OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, February 28, 1883, Image 2

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-02-28/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

2" .Tr'girr-.V
- waaaat. um w-wwt irw javtVi
awwaaL-atata:. B"
Z9?CflWKiJiaw.ww:
.1 I III ilKi WSaw
"l tl.a ' '
- w.wili
BBIlMllBaM.B,
E -..
a. twBaBBW.
ww aaalw aJSSTS m r f
,-tww..-
a-irr It wnirm" "" w
MT CTPO!Bf W ft3t.f-. t
ti -w wtWtffwt- W
' waaw.aat s.wwf y KM.
WaWaW- tW " Btitnl w ' W "
" tayt i a .
r
l.airaiian Qiazcttc
ti FESS' vH .
JL arCcic agtwarrtl la ta ftwiy In
of r re wtrt i--mrt?
me tr-- -t i
ita? too i - s '
t aiK tis tjrarate cxdsaaz is.
5T . -je tsrvl State tl agasi
- 5i . W Ti ti lXtT.
c-iur tttis -x pcrafc-ti. jx rat ct cor I
TtWfact iCr " N- rapissMd br th
1 BaJOOT Vt Wttiri. CT 5?ar IS SMI
"" I taw?! f t-apvcW akrvaJ. aatl taObtlj
ia Bw laitwd State, sascb. ct th jto
'" ' eeeaV of Bat- sajrat of coorv rtrrs to t
" ' ikaw-aaBe of oor imrvrti; tot Bt aS.
Sat-wat wottii of w-ttr kwvr tt- rale
UK as .-.Htm-rvt3- , , -,fan t Wg? sort of our sugar
after woe toe oar import. atast
tvmealvr SKt a josiwiat "xt K least enwttvBvkK&tWTviatvavmlnme. Kt
viMik Jio sbookl asrire t copy ' kto ditnt st s
Krea ti lccA-a inOcxxv. a ycrrfy 1 sHi Aw, cSiw srt m
LeciM.tirr ajaie to cuss a cvrrg at ill
wiuaa. Koyaaj-. aaa la a trow oi .us
asjtHBjr liat ThacSwr w tsaiavl let
ti kiA wciaes of ti Coart of l"vr
o a.- ta.ir .-- ;vo.i.
Hmj- tiat via: ti.-- j. (he
I Tfiin mi arv acvcuwul a
f af aW hMt; caat ta Wiat ;
of .' m aaVeoaossaaitT
1. OB k tK
4mr ant Im ka mJmkmbxr hr ha a
qpat an ha fnhan' opaaxw. a& arkv
ararac to nia t&ra . h- ha a atneh
a a haVfr iu. Waat rt of
m aW rao eraassF aaaT tm
3fc ' mi a-sn ai jar. Wiha:
n The onKcuaaa. BBcidht. aaaV
fc i ml iTt -r-"- ItsdnayfrMM
fka aW wii mojfiaaat. Tt hr ca
fhaaa tfcr FnaaW voafci haw t
Taa aii if-il in Bai a of Fubw
i i T i oa lar bJaaJ of Ihin Mt thv
aaMa Pi laJMinn jw k aVma
aaa gaaJad uaiinin hi L 1W Im
pnaaawc aau atita-
Mm
rfaVaM
W.l
auc oair
.. Bat? mHm i eb tk P1'1 '
a aa a0aw j aaMBl!ar iCt is
ihl ! mh ilnhfiif iiil hViB
rm a? aV inwiia waB hi ka a hath
aalaj iiailanmni a rrmer. bat whw
aW aaaal of aV paWv at bb raa-
cauToaaw saMaw
aaaaa 4acv
aaaiha
Men
waBb
id aasv aad annwt iue
b i J to v a aaai who
k npaMrtr aa
ntMf aW
ac it -w giauiaVarb a tas
Bat vtodarot kmeh pitrk
t iwaaii, w bo w ta a
aaWr of arh i CalMaM aW
aiihiiiil ar iotnK ho jara mB
ra lhatf autaiaJriairav'B.
