OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, February 28, 1883, Image 1

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-02-28/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Hawaiian azctte
ROBERT GRIEVE & CO.
I. k f ?LLSS PCS ANSI
Ofic la aw Gcett Bailills -5 mad ft
- j m. am-ti
.;. mw ataaat:
-aa
-.-a MtIM
-ft- aa felt
a UkWlW ar
- v4 a- at, tet
i T-.m-?r i Khun,
.if i itliWK
Bfartr .Uiaa riNrtt,
. MMtiM 4rmm
M I rrl. imiii
21.-
hajl.' a MU i b-ia!" Kx
I uav a ggoa fact far Cto
. i . Ao-vh afeovt ta u$.
aU.J3 - hrt m auk. U
sc , , j j tbe waj a ili-
ij i til aa cfedur back
. :l aittr wit Buw I aa
- - J ai. a: rt aVu aaad. Aa
L - J"r wih.'SiitUtitiit
St aeuaa.it it mi
at ri j , i gUaciat; tato u fcfcw
rx : - i .ic. sit wtilr. Jtnron
? . i the Ufkt hi i cuoai in
: cwit, wmd fttdmet evil
x-rr hnfM nryti, evea, i
3. 1 cuU watt frrvir im
. . it foe & World's
- th Ltldtic f th Ma,
a.. ; Xi:baaae AMocaatios.
I -3 tsed to hart aa rxiubw
rcuoct iot aiaaane
uL- - FiL"tip ani Asia.
t 4.xii aMMoc daxioK te-
ksil 2 .sr.! T..? ' at LCtnycwca 1 afiewair.
.once; cv&k fort
."j. 2 , ? A out bac feet t" sir
r - I s?Sn. Aft aputausC ?
j - . w aod IS dhC Ivox cok
iJC " ut' atrt aad a roan M
1 A . - ZLdted to Mod cha sua-
i , ( .if' Mfax tor aMcrrna
usc-J t, od au aaapla ncv
' mzaaftsr4 hcaacbold.
. r u ijw to anrlTaaarmd
: -r?. ami vntraA Kd rastad
' , iidsatMod cIm maple
js Wb a aaddcooi cuan-
4tJ rcpimi. " Tg tell
j the aia't worth it ,
a j S;-:Liiey ! a? nil, mii
pT. , 5 ' s i a . coal by raa Of taw,
1 5,1;: CCO " a j Fictoeaw cm1 a d-
, i "ZO. taabcU of ticxaamuas
-3.a , jZ iiue
X " .a hod racan&i j ujmiS
: ? al. EU rau baa been o
. ; c a 3 ian to 9par ia tat
I art. r:. i j acl sicaad ta agratnt
.w " T-e (.rtscisW daiia in i
i t - a a. . : i ch fimk appr twr m
3 rrtcrr- ; . :an8K Bar eacaaaaeac.
-2. - t aoi w to haiga k 3t fcr-
.ia: -t ta aaaanaa; oawan-
t Ha win, maV-to u kx-
; - xaaesa iae iimmia. w ith cae
oc t-i rjTT i luoa. ta ttauig ap and
. J aini .a rapuilT atiufCtoa
.-in-4 t unstr rranc-racuK-
Li :t . i -v -capflr atacaaant tW all
t"i.clii aiiTucatoaaf wanna Mf-
r i.ai miurm. asaaB. AnChu-
.ea C-iT-sii : ra ar aa average ft nior
1 La ij-. .libe Coaaeas wan t&a m
By isir . a. Sbe mma to mow datt
ber aaacaa i t. Mztacted nw caaifaaad
- -c: us a -1 uv. om use of a farauer,
f a teraie od aser that ao tar
r "ea: .a caa praaaiK. A prv-
L.nn t . : jj . ,cm- anmtftma ta firat (bat
1 iXwrr t. - n.x. Ha at caaaaaa to aca-
?a3c?r tri ti ' crt mctx paaa aim ta tba raca
pi w ,e a Umc wbx W waa first.
t ia A"ncr r:ea. aa tt were, tote partnr-
mh. - -w "i pi'"! TTihm ma raMbit
Eixis Li 4 t!iT toarf asua taa ervaa.
fi,;as, .ears Ch ataaaart ram hi1-.
ra w-- ?"n. ml tfca tree fc !
plaax. u j xJi nod abnva him. aa ha
clicta .rj'TwC ;miiira yattu b.
jiaerb i isr'a widow, aaya a 3tair
-eni-1 ever tfe Conaudacv.
Bin: a rerr Tttwc assce dta com-
r. a ...a tnsrfzag bkw of bar tun m
I cps. -3 .,ca aod pnMerazins; ta caar
I w a Jerinnk. Sb fremestij aito
I ar -i eccr- lltt ucQ auaBBebt aaawcr
I isc - -5 c t ue Lau Isfton. i tut vtm
llr - -Si-J ic rvenvad for bar well-
Ifr m :cr ais ji ast-macai by cboaa arbo ace
cca. c ifer .j -a iKtvaaa fe imadrt l. aoa 1
t-r .xsann: ILl: t of dtae are aeraaaanaiad
hj r -rs j wdica wSdl? aad rady aa.
t w. czt -it tae ettoa&s of tsa wnavca.
'Z-aa. 3 .ush ou aadof aatmaanwat
-s. Wajaaatoii Ptaca. Bttl
. ;U Bftcefj M, aad a pee-1
j w z-z 1 .iorw tbat aba wiU wanr
mcr ic- e c ea qmb bq sattor. fiaa
cuur-- , sc auov-toacaad ataoer.
A cxet rzrzr ai-R uiacuOM t Beat in
MjQt-waCsnt :.i XsUad, the detoa aC
IwticittaTB Mos caaV aabik. Coiziag;
iTen. EnBof Shed lafaad Taatoers,
wec 1 Jit aa mrea soana man. Wbea
bjBS 1 aenrca expired thaw retained
: 23 jl. au -jmoied tfce acx&. week.
iTlie dial sl -zzc t tiieni, bawway aata a.
bpee of xc suer aazzoatod Cast aa Bty
k. oerer Vc rTacaarsi tbay w bubie to
Quad X. as. aT tune Cacfe Saaa saw ac
obequen ui xnua ai"Vr3xd to taa mat
tar ed r2rai -f wiea ia baid a tie epmtiia
; jar wer fi, ji caa QsvaTameac taaiar
I hrmn wert caked to titeir p7 of L3 pr
aa 'smocrx aabueza tzaex Ge ama at
aTiatie ?TttRr- l,irrififW Pa thr pT
, cr cznsjr tua persott taey wars fume to
r darr Toe out tar aa, eaosiaeea. dssx
t aCmdccaOL v3 ia saaL woolii. with aiter-
z papers jt cut regTffiwit wen
r asd t!trr care aoT arsved tran Waaius;-
. booic ffaf-t Dwem&er W 12. tinea
1 jLan baa frees, no csecsTte actuB rakyn
tpTTastIu! aiatiar befureCmcreaa. cot
icaptars i oca. cf ta cmapaaiea caa male
in .tmi ui oxa- rnr pa? tcr u peon o
F0L. XVlll.No.. v
HONOLULU. AA'EDSDAY, FEBUtTAlvY 28, 1883.
