OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, January 17, 1883, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-01-17/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

gaiuaiianSaHefte
nuuict t
ROBERT CRIEVE 4 CO.
traerj .Ve-al,iae-.ila .Ittnalaiir.
It F.YEDOlUKS TEK ANSrH
XT tK.lt IV 4i ' ivt jr.
IMia ulii, .3 I J""
OUt la aew Guette BaUtUac. -A u4
Mmkul Street.
W.ttX TwVlt
V -swtvtseytta t kiytal
w ss art 1 t, ai M llta
- -..--,. BASB-as'"aeta
iMklk:
XT .a sstca. tat t If as ti
Aaass bkl i isieyeat Be wtilK
,' HWmi it at srea at aJBtt,
nw as te
e4BaV 1
essssstt.
T. bal
Oe . i s Basra
- .SteikarA.
i- Mr sa hate, seat s
tr
VitncriunlNrlHHAm.
. taais-ewataaaKestbtane.
XlsosTIs Bases.
I: j;:: tafias; sear angUsr auMs fkat
mck a ijeestiea. lr&esjssV
"a lie alera seal frnWi SWn a a
na rai ef art iiHilim srat tbs tea-
CX-T C ti Viator MUM.
satse atok ssaabii with ass wsesr br
a Bilite owniT. IW capetd. sekwsVel
icr r Owktw. to j3,e.
TU Vst pt'rraafst is act tkvt aback ree
irrt lie adiratW kfpn bat abet
rrod-rj tae rxrattst mint ir miff.
pec ?eot offerer to!.
Iikt nek aa nil " 1 sreetr-i kike .
Utt Ui I re fcttr N I aaaVe are
xce rai km bessa Till hilt, K bAe a jt
tccLe r since far njr Wtartast, base aael
tctbes."
la Sasa pnfk as la Diiishsbiiiu af
eabat, u. EsjEisbisb, id tmasaar tbai ef
Keasaer. a Frinrtoin. ia Frsace tall "C
a Sstetke: aad is KagUad assi Asetgka
list ef hSmki), a Ccrata.
" I'm as sectarssV uii Jb Sbemar. as be
pi sjtb a rtrfajicaa lyasBiat. "IkebWs
err? oaacebt babe a strict rTeabatsisia.'
as! tbra I kwhti areas! as waaacr as aa
fzZ c latlv srsAetl aato cW ettaiat air.
Ti? alsat iij- ncari af oa r aac sai.
J &iB,r Utnaats n laxsit, aadaoM
tie .utriittilaf BMa-wWai aWctf
frami ti Trja &ct H u blua ta
bcisu 4h teta fep Vhck aat ibtB &ac.
tarrf.
Ti? Orift "fit-k Xrcat," caofcisK t
Ktisu WaLeia apaa ia Utkt mt Croat agat
-i rragsttas ( kassarrim ia Kjt. vu
fsoalcd ty Fnatodt tto titaav aai at tW
kic:auiBUrT ktataia taOtgAaflk
mr ffaz. la tkt anetiK af Or. ScCai
325, act eat; im mufti Mr taBcral bv
j:atanl;vbatfcaJ igicait a aaajsetcaK.
Ti 'SCism enki amtatwi u wajakani Is
im tcai a lacaSKiai am a ss as has
rdxc! a ruwflitt caagy m tike aasjitiaa
aalij cUx.
"Cx !HkiXTaaWraeeCTaBsBEaalka.
ixn fraa. taa &msas Pkbc as baaethatttfa
di vf lirrt m W varoi Uttmta tmn net
tai fcas pao ar aasttssatmaw aaaaa; At
naLtus aaasatr, Latkar tikt asaatiac Fr
tosteasn. fda&tr oaa af tae cairf neatan.
ct innm toaraautv aoi Skacaisan th c.
fjiiir :.r the Ftassiaa aotr.
te as iiaa cf tike dairr imtmnj ia
raag-Z Hatra Vianmttatl satariataa
i- 3,i3ral ilk-nas tisattk aulk unaiaccvl
atie cooatrr vaaki. if cuktiuaitV fmrm a
Cic tar nt fcw sackn m -miM, aatt
-r--H x iaca ta spfk, mawass angaft aai aav
-- tiejear witk aatsaasakictts- of tarn esc
--cr -a- &s per Hoaaal Yoaas- aaoaaks afaak:
arart.rLau aaatasaas sakuaa af mdk, asaa
un a pmi part af V aad dk nst is Inaa
" tmi baner aai Arax.
TL jT-jieipni laaaoa ckaaarrt aU ta U
lanlMtaf stsoas: Bnrf Lair,;.T5I.
Er 3tjerr's, IH4, Asdkrjr's, Z,t7; Cat
Gjri3vS3); IVi latin, rjay, irntMi
fsacasaV Utars Wads, L,at
jb. .aW; Adebass. Sanrj, IZH; 'Mm-
I ' -l Tint- 1 T Huaiailal.I.n ,
it. Ja. Mti tiaita. Hi CTjuaay b;
Asccac Caart, TS StxaaaV It OJ.
JS.fi; TacasV lSjalty. C; Prince
cf Wi:. 944. There are alaajatBar alw.
fca it maters, anliftag
Te UKHrac af eaaisal iamiaa ai tae Baa.
Lxrare ;f petratcam tae Cai&cwl statas ia
nsj)as jau la was irTJSSjT. Ifce
aai'.er ;f giSaas af craaa aimim
M3. X. is xlaeeVHai. TWtetat rala
fLraa- wnferfil, inclaaTa tae ctaa cB
raei ji if BBM&enK, was SMMa.
Tie Talus ef ta Uleaiian-mg a ntifiiasif
tierefcei was JaUHl TW eaVerpn
dsca ire rp;, psabz. aastaa. austral
s-er et!nci peaahaai for erGaaWt. re-
aexe retnieaai far jcaroak, khaaaaaai ta-
rrmrnif anrae g&V rualea aac aan
f i it, nif rtr trrril -Iran ef iff tka iiilai 1 1
Tj; Exrriage aaal buthaaT kxm of
xmn
vol. xvm.No. o.:
HONOLULU, AYEDNESDAY; JAtfUAKY I". 1883.
1WH0LE IsTo. 1)10.
asiittsi fords.
TRXSOS M. HATCH.
Attorney fx t Iinw,
W N. tl UttMti Mm 1st
A
awIW at Lav aad Xetar)- FaVUo
utWetnnet rrt 4 Sltt sairt. He
XDWAKO PKESTOX.
Attara- asrl Csewllgr at lae,
Si rn SUr. Iteartela S3
TOliXAifO. SMITH.
TTSKAst T US.W a XtnHm
M. ACSTTX "aVHTTrXG.
Attoraex aad CoaaaseUor Atlaw.
Jkenn tw artaraanaramaaaa c Hafceaaab tv
SJ5 y. a Kajfremaea trea. KaasalW 1
W.R. CASTLX.
ATTTOmrKT AT luVIV
uc Nar ra. izrwi aa Ike Cwn ( W
i-. a. ciiAi:ri:n a ..
