OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 04, 1882, Image 4

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1882-01-04/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

f - -
5s,.
i
b -
f
aw w
FROM LIVERPOOL.
"Pioneei."I.ine;giHACgpELD & CO
(JfTSS rvK S.IIX
INVOICES OF NEW GOODS
jcst mnvD rot
1 IOLAN1," H. Carrols, Master,
SJaujaiinir dnziftt
t Honrs is tn,
XVTPESSAY, JAXtTAKl' , ISM.
TIO. II. IMS I CO.
HOW OFFER
w Tax ixnwa
BASQUE OBEROK,"
From Liverpool,
7USX TO TJ&JKX,
It TW mm wm W4 yar Mlti aZ ?aa
DRY GOODS AND CLOTHING
r"n Utrat trtn. fast tvkn;
Rst. aVnaaaa. Waal. Cnks SVA;,
BattaxV. latcpCWiU, Bn.lms
Etna t4 WVat. Ok:). LiiUi-a.
ywaa Ifetw. tawaia. Faej- Flsada.
B..,ia Oata. Jiuli. Tw, Oavxu,
OrvcaWts aaat Fas? VTecV.
SI.. HW ud ata0CMi UaKJw..
laW Hot. Xn'i CMic ft atlas
Is. aal la, altars;
liU HaMvr .. aai Cap.
Ska. asal kt Dm KUrAtts,
Ula. Ctmm UsAs.
m1ii. HuIir, aJJ tan tat .i;W;
TTaaaWa W CaM FUmc4,
T.jo-afcy Vaa..t Aw Set. ClrpcU.
as4 all aisca.
CAUVANIZCD
C0KEUGATE3) BOOFLKG,
BSC. a6 M BUii
rUh (hlnaiiri Inlaws ft. faabi. II asd
brge Asst. of Dry Goods
raw. rriat.TnratfFti tr Stik,
TVs&tm. 2V".. as4 Wiiv CVAtcea.
r3U. TkUcc. Ttr Itt UcJ.
Kerinos, blsctscd ccloied. 4 paHtres
KtfT.. CVtaiecc. ASpacw. Ita&aa Cfeta. axl
Dross G-oods.
Tristnl Sattms. ybeapa&TCs. RaaK
GtactAaaa. Yscswia laasmv Satla U".;'-.
fatar. Swysal
Vifcn. S11J.?U. Tli. Start
IVrfesM. sta aad Mctr
RacA asal Cdki VtiVrta.
FiNE SILKS.
.TAILORS' GOODS:
A Splendid Asst. of Shirts,
Kw Ac
A L.IKGK 1XV01CK OF CJ.OTHISG
Fin Rwt Otb tsd rtets.
rrft. Mbii. ia. iaMi sct tai ruts.
VvoX ami SS Jactrn.
sauiir.rstntuwii'irudi,
E Kac tl BnU CVyrtiat,
tirfv (vr blurts. t-Vttts. Pasts. P;iuw
H.S.SwhUv.Jt. w. MtiK.SwiVm. 8.
IcxhVrOul.
iwtilvtUcl.
Jnurh 1. Kti-siaai i. Hta lunteiu. J,
lht CVtmuM it.V.A. Ortpxsaa. J. 31,
C3-3HISr UJUNJJLJ
DRUGS AND MEDICINES
YlnW Kxtrarts, Tlnctnrts,
Powders. Pills, Tonics
rsssux is?JCT rowoiR.
PURE ALCOHOL.
uor nrrriKj, toiust rArtss.
svr!txr sorrucs. rrv
ALSO JUST RECEIVED I
riSEST
FARINi AND GOSNEU COLOGNE.
Rrtwa ismui uo mica mraaKn.
iubin's Exquisite Powder,
Modioinal
Transparent
Glycerine Soap,
(Tk bt SCUP fat LaOiM ud cUUIren.1
CHERRY TOOTH PASTE,
j PEElTJJtEKr. FLORIDA WATER.
Koollns Slates,
Railroad Iron with Fish Plates,
CIV,
Cm E d Cokocw IbHsV Extncts
Mt, LmAib OkUMS. ftfee.
Lt.bli.&iMi.lluiIVlik
AlkwEM, (Ml Lm. Mi. .CU
Aa4aIajxJLtv.kW txVb.taiC.fclr' Sf.