WHOLE No. DIG.
rKANCOS M. HATCH.
Attornoy t Iiav.
t
CWkmIIot t Liv Uhl NetArr Public.
EDWARD PRESTOX.
l MlttMmt Uw SSI
'"""v O. SMITH,
s r. L. . Wtf
v. AirsTts WHrrrNG.
Attorney and CoobmUot AkLaw-.
W-K. CAsnx.
i .. ciiA:rr.K a co..
Importer A Ccmmlnlon Merchants
11. u.nci.M'iui:jL HKorjim:.
6S9CEST. TESB STOSE ari SASERY
W T
ivil.ui:u A CO..
riTiW riisU. toll, SiSt. 5 ill met SliUut
II RS- CKOICIGS Jt MARTIN
wsercN!. j53SosicritaicrHTsiciA5.
4
iV. .lIA.1,
4sSie:tr lid Conisski jltrcbiat.
uulli: A t'U..
A. . CLXIUIIOIO A '..
G oiiornl IMorcliAUdiNC.
J.U.KAWiKtI,
Aeat t taXe AeswlcdBt, t LaW
ciicii. iii:ui3.
ATMZSIT 52 COC SSELLCa It
NtPTAKY FtSLK'
Ami AU tvr Kau Aeltao tewt, of Iuatnunvuu
r. S. CUXHA.
Xletnil Wluo BcAlor.
TSIO.V SAL.OOX.
Li Kml tt ': Bawsuaa .:Bcir )jui1:bj
c it v. r. u rum .
XOTAUT A U I (TiTC.
iSB
CE.NERAL BUSINESS ACENT-
Bwrnivin via I
P.-TT.T TAM ACT-B.
Asat t tA AcXnwli!mBt to Cob-
tnets for X&or
ia ih Dint- 1 1 I!3i of Oalin. Ortkr of
rjsjimrcosr hotel,
J 1.1t DODP. rBorKIlTTVK.
tasia SFr:(ii na koto. sunn. MjeuM.
c ai'o.m;.
I3rSr. Wtoltsilt srd Ettiil Etaler
ia Gtitrol Xertairdije
VkU CUma in tftv iTiof MMf ciitfr KiBt
K S SOBTV9
U. . OKlU A CO"
cf Imfi K&scm ffn'1 Dvsicr. tB v bf
13
i. iiicksstox
ATTOajET ASD COCISEL05 AI L-W
WU1 OMmd ta TTBi Cmtu ia oCBr Uia4
BBVMlmMV9rfxBSvFBiW. Af-OfTtCX
9 1 35 XtrHkat M. t omti fnm Or mbscvbvbM
y Tm
ui iioriiiAi;ui;n a co..
rxrairrij Asa coxnssioj jceschasts-J
II.IIACKI1U.U A CO
COXXISSIOS AGISTS
M4 Bitfl tm. Bwimia. H. I 1
MFIS HOUSE.
J 1U PTVBT'''il
(DIUUt MUM IADMUIE1. Ttt.-irr.
CHOICX ALS. WHIS AND LIQUORS
cut.. -" WT' ".- tsl.
1KH I. A CO..
LA1.M1A. CO .
COMMISSION MERCHANTS
Va4 iup.fTtn -it aad. ESim ta ila let. i ui4
on-?ri pTwiacv HWmtriBin, H- U
JOIl 11 IMTV,
39TAiT PIT31IC ial CO 30133:05X2 f HTSS
JOH.tT ATUKllUl.rM
a?tTX2. A5D CAt2 15 6T7XSAL
S. M. CARTEK.
aa t
r.T. IXXEHAX & CO
Zjapnrtr aad. Ongfaian Stfexrfe-aats
HOUiMDt X CO-
Drurists it Tobacconists,
waOLJIAiX EXT IT L.
MSS A- M- xnus
FrtTi Ian alii. lrs aal Cloak 30ki
at ty
J JI. U IIITKV. Jl. 1 1 .
Daal Ejaaii aa. Tm Sctet,
OtB. in Bw - BlueiL -wrrr Otttt'l sa4 Fwri -trna
Kacx
Mar Lrvrnx t.-
i. i: is a. i: o o u n.
g.irt Sftrri. 3H If aa.im.H
J. "W. ROSTRTSON 4: CO-
njnprriBe m&d 3CABBactBXiss StBtiaBr
iUisBBn. DBlm. Smb.
BlBoBrv bbiI FBprRBlBn.
malCTBBIiWrt BBBIB.H.t
llll.U.'X.IIAJI A CO..
Dt?3IEi3 AJT3 DiAX33 IT HIZDVIAS
t'lrr 9r 44s hiBt bum mibJ
Ml
WM. O. SMTH.
Stodi. BroUcr,
ifartint St . Ejou.u-H. E .
tBBT CmyJlBtlBB StOCBB. tVmtX BBil
fTifTir Becnritirs Bntt mad SoLi
B CBTTT-nfmBBBB, MdBBT LbABm1
aa StBcfc ScBTitis A.
Bba.iHtrit. B". t.OOBtetBr, WS. ',"
JOS. r. VCTSTTfAT.
Real EtBtB BrvkBT A TmpTrymint Bbtcbb
BVttCli SBCRBB. KUmSC. BliBBB.. BBd BCOC tH IBM
8JBi Sbomb m b part if Uib ajnirtam BBtpmy
BlrBC fiBBBB SIC (BOW MrjtZBC WBTkl IB Bil tB TanndJ
wnnrftBB f bbubbbi cbbbbcsbb rlB Am tvaUf
sr-s a. b.ittobi fawn mife':iwti
BMBt BBli iKaCBBBlB BOC BUB BBBTBl BfflCT BT tni
BCtBB. PlflBB IBB WlUeRBB. (.BmBUBBtlMIl BVIBnBC-
mbJB. BL-
9tt
IV. BACKAEUJE JC CO
rz?oTZ3a An caxxBizax mraim,
bWhbbbb Fmb flBuf BBtbfiaE.
a. i.