Importara A Commission Merchants
SSD Boat Baaraitaa la. ty
H. K..1CISTYKKA UEOTIIKIt.
GKOCEST. TSED STOKE aad BASEST
raraec K ox a"c froaeta. HaJ,
sas :t
tasssr. fsius, OiX SaXU, Salt aai XxiMoaf
asttr XatarUlsef ssrra;iat-
SKS. CnOtCiGS A MARTIN
scxgios Arssojaorirarcrimtciiss.
gaiinrss fords.
iisnor t ctET..
BANKERS.
UOMIUl Uf, atii IUW.VUVSUU
PK.VW KXTU.VMiK ts
It I1H Cf ClllftMla, ; ; ; : JJ1 rmttscs
Taste ats.r ix
Saa. Vera.
Hat.M,
rtla.
AawaUaO,
tSJU 1 M. I3IKaD t KM.: IMMs.l
TW OrteatJkt tsak farparall., t t LaMaaett
aa ratn sain-et i
ltea Kc
'ara-ay.sa
Xrlswttr,
JOKXRTJS5XU.
ATTOHM1Y iVAX
3a3ttrVaIS..CT.atrrlM. ?atlj
:. uiTcui-tii-K.
AITOXSIT AT IXV. HI10. HAWAII.
.V pn.awattyceaayrtfj lj
rx ii. KrrcjicocK.
AttarMi-atlar aad Netarr PaVUc.
ShaaveanltsiYScslaUlaa.sm t U1 rr"
an4 a a' i bflaa rstraat4 to ktav
aUi att .-l sii tha Tarw. r is Ctrratt I'rot sal
' u site Ursi ta Laval Ctrratt Caarna la kaa.
a: MTtviTixw roNt rsoscnxT ij
Dr.N.li. TTMTR5QX.
1J11YMCIAX -V1 sriSKKOX.
X VveatUtM Kuceaa 9Mi KraaaVae a. I Kalai
te-omi-KHovK--y,tv',B.i.tsH
s VtAaafUa. sV
V. A. DE LA XTrxT
i Surveyor and Civil Engineer.
l 1. A1AJI.
Asetiesrer rd Ccssiissios Xercixst. i
StT Qwa s-tr . SSaweiaht t
UUUXo A CO..
Si? CisiCsrs aiCaaiaaea3tartias.ts.
aaeavara aail IWlars ta Gnmi Xmfcaalxa tjaMaa
s M. atooJa,H. I. T
a. . ci.i:t;iioK; a c
rAStfazsxs au saalsjts c
Goiiornl 2aXoz-o2aeaaatiaao.
t Career traeea a4 KaaAoaaae fc-arteta. y
J. U. KA""AlXri.
Afeat ta taAe AcAaearledtTsaeats te Lar
Cea tracts
lr .a- Dt Kiea. Ofice e at A ra Oak
ft
.t:cii. ititotv..
irtosjm AS3 cocssmos at iaw.
StTTAXT niLK".
Aad Jc1 fyasias icsaleirMtaef teaaraaaraa
M .! Ka.jaaa M SSaeetata. K. X tj
r. S. CUXHA.
Zlotnll Wino Sonlor.
CXIOX SAXOOX.
la ta vr '&. alies.ua SaajftEe " SelMtac
Se 31 XtrSaat aett. t?
CIIA. T. (i:a.tL'K.
XOTARV AJ aj UTiTC.
A rill ta SsAs AsXs-arladxsisus U Iaqt Ceatrsets
CESEKAL BUSINESS ACENT.
oetce u XaAn'a E:xk. rss tviTa sad fiiSswiee
vnuiAMArxn.
Aseat ta taAe AckiaeerleIca&eats ta Cea-
tracts xer xaer
U til-Tt ' frslwa. T.s4orOKA.mr ts OSlceer
taa Sj-f Wrt 'vmK 9f XaauaeMievt
PAXTITEOX HOTEL,
JA3lt Douiv. riiorsl LTU K.
cssia cf rai cm nstrn.ua jsibib.
Ts V' 'mW'a-.aJielLieiriciiealasTj aa sasaT,
L -t &LaJt.i- smacBe 10 laa Hacal sj
C Al'Oel.
Isperter, 'Wholesale Etttil Sealer
Aai ta Uii Jrffi aef Mats', aaaaer Efesa
sua jtaaiaaNiwn ay
H.SOKTOJ A CO'fa
urv trv Kaara F'aataw. IVsiar. la i'awireas
n-a tosj Aamaaeaca
sa: ly
X51CIIAUO 1 BICKCUTV).
ATTOSStT ATO COtlSIIOIAtlAV
Vlil setvSMl taT
aace sfr2laxBSK ia rxfitar sicieficty ia sosae of
e s..-ttiarr states, asst a saadt Mine af
tae ysariSa Jwrasaa sre n aaf tike armg
aTer-aeraeats af taesstee of tikese btti
some af tikesa jaatosoast ta start aai
mai of ineo cAsssasfig asare Sfiaa a sswaaafas
as, "a jsat titea startea!. mniias 1 1 tisac
" r Prr roastk. aaci BsajTsaeprsvrf
siare as spct'.-itsja, recesses! bi tasavrrMfc.'
Asitier daasa te kure ssscaai iZJhJ of
t m in mrrr it ut i 1 1 n isai i Ax-
xircr bcica hj aSjtiala ia Ure a?, jt
it pajs ten, afatfari a Caj " AH sraaftagaats
cs ace cans ar saes as. eeery naaye. m
aal orr si tae TTsaasai States.
Istiieeeasaii af lite, tW aeoiias saeil as
tse tabie. aaf Aes the k laersn liiiffi asai
.ftx arades. sriQ kersjaie iMiaii Those
arbc aire tarn la a gseii ffjrs; sasee caa prs-
rsre a ectti at Jasanc vater. u (ke sUoss
are wetsritk Issis besre tike aroeias ate pat
3tegj;srija.raersaisersraaa:ir
ed, Trcee era 1 1 iasr zee jasasie
rtit a tetesss af rbsanes af tiase. Fearr
cemss ef afce rsskriee af base is te be asst sata
a ;iart cf srater, at a batts, usi after tataa;
taceaass j asaxea aHBssr see ssaajs as siawle.
XIw -eaa lasaai wsU reasosa. tjta susas as
r-iJilj u Jarell srafier, bat isi aassse tbis
is arecaiasa eaas a oaserece. ae carerai
ts thixBi$lj riaae the arccje ta vkxce tikat
sdaSxs has fceailifjiwif, m eseersrsatr kaAia
' riasarg it B eessaxt with smc Whsa Ja
eelXe vaser a aaed, tikta arecaaljea ss aet aae-
essam tutarsTA Us easar-jj s
ia, et tie artajes srot ke kani aacf staL
Tie tuaaissaa carasas ebeesrrscaaas af aassai
care !xes rarstatl? ssicraest (t sa 1 1 laeiliil
serfesef cxrraiexjts: The srkastt af a lec
saotrrc is kcasd iVJe earas: rhe sjasljtaf a
radrcaii exis. 230: the resMtt ef a asaskec
aid tie bark af aiog; 13: aaceebasen er
fa r:i a i atrssj. Ijm; aa basasst swe
naifi te a aSetaaee ef IjH; dse eiajetasg ef
tnri tie rArrsenr rt crsrkets,
tsat sceaiiz cs beard sa the sir frees bekeer
xptc a sUrrr rfeaM jaafc iaaa sbayaevi is
jcr asers&eecl bt anae af le vacskj earvm-
-.ir-ia n aaa eeea aaceitaaeal laat aa ectss
a w.L resected sraes tie satftea af lanilk
-srxr id? sabea tike at ace esssses firssa sa esc
Tsars. Qtex aavasar aki lias si i essassecasi
arxj crazsSHssan ef sasassl base bee eb-
scraasi. feat tbe reseses eesasee.