B mmm if w ajmaaaM aa aa
afe ffiaii OaW i I au-vu. ana
MHatat fcaiig rf iw aut ctm
V aaaaa oar amn WjUBjt on
oritcat in of a&raanauB.. w haw
aac aMBfe ftirtW aikjamat ana sw re
ahwilMaH? waa that Caaaaoi Chatww.
niniaii. aaaaaad aW ipiwaty. that h
am that ta Umt-- voaai n in oat af
mm ml Rfacal - - -mmri to Bbv
ih aTiamwi if T Ifaii i
aaa that aa apoiua? mm auaamt to bW
Caaoua. aiinai xitat that tfatagjtmi
' itesw a asBaccaai brtwn aDajto
naue or Saaai Diaaac ami a Conn Duaatr
Th aVnvjai m th v. ,- - a a Aiwa
ratfc fih laii n) IlnmcriaBCaBoB.hB
of litcv aw TV &tur of thu.
joaraal & prrparwl to next 3fr tHbtoa tn
laaSbiaiJr' iaii iami PoraaraLte npcat
he faaaaaaat b4ar Hw 1 BtanBCB. aatl
te miati hat waraa aT aVracnw that h
hat aani what re aut best.
W ui aid that eV PtraaasUr of tar
o ta ttf ta apaiaaT
aoBaM tae amt T Bar Mil
k haat aB auaamiat raathr aathia
sz hoan. a t a-mat Baht haw a )C"
b aaa at as? naammt uua n- m. bet
a!y aar af a maSM of dtgauaiaBiT biaaaaT
a aaaat. rwaase a
V saw of ytt UrtB
fii th writ -t 1 EiK a
I mtmtr bS box put of aW TIw boae-
Cat oaat araw B Knft BBBilMKt
bV It!? ha aawkigr twl to tk poo
BhaKhV6oacBBwac of tfee Vui&nI
frtanw tail vairh mmtaaHj. if tar Trvotr
tour , nl in to aitxtat tki
wx mk fcaJuL't aOrceahn at haeh
Th mm aaieh Mr Waaawgr
apiiht LVtohtr tor aV ia3t
OMOBaa iwitw-s bt a bredaV mttiT.
aim? of th KnaKBK to whKa. w aBai&N
The TnKam of the Cnafaajr wall ilo
avCto !iTit hfc-aijhf p wcvaaaw ttat
nvital TtdtllMiaw thai topic ajsfe.
Xxanwaii. A b yiatifjuac to act ta
huaitj aaii samrtv ador inm.-atiraaA ta
Tuatj a bow nwwnwl bust bV Sas
Krxacvev Buari of ItadK. aaJ to loars
that few thv lahMt Itb! tho Exmtw
P miii i ?bmb at Wi hinctoH. k Etylr far
th yii Hat to haw wwrot of bV -Jta-"-qob
of xttnac aotc to toratiaato aV
Tiat TW Carratiw s aail from a
Sri bar bvwa toabatoiit and araiy ia
&ir of th Hawadaa Xtvaar. 'waii Jvr
hspe th k iniMaCnai of Maa hcsaB
ho had aV Ttnajarr IVcarsieat.
Batons hrdVi aot itrnw of grchnaag
aa? aot ahow o. a troat tao IK
of auo AataaaV $ooas Th Kivrw IV
aateawat wtil imiw that aV oSiict v
tiaih m vaia itamac aV aooftMtioBr to
athaA aitx bw oa aaar owr Xo. B or
No. It. aod aaattho hiiiawrt awrag of
Meant onto Saa Fnart eo prior to th
Tiaati oaomAil that jek has mbcv
toaaaotai Wka ta, kaowfcslrv
bbv smb. v caa eoBrorw of aocankc
chart of mmutal faaV oa aV aart of tili
which can KirCmt tao roattBn
aac of the IVaar
'w" . fMabaaUaiaot anrisrtjr
of AoM!taB or otKrv Jt aV haatai of oee
in othvr wuraV avtoeruw.aaiBOizacT,
oar aam rato b a& ware taas. wr um
orte of tha da?
The fnaiiiii Fonram ICaa-atc. Pr.
alnt of taa Board of ftrnWu Prideat
at aV Board of JarMun. 3IedSr of
tar Boani of iBianratan. Cfcairmaa of
sb auaaaor awtnaiianHr rgcrw ore
Ac. aaU aV aam ha hassck a. tieaoc
Vi Bwaaadt brtow tav ei hiiih mih m i
whieh pmmml bcwii Mr GodbvwBtuwn
x t ma&cv. uiifni B3
la tar first piae wal Op aoaal
aunaau-wi Bar jauauau
astzor manuataai of hB
at aiahtfirfit. a h had mff-
irnt fur h waiaa tol! eV wtaesjna- ban
ofJDa.m.' laHiitritt ba MM
r of Ftaaacv. aot fcr
hoar of a: bw ma-
rsr a ss at waaaVcatebaa- aV adl sarbr
bhattB
auraL oxpdanat ruiaucv jnauaar.