TBP lBBIBr BBB HiBBBiBiB IJBC "f PBCBfCB.
JBBB MBV UI UiBlBBI BSj
TBB WbTTIBB PlBBTBflBn
TBB BBCBr PtaHBSBU, HUB.
XtoeaBB. TBft A WBDHB. TB XKStBBI?
TW Fbbibb sbbbb HjaBBCAiBBBB
.11.1.0 a uonnM).
l KuBbimbb'b Wstl
DsbIbti i3 Tj-ner ul b3 liiiij of 2a3dt33
giKtcMn.
XtST XLS3.
nsxra.
mi Ti
manor ct co..
BANKERS.
UUMU-VLt'. I i HAWAII IMxLAMl
Wi tSCHANOE l)X
nt uu cr Murcnit. : : s mwists
TUB BU,T 11
A.M VMB.
BMtlB,
rsiiu,
AxkUad.
USSSM. L . lomsritaii I SS.S.: 16X
Tfcr oriralBl UaMk Vrrwa. t Vmim
TBI IB BB1$bs IV
--.
AB4 BWBt b tSBBBTBl BVUg P. U IT
U . HITCHCOCK.
ATTOisrr at ixw, sao. ka- au.
BMU. Bf-BBH-tllTWj (J
D. H. HITCHCOCK.
Attorvrrx t Lw ad NotBTy PnWic
M"B.il bb 0cv ta BUb. tal 1. iu Bneirtt-
BttBBMl ll!l B.U VrBtMt IB It..
W II bimbb bU ibi Tbtbi. t it Ctn-BK Cobxc bbb
B. BR-Bt IBr Lvb! ItKttttCVBrU IB
Dr. X.B. XMXRSON.
"p.rVMCI.VX AM) MMicvoy,
X CvaUBirMM Sbimm bb4 bWIbcb - r Kbkb
'ix. . hbict t run
it-inru x mir s:jisb
Bl T-VBBB J. 149.
V. A. DE LA JfCX.
Surveyor and Civil Engineer.
B wmiii BhBBtBBi ro-t OBU-.-tt Bb
BBBBl
Wit
SARAH X. FCTRCK M. D.
LADIES' m CHIIDRENS' PHYSICIIR,
'.flK- 4 81 KvBBhrec? 3 N-hwi trert V-
IWBCB Turl BlBl ESUUB.
i-tll' t H.t.Ki Wutt Di 191uir
tg TELEPHONE 261.-:
A. C. PTiTitS.
Stook QrolLor!
J.-1U1. rV OB KLU PL.VXTATIU
MVCB. VwttdB, BB4 BCBff MBfBftBM CBTltKB
X4rrt bJbc tor Cb Omi.E WTTll B P
AV UN ivtivoirr al-
s. c L i:irr jt co
Wholesale and Retail Crocers,
FObT TKST BwbIbIv B. 1
yv-.k UBCVTM. BBB ItortBMMS Bf bU liBB OB BBB
bb4 nxtt rfjBrlT frwa Cbwdb bb4 Anrrtcam
wB win bb tBftt al IB hwn BBukrt rat.
BBW BBDfBIBB W BU MTt BC IM (KJ ftt Of CBBT
rtT"IBBB BTBBr. BBOCltBB. BB! BrnaiBt BlWBlhBB
BUI Btt,Bn BB BBBIB. BJT ij
M. S. GK1XBACSI A- CO.
CbbbtbI MerCBABdiOBAil CbbubbIob Mvr
CBBBtB. HbB1b1b. K. 1.
M.tS. GRIXBACM A, CO
Commission Merchants,
Nov 131 CbUTotbU St. Sab PrmBciBCO. CbJ
i:. O. IIAI.I.A M)S,
txrosnss AM) stAirss is hasdwaki
trv iMMiI. rBiBt?. 04 ' IBt Dttcn) 3tnBBaitm.
- IB CTBt reft IBlBKMl
JNO. A. HASSINCER.
AcBt t tBBlB ACBBBBFlBdjrBteBtS t ClMI
tXBCtB for ZtfBBOT,
B iBBrriBC OacB. HtB IbIb. It
a. -. phrci: CO
5 Kir C3ASSLSSS I COZXI5SI05 XCSAST.
BBXSTB rwB
Snml . bHtB.. bb4 Bmbbb Ibbbbb,
rwj sb,ib nil ivi. cr.
XB. HKtB-BB L.ltBBlBlB.
J. AV. KIKVn.
CCK BUMBWI J(VulK HW COMTUl DtntlT
B D7 Cibwbb. BtfacvriBB. BBnlBBrB.MiHBBtr.
3
Fbkbi MfBlriBBB. rBrrsmcrf. Ba4
totBBBVBTB.
WAILCEr. KACI.
DR. H H. THACHER.
I'M-, rrl MXBBt. B4rttBBBTftBilVB iT DlCSIMII i
Paotecrapa. jiivrr )
SltiB&CtiBB CBBTBBtBl 1b Prim BBil
QBBlitr t Wrk.
PMrB XltTBBB Wd GBB BBBt&BrtrW tBT BBlaleB
9B) nine daft Ba trta.
JHrfftjmrs Card
ED. C. SOWS
HaaiBa bmI Sicm PBlBarTSisr
W.1I. JUIOSOU
Morolinnt TaJ
C, tui.rjriAM.
BLACKSMITH AND M
llrr NhBxlMC larflaiB 1
ri.BlNllBM StBBBlB
IK -BBa K,ac Mr-. ' act CBMra A
JOHN NOTT.
iBBPortvr bb1 DaBlar 1b Star
Xrlal lUirvB rirnl i 1- xiJb (Irrfc
ratBanarr rractVBJ var-w II ,
fa
ar, Jte
ir.
rmsT
J.M. OAT A C1X.SA1
i ib ,v r x rrnr
C BBBUB Mttfl
liVai'B . 11 1
ir4 Fta.ra, aaKrlritaaBii4BBilr
PIONEER STEAM
Candy Manufactory and!
rraltiril CoAftctir. rBitrr CbbX i
TI UvBI.trCr fc"Br-rai Nt.B,B aaj
kerv
I aalttr.
