OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, December 20, 1882, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1882-12-20/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

..in aim ata tiaftTfeU'ea fa
a I 1 INI IV a.-t
r fmSLm a """ -
ia. .T-ea '"tSwSI . 9waa a
aw.
mmTm wmmmmt tmrnmsm. a
,.baat.aa.i.".
" ""'JrMw mm. mn.
- - . a.c-c
-Lgmt 1 "iiala UU
-at fca-aa. aft
llHII -" "
""
""""
KXSaaV-. at.
-Vlaa
'it aaMaRtSjjlVta
cue pttrMi.
r
Hnw.
.pica, Hum.
d aajhjaajaaawa
-a"wai!!trKT
ii m A a- aad at watd. r aaee
-e w.a at -.aaaaaraeca
r nana ea i'
' J aaa MB Sfcll. ek.aB
.aaw.aeal.aK '(tMll
Jjairaiian awHcttc.
i- v-crra xaar
& lertk tfee V- ie$?.et cer mtere.
He- aaas . cs ui Jep. are wt sara
fail at ska fprartaVcieTSeeaAer
tee areCy r a-eSsI latirj-f
r -x xvgT. ajfe. r- IMJMHWJ
atrllrakit'B' IUtt r SW5 cf
a- dhrett wfcfcr Ik ftm asi free, taoaca
essat V tv- aaccvaleKate
Wii in is terrsrie V liwe arl-v aaeaae
certilc be t EX4 3i5iDet la ki rteiitl
tiat 1 rx-sTc toil Mce?. Terr that Mr
Csnw irxswcaiM, Vet it cist he jJain
! tc e-rrrr o tiat Mess. Free -a-redd w
Jatr taVrs so sxooet a step at the trx
antti at ?ticb a c! irh-mx&c to
rrvwai f.x tfeViBp tilt it tvewt
Mocrs Trtr cxi& zxA iitr rrtf sosi
iskcaaiMB. H Mr GiVoc d3 tsi ?oj ia
c asj "Mr Carter is waBri"
b risJr a5d Slaas. Frfr to
Ssm tiiacssia b? Nva bi3 ttsi saci
KvYtiiK is!csx&c ?booU u harr
Kw wat lcnai -wit&cet TOStfa ti
dron hMJ is Mo FoerV i3 is.
tki k sctd fcuiitjr sj-tsrcirj:tc
iW feffr Bh Rvbv w2! m lie
ac9cj ioforaaec tas2iwi
tgfr km oat not acvcmi xes ar uiwai r 10 i
'rhi mi IHt. W wkt 1 ssnvW that acvzKafsnntbrf
Dt what w i bc arjf acwanK sopsjkt w
naa Am aa KxaLvhat jofrw
ratine CWi i tiiaii
laM kciaana
aaav k keskie ti Kad: aal
noV aW kT ahlr njare. 8nmc jw a cvtt-kc tixj artr
l p ill iBamfWwsaoEiini.Ti
il I iii ill if 1 awavawdtr?tWFcrKra
Mtawwr Iv emu to un as ?5A3A-
lpi lie WWawarear tkw of a wit tr:3a tccwpi
. m . . iJC ' Am its H TV7T
ST acoar fciea m sr a BKfartaf as it 3! rr5r csSBalief
p, iimVi ii.il auruc ttat j 4eaaMr tnat fseoK r-c. ivcvtvs ccr
3ar Wag aBoMv tup ) ivrrrcarM aad she rrjrfr-c-iinTe?
WkE JVTS?- Kta-MV
iocSac asxawMjr iemnl Ktv- the
iiwir' w pejvci lat -vet iriB esl
at aaeeaBCB t oae
Te Kaad pavfcaTejhfoT
ifani aaar (Vnav fcoac r "rai
aM to lor - rcat
xXcr an ac re
ae at ar
wlnl aaii
Zmdit tmmm avakawt'w atf
aan k thea that ChnOaae f
Vcoatr a?
.bat tWr
Tam. aai
TWajaw "'j-
! a Hi.,' Cfcri lain a: biek.w
lajimi aaJaE'
tm Stml Tnmn m -1 " IVc ii.
aaw a taaa."i tat aCTaaVapaa H-an-
h aW 'miy Trway aae-voair
fcrtae - p Wir oiar'W-Jk'J Hnap
kak. ui W -c far Villi if ta
af aW mw w awriaaakK arrkaJ
al am a
MBaj"fZaav ttataervtalecK
hr& at fad
tae PaoaV CA He
hoar eaVt apt' tae
CaM nw- af -fcjiac aW
aiiag t liaai ia, E daue? apsa.
.laiiiaai nf ! ' airfc araVaab-ncaM
pnetar raaw4 Sate car aabrp anae.
ami fa Aiwc-Ka ;i ri ini rj We
Tae Jti m atvars xbtik naatac
farn uiAui.i aaaaaf at He ner
ia ak earae We afv a ijt cuaaasae
im mm iwm t oar Tn
'aaoaSaa Ftaa
weaaei areaaoe
it CaMiTOi - nW aaiu." br
. a -aaiia at
m aaeaje. .
amoral iamiair oa laic truie I
Tat Gecaaat I iliat et i'hnfr-
ana xascaas
at a Cina aa ae aar'.c. tar Im
ct i atrial
Tat acaeV
VeBtcK
34r. f C raaiKfaanV
arXarMapam Osavaiat ttaf xr.
aaawt aW IbVk JJ.W of aW
In iaiia be tfee Ivrii ut tci
the perjocaaBr fast ilcoUj- wa jnntc
j an tapuBialMK eastsear osa5el !o
te krahk af pwl atklrtic Trce. Ir.
car I 111 wit sad irili. tie wlezUrr rcr
$aabdb at ft tawe i Hfoc&ls
itc r feitow- tcbcsss eaerrce rareJj
ctaaawi aai jwie Ui itcer-cccaacc-afiy.
after Vaac j?ni oi cactrnrr. is
kv farce a it -"tov -e tbeir
aarith"- are aaaReii fcr tie rai pcS
Ana. lie HsKt Ali-V- Cb
ntoptt Jo pre efvxta!ST to a3 to
piatn-e tara ihe tr tiijears. aft t a
?arA iff?" nteriT tTk. be. ; a
dataaar fms. fff sser?ud thtt a;
aae wrr taakbsc u ccc-eced dwes
K tn-W Ivifc icriiie- asi rf-e-
aMC Abmbc tfe sb!rf cee fa4r
a. t&roUf cixac& tie teac?
at eaagtwaasaadtaeE-Alg-jtxac?:
sa vilC taiJx saitae tie irstra-ttc
ct a feaaaje ciitsv ' T&e;rfaxe ifii-si
nrfe eixrosaa? t-w?r las ago bee
awqateii cbe-rere. ai! e ziaj- cc
itiatiT-.r in r" f it nr T"r r tbecii
rreiaaxe nsr aere. sx -. a-tst tsx;
aacrs'Kalx.t t-yaaa-rrr- cr aSeraiKtt
aai a rorast-il asc vif &3X eiwrrxtve in-
1 1 1 n 1 iae vere -vf 1 to
nmiaee fanitaj aecfen ct ft -ee t
taeiast 2: a Jer pegcie o.- tiil tiat
i aiaatij f-rar run I" r rnr tt7S
tar awatsnrr eaetsw. uirss rjre ei
aaet a5vtT-ttir lsS raa--Str
a aaare tkac Krn. TTsrr;tecAie ex
uu . She Mere feafcerr reffrr-r.t? ot
tea snctao! tttee. asd ve ire -Had to
ee oat tae se-r ifsoraxc I:e& to
tart ccs taue Moal ;iLjufe'. Fcr tbe
iwwiier T3aB3ftae& is -viics tbe us ad
Krj -safWeaseiB prapai SohiTe
i in iixliir rrh tr rtTr -ir-
taerr aisirtaare. asi . VnJTjSi i". r to
he taat o! vjci sar be irce-
chtast the srrice ejf
tmx-. lias wscii le of rreoi iirirtire to
taeejs JSat a t-sirsrrj; rie.
strj, ke tvi Dot tl tosdvben. at tie
sa-e EKCMct be as rcppced to sjwad
aad Te-aaHutbeosaadotdoQartea
a riis rlx-V, tbr XXrcsatxiB ct the KiEp.