lar cotta wtaA y awii hy tayraaK.
aV iatifii atar ramtaHj tauVa ato
itw -it taw rtaaneF Wiaaiara
Bom, wai aajnra ana. ar aa ao Maat a
Bh BoaaJaf lm aiini what a vnote-
baa hr awaU bhhV tn iar awwhuoW of
war Hai iibIit is a aan
trt-J bxaaV aV JLaumu of FtnanrcH
at at aaao. a sort of
ttawiiiT naanai an
-Moati TTaaiir awaaw
ThmOr th JKCnanaatnur rvaaW wffl
aaar caa- waaagn which is pragaast wb4
aaaattaar' taa imm' t ma; haw bwuBa
a laimipiiuarj Bw6ry Of cuorw ao orv tn
a warai iwr hrasd of a -mraj" which
was a -poacr." bat aaat can bv paawd bw
Aat at naaan MatMtpr nwaaa is. that
a awNMariEt at ovhw to caui
pabrr jf aV amrst Cabmrt.
aaa poiicw of aV tim
the
What
it 4Y1
jaatduag which aVr tajaarht
tkt m caenvdoot whnV jfr Brwa
had caatzv of the tinwaaaant caua. we
eaaaac ainlj oaaaae tain farSnant polu-r.
tatatiBeawmv can tank a bmL
aadaV icaoat w eanv to aot laliiinui
The tact was that Mr
had to be ftaaad
aawh a Jfr Brown, aajcht he
hoadwtahad: jfr Praavhow
to be made a i na of: wa
miy auae aaat he amy he able la haen the
U-BT.aalr., aSaaValwJaB
biiiibii I troat dcasr that wkiek m ibnl
-a. . irtmm Maaaaraai far wamh ha- wqiaU haw to aatfisr
ajaa. wia. im a wSZTaaw- W ' " " ''
?aei ui-. tirgar tgart. aaaxu-.
aa --m!7w7 araw j ' "TBaTlflLa
"r""" liV SJTJ?Z. " t'ieBwwlfatato.Clrf. '
wTaJa 41 mm LUOW D WaCA!. fTHHl ' ffaWKX.
omtat f laniiiiaianir mm mm tfi . -f iaMW amuLEiE. Fvth. &. jgm.
iJWhflaW Jat BjFmalBC! -JSmStfl . - 2- Cft. J- M. aLtMBU.
HI i it X. mmmmrf
'irawtp - C-wer: 4B Mats ---TaiOTaaaMajaiBTalawKwC tewMaVfHt.
S r-v aBeJaUX 3b awww.UartXm: P-aattB AaMawaWaTt s twa-wl. ak aTafpl" wwlJUalC
I w-llllirTtat IJfcEiaattirr -amyaur- . faaat wayaaJHaa rlwZWay ,
' ti-ma-atii s - aEJta, a nlajn d J H i
aUA,w. A a Crr hum jrJaft i tma IT law fill, j
jr 'imT ' ' II rr jjawasjjat SaTDaTBatt BaattwO.
, wa eaaaac atboww aw aauac. www da.
a- a jta. n lawaaj awacaa.ii nm
'"wawa.aewwewawwl Mkat
iwa www tum mumm t a-' "erfc """i win me. frmtr wunmaa yw at c
dMcsoc wi aaww4 pok wwam ww. waww nnnniwi in wol nt taaeawt wi 1111-
ratwx 1 c ifflwii i r ww. 111 mirallw Iwaa,
"-www;Maraf au JE.
am twt .w a aw ww awa bv 2
wi 1 1-- W0 Wk. 1 .,n, n.
w -m mm W : Willi, im. i. I (SwBaa SMI BWWCl BBw
..""TTL: ' -"""i jfraiawii atWuhiii i
iwai itin 11,- r. w w tTi " Bodtsaa m tase
awaa a. . ww w. a 1 n , ,M a ! toa ttat it aaeat fa haw
w ewac .br hkw w a w la la we- waeat
""i"r"""t"'" 'loannw
"i "liww waej4-r;iiiwgi a soaaneattaw
is at- 1 maM Mate m us
shae of uraetmeofc or of rVO.ar-
aa7aaiaa s-l or . aNieltheX
Ttt iramhrr aad refoar trho eeMiraB
the Treaty at 1 1 mtwl ate wore
TllWIBI.
