OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, February 07, 1883, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-02-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

o TJjj-tf TO. "IT " "
ijaitfaiian'OSnzetU
rcunu x
ROBERT CRIEVE & CO.
twj WmI-Ii Jtorailaic.
1 ft E DOLLl&S FKK iNXO
rxr9U is jit
rwv .. J.A-cv
A .-v-iT vy art Watm totxtr
rMiiimUlliikl(lMilt
i'r -a- trT Msiivwt u.
T Be: yrtw .aa vrtag ww aw.
St JaM. Araca
it yt m a 1
3N NtM PoUfH
Tot C6e k& at wwjc
Alt KM B-jcV BBBy - bw.
tB BUM .A - tvTMlM.
rwa -r j t- oiw aBB-a k nw.
a tW BtatVrrY H tort
A f- otJofcBc cifcagaa to aa. I?
C ai U frit yrow tta art .
At tut ate. tM tt&ii Mi tw
lt,lMt ttltt N wtwitff I'M
1 m 4 A."- . wtw Bmk.
MUM a
t ai la yr
m yw. ttr yaw
r nmAt tttftC br-. tut
Tk mnc'.m at Uh w iMxt W Ay.
TVrtMMMi tnnT vM mkt
Nw w Bom frawSa? NtMi I
9io. tA ;r -.? Bitt-v aa. aa a-.
It-"-- nssswiCH titonjhiii .
X a-tal a B-fi a
Vla & sua s.'U v tssk W art
Rhbcsteeo ci aa railr apra;
tic cicfcrt w tkallt i?fa V U tk
UaJyr i t rwcst f ceva?i2. tad,
Ca vwrv arci.f ta fire prmuiL
Uoef fcat tvo &ruts at eVwcbwul fikxa
agegrf !.a3i ttaa ' n urn in n jw
S77CU3 Pjrxekl aid tfcFWrn Wtti.
use. Cjrax fti-a & m Sja Ftt
cwcLt ui t&j Are c v IvtStc Am ifeej
i 2 tVt7 cxe lid i liir JMrt cf tik
Tie Piniw cT Fteaa.'" Djt Carte
yrrftrrrr a tii rrSr Bsw
lpc 12 tb & ftat rvC Fi A3
Lis ilmkfT mdb. A tsi ef
It bi rriiiri cT tk t2X X? jrrioer lat
btuat .x wts fta fee ufol:
ret Hc7rrtt u arr tku C t&
r"""-rn Ihra kevct V5 t& mtccoI
a crslecmaxc fire ralv to cecxfvee Sac
Uat&td '"via. b VaedMC tin. fee wft
loIb Ji pCS7 21 fiW fKRf C9f f Hat
cspt,
tiat fcy tfa W ibxiU Wx
JHscd t Pastas Tfce Weal laajw-
gtfsi.ag- c xf Tmyniim iui kc
Tt c-c ai fiTrfrinr yr g rifartmig
rtni ccpfr xiii zi&c krjarr xrrvts
ui Kolers- irae. is &t tinar pbee &r x
w me oii,. t2u f pfluuag. A cuccoUr
p Iiorf a te kibe, utl ic cvmlas b
cuk cr wsairtas cf sisgfc fiMr of l&e
etAtgrsi.. TiTT m zo tBtzrrSr the ktttl
euxs Otcsk fare It fiet tc ortrrsaj. out
ati diet tlje ssif zhs kCi ssiifiid x
Eibnis sbocis be Zai&i irt to he a rs-
-rz r.aT x lbs p-i3 vxi Srss jwwes! fire
rC turn, ttj aar. v&eo. tiki Lnfiaa
ernicry tu been errctei on tfec Sp ot tfce
Salsa tbs loftiest rrai s tk CxsAte.
jj tiif fumri ttjeat rtserfotey is fee thW,
Ofi tlrt ethers fcesg &ce i tfte &Fk.
P2w Peay Crfcrule, Coded SMf U4
r fcr iirrsar - nr i tfce -rest AuLkhatiaje.
axai3e ef vis deca. eperr rrec s vustesat f
ri-i:5aiec more, k iuess as tse tszwU
7 x let cf z&fccn, rnaieg' tfce voiaescai-
irccrii Lie sees 3: cLase xal Higo,. xs xfefi
ratf ta-j Edt Tie fcacfc tie Sgire
ctaL Traadt a ciaid vr x rrr oS bnBB3
nirv? tstt near- esf& atfecr. "5tto nw f
urrjuai all cctSces chc tcs! Ike
u dce xsd 5za2 isd fcattoci tfce
czzpcu: yttrsirmroy racse at
tread.
l-TTy Trace's -ase tfinii vu ax t&e
"1 vim IM.S 1! 5? iawf tiUn i&l.
taaantr stattm e2tcc. fevti mcntxzsSr
VOL. XVllINo. V
HONOLULU, AVEDNESDAY, EEBKUARY 7, 18813.
1 WHOLE No. 910.
rRJLNCOS X. HATCH.
AttoraT Xj
4 K U VulMH(ll
EDWARD PRESTON.
AltoraT "x' OMmtUr t Lav.
WILLIAM a SMITH.
AT LIW JkWSK XCXCIIT
T. MOWH 1. XV
A
T. A LSI IX WHXTTNO,
W. R. CA5TX2L
Mt Notts? IxVm- ACv1 K ik Cwrt pi Am
l A C11 v;ri:u .v ai .
Importers . Commission Merchants
It C.nrm VUKJk. UKOTIIIIK,
Cwrr U rr Torres.
DRS CT30H'GS Jt KARTCt
Ode- -4m4C rem aai Vvrrtu UVl.
Mi
WOUX JK CO.,
Saij Qxxlltn xxiCgmsasstxXirt&xa.
A. cLi:.uom A c
ONRU tHiutt r.
Conornl McrcliAncllao.
J. r. KAWADiU.
Avat t t&x AeVBwl-2cmt t LW
?s y
ATTVi5XT AS3 COC3T3XIT0i AT 1AV,
eon f ILhtAaautttt S.. BaeI. HI ly
r. S. CUTOIA.
HoiaII Wino Donlor.
UXIOX &ALOOX
XrchaaC &arwt. Ty
NOTARY XXT33XjIO,
Aat UA Ax trrldxtaa t IaVtc Caatrw
JL3i
CCNERAL. BUSINESS ACENT.