If thij is reiBr tree, ikl tHtk thil
tiercre gcUot tbetTcrn'w'X&l Tot oa
tbe ttw ci the soTereiga. nbw Cocviax
trc bad bees bsrrteal cs at $sch a Ket;
cboca-tbear totbmV tbat all tbe Kb?
and --later xrladi sbcctly to diztle tie
prw of tin KaaH ccrr.itv ba? been
tvcj-it at tie rtic f aI!o-iE" tactrtaK
tasteu Trtta a oeaoir pocMB to rw-air
i-TP.r tiiesr feflor. vrrvirr fct-sre
ojgir aad death asxrar tbese rbo bare
cc ia rxctsci xtb tbeta. Tb idea i?
bariHe, avid, bet as far a -ocx irfceraa
tkc px-5 it tree. Vfbat rriae aj-aicst
y tis tie FtecafT c:ttd it
be b ceU bis basd troca rij-; tbe
rxvyie crea statiauoc in vser to
pesa f oriard tV trirpecte ot an sft
ptrrirt If there to cot -seeerrac-iji
to jod awaj- tbose catocttisate lejws
fives Kasai. bow i it that tie Tersest ic
cbit of cSce roeld sasctB the ei
peodircre of jocarb toccrvnrc aad fwh
Hire trafb. s tsctb f.T additxes to the
Fahw aad octbs3disjr nbxi xrre not
actberired. so aitsrb for ahacst erri-ftiaar
tbat a tisHj- aad Tras not a rxwsKtj
to the cxSico. "tea there was a bideocs
eyre at their Jcvrr -wbk-b -s saenacac
ei-r f t -7!t co the Ilaads. fcxk wccld
en! iasadsocsjv iato tie rcresi bctsee.
Kactwisar what the rrorle rosioert here
Vaow. tie Coroxtioc eereraocies. far trees
beiajr jojves i2 caB cp far -Bare tijc
feast, it -riO ratier nv-aS tbetosse froa;
3aateS Iaf erao. tie -jwjwcs roaocij- ct
rgrar ti:vt-acM wns a raass c -t
iajr. sliare. resaocs sexjvat. tie trae
sratbols ot 2beose. Thfi it i tbat itr
CiiVeoa his fiTec to Kir-gKvi.Va x the
re-rird of bis ccaaoeaw. Xot the Kwof
bis people, bet tie fteri-r 'of a raster
ccs aad lieatb deaKrg sore:
NOTES.
ffin. itu ais Sa arcvc-e2 tie cawsr
ClV Omslue u Strtirj Cxts. Tie ar-
tpxfit mastiw ot Hmms rtaianN. it is
nes&Hl tiU -orc ibf rmvst rrasfvrwet en
xxeecllCu2lUT.'eii tv o w cf
tccac .rc.-i tvxrr mot.
ivcaiea. 'Iateaacbln-jtae(ateTe-
treserat&arraaite r.l1; J,tk it et a
U &wj ri iKuntka k a4.t tt 0.t-la!VVvertttv'a-aat
a tTikdr aaf t
flt tv-reiru. 0rrUateteden-ntKi&.-V4
(in it nnrct anmtita.
Ttt
LMtmJtala l
vr.: ocr Ul tS- - al Uriwc
Acest Kv tb Ifeani ei JmifnbM, a
tlx Kta-n t Hi i-
et Ui
rvt, am t lurty -ttMc - u cerrto
nNl or Use meol pan;
-UTrtK ia: TtiU -ikenu la rany ot
wcvMiT-tt tatientms to ecsknle tu tae H
niua lrlaDi,tar tVe er5l -
nteit oretbie UtwcBsdee ikntocw o(
ttKuIo; IaBifnila.-B.astamil Kwdlu-dv7oettean-TiciC
ndteirnktil lkK-
aL iae OiUl ot tte Bt-ntia kmf&'an.
-No UMTt-eeb ia evcAaietM we tw
tutue f kte-eSt. al a&l otakbea. ia n
ot aiac a fiaij. te l-a Itavaoaa Ittuhn ea
txrdtAt ,tusl eKvrut sktoMtAaecert
fee tviiewc cvaAxlMCK
--so4 itEtfiu. as rrw et u -wo rri
a7Fo taI va a unw at Beooata ae viH
.cat two coctrkt w UKsr t a mtk of ixa
wevta4aiarreTvi-vTaa eeea rorwcLor im.
NCWCTtaic. moesieeCKW tjr u! Hwnl ot
Ibumt&jl. T7d Hwrsl. rnj ot tbe tot
XA cuntee a Itse putT te mmJ f-t
Hat li roSeviactrras aaj cvn!iUv ot toa
trscl&&l he eatatlot by tae otj, TSl or coc
porova V vora Ibe tutT ot l&e veeLVl rt
OaS b eocunt cvtrtf Ttt
i5 h tui ta A ak wa1 USwrr. at tae
rue ot ovatom ttsvtta KxUucas
rot veoaxaastctt. aat reel tcve ot caarve tot
ixCS-vS a4 TUUsJ. f. OKtt Moata ot t-eo-
Kift' niinvij Mmn abetoa beer
VKTsmtaesftcu-t e i-a $ taut-aene
ao ri tw put u tae eat of ok& raleiatil
Kvcsaot'wroeo.xodtveol frvxa li t&u ottae
ctAwccrawat of fea seerve rerfoTEe! attor
arttTat at H.o-ata. Ati ia eeesaV-atwcof a
rutswc aaAemlsc on ? rait of ts r-tj of ts
a$rart tovesieat USwr.laow of tbe
Uca of ttae toroK of tais costrKf. S tae cotec
txottteUvvalof ttat Vxst mataonae: fcrxi
ktvwtfotaoueof sxtae of tiawtf mai t use?,
tail te ee fee? aU be rrSAi tt pwfr raolx-it
a(--e at c&uve of ttx esra,K ; tbe aul
t iSvnt -n2 tiatt asJ t jutitratt; rerwrta tooa livfct
asl ptvcer scrtxe as bt be ih?eccot to rec&rei
aik-ai3FKvarcvKtxaotsal Kni ej
l3aaiXT-AxvfoeaitanatbearnK ofvemas
atver stixv aext TaNwq( tae dit ct vb CMft
cacEC9e3t of a serrvo. after arrival iatae
Hiw'hi V . a tetsc atvars askiecsaxi
Iit s&ai tjLonr 1 ax be osoxvCol a zvair
irr svrnce xa ?3aTa or ocas? aohdarwoty-
sseoa revesus ct e wvkumci trevTM.
edta3taemrtcx'a sssalt aot arrie to prO(
oztrac dxaseiSk Jvrwe aal IV coatractof
sulUtxvff abd SMI be trszaterot taaae tatnl
tart?, eraert br te Krd of Ti rtc-aaoo, as
aecna afrofti, vtt&oct ab cowed ta vrtltcf.
caernexe: IV.TOt Gwreac f rtaasji-1 u'iJur a pVof ttal sou thelOuRT't mj
TJJt aa Sesra eB. A baajki-. cf tr.vr I km. av lest ttxa ccexecta Wi1 of aa
oicUorra.-es tadMiateal tas fcaajtrv I aire- ""e nS eojftiSJot for ti cm of auaseit
tME. orcizifti rir. Xtr zj , fiiJ v Cj wiiW. xrsf tty weal
oa-ibtcn3eSltrv--eier-i -iaJttaterelT fiher aeoibrtaat KuJ
arcKartrcss sbntii be ssaif vie cvtuj.-c rf a ! cf trcrtttc !it tir ia rcmsi. or cao to
sevee t.t rS7 &resoesata-s. T.- arr
tb tCMOnany cf tbe aft calrroi CT tbe
iut. it s.ve ncci to fscn
cMiaoeriae r.xxl -cs ia tbeie xaaaccs re
t3rrtcxbervriaalbttar tx- iheoscers.
MDXaix6r3vrisoitaIiisfirasI caa cx
trci II xatsuc cz; r-it i-uiujc a G.-oeiv
saiS z- cvX tSr revre ef Tlfessvteiasa oo
FarrtCAars Meat -T!s.tra. ttTO.
THE UNION FEED COMPANY
A. W. BUSH t t t Maarn
iwmto or jka kiuu n
37ooca. StviS,
rtkn ateaNar Mtaeleet Xuttt TUte. tk4
et H t" ttvp ot lirtiom tarrAot at an
ttawe.
tr tvt lltjtW-r. tfcxtt VrUroolt
A.W.XrsB.otte Ttll rsws mwcovrAST.
thKcurw. n. t.
:e TtUTKlt a. m. - ?ty
Ociamio Stwtmship Comp'y
TIlITASTSAIUStt
STEAMER SUEZ
WiU lrTt fer San Frxatkts OS FRIDAY,
December 32nd.
rve tntttt et rr t
w w . tRwrs Jt to. AtrtU.
efV
FOll SAN FlaANCISCU.
ta tNttva ritf
ui9iuvi: Kit
rswHX.vs, x..t
Will bar Uo!ck Bitpatch for abotc Port.
tce tntt ritleaT. te
It. llACHrKLtt (.. Aceala-
A SUITABLE PRESENT !
..nRTUK
HOLIDA -STS,
a Very Handsome Parlor Suit,
a Mcts
BEDROOM SET
jt toaroKTAituc
LOUNGE OR EASY CHAIR,
OK AN
EBONY WALL CABINET!