7
HOXOT.TJLU IROJT WORKS CO.
VTKAM i;r.lKS MliVRJtllaLH
i Itn.4lIOMi)c
Machinery of Every Description
rartirslxt ntt.tia jjaII ta SHip Slseksmttaiac
TJOa WOKKtitWoatltHlw.Mt.WB W)t?
X.r. BURGESS,
CA.ll.lKXTH UXTXXAZSaaXX
MMfi Ktac Mr- ofpovltv KtM
IStUMAU'-BelvrttMftl. liwaf- of DttlUlkt. Wftta r
Hlr-a. Oft Mhi K-r Utrd tm lh Utfft Kt
ttlr Wt tOMMV BMT St mMlMt ntr.
j. ii. vicki:,
On tlovf b)w UM,1 Mm-
Turuituv ai !i awnptMas axa( b4 rtrtvartl m
It
XXFOSTXS. MA3CFACTUlJt CFHOLSTTSIi
axs sum ix
FURIITORE CF EKERT DESCRiPTIOS,
Faniltmn wt-B.'bi 4 Tori st Wock Sbp at
PHOTO GRAPHS I
wa.u auvi ni.nrrLn idr tmi:
I a. ft. ptzrpo of ttrt1ii t. raMoettpar, I in aev
L TpIl tO p UJ tBT fort Of tftV UlOtt-p, ta SUA
I inrtmt. or 4ut i'f wl WJt3tsc t rioto
JAJ1ES Jl. JIOVRR.VT
Attorney and Counsellor at Law.
pecsJ namw&m mj4 t tar a-tfioOtvliMi of Lm.-u,')
Xtarr Public mjt.l Cauaissieacr of X-ls
YIIKU. II. IAVIi; JL C..
ClUn Jasws. -fruaa k Co
tXPOXTEXa AID COXXISJIOJ XI2CHA5TS.
aiSI AZ3T1 TUSH
M.W. McCHESNET A SON
DIALS KS IX
Leather, Hides, & Tallow
-AXB
COUMI9SZOX ilJIliCJljlTri
AGISTS TOE
Royal 8 on is Comp'j-'
K- X.i ti Hbbbb M- UbbbIbJb. H. t It
oco. a?, woiis,
rBIVBTBB A31 BaXBB Ct
Gnnl TnaffBl MsrcliBBiliBa. Palatiaa.
EbjtbtIbb. CorvmiBi. lc Ac Ac
TV 1-BirarMBt plac t Bo?
ill mas or FHH.imi.iE. u hoioldld.
rti TrrcE rSAXES at t! Aibbb
BiBrtf ta anlr
Zz lar 1'arB C llaBalala.
HVJ1A. IIK
Importers of General Merchandise
FMAyr,EXGLJSD,GERU.t S r, .4.VD
CXITEB STATES,
XaSMarimaBtssM. - BaaaaBla.H L
IIMIA1 mto
W UOLESA.LK GUOCKKS,
aBa9F) CalthnU Mian.
x rtAirisca.
SP" rarocBiBraaBraBnt BBjaa:aaBBBtBBifl7
lalaaal BTBBfB. BIMHy
S. BBBXB. t- B. BTB1BTVB
C OT1.I. A- COO K K.
ssnnss asd comtusios XKXHjjm
Dealers InCeneralMercrtandisc,
SBa 5tnt, HanBfttlB, II. L
AbCSTSrOB
Ta feaBaJa.SaaaaCa. K. BbIcbb4. arVaBUaB
Tab Bbbbb sii Cm. FlBBUShm.
TBB AlBBBBBBT EbBB A E. fmBlk A Ca. Eb-
ACavi
Tbb
Tbb Cajam Ibbbzbbbb Cbbbiiib b bb rraBBBKB.
Tbb Xbv SBBiBBA Uaa Ibmcbabb CamSBBy. Bf BbbBbb
Tbb BtaAa XaBBtBctaalBf Ca. af Bam.
Bv 31. VaBBnB PaBnKCaBttttBZBl Xariinr
Ta 5.w Tart Baa BbbbIbIb PaakBt Lta.
Tar BTvmaat.' IJbb. Danaaala aait fan riaat-!e
Dr JaBBarAMBCalaBnlB43laBieiBrB.
Wiiraa uw . Biasac XaaBcctfBsCinpaa7 aa
XjcMiaa
gamtstie flradtut.
SATJPAKlTEl PLANTATION
aI ; IE SUIT tOIISG l. fr amla la
T3 luaarres ra a.t bbtcbbbtv 117
MBi ATOSt
HAWAIIAN SOAP "WOBKS i
CREY & CO., 4
ALL KINDS OF SOAPS,
.UUh Kl" Strnc. XlaBtWala.
S Wortaan ASai QttMZ TajSh-b wsaraf. iWim f-
B.i" t T-i - I'D s SW- w. aMWtw.til -rarantsix
u-ai.tm w tf
SOLE & SADDLE LEATHEE,
Tanned Goat and Sheep Skies
pOTA5TLrSIU.lD ASD fOK MIX
Crmt tae a
WtlnTuMt7,J, p rut.tr FF-afr.
nil Tmbwttx. ffVs. Ejaaa, Irctr.
an i a s r bLCGhobbCT t co. Asfsi
TI ITT R O P O I.IXA. J. lBk'ET
C. WALLER. Proprietor.
" KIa; trt, nMaf a.
Tl0. THEL'JI,
xaBiaiEM 33 ajreiuicsB3
STAMidJi A5Z3T. 2G0XV2ITd 1X3
U-r- us- anr Fart, tsa r-rtt. lexr I&-ti- Oc
a.n. te&n. It F
att ITawilHa Dtecarr aai Ci-aiUE tc
law Jntaritjeorc xat imwiis asm
mill ittt dmratti ttM &su?rl mlrnr T!ar StailmaMST 1
Fruit PrcserviBs: C.
Pine Apples
Put Up in Cans, 2 lbs. each.
-j . -a, A liCR3CS FSTIT as
Carefnlj- Prepared. For
Sale at Wholesale
" and HetaH,
bt BOCXXA Ca Aotib-
KISTLSR & SIMPSON,
SO W HVTKl 'UAT
PLUMBERS AND CASFITTERS,
- rs.u ski is
StOTBB BBil RbBCTS. TIB, Sat ItVB BBil
Coppar Wart.