1UK SilS AT VSSTLCC rKKSJ AT
tv DR. HOFFMAN'S Drugstore.
OhU.i, I'M IMkteUa,
Powell BuSryn Steam Coal
zzncs. pjovrs axs yTTTri oils.
&(lH.IaitWNl;.hci: ta II ic
fan 1-4. 3-i. T.J4 1,
Eatraiiis and Anericas Tr:ign5.
WINES AND LIQUORS,
TUr
..aT 5 kaat, at ftMii tsi ftuta;
llfar,. Ma Fal. A, OK tan,
.y'a Htnir it caaes
Jknaatn at kalfc.
fa Scak uai IriA WknHn,
Bind, f Wmn. &c.
Sttsar Bs. Coal Bis, Eit Bass,
Taa. Hcit u tjx; Euiaf.
Oil Cloths, Saddlery,
XrKRTTTVTAlTfc-BrAXSOyS
Centrifuerals
I CRATE? UF A5SOHTEI) CROCKEirr,
Omaiiaiim; nrc CSpi. IVaswts. Rr.lv
Cua4r Ke lkfer. aa Blw-
P i mj Jam. S aaJ i : Statto
Vaav. aaU 6bfctsvaxr,Hs&iaadTurTlLvi
Sugar ct? 3rlico 23 tigs
OC tS u aal teattiM.
vivvij-uriaail.tEoilSicizsiliitaH.
GROCERIES-
. at aapl ennre frvxa.
Guar M is Tk.trte.O4bH.. S aJ .
Bkta'Lanl Fast U. H WiiM LmJ.
2ac TN"-
LJQCOKS ;
PvlaacSaa! EucrCeas Bcusfir. tad
Sb. M. V ife 3s Ferae.
rt Vs-- Sfm Iter Wfeaw
Fioe aad TaM Ck-.CJibwcw,
Br. HnJifc-t X-m-Lvb: Ch.Vatr
CS.lL Hmom. t O. $(urUa Uses,
Cerman and Havana Cigars
Ra4 War.-Sp.vcs, i"U. CrsaU. tii Stt.
I HARDWARE:
ZVc&t 21 Bttrfar Kar. Scvwr
Centrifogal Lirdngs.
: Portland Cement, WHte Ercs,"
Tire 500-Gailci npontea, la Ificat Sl?!s5 S&M'W
! Cnlvr from. M!tr Is.ail cirtfaJtj
H.KACKFELD&CO.
tmxo . SATtss a cr
JOB PRINTING OFFICE!
The txsvrxi.itJ wiixoru a job
Orders for Printing: j
3IXDIXG & PAPZS STjLIXG!
REMOVAL!
Blanls. Bools7
rvr y.e, Pn. tsj.
SuTKBHE COUSt,
Cslrsdir &r tlie Jiasux Texts, 1SSS,
t KaMxtaa; tffrat troca Ik Ctaifct
Kx t Ai; afjl ttvra ti PwtrWt Cboxt ol
Ewlaavia W. L. KiltHUvratnUst
Cjuou. Cis IVumx Jw,
Ilooo. JL &. Itirta for OrkaJaaU
Ec t W. it. Cuio; LVi. TV AtKTwy-
Csn! tsJt A. S. HtrbrfJl fc ti. pfcuca;
J . Kcmtt asI E. ltntua. tve JttrBJaaU
Ex O. W. Eo.Wr; naWoKrtwat. S, K,
Kl n Ah Ts, Aau Ak-rj; aal Alia;
arfraltva Kjirtrt CVtcl KcvStBiwto
anhut a cv&ktka tv bcaMbmlbe. X S.
dtsevn t li!r. 3. Kstt for Mradut,
CmL Casts Uivuitx Jrar.
XaaaH Burro. al Joa iar.. v. KtS.
aiia X; .Vrttacct. CasiU aaj lot
rtaiaAfk
M, At. ti. Q Pcir tsai Kaltkoca.
Uai Xav.lt; rtctaa.t. CVcil Brovsi foe
fiai&ti
Ems. 1 Altiy K. rahao. at aL; .-claDU
A. & UartwU Ivr pl.tmH?; J. At. Pavilaoa tcr
defvtaitsC
AUW k n. Fait ad X ra&aU; arjral
tKatk dew.Miv Air. Jastsc ilrOiIlr. It.
tisaa latntafiafT JaOr. K. E. Vocirrta
torriaiatsl: W. L. HotaUU t.r dctwdaata.