3accarair7 s tike ikim i Haws er Erase the
Txrj.aj aasare ef dee ssfamEstaatee aaf
tie --aaiixna atrn sif, scb swatseae
ta aa exLaau. sf te ts 2a) aer cessL asai
Caere. Ti wsatber bnsj coaai aast sfre. er
srxrax aesiweC are rfiii irhfef inffasesiai iis'iss
u tae am fsace cue soomi see ta a
aal S3, tae seecai u a lesser etattxaee.
Xr ATrst riiifrc, iireooe ef the ber
saaa i ammenau aat rTsatat diseases' ef tke
SotTi Jes. IsttJ.s, frtea aa ime leay eaafaa
stas cf tte taet dkat tie ssassaea sroat werk
s-ui -va cae cemswrs's labarers base ta ke
tmrxrted fern the Sebriiea. aaosaen aasl
ra-Bctzus aslxads. " The faaaaaeeks ae-
rcccstef me tease, sajs 3tx eMisasaaua ,
wben tser are &ref ef tikat aser ret ar
i&lt Tier rcaas fkBasrs see that tte tL-ct
cf tsxs aal ats u a ptel&firi eee. dkea sber
cezBt tXaQCz1 pqferass. ctAa ttasrs Olesr roes
aai eeriare srax Tk fast eaffiaaara betsreea
the ajscaod asts-Ahnr parries bated See
nrjfce, sad rmked at tftrre eerscra teas;
fcHed ky arsifimr, 5Is J3, tsinj neTsr it
t :r Tsaensieae. ant "1st tor taa ia ex cae
LV:;; Tbee-sS; deeV treasiea abcot tsra
ante if in, md ta mesa sbeierxs ifiefiea
lees pccciac asraj at eseiailutc tbatlaefes
rrv. . t "sn.. k. r a
are exbasated, tbe y ecncfeile. ta abesxt traa
tae -arsr ss esxt. sh eat east the sacrr te aa
ercr- sad tx Te sassana easoot be
aaaf ta rink" aauia; tae meat asefal ef ma.
aaat, urt roes' Icseta carscae. z&era is
tznd u csfseara last srin Ta-M a feri br
ealtxTisna. bat s tales xacrier fiirrore Lr
tar the recxd U icra Xristeresrj
are ceatsrsd Caere, aa tbat I sneak adraraflT
araea.1 SjT tbar. JrrUf ifff.f aefris f.rthw
rxnineiuaf eaiciaac, -n a--r Tetbe
xcinKTO.ee prjcnseil tot Mr tm tcttut
K. BRIGGS A CO.
CARPENTERS & BLACKSMITHS
Lahalaa. jtaaL
T.. vbSLi '-e MS. 1W jai say stttt Seal
Jjilrtluttical fords.
EB. C. IX OWE
Htsat aad Slca Padatsiv Pasee Hastcer aka
SJ It X. Wt Per Waefl. tltnolsle t
sVJt. JOIl.0,
Morolinrtt Tailor.
aa X.-WTsnyi WVe Pt MserrsesUV IT
.Cu. cotGnM.
BLACKSMITH AND MAC HI HI ST
ttre aiavalaa, farrlesre srk,
rtaatntlwa Ateealaerjr, ste.
Ml SVeytePsrS -' atrs.11.1 CWtt's. lr
JOHXXOTT.
Isaperter aad Tealsr ta 5teTsw. Raaxs.
3aaX llaata Fril.itr l-.vj Vlrfj, lita a.t
CaUaa Wat, rrsrl'rsl yrttsslta, lltaststs. U. I
S 1 la
J. M. OAT A. CO. SAIT.MAXTRA.
1X1 la A r. t'avks's Sre Htt-hftf KmlMtst.
el N esses MttH
tl.aWsW R t
TS iratfsllesslvesiSi2ass4raslrsiL
PIOXEXK STEAM
Candy Manufactory and Bakorv
nortTr,
frstticsl Csatsctioasr. fsstrr Cssb sai Ssiir.
rtt T Has ltuVte fa y asass ss4 Tact, 2 ly
sees axxitrm . rrsira.
G.ZXGUXO A CO.
?taues Stwt,
Tlasxaltbs and Flambers. XAsaXsrs la Starse
Ttaaras. Tie t-a satl Cespar Vara, ktae tee
atssUy aa kl s re, . saaairtsitB l a4 Tl a were, tiih as.
SARAH E. PEIRCX. M. D.
UD1ES' AKD CH1LDRENS' PHYSICIAN.
vet sav' Kv .lti 'a 3 xVaai rtrtat. te-
OTKEH.'l-BS- Wiill Vk. a. nulr s
i S-TELEPHONE 20l.-i
A. G. ELLIS.
Stoolt Broltor!
I Ll. BI Y OK MILL rLl!ITATIO
s T MdCSs. Raal. ss j sittfr Xsrtmsto Ittesrttits
Bt X art at Va.n tot Vast, OrrtCE WtTU It f
M. S. GRIXHAUM JL CO.
Geaeral Merebaadise aad Ceasmissiea Mar-
t-aamts. Heaelalm. H. I. ly
M. IS. GRIXBAim A CO.
Commission Merchants,
Xe. ISt California St- Saa Fraaelsco. Cl
:. O. HAIA A-
rxrostxAs ad iealus h haxdvasx
Dr. ImmnIs, Fsitita, Ot sett Gaetral Sttrtaisetac.
ssa I' CCTterttsaee Klar tT
JXO. A. HASSIXGER.
Aceat ta take Ackaosrledcateats te Cea
tracts far ZebcTv
ses J ts,et"c Ogtre. Has ttstst ly
a s. r asrss. r. c-sests ra
C. BBEWER & CO..
SHIPPING i COMMISSION MERCHANTS.
" HtasIsJs. Hsssilsa IiIsiJi. 7y
A. TV. FORCE A CO.
SKIP CHASSLES2 C0XXIISI05 XXSCHA5TS
asssts sue
BrassTa tias sn4 Ben Latter.,
rtrra tHats Psia KiOtc.
tax l Xc W sra bt. Heeatsle ly
. at iTaerts aa tie acatt taaaW
t:i itoiTciit-.i:t;i:K a. co .
LfOSTISS A3TI COXXnStOS JJXICSAaTS
e B-m:v- -i t Mass, ti i
IMIACKFIXU A CO..
siiisiL coxxi!s:a 3 asis-ts.
B vletiNwt BjswJeie. A A ty
E5IPIP-E HorrsE.
igKMB 5H.OC15DIIOI11. ICinV.
CHOICE ALES. AXD UQUORS
n.arsaisaLS, a us is.
ivji. . lun n a co .
:S5r Fieters aai Ccusiisica Agtzti
Hjeo,t e. H. T SS
ii.o i: .v c .
COMMISSION MERCHANTS
ym kaasrTXi rtotUvt mruaimn. a. i. ij
JOli II. IMTV.
jaTAST ai COXXTSSICTTS f EH33
Tmt tk 5fj re uf (.Y'f n asfi ek. Ottatt
t Beta, mt Btkap X t SibiL t?