At a Very Reasonable Price
AT THK
FOU SAIS FRANCISCO.
tae rtvom AmttVS
Hi, If. U. ili J IV ItiV JL
Will hire Quick Dispatch far the aboTtPert
Fe Ttrtttt or rsirf rrlr t
n t. A M'MAKrES Jt CU.. Armu
(SLUtui num. esiput.
Qxioon Stroot,
Ir rTfcntHS till ila.-rf xS ct tt fns.
cb rtaa.grsc lbs m 1 lijtf s so it
r! ft Kick. cfca rri sxs gigjtAsg
eccsraabaJ. ever: erjeus. Cskuc tbf
X irau ioSr ajvocti tnt k LlT bt
S frrriri. rrvc li sxrae trrttts U It wit
c ic !trsiri. thivx' cc jrnxi, te b piAi fcr at
Trors. S tbe TtSt c tX k tits Xwetlrt &ta
25 ei. jier viiTt Ui tmil Ixmlh!. a cvcahiNs
XM.vf tbfr .VaTTrrasecu beracvr cxjrmcu
cwnti u t Usurer, bertfr? irr ud ta
dertxtt V Irrp 2 perfvx cc eu V) Se le
ts2. text cc tUitis. valt a Knv nxl
trxss. rOrr ul pur c i&izX-Kx. u arrevrrd
Tk9 Xtiw
Lai TaiT ti C-itrcC ra tsKxti acaieml
y-r-iSer ct! k&jbcb. izvsa Kt tixT arCZ cciy
rrcxirrrd vKn.ecuZi Cttzzzxi cc rim riii-
tiTRSKrCr evcn.--re Vt nr sss
tsBCT crT erwwii ttiw tn set tir 1 ti ctiber ji-w biU2 ct tbf Usnsrrs to kvl
Si rt' T.'UaT jusr-ti cJbM frttrZteit twoitr ci -vw ci tbe lUrrf twa ctv t-
MCKCi.'tV f CvJ UXa2. laZ XSsttS CVUK U M C'
t tti srt2 aasKUct d Rx-vmiitc 1
frsea tb Sijaata IriilS; oiWc c2 cj- 5Jk. ; i$ . Iai pis?otr XZ. Jlitavw lb ttmj bt?thjce lie
n rar da 5xt iir Si o ibcrrri
Ut-C tfH rW-fJ--WL IU I -"r .
vnia ts Uif U lus ncs. tvoxtlxsL.
y rr la Vsreaf bxr txer err 1 er3r mszai
tzar la-i'TCtn ik ntr MTTjTZr mJirrcw.i!.
Xfcr t L ti!flesascL. Seas cf xbye xb f jc
... e.. ,Wrfr.w. - 1 cziirurx, crrechi aracrra oart tt-
7 Ufce ytmmc civ-u Aw f sad 31 mvbx - a i! tv :-r
fcit ir ci tvr mm mm -wfac '-w rxzr m&br cc x o-l We
1 aearaea S44u. ri r ae o
if h mail V Ihi i"i In. if mil i -""r T" " pe
taaae ex Saacs a aaV rascal svnzTes
wpoag aa'tia-
ar eeaaapare hai
at hasfaa9a?
Mat. Thi iaa iMBii
ibraaeioH
: as career EaScr-iffyd
Ike hack 11 1 maatij of the sai
t oae atafcLCas -voe as tae
!p at vhax. it k varaed.
aacaE aiiii imlaaafe. Weartfaik
War thai a ar nei ai ti'i alm a
ia Wn amnios, at aW effvtaat rt'aat.t of
several tv evr
as a atae g'i.'iTi'tt ra t2be TTca.,tt cf
aw aaftV-ssaneaaf k-h.li A.a
Ii miw caayjrqraStrrgSfe teaSIt. a j
sasee anAe ti. JttSoi eejiiit a ta-e c
a; Hiiat a-Uwactoi "ia! tri-iiei r osaifiiiao;
CM avaauT -ntesct of
oat K sae iaaeca.
rr-aris cf ri&& cf &. iitoi Crca tricces fr r t" axestetaretKrtsltoiet
aas rT""' ireiaa If ti ttrsw LsLiJcf i tla xatis.-cjasi' tUttizrt tec tie peo-
SA-raa. T" trvc. -. t.. t rw. m w&m .ttsamwivKEi lat
cfCiviTaiiTaiv:Sia.l?airTa: -.tie ti raeaar scaz Jsaaoi of ti
(Vtrsax. airs a2 '-'r art, tai e Sarr tia Wtrt act tie mchwt razoi at
cuieieSnirtS. A crtet fc3 tiu bee Tzwzsr tt BWtT ccaeEtf ef HsccfaSa bee. taa
. .. . r ' .. - i " " - isttMQra
SrbosLtnarc &lb. cSE I g tatimrt.cai jrrj oi Se U--jrt-
&sIeo&cs I .-(lT CV CC Zl W. T tCCTCt3
ttcrcs aras lias raae-i a ircn jc cf I t!rtt Mpjucci tj rtciUU uirt
bomaaaanrtatnecsxK. Tt - Fa aa- ,'ra " " fecetlr Ax ;
i... W -S. V . . ( ' MUX
v. .... . . i... ... I tf Geia& aat i3oK caa ntf et t cieasate
SutiTSuof sVcx!cff rr la Jv OiiT.4r ctcil cot cf tie lt-
SmrVn. TVjt x ntrwi ta tLf EiiQ.-EJci . u-t 11 i01 M t tt tiot ctunj ti
rt3saaTs a ct a reda-n agawa Ta laCTef taetjeieraaieBa.
t rtli ix 'HA cmx-- EU.tr. lorrtre. f frcriAcat Artaar'. X.
t-, iJfc,. t,.. feH:S Tlalfcsswcf Iriia5ArAr a tcsb
cat tail a Gcxta ccrncu txs btvs est t k-ui txCTcaaoytifrTT-rTergcaKasctsgaais
. 1 ef jKca- ZlHbd u mty a teotrtTtT.iam
TaaterrtnTTTTraeerga:tta3itf tijtBjre cf a trcccts cf tte ieitA cf icarcs
tu airMv toot ref tcrof a Ve cc cf r cct&- ajacesceti f&tnc satccc: rcrvra rtU
afssxarVs. Il 5 litxarf te Lit. jV, cc-ir f a Miuicacrbua; IoosKrizcet
ia5"rrwitr lli'liis: trnSytirmt if f El-jjj aJ frcrrs. lasjecaar ef ilia.
1 DfiAw-u- Iiieal sf Iaa. I AjtaS I busr f.xi tee tie Leren. etc, tea. Xi
Masea aarsaSB.la."-
Fiot ! seartes -e Imi that the
apafoeas ef oar It taai i iaj TiiaVj are
eel TV fats at iks axaaatc hf the
ca ti t; f e cct-riifr izil is : u trrtruiiij cf eiVmlmtmnnm
ectrc'crr incu rza ?rat -. r ecesx-
nr :s Aactrarm o ..t. tsuTtr-uarKa
s as: llj-W fg ' rFn'-v'cttticjTf g cccacaSKg ast it
tzj tty xnl eVn-1 iui tiol 3 srw tvo as fracas ani
- A. oSSfd tr lastnca ti-tcrttcf as tie-tfc-irecf ti Carve -
C ct tcxr vlx tas Lejt Ccciiini ti i
Jarssas she that is
hi the ei
a ajaat tl.-- m
S?5Saa?t' a 9a
mmitvi ir nava
.-v-v- aa. tee.
uat.
. - r krm. to UnM.
aut
. Li. i . a FM
t aat.
.' r aw. a ra
'--'.'-"
avatal
' '" i Tnaaaf IaM
"Tltn i ai i ii
- , . t.aaai
:.m--.- Jar at K
aaatxw
aaaVt. aaar aiiaWlT
at seas HiejK
WatW KtaVjl
fca-yi iii!l. WewT.aaat
he mm m netai ae it aa
Tae mi i fteja. aa Dr ' aert -s
baaasfel awat-
IVoaec's 1 1 ati 1 1 aei tiiaani iv
r oat Vcs the caajoaakat
lesni that Satse -a scaac
taraa?oscart
hgaewt. that secae
at ear tartf val be ifaa
far. a tajrca9 thee, she Miaisatt a?
feat ear lias uai -ttoi aretajr tmi w
I- aaaeauh-j arefareii: a aasV aofar. a
aatfa h'nirtrawr as the ptrt af armii
aaatbeaail a pahfee HMfia'Mj aasjrbe
hot. It r W tttiiae Shxt a TaarTit
at the saaaaiH a. No IS satf K? jcesei
These paeas rwjege osrbiwmxmisiaeti.
seat far the renaec of C S Tinfi as
abt -nx4: vfaar HanViai . t. k as as
.U . t .! Id Ik. TT . I. I. I l ...
