OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, February 07, 1883, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-02-07/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

fi
" j
a3a . G iim i as Tata. I ajj a i!i.
a.m ts - . . - a'
aa VUst .-.-. .f
. i. tarti' '
taaaaa- r a
r aa
- "" " " - J Iks 9E3P
aaaaa---aa lrifantaaa
anna
- ai ft r .
-,. la-.
aaa &aaaa ' .UJali.fl
isaraim. ( ju
iKn niw i . . 1
. fc.B . mm auiaa X
rtj in..
ay aja-aaaaaa. atitaa-
i i"'"" - aa I
Mtk .aBBta ta aa
Satranan aHift
TSxS? T. wi!a7T IS
tin Mtrr aWa-- rmat Saw
tm i,.- t-MS-i E -afc. Vt Sas
t a Stasy xvk atu&-f &
N-aiU to -rate fee -wri "--" to t&
ShJt ta. jiraur-a" jwi sptaa.n. I WOT1CS.
---- Jbiii2 -a TlftirfiiaNc1taWBowtiiJl-
BMaaAuwai aat--a aa. al,, 3l.Mr!rti.ktW'
- r . - - - , Srtast troMaaaSfC fr -aaa u act ,: jttpwot.ioJ M.imt-ta a
ar-ia asE-aa xrua. . , nSr a CVn-ttfafcirgaltemi n Wan-arciA. T b aaai-Stoun
xm iay .-f aiu orr 3i taw w a aay .
fc-c3ey S aatltaeCfctW-aMtl T" mmi. anmiw t JT .
V i-i ? . T
amy c aiajr aut ftw tt
ynhit. !a is? a act jniJr -TiftJhxt Sj2j
s A iiw." oi sic V V'uX.sa rrf tin
Uraafen, a Sflich. sail V fay W tu-
IVv afic Fisaisecv ViB
r K'Bfcfc sr eicm.T! sail aaiE.iTfTt
sb9 burl t&at A s .vaad a ii.im
Ifiiar re&ietr sail ccpw tinr jrt
af. "Tv aay tTOKT 5-Trcra. pipvr
aesci jl aa; trat catau '& a cor
Jog ay t 4 bra. sail dT acKmsai
I3HL csw at asm smss t w
iiiiii it&h. iwwma: &Kr- S j
jC aiot ttvc Hot xa;
kn wrE "Us aoae f V
at hci if iar. tbfwa.b?
Tt a-' sa-r iwr
In- Thwl "f TT "tr Tl JE f BJp
iecC a.arC ancatS-rs
&s rcl aaia soil cSisk&&es X
E fmivsi 5iaa- tiEral r CCmwra
acnt -3a. ail Sr T3iici a. SSariicnr
CdCT j.tiF a tilt Lricila-.
Abut at fiaiitta. atetnxar. a awfiternc
Kreapwtitt.'iytasliqvufliLnul atunlr ESflajit
&kBmL u tikt &rvte tailaiitV-3ewi3tiv tit &&
nam w. a ar- ea ccicc
aManftwr vC tts
SJ ClKtoJ Sam i
CMC Jtetain Snv9 aem Eau&iail
qu2i ta 3nn&eeC wAuw ass tncmdnl smut
aJS iii to atimbwc- (rC ttiii'MMjiir waft
Sis XBin aaAjuBjr dsmS uii mn2
tavnmmiiGiiiLtiltt&waii&TacSirtsisfitaii Cut
crs( w " yiaat " 1 anlliiMnC ana Shmx.
VvCT?c vo rurrz" iil txi? cclr. cir thif rrx--j Op fcr aicner acm ruav
wsij uiiii rtc ami gi wiirn aaCTtv
I tMa jwaJt aai cvucvEi.il bj-lfr Gaxaj
amt t3 tc"m or tt'h tt:t-t rr? L'lVLVfiTf . "
Wi Mr ass-, a 4-
a -J44earT-asts Mk? tw
in ts-dp. kts an axe mw
f tow aX E aaw any safc-
aHf WPIB. 9tl SBEV
aV batf. ani a
km a3 faW ywia. atfe ay Jfc
t-iM Tim tMiiimae? aat aas.
aVfaL t a aoWaaKaKi aba cBK?na4
awrrm-tdt j -
wafer K-s u fs -r
fc, it 1 1 .,i V i 1 raiew saiSi5aafarTayi xvai 5.T Trrta.
at TkfcStHCTBB." i iwsaMaftiH EjJKws. Ew"aaretTrjnfct
a jiix.iac aav fiaMt sow tu vjei cvnmi?niIu2?Ltf rrvmpi
t vsamm aaaa laankwi aw am aeetEwx - - - m -
, w . I lJtTFit Jft mm m ii-i i TV 7
au tfUf3aiuCT canzrtiiamatllinic
L&tfttS Cawonslw (Mxlak. Sic tm aalt ta-
rr?sfrr.Tirf
a iB37 sa3rf ani2nr a
saea as ta fra.
?iwroainiii
as.Si aadri uf swatevaoii
ji I. aliMiTi hi attic
atxB.ifs a
ataiV W Aoku. a BwaaassaMa
aj aar waa -ral atnaB. av
Minafti aaaa ao asaas in a at einT
, an son ase ZRitsy "anat -amai atrc uf
taV m aaaaM -vdft. tituw -jvEisraflj
a Jaiiimfc fctotirEv,'jt amt
tmsv ol $d ausva! of v.iar!
?tiimx tasofi t si s ayrtyrmr7i:
SBsaaax: ftic it arya?- ennsuiHoKe jywm.