.." V rataBtl a Band a Si.parioa AtortBtBat at
TaXTaia r.aiantw Inat aait IraJ Bf fa tj
Important Notice !
Having iri:ciiAsy:n tuk
BBkTa;t l aUXC CVESELV,
i ax sow rsir ABED TO oms.
LADIES. GENT'S 4 CHILDREN'S SHOES
niaWJi'-l. aN i i prtevs let Clm
il! N fatulai ! t pc!nb(t; Tftrr to bit as
srsf- J-H-ik!iiil
CEO. S. HARRIS,
SHIP AND GENERAL BLACKSMITH.
Slllf,
Aackwm
ma4 Waga Axl
Heavy Wagons for Traction Engines
HRIIH..C KOINE ASD IIK.OY
iCMi Wotk. M iMBitiiixB- nuttv. PUataiC k.lTA
buUa tAt trad tk r9omatl
ARTESIAN WELL TOOLS
OiwnjaKiM.
Ou Hnnd and For Sale
At wiaaM. ia a amBhrbr itack Bf
in rrs srousi,
A'ABKlAlii: Tnil!II.M.S
Oak, Ast and 1111:1017 rUaV,
Wlute Wool, ComfcerUnd Coal,
PaiaU, Varnblw, IIone.SIio,
Refised Bar Iroa, ie ic.
l"AII orders promptly filled."
g
COSMOPOLITAN
RESTAURANT
HOTEL STREET.
P. -A. COST-A, ... - Proprietor
La. Ibtt-'X. wjmI ti Starr aUavltl
BOA It D BV THE DIY HR arEK U
REAM' 5 AB LA TIB Ms
TaT4iii --laip,, .t n :i. 1.1- bf-t tai yirtet aAbnU.
prMea?s at all hours of the day.-"
COIVFECTIOIVKR V !
3P. ivcciixr2r:DFi.iNrY
5a. 71 Fore Sl, alore Hotel St.,
KEEPS ALWAYS ON HAND
u --m-n: if ta- btt Frtstlt tal
ConTectlonory :
Wawh U tetf'tr M.- u ta a4 KitpruS
AT REDUCED PRICES!
mo
THE BEST BRIXBs OF (HOICK C1C1BS
T H. bM ts i- atark. t
THE HE5T ICtCRUI. SQGi W1TEH t CORSULS
trcaLi. aso nr Tpn.fi
Mrs.bW. H.lwiLKINSON,
103 Fort Street.
Has determined to offer her entire
Stock of Trimmed and
TJntrinimed
HATS & BONNETS!
Childrens Clothing,
Ladifs' White ami Linen Suits.
AILirjt Biaccnat nna Jtirkrf Prlcti far
Cua.q crte ts rrVt recta fcr'ter
Vcw 4: Flfgant Stick
TO ARRIVE.
Tat1 9pBiui.TT v aftt rlifert -Jb&w4
an lit ta to4 w&t. aad
2WIrj3. Willtinson
INSPECT THE STOCK !
AT HER PRESKST
Greatly Eeduced Prices '.
Mrs. W. H. Wilkinson,
Sit Ia rrt HaraaBtfB.
BLOCKS .V3.T5 3IAST HOOPS.
Sn,a li Ilaitae B-Tran-T rt rorj &. ,Aaa Tr7 ' BUBBlrBiwTnai "B.
Jjthrhiuiral (T.irds.
New Steam Bakery !
NR. HEW SHIN. HiS OPENED J
JWJBAV IBTlJVIkB l AltWHY
On King Stroot,
arat la Ha J )toBBBBl praailar.
All V!bJ or lU:i:.Vl .MaBnrartitml t thr
brt unalllir tnljr.
t tiltl ixtil J.HbbiJbb. S SBKIatSl
tU ll ISO ORPaltS souctkh. .r
GEO. LUCAS,
COKmCTOR & BUU3ER
llonoluli! steam l'lauing Mills,
KspliniOr, Honolulu, II. I.
A!.ixratkari.all Auidi
Moulding. Brackets,
Window Framos,
Blinds, Sashes, Doors
Aa alt lla.li at ttaoiaatt. Italia.
Turning, Scroll and Band Sawing!
ALL 1
PUnir j a&d Sawing,
Morticics; aaa lemntin
ORDERS P KCXrfir 4TTESPKD TO
And U'vrk Unaraulenl.
rOnktt from tA cUSff n:U
itoaotara, jiat t, t7
Ma aw
Mm
J. D. LANE'S
iMARIiLE WORKS,
110 niKTMKKLT, SU.lKllOTEt.Sr.
MANDFAGTDRER OF MONUMENTS
HtadstcoM. Tomts,
Tablets, MAtble Mantdv
VTa&hstand Tops, and
TUinj ia Black and ViTute Marble.
NURBLE WORK OF EVERY DESCRIPTION
VADK TO ORDER
AT THE LOWEST POSSIBLE RATES.
BmL
MRS. THOMAS LACK.
Kb, "39 Tort SI. Honolulu.
IMPORTER and DEALER
TX-
Sowlng Machines, and Conulno
Parts, Attachments, Oil
and Accessories.
Aazirrr pon Tim
VThite, Stv Homt,
Ditu, Crown, Howt. and
Flonncc Miiiinej,
Bovrardi Machine Keedlea.
all kinds i sizes;
CortieaUi Silk,
ia all colors;
CLAKKV .MILE KND.M VCIIl.NF. n)TTt.
aukst roil
Jlaaaai. piBwrnl BaiiaMa lii Fbb, rHitwi.
aa4 PaMWafimi rB!T la
klaV. FumIb. Caaa. an-' Saon &7inM
S.i. roa.'r . ii- Mr-alit I i'4s.a.
KEROSENE STOVES!
Hi 5
TBEfflRNEflRARr.R.SSTtlRE
KiSC ASD rORT STREET
CHARTS HAMMER
IUTINv
Itouslit Tor Cah, a lr?e Storl
First-Class Harness Fitlinissl
o
Bmb aahl to auaafaricr
x'lio Best UcirnoBB
tVIR rtOUHED HERE
Cfheaper than any House
is roirs
"IJOXT rnil'HASK, UNTIL
VOL" H.VVK .SEEN HIS HOODS."
Tta- lnjr aat IKm" Hanic
CtMcwra aaa Vatr Hatra
Expm iavi PTaamhw Btm.
