t grxriaibita all
chav b six bvc w-tT.T- armecs iu ptr4 CrianeTien wbj arw act oaiarallzed citmeriif from.
tYityiraf'-'- raci-5wL m.vjx m Tw"t-CT. aai 5ei2jwzitr the abtm callimj1' t Sectiiiii. 3 of Act
Tvpdttkaz; frg CcnrcieE. ars tre pctuxc . "To aov pwTi?tfr7ic cf i-nfer-jed gwea xzt taia
JSkjr is tzuw whu ccicai: tu be ,tttt? tw Kh2oiax'r ttiis tnde made the dealt of
cv fcsn tfeexc fgyww-g-" ilicras, aad. dat Cm- Sigzur teffihg asd debaiscilery
.LaMa-iJLihaT a Rt 1st aidccctrvilap The suiitejams of the Prsw may be pRciaitzrs.
yMi.r. ...jwcat. Cfc tier h-T. the yavrt- of crrii The craitiirn m?LX7Q beeaaroiiatjuamaybe
etrvw I'-a-gt-M. wb-ipi at yaazi ffiinrcii. strscjiiv a gjiaaaambct aa he XTTatar haa bees. ogme-lTe
Ssmc t"t a-arT.'. --.-rjrit-j oaiicdi'nai.rn- cunrier ail opis to tala tile o cpur-aiaityof rgcunl-r-TfriT
cC"tr''rztJt yT'y-,1TTr'T'?T'rT,? n-if our oviiKLjii. a.id Ercuniiiuj it stndy, Tacmr
ter gc meraL The oessauv tm that poly- mr"? n- grilclLim. cuoid be dtice tu the- Ett
faIt!ausactsf7ir! 'saan. Ffccie tb ar net sow ggwiS-Ttic of the
; -ftnwr giffawn-o-reT. tntfp. Ji-U SoTiUd or crwiti podini of tile popaliiiiL'C. but cf
to maae coop laCsX. .gHatjr-h IW fict th:i Lue
smiis of mocey bud been. taai;iz. aad accooii&s
havd ba ta.h..! Iud, beonzui generally kaSimx.
H is sot imMrible that the tepgciutx to cvorzxz
hZte oifeccw cuv creatamc bard. ujen. ethers m.
COX Etijitt wftot in tL-OaCtafT aJ thtk a.x.impff 'Tf a
formecly R.-s.pcted: ana at worifc in. the fr?n rrirygi
may teled. srusxe turtfibtot the tkmptatanx. is
mort al-a be a rslif to WilfcarhiaZi-If ca fetl thai
be Hi locr gvmg. atuler false cutec. that be
bats a cttai-zce tt da ptbllc gen.ince fic bis wtocic
acs and "wbiie deiif ic ta be th.iakful that hi. is
upHTvd baa ia whica tu- setk drrme forices
aad peace
Taa sdieme of brimss tabtirfinmthe tsliada of
Liyiajia baj cx it jumetiCTt; that in ojnie worth:
tTTVtVr-; about. We r reniember-, before? Lird
imi: oo. thette shems raidfr aa articie cpvir the
sabieut fa the .DaTy Tlyrtpti wlluai ifd act
rrptiii tiTccibly of th gLtrirrrtiijn. of the seme
waafi Icacible ALilay azujcij our ctfJicsfoT p?cnfe ;
bnt thea the writer in the Duiiv Tfamh rroba-
blr iaew- acthiag: cf bia subject. The cjzeedua
WASTED, A SITUATION
tit ay exruiEXCEO cauuu xrwr.
U ana. EiiaaeinaiiX. diwl niennc
Saa aire it
333 tt X
FOR SALE!
20 Tons China Fut Cake,
roit rmrriLixLNU pcsposes.
In Quantities to Suit,
II HACKITTLO CO.
Ttol-ltosiay. Zm.jL3r bT aataral- j!? this: is taen aaTmabers
ri ta Cbrria w- wo aid SxL the ojiratry -srfn, aiW iaav soraetaaat abont the ILiLit 2 A
r 1 Mini. 1 fx. .-- . r V . . TC., a. W.-JZ -.I
mttTT wbx bit3 Hred waix tiftr1, faiua with. hrmT aad I
cr33i wiia ami. Xae maa,re rectara 3000111 ce
acrnacatavd. with, tae TMtcix otSCnL or sboald at
leiioC be perfectly cjirrersaas with the metLoi3 of
DeCedazs employed by the Xetberiatadii Go vera
rneaL. On. sactt a miseioa only a taonzsly com.
peteot maa sajiiM. be arpciaiVd-. Exl wbers ta
rra maa!
Aanwerecbix.
X,S CTUK.E
JaT
5t- LdoI Colliw. So 73 BcrvtinLx Street,
TUESDAY JANUARY !8, I8SI,
XT 3 O-CI.0CS P. X.
PEOFESSORELIJ1H XICEOLS
abfecfr ' Tb Lits aatf Siadirvj uC Our Ttmes.
TlCaT 4 I1?T,
Arr thrr Lrrctarr- IDa MOESIG, tie dlatfn.-
aafe--it- say wftber way of ea&raas tthe law
y ' x eiaay hard, ta ?e why 33
rz3TTckraCt bju b-a3. ctiisywL The President
Bay ataaaWe S.irfr hl
rS'fTr 4TTr,"fT tt of -iitaSeryara 4bLstax
Jatair way rf e-tfement a teary wilii Gaaa a
t -r So ham been. KtfStfd. by the ciiiTm"iumeEV
al aD& o&tiart way boim Sar tae curw;'iffnr:ini
of 160 oraarrciL. Hie tvpetii bra ftrrr.iry ex
prsssed ws of the aeasiM of TrrfinTTafnfrar
symsiaa. aad. aathiaXity oec aay c&aalwbam.
sa; be aside acrws tae as-haras of Faaama. He
sscucaxxuaais 44 a traa-smarme cable Sssm. Saa
Tcaatasca tu tiie Sviadwaca. Taafturt?-, aad thimrtt to
apaa at te ZSjrt aad aascraiia aa tile SjiziLaT
r that cbe aclntr eoiaa basprareda.