B,tBiitsnra&iaif amr eS-racttci-it
In Hi-1 k4ir ife? pnMir. antfifh a.
a&ardaebczs; cau boui
aaiai aasr- arra. saca. puuC) an.- csenii- sejot aaa, air liract at i
atuBBurr anu oum. ( Kgjt aminiiat of tanur cmnaiHraal ctw-
t ai k aaTin-mf. aaaunaA bar aE - vxntr i. ixr
mW-aMaia2.arafeafe"ihit i i ,J anufs tt.-
i T-aj a.asi T t&sk "rail awesjn. j Artiaami' aiF Jnrrr-f-. .n.-TZ, THrT
ma. ana uf c sesbs a ! u Us ttt i i... '. L.V
.Mr-L infill:!!!!! I inp;raiariutcarT-
3Tf iK.'wiL CliliJl Xi Stl.fn. Witi, Eif
Qd JjnaTcima. Jx- tfbfcnct Limrnur t?mt t
oifaer sftirot fan anew r. tr !n vr
Tnu2; pr3.vztznr inters sa scarwi hatZ
(iuBBaHiw-trfiinfwn -Mbmuil cuil pros lajriistt
Cm JiAht?ciw a an duaht Tonwibshla .taJ nnLiflw
x uihwv Uto Jt turn iim. cwnainrJuaiSjc
MMpr "mliX tu-ii roib3aninfi j"aa
CcmcmnCal sanuix Sumiiag wiQ. t&a 7cailitetltflf
Iimc Wi Supw UtilH ILiTTa. moj bw mmia una at
t rwlinn -ffiir ftm -rraj-tiifipm.f f-TTTi &oIsUl
rf ivsh: itAac pwrsua ul as samaj
r..l lll.-T.-..a..
a, a-fj c abepneu? arjSi. Wamfiitt a. ireil Sjr a. aaom ai scml
ftHafjaiBx j SU Tmpal air mm .IT TTi" 2f X iirafsam.
asi ; vaifSi9raaaa3iairfa-3rit ac tint l'sluuL
2iany ao fcs ksi3t' aa
ay Sfccacofcs-jrt tears. auT sn.
apasofw Maspsmi jTrrafsaen sCaL
bra: i lisi mi b fcascrrc.
Ttitf inaiwas at jhei.to ataT aa;
a a &n3ir rii saaa. t aiawmaaamsyraf axaa?. aa "V" iicpjl aj
"UdT 9t ajjamBuraaacwl fear ' Bh A-7TaartH sftKagmaarr rrwMr nurfrfiy
asHMtr Ta assveSMf aa in a aitiramea. nc jnrau.nj? lim' i Tirato
aarc ff 1 avswil taRera pw&y j! tc- .TTTHrrrirr auciste Oct irorjirra aar
mairmc fct-ica amabw 4ic "laaaai. I past war Sine aarsatal ft!T?t2SI)ji!.
! aaet a iiiihn mhi a Badfey taaAaiH '' "t tfas sanr an isi'&ia. S3-S?JS2S. naa
Llawrr wmiif awMEitt. ai taW t anai yasa. Tair Faoac
1 tentTaafet iaE cassBsaaleoK 1 Coasc has aiuBi! a amaaea itaS. EliiiiilaiL.
. aaa oan Ht-' aad aan uniirprs if ct-r. mi'iuCij
. anc x ia?x 'it . ai wiSrJKifS tag , i mirnr-i- ya&:rit. aag
it CalBii 1 fit HRaaE to wccti ' ct a2i& bi tai aa&BF sf SJUL34
rr aaac a in.- 1 En Aw a ronwa:inriig bmwa arc
-if 3aanB!.wQVBifwmid.m.9i!mB. asaife -aai !& ITmswl Saa. acISS. ari
I mnf taaf aaaanK -af tmiuiin wtti i sanarsti SXSl5rn:-rRr-HruriK-r-
a aa stat aaaamat f sncra: f aajtaii- Any ' x!tiii! rfu'rsir? fjIstMiUSsLi tSa-
J. vatE inn 3? 1 -W Tmi I 1 ill-; U. 1. .-irriTr.TTMy- l'.r-TT7
aaa. Oto Tat toaas. , arwKy asm. VHmm -.T f-r ctan.-
ff a? if team aBawaamw aW jSm
t aa' b?dmC. XiitMr 16-
1 aat u-jafr. aun
UL IIM l'
. , V. sa
1 1 1 1 aaaraM aanTOwj
-iia.- -1W -vaQBt aasaor vaatM
"atotaaat aaat a aw aajaaajr jf OfitKBlt
- aa- Uk- Kttem
mm aw
1 aitw taaa. t&ev
-samtpvaat !rJ5iK iam--- ti past jsan
aaam JLzwxaiaa Bfaatcs -in mn-Trri.n
UHHl Ol? etW?. tf all t5t iltirm-
ai lWataaie,EjWIjr aj. sjrj. acaf fin. jSif-. ai.taicri iSaxiar Bas
f oisr- kagcrs aiac feti crtlifeti ar anr
gtavEiiI aHumfitaraai caijSlf pa- cvsL.
to Biirap-. lagiEinn .imT .Laa. m a
sw sfiaamir: nr t icaiuiss aas araaf ar
&r &kSool aat i scirtril. aail tan
Siair anil onnit'- aunLarr cijf cninir -fult
Kt at . w ;.r
Tit! Jb&EfBim -ea-a r I'iiri
ani Cafifiaom aasao: B-san! -Knjrijr
nut afr-a niaii an if mtmf. Taiaj- fc
-aaw rf aw AaatHti aawcaa- -aaaia. saa7c
K'.aaa- rauxat ftaaw to afsatamt rfca Xwenjc
ar ' iii aoc aank tkac aVtt 1ffT at -uam
an. -ajxU a aamgniiiit. K -vrjoM ha a
aawr Barf-i Sir Mhhiw. iar aay aVr ' 'f asa-aacits. tiac oy aeiair as
!amixy to eavr o3to SfaDrranT aa& 1 ara& tjnr temar- tjy arff- aafigiaff- x lacw
vail aW Taiawt bas.aT aser tsadal Saii -sira rf ifciir
vuy awt.TanI hm m&m. rf ssks. aur a. liatr3Ef? csdit at w lies- a
fi&aqr ft B a&ClllO&ci pines It tiCL iCCUnaCO fcniltf rnnrrn-nfr.
ar tin Lomltnt cjcCuh n'mmrMmt 2iA3rntfv
ami an; vat & bucm ax taunt by ai vhn Sico.
i part: vf tiiar pjiltiu EaTii arL.