JUIOT W.lTEKHOLla.
ntyusna Asa szxlxs is GrrrxAX.
S. il. CAKTXR.
Xxat t tX Aisatvw-lvtiacmvmt t Cue
r. T. IaXXEHAXafc CO.
hoi rrvrm CXIu
Dmsists fc Tobacconi-stSs.
VBDLXU JiSIT UTAH.
A. H. MIXX.IS.
FuUiu U Ztw avstl CWk Matrr.
Stca tm Fait Scrtt,
la- laSU HWilSWT.
i. i:vi: u coo kK.
IX?0STESSBE.1LE31S 15 LUESES
J. W. ROBERTSOX JC OOw
nUeJ&tTV 3T latIz-v, XSaMaK-
B i aUbi PaprRlrw
LaJtis Br ttfaaseasiea lTVtst AAa OQ. UW. WtteI
J. W. C1KVI..
ta Drr GtNtifx GtoturioK Hani W9 $tttmtxj,
tjlsaBsn.nr
SR. a H. THACHER.
So WH For-. Jarrrrt. , rrrxt fewc Sj-r X Dtcl.9M
lMWI-ripa. LA.sT7 i
StissT.clitfa tTjjjttri 1b. Pric aad
Qmalitr of rk.
Pr- ' trn Lxbi; liu rTdaitcTTii tWc pUVa
" 3 trxsr t5sai ft Crsrilt
J.OtES n. ?IOSAKKAT,
Attorney and Counsellor at Law.
fpccfal rtst an pa.rtsi B-9aettJB tr Lmi,)
CKrtaar J
?ftry FiWe aad CaLmlsaiacr ef D
9W ly
thi;. ii. mv.
Lt Jasmt. Gun a O.
ncron-. 153 coxxisjiox jczscbixt
atb arrr voa
eNftta svai. Hrfa luttnm Cauir.
Aatai yaaa-fjbjffej JLsataaCT CaJapatay Sffi V
M. W. McCHZSiET SOX
Leather, Hides, & Tallow
AGENTS FOR
ii3iy iiko
flatters of General Merchandise
FSOX
CXITZD STATES,
ITtMaTtafa II t
WHOLESALE GUOCERi
SMMaiSM CaaiUtftmt.
.1 x rRASi'iisCit
ISnfcsiar tttw -m s-afcC m tTliii; ib4 ktssc
HONOLULU IRON W0BK3 CO.
STKAX KXUISK'., Vt'CfvItSCUeLs
UlIrSrxsVr. Iiw. IttM aa leUCWBtp
Machinery of Every Description
ij- Ma-?. t4VJr -(a
farticuUr atttatiaa paii t SUj SUcajadtiiir
T .US..,II. M 1 twtatTbJsK if
" N.r.BURarss.
bum&tett r w aOl LvaU ef bDUart. Van i-t
ta.? ts3!VK vaaavr aa4 it rRb nrt,
J. II. AVU KK,
CABIIvTET TWCa-I CX
A taken $trtet
Vmx lVf Wlws lMr. Mrrct
rata Itart? f alt dCT.ptic'K autle and irpaVlnd a ra
"msajsi tr is c satAanjTj Jip iruriji;mi.
steir
c. n m'HaIaIatim.
ixrosTis. ataSUTACTxrsra urHourais
A3D DEA1XK IX
FURMTtlHE CF EYERT DESCRIPT10JI.
OrJ tSua kHa- pryiJj attrtit t.
PHOTOGRAPHS !
TY.VVXIG AG UN KKI'ITTtin rlt THE
MM. piuMMur ath.mlin n rtkexgerajaj. I an Br
rtrpri-il to s" Ut aar pan .'f larUrwip. tnaae Vlrwt,
Fwtralw. r aay liti or wuek tkWarfa; t rtXa.
spay Oa'y Srt c!l preslBi--i" wftl W maJ.
u a via..?a
33. lXISTXja,
xa HOTEL STSSET
PLUMBER AND CASFITTER,
- TSAirR TX
StoT and Ran t. Tin. 5at Ira aad
Copper TV ax.
aTct- Cob ttatr oa )uatl a Spx-rW AfiMrtacai t
TlaWa . ja.tu-.-x Iruo aad Lca4 afpe. ly
Important Notice !
H.vvixt; rcRciiASKD tiik
Bsstrsrtnock ra G IOEKEU.
.. I AX OW rEEIM&ED TOOITEB....
DIES.' GENT'S i CHILDREN'S SHOES
c a44miral9 y hi prtcva tar ra a.
Calt earh-tot-btaEa a WtQ a rTrry artitl
DtlwWit tS tsjfT-t ptstMe Brtcr a aa
'"SiseaEiet
C3-. w m S T
xaara Cwttaly
On Hand and For Sale
At rtsseesb' trtms a ruesrlaSc tlexa. at
m ut, arohts,
siiyr, "AXi-sjs.-
CARttt ttii: Tttiyiyitxr.'s
Oat, Asn aod Uickoty PliaV,
Wtite'Wood, Comberland Coal,
Paints, Yaraisaes, Huriehces,
Refieed Bar Iron, dc, &c
t"All orders promptly tllled.-fl
ittam as
COSMOPOLITAN
RESTAURANT
HOTEL STREET,
iftthsmnl ard$.
New Steam Bakery !
MR. HEW SHIN, HAS OPENED I
TajTSSta.- BtrX AM S j"V It-NllY
OntKing Stroot,
etilsWt tatllaat 4 atosaautl , rrfSMaaa
All Vlasls of 111! K VU XsaadrtntTd t the
br-tt qneltl olr.
jr- (rtss m. Ittfl y,H.st.' vjo a Kiss l
Wt JtSUOI!SKOUlTED. t
CEO. LUCAS,
CONTRACTOR & BUILDER
Honolulu Meant Planing Mills,
EspUtudr, Honolulu, II. I.
3taseftcsr til Alsi 4
Mouldings. Brackets,
Window Frames.
Blinds. Sashes. Doors
As ell llatli et Wscdarstt nslaa.
Turning, Scroll and Band Sawing!
Attiinnt or
P Using and Swins,
Hotticiaf acd lentauay.
ORDERS PROMPTLY ITTEXDSD TO
A Htal IWrsV, tinainbMlareNl.
arMstt frra ta p!i.-r T-'ar it j!Vertr4
Uetaotata. May ICTL n. ta
J. D. LANE'S
MARBLE WORKS,
ISO rottT!iTllKt,T, XCAIt UnTCAKT.
HANOTACTDRER-OF MONUMENTS
Eudstocrs, TcmH
Tabltti, Uirble Mastels,
VrasatUsdTTops, and
Tilins in Black and "White Marble.
MARBLE WORK OF EVERY DESCRIPTION
XADE TO I RrEK
AT THE LOWEST POSSIBLE SATES.
3f aararnt aut II rml mur lleiir4 ami
Ureia
OrJert rroai lar vlrt (-f -"( ntlcdttx
A
jfnsttattcr $titirts.
Boston Board of I'ndf rwritfrs.
far la ll aw all .,
C. fcRKWICK V
rblladflphi Board of ladrrwrilf rj.