-rfr arr!? tie Litj- ; atat-iajM. aat ttA tat te a 6tfit tie - j pagjaafer lrv iw-iitJ;cfmtsj&ft-LjT,
i. t .v ; 5iLLiw cas u d3cB cc& nMropi ca a tjt cxSiiks to aua M " " p CXXtBl
awswrx skt Kbit wilt arss sail rro I twairTOa5smi:iiiri3er ti etc- tt-tj jtmaaieoitiy ct-acc CtSo-Tm-
ijri3 i ixc iv 1! rTTJ' is cf 2 nOtram teercFS rues aeeeaitT if reea
fcst taat ha iwrg tt Tra-crf- ccr if , aartae tczf; Eccccia2f astecrax: cf sttTtr
tirrrirticr. 1 mar tcaxii aMetggaf .wotn: U ac frnxaiA. ai a npd roixesm ef
7 . -"v z cptajf.a; ttyacetaer tonzaetaccasiiatt
Knfez ef saaar. aai a star
awti&. cf A at ts
tf wr of e sETc?. Baacraof aat
aal in I J tea- ra&e ac ti re3ECS.xii
jparac ioa Kttrttaa sec AKar3 canrtt
. m' tu! taecxecaocctaevc. atr easxcjjMt.
utter
! I III 111111 III !! HI I II I I II ! I ! I II I I
ac& a arecrz saf t.ir araic Ctbe ctraaaav
jMAi-Jtmraeaa tMiaonatT awa.aeicat wiii'ttiii
ta aaaws as teaasacrsi aie law saaT
thaasaad aad aat he saat rar rears tJTO
stiE LoceW at tie rre-erf cr bcV
caaaVnaiar a fife -avaM tie Freeierki
if he cbd tK ternr Lite tin--- lrwii ci!
seratie rf bas cfashed ia bis fare. Os
XoctEsbar lBk ot this jr tie FreraSers
titi tie rneseai
-pre caaHe is OJ aS
Saat -was ts-ear e tvXBf raaas ant
faSta shon. aail ar eisa; fir rcKi
that-t? tccroerte faaaecsfSt tie Les-
Jt csiaapissc wnet tae
the ls4ttarrs ef ISO aad
liS. far the iacpew af
if gee sac
ttrnstsk-ic-
tmtsnM. 1 M '1. 1 1 111
tie E.Ttrd cf
t-sjnj a."
WTO Of
atsarof
sura: 0?
. SSttP
vSnt scjfic tficae.
Gi itaag trranilTTt. Ac
Gscaf EapeetM.
aVcsds. .... ..
SafwcsaatCate sf Qiarae.
543I.V CV
surior
SLjtlctfC
fiacmeitcKtuciIaxi rc-raf& mMp.A- Efcccxzzemit ti reevxasraoa ef ti
jm. wr . j... ; 1x123 aoaocsri creeps firtsKTL& 13
. . . . . - ; t-mtaenaaiveix.
tCtfC?3 t3 HR IEVCC1 f EMC t.TT S. 1 . -
aecccfar&IiecciEn encas fee arrrasattcAi t ' ,r to a Serrxtr Trour. Puniest
Haas a jfeeselccat 'rtatliaTl caSn! -aicrt t-lnrsars: H Ejv.H'.su-Trettr S tla-
ueil iEia cy aii cc3Kte e-er-ai aA -trt bxocx tctiaiiJ
irtzaiiAt aficr Sfcteatier Sti,
xstirrtTtum.sviNortaakt at aarc nea 4 t.rca tia im; ac be cctir rmm.
m M-.iwzuw te certats ttrmxtsi cf tau ccczracc kit
tare tunit ccerass. tu cxSRcec aas rcsaerfC
a a. tweatt auiniers cf fitat a
tpcue Kft"ta fSeaiCTear ti rces 4xife
fnjtcctagtm.iat xasaaz xx cere.
tixsr as tiisr swwr coaierj cf eaisfctcct aa . i vsiSKX.eumiXf.tXU. aui cciaaacca.
ccosiail iapT cr Rxttiote. Ti cai; tasa t trrttz as sac& tsoassactt cf ti ctMle
ccasgotrt-rTaTrTwm.ee tacratsrgtc lumaa tj,.- TTn n. -rrrfa - ta.i i r ff
aawa w-o. -wajct. msj cave sa ux ssuc t fTsvAAeot ArtitlT Biacales J a rcfarr Tta
brAcnt a a strtTcrirgfi eis as frFect ti a&rc CaiTrw is ctrr lit -triaar as- tale. xa
tagtLCf ti a amtTwnTl uubtutat&ut-e i
e taat tie aovu in-Tnare povess of ti If ITt-1
s."1 i ta itiui..v sX cyjHimr
Oa cc cf a 2iat icvif ti F.lf.&.&.
ai aarc d.m f uui as rVrt rtcraef be a
osrxsrcttiaesS cf ti A irHu-i Oc cf ti
rttararjsiaKirtTiritatrt'Jersfeijcf tisst5a3tc
cf St fasMccecs ty ti eJ tz etjdtt
at vxii btat aat itcsiar to ti Cxsol
t-EBaa a eertux te.rj.-g cf sctsnfrazssscrar
trio) Lai asRX3un uia rrtattrrot a
cxnf azef Kerxxxj aztf ;i.U!tgi calrtf
UsmI aa tat ti S&2B ccti cf ms a Cszr cr cisi-E
srT42 Ti rittaate -eas azkcoi a llu ti
tail S-. CS CSlttTt St" 1 i" i. n.-ySJ
Tiey i.tai i 'jf a rrtacTK cf stoastc utf
ee? i-i-r fw. -rra&r3tii3tara
aai Trrnei jitl r.rtyva- Ti ci.rrrsg- tcce
Tiratlttf Xmiaj fa sicr. ttoc lajtoeriifi
SaE& Xm at ef beta date iaf tT" nr
KfcwScutim 4C TZ1 SO GoAtarr LS5X
Dr. TImW'i Oftro
V-i S. ;j&ftT3iVr X Sic jtrifcuBf. it
JLaerieaa WaHhaac Watches
tv &ihC Xfiij. Ttcnlcoscrar-
aStcactacjl. Jtcgwiric Issrrailbrajt EtisliarMTt.
Fat ir-ifur-riTiC he Jfe- fat? Lcci ii In i i
aeaaestataae azat? jerr em hr whirs.
tber aare di. at L sttss to haa beve a
afaayilh-s aaJgvaxr";aCTafeipsfa !
ana. The eeetv et laatas at Mtwti
i.i li mu "il l i i ' I I ii i i f jarieshas
hm.n.tia.1 bc hracj eaaah. i y ' ajj
at the aatrce t fail svnas fee Kxs a
sarri to sahaat hascithaao es aauraa
ai- area a te See haafcwi efcSsEs. V
' mr Oeart. hai -rrak tit. rrcaseJ iarr fees.
I a -rat l wf a Eaater at hap: 1 1 .ailaj to
g ii iaa! af ait rraaE ttc Tr Bo
jMaaa friaaa . OtE at dt The atee
i httrxaor jmsser aieny sajaz trS
" i -sjaev see, fee she B9Sfse! cws setaefc s
, ""Ji. toe aaare bat rrrs. t hsa a bwos a
t s-aros ater. asti tie resaS asss be a
7I3aaa3(T UOJJ- !igaagahfrriTTTi-?.s at tta tesiafeg
- rtiv etxax.t- ( tK Owra. aai fee thsr f facal
w aa ; rrrj.ys lVeoi aberetaatefasag.; aetthj
. aiajaaata. a atr f sawruie ariif rstserl aaeta
nta: bzi ta.cea. aV aaurtss et ties'
t-csssr!ats. aaii iter kil faraaai
txre te thrLT .sax ciiai.-s as. ftrtaiie
the SerJcirabSr eraSarariej- ryw
Jir Mtetat iaa ca? tsoaaa
tita a . . .t .. u v.. u
bees abt-ax art cer csfca izii those cf
&r jiiie.e fNiac aad Lttr sica
ajjttLu aasaare b pgat
.
A easier e a-rtiS yfjTt. arrtce to
(the Baud Hfaii c-ryr tire -aaciis
I tr Sorifstf 'jtrsjetas 'tlliteviJ.dtolWi.i.i
tU uafatagrg tiat tctiat asli-if as far
as fas faseisare -asal. tagrtf trere abctat
f 10) iesurs St-it vert tail Ks. ferae
brii arih Lcrjf. aoc rtv,i.t
i err. bsi ace for tar ummA. cf a
itataaeroas tjpe. Twrotsea trere tr tie
very" Sust star-s. ixj-Zi. rrpriirtr aati
. Ti nT.t.Vr- cf & tro
leases, irss itwriVd is x aetter t tae
mm . .-t ., ' atsaaKoc" a are. aarr be si be oae sr ?s:l.,tC CTga"? aaaae tiattt?
iq mi ii i,. -i ana mjr t .- ,zxxr ae-, a a raitv aati tie ajssiaof , asctis . ta taeiLeyer iseca-
- -r asaet- .of aceVrewsaxKcticfrwcitl Arejfj.sojr. ir- ieitras
ika-tax. 'raaef ctaerftaVsrtiatarTrxwex
ait- .eiiartieeaeaSB. SaaafasV is FiTcsaaias taetoeaTOsee
tira-Tn cc tae u.ttLt mesxr. am, it " . - ; r--. . . ' .""