"Tia otfic wf iumr izt tu rin E aucmtJ tin
3unfc aactPtttoiScif Slat aaj- iitfct euUuiiotic
it anitTwmUiiiiC uf pc-pjiemcx irbxtz." vtlU
jftfcnp. eiDccuiz. Fl.lmnnr tnr Kimae of Ccm
mima.. It at fcuqiuHg tftan. aoy- ain.-turi bwJjr or
fixnecun fairwiraj aar it af atitiy sarsfcmn: any
ircttJEtl . er aaUductr aai m at iia tnuj 27at
aurima-aj u -aaiiautainc a ? HxShnw
of tm TrgriBwincic."!! JiccTno utt tilu TnnmC
amrninw at w crsua as Oit nasiur 33ix lTifvitHi
aim mi? inil tuarrMl -wrli utr oittj 2t- 3xa as
7tuc ai pviitcx aut Ijrr cttsne at -wt-.t.tt
sin scbuc Naimic b tliu Oman at Ounimnck.
x pci?iy pmai laflacji tVniucraaiaf annmit
a aiiLj ilnre.ai-Aandat aa Inmn, tjnf CBatv
or canCnctSar imficmlL Ui iitar pufltcal
nunn incu Bur rfmitij t irir it tfw itxi"
afCtXIt3r 3M2.
F-irmr EatoSnh jnjywa tfwra amccm -tut as
Hup tftmn airier -nil 5 am? n piuu u ttiMir
ar IWUriM It t X waimr.f Qf few rftf Ffr
pdltv- V31E3. hiiwii avw b mrai? an- nr. ear
ttyinmgint. atuttr taOay aait awia un tz Hutuv
o On&munif ttueir as tSa 'fwr rvra uf yyifu ai
Ti Fall vlwtt; Tai Cia aronrral f ca XoatbrTMrl
ftr arwrmci a 2X 4i" Sir atmirnrx tta3l anlesti Onu-
Sf TiaT jrtf 1 igam Lti,Vr Iwa. Wcnr-t frr iJtW-
3f atinrf t&B Ctmnr
ufkfxt: cucet ok the iu.
tfut Hetaaa-.tr y. r. nXJ3iHlAJ AjiaiiJ tntta
Oitifc. timrr Oj-rhuw cttuo mi aniScslwit. ant (fnnmfKix
fir mj'Tr mutt nC mi. o-tattt.
aflnunitajs a. ai4Hnnai tarttmiiaiMranj-rTaTc
uwypwrrfT- T DtiUnci. 3djtmr Ibrxttirna-r
ti la1 a. uni twvsst; 0rtt CBTTam, UrattDLjmur wit
mrt rrLar3Utt aAanuiLlM wiii;
H; fa. ar-r-bajmrri. mucOuaaaXvC aca ttlitwuti
TTwrt otin jry-MB airei"fcm aj ta nua. ciik. .
"inify A. 3. DS. t T em-it m. ai. sCGQir Ctrare
Soma- r nii Cmr. m 3rm.ntiin On ntt mum u
Wrrw ttoOir way a -mifTr liinmf ptttT m jranrtni flrr litT
rf mcii e-mtB,
Aatt ft: .irtrr-iararTTii. tliat 4 crg nt Etna amirr Im .
amiiJMjf-i c ti-tcanit --slt SrfiTnt Sia mitt 4 tf
HmJii-Loi uii Ilimiiinin.
Ifucatlluonmfa, II- L. ?tnr- irt. Hi.
A3?C D. 3. T?B J'ltCra af Sflmrnoff -afin-t.
, mi ataatjjjufc a iillj w -Mc9f aw 'var Tiar mac nmii wi ohci? tn, praaiCaiLr? at
3&i ?aii4ans3f Nutwrn. &ata. at wnn
me ek iaw? wtc &nm .it s?t
H jlliai- TOta. agMTTT-sum. ffrl ! wacaa. laUB vtuiit UUU HiC aliU y : : TTTTI
,wMSrft" Bsr test TW at &t j aa ftifa: "-af Unt'SucA. tnt
umk a mmmar. asm mm faagA ca
g?.,!.w 3 - Mrf m iari. f ttit iwrai 1 artniTntr" niifciiiJrx Ilia tzis ' "it
' fz s ofL akSHBBam- m itedi w ttitf w?s TWX" a"1!; uiuriiui el rase ysr
1 "un -1 ainiiJ 1 ul. luuurar i-Ta-T'HiTf-j at- BLT toUjT'
lAiHav uaik Lffim
aba: aawaaaBaaam. wma-f ah yj.-
ag Tmai aa(a airjaojlae Saraaa 21
ECWaaa aaaao aa )amiiln 1 9 ag
teiaMiaaiaupaaa!aa!i(:aBiai
f ill I jam af mat aSbBM iu aa.
1 r 1 I. M
aat a a.t un lexraa
aBMnririiiaiiiiirl1. aa a auararusu jjt . aanavi
a il uimc asJer saaiaiiaC
af e aaac miati'!BC 3
to fsaaaV as awttnoia -war asiaH4w- as
afcaa a aarsi. Ta njojy iraiaa-ia. r
aafflfc--t "aTift &9as aa.& af iz .tfmura
a aanaysfaT ato adaowtt if
aa a;m .num. auufe a at? aasrsaaax
aasiaxy r 3ja-cfi. hynatt
93iaiu. tec nam rwrs & tiif rst
aaittiiSSJJSJiinif sirBfc Fatairralatna
WaiHt t (WHiKifFr tiac a. innct 11 uitacr
of tfc n! aFEaaiI at lixruBf TFtixci arv
Wrii Sas nnamwl aimert sfcxCiiuprT. List
t Btinanaif. T&rrn huft (utcrnrw tax- atsffiiariT
j 3m ffinp&jy tsu; racial -if a anmEHr rfjt
rV'TIIEsCPEEJCECOCKrOFTirE
Hawadnr Encnunu- gjfnlnn. fc tfif Grxm rf
if Oar Hawailava &4kaatK. Jjnc Tj rTHirTT ti
- TttaT- T-W atf"11 CMrantjatijrtf ua awunmmi
xp" aiail yrtP-a xamarmiam twenty ds
litrr "'i ' -lm arti-r m bar aoii ajTrpaoar twfttr our an-yr-rnn
CJwn: 4C gur an w n-m. diirnCm amitai,
ac Cur Cn-mtr aams. r tZtrK)m Onm UmimnjQ. ta.
Oia Irumi of tfatftn. 5U33iI. I&m I- 4k; f Jana.
T enc av awarQaw-amMr waw-t&it-
-a-nr fTTT f tnr1:iPt an - .
ant wrtwt aar JomnwiE tn a fcawrnf I
Jhattawtytm.gii-a tJuro Bib Tiat nia fafl m
'a. 3.v33..33,C?rrg
TTwaien aTOHmamp-ttnr ijffc4 auattr cut aiUowtnt
at
aveti cad coata aat ta .
Taam ur aca oas.