W&e XiiKck, rvruT decern u4KjjAmat
"UTT T T A M AITLIX
Acttt t tax AcXJMrwlmXxxicxt ta Caa
xy
PAXTHEOX HOTEL,
Icpcrter, Wholesale xzd SetxilUeAler
a man nrnswu a Matmamjuta
ATiosjrx i5c cor jsrici at lay
EU. HUl CUlAECLUA CO.,
rXJCSTXiS A3- CCX3C5SZCX XX2CZA3T3
n. li.icurtij) a co.
eiJESAI CO3CXI3SI0 J A6XJTS.
TTYTPISX HOUSE.
1WK3EJC -SAIUOTCX.TKAXT
C A" CO-
trxr Fictsrs xzd Ccminica AgtiU
LAOl: a CO
COMMISSION MERCHANTS
mi Ln3wr f sad. Svn-iim 3 Bay Oniv. ai
3 " titvai Pt4acft H.iafajg- H t. ty
J OIO II. IATY,
JCTA2T ?r31IC xix CQY3CS2ICXE2 tf 21223
JOIlTT WATtKHOlM;
rxresTzz ass sialxi ij ssmr,
ffl Miw. Hgeqtn.a. H, I ly
SaLCARTTB.
trxeta for Lanc
ly
r. T- LXXEHAX A CO.
3 Cinuaa ?cwl, ELmatalv.
hot r rsTxs, a co.
DrtLSists & Tobacconists,
mss aJx.mttttn
PH Fort w IinoinAt, H. t
J Jt Jt. U, U I.
2atal xaosu aa. Jsrt 3:nt
ifli: a 1ri s Bloci Eari aait Tin Crvt
BUST. U1!!!! c x. omu.
&ttoaMr j Livra X qw
J.TS-. ROETBTSOX CO
1J X H XAc&ia SS HjtimIrJix. & L
MI
mi
Diwiop t 00..
R A K K w a.
UU Cf WiraUi. t : : UI FUIOKS
St.
MW,
TW OHmi tat VmhV tWfttH. t Vll
JOHN RUSSELL.
JVxrxOK.nrMr at iAj."x-
icsukItu fceaCiT aicfi. as 6k-d f t&iS
wixfsstzrttif Hsxsx, Astaixy XnHfff e
ba die aat&cr cf sacx aorsk aad I hxr mrtc-
rmt xH ytthrr saa. aad Cirv IH taH
-riuitlH dij TUjj icaw xad fik Jfin. w
-Se Aad&e vw aa jrcd ax Ma wed Sr
a Q rcry sea anmter " Tae Lost Ctacn-
csdei ifS4J3tr sli Sed smHrfy rf aStcf
Eb 5iHy. te "meraMc aclze&s b vtaa
tr HadiSQcc laflrfy gx x Oiwa gradily of
TT, at dead xra 52. S5w ras x gieee f
x. tli atiis it I?nirj Laae m 1129; -vies Sc
ftarnfti x ExX cart Kt aer Toceii cceo.
Sniearl"' 3Eas ZdTy wax t& aodx
HcSf aad re&awsed Sir Iter ai- m mcludrx-
fa cf Lam&r Borian S. ox tc Eaajs
ifJJa. JalSH tbtTaa fcsd xi hj x an
rated Srtla pit HsraaaaHaatvax aoulltof
cat creuadef aaaaifiy Tae iaw2ca f
&ix addresses fay Xj a!y aad cccasussei
fefj aangftja 'xSgcaCar Axascac&vadaral
aurctt ffmfrf fTfr; vaa sahseixaaii'r
usadu apatbsr m IMfcrni vers xrsin toe. -
C37fti TTTrtlTt.
setal Frmcst A TTalSzr 3.1-ncaSed ft
fiors tSe XcaacisaBCa fcacii'ers dier day.
TWM,rg oe mt, ccpl cfene f cr bcc
jc&e tdiocis ii Bcsoat&s- etaer dayv aa
exasHiisat sc&aLhr aa fce tifit dii-fl, way ia iC
tfn ribrriw ql tasBvaij?,. xndtais ynrsj
pcrsoa: f ifeoea jnn Ttad not ,&e reatLgt ef
aa afrx n: "tSenftjisct. St teadtc? &7: niz
iiC yeses f acascf aad Etrei aacrJaaa
tans, of fia p&gmnigacni c crar cxITffit Tr!i
tani ri I&cU&at s&ddkfbe made fix
nxOTscrsssAfc Ca a tcacicr 1j taw 77113
iaaaaccf tfa acsamcf atacs&ecar ytaasar
aaaitwiidiifarta-liastfettpifil anaHe j
fpdl "rersT or- Vpn.' Oraiat arit x
xsnrac3atSprtcf tSjiipnttB sad yon
wi3 aoca fix tesebcra -vW'arS fialna L-ffTi-Tfrj
fry fwr r- nmfrfnT:n-f Jis
mmcCttSiirs af cfcrsToJ: sad eniial xaico.
Wiy suadtf x ca a fiaryear waQing
accui t Cos tara si ye EailiB crtty
wafting Scar snx x salh'Cgfr sf 6sjsv sod
5fwoni fee sstxta!trt njpsrfiit&eBtl'
DHAlUUATf A: CO.
CE?a3rZ23 AX3 2AIXS 13 HAASTTiZ
3t Fire Eamrfaia. By
"WSC O- SMTH.
JS tools. Uroltcr,
5.i 2 Xoeaaat Outofaio. It t
53vFIxaxsuKilrM4.T2pkixa ajtd
tar Cwyrmox 5tacsa.Sawb
a Stock SccvritiW Ac
H t Center Jt SW
ateac hrvaA Rir tot Mndciur wlL ta aC tt varwu
raia. a. x we
a.TT Tl A CTA KIA.1 EI A CO.
rX?Q3XZ3S AJ3 CSXXSSZSV XX2CZASTS,
laWiMKl Tl-7ltf TTrMij
qrm trost. finviHSlii. S
Tan ftJsaisn tarf SuHalaf) fiamf Nc&xfa.
Ta gywacia naxaaww. S9m
Raalaa KM.