VCUCXTB Nr a llatralUai ttlanana
ly v nniwtcR jk o
r. a. wJHAi:vr.R,
4 tlKMTaf Ri-mm BMt4t( Laltvltrs
V. Axral al trraia TWar4 ft I HaUrnrtur.
Axrat ikf Tlraa a M V a4r titer
Oatn ttrataai 1 rvarvsste) t ikf tats
ilktlal la alm IWi ai V is4rrttlrrtalH fta
la b rmtaW la by ir iSm Avai ih avatvo Ukn
Insurance Notino
milK AO KMT miltTItK nun
M. atca Mart at laarr Caaapaay Uaittr4 aa
irrrlnsl taourxtvna I Hr-lNr I he- Rale of
varaara brtTtra lattataaaiVr(a a tf lc.e a4
uaarvtrrirk4tiii rtwWtM at tt tsmmt ratt-a
aliaaeHYUIlatUttsM rtvlrVl w lamrra
TltKO. lis IU1K.
AjTmUVIt rw. JiTv Ua. HA tta " .1
ii.mniiRisu. tiKiirii
FIRE INSURANCE COMPANY.
r tic r.xnuiii.xi:n no ixu tiiRn ai.
a faMatni Arata at Im aT l'MktaA ftv pre
tml to levari mlt ralat tr a M. ahJ It t Ira
naltdlnn aa4 t3lrfTatlt Imt4
rssi nvoraaM tci
fgcayf TO IT
HAMBURC-MACDEBURC
FIRE INSURANCE COMPANY,
Or llAaUBURO
9)tfttNae, MKBiiiax
J TTRSaaa XaMary I oiwrcd Klrc m -At
BWI laYT-ISTBesiea Varrm.
A. JAEUKIt, Atral tor tae IlawatUa t-HrtJ-aa
x-
GREAT WESTERN
INSURANCE COMPANY.
Kaad Office SO Wall St. Xaw Tork.
The aSar ConiMa tn.lx tvns.arl aa Aca at
iimtvaia m lae iiawaitaa iirami, ia asts?r a i.
aalaartacU U acrrpt a4 rtl aarlae liltla rt
Caaatlltr. rwUtK Trtaiw.-- i'a'i aail Hal.-.
tltimalritN. J SI W'ALVKU.
aa ly Acvl fit&a Uaatlaa UUad
UNION INSURANCE COMPANY
ill' SAX FIUMMCII.
AXsax-lxso.
IRCOBFOnATEO. IS03
CASTLE & COOKE. AGENTS
SS S'er Iks IlswslUM lalsnala. I
The City of Xondon Tiro In
surance Co., limited.
CAPITAL,
: $5,000,000
MRS. THOMAS LACK,
X. 9 Fort St. Honolnln.
IMPORTER and DEALER
IN
Sowing Machines, and Genuine
Parts, Attachments, Oil
and Accessories.
AOHItT TOU TII1J
White, New Home,
Daris. Crosrn. Howe, and
Florence Machines,
Howard's JticHse Keedlts,
all kinds & tires:
CorticalK SiBt.
la all colon;
CL.RKS 311LE E.M.MACIIIE TOTTOX.
AGENT rTtR
SlaaUsia Pisssllat's RtUsSIa Cat rspar titlursa
aaal reVlltstfaaa IVsWr ta
KlSr. rtatsaa. Ueaa. a.e ,ss t,,..
frkas. reatalr Cai - X 31 't. t aMtsea
KEROSENE STOVES!
It! I
" . A,
P. A. COSTA. - - - PropHetor-
TkeTalj.- --?i, -4. -ft IS. St 'l Msrttt sSvaea. f
t- Meals at all hours of tna dar.-s
t a srasTres
CATI,C A too lit;.
isnme xsa coxxrjstos xiacbasts
utaasrrEsa am
Dealers in Ceneral Merchandise,
N Sb, trest. Heeeeers. B. I
AAEXTS FOB
Tea HaasiaJsaseCa A Bahns. asWaaalse
TW stetke seesr Ca. PtsssatSae
Tee asaeisias ; Beet JL K Matalt A C. Ka,
atta PTawli ratal ass. Esses.
eauSsa rtaaeassae. i y.ASrsaeesr.Bsne.
TW Htssaaawa a Cax Vast.
Tie Cssse Isjieisuee CStetasej sfltaeTnacaae.
Tea ar Seetsae USs Isesrsaee CnaBsay. ef Botaie
TVt aTasAa VsasSseSBrtac Ca, et BMSsst.
D X Waasse a rseret Cascrirersi Xaeaiaas.
Tea Seat Tota sa4 D i.tata. rseAat tiea-.
Tee Varceaata Use. Hamaalata sa4 Saa rrssctsca.
r faraiSnsCeMrssaeXaeMtsas
artatea a faro a tetir Xaeelsetertex aTsssassy sad
ite Wtv- r a STtlaoe aetar XaeatBts Ir
HAWAIIAN
Furniture llanuractorv
J. H. BRUNS, JR.,
Xi'", I A' TKIS
in kinds df mmm
AT THE LOWEST PRICES!
AI.W 11 OS II ISO, A.XH
ORDERS FILLED AT SHORTEST NOTICE
THinrHArmrit
All aiaaelo lay IwrrsclalxaeiTr
asp or TBI
ee-My M-t-t 41 r ,a. t
atsaatoHIIttt.1 a-atia a-. i;
THECOSERBliRhSTngE
llasJala rr taa lUwatlaa tUit ta aW
alarJ it lyrpaml tf trrcpt rili axmlaal arv a DaiU
lar.lMrtcaaadlr. rarftitarf, Varataerr, m ih khi
taToraVta tcnaa.
c ti, nnKui.it.
199 A,Tt ft tar HaaiUa UUt-.a
TUB
Swiss Lloyd Marine Insurance Co.
Or lVlTKllTIII iU
fflllK VSDKRaUlSKOara AVTIIOUIIKn
ja. i laian
On Cargo, Freight and Treasure
ftM lleaalala ta all aan ol ttit rU
aavsl smi
Conatrr. Xy Spec In I IarrnilaIn !
Oa tkf aioat fiTrtrtrjir- trra
Wt If Affa tibMac Hawiiaa ltatU
Fire nd Marine Insurance Company
Ol SElt ZUUMt.
CAIMTAL : s t s 010.000,000
nAlt.lU DT.tnUMU.II AN f.tl- mt
Uatala. f tk HaaalUa UlaaA. tr
atal ar? ptTftartsl t accrt T'k- aaiai - ia
awrlRtr tsrtfa aarraetfra Arid mtTb-niS-' 'a
TorAsksW lrrasA
Marine Ulk tut .4t fre-tjb' So,trT (.(
aaa (wbiwihi
tra raatlljr attjaf-i tantl pajablr hrm
HO r J S W U.K.KR
t ii i:
UYERPOOL and LONOON and GLOBE
INSURANCE CO.
Assets $31,161,000
Claims Paid. SS8, 14,000
Ijr.ATi: t.vrtni.iMiiin ,tji ,.i.i-t' t
aa Haaa4ele. fst lite llaesltss I.Taeda ase thr
etralsrtl sra sttpajte teattt. ttAa aestsM
FIRE OX BriUHNGS, 3IKUri!lM)l5i: .V
DHKLUXCS
Oe rsssrsala trrma Pvtelllec ttl.k.aSrerlellly
Imatlaiedw.'ltaeaaeeritBtastata.nte rr s pstttat
el terse saara. tt iwtt pratamst, ,a ae.atitc aa
reataMMty- aMllM.ta eattl Maaaale here.