Taar-X Saovjxiiase ta aioi 1
f pdacial 2.Tt, iait aa fcactrtjt; ia 1 1
rum uc sitijwa-i. . '
TaSJe 2to5 Sauarj taa cuaatey to- vaxb
iiwa.dc ap;R3 aare few 9at. aail i
tae ataacity C caco.
Tasui Saaara tan atrmNec cf star-,
TaNt2wfc SaiCTrj ta spirits -ariaafs aatl
bwc tiam aic cuosojaEbia. saaoria
3uaa ani f ?ixit irul ia. aaa a
on oC 3.2t liuctra. a. teyr aatl fonar.
Taaria S joti trie etee?aa rwrtpts
froox all rvcv sfcuwtay aa. tacrwk orec
5tst yeai f iJ36JZ.
Taale S-Sim ta iliacnat arvcal
TTTSKia Coat Tistri tars pn iHrriVg-
tae year
lie yo Isi" aiuis taat a t-'tal of
piatoecrs aare arrtfd xal ijiji; oxtt left
car Kmyiuni ictrias- tie ytaa. AS tiai
33Iaaie 2isIoataer-fajr ta aaj tact.
.kascaa laii Tar IsuitaJ, IiT aaTa
caeaataa!irway ta aail Cxct rNia Fraa
finniinibfL a-.fru to aaI CvcxVar
tocia, C, aail Cataa.
TiMe Xi.. K Lf a Eac cf Hairaiaia rju
BusiTBtvairarutj9 siHIlij S-Ttii, W
Kniar aoit 41 sail nat'a KDsarnl ta taa
ciouting- aosiaest vita, a total tacnxx- f
SJ51Jtr aa. latfKase of 155-8. Kocr
scnuccif E5 axTa One acaaarcc
aatlaWa-scbuonen aarr rwtx saMpI ta the
cuotftacf.
Txbfa y. C Ii aa exsttit of a stsaat
era aaJ ausRluat xsssjia taat SaTe arrtitii
xtr xaii ArpvTini trasu tae iftffrgat fens sf
tae E3aruuai rfiTnTC: tai year, aoawiag tae
.val ae coaatry &ata. waicEi. arrt-rirqr
aail to-VTlfi-ft &gm5ag.
Tae tactl nine ef capura jjr-tfvii MJU
The tool TaSw aC Dxijuro b 374SIJ)t
SauTrtaifXxeairts Ea T-iloeof
x?otaii.. - , JAMtSOiiJiB
Tbr. biniiSiN!. of t!ii Karwia fex beea
Cimaa5:riaiy lirjtir Hloa. Sic aay jcaTOoa . SSiTf?-
yeaa. I aunxii. CkiTio.
L. care zae ilua-c u cerrirryar-raret-' na.ar
Tc- t.n. H..n f ."n f..
j W taimfcatajaaaataattJatl. j 5w fc-lattm laWrwal aaw aHtto.
I Pw wti.r. to away t I Jwarf aV ,. iaaaHa l NKrtTStT:
I 4JWalaaa vOilaaj. UDIV I UV1 l' . .ttf lar.v. av,, ,..ja pMMt,u 53 S
C1a.aa. i i ,J .kaa2 uu aM uamK W . h.Jki, . .itohlMuJ S!
1 . w- . . ar kkaxV-TaaMMw - - 'Va-a I Mi
: .u.v. .waa, autin .jh Sm Sw.ri7!vr ' ...ya?... jgg
I maa . .. mm a tta i' MSaf AM -vwaa,... nM. WKraU. hw.1 tS ;
!.-. J act!)1 Si. iSS- " ,,fS " KiaiS
ra. wa mil iiau ttiua- H a .laMlp. , .. Jaa. tiaai. nt.. A iiS'
maa, UM IMH MMN '"'""'yTTTT? ..... J" aval
. man . tw . . ...juMaa. .1 SSS
n.vH watt mi umm; i - ' ! I Mai5
arlaa. ... 19 K m aif tuau ttXarau . laraitu.,. Si haaah,. an!
fMfatuai. at t SKIaM4 . ... kaamv . IwMw .1
r . n.Ki n- mmm lia i m t? ' tttAa!a ma ... .. ....Uinii.u......l auS
tajt?il.. , KM t. tvK ' umai cvita-a, RM, . . - 'i'..-v-.." I MjmS
...... .. .... ym ai nua im a icxntb ' .. - - . .w i aiBja
ta. ... SMSOta, Kirn K. wra. mm T WWBa... ..Ma ,..a IMaaa.. aa
axaaa- Ml KWt!1 BlalfUaaw . . n. VSaa
i aaiata?iaMa.vw. . .. rt tT-M tt UVWawa. . ... laMtira... raawewai.., ajuaia
1 )aC!a... vtt- UK W a . t. HWH. Ka ta ... .....- ... .. tanmaw. uaa
a. .... M.utt. lutta wa .wa :!?T ii"M jr. , auaS-
ma. aiaaaai wit ?a.i r ' .!"; f""S - '. . ,mh:i.J auaaZ
luaii; uae MH . " " " lrc... ....raMara ,,.t aj),
tajMtt. M.taa iuhu itP??-' -; km a
. lira 5 VMS; ( ttwESiU - -v?; Jka- ! iu S
. .. taS3a. CMs uisa aa.fr W W fara.... lnwn ., . "gtaa huiwa..' taw v.