VirEiiwik Tut A Vccimb, cv JCMiauwry
Ta Paxto aaetg xaaca; Cwrpiay s
Ac BHXvuv'WAar
Sextos ta Ixhar aa xX ads tf la&if
xaaaixa. r aasiT mav 7ais fta. a. te-
STY I BXCOttl.
lUTinn.
r xixax 1
ITTlTX
KXAJXX
SC gnaiWnftt. laAt ty
jSttixntss ats.
Morolinnt Tailor.
BLACKSMITH AMD MACHINIST
JOHN NOTT.
lamyHr xnl SMtUr im SteTvx Kxmc
1; i. HIXI IICOCW.
ATTOXXXT AT IAW, KltO. RATAlt.
k ;u rrwytu ij
r. S. PRATT A CO.
Aacuaawrv aa Gxtrxl C?&3iiiira Xirtxuu.
Tvtc T&Klu2crMml, UB2aIx,U. L
TAIL HITCHCOCK.
Attwatj at Uv u4 Xtxrr
Hu t pra4ix Offlf ta KtKT & 1U pcooftjy
rTiETnaa pons. rRoxrn.T iy
rr. x.ia riarnsoy.
pUYs-lCIAX .VXD SLrnGEON
A Cvxxnt!i Bimu txl KU3,1 CaXl
ty
J. M. OAT CO, SAILM AKSKS,
Tr l at! Jkrt! r xn4 t4 rtylw4.
PtOXHRSTXlAM
Candy Manufactory and Bakery
rnctlcal Cx!tiar. rutry CsoA xsi Saxsr.
G. ENGLTNQ A CO.
TtaumlU xu FUmtWn. DmIni U 8tvr
Ktv. Ttx. $m Im ud l ft tv tt$ torn
MmBity mi ts4 a Nil utnet t Ttr tha
u4 irc 4 im n? ita Katfcff u. t- at.
w. TWp&oa I4X.
P. A. M LA JOJX.
Surveyor and Civil Englnoor.
JWt M-AMrtw nWJa OfifK'-Vt tai
HONOLULU IRON WORKS CO.
"i',r " . j.-i--r
Vachlncry o( Every Ueicrlptlon
SARAH E. FEtRCE. M. D.
UDIES' AND CHILDRERS' PHYSICIAN,'
1VJTX v E HOC fc tSX' W 11 3l a. l.uir
C TELEPHONE 201.1
A G. TT.T.TS.
StooU BrolLor!
nlU. BIT OK CLL l-LAXTATIOX
x-l. Boa!, a C1 XirkvcaVl wriIn
at a.vc YaiiM tar ck. orncr U'tTU E r
AtLUt. Aactteor 3ty
X. F. BURGESS.
X1XJXXaTSSXX,
imuvo. vac m Mwcr aufr ta ta uit aa
tat Wt powtw aa J at trfVl nlr,
Xy
a, II. AV1CKK.
Om dvv Wjw UMri Mmt
rrUmr ( U rfirxl bui! b4 rrrir4 r rr
3. S. GRCraATJM A CO
GmrU MvrcxxxiltM a4 CmBxlaaioa M r
; ckJt. Hlmlm. H. I. ly
GRXXBAUX A CO.
Commission Merchants,
Xv 124 CxllfBcmU Su Sxm rrxmeitco. CI
AX Wlt.I.IA.n,
rxroxixs. XAxrrACTXiAEA moumn
AXD S TALCS IX
FURNITURE OF EVERT DESCRIPTION
Farxttar vrarIteoais ". SI Fort St Ttt &ev at
CnUt trvca ta etar ItB ftipity ittrsUn! to.
K.O.HALLA U.,
XXTOSTxAS AM) SXALXXS U &AXQWAU
Dry l)Wb, Ta!xt, OCau4 Onnl 3fmbaa4U
S'y Cttnwt Tort a4 Kl j Mf.
II
PHOTOGRAPHS !
AV1XU AUIIX UtHTTLD 1DK THE
tqrjop f BttBlSf t FllMirrjpht. 1 act mtiw
prrpmi lorit aar rtt cf U UrwiB. to tail Vtn,
ltKtraiu, or any t vork ttwrax t rxt
rrapfty Oo!y tt-!an pnlKtio will b aatJ-.
UoaJ.a, Xttxh Ska, JN-i. k ta
JTiTA A. KASSXXGCR.
Aftat tm txx AcAxwldcBamts t Cat-
trxctm for LaW.
g latcfWOdlgf II hta. ty
x 4. r uurrax.
r c-ji? a
C. BBEWZB & CO
SHIPPIKG S COMMISSION MERCHANTS.
A. v.". PITRfX i CO
SSI? CSASSLZZS 4 C023G5SIOX MUCH 1ST?
turn rv
ftnj L'ttTU rla killtr.
J.W. GIKVLt,
(Wuw. J&rc&ccK tout Gfxirui iMzwr
ta Ik? roiLf. finrttiw, H..-ii.i.-r, utMacty.
hmi 3Cfiaiim FttfUiti;.u
3. SXSOTXXl.
SO. HOTEL TBIET.
PLUMBER AND CASFITTER.
DEJLlKK IS
St. tt. uid Raefc Tin. Sft Ir.m ud
Important Notice !
HAYIXC. rCKClIASBll TllK
laibiH Moca .t M. a TOBSXtA.
1 AX SOW PREPARED TO OETEK-
LADIES.' GENTS i CHILDREN'SSHOES
tl utoncFaiaxly few prtc (?t rata.
Call tarty bUla a rl frtmlm is evrrj irticl
Un4iat axV J. H. LYNCH. "
DR. L H. THA CHER.
V ' rirt sttwt urxt 4r bVi 3C DtcXfon'a
raofiara.ga ij.ft7
SxtisBxtira curtatted im PricM tii
Qxxlity f Wrk.
Purr " ienw .nala it niaib&lurtic zr boiaj
w e-tracuoa E tevta.
JA3IES -1. JIOSARRAT,
Attorney and Counsellor at Law.
pocUJ sttfBt:mVtu4 to ta aiCUiB ( Lmxh)
J Cuettyana aaiiL aiattm DEhTtaiaiiT-?taflt
LEKaK J
"rtry Pli d Cotmaalsimr f Dil
rc starw f LalxMraJB ast Ttra.