Vcctii bs- zseaattS to.
Tbss laereas cf cocs ef fesraast ssay
: in ..ecjt lie3ta.atfarcei.-g- s-ine ax-aaca
ftaoxat oerr-eseaS sjstetat jratferf.
isj- wiaot tab; ctptr eraajni ta tae aser
It sBsantaf Keai-i ilTt5X at
tae atfiija. apa tc-iisir-io.v;- egrtt3aigg-.aj iy n: amgCT tvcol? M Xt. ttrtr c
fate pr-rtcrM far the st-ttt a-ag bgsg ' traaaj en, mataa. lytoccigtga 't- r . , .
rf fajreaa. kra3e k tieEa? ( SSSlg t2Z?S'ZZ.'Lw
cVaa. htn-aaarh !Mrrf ctarll a BTtri to larnjrgtiJ-Brf aa-fcarrcbtAteigart -wttt. itj--- r-
ili aLu.L S Mlr tsert-J arSi ' tia lisi ece tcouce test &ttt grceajtaf?- ti.tg.af i csnttu.Oiaba'cf al Vua iaut trucVn.
. . -" ! b?a kct aai secil cc. Ii tMt3aiceicaiij:a.'a-. c. 3 is ui
tW tr W 5-ir ai t 1hj I anf ltr mBaziTi &aLa taccc "wii .... , trjr--r- M iXv
. . Tf fm'i.ii.11. m tfSnc .t t. g.ni i. ft " -
crfa tint . S5rc5- 4raf isrctj. alii HXSCHXXT. Cil-UCOW,
t3catMttoaxtsa.ccil S3Lec7tc. ; at. WJHL
auxe tat Tretm-i- tbta7.'. ic3irmt. nUr'-itiL-rf-ix3-Fni cfiJivtxx.. cc
-cax TrtziyisitxiKit tir j 2?t.1i.iccirrfa: twee, caccjc Irtra jjasu.
urea CTajijjm.neNa t tiriirria tieT -traa. s ; rsaacarS.Tc atrjtr- irrtwaiq ca BtthoaJc Strci
atare. tax I asaLJ ace taaiODCiL-" I C3L zlnit ; Ctric aiy t agrirgijitaafi cai.iwyts ct.mc
K x w .;jbC -vt a BtOfC tt jy Mtw. f 51 lAua mreuaifr. truwcacKtruii
deat teae- s kas
K-e irt.li " i if n ill ri rter!
Wis. bs txraa be laai eactaaa to stepfcr
tati asi teC ss ariji le has onrje is bis
Itrr rafavatr H wvri ccjr ito3 zial
tr aael tthsi arts sari aa zaacctzaS sat
ker 3r Galtscc W tfatae ias Ssrt". sa r.
Itzal is s3t7 reirrat thai tae ctxo-eatamhecs-xs
is as? CEtaasrc f Seril
atsritataeEts. acrnM be tci toi riui to
sttews tijr haaess f tae f'tri, "ajas
off cafare ra&tr rata S- tiaars to
rcttataT cmi.a
ycxaWaiaa at ti ttMaU BaS
"2esi-s caste a? be rexaa& be tae
rtSfar an aoeciasttiail bot&siZ t-fzi
Tr .lj ewnrrij t i'a.'.T j p.
liwataaaJir g. i F Ocvr
xaarr tsaaaaxafe bctV 3jrs saeoaotx
- ef eVrc w.Ttwrt tare -,i't ar3 ace
latxiirfIRLas-. .a,a cIT- W A.
ire aal 3&e :
3fe Giisacaaaisaat!is trtrrt.
Zacsta - r aji atna a as ag oa
i .iut, ant She DaaaTaat aaasatpaMattfi at
aaaaf mm aeaacjiaeott a aattaar atari aa asf
aaaat ataaaaae T - -. ttai ataf acX
Jui.K!.cttri. Ztpancas- a-ai ae
aran MBrr ata a?paTataceat otilBaeatl sa tt
gli'iiaiiiia.ii Ssjtaaaa.
aiMirTiai ' rat ct.aj'jatiiListg. I
E.itricf EaiaTrnrii rest cc i
V ti; sot pttfrrTJa that tiew are
lacciKSacrsscf tas- Ssraeri tsa atf prre
titraii ef fc 2 tie FrenIV-saa?et
aasiets ia frt cc cc a c-cio as Est
pcrat ir sarc-. kt art- 5s act earc-c' &as if
tie cf tT. t-wJ -tr.t.cTv.a. x iJttt-
fare t im..lrivw.' ts . IriJXt
TrfTT coziii zt sarterjssriBa jVtja
cf ta '"' ' casesise, leejaie, ae he
7iVfir zrcea3ti ttesr rarStcsiaac if ti Esic
erxxntttj cf Tiit utni I-jct-rr'-tia cjmru
Tri i. JiT- 5? tSubtct aat sci&i3. Ti
tattt aaf ti esix m t Tatfiit. Xa tie trie i
jckcc 3tjt.Atanf affepfraitf ittOtg-iflaaTmc a
ItXsXS. artT. c ItVLS a. CO. Bcuftsa
EO.V J ...aAltXt-Etatia.
raxiv5Liiajsx.(iiiciii. Lcoti.
ST ttf
Trifonrritiiirri Waated !
PESPECTIXC TTIK HIIEnE.
riAmyaSJiicirit jrma star. ZxLZX&xceZjtiz:- int. tis wo Xec X. ie riaar tx ew
aa - z . l o. C ,
!tt7aa ttrr-v. j-Cz-cnf !Crfa.B&i&aTi-i-L,aa
UfttCt
ataaV a'Tiff pi'T f IZXa. SBJC Cava? J1 .-j -ifypaP, a ,
triawaBmaat iBJtar aoc acres ysxssaest
MJsElUmm9 ff 4m atTr ta-aaag aftrni' faa
rfgs-warj, Xz.XTtsrum w ate IrotoC
gTatrfiaCTaf -Of aajgo i?CTiaJy, taat g w -cE-m-,
39 ataVCT Sftat l"lB-3-5'Oa. JT .', VljatTff. lla! nCtaCaV
ajTCati. HCX. AlaakSMO&a Satat ta&aT a! talat CaaTT lla4
ifta a-iai jaTjiin tttsst iyls fjTaF- T5
ra. j"-tT--a- aaaeea. T Tar -Bapea. aa T 'ea-
atlTiiia.artat'a-i iftiaataf a-awiat "pTfrT'-'TlC 1-111
T-a jr--Tti T TAfrafjt'j.T.T; ffrrr'.! -ry 7
W Ca? ClaT li'T'fta
atti
Ox Teamster !
Of cr pepta-a-r aai
jxr-
.iagp-'a arri-jj na laxtBaTlCiaa, 1T-Tlai' ,3i-?yiBg at.
Sa3"CIV JCBC CSaClaSBCBL aabf JOQSIasffiaTt'aaHKK
Sac tfe&aatr f tSr f"-""11 T biwg. a -Cbc
irVnir nrrjrf r1-"31 "' JEati tSa
HaWW VlafJTriiariOSf tCQf Atf ffJKS Joot fK.
yrrtn-T,Tn IteaV ai. -
- x--'- aaof mrti f-T a tj-atr
riaiftf. ajate mms a cooa.
NOTICE !
iX ACCOlTSTOFPKZSaUKE OF
'as 3bt.a.tcsixtfs tder
acr?fitctcti-iXfla9KatJm xarfZ4-
I aait rzoaT if tnca acta liita
jejea. a. ol.
Si. ta Fart ScttaC
BAt
KNOWi.ES'
STEAM ill T1GIII FilPS
THE CNTe'EKsIGITED ILjVTX JTTsiT
Jl uuiwf jay jLay Trfg.eBoii laatam.fagi-
ZxamwTeamrvM&,ws. t k cans
Warerooms,
-or Tiii
For San Francisco..
The AI Awttcaia ttrtrtitlir
'CONSUELO,'
ItOWANV Master.
WillhiTtQsickSispttclifcrtheabaTerort
ret ttruM e face. srpty
y tt. IKtflX Jt fit .treats.
FOR SAN FRANCISCO.