... . SLtaart mim -mm tt MCtaM .- itann . . .a FNMWt. . ta 71
"- UKU M U.Ut. . tjpcainaj. . -Uatarfc.. a taaaa.,ta ...) Xaii
s aa. .; U.wtt naiai n a .... i3; r- .-Uawtajia. . . ,nita.u ugt
ta.aaMaa.ttat- . ! tX-MaaaOi iJaaaU..U V." .3a ... j XJanS
a. .w ra5n ta; a.k7a a W rtaaaa. vaaa. . . wara aa. u 9a maaaM.. J aaJtola
Otav-rvaa&tatwaauw....... . a.CCt ll? &k ta LKia f XCt It U.Xa4 Xn- .. AaMM. ,.JUianilMH.,IUUMB
tJMWl 1 tail). UXaCtata ta.... ..3lVnMaVaa(ata..l Hat ta
' . lltav '"""."lVaj.".. . 7 taaj. My lea
Xt.l anUttUstara. . .. . r.nra. lua S
Xkm aiitaiiaa, aaM... ,w alwcaaw km to
an.mrt' i.vHaiw. . ... Aaanaaa. . . .......saa naaaajM. I njatt
T Ivarar. ... :ljrTcia .cm rtt- .... ,1 sajaaUi
t HOcjH5. tV. .. ."... . ..... riMttam, I a.ta
I '!Mn -. i .. SaaVaac- . ,. Itai
! Ji""- .f.a... .. atata-tan , I aiaas
XtaM-a aanrn. rttawtarta. aaafiaj
At.... mcatmi HtMraaa.... .aa rtaanaaa. sum fc
I Slat... . 'iMmt... u laa8Mta. y laaa k
avtaaaaai. wm. .. .... aa rtvacaaaaw , aUct at
J t tiAt.. . . .Mu aa Duaak. . M
K tts .... tto mxaKa auuit
... ... ,, attlrrta.. .jAajiiaaa. ........ ItaMaVKn. 4014M
. .aaax,-. uwrjwi ama
g-1"" MjtalalUtaa. .. kt. .. .. WrMon,. 4 Uaa SI
. . .. aiato-liwawaw... Sneaa M u rtaaEam. . ia.Ua "X
CTSTlatllWC STATKTKS,
latitat 6acxV.
Ta JnvSrao JCt JCtaavJuiC. a r
Stav la cifttJncaiaj- -was. ta trwtrt-1 T,
jttixnJs it xver HitrUisocy aty Asaai K ; J J"
Jrtof tae oaiats tas Brwx uf yyat? lliS
swiat?'a xeraaeet, -wtti ta SsI w C)ii j.
Bccai 4a7uf r yr la Wf? 1 1.
biH aalr by-taw- ataX rtt ta J utati,
STVa-lM. aaa.a4l.
S. i -Val vt al tasfvets.
ewmwEsaawtarftlawrafi , aas.vf.ra ta. a-t,
.-v. j ix3pt tajtevt avTv srA'.w.
Xf. S tVaoata; xjrav jaovup oaa , vataaa....w
crv bj. -w una cxkwl.
X. Xercaaataaii-aala7'tc?ev
y. teCs. viae? aaSrec tizawat ac
y. Tt-HiWaiUa HSCOtSCwt irvsseis. 1 Vwatadawa. ..
N-. K jLttrtaij aatt ibiiRXRo ef bki , 52oXkW
cbxat Taeaeis. an rivot aat sc tJ. n ,,
Aisj. the ataastarj irf Ottty fuytait, ttw by S?tr',k.1
rttr.ss. 3Qota$- vaaw xaa aaaQSn la wc.wm itatow
-.!. inJ mit ItijrhfJ. sjlowiair a I. r --
fnaseil-oaie of fCaVSLK r
Tii.'u- yi. S SadTi taa c-ntatora tvot I
vanratae tracons are ibava. aiuanajf aa
iactwae of SfkiSfT-Si la Sw y Trta- iat-1
rwrts. aail aa trra.-e ii alt aKaetiearvttj '
7. -S.MT rpt .jr 1
CtMMala
xttaiui.. i km a ;
anu. u
atav ,m
" k " I
iii """ a-
I ta. nt
sua tut m
S.TM ta
en
-r -r -!
sl.I Jii K.
5-::--j:-a I yh
i
a .
rsus n ir(kt .fca4ta .. lta rtiMWaw.
w-a., '' 1SStaU;.;:. -2ai-.-i.- 52S
TTtrTTrrTr l&uw,... sneaa u rtvtaK. . ia.ua
. . "cuiHt tVr.aFiaT lmnu.. ..lunaan tlW aa
: aoilcUtaj. .lama, aaa nam tuna
?. w ... !,. auaan
I S. CV abfa-it! laa- lit tt aaal virit lM uat. hiliyoai., . hmi
tafw t Lur n . ! OJta-aaaaj ... . aajatana. . . ,.'aa rtaadta-aw. aja 31
oK at B44jaiaia trtfla. (Taa . snaaa tarta. . tmjnK
L cunttaa.rtaiia taxa .. wjch rwini stiart. rtaTj.-rsrt i t - rt vi rr aaaxxaa ...a . surc
atr MUKK :( CXVT7 lanm.. ... .taa Itaaaaua 1UR n
lamkllDKaatal aiai laovTui Sal.. U.-! !. . . taaaau . HtatJ . CJRN
Ouai latia sax-ac KVfc-aa. ... lamaa.. aaihaii-a ttlttt,
lw. T , , ,, ura r.. . aca HiawaXUaat a&ralaa. aaartaaaaoa, lLMt XI
-.. aw. it n twta o."rC,irt.":.. it jt
1 "" " t O-Iaana Yiraarea ra T. tTJDIn
TiUtatBinvlWa. !UnLS . Tjav! at aaftjta. K3ina) M aA-atK ... ItaoVta. araaTaii SJta M
c r.ilmiu . K-OsjrfrTK Xaanaa... . .. aaa rtaaoca. rMju ta
As aj X it lajrti- ma sr-HrHa... lana .... aa Jta aata
: uliiate. . atjaTa I . . tajaiM al lllm. baaa . . aaalXaaaaia Ula
I HXUatata. . 1 VWim ana .. Bantaaa. . I XUMaa
tea. . aaaoraaa. ..... saa rtaaaaw aaet at
TUtatta la'TtaalTta-a U xf?"" iST" .. "
' r " , tmvui ... AMiaow. ta,.uiucK trstca-
tf lit liitrt taJ f rr "Ttwh" -nT-.,.. twrf& . Saahwm Umim
gtttt' --a, r-atttt Toca t ntanwk,..tta,.WWM..ta tJHjgt H f UTC ittr-vr . AtMcvcu tk nuom XJa M
Vittt TU&mritifr. k s-vfl l ' JrOA tlL ZtiTI lalsaR
t t. uai::"":"":::::;:":: -S5 5 ; isr jRES; S
, , :
tM!OiMit.Ti..l.w i .,, , ISJaiH "
c,r..--x. a ,fc,t,.tf-srm.tr.rfl Hiaillat LitatS.
Taatttairjia UTUn C
- ' " i KlS OL S L CT . . '
. . , , , , ' la. "; tatu.