'iltiriltr'S pI- -lojtin wuh. Ci? trr?t af aiyer
tfn piTTM- iaiaiauiis race fcT cf s'iz aa. na
rscail Tea to tie Cbineso. W wuold.
fTtsi mJtiT, aad "aooZd aay taat the cid nle
tibjTabXbe sausSg adhered toTizthat fcttt Tery
few QJtiii shiTr?d be allowed, tu be stifttT"
Iaatc oar statKtsnea look, at the Caited, State-v
Qceeiiaaiiv 2few Soixtit. W"ales aad ctherr piacw
waera Cbiaese abvixad.. am? Let thm draw rr
3&$izziim.&ir fee propir pc0lical atatas cf tae-a
pevpie fcaatfeem
T-r thi L.--r -.-il mf.!Trt r r-vifc TPi1- mne h ' 1I"lH,t zkizzr. wtfl mats ber flr-c sppraranc hr Ho
1 tae eaa-y a miilUe ptieTS ct lat yea-, ataca , Boillilu iccarmjaaimf by Pwf BEy-XiKLx OWEX
cumiaens was eiasi nx scmrt cjxarafQ a pea ce
bane m. which, tau paper ciii;rf.5wl certaia Koyal
aces We qaooj below wh.it z. nualoa ptier lfndrf l
ite if cjnm:aed ta say of the Qaeea of EaijUad;
It is iixai spirit cf disrespect ta the Qneea
that desr tu pviat out that thers are cccaine
on. waidx the peoccnl. fancie- cf the Sovereitra
ourit to st way ta the pTifcojrrrpciriiairi; It is
qjzins cenaia thaiv act siace thi.e pularr day of
xoryiant ax the rwjiaof Gocrf tV- has taera'beni !
aa. occurrsace smm aa LioC weeii. wbea boai
sxzsti of the ccaatry was aapeded merely ta gra&fy
a cagrjrs..'"
Ir in aaneceseary to paat cut htrv taorrnaraly
the Friace Conifort woiiXd bare endorsed, the ilia- I
hzrznt Tscrsmaiaxzims Fct?&ibiy iSir Tbomad
Eaddalpix waoid aaTe b-ea abut to put luiinar
rSxaaiivbtttSirEenry Foixnbyv iiaincicly, haa
au ixxdaeace ovHer jIaiesryT3 g-HHrcn en aacix
sabectsj 1
Taa Qaemx'a aicst. loyal sabjeco tgrrnnt but "7" I C WpLJ A RJ i
deplnre tg the lack: of a iodicioaj adnaer at , C b 1 im JU
E-uaicrat bjjtxCd hivns led to so jiravs aa. error oa
A FKOHC.1 10c cuczicr wiii.ruixow
1VOTICE.
CLE ASIN& OUTS 1LE
THE BALANCE OF HIS STOCK
at GasAiLT asBccso ptacss.
Cacaiatzz' cf ths Falltrsrj Gj:iii :
EoIIs Beat Oima No. I If.trriair.
Caeso irapecnr Tea,. Ouaa tdi3t F.ma,
And Other Fancy Goods.
r. trojG.
ZT. B. C3 Srans, orwF T. Limehaa i Cia.
Sneer- 3 n 3m
W hara beam as 31eaadibuk;Euacaabx.'
Sksteaes of Lte at tile Eraaaart Iaada.'' Sia
and 'iiT.hn.Hfca.nf., tae -efl-iaoaDt G. PJoiM.
wera of ate hemur baad waoauzdedoera ialbltf
isaTaar home aadfrieails fijr the express soruee
cf eeaairrrra tae aarma. Tba boc&i dcea out
ciana to- be a brsaire. It is mcte- tae reeicf
Her Hastr9 pars m. her cigante-as Sjeereapt of
cxacuaacre.
OFFEB FOR 5XLE
The FoUo-wing Goods,
IX LAXS ASRT7ALS-
2 est Cal JEoxd Bed Bricks,
Best CaL rreali Hme.
Wtt is tiler; so arystifriijca ahont a cow 2 The
aaaaoI-H the Kntlastat crsurarsa Wersmember
tiia rhyme of our caHiiauud cuinniiiixiaair Wei
7Tmva pretty CowT aad ws baTe aiace attaaaair a
aiaaliucd. heuri mny a. mosaic teaca the Iffa'f
nrritaersat her kaee to lion the snnrne wnrd.. 5ot
, , .. 3 . - ' awB- tact,, ma- a giHi .hi in. cu poem- we iiatTg quuiattti, s-aa-awa, v .- . M n nmvnv
waata-rfaaasaa. amanf sit- her: daar afa aad trie oa-rard aiarah at eesila. Sara, there ; hr aoraiaurabijacacowwiiiaayiuald CS HL1.1ESSEY X, XI 4SD III B.lASDl
warttuatars. aairsg aa eo.m i ira laaie as cauaat -i -i .... m mr.rMa aSar tae- ant of tae day is caaw mTi:nii u -arrnnae. trauaiy, at tae
TT tiZtci
to h-xo cwia of xa3csaaiTaeTiai xadwbo haw baard-frTia tile I5p af tiie clilmi daya- when, war wag a paftfime, ixtx, sareiy taa
aataa a an mora oansK- aioiauTtoi the ofrifaard. toi of aiieireariT Lt- g'u7' " tgo citniary. tai ep.a uim
a'aiamrtL if auicey ax a ciitnxciy ia waica
jpaadfiisran aut pxDdaitetL Ztiax. axa biryt
aaei;;)f;.'j. pta p-aia-'T-r-iaw "prrtT pn bftfl amnrFt
ffTiTTT"p nhaa ibe fxdacciia. af jiid oad-sdrer
txip! 'iff!r.t Masir.
"ZSis y '',"irf"nfr''Ti,iiTi'''.ii?s - ? " sometaaxix bt&
atarr. flfTT- yaTTT, " ZiX SI lablWe WCTziSa- bCS SL ClteCta.
"W rrTrrrk be aaija weil aa omiiteiithatsabiecs
S2aiabams5iifa.