TUK FAST CLlrrKtS HKtO
J. D. Spreckels,
rniKs, c.vnii-r
Will baw (joJck ditpttcb for the above pert-
tee Itrtcfttvi rcsaare. PP'T t.
ca WS. 01KWV5 A VXV Areata
E. r AO.VVV Areit.
K" the Sum I am in Kccf.pt,
At the California Furniture Co.'s 2iore,
- or as invoice or -
Upright Pianos!
Xaaaractarrdar Carl Keealk,
DrrsJea, a4 Eraet .
Gaaler.J.Y.
TilflEira'FIMIBS
Have Now Been
0XTRULP01121YRS.
Have Giren Perfect Satisfaction
t cu tfcli?a.:t5 rtcviiascfto. ikes, -t
A SUPERIOR INSTRUMENT
IX --aSrH.T 1TSE THE
.mo
ST IUXirMt3ti 3 r Vtri, T lk7
-r- pf tftt UtTaCtW he tU. JTf. tr.
SIXTEEN THOFSAXD
Of Th iDtrnnifnS
Are now in Use
Tte ax-Esis. a a oisut ruxoa
Combine a!i the Latest and Best
Improvcruonta.
Tt X'taiiK- Ai... Iu. n ave f. rum
IZit TaUtar f TlaM. U aetffi a aa94UiT ft TlCC&V
PRICEST0SU1TT0ETIMES
STEINWAY PIANOS,
SotTe' -.- X uXcsatalTaeic. tcai
rssat rtMM SrctBCl Ixitnants
it tk lutrs urn.
E3. DtP.
rxtrf
P.H.S.S.CO.'S STEAMERS
ta
-ST. TTn dcTclcl cfc Co.
Scifj tLnzTi.2r n.Vic till' ImiTj ut a-r
TO S1K FRANCISCO AND BETTIRK,
SI35 FOR "THE ROUND TRIP
3 tt H. BACL7LZ) X CO- itfttl.
THE WOMEN'S FRIEND !
Washing Made Easy.
Bjr lie KAT.AKACA AI.
Waslling, Machine !
HawaSaaWastecg MacfeiEe Maa'fg. Co
-fee Oa KAix
It will pxj- Car Km IT la Ics - x jcar.
-t-r-TOE 1XX ST
E. O. BCnll Ac .Son.
-r rc; 3! tiii ievrerta. &aVOs. B. L
THE PACIFIC MUTUAL,
LIFE INSURANCE COMPAN
or uuraasii.
Btfcruu. a gcavit aStraSox if err?W.
Tt TBXTZ
Toatine laTcStment Policies
Se aecrtcciaa a Tneci or aMciace.
rn turn Darn- rwsr&arc
Tke Deaesit Lai.
Xatcal latest,
I FalicT ix tae
t reocT.
. Tai tt atteac cacaweC irfitlfc C Btt cxlaii
l. a eiyscaa. aut leveeajaa. arts iX Cr t
rI aaa aaatraBTJadt IMLXSJ ty ai
rj-Fir tM-antttsmdm. rjte U. aa toa m
fc. ar. uua
I iaeaaqa. Imt la-Se Eraga lAaaS.
-TITE U"I) KK I (;"KI IiAVIXG
A. tttaa aniMeSc a.a.ir. w ajeae ai
-,"CTCr'',Tf IT frr tf r lili'I. I ualil Ll lju II
XIea5t!
acjjaf attjca
ar-.Tra luvjitica-
BOSTON AND HONOLULU PACKFTS !
T11S BAKK
tttU. nrtlVKLT DlSfAtVH A EsEL US
THE IS.TOF FECKCAKT.
Orfcn lUrt recarttr.iatl Hettlit"taVe it loct
rurt. Apptr t. Otatic VttY.ee A . a. rr Kilty
iTecuBetWceVi V ltnc Kit A o..
a. yceea St.. tlowwait.
TIME TVDBHoOli
STEAMER LIKELIKE
KlMi. t MAM I I..
XUUnil, KA Ilia. lUcrx-tcvac-f 4 II IIP
Rrtvvltr -w ill totk at kU tk aWTr txrt. imt:
PACIFIC MAIL STEAMSHIP COMPANY
For San Francisco.
O WAIl AN IM.tMjs. la rwtatev.la tie istrtee
ceitetl. At CklKVen, eereei Jmuc JeecaK 3?
c-n eeaiutc ctiu i retittoa a4 tin ij a? a
rtttr. are J. litVes. ttteettmt 4 1I4 M Ct
fattie. Wtw. Ute trf lltaU. .t.I; TIrJ;
aiiaft.Xii..iastiaitteK. aVarVctaaraeS
acaaertTeaUaiMlitatataal tcave aae Vc taaa. a
ttittntnttoa at. tae rcct-enr reanlalai t. tae kMg
to tt oretoaa therete e.Uttei. aa ateeatftiae te
ae4 tacit treat all firtatt tes taietfali aa
11 la i iV.t Tftettxa'sttlV J t V tu.a aa
Cert lleaae,al Iteaolcla. be aaj Ike mm la ten s
rt-tta" 1 iae uat. a race let aaaalae tall per)
!Maaemtt,aaautaU retract larrnarr) UV
IScaaa. Um Wrejaal.a..caeilaH)acfklT..
teUeune.VT.Id.HaerraaM.uia AvtXeieA
etiieaeeasl.tart eatHW t. Ue aatd rapeeita
AJ Itat Ut. ertet. la Ike Eaini Uai'kaL
llaa-rl la ttr MatraiUa litre".1 ..,ri5;ie4 m5
tlMltket la llotKJala. tee UtW,.Vl. .iii. 22.
t Ija, t. tk. Ilia. 0ej; arKtei7nrui )VZ!JT
ita iiHtm.it. 11,1. atec. lata. iaa.
UllCl U.T. Ja.iic. elta5. !-
Attesl E. sar Ckaa.
TCUAMltKRS. CIRCUIT JUDOK
jtV TlUISUl-llClAt.msTRtCT,ehJlit21i:
-ta rroMIe t. Ik. Eatatee J...ii TVaVlIt";
tle.naU.jerva4.
tta tradinp aw tllai tk. vettttaa .r SKaaratkee
i,..R,S.;uEWleefMW,m ""-'"-Sea
A'o'WSatVlJ
..u. ... ia apre-.tei a ta. tta. itl elac.
aeattjr tH pn-twa aa aaj aMmn, taat
aeefiTolttrreto F 8. ItrfAX.
till... Itatrall. tVe. Hit, tsta
A T CIIAMHF.KS, entruiT JUDOK
etV THIRD Jftllt-lAtnlsTRICT. ltamtaa lataaea
la l-tbat.- I. tke taterr Trrra roAH .r ttTw
Hawaii, .reared.
A .ccimcB! parfaMtlar te be tkc taat TC1U a.4 tf.U
hct tit Ttl.l.a, ilcceaeol. kanas on U. ttttttte
t IveraWt .1. IV tset aeoa Terente t. aaM (Male
l .art. aai a rcUttoa fee tk. reoWt. taereer, aa tee
isMtaace .f Mien trautaeaurt aad r adavlatttrattea
t. tjdU It t eaa. aad mael L C...
it t tmh cMcent out rBiiur. ta.tMe.j-ot
JVkrattr. A.lt la, att.tletk KB. at tk. t'oart
Mease, "a lllha, lta.all, be. aad Ike aa a. la kmke
arimaica tae t:n. tee contar salt Will aad keular
saU a.Pcatica. . aad atkere. aareeeto. later,
eelt-d aa apfrcae aadeeateat Uetaldttlll, aad tk.
rraattat ct Icrtm t-suateatare aad ef adBlalatraUea.
r. s. at-utv n.ii tu.
llito, llatraltltcc. Itlkuroa rfa
ADMINISTRATOR'S HOTICS.
'IMli: rXDKlWHlXEl) K.VV1NO
X Cera arrci.ted Adaalalalrate t U. Batata ef
rKEEl.0tVAlIAK.V3t E Ul. .C lllls. Hawaii, derueed.
.Mice la kcrcSr ctrca to all pereuaa taTtaecktlaa
ara.a" i. r... n.MitwUTWllllf l IBtr aaut
nllvalrd wttt tke tvvwr natanaatrtawtatai
tvtkfTtse. to tsta ladetslraol wtttla lx awattt rteaa
tk.daukectvr,Uee.TUWfemtuiTrd. AUeet-
hia m,cr la.1 eald Ktut. ara recaeeted le aake
iiaainliale .trmrnt to tk. aadeealcwed.
T ACS-TIN WHtTlStU.