Uimtakaial Ilw. , i W TaattSaTia 'aa, Tjaa.aj Ttaa j Xa Htyraaaa Taa
tarX-K .. . UJIM aia; ll U J i ..; 1 j... , . U, V
alaairna : 5J.ITt 3 T- " - -,
i rgaiaatlaaaaaMiMaaeataMlaaaq. lLrK5 t?- S 2l t 1"-" 1 . " "I J " !f
s s " - A?..M?-3t:.tr:.rr.-r:"3 : ...l
i sati( Tt...-jiBijgg liwailtwi a xwi a tra a uaa a. ntpa, iraia
ia " nja m
tra at
(Mad ""- IJUtJJ . Ja. f t. Kmlatj.
tani t.r.r , , , Ut f
c - ' n inwtt raoet ftma .. Ixajai
Tjl . . , aitta S-ta., irejw tt
r"-"'-- .5V:rr::-:.-".-- -:: -
. s Ktr S
Cattaa V" - 5
! !a-S-:u; ::::::::... r.r..:.;- 535
f art-:r::T::::. iZ
Ia.rt Hj-atlUt lilies aS-TVr " " " T tS2
tilmiaflVi-tiaa ;;. , lri Ct .. ."
...rfit..r-faT re tl -
Taftaaf tfaata aaa Srwaa Banihal , , aKUM H VT .-. at!
Trfai amlVafM t
ttaaaaCa. .. ... .jSSJTa IS
- -r.-.- , , . , inpt aWot HOMO
' , r H -a .... , i . ... j... . . ....... .. . LafC
i I Laa-iM. II a
Xaaaaw . Ra
V.:-firltt uiia at af f.f Ciaaaiiai. i lf ! ; " ;"; JI
fi, I 2 ? f f f I ifi? i Tttu ib: luuat
'j j 5 r L J .Mi i . I I tmiiiit,, tsusa
aoaatric j t f 5 f ? h J J lr-tt '. . t tiia r
F ? ? F "fa. i ; i 'I
saBt-: it! xrar xjwi ana an r tl a, iin S . atr-uoaiai 3a. It n-rtratNkN. Jrrlfih itf Prfirtirrs rtrt ar Btaaolt.
r Tatpf ctanw r ara- aiah -Mat sal cm xraf ni aal ar I-' laai-rsirt
' f aarta eej M -CX 4.-3 - aja IB Wtaai HJj lta IBi aaciag l I
j tta-a- -X3 ISJ-t 3-'dl-l.W 3 W Ttl t-WTlaata U S-I TU I Cglai-a.
j - I tt Ta taaa Ta
; J-l 5ari !. it lutdfm. Hit. raeaiaDTy , c ; r ' a - e
-. . ---- i '-"ll-fijif
t ;. - i . s l,i
i WExrazh aaHa. iub. -Tcijtru. . 9aMn,rama -ran U ... i f i .,. .1 -.
E E r rvtv-a. rrtn
i y . I
a7. aamimaVx. . a ; t.aafr XfTU ai.afaUL
Tk7C, E. ft. la-Tt-amm. l"TitiTt-llT . ?-. tt5Ul fno.
iKmtt Cftavtmpiint. lafopJ 1 1C--1ibu-- JBf OlTiaL-ftaixua.
. aatptMK, . .VmajV . . IaVT. Tartin ... X qiXmO.
Cmn.CmwmtirC? t. liw-t,; to jl-mrfmr tj Tt Trt-tmn .
vttta.atajuaK3-9 ii ;ca' . J.r? -ta rrxa
of Ol rrr j:ni. tammmi tafMuaL
is (titr IU-Un lWDi--TTTl. TTlarrr- rrr-ra,-r n
aUlatrr CiaTTTT JTT, tOalM4faW m-r-4i 0t
tnrai XHrrrtn; mi ftuC tor rr?aaa wf mut lhl"f.
i mra. itut Canrr. mc tlut Smamaz Tarn amtrnf, Jk. t
ii-!- njt-r tiaa taw tsniliL to t aatrs Marst
ira. JL D. JM3. ai Ouu: la d arnum im a Ksmmnt
"17 tf Mill mnwmm$nxiTt&.am pipjiilirjl ftw Our
"! i -)iii; ujit ituU aamtu tame f
flaUlLJKjI-l T TU
fir mtons ttirgrtuC I kiaw4ttTtf
CPKIDCE COCETT OF THE ILi-
- -al. in nttmO'. OfiiXStl ATCtila-.
mn:n--nnata-.t.a ail" ataalf r-at
ttiau-at amir nf ttur Ltu-C TJ1 in it Bariir ni p-
t tainmrwmMtrL -LTnat laiiwa1. irn!l. 'mi. a.
aatTaaUC taTtaaa-Qraaallf. B' II 11 I at-Taaaiat DDI) -aa. .
Dlnmiac Tmir UlxiLKirrmtSrtxflrxttMul
fcn airsr.jur-t an ut Cailunt K-nnc ac tiut awoila
Jr11 "'f ytrUn. a-rdm ?rituinf tHnrvf
J--a- Heat hr Sjjjakkm -iT iXittmaun at
-aumtflata? mia dir ETfmjT rWtCIti Jby
ambi aii Sir tu cimrEaratswr -!aai ur cf
h f-- f ir-. .
-EItt SWltt. . mmmm ?.- cnaa- m "V r r. i ttTBIWill IRl-l! - felTC fitufi FlV -rt
at sst f agF 1 s-"--' ii. ---iiw. va a. t-i.tt i r - - "t-p tr
---i-e 5--S: aflm- fiimr tif f ' i?-ai-a au avaaL
TlWTiTli?- nF - a.- "dmmw -a -T.-I.- i C-SaO-l-f &aC ta VlHUT ittt TIITTf
ff121C X CKTIEHt f es-2Mauc?5. jlL
i-:t arr-: -.f
-vHS aUUt C2H allIlUac nf ti-t- i.mm.-ji
i axarrtc n Taja-f " - s.r
r eachs: .maxbcrjc azi ait - -frn
,'i-ufc- t s.juif 4aoFWr .-rjj'r-4i
a-r f -jflTijir witai away flirwt r-
--!-!r-L , aiirr Sir Eav jiiitn. iai3--t- -vfur tai ta
-wac eat
4 poosaC maenar-
at-Hinr m -'m. t antt ISm irriTi.a
a-a-Mi: att wmt wtanL !.
TiZg-iamaaaaWi M fcgtt flK aT B3.