Si ty
THtO. II. UAVIKS A C..
TCxTExS AJT3 COJntlSilOT JCXXCHA5TS,
ItvtTt aat ta tircnooi fatiVramtm.
Bifc ajuirarrtja 3Urt Ianae Cmi
M W. McCHXSMTT A SOX
Leather, Hides, & Tallow
AGENT? JTOlt
Royl Soap Oosaa.io3r.
3 cvnt ?t anaiaa. tL t. iy
Ooq- 17. W oils,
nriaiax ati Daatax o
Gmnl Mxsiexl Mwraaaaft . Pxiatlxc.
I-xTXTia. CartatM. Cc Ac. Ac
Tar Ca99t bk a Bay
ill bms cr nRJirnK h hcmidib.
FICTTZS TEAXXS .f aU aia
Saw 3r. IT lwi a ll.a.l.l..
nraA:. m:o
Imjorters cf GscEral Merchandise
FBJXCE, ESGLASD, GEEUA . , ASD
CXITKD STATES,
5S5Jleaat$tnrt. - - Souhla, E. I.
uvnAn bkov
WHOLESALE GROCER?,
2a aa tT5 CaKaraf, Serwt.
"as rtjiscisc.
laUa4i-iw- ty
i- a. imam
CATLC A COO UK.
rT??Jg AID C0X3C3JI0X XXAXSxTTs
Dujcrric A5i
Dealers in Genera! Merchandise.
9c 91 GaySCmtt. EWaotola, H. I
ASX3TS TOII
Tax xaxx 5tizorC. A Eai'tff. r X"iaai
Tie Safita norCr. Ptast3Zim.
Ta iirajpte Bai- X. E. Smttk A Caw.
wtB Plancatiim. ItM, Katat.
Ta ffioacwA iUt XBfii.
Plaaficltia.
TTht rxicn hscna Cs3BaT of b TcaacK.
TTu w Ea irUa.! LLV Iaraae Cnpwryt Botait
vsn iw jjffcjcargr va. dmm.
I X- VfXM'i PaaBtCai3ifaaB Xvianv
Taa N lark aat Ghraafatat Facan Liar.
Ti Xacaaxbt CJxa. EafcaiB lad am Fnacwcm
Ee IlTIFZ 9aaTflB Ct!mtat Vfeefaat.
Vj. iiTjB,'sftai Xaeaiaca. Xy
ami stir Qrsdaxr.
KAUPAStTEA PLANTATION
iCretE ssr cxsa is b4 s mi i
J mum.
mutumzK tm ft a weam St
EAWATIAK SOAP WORKS!
CR EY & CO.,
ffaanCtaartr BMt Dwatvrv ti
ALL KINDS OF SOAPS,
LW. KTaf S(rv Baaaf-tla.
SOLE &: SADDL5 LEATHER,
Tailed Goat xnd Steep Sxins
rf- VT A3TXT HAS D ASftrSB XXLX
WiIbb Ttajryr J. l Sr1irr Frwarw
SUS Taaany f-sit. Ljmm. Frayrtilaff.
tr x i ctATapCTAi-tx.xr.
1B09. THKt'M
nmsMiia aCFBfsaic
lTAUJA2.3x'fclAiAarBg-Jli l.iT A3T3
SgTTg,
yjr-taantayttTrcagag;gUlina
btix,Daxa..A
A2a 7abflarBr-ca;H EawaOw X'tesaciaf twait
Boat Hmaaiiw. JMxaeaigj- jb CBfr-gilaff; XX.
PUBB. to-
C WALLER, Prcprictxr.sfj
c x auxxa. x a. ewcxy
HAKTIK Jc 083CPA2nrr
PAW MMfFiTieSv6efllL
wz Tin
Tfce Tmt Bt BuStT f PaIaI
rnm X 1 TIHB,
HrrLi fxavruiTXAB arvaaxaBBk. im
T Orders JJr, P6t aaW Ssceivs Fremt
ox a ROWS
HMaxlStcx PmlmtraPxBf KxBLfiS A
sua
. CEO. S. HARRIS,
SHIP AND GENERAL BLACKSMITH.
Sutr BiuiHiE. no im: asd iihivt
Wqb Work. )!3ttIIB Bitrs. nisii? XbItes.
AB!hr Bint Abi rrpirrA ixBl,Crxak AlVrs
bm ui mar rmum
trtini.
Heary Wagons for Traction Engines
AhD
ARTESIAN WELL TOOLS
Wita x' tair rUcincs, b pUtty.
AH Qnien Provtuiy Attended ta, antt Yforl
CSvp on lb LVsUaaJtt lb th nr f Vr.
C3-. "V57"3E3ST
Uin l.QtUBtl
On Hand and For Sale
At nawniW term, a Cai9i( ltol Of
1 1 C K. HPnKO.
KI5IV ASUS.
C.aBKUUETKIIDII.MS,
OiV, Ash mad Ilirtcrj Hint,
Wtife VocJ, Csmbtrficd Coal,
Piiats, Varnishes, Horseho,
Refined Bur Iron, dc.
n"AII orders promptly filled.
COSMOPOLITAN
RESTAURANT
HOTEL STREET.
P. A. COSTA.
BOIBD BT THE OAT" OK WEEK
REAXjSABU TEBM5.
TacTal. imvp ri w A ta lrt cae Xaraal affiwas.
f!-Meals at .11 hours of the day.-t
Jjfftrkxnitsl jf.triv.
New Steam Bakery !
MR. HEW SHIN, HAS OPENED I
iraw bvmjvm iiaawut
On King Stroot,
MilJmhltn J !
All kU or ItHIUO XnrartniTl of tkF
Vt HalltT lj.
trMmmM Vy.llMlttJaoa. S.t9KM
CEO. LUCAS,
CONTRACTOR & BUILDER
Honolulu Steam Planing Mills,
Ksplitudr, tlonolnln, II. !
M.aatKmaTuiaJtvl
Moulding, Brackets,
Window Frames,
Blinds, Sashos', Doors
.. in Mai, t WVJ.wk Italia.
Turning, Scroll and Band Sawing I
Plaaia j aid Stwiiir,
xortielns ill Tenanting.