aadwtthaaa
I w
- a. a tlllllW aaw Km rilT
tab. Mm aaw w Vaa twA? u
1 wtennaaw wswattuni
w wan ww wow wf i jwaa wnzti
it. it Mrm. I niiiftlTrT WW aw a
pen. m ml wi2ataaa,wwK f 'fw Xu
wawsn oi awwii ja; awa wwi ugstx
waitew w wt 3 J uiraaaaa -O-yw -nfraw
e a - - wjesuo a
fawSWWir. u yrt-jrv m mt 'ni;
WJflw a a- Akatw -i:nr flow
jsaH' wi jffo. c asiaxnc " tt ffm tte aasa
stwiawj a -sw arrw-MTt.. wa aocqia
3m. atetrtwriBn . "-it waWwiTwi9
ra Et laisw Xmm. Bams. VJUmwv aw
rSxxgawalSaecMCxi mt uwea Sow. 1 re
wwm" .T'iliT'wf; " 1 1 -T7f law x-eac.
11 wi 1 tfaBwsawwCwgrfcaarfriaartCiapaggf
JUwryiiilnic fi, 1 im tbs :
hw aa. of aa
Thw aaa uWMiit iw
adt AA kLhu- m iw
BKt Btat It aOBBI fa
JwagB? a tea aVwad by oar
awaw ahna the nwrimtr .rf fc. oeatr
asl ha- the releM. awa. asnV ban
ate arwiiiahi t Ss; Aiac ftat m rkf
11 1 . ft " T - -
rtafc asaneshi rt-ry read to aV eqDry
The wster of Has afana yiiJilw ch&
B4iy emifcea hmpH to aaswaiEjr tins
3913. tf SEt die only ofeiwroraa ahiek a?-
lwt 9mMt .. "T 1 1
1 Pande Coast refineri ami aot tfce cespk
I fee raited aaa?i reap ae heneat .if
Bsc rsmafesen af jesea. pt1-) lis aoee
tssaeriea am t&oa esaelM tt crests a
I saampaiw nt die raarist wtEch. a anpres
i ir 5a ti pfle apim dm Picric tSast.
aiulwiucii aian lajaran tint sugar ixari&t
ef tii!jattti!ra.rMiaers .a fee IGssnwufrj
' aafle FtttI1.; as is tie- i-nrw ami
! aimoi jmisai si us- as a &e
j manner f t? pasrc!iieer. Be Ws
. cf wjifHt Be bvats. Far prorirr.Ic Be j&te
of afrete cspaensun ts exaBnaed the sore
wSwRTonsdow it appear lain straciie
tor tiu.' Pi laiiai ihi(i and danac he ifiott
awo of a oJSre. he has boen. the chief
abecurof aK taw atraiagBoe and toffies
of the lattt eurtu nacs. Jj MimVtoc of
ForaCB aan h beartaic Vjot has fcsi
as 11 11 wawi wi nil 1 wis aw roreten obu
ta Pkrw aad ia ncrestatiTe here, die
Arams, scncn I'ntagre aae aoc ecareu
the ilimim ahli 11 1 1 of the Jfiaester s
wraBe hanh'd. self costraact3c. JL
Ball oaVer by hat, help"! to hastes, the
decay of ate natw popshtsuB and to sa
BertltheIiTeof KjraEaecs. Ifeamthwcttl-
aursei haw oraJereJ a prxtrnfeiajcaerco
Cor pamuiing iiimiig' ifffH. we aaw a Datea
of aahXT ariaccla'. bat ao cedizrees.
Btxhtiy or wromriy Xr tiaVue t aekl
BBuaiy reapocajitxi' fix the torriae waste
of aV lati'eiril Snaniv -whack will 3 mare
not aaiy tae people of Bane letestV. bat
taeaiarhaTBauthhocwBuigafeMdycgag
oar aa 1 ii nongot ihl eoinjODS of Bte
rennt ana wmBtiits here from euctoErctn
one jwac. to jrim dscat. and now- Ss
eruoi imotncnn ts citr tamst by o
Misgtiy into ererr depeTuieut of aVt it
tnatalBK taainL ds-sat ii&s
riiamn awirmed, trial taaeruor tiefesce al-
amd. has bwn TOOed on. aewies priTy
raranlian baaili- of Afpararneate aa wg aa
iaaiMwiBStoalSc3ah. JLboardeessistzi?