Kakjvc A aa EaivikaAna V bis .if. xa
Xaobn k; jisBt. J. EmQ for fl.ntiff
3. M. Datvisoafoirdfsi!a&t.
EasKA. v a&d Kali bt Ta Kaar
.;jctarat. Caail. aadIUwk for yJaretiTtf
A. S. HarmQ ht drksJaat.
EaUivAtkvi tnD. XaAaaa k ; jccat.
tr. L. HiAakki toe fialstiS; i. 31. Darilsoa
tor Jtlyalnt.
Ka.tt .Ktln Xmt it at.; rjctaat.
3. Cx& for flvnti:f. J. L. ICastalsa for
EipokaAv.T ta4 r.w Kti 1 ; .t3wraS.
J. ExwK tt fksisl. Cod iwn foe ti
drfwaiiiV
1b a sta rf ti TTOt of KtaiMk.tA.l.
Xkv JvU. is rrtAtti. U Kuialrt , HAVING JUST XtETUXlNED
it. T. U vs Vioa!a ; spfrd2 roca i!ur Foiic
CcrC Uvaote
Otr& Cirsss lltxcj Jcuc.
Kio tr Ytx T&.K ox, ; ctma!L Ju S,
Ct- mad PU k. ; rjwrtaint. VT. 1 U Av
Utc pUmtLfs. X. . tLurtw!I Ice th
H-rr llil3 Eali KttbLiJxi His xcvt-
IatrrIiir JaJv- S. B. IV.v tor pixmiii,
J. I Kaiuia fire iVfoakUat pjftt-at.
tr.bwr efil K- Clxj dWceoawL G. K. Knn
fee piatiX.
Board: f lsisiiLrniioc. AIbt?rt Kdii.- ;
VvosV Sia (Clt-i r K&rot V aal Ihwii ; tr
Crni Catsis r&us Jrxr.
dstfej& Hilcb fee grTtfT X ir. IUrrwU
Fraai. Brra truliTur &s Brovu Jt Co.)
AIm ; AwOBfiMV OpcS Brovu fee pArn,S
Ciaxtr J. Stcto. Gilwa. We5 ; uuSeiiu
L B. Kfrr Htsao. Brv0ier ; dasaog?!
B. rvfe tail I-idscn. fcr pf.i;trrr, A
lUrtwB tr dfgm? intv
LL Eki&U ir Co. Eayre Bil
sssixapnic S. B. Dol for ptihtrfs, -Bukvnua
fer dnfenJ.att-
Ju X. Tripp w E.C KilV. E Pretoa f jr
p?iiTt;rr. X a. EacIvvB fcr diiltat.
K- Waalerfecrj -rt H. Amr ; issarrpsit.
C&tk Hitck far piUiaCLl J. 31. DtstziLcii
fcr dfjiijjit. 1
TftBTTTat Jt Cow. w Lee Ley, 3Lxiw Siir I
pLuB&2&. (
son, fry pWa ta.? ; Jto K3fH. for defendant. '
EjaaUcIii Cx vs. Lt Lcrh Sar ,
CctnpjJT yan: AomptX. B. Dole for
csa puijins.'k.
Cwtw E. TrscuHuniiL ts. Gwre P. Trotti
seoz. Artssaefdebe A. Hirt'TK?! tcrptna
Hi Htifru Sacnr Ccnrpj AtnJraai i'ois
C4aii (a Tu, Collector fer itiXawaij ditmrt
A33tpiX. CaaCls and Hiicit tcr pUinirr;
X. Amstrocg foe dwCend.!.,
Saagct T. Afiiiairtr t A. TeruLodr.
JjfMKSfsijL CA ioJ Kstch. for pLurtdT; W.
X. Armstrvin: fer catlitlu.
iL AXexUiLfr A. Fsnazder. The
WILDER Ic CO.
Importers and Defers in
LUMBER
BUILDING MATERIALS !
or AUKlsin,
JUST RECEIVED
LATE ARRIVALS !