T-Tr-hnrT ai---t--aBr axaa-r Ej-i-- cac-i
- rfaaaw aaai -
fC.i--aDm5lz-x3. Fairwrr Tn-rnm Cut Buts-
i.MliMr aal-f-MaL jr-arrffa---. da.af tf-Tf rrt ,afJ
a ''MJ&gPaa gag"N-" ! -!
--Sm taa- Tl-Til7TaflaVagKTaal -atBllaCaB
1
If
aijia iTarat & ESI
t- isisir!iE. saa and cimi. Taa
aiuR Ea ?- a asiaaiiaw at
tatr j tt aatauic
tuua . oin: x a dHaaftar tirt aara.
aa af ta Lxtanr Tr aal aaia. to- t-
OTxrary ftnrrr t- y aa aa
tnlj- Sv-ia a ta-rr iaijs- artrafiaar isf
zt Feint t;i f
turv - pn:Tlar: aiay aaa
-tu. ii ik ai tuaart- c'.in fx a m-
tar Cam. sarafan-:-?-. tair tr crHtrat
jearcia iaficr iEiuraar ?
xaary r at
Satt aaaa af X Jr'l auar rrnrb
i i7w-r w a ta; aail y I 1 ra- rf ar .acnur7iuataMai.
Bapa i ei es- of tauffwaaifw- m aiTT- ' ac - aa- 5x x: iaui-
ruaw. .I..-WII1- K-r it 9C I a-1 Wt nmnwimriw.-uiii. T'it
ni.l.nf. "'ilTf. j aa- aa ggguia gatng-ir aar- rf--
TV t-n--T-in -! -.aiaii;jiae
- '- . . UrI-
t aa-t asar dB-Ut aaL tL.
a-S-tiT eatucr Tumvr-. aCaxxe -ti-r asieu
P alit-i- r "f..-rr- fljl T.
Oia
ii--R--r p-txe-ii arfj niv&Eaa.
TOSLtx-aCTiat -trass wn-tfuxan-cnznEi
W-rt -.--W-. - J-- JOT ! "aT3Mt- gl Vl!ll- I -. a-aSaLCSB X9L !. cmrMSaa.
'-HCair vs srt rrtirr F r-f.m. i: ?3L-,I7 it-ltiar SianrSia &
r feoif iiiir j-SWrfl3J
3aaiT animrilll- allltlfiatrlaa ..
lalglaayriJIIrta . in. ftmr -a.af a-aa raa. fc
a- ar-at. av- aia-y0-r Trrarml jknT Miiilatar. ?
l-a-Bl SltManiN.
HO. aXiimHtt.B. 3. E XaUJ. a. 2
wipij-i) ilit : .-:-
:r . -"f l f I J
f I 1 It rr t 5f! ft ' ' f I Waaa l-l-axa-i
t : " 111 t f ' -t t SnilaO Ck-rtam.
LJI
t .- ---l-.iS L 'H- aOa
- f I . f . i I a jua-a a a-an ao. a-asa
a,:;:i:-.:r. If ; Wla;liT Ir-(-. t Tira if U Iith Hatts.
lr r r r t r af ? Ii. ? 2. f , auo-t-aC i j i
. fr ? f. I Stmt-. 'sajt-itaa ;ja- T"'3-' r,!-T"
: : : : : t ' t """" i "islXmt.l l. ac i 'is-.
Umin iLpm, i --
I U C4.L-. J M
Ot v aat Vt-m T-e3-rry ......
Ckxca. ad. Jig-ai ..... -...-...... .
&XCa Jjt - f T-Ta. ttj
Iaj9 ta Q n-t
: mC EvrMa. rir
3L Xciiis Mi Vcsaer Iri7T.'..
hud; 113 tt II
: ,3
iar aa i; i
-. ...1 t l :
-(- ll .
:::::-r:EH i J,
...SSmi'ti
Tical m-ai-i Ex dt re -
ZjKm cr.r-f -
Tirm U Trai-lls.
rnaa StiKn1! sa-f v Ta-.-i kocsai u riaaca...m..
Frm fma a-ra ta Ooaa , , ,
rrna Ckiaa V. atari ftj rrudo,.,
rrm Taassr-u 3. t-m-kl to etiaa..
rriauaai3aVaRi,& C.
r
. j?i f
. t tan-i tirtrts Baaallii I4aais.
Uiimiiftiii i
jJrlf-fi'j?I tl
jltri-jjllTtV j
fliilillliillLil
-1 : f j
illLiiiilJiiM i
TTtW -"Pft, B.aaf-ftjf
a at-nta, mtmnwK ul
-ft Sumnav a
sija-LittK 3-jus i-d-Bs:ciaj
! uc a&ba u-i -kiu rt . ra
CtXi F-itr4a'-Wafifi-a EoiH
Ticut Ttfw IHsfMf m4t by-mrC
' ln: tt rltl si .ve
' Ua Ua
TX.-j Wmt
ija.
a
l Fa j 19
Ca-T tia-V-a aaj
ia cjaaj-t at
I I.I.I, a
ri- a
L
rttf Tmm Ch- Ttnimx Epr. -.
" -1" a am laill f .IIWIUH j---i
TjCI T ana fWm C-riair-k-
t IFU-aHat tat aaajmi-t, t B-JLiUJc-t fl
3.ctn T-.r
t-i-t
iLtjet;
a4B-rmi . ff HT3 .
u . rrr -n
'"Tl ...... LMM
rnmanr Rjm
TUI T -3 Esptrt, Hitili laluiito
CUM
Tag rf B-BMe C-i Zymrd
Itism tt ib-j1-C ft-U hmil-rt k WJCm aC-Ucf.
TarnatC r-er- l-rt. ...
Tttul .
tiattif n
!-. I TK tf rritda( Hmridt XxytmS Hnhia IaiiK ltrs tU fwiLrj U .lt LittrK-.
coftf rir:
y.
-aa. aaa. ,,
r f. r .
aa aw ai r rara . lattaf sta u a
-aj-St-l-VaTt
ttua
tan
- una
J- a Lal
.'aateaae rutt-): ta
t" Uaa
'c-jn-c -a- carTTtrr-ia-. un tr ugaiH a-;
5 a- 11 LrrfTak f rrria-t Tr iJ It Ha till ta Un.
SliOi. k-E-IX-S..
-iat-.iL
t-kkr JLia-i-Ht-k
fv-n, lhrt. n 3kr-
4-t-ai-
IC--t
. XrHmX Pv
-1-4. E. Sa.-L !.