AdaalatiUatOT Esut ef rekela tVakakaae.
lleaolato. trecatlrT. Sea. 1.
ttg-ortiCE-Saakaaiaa. Isieet. Sat
A,
MARSHAL'S NOTICE.
lKTITIOX HAVIXR liVVV
It f tUc InltTtOf, nS ottt tUj rr!4fU, ui Mim mi
t Cy Ilot.rtlt.Ju.tlui AUXrtv tmtia. U
ritj of UrcvatJal. tboalt. to wUranl tnm Utl Mmt
to iox Mrwt. -bJ ta uU MUitaa ktitvc Wra
? ''.aLlv 'Vr?1 '""ft. JMtbM a
tf tx prtroii to tlfttile afadtt tit Kcvriiru of vtttlnlir
AHVr SOrfl. la i&e Citj f IIntJI. a, vrtrr4 for
acrfi t ttf l or a stHlott ot U Ux-pan mt
Vim l-rr-lWtN I karr ttntm tke TiUtaf; Btmrtl
fs-mui t act, 'Is.
T R. rOSTER V. VrCKLK.
R LIM1VAX, K )L IIVKH.
11 XArFJaKlAS. R. AITSTIX.
a aaM Jaivn 10 coatl-Scr tk imitm1t of wMtalac
. .UMmLudlABrtt IIlKir41avr ItoXlatC
cif ta IiuTkal AliioUai IlaW.ea raiDAT.tkt 3tk
riatr of Drwalxr. A U at 3 o'clock r. ivy.
tka aad tltcrc prvxtrd wit Uia Siullcxucj 4k Xi&U-
art art via tar rut, to au-V J?lTTl aa 11(1 aa
trrr 4(cMt aa to tk jwvptltlT f b.rfalar nU Mmt
and tfrai to Ul KitrlJarocy thr XIatir -f tk Utrf
W. C TARKK.
XankaL
IHtM'l.lM.Ill KTIw-kXlMIlir
CITY of NEW YORK
win urn HOtomiD for su FRuasra
Ce ci itoet HocJiy Jts, 15.
TOR S YD KEY VIA ATJCKLAKD!
the ri-CADin wTj.inxiiir
CITY OF SYDNEY!
DUBBOItA, (xtartAMtt-R.
On or about Saturday, Dec 24Ui,
rwrrrrTakt ad r.wa. are :
aarc ii ntvsrsLf Atv tct.
CaWal.raklaaeutaer'leaMer can aew
a 9lreal, rree et ttt.rae. In the I lre.pr.4
warea.e.e atar mi aeetrorr ai si.ri.
Tke Areata kite an a, rcrrrcd i
luarTldet t Sta I riBti-eoaid Ktlnrn,
rOK S1K THE RUr.MI TKIl.
Oceanic Steam Ship Comp'y
THE AI BBITIM1
Will Lratr San KraiicNco ftir llono-
lulu the Hth il ay of each muntli,
Xfltamxr trea Ilrweral. e. tae --J It a t
tcaca await,
raa rriacltc.trrala J D .-PKEt KiCLS a tlKtt
SS Jlnka-
Heaetiti Arete, W IKWIX I . . to
MARSHAL'S NOTICE.
A 1'CTITIOS HAV1XO 11EEX
Xi. iVd wttk lilt lc:;sej JNO. K. BCSn. IlUla-tt-
e( tic Iotcritr of t Inr telijcau, tax MTtra of
C1l-?r Hoalal.. thai Urntaat SIrtetuTai raid
J "t aaewoeaw, ueaai vewioeira, aa. tai td J1t
tueaanajtVeeaaVdwHtU. Ilea. A. Treacle Jadd.
awrcc ad c-kaaceUer cr tk. EiardM. i.a
laaeto aa awa a Jarj tteti aatMir tkaleral
catrt J.
H.w.a.'a at .1. mm.i b. daelj. vm. t.
acwanetr wt ataValac XmtAat Street la tka city
Bca..'aKk aa seared ae acccctMar t.U. leaac f a
Paraeuie.ert fee Ut IKttrtct ct Ucaala.
Nw ttttiaat. t taae drawa U Mtawtae uaed
f. to act. eta
S XL BIMTOP. f I DOW SETT,
v i DOLE. J. C. EAtTAISl'l.
w K CAMLB. w t, OKEEX,
- raid Jarara t ccaaUcr U. mprletT wtdcala;
tke aW Street, aad t. Beet 1IU fcsccllcar-c tk. atale.
tec r tke talrrteat .VHtotail lli.ca WEDSEMJAT.
tke rrtk day ef PcecHci. A. D ra alt .clock, a.
aad taea aad taere (Mecaal .Uk tt. lltaltter tt Ue
txian.. i. nh mtbiii street aa taea aad ttcre
decile aat. tae aewawlerewrwtdeatat tald ttrret. aad
te re port u tke IlaUtce t tke latmec Ikete peoceed.
'ta l.attta
aa a
tt t r.tKSK,
aerakeL
FOR EUROPE VIA NEW YORK
CUNARD LINE
Established 1840.
Two Sailings Every Week
FOU I.IYI.UI'OO.j!
Fire J.V IVrfc crcry W ctleitfw
ra lisiom tivr" urv)
RATES OF PASSAGE:
! til4
Accariiax Ak oaiaaoCalaW
KCTCXS T1C-vXT OX FAVORABLE TK&MS
iertT , .. ft Vntrrnrj
Qmmj KvwatWitWt a ahaayt to .ai4 en a
catit WILUAXS OUC05DXI-0
Surraac2r
JA5. ALEXADSR.
I Better Ort. Ve Yoek
t lam rro bcaa AaraJla. Zslaa4
aa4 H aWlatTU4; t?jAjtt Urn. im4 iMf t tkaa nnii'
CatriStm to umii ywrm ttmm Tn-Tctt
part, tk rn-tcntT of ru MBnct fritlMtig til pori
fT" Gew-J aftaatwait;Wn ahrara uutM
VtKSON II EBOTMlO
MI If t B-t-fli Grrca Xf-Tnk
A. FRAXK COOKE,
AGEST TOE THE rotLOtriXO COAiTEE$
WaTIiU. Malel
IVal.fca. .UK TValmal
Cea. Slerrel Kalttaa.
TX-IG 15 -rtiA -nJH Eal! &U . i - '
PLARTERS' LIRE FOR SIR FRJHCISCO
itt. C. Brewer A. Co.-Agents. -r
mil XrrrAalaSM leeeliej tlaratt rre.tkr
aatttkeralcaet raacc. aiad aa ektsoeste .1 ' fa
tr c BHta4l.'J
Wit O. SMITH.
StocU. Sroltor,
3a at Xrrtitat ft Hxteeca B 1
Scar Paaatatiia. Baflroad. Tilrwaas. ax
etaie Laraeratu a aucaa, Bene, aad
ctatAlaraccaritlt Uettelt aad Said
aa Caaa tiaaiw. MarXaarcX
a Stack Bicariaia Ac
aUaacefca. B. I- Ottaterbt. tlli nt'.l
NOTICE !
T ILVE THIS DAT APPOINTED
H-W- B. A- VWiuaaurtTiXc4.
& laEUKOLAl
Executor Kotice to Creditors-
H. VYING BEEN APPOINTED
Itwo tt tu3 wSZ. f J t Ckfet3it
lae BaVtaa Ufl. I atrr-t-t ail par t
-- c-aiau sxaxstttto nA4 EtUU mm? -te
SAM aWj TTti-r ft He Hi e-I Measl-U ftatt TJO
r ltT St to Jrrr btnrtl
V tBAXBSLAIX
CopartiieraMp Notice-
VOTICE 15 IIKREI1V filVEN
Lk Arir e BtMcaSa, CatAx. Iu esaerrA -j(t a -
UswkH, ott tk tsw Utfc rf THE. ALEI'j5 H-jAE
w- wtwitTBtfiftfiajeRni sr sa- jrr.
Hifiiea aM rfl3 tt-x it frat tir
7BOS i nTELDE"5
X.EE ABtii
AsirBet Sale !
WHEREAS X.EE ONCIIINA3LVN,
aa awcrcaM-u of aS Kt yrTt & lAc xcrfizS
twf tk toawli cf kt CTCgm- ai MTrt cti tt
D, H He-V
All FERSHS SEEIIRG EMPLOTMEST
A Nil ALL I'AirXIES EXTIIEI. I1V
atlhK. atiar H He Itafa la OcGm,
In Want of Employees
fjcaf. -aa ttcrr waaa ba u tSr aadcr.
Iia.it. eta wis a. aj tt ttctr awaerc I fa taesr artm.
r. c jojrts. sr.
- ATBirruS. r ZrrtSTSrt! tcaaaaSte
a. a . BiLaatvaia. t t.
asraral
c u Imskmh txifnr tit'ritv. tt.il
O WAIUX l-LAXPx la tie miucr ot U taat
raperj if THOJIA II BfBGE3 a To!rur
twakrat
Tknan H Eai-tu tlat VtrM ta. tt
eVrtiJ- H Aa.tla daufc of ike sacrta Cstrt. at ret!
tided ta fettle, xs it tt ft rU Code, It ttat ttic iae
ordeTrdVe tke rd .a. Iter tktt TUCRrDAT. tk. mi
Oae ot Dec, lw, iau- at W. tlect a , attkeCnn
Raa et tae Maer a Cewrt fre tke Use aad place t.
ar m weciie . qa,at:na cr caefcraatrr, aad tkat
meter wt Mrk keattaa fee pakUakcd la tta r Haaaiwa
taaaelte- fee all aertMa.iamt.rmeet.aA t.
tat." caaeettaae tkrre be. ke tti taldTkeaae
tt Barret ttoaW an ke declared twaVint.
cj twrr ,t tae 1 cart tt a. rtTE.