9JCTE1UI
URGE AND WELI-SEIECTED CARGOES
111
ALL MS USUAZ SJZKS
From tho United States,
GEORGE W. LINCOLN
Contractor & Builder,
M KING 5TJUCKT, H0LVLC.
DElUKt TO IJiFOKX HIS
Buildins, Cottages,
Stores or PwelHngs,
FLuu aaii Estioutr sudr opoa application
EaTiaxfXrrstaX a Vr murctloa R!k a of lie
Principal Hills on the Coast,
riUST CtASS MTOKX AT XOCESATS KATES.
"ffisiinrar iikqi umw;
MAE.VEEXOUSI.Y CHEAP.
SCAST1IS0.
IiaBKS, PL45S. BOARDS.
FESCIKO AD TICKETS
VLSO. OIV IIVIS3
A Koat CoapUte Stock of
VF1NE ASSORTMENT OF WALL PAPER
LATEST kTllUi
KAILS. LOCKS.
BUTTS. HINGES,
BOLTS. SCREWS. Etc
GRY REDWOOD !
Scanllin:; riiak, tuiface and rvush
Board, surfactj and rooji; Battrna,
Pickets, iiastic. Lattice, CliurJ.
ALSO. 1JC UTO, K,
Paint and Whltowash (Brushes,
miITCJLCD,
wurrc iisit,
PUSTOIU
METALLIC AND OTHER PAINTS!
Class. .
Salt.
Firewood.
DOORS SASH BLINDS
ALL SIZES.
Of Eastern and California Make.
FOR SALE IX QHXTITIES TO SHT
NBW GOODS BY LATE ARRIrAIiS
3TXIOK
SAN FRANCISCO, NEW YORK AND ENGLAND !
RECEIVED BY
CASTlaB dt COOS1
And to nniv nl ly wwtk 3ne from above porlJ, nd 'f r
irn Tii? am a t t nwpom t a mpo i
GOODS SUITABLE
For Plantations, Country Stores or Fnimlm:
Onlcn Filled at Shortest Kotico anil with Satis&ction toPurchssen.
Ani&TIOX IS CALLKD TO OUR
iMPnovEir) pv3fcxs plow i
Tk oalj 0KNT1SET.VUIS rUW, reaJ. of TOUSIIED CAST 8TEEI, awl isarutttd
Klual t.i If not Ivtttr than nr Stul Iitta klrgj I'kn, In th. maikaL Also, clLr
uakra uf vn hand of Moltu 11u Co John De.ni A Cu, Jtc
Cans Hon. Hort. rianri Jr. On. Knltra, mad. vf tt atrrl, to mr urdtr i
Itamrn'a Hit., 0, 1, S awl t rr0rn How, W and j nek I tjthra and htialM.,
Ai. and lVk Malkxka l IV. 11m. Adw, lick. (Vs Aia and ctlwr ltandlra l
lMlhK lVltlns.S ta IS inch, bnl qwlltj 1 1. It. IIcms K ( .V. IK d 3 Uxli
11aM.in rd Ctt.ri. hatut aud k.Ty ruvvr I Ol Yokra. (rx ltoaa.
AiIm lor Hon. and klala Carta. IVttanl. Kerna, AmUa, Canal lUrro.a,
lUUt AtvUl. Lar. Lrathrr ainl Larwca. 1. U- Mmm laektrp. tvunU and ;a-r., an kbra t
SrraMi. and Alrw. Haa ltrklne, lVt Itat 1. It, -Irani l'acklas;, i to inck I 1
Aalvatoa lVyWr Oownnc and Sr ram rip. do., MackiMry Oil Lard. Caator and C)Ilndat ;
SU' IVvt and lUrwM Oil.
Disstoa's Celebrated Saws and Piles all sizes,
Spoar & Jackson's and Stubba' Files,
llammrra fur Ctrprntrrs MachlnUts, Ittarksmlttia anl llonwlxwrs, brt nakara, nartanwl I
Cut and Wrunsbt JJaiK all tin. j Cat S nihs ll.w Sk, Mat tihora, '
UcrM and Mot Sbo N.Us GatTantard Aaiia. a aaivtlur wwxliwiit of
Latest Improvements in Shelf Hardware!
lUblaxka IUU Oil. Frk Incortallan, at Vrrr Low lUtni
llobkBck'a tut. Ixad. Zum and lird Lnuls, A lln. Anaoitnuat of Small ralnta la OIL
STAPLE DRY GOODS!