Tapcbib ax wirias. cuinaia a tctj 4.xq?iiiare
Lrrfpaecry egtsjal 3ty Ssgnm.T' &T SfrHaSraaa.
bocs-t Srst mlnffily of mtersst ia grae , bat ta
tile- who hawi heauil only raaiorsa. &a Hies witir
waoia. the Se-rrdwrrii Luid.f ara but a aaajehjpv
i2ia mrrancB mnat seem, ato- -TTddTs story ' The
Ufa burn rstairaiid. btaa, aa witix ciiiermuncii
7:,r ax xmet and, olijjcara wori. Scaoola weza
S-rxaa-aattTit nuitaBra wrs instrici! fa the da
aes rfitaii-gnffiTrrf. Tnrr, -temMtrt af the beme
aest aarars-. 'waa duce for tae crnef a crmstaat
watca, was kzgL over tae morals of tae people.
add. Tita. aU of fcrx bfrnig cizrirralaeaev
iftnT7TmTiaif to 5e baggy1' aa aiie '"Hf saiuV
simwa taat tlhera wera cimneata waen. tthe tired
ft mid" yi-tt TTrrriTg "WTKliit dlTJO Bad T heart. WOTlId.
Eaaaeseey Hrtady. other braadj,.
Cult3 Henaesrreyciadyr
Caeea a ntackr- xmcia. Whiakzj,
Cawm Ol F. C-"Watakey.
ConSutWlnatey. O- IT. Waaiay-.
Caeka Ea-ck'n ijiiKricaa Wbiakif y-
Casf") GaaB!ts Stune Jay Gnx.
Eeit ShecrTaaii Putt Wine ax cae Jt mad-
.Hear Ale,. Parterr afcix. XC-,.
Which wiU b? SiLl at K-nlaceti Pricei-,
ES Tt&iittbvTlnw!. a
COMSISSIONBE'S
SALE OF REAL ESTATE.
BY Y1RT02 OF AX ORDER OF
$aIKbTtbUieenbtC C.WrTt Cbtf JmHc
ot xh Sopwoi Court. Uard oa the tb day cf Jmmi?.
A. IX ISta adritKd wlU xrli it ptibUc a:cUva
OX JJLXCAUV 3t A. D.
udttrttwbUblbMldCbarlr9 Kutlaa, diofwd.
bad ol ia or to ta Iwowtax pwtu or uno. uaiic
apoa u island ul Jtiai tu :
LOT (o. I. Sltnat ta FaU laaataa. ccctalala
t sctw I nxi aad tl frch &&r ta lb C&tbott
Cbarca, aad Is planted wita caa.
LurOala SttaaU U XaaabL, aad ccatalatar
rood aad IT perrbc.
Lor o. 3 l.tsat la IHtiM, TMilrt. aad cod
tuning x pojs
LOT . 4. Situat ia Kra!lU Laaalaa. aa1
cuoLxialnx oIotra prcbr, TaU U tae -tore lot tl
aatv near t tbe wttarC
Loro. a. .titat ia Kaaolil-:i, tabalaa. coa
talaiax t aery aad XI rood.
Mir. U , &taate ta KahoJUv, Lahvina, coa
tainiar h acr.
LOT S-7. Apuaa t of ta Jattpai cf Httoif
haat.cnUlainr3iS tcrcts 5S tcm of wbka i aal
load, aad a strraax cf watrr rxas tbroab tbe ctntre a
aai.
Lor.OvV B-Hnr araa S cf aid Abapaaa vttaat
oa t& b-rnata. aad coatjiaia S I-IU crr S vf b.ca ca
bplauit-iwitacaae Tare U al said to W a l&ia
m&t b?U?niia ta taU land cateadtar ftet aloa
th beacb aad toiward.
LOT 0 9 Ta Hi of Paaoaala aad Saaoioar
sltoat ta Wiihiaa, ctfatilota'J acrv. -U of waicb :
caa Laaial ami. ha bea pUatcd by tb IVallala aa
Cum poay.
Lor 1CV. U a Lei cf Faaolxala, la Willat
afonId. aad coataia 1 S-XCM acrv.
LOT o II. B.a? ta IT1 of Kaoba,laWaUax
afirt?afa.cenialnla tt? iTMtu icrvs. A portioa of ta.
U LlIo Uad aad a portioa grazi&x aad wuod Uad.
LUTM. IS. Twowaataretaowaas rcalisxu.Iy
tar two aal-i patcbo. ncxite ta4.de of Baiyat Patct
LOT XO, 13. Brini th HI of Mialaala, coataiala
LO T l-1 4. BarisT a Lel of Saacaoka. coataiaia
XtstOti of aa acrvaad comprf two lare aalo patcbe.
LO r - La. Belajt ta Ili ot Paalawaawi. aad coa
taia S M-WO acres caa liatta.
Lk r Ao. IC, Beta; the IH of Lemaate, contiaiay
3f-lW acre caa laad-
LOT '0. IT. itaatl tr Eapaatti. WaHzItx. aa
contaiialaf aa area at tuu) f aa acre aad cuaxprula;
two-laryr sal patca.
Lor AO. is Tbe iiaiar richt La tbe Wallaar
ttreaat.
LO T XK 19. Comprt-t two pIeM of laad sitaats
at aapaoaov VTaieba, aad cuatabu S 21U) acres.
Lur.2tr. Beiar a eertaia piece of Iaadiitaat"
la rVteiaaa. Islaad ol taloteif. aad cuntaias 4 acre
aad i fataaou.
I.or AO. 21 BiIaroneaadiTided Half f ti Aaa
poaa of rieaiaftav ea ta IsUad of HdlczaL, fal
Abapoaa ctntaix 333 acres, tbe sreater pcruca o.
wbicb U tai laad.
ISLAND OF HAWAII.
LT?(i)., BurtaLiaii baowu u Kala aa
Halttiamaaiaa. titaate fax. Paaa. tiawall. Tbe ant pix
contaiaJ OKI acres: tbe ecood piece contains Nacres;
aad tbe third acrvs, alE graxiag LxatL. &abert ta a
Cea- xistinrrtt said hxaU. whica caplrss April IU
Zst, at aaaaaaal reatal ot JtaJV payable aanoaByiat
aiiTaace; taxss ta tw paid by the party boidia; tbe Ia.
LOT AO. 33, Beta tbe Abapaaaof aapobo, sttaate
ia Pana Hawaii, lad cunturatii icrr. aid laad
u suifct to aleas walca expires the lt day of iTaaa
ary. DtM. at aa aaaaai natal at payibl mi-
aaaaaliT ia advaac i taiHa to bt paid by tae party bold
iaatb'rTaae.