ORDKRS PXeurfEr J.TTEXDED TO
Ja.tt W.rk liMRraalrfil.
ar-lVJtn rnm ta. Ma.r Ulaai, KltUcd.
H.lala. Mi? 3. M tm .
J. D. LANE'S
MAUBLE WORKS,
via raarrftTRECT, miar hotci.t.
MANUFACTURER OF MONUMENTS
Htadstenes, Tomlu,
Tstltti Mirb'.e UantcU,
W&shstasd Tops, and
Tilinjr in Black and WTtite Harhle.
MARBLE WORK OF EVERY DESCRIPTION
XADE TO ORDER
AT THE I0WEST POSSIBLE KATES.
HaiBtMfnt Bind llettdlonr t'lranr! aa4
Rncl,
Oritr from tae elavr IUa4 promptly Btttaded to.
MRS. THOMAS LACK,
Xo. T9 Tort St. Honotnln.
IMPORTER and DEALER
Sewing Machines, and Genuine
Parts, Attachments, Oil
and Accessories.
Aasurr foii tiih
'Wt Htw Home,
Dirii, Crown. Hove, and
Florence KacMecs.
HcaraxoTs HacMne Necdlei,
all kinds & sizes;
CoiticalU Silk,
in all colon;
CLARKV MILK K1, X.ICIIE (tlTTOX.
AO ext rou
tVcmafa BrUaal. Cal Paper PaUcra,.
aal PaaOealimf. ZWIrr ta
K!Sr. ri.Wf. Uaaa. aad rn; Gerab
MM. Wmiet Cipe. Simile CutiMjct.
KEROSENE STOVES!
la a-t Sut-j
kt-XyMoctofr..riwUt ..tv Tvtaxo Xc .
iU b mU At rut r l'KIl L.V. 513
TncoiniffissToiE
Jfnxtmnp Jrfurrr.t.
e(e Bnt of tndf rwrilrn.
UKXTa far Ik. luwalla. t.la.d..
i. v BBtais a m
rbtUiflpMa Board f rnde rwrltf n.
' nRawKRAro
A
a ntCNTS Iki llBtllm t.Jt:
mm ly
VIIKXTBfttitMtB ttantrVBi4aHTlif b,
ActbI or tHtl tVMixt f VinTttnL
Att f Ylraaa IWnt M l4nrft.
C1Im act) litanat CmumdU mhata ta Jwta.
tHita f lkt itwr tWntt t4 Va4rwr1tm avt
! fc MYtllfrt U fcy U ST Acvat U aaVt UM
H4. ma It
Insurance Notice
rwnn okt wnrtiK nntTtsii vr
tin Xlrti tirBe CoBBy(LamtltltkA
artfcff Wlwrra Ubb1bIb ! IB rtlc.ai,ai
IMP rTTrtM f ! rMKIa t ta mmi tis
SMly
.tt Itrit rw. Ur IbV CC tJ)U4
ua.tuivkuii. imi:.moi
FIRE INSURANCE COMPANY,
pwaira XXfBia M IM ftMrf t-0py. r tar
(TdtnBBnnKanlH.tSriHMiBt( Hrlrftv
mm n
hlhlIMffik4
vcrhatHlt iter! Urrt,
ta Bwt UrtnaJB trtnv rrr MtltrBUn rly t la
r A VU.KFKHX
HAMBURC-MACDEBURC
FIHK INSURANCE COMPANY,
TVRS Micalarry UnrH acaiBat Mr mi ta
A. J AIXIKK, As. fnt IbbIIawbIUb J.U.J.,
iwaiy
GREAT WESTERN"
INSURANCE COMPANY.
Htxd Oflcf, 50 Wall St, 7f w Turk.
Ta atwtB I'ftaip-Aay tutlBttvUWUvBnl aa AtfT
IIoBolBla fot ta llallaa UUb,, U nlmtif4 If
BBtborlifd artrpl Bad nt Mutac Kliaa ma Vrr
chAtJtHStrlj;Mt.TlTB' iVffi ailavloaa a4 UbII.
ai cam at rte J Sk WALkKR,
It Art'nt tm the 1111 WUat
UNION INSURANCE COMPANY
OP SAX FIIA.NCISCU.
IWTvx-lxxo.
INOOnFOBATSD, 1303
CASTLE & COOKE. ACENTS
3 Par Ih. Hawaiian l.taMd.. I
The City of London Fire In
surance Co., limited.
CAPITAL,
: 85,000,000
HAYni! tXTAJILlMlKK AX AliCM'Y AT
Ilaaatalafn laa Ila.iIUa l.lacdm. ta aedn
ftlffard t, nrrrarrU u acpl rWk. axalatt tta m, Ualkl
laclMctxhaadltr. FarattaK. Alacalat7, tae ao.
ranvafrle Iftlat
Lovsm fromntlj AilJntrJml Tajable llerr.
r a. ncjtiiru,
SM1 AmrtUltiaalUaIUaib.
Tile
Swiss Lloyd Marino Insurance Co.
OP WlXTKHTlll'lt.
TllK VXDKnaiOXlTbara AITIIOHIZKI)
t la,ar
On Cargo, Freight and Troaaur.
Fram Unotala to all part, at ta worU.
aad apoa
Conalera, bjr Nprclnl Irrml"lou !
On ta rnoat taroraal. tm.
J . WALKER.
l I. Artat tor l. Ilaaallaa l.laaU
Fire and Marine Insurance Company
or Ann iLtLisn.
The Uft!M ami PrtTtiKiI
INSURAKCE COMPANY !
JCataaaltaxt.'
StlbNcrlbfil CAPITAL .$3,lHM),Wi
H.ixxuaxtj
,r T aaaw. CaMpaar aa. uaaa4 aa
Aeaa. Wrh.a4 ar. m' aaa W.a.ai Tve-
J T wATSKH"a a. am.
I INSUAANCC COMPAKrl
er usiMa,CKuuu
sjob 6.'ooa.
A. JAECIR, Ami N, ta. lu- a .
THE PACIFIC MUTUAL
LIFE INSURANCE COMPANY
or rAUruK.il a,
Dralr. lo tal tbtr parttcalar atteatla. .rMy,
To Till-Ill
Tontine Investment Policies I
WVaa raaula tk " laupauMa cttu..