Calms, 8 and o Tkkiscv A 0 A t B and D lUnckrd and Cnblnckrd Cottons,
ltruwn and ISlMctml UxMU, liasaia Uurwr, Linen birtUoc. Atiaquitu Lara X.t,
111a. and tkailct klannvl, tk.Uncs, A rin. Aaaoctmtnl uf H kit. Ftanaala. Also,
Golden CSriite, Star iintl SSiijkorJiiio Flour.
ralifOTW Uir. lWUnd ard HjdranUo Ctiwnt. Sucar Uses CV-lurtibia KlrtT Falmoa.
SarUd n inr, ltain Frr.cin W in GalTanticd KouSns, llajo Item and tu;ir ltat.
STAPLE GrROCEHIES.
OX COX&IGXMKXT tXJ rOli SAZS Al V8Y Z0WJS3T TJUCS
Wao Jltmttarturiac tCo. Stm Fwd IrricaUoR d V.cminx Vrtwx. ta Urpi vamtroi aiimi
ntan s Celebrated Vatent CVntnrvKKl, in Uo( Iiq or for, coaplete;
tvdvmd Jt Urowns Olebnted A'Uih. the cfccjprtt GOOD luao la mukctt
I1tti Orcn Cu, IVtlor Oitmul
o2r lxcrosouo Oil, wo offon
Tte PAL.ICE. and piannte it (cmt b beat tvt quality or prioe; L
Th VULCAN fiuod oil Rod &boT UaX, but u lovvr priced oil iLxn Iuac.
Cu t-f ttt Litret iBTTatiaacfcr ntawtbttx 5iw tau
tra bnititfij ui trvta CMfCuatoidCao-
aat t Uf Buls t&cut a jml u
Br ut st moiixriM rites.
G-ixro
Mo
IKS ly
A-
tzmf&t. Cc3 Erm for pLirnhfy
F. T LecehAa i Co- w. J- E. Afrff Ai-
STjmpnit. Cecil rnrz for piaialrt
S. C.ie T. K. A&krfiaa ts. H.
Loc (as Tax CoifaMrtcr fcrr tin cEstrxt of Hcno-
bnii). Xtsranizvit. CtTtlW ajxl Hatch, far
pri.-nti-r T3T. X. Araistrwnr tir (L-feuiuit.
Kt E. Pnmitfa frit pLunnz ; 4. JbL. IhiTiitoa
fcjr kiWtgiitnC.
. I , -j- - TTXrnTTTTi . CasOii and HjCcH Joe B.icra and Bw&ep
H K MAS iiLalU VXJJ t tOiS3ii3isea. Ajswrapaila. CtatSaa.,.? TTifrha
7ATER PIPES!
WATEB PIPES !
PAICTIC IS WAST or UALTAXIZEO
vinf M L,; att ttvo. tae bv Kna, wit dw wa
a. C1T. a. bdiMSBN a ni.
60.000 Feet of GalTantKd Pipin
THE LOWEST POSSIBLE FIGURES
i
T
&i fX3tBnvm rod d FttW oat
CRICKET BALLS, &c. &c; . one on Ouefe n Street h.e. . w aj-
aa .ItmtT Jt lautlrwi. anDP& n VUCCn -cc-f froAiaJ rra District Jiidc. SouUapuko, Ca.
MRS. WILKINSON
ATJOCrc6 H. EACSTILO A CO.
Wt. a. ia yuguii J o
IHiTlinex and Dress Haker, Manufacture All Kinds
rVKTSTKXET H.S.irU'.
Express YTaoetf,
andpip LzKp Carts
IS CUNYTArSTLV rs" KECOPT Ol'
lU TEX
Latest IToTedties is 3EHieiy!
Caaaffraxs a. Jt Syte at
Eat. Intkrn. Flxvcrs Lux,
my,-j. j A V. il A a a i.- . . i a a m ...... a .
rat a-3 are m wwC kaaws tM.mr ia
MMMMtMk uj a. a iiiflMWiit fTaa-aaintf
THE DRESS XAHXSG
.Mabiii..aten...ii..(.a In.n.