of a iiMBiN r of the Boose of Xehr aad
two Pwry Coirttcfllijrs wwtliii usett and
saawrnos; Bwe twr wnow wwc: ct
ejitattfwned is utted to peiairai iun.
and on nfaeal a cooaemptooaylr die
wiirawl. The same srht of jOBOce is dealt
oat to tnntner otttaat waaee ernoo 1
jet istunaafd cm to hnssMf. A-atemt
of the Fmy Coasal is itricten fraa. tie
list far trJ'"ttl"f a placard deemed by
tae ChaaibeUaia. to be odesmw to stasd
at ha ware dna-. and so ort; aat tak is
the asetnoi of rnliaadopted by the nan
waoai tae ruatr oeturntit K nocor. uces
it ana weaar to 3Iajerr that aWse
be tant aaates. J.dechted
iBBnni 1 rataeo; jost is. ciarcr-
lefcry to the 3oaer
any wwurat aflovtHi to esreri-
. iataaulg or anuitr Nothaurearzd
an vajQRaady bat wagtnx of mosey, t&e-
pwnc nsw aaa nawven aaxe- tisicim
amasdand imiDntinEBVaahice cortriK.-
Tnard be nawjrthT goimahlii-i tor- materr.
haeia ottcmlii -inemiVd and decorated.
Boca BBWtael; - is nut tni a pretty picture
a set aeaaw me iwru.
The bsaaae mnst bom some day. a scut
miasm which qnaadero trro years' ia-
eaaw ta wm than .ibp Tear, and whise-
ctBaa at raiMna a tnos. are- met TitB.
raCoaahi at home and. abroad, vateh. treats
with LMaiametj its 11 1 aWlh fradaeer.asil
watessstMSady annooare Ak riaat to- ase
mnaence in toetang them, onreore-
m Hatnre or exeeotree. Ktsen.
da etaenus by teccriem ami oa
hw Dawes, can. tfcM hit
ft af fail tune that the- KrfliT has has
eym oaeacd to vitat peoptV say. here and
and iitlewhi 11.. and that Be sfeonil lears.
k beJtowtwtt the sreediWt rwmier h net
the best Jfizuster. nor hie- rvwtlws- ami
os the bet .MfieinlHr
b oahr oae iwmedy ai ct lie.
toroV piwe-Ut. in the bandeof the Kisf:
thse evew of tmtt-imvkass and rBeir hut
5ie ehnd .if depeadessi smut be get rid
of aatiaten trmed by the- peepiVpnt in.
snnr psmck.
Tax coatstiiin of the Treasury at the
puaussL aaaui'ut. ta oco. as e erea tne
moos tm. mBHt re- re-
hx tne maminir af
the tMance m. tJie TrtKtMrrT-
af soenai eoiMfe.. the actual
aaaiaya is. haad. Troth, nhich. the areent
Cahaaex propoee to carry m the ordinary
marhiaery at snweroment ami to mnfe
tawe 2Tnd piitS&c imertiwsienta t&at ire
saw Beam 0 amen afecHt. tls n-pcrvi t w
b 33R3f7J&K'. less eaifa. tfean an. ordiisariry
imahlij ctTtoan. mkrht haw to h credit
at ate Base; fetes oan. than siasy
1 naMij waazur maa is. Lmuiao. Paris er
soma of the zrwt cioe of the Csited
gavi can lauw aray amlserer teel tBe
low. That thes. a what we bare reocneil:
w haw hail a giasd enracatkKi.'wBicE
pmwd the kaagaaMe farce that arxays
ww Breiaetcd. Tt hae had all tile Set-
aity which, dsi ceee beiacir ta E-iyalty
hem twain stnacwl trom ita stunudera
and we haw iEllf') nr a Bide r,wr 7XO)
m asr TtaauiiLj
The eiwreiqt iVw. we heEure. nailer
i-itasuiaH tee ifenrnf .,f tie Barfcn brtae
pant nine wwiw XhirrtBat perinl we
are eiws to nniTeraaril mat tie preset
Cabinet haw had tBe haniffn"- of raisa
ajsultK 'WEen. tiey eame""mto efice
saer wan aboat 2InniX) a tee Treasnry
they haw aumacnl ts fecmw flSWfih
they haw reerwiralerabIyaTsrfKV
far taawt. .UH) 6a- ficecse-, and the
CHusnce m matin ap of a nrmicer of jniacei-
taseflatt recersta.