LOT Aw. 31. Beiaxtae Abapoaaaad iibpcndjof
Kalapaipaaa, siraate btrluw bwiiaae. cantaniiar aa
areantx&acmvtuatwaicltare osll p-mdi. Sabjeet
ta a least n.rHcytnr tbe Iarzc 3a pmd of 4
sen-) w aiea expires on tie tftb day of Mar. tSJi, at aa
aaaaai rentat C I'H payable. sau.-aaaialiyx taxes to
bs paid by ta ptxty buitunr tbe tea.
Lr SO. 23, Sua?ta Lit af Aaaebaoiala. wbicb
atijotna tbe abo laad aad contains aa area af e73 acres,
-iS acres at walca. are asb. poads.
LOT AO. B-ia;r tbe JLbapoaa af laalalaia,
cantaiaia aa area of acres.
LOT A o.-ST. EeHataelaad aaowa aa Ealaaiaba
aia. Eaaa. Hairilx, cnatoraia; 3 acres.
LorAO,3, Sitaate-Ibt Wilph. Hawaii, aad eoa
taiaiaj 4-01 uf aa acn cf fcala laad.
LiT AO. B-ia:r tbe laads sitaata ta Waiolt,
HaaaieC aanai. and itaown aa Paaao, eaasrjtlar af
sereral iarz? kalo puxcb,9.
LOT A O. X. Apaaa t of Ejyal Patiat 7 tit. sitaate
ia galThiwal nl.iT.u, aaii conuratnj aa area af X acre
aad 13 percacs. aU tula Uad.
Lor AO. 31. Apaaa2afaIiTHneatiwedBiyaI Par-teal-,
contaiahix t tmL aad 21 perch )'.
UJT AO. 33. B-taa-Apaaa 2 of Royal Patent A"a.
TT sttoaivd m Wx:piru Hawaii, aad cantaiaiax 1-10 cf
an. acn ene larr fcaia patch..
LOT AO. 33, BeiarApaoaSirfibOTaSaTfal Pateat
Crataia -0X1 af aa acn cf EaloLiad-
LijT A0.34 BeiaAaaaa let aaWs Boyaf PateaL
Condi as 1-Cl afaa acre af kola laad-
LOT AO 33, Beini aUtbenxbtv miff aad interest
of said deeeaaed ta E..yii Patent cncxpnsiair 3
pieces af Uad aad coataiaia y aa area of t3?(iU4i acrea,.
sitaated ia. Lale. Oaaa.
LOT AO. 34, B-izx ta Abnpnaa af aylalaf.a
sttaatml in. Sana, HawAnT orreys af watcb are at caarw
af prttparaOon.
As taun. a sorvcys can br made, tbft Abapaaa at
Warpfo. aa Hawaii, aad at Alae ia Epaaala, on Xnl.
will be sold-
Terais Cat a. aad Deeds at expense a f pnrciiaser.
n aa ir r p.int.c. rauaLMar.
THIS SPICE
IS RESERVED FOR
ELLIS.
The Hawaiian Almanac
ATiTixx&l. jTosr 1881
is xor KE.U) y roil DmraiY,
1 aad aoudbla Trry boo t hold la tbe Ista&d,
aad seat to aU abroad who sit ties ot latrmt a ere.
Sovonth Year of Publication,
Aad acaaowIdced to be ta best jet lsaed.
Its lafvnnaUoa U tail aad reUable, ci'lar orrrlaod
icdlnter-UlaaddistaBce?, cena cf the Iianiis aod
pnaiifai towutblp ckiationsof principal IccalUirs
row I Off ot, CaU.'u Ucw aadc4hetrompatratiTvtab.es.
iateniat taxes, coaparatire lit ot commerce from
IS 1 1, tables ot leadia iaport. exports, aasaxer Xa
Utics. tabl of coia raises, table of receipts aad ea-
Ksciiares Hawaiian .OTTrame&t,pablic debt, revised
-tial Art aad rates of ptwtar to ail coaa tries, table of
scaeul popolatl-a, UUtade aad losritad ot privclpaU
piiiU,Aiof ta UawaUaa ItUaas. theatrical rtmi
alsctnees, raa aad rae Uws, Ttslt te Crater cf Kl
UaeaepecaXUriij ot tlawalian climate, Appmpitatica
BliL. Qj walla a rerbtcred Tt?eis sai plantations and
mill their locations aad arrats, Koral Orders ot K
atehameha aad Kalataaa. Krad f lUaal, Retrospect
f 1H, casualties of shippior, raia record for INX,
with a taU Kter aad Xhrectoey of Coort, irvTvrameat
LVpartatests, CoasaUr Corps. Voonaercial Arcades,
BenToient and U1 SxieUes, Lodges, Charcaea and
Pnblicatfoas, Achate.
FBJC-V cU per copy, or euUed abroad far 60 ct.
Keeitttaac from abroad caa b raadc la stamps.
SM TUtW. U.TUUL"M.PttbUhT. Uooolala.
DILLINGHAM & CO.
37 Fort Stroot,
HAVE JUST RECEIVED
Kl -Any Tarorr" and - Votlcaa," aal by EaU froa
?cw ora Tla Mu Fraaciaro.
Direct From the Manufacturers !
THE COLLEGE OF ST. LOUIS
AM) HAWAIIAN
COMMERCIAL & BUSINESS ACADEMY,
HONOLULU, OAHTJ, H. L
npnis ixisTiTirriox bhig re-
J aut ftorn city aUareateats, U an aclaiowlirdred '
sat esnard for norals for salabrity ot cllaxaar. Is acri- ;
Tailed. The boIUiars are larre aad coaiaiodloas, w hlle
the xTtaaii arard the pupil opportaaitief for health
fal eierctses. I
Camnittias; attentive wilt b xm to the tntcUectaal
aad moral raltare of the paptls. Noa-CathoUc papila
wtU be free to attend th reuriocs xtrcies or not, ao
coruaaf as tsetr parents cr ziuraxaas may ceire.
Papils are rcrired at aay time dariar the year. Xo
redaction will be made frooa regular chiryes, except for
abttence caased by protracted Uhxrss.
No leaee of abence dariatrth scholastic year, except
at the CoHeve eacaiioa or by special pcraussioo-
Eacb popu mast on eatertar obtain oa ait of inl
fairau which with all other nece?arT ckthin. Achate
will be furnished a: moderate rewt by the Ctllee; bat
noae et these wiU be prarided by the College naless by
epeciat amaxeaient.