Tafciiaii t ,gwnw hraxn a ad aawfiMai.
2w. asaa wfia a Suaia aaj at. aaar
Ladles' Dress Caps cn hand
r aual. as .nAtt. Asm.
I
A t. a'li US', ta
-A5-
T 1 1 iMrf mull a a k Oatku& Znto.
saa-fc, Skajaa. hntWaaltn. SOIL
CmaaS$ ctbot '
Jt- W- fcf yae irfcinaira ter Star Tsa f a
4alslw la kv bcM. u aautica tun vtt&mfMbcjn
TTtmiG XY A&rKN'CE FROM
T. Speacer. Jr (by hi aext riaj "W.
C. Farkw. ExntsntL to rafiny o psaiSs;
cteaOcl3itirternrcf Court. A. Hjrtrell
aal . Preatwa jr pTirTlvf ; CLstLe aod w.ur
Car &traXfc33.
jS;rt Brians ts. X. K. KStf. Eirwpficri ta
tie ru5n c tiie pr-i2ui: Jolg & t2ie
toiWti-xE. Sv B. Dole tit pinrndTf ? K- F.
l?ixirtX7C firr JtifemioalL
D. Ft Exrrpteica thxr "Sy f tie pre.
saiiEu JEr at tnW Octer bazL. Citc&s anil
Riitdi &9C pi.irnti!S ; J. 3L IhmAiaca fiir cs-
Eiteci Brig? Kajfcert Brigjf. Apptsii
npvu. t!i7 Cjcct c tie- as zs th Us&naaj Las
bn. muri&iL E. F. Bicixrfcrn far lb-ffanr.
3L Opizsux t. G. KtaSi f Appeal roo
thiIitiiiiia Cat tha Omtt-t ,
A S. Kartxrf far tlie pi-uasET ; J. V. KLs&afsr
ff.frif sntX TiTi y "W. O. afoutlt far-2ne&sa.ui
aad Lntt.-i.TX
Bex u. Aa3i3 du Zrrepticr ta the ruSzi
Jnff'-f Ctrrnit. Crd Eirrra. jt t&ifenafjat
Fl Ftt ts. Va Sxs-. Appeal freer tlW de-
vfy?" f tiifl Co2Ui!K7iij-c WaT andWar-n..
L- L. KinfaVroferopfar-trr; Ctie aod Hicix
r &tniian& appeSlinC.
Hf-r rtA-rfa Escrptiic to tint laJ-
scff of Court a beinr canJsary to t&e r-
taatm tii rsiWlc fi ywt ffacwoar. I aaiye by a ( ttccuix or mr" till. Jqfcx ILisilkpLthiaj;
, -n.-' K-jr i ira w men a cascLe as! cjga zzo. J- Si. ttarmeiL sar appo
Full
t roair aim ftmrp
and Complete Stock
r
uxs, Axua.
ClUIIKTtQCtUCa,
3rraf anal wnav It.1 w .ttw
Cap.TTi.-irf Cn. Oafr. .1 nit gieajnaaAa.
aaaa tsr c atz,
iVi.
AT-
OPFEH
C. WEST.
ART STUDIO I
THACUEK. AKTIjT. HAS,
Mri af SfaaCia .1 Xa KHK Ft t u '
FrTtla iiru tna laX TaM-Caan. i
i lafca. gammr;. ataa noSLrva I
. FtEacxaa.Mrs;aaXATUrF
a a raJOO. J
rarJKa cnmOaa a. adw rrf an. ur aasvn'ta.l
IRRIGATION!
JKKIGATlOy AFTER THIS DATE
Inta.
Appal rrsnx th dectauon. cl Jadm Lvcxaa. a.
Prcoato.
Anton Fedro- vt.. Cana In Fan. Appeal
tSiZ at 2Lr. Jts."W VrCniTTc t&g Utird .TaTTrfd
Chrr CecL Bdtvo. and L Frsstmx for- ptain--rrf;JI-.
P. r7rrr?If , ti7Tr fcnr'defizii-
asa agpfciTjnt,
Hams and Bacon.
tr .