Tit atn BltllliPAt
1815.
IftSl
The Unit anil lrevifKittl
I XI. OB
INSURANCE COMPANY !
tXslaialtocI
Siihscrllf.! l,.llTAL;85,aMHl,(M
tU.WHIOiaV
asr Ts team t saarsst save S' .tasi'.sr '
Aevsty SetatasA are lilt itwae assttf Xik. lm
attsefweaaerlMtaat eHSts 1Sta l-'se.
sit J T WATmnsa. ; Aj"
!TlriSyrtANCto5wpT
TSiTSTisiBiSSftSSr
l aCUAVrXViVZs I
iado"b,o o ia. j
A. JACCCR, .tctalatlreHa..-
THE PACIFIC MUTUAL
LIFE INSURANCE COMPANY
or rtlllnasM,
lV.lt to rail ta saelieslat atstKas f a. iwe..
; TV TKtJR-
Tontino Investment Policies '
VTSkS raatass tW - It4tarslaaaa v ,saa
N. Isa,lilatlea sat Ttstetae bniesat.
rsae asaat taaasTt S raaSatw
ALM
Tbr Hrrto.lt r.aeewmrat 1'ellrr aaal Ike
Mntaal loir-tinntt Pellrjr.
TkH tssassf laVSSseaS rsBsSTCflsl I assastl
Das ee njillat. ssa! frat aaaeeAs. aseiTea sal rbttss.
ssaaasaAs.aaSBeasss4taSsb' aysl
ItT Fas feataat laMansss. nrtsa SS a saSi a
C SC. Lll.1I.
t GaattsAArtetaWaksUaawlta.
JTJST RECEIVED
ni-
C0NCHEE & AHUXG
niRT Trr abott mtt.
New Goods of Various Descriptions
Chinese and Japanese Ware I
A Leu. LATEST ST SAX t
EUROPEAN NOVELTIES IK JEWELRY!
wirDtss. sttsji
FIXt: SETS OF TIGER VL.iffS
Silk Handkerchiefs (hemstitcbedv
Alt taattts sad eeetttr
a nan A'MtmsB,rr .tr
Japanese Lacquered Ware
Vla. . 1 Utre rr elr.
ly
Beaver Saloon
H. J. NOLTE.
Proprietor.
!- to uitMR to kvt IXaiss a 'tk
pahlar ka giaaral
TKat he haa opened tli above Saloon
where flrotl Rcfrrabaaeata.
atil t itiTks fr-aa 1 a.a aaal a 4r
laiaH-Aat afii-ml f av iayiai --
w tun er -
Tobaccos,
Clears pCdos and
Smokor's Sundries,
aMMaiall'Ml
ns m itatr
Oar af Wiakfc a Mam
Cflcbralcd llillianl TWes
i fea--ct4HJltlr tNtteanft.a.i i-i-a- rr
rf tkt rar ta fmitftt -m
alSv AX3 r ST" t HIS
CHARLES HAMMER
tl VS '
lionsht for t'ah, a Lan;r .Stock
Firsl-Class Harness Fittinss !
la seat rvasSH ta sssaatartsr,
TIao ;Bcst Sai'ncsa
xv m renon ut um
Cheaper than any House
15 TOWS
" ijoxt rrni'iiASK, rvrn.
VOl" HAVKSKKX HIS COODS."
BEST SEASONED STUFF.
ii BrUlt, Wat, t -Ti m
I Vaaa- fraar prewiaya ft
No Pains will be Spared Moodcan sadcUos,
rVao HaxW aa4 BnaaU Hajti
t tactsH u4 MaJr Haraa-
Exam aa-a Itaalailaa Rara
Bsri4v, warp, rwrj at
TTIK BtST t THE 11 D
JOS. E. WXSZlCaXr
Ral l&tAta Bnlar tfc HsraZsaymaxit BoTraa
acab astaaiear. aaa aat aw laaaw
at! aasTW af ta aJn?4aai atopiitT
isri IW Utktc ffrkuaz antsrft. ta ail cte rtnvaa
Wiarti - .if ia-a aatrtW vam tatm laba
rr- S S IJfsa. Dvvaanan ilraanb. BUIa Okttataa.
Baaa at txtsac fcac. aas aaBriittttr wiwt, taaaa-
H . 3I.l(TAKleAi: A CO.
nt?0TS23 A53 CO XXII 3 10 J XE2CHA5TS,
Itsette Su'iat.
TSr tHsaesat aasi aatuaaale Uawt trf PaHtraa.
Aaass btft Li i ut. mil ss Leeahas PseS-a
TseWaafseM fTaeSiSsae
Ta. I saat rtaasanee. fa
AWttase FSasssaSHe. HDe.
Hit tl,.- Tats a W its ills, "esse Xteetnar?
e. s sratseee
ll.I.ll A BIIBI.U.
SsaUrs ia Izskar- sal sS kiiis cf Bat,l;ar
?sna, Otis. Xs2s, be, te Ae
niitiia
m itiie
CliUCtAaMA
XAAT OLD.
rtXAAA.
IXAKI.
ry
r H O . Si. TRRl'JI,
STATI35T3, SA1 ASI3T. ICCU3nZ 1X3
rArXZ.ZSE3.
Xmiaat 9S. easxFart. seat Fart SX ens Saras. Veeat
ass,aJeAe.aT.L
Xiata rSJaSarraf ta TfaatsrTse AJSseeer sa IsnsaU
Bant Hetrsmta Dlraesarr saa! Cairseae. Ax.
7VtXrcAaaratsasStets Tieyert atstrt aaratjl
etL Sa Aeasvat sa lsetsi aaerca Tls saenesety
stjaasues But. A lis BenAs. Arcers' Vst'sIk
sea ajttc FSapaxc Tsrasae raatcy ftamb
ffomtstic trcintt.
KAUPAKirEA PLANTATION j
2rUlat SOW nixni. l awl fee asal la '
1T""'
.nnTffffii flimttr m a mn nrtrtTrwirrne t tr BrM!riir"t it ar-r it .a-
oaiiarAunuii iu oia uuaiuincBtS u-Riwt im r -:. 4.. Ea
t'atSaetaleelec tseat orttar.
Coffins Always on Hand.
1 yg-CALLATtt EE.-af. T,lr
Mrs. sW. H. WILKINSON,
103 Fort Street.
TJ1T1TITT1V Cfl 1 13 TITnUirCt
akai sT. 11 aiiAetkl keUQi Ta V A.VJ
GREY &. CO., sf , Has determined to offer her entire
.n...r....,.r. ..4 dssi.t. . stock 0f Trimmed and
ALL KINDS OF SOAPS, tTntrirained
&. KJta: trtr Haaraltalso
rff yfzsa aa4 rimt TxTbtrm viawrti. Orair a
Bat.1. A - tia-a r-f-l' ma'ttfc aratapf at.
ttrim I?
SOLE it SADDLE LEATHEE.
Tanned Goat and Sheep Skins
(sayaafT AATt-T HAaD ASDrea s s Lr.