Payments are to be made qurteriy, aad inTariaaly
tnadrutce.
To roars of stady Is Classical, Scieatiac aad Cao
mereial; Latia. Greek. French, bpanlsa, German aad
Italian are taazht.
PartlcaUr attention will b pId to tae EagUsh Ian
mar ia alt its branch e. liuratarr. Pare aad Mixed
iliiaenLitics. llUtcry, Gorapay, Chetaistry and "at-
oral Philoeophy, Ac
TERMS:
Far Eeuml. ldsisx, Taitioa aad XTashia;, per
Scholastic Tear.. . $2M 0
Eatraa re fee . ....... . W W
Vacation at Coile. , ... a) i
3ialc, Ttxai and laitnnneatal, Drawi cr ir..l Modern
Laajaases eatras.
DATPCPrLS-SenloeCUss AJ00
Jaaloc CUi...... ... .. ai ou
Tbe Scholastic Tear etmslu f two Ss"iaa. each
comprisiax a period of arc months. The arst session f
enmm'nces en the 3Jth of Accost; the second en the 1
:a.Ta or innary.
Par aU aad farther particulars . apply ta
aSV. W. J. UJtKl?. Presideat,
A'a. 7J Berttaaia tt,
Eienlaar School Drpartxneat of St- Loals
The President has decided to lad ode this brascb la
tie errirrr of the CoUerre.
Its obct is ta a lord aU classes of the commaaity the
means t acqairia j a taeoretiral aad practical knowf.
efr at all cnmaiercial aad bnsiaess traasactioas la
daily ase; aad also to z" aa iastbt Into th worktors
aad ?pHcaticn ef the direr-rat Tnuies, which it is to
essontiai to dt ta these Islaads.
The Tttrtrtical Brandt will be sader the sarrriatan I
af the President asd Profess-irs of th Collre. Th ,
Practical and mom taijwrtaat Branch will be specially
attended t by Toiaateers from tae rarioai master arti
xans taioc; as. who bare liadly aad pneroasry prom-1
id their serrices ta this nsefafaadraTaahte enterprise.
i aey wm. aiwraaury cercte aau an aonr eaca crra-1
ibt wstae tasx ot impartxnr tncrwien ta tie ssnaenu.
All the l3ipim''at Btfi-ary t esch trade, aad to Ar
rtcultorr. will be famished by the Collcce.
Each master-arttzaa. while conaected with the Cot.
leire. wul be entitled to nam so Fre-U'frnaUr?hip
ta tbe peirig rea of this Evexiaz scluioi Department
TTRMS Each stadaTateerwceb;3)cls. The Erenla;
School wtal pn at 7 olock p. ex. li SM
E. B. THOMAS,
Contractor and Builder,
wa bavQ beatea. our rswoxaa iaar 'scaipebi and
oar speaa in Co Liacttar i oar ractempjntize?, wiiL
imuiiy ccxrect as tt we ixave pit tae gnur-taim (
wramr. batamnHLhiny Ilka tiiiiiwe have curtaaiily ;
heaxtt be&irrav and -at bars nut tune bi Tenry . n !
aut Gtairtaxmrena aaaJtberexampfecf rile ""War
cf tae bUiL taeCT ia aoineCTrniraryatecuiia
abiint x certain eowy aa Tery exatanca ia duobted
by aoroa learned ggntii-nieii. What m thia ? Hare!
we- a cuv in. anr multtt whica ia ainx tn oar es
teemed fcrn.f 3r3 Gnarn-'a lTn H-irriai ? tae i
nyntrvf rwTnirm fnTwrrfpi tzt i n- and aa socax aa thfif I
btitt fa aifoixr banda tae watae- acai of tae J
aDOaXHY & CO,
BOOKSEIiTjERS
STATIONERS,
tiia a-a-ihiLmysteryi- (The Liist zxu wcrtia maut be
rand, ax a. biuuse vazfcpef say ax the atjln at tixe
331 jarzac 2c laaJraadaca.Caaa,,
COiMMISSIONER'S SALE.
IS THE 1UATTEB OFTlfE rZaSTATE
of HArAIKAWAKA. late- of Wataina, aha. De
ceased. Ia Probate Before Chief J" asOce Hams.
Eyrlrtne af an: order af sale, issned by thHan.CLC
Harris. Chief J"ua- of the Sosreme Conrt. dated the
aSrth itay nf G.TOB IHV A D. fi0.the aaderajned wtU
a pnhHir aacilan, at the front door at A 'ifoUirt
Eaie. on the
22d Daf of January, D. ISS1
AT 3 O'CLOCK AOOA,
alt the rfzbiv tirle and atsir-t of tbe sold aaialiawiaa
at, la ana ta tin fiiUawraa-Beal Em. rix;
LOT AO. I, S ltariid in fiasiaaaaaf. Walalaa. Ooha
aad eontaiaiaj ares, mora pariicaiariy i?atcribtd La
I LOT A 3.
I ennrainiaa-
Bldesscw, Ao-, 33 Atakes Street. j
A 3, grtaatedfcx lmaaaaaxfyaialaa.ftdtav
fax I t&DKt aenm. aad mora pitrtiralariy de-
if awtp faT-aa tacieaix TTTti iaiia- y'rnrw rtbeg
jfo4!nm iieir ryea of a aaatv aairxiar 2amalef of
aiit&st aepctv ccwdy agutzadx aad.
Larre 3mibzs3a; hazi-PBL. aaraiw-aiaded.
Tdai dts&at iiiaa of a aiaggcttadT b.rawauid.
nr -iTf 'W- -5crh. huwerer. in act
trsBMsare. T trae adyucatai of "wraaiaxs
tJ ta Sac Ty fbrpwfftfy git.e"r,"',r,trpM
apy TrTT. Mmt.ir"-T a--aarit: at crftuT.e, a miMfH '
p'n!rT m jmi haiciMfaawfyai?. oca wim a aut afraai
"'i -yy Suf aJuewea aad. TI frt-TrTr ariff i
sxfi wan caa. Itsarv taat wtai. ct dutra. ax tae 1
erawaxg-pewcr aaii arTarr377il beryiiwta wrth the
a, wcilEeai-iaaTi w-tsaiEd aaaiL.