HOUSE PLTJHBLNO HATESIALS
cva A3
Eiita Ontti, Cast Iron Sinks,
Eoaa.fai Cut Iron Waafuttajuis,
HarUetncaasd Duira forWastuLazals,
with Corks ami (Tutm for aoaie,
Urns Bab Cocks,
Swr ami Stat Tnp, priaala,
Kctcfaen Stop Sioks. ink Flaps.
ljht Cut iron SoURf e,J, 3 t inch.
All Work in the Above Line
WBhttrltwttCpslt. ateisjut
u kaunt, aw lot at
UNCLE SAM RANGE,
TXr itiift-tms tjW sf tz uz raca. lo
OpEra, Maj, Qaartette ani Ting Hoa
anges !
Cotton Plaat, Soacy South
Hzgna. Charts, Osceola.
Demand, Back's and
Charter Oak Stoves.
StTPEBIOR FEEXCH BAXGEs,
Die pstnit TmaaSsh. r Batei,
nlpr and S?iwnrT C-br9cr
Luuntry Szjtzxw lerosea StOTea
IF TUC ASXIX .TEED 0
JTTHIXG IX TIIE ABOVE UXE!
C OS SC3D TO
NOT T ' S .
ITB taatkrtortaxSaintaraaaaBk nuiL. xnaf Int.
feramaT9trclaMfcaM, ftrmtatju Osus. u tb
atajnJiBf of 0fpbr fM wli. u not Ac
asiaaiiiituluf Lj. rfTJi f;3
issi.
FIREIHSUR&KCE COMPANY
of iAk AitPooi,z5nT. arm.
C. BBEWER & CO.
HAVE JUST RECEIVED, FEB
American Bark " Ceylon,"
Prom Boston,
THE FOLLOWING LIST
STAPLE AMERICAN GOODS
wnirn is saw oftxeid tor saik
UPON EASY TERMS.
I Steam Coal. Cumberland Coal,
Frenltin Goal ta raals. Tor Farsil; Use.
KUIlItO.SIiilVJE OU-,
iXSJ?ta Uat,
ID owner's OH,
OATtS.
Barrel ftilkoolcss,
CHairs,
Cat Xanj, 3d to -Wd.
Lantern. Charcoal Irons,
Haist't Aies, Hunt's nuchrtj,
Card Matches,
Tar, Ptfcfc, Bosin, Torpcntize,
IHantla Cordngo,
all. suss.
Pit Hiodles,
AxHtcdlca,
A CHOICE ASSORTUEENT OF
coaazsmacr
Cera Starch, Totcatcc,
BotoQ Baited Beasi Gesozne),
Gitn Cere,
Succutaao.
GEerks.
Lobsien,
TPmicy Crackers I
Hcctia'i Toatta and ITocir Tsrtls Socp,
Cairn" Uead,
Han icdTcsgss,
Family Soap
WtaleBcati,
JlnleasdOxCarti,
Burnett's Extracts,
Capltst S 10.000,000
UNLIMITED LIABILITY.
Ur. Issnraajir. af air itescrfcfm. tGI a. t&!ttx& as
maiteaa. sa. f ffrai3iav&y tAc aaTsiani.
S. Tar.rs-.TT- xerrtt far ECannajx lataafs.
1. S Ta Earaa Iaam. Coospaar Ba t!i. larK.
aTlftlarfaay gla.CM.gaay taia.rat- WCRy
Just neceived !
T7F.OH
porrrL.v"D. 300 UAXF
C4Mt Plic Bcnul. Ct3xn Xeiilaia Sraati, Clare SU
U- ZU.CJLTXX2 A CO- -
0i-2 to tte larr sScck cf drrtariii in th
cartet, we propye to eil this CRUrsen
It Prices tiat will Salt car CcstAsors.
33 X C BkCWEB Jt CO.
SAUMANDERJELT1NG
C3TeriBBeiIer$,Steati Pipes
rrc, etc
Saves 25 per Cent, of Fuel-
PEICE BEDUCED TO 87.50 BBL.
THEO.K.DAVIES Co.,
A. S. CLEGHORN & Co.
'HaTPOZkTSlRS O 3T" -
General Merchandise!
Fiom New York, California, Europe and the
Colonies, Offer for Sale,
-At tlie Lowest HMTisiMiet JFLtes !
- TROX TUEUt-
STOCK OF NEW GOODS, JOST OPENED
Suitable fcr Country Stores & Plantations.