J fmas tar sri, Lseare
Walasiea Tsaaerr. J. I larker, rreet'r
Hit Teat aes7. f. . Ly waa, sreaeSese.
ty A S iTJCKBOaarAOX. Aeasta,
TtirrROPOI.lXA JIARKET.
5 C WALLER. Proprietor
Kl J SCraat.ltaasWele.
Ut 1 AaSKztti Xaata fraei Ttaeat Errts.
COXFECTIOXKR V !
3P. 1VICI1T3E311-1V"S-
5a 71 Fort SL, abtrre Hotel SU,
KEEPS ALWAYS ON HAND
Aa evtAsseirMtfac af Ttnd aa4
CstaUaraXa. aiMvfaacXarmC
Confectionery
TlTaJstJi ast-aftrafaraal ttalrlr arsf r-TaH,
AT REDUCED PRICES!
HATS & BONNETS!
(Jhildrens Clothing,
Ladir s' Wliite and Linen Suits.
AT
AiLargt Kianrt frrs Xarked Prim fcr
Otsh. tz erder to sake rscra for hrr
tcw A: Flcjiiint Stack
TO ARKTVE.
, m -ns Tnsrr Has -
' ur ervrseisaf ernuirr nciet
sesxaacs , 1 nr. bus ssuosst awin, aiatat.
TahWa tte suarirt
THE KSTICECSOI, JSSi sTITEJ t CHiHU
lAanaieat a
Tte Canksnc atae as Hay
UL ITkSS CT FJHITJibS D fiarKUUL
TO-TCSI rZAXAet aTAiatts
jre.rsar Teet 1 IXesselavtav
SjALL ajns TKT
T7PS-OM aAKTs. I BOXES Olt I T?Z tilJBH 1'is.i.rj!. A!tSA-i, t.-
A. S r-j.Lv, T- f S. jajeesraa rarest. ST
riry t. sc sas aftee StaTaat sa tat tesne
srs sjlle s"aterT seat
2kXxrs. w 11 Is. in s o n.
sTaeAA aareaaajy s tas settee. Ss
INSPECT THE STOCK !
AT HER PRKSENT
Greatly Eeduced Prices !
Mrs. W. H. Wilkinson,
13 rest Be, umsIs,
TOBAGCO, GIGARS
SMOKHISS Ai!Tl('l,i;,S
the t-sniiJ,T asd nnar
Varied Assortment
TO BC
FOUND IN HONOLULU !
JJ'i'esh. Supplies !
I&X TBI
Most Reliable Manufacturers
i the rsjrr.DaT.tTre.
.IbEST rod
P. . Lorillard Sc Co.'s
Tin Tag Tobaccos,
Vanity Fair Tobacco and
Cigarettes,
stj xx X Otnoro.
Of
CIGARS, MEERSCHAUM 1
A3D
AriarPipcs, tdesc, Msc
Hollister & Co.
Wbelraste see Brtsll Tabarrealsfs.
mtr MirTAiCnkm
hotatj
FIRE INSURANCE COMPANY RWS AAH HEMCI.ES !
Or MVTRPOOL, EJfCLAVD. Till -
hutt?0-000 Largest Stock and Most
Complete Assortment
Capital
UNLIMITED L1AB1
r-r 1aaraar- . t a' 4'- -'I" '--' ts!
ai-wraia ra'- of m -i 11 aor.ttHii
X -WALKER A-i.i-.f IIa n l.i.
V a. -TW Ksnal Iatrn-s it;a s h. ih .
Tivt atTiB irf aaj oat, as t t - i i
ar aa4a t
GERMAN LI.OYl)
Marine Insurance Company of Berlin. SELLAT VERYLOWFIGURES
F0 MTV IS A
Only tlio Best Qualitv.
Hpnpral Incnranrp Hnmnartv nf Rprlin !
Sa sat 1 1 W I U MIsfHIUIIVW MMMItJMMJ HI U aaj (Ilea
T'i,
C ABO C IVXt.tr. tiittraMlA
lava MUanak44 a i'tm, Acai brrr a4 '
aaafta4.urani rr' a"- taAKtrsat t. tmit
Rlaka acalatat I He ItaMCvr! It Vu mt IK
VI al ltfaaaaaale Raiea, ( itWr
Mmi rTrM TrriM
Ullr y JtPCHJ.iraa -ta
fabj"i TBTaarWa fa s"1 " - .. .
"arii.ii ist tyeal as j A s t es
l t. t ,
etn,,.eaaJiest saes ! ata,.ssssi
IlLfia Has, 1 sat lar tasv C.C i Ss S
LasasaaSterSas fas' saat etaat ftatpas ssi
U.a..,Saaaajt SSS set, , ' SS S S SS,
Uani ll.ts; aa, asKlese, Mssi a asr stay
a-in rffMaesi- eaatt sssst tsest ssswsse" se
ruHru.. ssst rtast lesv asssiastai sa-at
HaWaertsw. rssa sses. ssss. aa.' . isje
ttM OaXaaat ttaej T seaaj; asset - sat tsea
Km ww ail p Aja iafaw Fti
rates eas, i- ai.ae as-1 ntssm, i
tn!j'a'fciraSI nna'ajJss" null '
wassasas saaeietaf.allat.aeae saees asassae. w-
IMatma i Bar Snaansttias mini liaineiisaavee saets
awaiaeasaijsaaatstsatsalava,,eiassaeaaetsaae-
wttUAJn. Btaaaa a ml.
sbjfAsJaAlaTss' aJeaBB? aSgaafLAtssL&sAaaasaV
wvw airara a pasiiaa?sasta"mw
ssa KaCarat.ar-,t.iawiy'attfuilT
w. a. cMtaaix a aaa.
COMMISSION MKRCHASTS.
Jrata.a -Ttt. M mm aatf T Srtslil.aiaial
t
H. W. SITIXAXCX.
HswaUaa t'eeaej aa4
COMMI83I9N MtRCHJMeT
,aastlC . BarJa.Bjr-l , HOWt f
sH a sskassjsyasa asSBBasa skL aatssevsasasssaaa,
, attswa. -e A. enaexre tassa
a SXSavaaex afSJSltSSA .,'
Masitt.ftrrst sara, sets au,
irssvsastMsirc
St s
Fislierio !
res u sr raajaKetKsjaat ..tut snrtiUT
. sea
SUPPLY 7HX HAWAIIAN ISIAJBS
test TSHt
llishnt ISrwIt ori'olttm Vttiatr,
aaa aas etTss
Nets and Sina ta Or tier,
t airaa n imMtVjkJmi Wm4 mmC
Ccttan Ss KbteTtAaa Henatsra SsnHr
aad lie Zxps-ustye,
Uarreraatrjr saeA be sbe CsirtsA f n
Amorican Not and Sin Co.
asr S H Lss II ssa, eas
INDIA RICE MILL,
Xlmoaaatl Frcttuat 5ta 5t fnzxucx
friu nnti meat ill. asa t iai
a. at ataartlaal aaiii an umI aaaaajwatai -j -
ta awaaaM aarikw aw atpa?H3liafta7
fea vae t saaskaaeavsVafassa ksi1
Cleansing and Pelisfcinft
ina a tat J Mm
tat aa taw "mm m mt
thb iis i aw ayi. tai
l1 ? !f laai owakaW Mstf TVV
Hiillinc ami Dresjise f PaMr
ease
Wm. M. CREENWOa.