Tjaj-aBttaant sssracbe tsixs&jx Ttsmaa. jbuixld.
Tmmm "Am JaltjT a, arftf grmnfrf fp&j
baly bar tff iiaJTaT. ttt-t. bio heneif; taia:
-t-ej iwf vfT?" yTTTTTraT' alX tahtt mat xcoL
paTiataiieaaa if day occaay aiy rmxtd, aaii T hare
Sinrr? T"" I aaraadec, aad.
Zz&iwmniat'viiazhaa&XEB viiZLXiia paataailA
tiaamf of wfenc -tom m rrt wpim i.l am
aj s Trrn-g bfaasnr'aj aaaira: my ax-t-t
yMjaevaicca! am hru. far kaimer tiiaa.
mn-rm of ffwmrrtTrm-Txr; qjTfMry gX113raC3 tD
iBrinia5t, pirrguse aadl amis esraest urnrk AH
bfrnnrto theae arirg-md. amila ! Whatrerwn may
taaxk of tbe siimtiiTi oiaterariaey -amatertirdmifatrTa
aiay hace aa ta the aeesscry cf aU this sacriacj?,.
mrtae aubae aamrr-t who- TTOtaretf attfug-raac. j
they beiiered to be ijlfir dary -are bars only ad- '
Tmnrfnrf, i
Fox- aTriale bba gnujrufg made aeerani almmrc.
rdml. Tbe aattrea,. Ghrifitiaxiized. by thcnsaaaiiu
dtnonedtti grasp the bZua af puns an if devant Ht-
ta ft- We baa puiPinw of aabie mdiviataals 1
aauaujtho rititif KaiafiTmr-7iT"i "jTrn.i -prt'TiTi,
-rim seeiaiid ta nd t-hra-xriiLrp of tile iaiitTnstirji of
KTTTtr-r?fm rn rhwr- Tjrtr rrtr-L-ilIi The HaXir, I
waa jrradaaSy draara. frsm ye-trytaa niT "f-infrrrn
cagaws aa aa. arrrry:ac"im af big daty as father of
rjiiff peaTpic , Ixe and hprrT"ftft'Tr?i gTTa'f
Siwna'i"i?'.iaw. rif aaaTaaaTf- w?yjttyt aynrtfiT" it lxaTB beeTX
cratiaaiicnt tu these Inter days, wfralii bans dune
TiniTa v rTff the jiejei vaitnTt of the ixawaxiaa.
sea. The Bible "aa itaiaaatBd into, the aattra
iaiffw aa 'well air arnurriaa hyanx aarT Iesacn.
bonka. A. aroa-maraiiiy ainTipapsr wan atarSMi.
Facuas aad tpnr-niri wkth airjnrta-d by the peo-
pfw. A cargle code of Iawwwaa prthilidiedini.1 TrffT
4 T?FT TR1T IRKn TO EXEC La TK serine m &irxiI?cr-Ao.
w rTini.Hil tntt rniimrTTTtr intar- aiittraaiw tv XH. aU ortitrrs in their ilae af Qiuintaa. AJ. taa auut
rM I ?7TT ra.TJ-ieanar-irt.i T.'T Vt:
Govoraeaji of Eawnii-. We da aut cmxiiider that is
aetsda aay cumnieixt :
Eaia-. Eaiir December X TizSL
Ta- Sir StCTileacy iwkaalikrf.. GtjFerata of
Hawaixi A baTO rMaaved. the cr.irirnnmcaniax
r-rrr maKTya.aeay rjda e-Tter, mfa, Tatrntax m
tytdwpar I do-aw to aasexarrif; ra AllTl,w, ltrmT . thoncx them
bcrlga wist that axyTOca ma?b .r:i?ifiiT.TTTy wtss ariiiinaTaad: withia.- these ara the yaaia
fiasarHaKiiattyiiotoe. that At JmMt drrrfbq aa jbrhxtr mm- fency teUa siiCTaaC.
bet la-ay bo ahieln aacathatopiniiiix rrr Tnrf f .... -- t
addrntoyi.aoyMrrlC&JiaiLcf Ecsixabvar
ixicixhe itace-H thai. be "idriTTped. certanx Cluna
meixafew weeia fflace TJiasbimade Lara ad
TaacKS to thems that they dprttfrrenl aocrx after; -ttxaatheyarers
igaan aad aahjecteil tu aae . taiat !
one otaem.aa ae a iafuraietxwilL TPir
aUHiarjcCD deaers. that ax boa araaixav the brar is
inadiqiiata tzr icTiTn ta1 employ, a the aerTicKi af
biborcx3.aat be aaally riwrniia yanr Er.7T.jcn.cy
tu aaiixurizB biax""Ui acaca a baul artif irftfn tu
eiiri aad alf of theae ffprr inn ry, Tfin ia, if
theyaipax ahacrmjd. or anzmnt Qr ajjaeacif err tf
tq aa7 rsjuciiiidiie jrw"!id fibir oeiieTirur that they
enncsmpiaitA snca j itriTnrjr:. rnnf nrri nn. an
be wall bu.-e-workad ous his tim or bia ixaiehte
3tt ta Ixiif emaioyera-
I must advate- yVmr Ezrr .pT.r7 ta refasa the rr
rcHsa Tho bx-xa of the a.nipii;rn prqvida fnrthe
eaiformsacat af enntrncia far lather,, whether
rjnnay dfT or7Tnc w'Tcse'nriyrfrnp frfta. smpioyer ia
apcwifhia the pmnaca at the KrptrriTiTa ai aa-i-rm
The rdia aad pnyilks of emalijrrOT ara
cieariy et fnrr.) hxthe Zttss&a- Tj caoplywah
the TTy rnift S"t trnTh TTT mirrmuiinTmri roi-f.f
be tu aassme aad. canfar 3 power aac graased
by the3atnte.