No lU.lriclWa TrtW at SWahWaa.
rw from paaam ( fWMaar
AL0
Thr I'fpolt Eadawmrat I'ellfJ aa4 Mr
3tntal In,rtmrat I'.llrj.
Taia UOaamU niUVX I'mimW '1
aat a sapntat. aa4 trm Maaia MtVa all v
proaapur; act, Mffllj aa4 talrly ay a I
If" rat tartar tarmtla wrtt. t. caiiM
K. W. LAI.1E.
Mt CaanaLLairMlaUaatalaaa
JTJST RECEIVED
CONCHEE&AHUNG
roar strict .uiora kixu.
New Goods of Various Descriptions
- IN
Chinese and Japanese Ware!
ALM, LATOT STTUt or
EUROPEAN NOVELTIES IN JEWELRY!
INCTCTINO 0
FIX SETS OF TIG Ell CLAWS
Silk Handkerchisij ihenititchtdv
AM calar aa4 aalilw
A TIM AaoRTHSNT or
Japanese Lacquered Ware
Al-, . I Klee rr Nale.
Beaver Saloon
CAPITA I.
910,000.000
HAI.U HTAULAHIIi:il AX AUCM1 Mt
HoboIbIb. for tat lUwallaa Mai, tk n&rT
trr4 ara rrpamt ta attcpl rUa ala.t arv ta
ietIiBr, atom. Tirthnin. ae4 cierraUBdltf, un !
orbU turn.
aarlB Klhncarro-frriVu. Bttmry pnflta
aad tonuattiloaa .
I.aaarB pftwptlr IJulrl ptyall farrv.
waiy J S. WALKER-
LIVERPOOL andYoNDON and GLOBE
INSURANCE CO.
Assets, $31,161,000
Claims Paid, SS8.7 14,000
UAII ESTABUXIIIZn AS .lULM V IM
Canalala, for la. llavaliaa Ulaaa. aaa thr aa
tfmntd an pr,pmi to aril, mk, azaUtt
FIRE OS BtlLDI.XG$, 31Ennil.M)lSE &
DirELLKGS
On rTorbl Utbh. Dwr ltlncK!kfcf-r.lUy
iulri ivcllir and coalrsta totrl txrt a pcrtrni
H. J. NOLTE,
Proprietor.
KINO ASD TORT VTEEET
fTIT A -R T.T-g TT a TTnvrF.R
UATING
Bonsht for Ci-b, a Large Stork
CONFECTIONERY !
5o. 71 FortEUalMTe Hotel St.,
KEEPS ALWAYS ON HAND
la a-raiyB: i tae t Fratfe ao4
' ai 'ra ataaafactBTC
Confectionery i
Waixa r affiM-? fat nu fc A cn& c : nttAil.
AT REDUCED PRICES!
THE BEST BRASDS OF CHOICE CIGIRS
T it a4 .a 1W BiBtAt -
THE BEST ICE CEUH, CCi WITEB 1 COISULS
jy" 11.1 .(XrTBT TllDtVm
lSs.;W. H. WILKINSON,
103 Fort Street.
Has determined to offer iter entire
Stock of Trimmed and
Un trimmed
HATS & BONNETS!
Childrens Clothing,
LaoW White and Linen Suits.
AJIirt VrxaxsX. &sai Xaxked Prirfi far
Cuiuza trier ta make rcea far ler
.cr fc Fiegait 8tck
TO AKRTVE.
TBaBBpt' ant tVb m&rrti a U G4
rr3 Bx-4antVx, aW
Mrs, WillcinBon
ttt tBranCiy afe kcr bbo-m a
INSPECT THE STOCK I
AT HER PBESEJiT
Greatly leduced Pricea !
Mrs. W. H. WirkirtMfi,
w ll ran aa ira..taf.t
BLOCKS ASD MAST HOOPS.
itot f bjsv arairna mtMem
MAMIlat JTinia H. laartu. MM M(
First-Class Harness Fillings!
I mam raaad t KaaaTarta?.
Tito Bost Haraoss
EVER t-EODd ED IIEEZ
Cheaper than any House
IX TOWN
nnv'T pi'pimi iv i vtii
YOU 31 A YE SEEN" HIS (JOOI)S." j
Fit Jiif aad llmrr
CbbcbH aa4 XkJ nArarvf.
Eiptwi ab4 PtaatAttoa Br&.
ttUi. Whip Cbttt Cm.
Brasfa spr, &rrir. rtr
Mexican Saddles,
TttE BXJ-T IS TTIE ILAMS
T-i EiMk ataa fa tjr trt auas-r bb4 bi tic
tmHfctfff Oafyl'artt-CrB WoriaKB Eaptcjtd
TOBACCO, CIGARS
AND
SMOKERS AiTimES
TTIC LiBIlT ASD JftVT
Varied Assortment
TO be
FOUMD TJT HONOLULU !
We rt CcHMtaaifr ta Eecrtft mt
IPresh. Supplies I
PKI TOT
Most. Reliable Manufaclnrers
the rsrrr.ii vrATKs.
P. Lorillard & Co.'s
Tin Tag Tobaccos,
Vanity Fair Tobacco and
Cigarettes,
mrjxk.X Otbora.
itto
A. canreatV arlety
ClWnS. MEERSCHAUM I
XXB
Briar IMi? c , cfcc cfco
Hollister fe Go.
Ma MirructtHMf,
18,s- nox. 1881
FIRE INSURANCE COMPANY
Or LIVERPOOL. EiQLAJfD.
Capital- $10,000,000
UNLIMITED LIABILITY.
Ia,araaca of alt drKrlaUMi mit be HTrttnl t '.
Btadrnlc ntnof (tcatltla, t the :ii4rr,lBr4. ;
J. S. WALKER, r iII.t U.aai'.n I.I..4- I
P S -TL. GorilTi.uiMiti a.baa.ka.iar bmu 1
art .arpla, alaarTlrr l caia. .a 1U. ..trf Jll i, J u ,k, frtl , IM.m
GERMAN IJ.0YD :
IVc iu aaaaaa.1- t at. Ma. W ur
aaao. m ,a,nl
That bo has opBcU the a Soy a Saloon
where Ant-clan RrmhaaeU
IU a. Mm4 haaa i a a. m M a. aa. aaoa, ato
lalaWlat. mtalaa af a I aai, law raaf rdriM
the rixEM- aiM. or
Tobaccos,
Cigars, Pipos and
Smokor's Sundries,
mtmm k a Mnwl MlnMna fna. IntcaM a
facwWa. aa.Wra .aialaae. ,aa alll a. aaVM u, fm
1 tM In ttwr
Oa. af braa.wl.fc A Bala.