What haw they mt to hcnr taraSl tia
sjsavt aothni X Ennnrcac?a ecrcca
Gas. wajea nan calleil dam tie ecn-
af me wBoie crrfced world, of
tie Bresa of mz srau necrifacr
wenrnffT mnfryt rs. aa me SsnFrancso
fiiwrnwof FehraarylittieSmFraacieco
J)uj Opmitat Febriary 7ti.tie Sew Tart
Hi I A and me Detratt-Frwr ieaafcaTisdcne.
Remaria hare ap cescsd a me papers
actually advcoting'r&vaiiitxn.attlTOcass
TialaEce omairtees. adTQcatrs imme'
Hst a-jesatssa and a 'decent cramty
prwnmefit to be attached to me State of
Cafis3UL If wasirawr me nznrrnmt
ta BoyaEat Emriarui we Sxal giiular am
torart. we End me P-jS. 3Lm Cast, cat ct
the tsotit wkiery rati, snrset BisBIy acpre
eated papera nt Great Erxafii ami her
C.jkacea. talbrwz .if tiia a a "decaifent
half, rmmi-n spoHsr tie Idff aa a
'aem-iarbariiiB .ff, ' adTiia sncB aa
be t sta-? at icrot d tetirze- bnt foCr
hcaa be leaneil by a tsar 'r.' rUrv
n.ngriarnniiatamgtiarigraattawaTa.
aail finally tafaur that what Be oogBt to
tiawsnaa BatB. tor tat rsrws rt
ward, toe tie mi on llswaian a&iss
tie ptweat ilaustry aaw posrea cut
their. CO act their aueer. bat the awoey
of the hard. -wsrVerN fctsetfal or eareW
tiat it had act twn. wnns? fcvot tae soil
bytheweatef tieirbrow.
MTtat wJTrcrts hare been yrorertr
attveded to A tew ro4 haw two.
paieBed. a few bndw ttaatrairted for
hare been: baas ay tae rrotnec 01 tee
soe-iBrkw. bat that iV all Xverd of
Heakknatter are at eol cvbtoa the
Iaterior lVfarteat wosU be a Kasdal
eTestoataodentec.wraat TCwrtBteent
Oik of bus wretched jltafctry aaasett
waiewl the other day that aader the
circsst-tance por-hc vrfci wxHthl haw to
berot4iBed. There are the toes who
mm tae oear jvopce atra wi'nf azv
aVtaee-wsv a tVw acoaaW ac wasted
owr -nttle wocil"" to Ivliere that thwyivw
self -vicratewjr patrioks. These an? Bar
wao saw ts tae past inwaraeu
acttari -riaars.
ut tae aaoae now m tae trewsan
aboat 17JR ts on the ?th nt toe
KwK aad soate fitW as ter-t to
certais estates. Th boJanvv when fcWe
are dntocted wiU shnafc to aa taore
be worortiorei: the ocduiarv rrrngjat-T
eirenses tor sahutes are ts the aetacoc
avxxl of atX x BJBi8- ratVsswawas-
exreoted wwdfiiB coiaes abac tae Treas
ttrr wttt shortly be hry The sotcrces of
rvneaoe dnrir the aeit month wil av t
aeaztr o vroctsV as they haw Kes: the
tois are aK at. the bceaees are a-tij
tahea. oat at tae frvmaiar- of tae year
la tact BnK srBrtartrt aiatiita-Bataos
rasauactoc
Mae-, aad (Wbes. .Vad the orjfwtt of the
Afw.-r ww tMt dan azro faAiwr a rwtt
tae pwMic at the fofcwtac; torsrs. " tae
Ftaasce XVyaitmeut. ts Tiew of the s
eroos soorces of rewsae stack eteeed
the etttaates. will aot hare seed to a
er Barri-ir of tie lothocitr Sor bor
rowuBr irrasted or the IVKiatarv.' 1 f
C X Febnacr Utk.) VW Miatster
actttaSy do aot aaow watch way to tars
tor money, wses taere ts aocauar rvtore
them but toas or basaxoBacw. thvr hare
the tatpttdeBce to respire then- sheet with.
sacs stsa as bus.