BrMW. Wkip LifiTCoBitM,
Brttfce. Spur pre?' et-
HVIoXrlcaii Sacldlos,
THE BEST nt THE I5LA!nA
tT Xpvirfl- irrM- to th -t xaanr. aa4 at tk
Lrvest Bate, uoi? Fh-.i- 'tt ft Ttrr Eatl
s
TOBACCO, CIGARS
AD
SJIOKEilS AHTICLKS
Til E UIII.MT A5D Hmr
Varied Assortment
TO be
FOUND DT HONOLTJLTJ !
Uhesh. Supplies !
Host Reliable 3Iannfactnrers
JS TTIE C3ITTr.lTATT.
AO CAT FOB
P. Lorillard & Co.'s
Tin Tag Tobaccos,
Vanity Fair Tobacco and
Cigarettes,
fcarv. n d Others .-fai
ALW
l. Gre 4a.-t7"ia xrlety
or
CIGARS, MEERSCHAUM !
-Ajrn
Hollister & Co.
WIiu.b4 tUUSi TteccBIitv !
mm a xrrasr rtrr
BoMon Board or rndfrwrlltrs.
VllKSTB r.r ike llanr.ll., l.laiid..
BB It C lIKtlYItU A til.
rhlladrlplila Board of l"ndrrwrlltr.
a ossti rr iba it.x.u.. i.i.a..
VUWM X 11.
r. a. san vi-.ith.
V(iKXTarilriM Baarilaf VN4BTIB,ll.rB,
ActBl lf liraaOra llaaM .1 la4rTllt,
ACBBt B( Ylraaa lvat4 or VBitrlWTUfra.
Olalna leilait laairaBr Crrtabaal UUla tka Jaii.
BtdiBB Bl lac bbotb tvxnl al Vb.WtwtIiw afil Kata
la ba ivniatU la bi ibbbIbit .Vsv'bi lamakalkfai
riJU ai3 u
Insurance Notice.
TIIK AOKNT PliriTIIK lllllTlall Var.
alfa Marlaa la.ai.arB L'ranaa. iLltaliv. Bi.
rvcttrr laitiarllaaa t tlarfnaa tba Ualaa Ml It
gituirzitrr $i)H((S.
Thr I.ghitbn :Htt rrflviwiai
INSURANCE COMPANY !
XatXAttOCl.
SnWrilinl" r.ll'ITAL $5,1)00.0011
IIAXHI.UOIV
.ar Tbb afcai, ( .bbiwbv tai Mt4auiw4 aa
Aty BBf.aa4 ara pw-aai"! taral. Kril. bb flif
tmtr af mn aVacnMraa aetata IBia I'ljaJ.
3 T WATKMIXie a
aarBBcr BftaarB. llaotnla aad r.M( ia laa ratia. ib
la aav fartiirva ta Uaaa lvlr. t lav aa.i it.
itiaaH'alrrmit.aalrvlca aariimaOT.
TIIElV 11 I1.VV1ES,
KJIr IVJfar !al'a.lii
ii amii'itiiii. imi:.in;.
tlxvla inSUKANUii UOffll'ANY,
rjMii: i'miiuiium:i h.vmmi iilo iis
JB. pal
ivarvuta
ltaldlMBaa4 aa MbbbHbmmIIm aiiirrsl ihrr, tn ua
aavHtra, lha i. 1 i
lltnaa.tW. Ia 4 nam, tB35a.
HUaaa-aiartm JBai BBBT aai la s BIBB
MUnil IH.W BBf B tatari Baa Mm
MUaiai. llaHini as aB 14 Bat
uIINki .BlBTBaBt'Maw naas .aa' bbbd i
TaaMrBrBBBBBa BaaiBatiBai.iBB. aa
HaltrfrBBna BI.BVIII!aB5,3Bj.
Iwruxnaaa U afa r.lr BBi V !
iw u 1 1 1 pi ui. atA aa aaaaaw
a vltoa kU yaaaiajL
51, aBBBia .wbi.b ajatw
tia Mf wlw a. at mitrnm a m a
ra"
gTti$ ajM.
wuxiaxs. sim
MnBf! and CBiBrloi
BU a i. ari Sarala Btaa. Ibbb aa laiaay
w- h. cassaaAX m,
COMMISSION WERCHASrS,
atM . trail nt tht xiay r L AMiBBiiiv ? wr
rvl ta tatat rlt rit Brw m Stnti 4si Itruk
'Vitant Uff ifflr at tn
' V it ac re HA ( o.
T
m .:aaaaBav vaa cw?v
rV I INUNANLE CUMf ANT .
l awtt w Ta
H. W. SITXXAXCX.
Hawllaa TaaiMal aa4
COMMISSION MCRCKAKT
it Nt twhmt-nswai
HAMBURC-MACDEBURC
FIRE INSURANCE COMPANY,
KviiaDixuv mi.ruiimiii; ivnxi.
TVKEana MtilvrT Iatf4 atalaH lira a tkv
ktoat fvtBTVi J-raw
A. J.Ml:n.A' " - ' Uki'ii T-'aai'
B t
GREAT WESTERN
INSURANCE COMPANY.
llaad OHs .Mi Wall St. Kw Yort.
T&tacvvr t'otapLia hsMas uMil.l tva AfaT
HtftJra tvt thr ltiaaiiin UhiHl tfe atr4DrTaa 1
aattMBrUrallaaccrlaaaTit Maria ma m Xr
rlUa4l. FWixtaiB T"-a aNalia.n aaa ttalla.
trnt toa .a lUattaa ltolW
UNION INSURANCE COMPANY
nt' s.rt Hi I.M'isrii.
XVXtvarluo.
iNConron ateu. isos
CASTLE t COOKE. ACENTS
fen S'ac lha Hawaiian lalan4a. 1
The City of London Flro In
surance Co.. Limited.
CAPITAL, :
: 85,000,000 !
"w Lonaoi."sji&uia
FaTsrcTiVoTob o.
A. JAECER, - if- ia.n.. i
THE PACIFIC MUTUAL
LIFE INSURANCE COMPANY
or t LirRM.
Tontino Investment Policius ?
Watt-Ik roaiala ta Uaiawato Claaa.
lltrttla aa Ttawtt r lanaaaaaa.
The 0ftHi.It KuJ.UK'Dt irIIrj aa4 ttf
Mntnal InvrttnifBt I'allfj.