Large Assortm't of Dry Goods
rrial. Pf Lstrt Stja. wW. aaj aarr... t,,I nicn: Eta lValMa. Milj.p.. namakS Ij..-
Wktt. MtMialt., NnHara. Jttnra.. bl.tt ififj ntmtl l'tr. .Mr.,,, twi
BLANKETS-UnIlbatv.tl.fatt.a B:aarta,nau.aaairs..anal.i
GIVI1VG UP rJ?JEC3E
PRY GOODS BUSINESS
Having- Hade Different Arrangements, I Hato Concluded to
SELL OUT MY ENTIRE STOCK
OF ,
Dry Goods. Fancy Goods. Clothing and
Furnishing Goods.
I irant to get n'd of everrtiinz before lie 1st of January. I don't care what
Ala 5 1 - T r . T
me uoous Dnnj, unt tney nrast bo sold. A. 1L 1LELLI5.
1X0K AT ill' PRICES, AM) SEE VTHETHEB I AIEAX "WHAT I SAY
J3 Erery TiHtor nill Eeceive a Handsoae Photograph of TTell
Kcown Celebrities or Actresses PBEE OP CHARGE.
. Parties Baring Five Dollars" "Wortii, cr oTer, will Receive TEX PEE
CEXT. BACK OX THEIR IKTESTilEST.
TERMS. STRICTLY OSS
STORE, GOOD WILL, AND FLXTUEES TO LET !
A. M. TrTFTT.Tg
C01IET TEA I
OOLO'G t EiGLTSlI BREAK
iTAarr.iasa.aBi. r. sa.rcrTfa.
ipaiK.. AIaGuea4.7ZawS MAarKaektTaa.
orrotaue ux
EOkUS A CO. C4
COFrEE-OI.1) KON'A . OFIXE
Kt TsaSalabx ECIXI3 A C
Famllj" ilroeerfcs.
fr AAWJBTJIEST ixcrcsua
aaoa. mj fa. Coca!, rpf til. W
. COLIZ9 A CO.
LIME:! LIME!
E - ?KTXK "'BESTtEIT' APEtXi
a-a , tat TouSx Vx KlZXt A CO.
Dr.,, uaa.
i A C.., rha..U.T.r.ti7. V.h.l I-ila. y.u A K., Itu tabaCcili, "arciat". A rrt,VaSU
Full Linos of Australian and English Saddles, Bridles, Girths,
Saddle Cloths, Whips, etc, etc
Sole and Saddle Leather, Tanned Sheep and Goat Skins,
Ce.ita.Ui a B.a4 aai tc Sate, tm tla nlibm niLO TASSIBT. r. S. Lynaa, rr.pri.M;
Beautiful Lines of New Plated Ware, wonderfully low I
T.a, rarsrs, Eli. tzi Altnmt, AT AST05K!ICrO DUCES.
JEWELRY AJVD WA'ICHES!
AGENTS rOS TIIE
Celebrated Durham long Cut t Granulated Smoling Tobaccos Clsare ttes,
Brlar-ooJ Or.CUy ri. Ck btra Aa.r alewa f l.cV. .d Tt.ba
Call. Btckets Tub,, Baslai, Sailor Tib,, SActpM, Caarroal Iron,, Tlnnrd Iron Spooaa..
Bostoa Card Jlatchr j, White Leid, Zlne Talat,, Bolird oil,
D01V.EIlS KtUOSOE A.D COAL OILS,
A Ctoice Assortment of Groceries !
Co.ri.Bax at JVIIta,. JjBa. Tabi. rratta. TacaatM., TUVri E..... Oliw. g.Lnoa.1 A 31b. tin., Po,lM
Tvui Mnn Ban, Ri'a Ft. Clams. Sanflst. Latum. Sssu at Ua,. aaaaac,
Alaska Onlagnan (or Candle) Pish and Mackerel, 5 lb. tins;
Bright Red, Full Weight Plantation Salmon, in Barrels and Hall Barrels i
Dealers in All Kinds of Soaps Toilet Soaps, a Specialty;
Bine Mottled Soap, 24 bars in a box.
5ariaIARnllmaaUt.tSaCar.ratSWIIrGoaal.fo.CiatTT (Man at ma Tln-Tnol Suaaa 0..a.
i

xml | txt