That the Treasorr skoaid rv ts tae roar
ditioQ. taat it as ts a pertect dWrace.
aew auw ttttetiy UKVmrv ate scet-
est 2&a4rr are It th awanat the
Xreasarr ssoaai ce fsa. afiw, ass wett Tau
aar Tear siace lo- it has rested with
Mr. Gifcsoa aad hie cbs to throw atoaey
away.tii seeBd tn the space of atMBtoetas
aboat Jlit-Hll aad to haw athtar to
showtorit. Here K a real danger before
aV tax payer- the Bate- has come fcr htm
to loot matters squarely in. the face The
teraptatioe to borrow Baa beootoe. or wtU
soon beoome. a oecessity to borrow: the
bonds will aot 50 off at par. bat they
ttasrat seB at a Ammmt Will these atett
aoti&pose of the national ansfora de
preciated saSer. aad iood the coBstry
witk a set of counters which wooU be
worth wtttaderany less bus a tioHar
Saei a coarse wvokl be most dtsastroas.
bat sack, a coarse ts assarwKy probabie
The tasgie ts Fmasce will Kconw wse
aad worse, the looker these tnes are tn.
let as hope that a esaage wtS soon, coate.
ind that me Eaboria? aian and arBaaa.as
weft as tie bonier aad the cipilihl tatay
be saTed front the mtsfortoaes wsada. dts
ordered Saneee brin '
taaat LuaaaTataw
FaaraarrtSxat.
stody of
who hare
Tbc mm taootia tbeKW. tacwa at aiMiis.
tuabwrCwftnpHafwttet tatitwr
I IM wc t Cwa atwstrwo. K-
rVfvJitcr--a w?MrittTaTcirt twr
CTWt
."JoaW lie
rfeal aatt
rertwwrs. wee wnl atcvworitavtaecvcvwa-
two. TwatafmtJt taa Maww ta ta a
ta& tV-ntatk. w rw ttae astsig-pa?
wvcJ 1 tveoara r tad Ktw t caJBvd a :
oecttaca. eoewv vr wuaroaas.
Tt rttDCtt waa tMtthnt to tae vnu icff.wtaifC
tar. ONfUtvasdvw ttrBaNeaktitxK
taster eoamewtec u tenvrwaisorwrtr
as we cwtttcw.t&e- werreaVvaM act aa4 se-.-
KyliwwwwM icwtatiaw twt
tee b&sVwc rvcttfcwd tvaeta a Uoc fetal
UnwtttltatSttltet tie pafacv. tteaeaa ttot
aaoVr wBA l- 2aace 'f tt cocvoawoa NOt
Li t2 ls.u 1.11 i altna.va of tae cu ta
jwst5.wi,ltt tto twwacwet a taw enwNfVet tU
wawtaa aal wt .fwisrv waajt otwtomwre
3ruivcvc cottsaaftMwt muovw tt tae cow
trC Jle Itcaat aVcoa.et the fcatw. tecvava
A pryvw-J at eSiVxat (cwantwa aa4
tMewtaaoe wis ifextiatfL
waat was tae na?trft aal wwt Iwrartxw 4
tam ctatocada rr-x vt twaa&w oaacvv? JLs t
ant aarai.tter wwrrat a snorraioasce.
awfremtwttaa atjttrit aaJ fmat tafctawic
ttervts aa tn tie m fm- rermKO. raw
rrrtry rwtat titeama cw aaoeriae sanrai w
m& ot ta wa t&jwa HifUu oaao. loaae.
tottetwrtiaCaikt&uKrfK-Hrt aoioaa.waKa
aeirt53LaaKstntTK tt vr Ta artt
-his aamxeA a rnoai wut,
ax iteawjawNiijwj. c 1
. -1. Iaite teewt taavwattbenwaa to aft at
wMiaiKealta atevac r aa WbKestan f w
ditvacuvtat a tbe tat trw t&twtrt
loNioX.vtfrtas ot laasnaesi at tUKWr ts aot
araraawoa to wptct. saaate teret we te
oVwedSioc- aiiitOtt tde tw &nu.iMaKs.
aant acttooa ot tto nea l watt, awi t to
adS7rttetatatt tatwSv tecwieaaaaHKveot
aee. -ret
YHta$act&xiwet Nattalt tae rrtviaatf.
alarj-tapaxtvd&ra tie teat t2as ct tt
waiaiciar lata aad us wwit ee bk. t&ee.
tettutvictstMLwas sattttorcaAam attwW
tacmocuawritaace. ? tfe cawt titcuit. era
cat wtola wt ct rvrroreien ai caver.