Celebrated Billiard Tables
la Bata4 uUa IB i
f ta tm cxm BtrtHiBi
DRUGS AiI) MEDICIXES !
the -
Largest Stock and Most
Complete Assortment
I tk- UBB1I.AM lla4
Marine Insurance Company of Berlin.!
F0UTUNA
General InsuranceCompany of Berlin.
THE ABOVE miKaXtC (nnKUlDl
bbtb eaUiUihnt a Ga7ii Aimrj mm. aad tae
Badzal-Bc4, CfBcrm' frU ar ittaatU4 U UKs
Khkt aa;Blaiiltli Daarmal Ibt- rVrBBt Sta
KaBbl Rain, ud Ibe
SI mm, Ta,armai Trrmv
m J j I". A. HCU ATTEB A CO.. 0araJ Armu I
WILDER & CO.,
IIbobImIbi, llBMailan Itlanila. irar
rrt AcvnlA f U-
Mutual Life Insurance Comp'y
or SEW YORK.
Largeat. Safeat and Moat
ECONOMICAL LIFE INS. CO
IK THE WORLD!
Cash Assets, over 800,000,000 I
a o I'o. IafarmiTltia caarralar tA. Caatjbaa, aa4
far Eata, arlstaraac apyiy taWlLIIER JtC .
SELLATVERYLOWFIGURES
tttkiir
Only the Best Qtialitv.
SuLE AbEMTa n-RTill
J. C. AtER COMP Y.. 10WEU, MASS
A5D THE
I'rown I'crfnwcr) Co, IhJwi,
PABEE, DAVIS 6c CO.,
3SaanfActBritir Chcaaiala.
mi La
fUldtlat Anat
TRAA 1-lILtlIIC
FIRE INSURANCE COMPANY,
ur HAnmcu.
Caalut af tt Caaaaaa, A Iuottb .atA,art I .'
unjaiuim(.taauif, mami.
Taut
-Erftaotaafk VfiJMJw
HUMPHREY
Homeoiaihic- Menclne Co., Hew Tori.
G. G roo n
wooncrat j
Ancust Flnvrrt and d rinaii Simp
NORTH CERMAN
FIRE INSTJBANCE COMPAHY,
Ca1ta(tBC4MaaajAK4cn 1U.kntAt,ti tw
L Uctf Ee-laaaraaca Casaair tm
Ta1 ftr'AaarkIa)a
MiimrciZKmiM-iiE Lunu
BUCK VERSICHERUHGS GESELLSCHAFT
or wnriXRTirTjR-
CpVUlCta Cmcaabj fraa.'. i Mf
TflKnDCKllliICO.C.UtBALlULm
f (At iVn tart lr u riawBliaa ,
lBB4a. arc ivfnart ! tferra Ca4iif ' rantiarai 1
XmaaaCU a4 tWacr. XMiiSTry Ac . )etcM
aa4 tUm XUIa. aai Is I' aarbw, Baaiaai Wa
T .tABUX try traM
CELLULOID TRUSSES !
orEt IAITT
X a It..: ' B. a "r
Physicians' Prescriptions
HBLL1STE1 & m
Whclfisafeliileiail Druggists,
New England Mutual life Iflswaitce Co.
oraoeTOT, sciaa
I a CO B r O B ATEn, 1,11
7 it Otlal Purely Jaavil J 'uffiw Co la
Tatitiaa Imil ,a tLa sttt IirarikU Ttrau.
Kxaaapla rXao-rorfrllora rraai
ISiCEED ACE S TEAEJ -OEDrXAKT Lift
1XA3
1 Aaaaal ataatlaa, caoUaan tlcf S ,iara 3 a.,
3 Aaaaal arcmlua aaaliaaa TmOty 4,afvflaa,.
aAaaaalafMlaaateaarlaaa rwcr jwt TT
I Aaaaal amataaa cvatLac. ratkr jn .,.
S Aaaaal arcmlaj, caadaaa TwHcj W j.ar. 5 aWrt
a a , i 9X8,000,000:
Eoaaaa rmU Ikraaifc noatotalaj iiwr,
$49000
CASTLE & COOKE, AGENTS
HI roBTHi: havtaiiaj AaLaaua
iszTZ HtmiB in xriiAXTilz
InamrAXtoo Oo!mpiiy
EaUbUthcd 1809.
baaann af ta. Caaiaaa, aa at HallwaVa, IvI
l-faU.Cl!liJ XtBJM
1-rnytUTtn. . txn-m
tUUm AxrWt, raac. Jji
i-imwnnkiM - . ,-waaaa)
iaVp.. N4ill;arUVr. fa
E. JHirCt.Ki A CO- .
MD AaaatrlMllantlaaUt
IIOL.LISTEK& CO'S
GINGER AXE,
Soda Water and Sarsaparilla
Haa tf ljaatj m,o1 tM CarvUalfsv
lftt m CtafriteTBaCr FaTW
Only Pure Fruit Acid
Pure Fruit Flavors, and
Pure Filtered Water,
I art, ix the rau-AMtTlos or
TIIMC BRLirlotat KTCaara
Prlooai
CIXbES ALE
aOGA WATER.
alEAAFAXZLLi
n ..1. p 2fcwa
iCTOtKPianav
3C tw iwf latawa.
HOIXISTER & CO
DRUGGISTS !
AJ&
Tobacconists.
c 3 jr r r a a r Matar
MAViM .
iiaaawaitaaa. t (( 1
o m
til...- !; tavi - a,o- 3a
awn .ii.ii aaai T( a ajl
a, Uao-a a.i aaK a ari -. a ao
aa .1,111 ISJaai ag t m M ' ! faiaa)
Boafeaaaao" tSiaaa' a .
nmkvm, lnattataniinaai
31. IU4M Wof
tt. lftl WW
(a. tW irBn rftfcoB Bii ti ai aiBffBt
QBfBji'aBvaai asaa BMfctafr r J BflBot? a3BBtflaalBifla?Bjaaraaahaoiaj
aforflafr
wiLLiiJw, luwaa a aa.