Iaasnrtaatawstrtbei tsjaUet litre, SasS.
vt-Bflrr ;e estssttt t-
Mr. J. T. WATERHOWatV
- -iria
DR. J. CQtUS BHITrffrf S ClilOrSIM.
Till oatfaeftjbi, aa
r ssalail a4Jfl taa frrJe SsaJile. -A.e'-S.ue. r. fBO
aBS4at, M iMBa . sm t asa kss, wasATi , asrr
faaaaarattsf aia taiabaii atrrt
t! ' . s-T VM&"'.awT" IbaaTh w- f
.Ni a tr . j- - - iwabivs.
tA !. a-br-r '- a - t sm
yaaki1Mt e .--V s -r .
eat s-araah- -m
iixamTi . 3
m aakOV iaai a
MiAki -a .
ajartigiiy -
aM - ar
rai Ifcati afo
Bm, .,,..t j- - mdf
ISktsakX A seas",- 1 wL.tJK
img aa sataaae l m
aaasSfas tt ssaetse ! I TA .
Ma f " - " Bus )
A i - ir-rv. - --
'iaasiTlrri h - , --t&.
,mkpmm ' v -
If he- --. ereisesMsa
AVsf JsfsVreStfc V
KtartStT -t
4SH . w.
ra -
ari-.-.' r
.LB sstt.sT- tta mi
!J. C. AYER COMPT, 10WHU MASS
w.) L. P 5 ? c 1'rofln Perfumer) Co, mim.
rr I .fttMI af l
Mutual Life Insurance Comp,y '
erS ma
PARKZ. DAVIS fc CO.
ttrrss.iT at w
Tlaaaraetarias. Cbesaiete.
or ajr.nr to mi.
Largeat. Safest and Moil
ECONOMICAL LIFE INS. CO
TW TTTV TATAUT Til
Cash Assets, over S0O,0CO,0CO 1 i Homeoiaihfc Mecicine Co Serf Tsrt.
HUMPHREY
a r I. tsrntsaatitaa t,f.r th. t .mimf , i eJ e - TS. T O "TS
SlLDKflSl,, '
aas Li Ajpet-
BH ts
twf Raaat tsaetsat" assttl t. alLDKa
S ass
f srisaB
Bji'tttlar t.;
attturaaat s j
Auciitt Flower, ! (tfrmB Smp
CELLULOID TRUSSES !
t srsv IAITT
BtrtMI a Aa B"e aM r
Physicians' Prescriptions
, .t-, i? t.rMl , . tt"-,4 T"mm
TnAS-ATl. IJT1C
FIRE INSURANCE COMPANY,
or iiAyinrnii.
I asata, rftaat'aasseai A Brtam B . .b..,sstlaa
T,si R- ' .. I" aswew
NORTH CERMAN
FIRE INSURANCE COMPANY,
or ii tusii ai.
t'apt'a, a it. fasesy A Mr, . a.
tsasi aa
Taasl
.nr. . kchifi WhoIesiWUHeiail Druggists.
or wnrrrRTHun.
( apHai f taa Caaaaar ''
riniK i.intaiurn.tei..niHi. .MTa
Csrser Seafe asl Hwari Srs,
w tr tT nt ac3t tst
BDHDEB3 DF ST513C XiCUvTHT
f istmeest, ttssasssasists. Laastt
ENGINES IXD IMEIS
artif Tri-a
attal faaMra
IBUISTI1 4 CI.'S
VmIiiAm ssA rrsatste. Msralasty A' .1
sa iocs ansa, sserssaastie sr.w aei
as easaae ST Are. sa taa Basts rati
H IIATXma A It
" IIOLLISTKK& COV
GINGER AXE,
Sosla Water ami Sarsaparilb
tm4 ata rai4 Im LX'. ; GINGER ALE,
Hew England Mutual life Insurance Co.
or Berrex, stiss
iscoirnitrCB, lea
7it 0Utl Pmrdj JTefetai ita eteetsaes Co is
(As Peitf
rsUriss ItsBil sa tie nest fassrssle Trraa
Csseestte t TJe,, fee yaflare Dta
usctro abi.stcaks-ob;bi!iabt urn
SXAS,
I Asaael srrsalsaB eesSSssaa raAry S yaaa. Sasy.
I Assssl srrsilssis enettese ftHtej I fast, iseeya
S Assesl srtsslssst eaeHssa Paaary S faeta At sya
tAsseaJsrsssHsilsealtSsa fslatr S yest - Uf
Assset taraatsest ceeUeet rrftry as tea St. ea,.
Ajastsestas. I 813,000,0001
Least rala) threes St Reaelela Ajaatry,
S4,000
CASTLE it COOKE, AGENTS
SS roKTWK IIAte-AIIA ISLABI1B
ICTJB HrrtlH AITS XEtClXlilZ
Inauranoo OompAny
tBtabllthed I SOS.
BsansrMs af tas CB sr ss Si OecasiVrt ll
I raUseCasftai A
taetiasWcrlleA
1 .FTrs rsA SSA BraSS
A, Uttae4AsesltTrt4 Aa&at
t,twnsaniaisa,A M"f
V sr.asr Lrfc aMAaacJrj at-:r, (is
I, HorrtcBLirGn a, co
sse ArrsUfsreastlses.'isaliUaes
a.. a., mmmm4 m Saartvtlae
S-asStr aa Bat tWt'ea t Rstaae
Only Pure Fruit Acid
Pure Fruit Flavora, and
Pure Filtered Water,
terms; the rarrsasnes sr
sni.se ttEt.it lata itiiaiiM
Xitaesaai
anssdest Alt -". Itat. s awl
KSBA STiTXA JS'aasa
s years an. is a -a-, y. nw
HOLLISTER & CO.
TfllOLBtiLC .1.111 KCTlll.
DRUGGISTS !
A7
Tobacconists
ts a arras rovBCKT
I ertttat asraeneat t. Me,
I ,1 .. s sea .
I a rrbs ei sHs, a a
a aay at if ssssw
etsssss artaAA s saa e a sea sysssaeae- aess
cttiereT
vr t tea rtr a
seasaess- - -ttsaa
si Are atserssas m .
ssaassia.""
ssstr srtesiss. . 4 , . w -
Tlsa", St- wS ,t- enf , m
ft7I s- , -w "jm -ey.
sye- ve-y.. s ta ftaat-te
Tsar, tyaf aaj sss aaSaw a"
t.eatae Saa. STaastaia.es. eras BSnii.siiai sssainiee
cstasuhc m taaa.
ADVERTIttNC
o as c- -ar.
a a at uxsr sv.
r.-sa sasiarar
N- la tasTsaa .uuiistaisi asarx
. atte t a tst, e T ataalajsaeaaaS) af ss -lstee
SVsaaaa. Ti iijiii aBa Jtsjassssy
aaaasfafas- m asBsa-aaaaBasBBBBBBSj -reBBBB)t BBBBBBBBByaBBBBBBBBSW epsaBBBeess
KSS tea- a III 1 s SsasSaas eastatslBsasass: f
ear s..snsr eeeeet . 1 laaaa .iiBBB ii
SHaa e afcie aBBv a a V.

xml | txt