Ci-rrrr rocT of the ua
, 3T Ei JvfB. T-III-t JruOrtuL CbKZ-CE In.
PnitK-K. Zk-lI n-ni- ftWU.Mii a-Hnil-a.U--
fa mi natarr--f - -4--t--tt-TT 1 yjrf.rg .nrr-rf
JL 4iwOMr. jfrnrymrfiajf tr c ffia ttn-c TTiT mti
tfJlltir 4BT Cllr. ! 4.1 1 1 IJtoWlj. a-i njr !.
'" iJ-tt-3 Jt, a. Tmz.lntrm.vmxmwm.A
Ik: (v rnr rni--t mc VJTXSilxr ta-rg-tf
1-t 1-fanmr? .&. test t
-r t eai-r a.n air ! rt-utoa-. -t
LaiiuiA. in tn- atb r xxvxit, ar. xdh a'M
'w "7 -W-t--vaa. Uaf IS-Bat gg. HUy aaaxa. Jl ZUat
j-yttg -t-t -99lla a a-a-ltiCT-ax7 rrM-a
tn-a-TT OtaL Ef U aa . GaatCltUi a-lrl Ta-nt artaf
ft t -tal-a-ijti--ia. &mt. aimmmtSumvt tat arnest a-
at-UHU5atal f'TriTti
auttot s a-.---gwrai. Jw, ana, gw
-at I-Ii.--T If. J'T-
T-Uiit. .gtt-tetvi: Sl-teSeS,
SrpEac cocex or the ixjl-
ir r eBj rx. re a cTii.
-teBttT jT-a. t-i-a-i-Elarfrio
ta-r 'rtt m tmti jul jl-t-i -arpiaarf; -tii aataa tf 7, Man
rmurium tmaman.mr fum mr pwf-,n. r 1-C c
2T 2Z.CLac - pna- C-a-hj tw..C-
31 .Ct3a-r. B-t-aai-ait C .rra-arrtng- wpa-i--i
aBrwiarBtr.iM
UgaaT, fcaCfT. ataipiTIIaat Cjattllta-
at;
SLFiClML OT CKX OF THE HJL
VJCiX3F ljUf. Da tr a-Bator afflLt aW-
riT tc: uxiil-icO-3
jBa fttrn - IEtrag grr-m.ii. a xxz
at-afiaCUac -tE
aa-TTM tT
at
r
7ara tfa aaliLbaarM
ratr. aucaa-iHrrr
CIB-rt-a-Q IT 1- Itaaatat tt Hr lT.Tn
arm
? f E
mini-.
1.2
s-3B a Hti x-air
. ZZ.Mm . . 1X1340-1
C wr
3T-1 a get
-hua-j - - , 1 SHtl
. Smt
I
ttjcl r i i s nt x 2bi ..i au isir r, scut- i. itrr
i i -e r Ma i j uf t--
i I . t r f mr s rat. i ... t tl i, ., t ktTJ
l s-tsraf t acs sraiat 4 sc : M t ai Utr4 tt, tvn i! -taa a tti! r sn r shj a tsar it sul tea I I. i- ac rrai
S. MACAUIEY,
a 'T,
TUSER-rREPAIRER
- C7TXC
AICE. mLT.TAXS- TOST ST.
TCIXPMOSC B. 76.
arMBaaCa-0rMIy-&iftar-afa-eBa aait 1
lrl-ihjti---i----a-ir--- g?tr.T. niarrti im-aair
aa aomaaaaa a in , M a. ana r
a.av
Tn B-a BVfXT-aiaant t K-mrarr. Kb fM
aatC WriJ-iarta-r Ecat. t
tw.WBESfa so immiuj Tae.
C3-43.IXCX
CORONATION RAFFLE!
The Celebrated Pacing-
MRaSE ini4ftIK
WDlbelallefor
AT THE HAWAIIAir HOTEL
MS
SATORDAY EYE, Feb. lOlk
ar jot 7tLx u
a3 Tlclceis, at 82 1-ach.
TH 15 H R.SE HiS .1 -J : I S KEfftSB
ltaaaiCayatama. atraOl tmfrrr.6a
E?IW aU.H-E SWaaTSIfrf f WfK3 FJ9K
Sac. &a3 -taut a: t un larifTrf Sf
rnna,.aaTal ti.t';iralot
a aaair nm tiaaaHa; aman.Bl
IT.miltlff s ay flu awaaac. Jktaat. Xaraua
"aar- cri-tr i,r--
-Ctna
TTGXr aK-STXJ&TrAs?TT ES"
il -rn: a.Ma. a-
P. M. S.i. Cfl.'S STEAMERS
-EC. -E-aac-lcTipilt-l Oo
-3af Ok trasa ota. aaSiac ttot flay act aar
liqtamta. trot "n-lxiur
uirjoki n tirni,
Sf-6 FO THE MMMW T1H.
Laaii cn.M-at.
NOTICE !
THIE L'XDKILSICXKI) IIAVIXC
X nncttii -mr
BFTCKESrSG BUSDTESS
KTiafsuTii us cm miriets,
Cr laa-f T-aaxa: aHn-tv ttwhriiv
tlfe a-Wattm. U JCEXT-at C-tCfT fW
l-tC KXXC
GUltocrt w allcr
TO CailTE PLAJTTEIS !
the mmu.rtne or 71
inoin ino-kjt
ITf,li fa ei LUTl. m
a I.J-c tUT Aet t-riH n-t
In the Otctrict ef Kehala,
TjT-ar
FroataWy turte la Case,
C-a- r-Fa(.
Qronnd at his Mill.
! RED.WHITE&ILUE
j For IUnminatingPnrpogeg
j ts mr oct asios or nrr
C0R05ATI0' OF HIS X.UESTr,
I In QaaiititiM to Suit a&d at Sea
tveaaWe Xats.
UITEMS SOJKKB H HT f UT Jf THC OTT
JOHM UOTT.
riilTtillft Kanr aaj 7 EaaMt
atas
L4WBDKI raUtaSZB.
coaa..'X'oi.a.
- ol ataaaca foaiat-t let Vartt af Ca
ItraTaH
Civil Engineering and Surveying
M ? ? . -
W Eaatatata a (-
r o. tot tti. tf
. e. lETTT at CO.
Whell and RetaH Cr seers,
row timer, kh. . ;.
fsSSSi-

xml | txt