HojaAa Aa4 CM)fcvaa BvoaacaK
mciw,i.',ar.lw!.
w. a. oasaatia ai
C0MMI8S10.V MEKCHaSTRo
IfViail -f.a tmtZ T fartta
al tta
COMMISSI! MERCMABT
aracaiuarataaa. harm taa.
a, ai 11 a, V !T
ft
jSBByaaoa aB W BBt3WBt
OJIa ft Waoy VMaaoHh )aaia, VaiagaaaaAaBiBa
4 sra-p.i. mm it- fcltn J.M-
HlBta-oaTM: 4.13 JkJUm
a IBM, Bva
a Cmu
Fisneriee I
THK rlBBMI4KB A ME jrTKlAT
STJTPIT TRS KAWJUUL5
vmtrax
Hicbct l.'ratl of Cotton 'VrUtaev
ASO BASK crrt
Nets and Sdns ta Orafer,
l'."aa walwioalW, a4, on a oaart
ataaraoua,aa
Cottoa ii litataTtiaa Ktsra. bmt SctMo
aadraaJ
CaJaaoaaUr aaoo la ta. VaMoaV ..
American Net and Si S.
INDIA RICE 1MILL,
-aaioa
Biaaioa aaj Frtasat Sta. Saa fp
ra.HB raoit mt at ill. ,
av "l
lata.
mt mmmmt umm -fl - wmtmr
Baaai fBVi WfiBtB
taoaawa-fABfaiaoaMo"
Cleansing and FIs-Hh
U aatjni aWimjr, mm m yaatar4 awwa-aiac
aBI SSBB BpfoJ l"aao!oaf.
rtwlam a,at a a oao toot. aa. a
a aaf ARlaa TWO -a. '
aa imh ar Bty. at a i-arerT
at aio autt nut rm
Ilullins: and Pressini of Pa4fr
Wm. M GREENWOOD,
Caaral CaaaaalaatoB Hwamo
PTvaarolo taatta Hloa. m
wST rt aasnat-
Mr. J. T. WATERHOIMC,
mat, 4 at-. - t imilili, -L Jl
DR.J. corns h zwmm.
aaBW, t- rBaBa aaaa, I am tBo- b??btJ
aaJatiBBi. at oM 1 . ifiaa. a mwm
iaBBBBap ta vfPaaMBli.al aT-lia aof ,a aafv
BIMl -BrMff (tMI BMaratwrBiajl i-W
BB) B Bar twa BBWMBB-iaBB. aoM4i, ataf
"wt aaajaaaB7 tmbi bmm .
BlaB)B SBaaBBBa fBBBBBBBA: BVMi SaBaB
WLiioT-a - a. . a. - .
aajiioaiaoiiii. a . . i,
VaaaaaaaaaaoVO ftii
m fJkv bVbk-i a -ma
BBwaBaM iil,fajai W
Stir
fMSr. Mt Bet, SO
MaatBtt taiM - vf BB-t
arlUB aai a-aaai a i.lwawTii
aaf 1 m ia bBbii - n aalBja,
gya aatlBj m, r - a . -1,0,1,
HHSJ ' MBUM-kj -w - ri - aft
BoBaBooa 4BtaoBraaBaB aBfrtia aaf aaaaoBBW!
Waafia-a. aa-a mbb. iw aaa - tw Tb-
MBtMBvaf BBBaa wrfBiiaafe - mmjm-tm TmttML
ttfl"'" lap- - a t-tajH-t --at )t
BBBBVBWa BBBB) ram BBM m, , -
IBaat It - Bm - tmm . -b-b 5, amr
im laaiaipa uaa. tm - a Bam a
Bin. -.mm fi
BBS-ako a a
T-BB
M W af. B 4Mtft - Jb -
Naat-n ar nav b r .
Kb 11 IBi a ylVTBBt'l
KBla BBM t'BBBW tofpot tB-HWLiSW-- BM
lavMBBBBt a t aj-wwaTB a b-
B4 VBwBBBBJ oTB V1-a --U. t
laBBtBtt BBrBmlrBi rhm
at n. tmm
tmmt m Baatsr oA. a b m e- '
aa. Vaa tTTo MBi Bl ,
ttolbrnvarw ' a .,-,-,3,,. jm-mmT
Ora-rB . ,-!'. . - aajA
Comer Beale as4 Hmrt Six,
F sr. -
W R TAT101 Tt itMXTX S-MX.L tra
BCHBERS OF STUM
Steamboat. CtoamoMn Loo
ENGIMES AND mm
iif.H ra.-T m .. 1-
rUaltMIMalaak aae
tlta Lil unta a
mom aaa aaes oa
. o ' 3 M
iy- "avaoMsaj ajat a)niaa
aaar yajajB5Boioa
JTK-tJI uiuaA r mil - -3
iaBhBrj - aafBoBBtat Bfa$ BBi-W V-aj pm
raat niLUa aib vkBwBaa raaa i
fniifBT aaB xw tip. m ,9tmti -dm
JrBBB aa) oBaVa1 10BBI1 IBj aBBBBBBBoB iaw4afajCtflil
iraann.arwai.M arrr
oajta fooBBBA BoaBaoaaS bbpI ttmm9kmt aa iBfaaBvos,
u f bi a c ur t -ryf -aa-. pac- --a
tar Hf- aMt aaa aaaafi,hjM j tf r
HjofrBBft. ttaBBBji,, BJhsBBBll 1 . -fBafc ag Bv-W.
BBBBut aa 1 1 . i 1 f a Bm4
Mllf WBtlk. W-M , itoaiMrBh
WVKa- BS -a oTntT HbI BB BB aagBaa Br
rSr- lw- aVa mmu mm taaBayaSBBi c
WMb Wrfc3WaaKa- wta artBft HI
tfpBBi aaatiBanai !
atnurvTSiittf!
A C3r 3B W O WW
Bm-B WC Ttnii ajuifir K ai-t aBgay tWaJBL
msna,ll PCaitalNraBaii

xml | txt