The Cbana hxm aa prwer m fnTf;rt: r5 rjTTrrIty
Tn.ttr-ttWt nx thin er,rannm:'casnnv srxx after- a
carrier ffirriqr-frft---r"ariniT of the-facta, Cer-
S 1 1 1 1 r aaW Lai a laari w,Ml, r 11 at aaViUacuah ila. UaC . . , , , , . - m
r-.-jTW -Tr r., nV art ar-tr-ir-r- t--- IJ.JCai aa a -- waav--aw
. . : z
LOT AO. 3. Sataa&isL fa Sltntanaiinf- 'XifiTtt
Onao. lad cmitjtnhrr laXMivi acr-. and mora- nar
rim larfy deacrtbe.t la-3.iyil Patent. 5a. Baa
LOT AO. 4. grtoared fa said TTimiifl.TttlCTttafataa:
STan-!of Kali Utnit. zinra particaiariy dscrihed. ta
BayaLi?atanit3o. VU,
LOT AO. 3. AaaaaL af Parr-,t -iv, rrrr
COXITIIOaL AKT15TIC STAT105TKT , Hjnaaaaai, and eontainiair lWl acre, of
SZrimat- tarnished at shorx acrice, aad week done la
( tae oeax aaaaer, sn
I HOTICTE,
PtTBLIC TODZM WILL BC BETXXTED
tor the poreaase af the Schooner " Jalia A. Lot jr."
with ail her aapare! and f araitore, aa she aor Ilea a
the harbor af lianotnln. tir cash or otherwls-i.
Senarite tenders may b made fcr the scaooaerwiia
or wfzhaat her whaHair on tit.
raTintcry fs epea tir inspection at the cfica of the
aadVnfTned.
Tnii-r mast erected tn the aadei-rlrad, eadoried
"TeniiVTslVirschocner-J'aSa.l. Lmj aad her Parsi
tarV"" cr separate as the caa ? may b-. aad be left ax oU
cflce Wore tt 'doca: noon ett Taarsday. the Sith Last-,
as which hoar they will be opened La the presence of aa
tenderts?,
Thr ttadersfaaed iw;m the rfeht t refaa aay or
all tentter. P. A. MTIAETEB.
Adsi fat tricar Eattate f Chas. Innz
Eanoiala. .ranaary 4. faftl. fttt tL
pranuneac
PTTc-TTgri !TT.ti American Books I
Sepc m haaiL- Anr Bmka nceiverC bus 5evr To lie
daily, and lnrLairiiitJu mufiraly Cnr stock of
Id the Jlnest cx aid City.
TIaltiii?' CinUr WetCdiaa CattlSj, IaTitafl.ii3.
Engraved and jnnfW Ea the latest style-
U3 X anli. S o ola a
Balot.;nntnr ami anoint M ardec BllXITrf. rrrrr
tTnnf, in if
msmctoirnai " raixruc
UTi-rnlwragtae tanraac aodce-
mr3nbaiyxinn cr aajlaa aat Aaericaa
rinra. Umrra, e.raejeMu
E0Z2T CO!.
Bnoareilera, Tine atarinnera zn 2aaraeera.
iri XXL aaraw ac gaa a'gaclaea.Gala.
FOB, SALE.
23,000 Rifa-OaS: Ciit4T nearly new,
2X a. 3.
75 Bbls Mess Beef.
50 do. Prime Mess Pork.
LOT A O. Apaaa 2. af aid SaiyaT Patent, con
taiaiair fit acres- zrazfax laad.
LoT SO. 7. B-faq- Our Land aVscrllW fcx EoTat
Patenta-Ao. XTVaia said ffj.Tiananrif. aad coataiaia Tt
icrwa aCyaziar land.
LOT Aa 2-Iasr Xaana T, nf ILiya! Patenty
KS, oraf3inin72?$a-ajn acrB sf eaae- laadV
LOT AO. , Apanait af aaiif BaiyaT Patent, ena
taiaxn?! 3M1VI acre Halo- land.
LT AO. r. AponaL nf said 2.iyxl Patent, eon
tainiaX ti-an acres Sj.v-laad.
Phr farther fafarnatian. aopfy ta the andersixsetL
The term of the aiie its cauaad the deeiiai, ax the
erpease of thtr parchiaeer.
v. r-wTtcoi;
Commiatdotter to- sell the Beat Ejtata,. off
asttt Elwaha.deeeaaeii.
MARSHAL'S SALE
AiOTir, T.n:Yonwi Qrixxv tt. D. W. TtviTifitf
Iuvoiccs of ilOLIXE PLOWS,
made extra strong, specialty for as, as
sorted sixes. Extra parts constantly on
hand.
1 GILPiy SPLKEl' PLOW.
J.crrett's Water Filters A Coolers,
Jewett'a Ceolrra. Jrwett'a Rrrrifrtalera,
Xero Bcfrirrratrea, Ice Cream Freearn,
ll.'tlralc Water rtltrrt (ao Ice reqair Hi,
Disston's Saws, Hand Saws,
Oae Man Saw. !, to feet: Back Sawa,
Great American Croat-cat Saw,4)i to ft;
Saw Bacxa, Se Uaadlra.
Mavdole & Chenej a Hammm,
Bckitalua Slotrra, Coopera aad 31a
foaa llaayarra.
Carpet and Upholsterer's Tacts,
- Pataam" and" Globi- Harae Xalla, Cat
XaiKGalvaalaedNalla, Wroerht Nalll,
SpU,PSRKIXS'
light Pattern Horse Shoes.
I Ohio Grindstones, Familj Grind
atonre, Grtaaitone FLxtarrs.
Hant Jt Daj's Axes, Hatchet?,
MaSccxa, Bice. Garden aad Plaatcr'a
Hoe. 3iaaare and Hit Forka (t to 6 tlaeaX
Picta aad Plot Xatteeta,
Kinslej's Axles, Seatand Carriage
SprlBra,Walflcreea.alB2le aad doable.
Bnsh and Grass Scythes and
Saataa, Saadaa fcj Plaaea and Plane Iron,
Coea Geaatae Wreachea. Aarila. VUea
An Til, VUea comblaed.
Planters' Hoe Handles, HicVorj
Pick, Sledre, Axe and Uanarr Eaadlea,
Bak aad Cklaet Uaadlea.
ShoreU and Spades, (long and D
aaadled), Saadmon'l Steel Scoopa, Boja'
Spade a rati aMormcat direct trod tae
nuaafaetarera.
Harrows, Road Scrapers, Haj-
Caltrn, Scale. Law, Xnm. Clett ra
WrtBreri.WLeelDarrowa. PoraUt Porrra,
Oaad aad Bladuraltaa' Ballows.