Taal It aiB at tb
Nitak. af
tlt n t -
pnaiBtlj act- . 'j aai t!Hj try '
JT" ' rarthfr mf faMthm writ t r a.i ..j.
R. W. I.AII
a 'iiaanMaaat Mltowaiaaa lifcaa.
ItaaAlvIa fot ta IIawaIIab I a lav, a. iWat
JtCHfJ t r"Trrd to kti pi afaikft ar oa BaJla-
iavA-. ri.aiaui- orn'inir jk r Btti in ia nwi
tiToraUe uraa.
Lor lYamptljr AuJtttrJai.ill'ajbl'llB'iT,
r o, nt:K;i.it,
W K Agmifwc th HaMilaa Ulaada.
THE
Swiss Lloyd Marino Insurance Co.
IIF m.VTKRTIHII.
UK
On Cargo. Freight and Troaauro
Frnm HoTcT 10 all part at la efM
aad arM
I'lsnalvB.. . .....till IIkihiiUbI.ii
oaiwummTrnMrtrrar . Japanese Lacquered Ware
J 1". . ALK aVamL
JB4 It Aroi tur la lltwatUa btaaal-
JUST REOEI VETj
nr
CONCH EE & Al l lT2s G
Fl'BT HTKSIT IBi'VIl KIM.
New Goods of Various Descriptions
- -IN
Chinese and Japanese Waret
L0. tlTET TTU1 or
EUROPE!!! NOVELTIES IN JEWELRY I
IM H Mil. UM
FJX SETS OF TIGER CLAWS
Silk Handkerchiefs ihemititchedi.
v risi i-i itTMaM or
a-ixriosir
Fire and Marine Insurance Company
C.ltTAI. lilt 410,000,000
lllala. tm ia HawaHaa Id
ar wtfana to Mtw
llip, iTr. warrha. aaa
TrML term.
jann n !. nn crp rrtsa;, iMMtMarr hwi
&Bt rBUBtattf
l4irmttlx iUnletl ami payaVIv hr.
O ly J s XTAIUKKS.
LIVERPOOL and YoNDON and GLOBE
INSURANCE CO.
Assets, $31,101,000
Claims Fold, SSS.T 14,000
Hiii: r.Ttn!.iMtt:n ax mrji v i
llua., ala r t -ii Hiw,m,u l.'aailK aaa IB. ua
aVoUf ri ar r Tl,,"', B- it.k. ajalaM
FIRK OX RritDIXS, JU.RCIUMHSU A'
Oa fiTar,' t -n PlllnanikaiUIIUr 1
ututKa awafiinc) aao . i!ri ara im a anaa
f tar Ti-ar f.r "ii r'-ritjiBn in alaat. ta
11m., . 1 Uln Ymr alf.
w
Beaver Saloon
H. J. NOLTE. : : : : Proprietor.
Brg- i auauaaa ta au ;rw4 ta ib
Thai he hBS opneil th .bov. SbIbmib
where flrBtUaa KcfrBahmaata
B.U W mibI rraaa Iib M , a aaahrf tjar
taMBBBlaV HfrnMai al a 1'BBBtBial ( SaTBB raaaB.
-- - mt ri-siriT i-HAItta nr - -Tobaccos,"
Cigars, Plpos and
Smoker's Sundries,
lorn ki a Baaaaaal bbbbrbbb rrBBB BrBBaaaBB bbbbb.
iBfUrlra, aaVn cBulaia. a all! aa bbbbb) aa Ihra,
rln. ra ll.
Ob. er aVaa.a . Balk' .
i llelralel Hilliard Triblcs
Mi taa
18I.V
mmorato
18SI
H.O"STa.Xb
FIRE INSURANCE COMPANY ! s Mmm
Or LIVERPOOL, ENGLAND. i
Largest Stock and Most
Complete ilssortnient
Capital SI 0.000,000
UNLIMITED LIABILITY.
r. ia-arais of d"--TiatrHi niIl tv aaWunl t
J U.U&ER. Act.t ffTliwai a Ttaa4 '
P Ta Rujal lauraar r1Tp4j iu la lafifU t
Only the Best Qualitv.
-oil it,tT fk 1 il a
at arplai of a ay llr t natpsai ta ta rUi HI ly
GERMAN LLOYD i
fit t
Marine Insurance Company o( Berlin.! SELL AT VERYLOWFIGURES
r 0 II T U IS A
General InsuranceCompany oi Berlin.
rniii: Aiioti: nsim,(i: lonivtMrA
X lui' r-taMUa- nrtl swj aw. aaa ta
arijrncl Grsi J.rat air a-tHati4 t ufc
nik ncalaal lh Itaac! lb Wat at
Jt w Hnmmh Ra. and fb
ytm mniai Tvtrvaa.
l-t. A nAEiKBA u tn
WILDER & CO.,
ral .tKMl ml h
JIuliial Life Insurance Comp1)'
orjtrT TOttK.
Largaat. Safeat and Moat
ECONOMICAL LIFE INS. CO
IN THE WORLD J
Cash Assets. overS90.0OO.O0O !
it riL or ruvr rsc
ao . 1ffMpr a tmmmr
W MM Aa fc rfmv-la V lft--
--a iw aittx- i vt
HAiawnx x-anu waiaaJM.
irtI.tonHI ,UJ AUa
mtA'atv-r a At
a- aWMft , art jaj ;-c
a t. ' it.
Fisheries !
riBiiK nutaaiwu a an anruur
SUPPLY THK HaWAIIaX BL5W
rra n
HIshrM lirailr or lot tun Nettia.
hum MAM, ajrru
Nets and Seines ts OfT(
Cotton U Kr;h!tr t&aa Heap, aarr DrxaN
DbIbbtbbUb' saaal ha IW CaBaal SbbIi a.
Amotlcan Not and Seine Co.
lit AKililiaia, i.
INDIA RICE MlhU
HiuUaaad FrtmaatSu. Sia riscmai.
Turn nmv Bits mt.u mr vimr
itt aa pfsiBBi inw a -
la it taiai-a"
Cleansing and Polishmff
ri.rfnii a ! 1 1. I yaa aal 9Baa
Baa aa, .Baa aBa BBI' . .