SrpitEMV. cornx or nru ha
WAIIAX IsLANlXS. I UaVntH-U tk
tkr Ba1.krT.Mi7 l U C. sTJUTEXriX,
Xotfcc 1 kfTy xltva tkat t netUax f tke CAtfit
ra lMka-c ,kiwtl dun acalaat aaid aUakraria
ErUtc rotto aoMl'lt of ntrrr, -Ul totoJ at
ito t-irrtt ii-f tto ttTiaa Coin nTlllK-
D.tV Dt-ftrtaWr IMk. tr? f-j- tk trrr-t- mt viectlar
a?Tf w t tM ruu. d k rliyE,
Dpatjr cutk.
ReWaaLm. N'arr. -3d. A. tX taif. SO
Adaiiiiiistratcr'i 5otict.
'PUi: PNHEHSIGNED GIVES
A NHicr tto: fee- ka tortl apaolat4sI Adait&latratar
!tk Um Will aast-ledaf tit Ciialo oC JOQN JUSES,
'air if Kailaa. UawafL (iMcitML All Mnoit at-
aar ciatBs -.bm ritaie wkctkrt Kcsrcd -7
nactsat ? (akmiM, ax attiA4 lo (mil tkrva
V1I7 'riSf to tt itkvia ii xiocUa frova UOa 4aU or
tto in to fe-vTcr Inm4, an per rev 1 ladtlUtrcI t
i-xiB w i-aerrrtan. to au& lBinrdtaU uranl
X. GREEN.
Hi.e.atB. IVe-Btof -nA. Ia. 954
Nctxce cf Fcrlxtre of Xort.?i.
By viirrrK or a powek or
v ac-rtaet! (a a crttia Xortri.ro IVrtl. xuS
hj W-illlaaa mto-a. . Kotiala. Ula4 of tfaoail.
fa favor of Hc R. IUbL aIo mt aaidKokaU, 4u4
CyitiKlJ(wf.hitt OtSroatlka Hrxl-lraf f
itmipin. msmam STtTtyajBi m a, DfTUM ! (Tf-atI
ta aaaa aaarts comUlaed.
Noclc 1 kTFbrj xirra llil Lto taid atattfJI
- aa (... alaia, .a.. V-t. i 'n .aata
a4 tAl fn eertkxrr. ie Ulettort4a mf'tloavi
-rtli to .Bt-e-ataUf-f .!efTllartl M fT At Tm&
X", tt 3-ortsro.
kokaia, Xvi 2M jca
To Be; Or, Not To Be,
ill jH.
OOMPOHTABLB
A HE.Vl-TIfUI. IUSIDEXCK OK
Xt. tke Fa tat.Ttalaatet walk tn tw;aBcrcUaia
street lla tarre aat near, a Uk .a Cettare.,
takle. tal etcrrttiac aunt tk. Ia c t. ate ttciea'
fwruate aaal Iitft!. DcraLcc J aJ per Tjcstt.
AfEETeeu ' oCtart to teat am Brmaala ttrret
tit aCMteaz 1W et TULZK rrtataee, acir tketwe
Mtef Tletaeta etrwet. CMtala. tlx iUome. MaVr
Watee Uad tea. etc taotad ataed Ut. fa pet Batik.
rrx THE COSSEBcf tletel aad Alain. Street, ttat
ESeraJal lUaaaai ti real, caaulatar H KMcae. faarw-i
dr wtta all Cateeaieare. raraltaed aralrf ItrearV
05 LI LI HA M. .cat EtSfi tt iaiaea aeat
tacure wilA Carats. Water. MiUt. raddeca, Ac
BrataJ aarraiwwth
05 ULIHA Sc. iWt iCUOCL L, a raal CatUre
af fee raotaa to rcat ai U fex eata.
OS AD IMS USCaawetCMtare uteairac tae
Tawita. llae asU teicu. New F are Kara la all Ike
ettiaTaMrrtla.
XEECatyr ta aeat Uac DaH. a uil CeC
tax- real IX J1J per XMara. r
C?C UrEET ?t. utr PrrTrlTrtntrt. at a'aaat,
Cmre at trlrcrtawata.
OS EZEETASIA St. tww ALAEEA H.lrail
reerocci Cettarra to teat, air at 1 rW otkrr at rt
AT EALHIL tin allee baa tan. A tjeeutt
Bnoeeteaf t. text et ItM. Mt.. Acre i GrwasC.
tLSO-VTiS Leue C Ana af 1'atUrr- Uad admUUr
I HATE a tpeeadM BaUttax Lei a. SiuaVAreaae
a-ar tie Sm arkdac, U aelf Um 1 1 -'a. U4 HaCa.
Tkree taaatl htmiua are aw ca aad Uad. Oajeel af
tettfar aracr ia a fwreaa tMatrj Terau traawaaalc
I HATE A Mai ran LtifZ I Sell ew fart ttrret
Oae fctrredrc Ltd vtta Uree aaal Cenarre ttrreew.
aetactaa rtaaavialr reaul ef tn. l,eewUlpu
caaee It Ekeca aaerrd Awtara ae atertcaf.
pIt aaaatutlaa l.aaadtyeaaa , caaa take pat
ttn taly tut, Tte tcaee restal Uwalj tH per leer,
e Ok wkaat pre-aec. Eeiulsra laavrl foe !e
Ttir tt a efiaadldlanetaMat aa reailai larre predte.
aTaiU a.1 ke Ci petal aa talj parte tea rtar Umeattt
Bttlettaie aelttss ta eaarcaaeee
I HATE a atar KeitUe It u kaae fa H jrart. at
aWaeadrfEaaarafeCreetteipartr deeirlae t.emt .
OTREIt UataM IwUt. OTIltK Uada ta IcTI aad
tTHES rjMd teevrtaeata uecrrd m arptkatiaa.
.tqimt. Etaitjej ih lhas .m tai r
Ifitimal Urraa ataaj t ttttttt ia eepptjtas
araate taas is. atacz ta ta. cltj
bESEEAt OTT1CE TD2E ml mrf Oaaetu
-acne artraied U.
J. E. WISrMAS,
ST Jf cnaaat Hrtrt "
Rial Eatate Braklx. 7lTaajlt Acrat
amd Ceacral Baaltrewa -Ar. a t.
raT-TEtit-no-ig tra.
till
DR. BAJtXEY
HAVUfOBEEJTAPPOIXTEIJ in-
, CW TmH a? Hra-i. M rtfetra fi a ITrtrUl at
XaknaataauinlJarrwrtaecaSIAilaitsa la real
e yrm a ti. t rre; exl larux crtatacte. Toa
pawcli Caaaraxtcalec wirA fa raraao peat, cf Vatr
era tx ffce rrtxirj-. wL! aerd jmyj ta aa
cetitr litraaeacecfcTJa-ajiaxaa 2wl3aertet
rrrtay, auwa rereewted ty yrAvkAmxtX eajarr,
raaa, fprtcAetielKi aaf Eitaixi laTaceattV
eeJerrettr rack ewt. arrtrtr j mt StiectttaTUer
tTBca. nd eraaoep! aerr ear itjii la LSI
1 ce tt aatcjtt.
est" r. E. AHIT,3t. D.
J. WILLIAMS ft GO,
to, in lorrr .tukct.
Leifrf PHOTOEfiAFHEfiS M Km
troet rtsianiD is
Water Colon. Crarcn,
India lak, or 03.
Psoto. Colorec! Ac
The Onlr Cottiplete ItjIlfKW of
ItUad Tfettt,
Vent, .Sfcrlta,
CarWriliea, it.
rj"Oaaatx-ccaai aioctoa-tato.'g
SS&st ef KtwlEtisa cf CpertatrtJeif
V'TJCE IS HfcnEBV GIVK
il Ileal ti t.ptrtacnUi keeetefat. rtrlel
ta madet til tta aaaea e Kactl te A EeaOer. e
lcaeaidWaltaltanerat.
Slcain-ctiwra
ttaiiltit. aBecl. HUl aaCiJ Jt ee!eJe
Ct tatce otS tr r'J Uaa erlrtaiarlcr.
gat.rtla.Pti.1ea.gtg.
Arras tec Keac LOT Ai
ENGLISH PICRXKrjp AlwTD '
K.tar TtrtUe T wua CO.

xml | txt