Hincham Bncteta, Step Ladders,
Wcodea Tnyi. Clotansfae, Waaaboarda,
Wool aad Hone Cardf , Ccrrr aad Xaae
Combe.
ahater Socket Btooms, Kattan
Tard Broonu, Jf ope aad Xep Stkka.
Bed Screws and Bed Keys, Eagle
Carrfare Bolta. Bolt Eadi, Boltl,
Sqaare aad Hmpa Sau, Kaaam.
Standard Robber Ho, 3 and 4
plj, Carbollzed Rabber Hoaa, Z aad plj
POWDER, SHOT AND CAPS.
KEROSENE OIL,
Candle fc Kerosene Wick, Lamps,
Cbaadrnera, Laateraa.CkIaarri,Baran
aad Ftztane, CeroKse Oil tor, Wn
plar Tirlaa, Taablera. Flak CMn,
Jfarae laaipe.
TINWARE.
Toilet Seta, Chamber Pails, Cos
aidoRa. Trajt, CaliTa Trrje, Cuk lad
Laark IVrzra. Cake San, Zplee Box.
Pleud Paaa. Cake Paaa. Bread Paaa, Ma
Paaa, Elaalar Paaa. Calbadera, Xilk
ctralaert, ttz ttalpe. Err Peacaara.
Paaaeta. Selaaa. gklaaarri. JtUjUrmUU.
Executor's Ifotice.
'I'HK rDKRSICTjrED U.1T1C
-L aeeaaapeXatadZaacjitArotraewlISof ZazeaeE.
3aarla.of HonmaLx. dVcaaaetl. rlTUa3 parslee la
dVncrd Ca zhf aaid aeeeaaad ta --.v. tsEaadiar. car.
aaI an parUee tariar elalau aeataat ta tU
aaeeaaed n prraeat tie aaaie ta tae aa.fenrarrt wttala
nx aumxaa ram tat (Ute. or taer wit! ae forever
barred. W L WILCOI,
Kxrratar af the WBI at Zzm K. gaarta, deeeaaed.
ame4ala.Deea!aaeryta. Uft wt la
a -tt aw
tr. e. man at ex.
50TICE.
.m . rrxJr- j aaranTOaaatarajuw aiwn,orn
trr.irHJr.rraTr
Oerrm hrr ,. geaT.
O. CQH3 W aLlWratkipa.
rata ta
Br tiktck r a -vmr nr KxtxTJim
taaaeif aatatCle Saprrme Conrt for Tke arns ef
C3a R la txmr af tae abneLameit f.fafl.f-irtr I. aaec
teTtieCayntanrf aftall arpnae fdr aae oa
Weifnwoaj, tae lit& day of Jtaaory,
Ac Aillniaaf EaM. at 13 o'efnra- anno, an tae rifrac. tla
, aadaasreacof taeaautD. 7: Samaaalaaa ia aad t a3
' taai. piece- of laait sitaarjel ra Waikela. lax. aad da
i arrlbad la goyal Patent 3i.Ag.,ciinrafalat aP agree.
Socsaer wtta one woadaa aaoae. aaleae raid Jndaseat
and eoau aad expaaaea af Bale be preelaaafr eaaaaeit.
Terata rtaft.-init Peed, at axpeaae of pntgaaaer.
I w: c pi i-fr r. xmna.
Y rTfinnlnln.rrioera,gfte. ItSat
MOBTGAGEE'S SALE.
I arro.DtiCE wrnr x idwes or
raXecoatafaetraalfartranriaAt by "31 Ikaata JU
aattaaavtArnou?&eraaaaasa.taiS. Z. Xmertoa Cai
Aaxaatl. KS. raeorrfad Ua. ti Pot IK, tke aaderflra
e.1 rlee. aotlee taat ae lasand to tmtinn aatt avm-ra-rr
TreondlOone ben en. elx. aoa pajateot of note
aecarel taarebe. aad wttt aeH at pnEtl'i aatloa at tae
aacooa roome sf Z. T. Adama ia Boaolabt, sa
Satnrdaj- the 5th day of Febrnarj,
SPt.aCCo'eSnekaona aU tie pramlaee deacrfaed la
afd atortrare eta
Ire A t&vn preaaaea at fAU aad Waflta. Xoto
iat crataf alur aa xm nt 1 IK aerea, deaertbed la
Ejya; PiiiatjlOL KII uM t.- n-i
and. Iii 0 prralaae at Wiiilii. (nka. eoaula
Ea7aaaraSVPVaf aa aare, deaerla-t ta Coral Pa
xnu yu Xlltt. Said preslaae aartar baea to-
T-Ti to nid Xliirla by deed of lboU tHaasUa.lt
eordait LCt-SX, PoL Z3I.
Ciena A Haroa, Atxnraeri teXortzasae
goaolaax. Peg a. can. aaj
Gnu lost! $10 Reward !
LAisT TIIL'IWDAY, KOV'EMBEB
r Sca,aetea Zai toiVtliiua.a EraecMoadfae
to.3ai piece, atad Of fnataer.wltk too artlos. aad u
R??a Jasjader wia swot retara OecaMibt
CUy Xirict, Konolaii, and rttriM tte aorjrre rewari.
CONSTANTLY ON HAND
mx uvea cp
Shelf Hardware,
Agricoltsral Imjieaents,
Hccae Farmhing Goods,
Paints, 02a, Tarnishes,
Tnrpeatine, iei, 4c, 4c
1GZS7S FOB
The Bain Wagon,
Cortland Wagon Company,
Halfidie 'a Barbed Wire and Staple,
Hailidie'. Pat-nt Wire Rope,
ATerfll'i Chemical PatnU,
Californta Wire Work,
American Lahnexlon,
Altiny Lnlrraating Compound,
Albinj Crlbder OiL
DILLINGHAM & CO.
Md rr ra-rt ntrrU faaeaalBla.
SEIBEKTH ADTOXATJC STEAK
CYLINDER LUBEICATOS
TOZ tXLZ ZT THE
HOHOLTTLT XBOK WORKS CO
.JU'.5?H;.f.Cl"J. l4e cjUadar coaataatrr aad
to 6, oatee ,M eaJ USLSU, It.
Pxrt E-i, J3. Hiir Pat Size, fcJO.
fa
,Ja-'atJt'Lf ae JtVirJaate foe a lame ftmri a. ta
laee fa a CatQe Baaek) attiiTr rtSaJ jSlUr
S0a

xml | txt