TBt ion a a ru. w -rr -
I Blrmv iibbj ,vb k
llulline ami Dressisf f faiMv
Wm. M. CREEHWOOB,
GaBwiBlCaaBilsaLaai Mara Wart aiB
rraBBlatBTBfllHi ImII. Maa, Ml
V Wt IS BH l '
Mr. J. T. WATERHOUSC.
tV B- - - . "
DR. J. COLUS BROWirES CHLDRDitM.
Till OttLfei; L '
Mr tm ht(ai rf i
IHwa, - ft a
4Da 4 Ctl
t Hl 4ia DT Xf
t .. I.'
jaw -
kdLa a
rat MaJ)
Ivm -ar-4 ' r -
t u a - .
mmwx'vmm a-1 m -aa4
Hm .''a-i
bttt aaB'a. a
vary '. ,hb
Waaa -
Plana i - ... i
rtajlCa .
-
aiiaU-
aataauata
aaara ' i
i l rtja ao
"taal a a i f- awLa-
ar lafaraatitm taarmiH ttw oaanaa. a4
ff KVa of Ittaraar appir ta 1. I LOCK A Co .
QaaT laaaii f
J Z WlfeCSAX.
t taa rVttrixtaf Aa:
TKA A S-ITLISTIO
FIRE INSURANCE COMPANY.
nr mnnnto.
C aila 4 itw t M7 A Ka9W.IVbaBejMJI-
tarrt R-ltari ' C iw4a.B Mljcaja.
Tatai Btoi-aa.ira tKjmtvB
NORTH GERMAN
riKE IN SUE AN CE COMPANY,
ar iiiMRrnci.
Cip'UJ'.f'a' atpaTAK:v Hr i- jAraSjaM
J. C. AVER CQMP'T., LOWEll, MASS !
Cron I'erfnwcn Co, Ioniloii.:
PARICE, DAVIS ic CO.
ttlfir il.
MannfactarioB' ChaBaiala,
HUMPHREY
Homeotathic Meoicine Co.. Nstv Tort.
O. Gr. OrOOn, ! V H HT.3I T
lajlill 111 l
Auuit Klower'a anil (irrmaii Sru)
CELLULOID TRUSSES !
;t n ialtt
BiaH Wiolai BV..k - .V
Physicians. Prescriptions
K-immzuKiaciiK LLOIII
H0L1ISTS1 i m
RUCK VERSICHERURGS GESELLSCHAFT Whol6S3le & Relai1 DrogglStS.
or wnrrERTHUR.
Cau. 'rf It' CcOBBOT f ruar i B tHt J
Tuir. r5ntBB,ii;:ito.t,i;i, b i.i.r.TB j
af IB aaaa tfcn. .aifaaaea lar tAb Saaajlaa .
1.UB4. ar frMd " imaat Wallaaaa i. raiBaaaaa. t
Imliulbr asaf rnrlar XarBlBarr. Ar alaa Ban
aaa Elca XllLi. aa r..l Ib IB Baraar afalatl laa
ar aauri ar rr aa ta saaat rawUttaraa.
a I, H O-tCCrgLD A CO.
New England Mutual life Insurance Co.
nraoBToi Kit
iicntroa i rcn, ibis
7ic OUru I'nrrlf HtSmal Lift Utirmm Oa
lie UU18un
r.tlclll a til Bart SaTBfaUa Tircx.
KiAapl. .1 3(aB.rrBltara flaai
mnio ace s TXAEs-OBSiSABrurE
1 AbbsbI anxu raaJlaaBi PJBCJ J lar IBB
- bbsbbi htbubi tab, raaaaa riwr iiw
a. si i im i
a l ....I .maiama BMBur BaaVra nui a? a
1 asBBU bbbbbbkbm raaABa fiMtf B faara a. tfafa
S Xa.aai jnaiaau. "Ua- rMkri ,r.M 'A a, i
9zs,aoofooo :
f lOLLISTEK CO'S
GINGER AXE,
Soda Water and Sarsap?rilla
Mat- .--" bb a K.,as.0 t-v - .
tTl I Off lit' ' af r '-r
Only Pure Fruit Acid
Pure Fruit Flavors, and
Pure Filtered Water,
IBI.IMVTUE rKP.tBtria or
Tiiuir. oKLirioi. rr.rai.li
X rlorjMt
taaaaa Paial IhraaCB Ila.alBlB tSBBBT.
S40.000
mra zzitue aid axzCArmx
Jnanranoo Company
BOCAVaTZa. ' -BbarraaaBB
CASTLE & COOKE, AGENTS
TO. roBlIIAWAIIAlf.AaU , TTATTTPHIL'II t. rr
JU.J I i 1 1 1 17 A At jTar Oa - W.,
TTH0LE1ILE 4.1H mill
Catabtithed 1800.
TTTTafi-tTCIT.fiL t
. arraa af rAa l"aiBia7 a. at tutlar avfcr-r Ml --" A aa Baa V Bar raaB .BV rBxT
r,-rll B cral. -. xbju
lBCaltBBauSaa, tuwlj"
J-r r Taad aarl ILt rrr. I J:i KC
X-UttlXBAnaJlrraaca. AStJU.
-brtarbaxa. uu.1t
S. aVaaUf BB4AB3a4S7Bcaaea, faLSa
KJ iiB'. far tB BmUiM liiid t
Tobacconists.
fm rBi tt
Corner Beale a:i Hcftad Sfs.
:on xamu. iv.
BUILDERS OF STE1H XACH5HT
Sl.amav.at, StBBiaB,ita, lm
ENGINES AND I0ILEXS
nB US i arBa.
aircaH aaBLiB Ja...
aaaBB. bja. Braa namii
anil Ltlllllla a
BUXAW BVWf LKBB.
Mai aaa bilub, a bib a. irraaa ar a.
mritarBaa a1 arai Mdb "am
Abb. a Ssbbb B-B .
waTKai raravaa
llIBBtat BAB-KltCTIBBW t..
BJIIr Htasila.
rtum. Btra i Baaa raaaaa
bLbbii bBbbb. ,iiiiibj ii BBaBB-aaj. 3a. aal.... Sawr
TraaB' aVu.. i i.iaraBBaaaa -waar BBS
aa.Ba aa BgaaB,a.BB'B Bi ijaa . Bail a aa
ESTABLtaMca m
ADVERTtlINC
Jf-a O
aaaKairtaa tnrvt-
N
ff'g-1'-i i iilliaVaaa.
'BBBBlJaBBBBJBBBBBBaBBBBB HMOT-
XSbSXI?
J2j32!'bbb
lTaiaTaTR

xml | txt