TwtevKtaauo at tt corooatva haSu caw
atst iwaaaieaottB dtfcat twatr.iTw at
owatwrt tecofid) la toad ec tata ttrtuL ot
area tar rtta rtjeftaeva as aa- a3dttxr
ta aiswl sc uiEortaat aaertnscti at.
tfat wete. OhbcabAit ttAreeatrat tjea
at a taoaau.
To wnvtamat sVuts eat t(Me awx-valt w wh
.. calwa Cvwi tt tatwc or vtr.t&ns
CilMAittttiwriatatUio. ta mWto
waach. coas was tt tttwc a aac a Tear
aaat. tutaat.' Viteta wwl at aa eMtttt
eraataaaU
" wwatrl&arttta -rearittMy.
art a4 wttt Jaf.
- Hm m Llaul la tnwaN of !t.ww."
Tataisdnwa Saxn ascritwtta wwnN
wowc rowarietta atvesc aacteat wai.ta
w tie awaaci iw aad tana, kmc twtt
want.
- Kattat eniasod by ta aa tana, --KiainiccwBtfd
ay tafce water."
" Ctwwset a water Keated watt taadat wi."
-CtwwdwahtatTww watr(ta attewa
ws.
TaatKas amrhaswal 4w tafwx. a t taca
(
-OvwawiVa taa tatran. . etc
Crwwawdatfict bytrcrjtaiait tata aarw
aaow at taa wutt. beaMtt, aad at ta atr
wwrta carta.
Ktt w eaaaot rrrtead a tt arm a
wiarmmio aa tan aaUakrctaxternclta b.
rtwttiM aaicitUitaiit at ta caanctat. ta ogc.
wawa wwt tertnatasctv er atews c toa aa
etwt aad saAra dle. ac aooit cciae to tftemi
aaasaiw aut ctt ta real atoos C ta at m
tik
twnrfw atat actaaoatns to Baasbai attralty
afiwww. Bert w vasat ttW caatwxaTt. ter
Mttt oa toad, mcvd ter deceac reran
ta taeaaubz tatea tat. yt troaa cunrets as to
deciart taat &emws&uid CMttcwtttitaat
aaKatataaiBsor.waad aaacattudwaK&a
ta tsi as toat meiutroas tecanutMa mt trattst..
tea ta beaK&ttd A0t- wentun. wbvw tfcM
woija was ascrai taat Ta ti Naltt X raw
Bwm twaad it twcesatrtomtttdlotttasaata.
twliwtai awwaac. N dcaa2 waaaaoDefs
Win, till adwtwrat await u tult aad irWnfj
that waww. erj por tatad at BJd asi&trr
wbm k to t taat eat at c:tt. aad oat t awd
as aw tpwwsaatn r as. t&at ts aawKUaat
cwu ta atvtteeMs at cnwsawv
Ta paaa fswatae wrds at taM awlcshttw
aeta it tb (rterar.w!iat caa saj Sot taat
awt'Mittti tKtkintvta ward, ta weed at ta
T XiEad at T B aI2tTW Soard.
a nsv- ra ownrn
Wia all ?eitr Mcnoa.
.tadW tml lew
Taat So. la Oil3taTJ. ta llWifjt
Tftimt. t Mas at tvwta wtS t
aiaw.tuciiawr
ta nea aiwiaadaaw.gtfctiiwittuBi0"" -Wliatam
rat na anna,
awl irtta twH atarna.
Did o aatwr tia.
?swaia-ie mi
To TTt- in MlttlM!
Ilolu foil at tntttww.
TtM ixmc Imri tOmflt Caj
iai wlta MJrv. Wut I
gwn.ariwi iiii -aaa
awa aiaUs pww
aad tttWBt aar
BUt Mwt tw tww
Tw dM FlJatn a-rr
TV sttiiw-ii vrnlou&mn taiiwrttth t
mnwi
Ait in DrPBcll f taa agaw-g jntiaaaj tttaa Wwttp.ttj.
Jl a tn. waj at kka SJa, illCewa; jat EGwtir-
t wit teal
Hitp ei-w. 3Dj-pwVTi:
nch v4 wit btntiin t aa zraeiw Wwittfa. Mtrttt-
I frsr-al txaiief the wWriefafc zl pnkKkbtf
tnilrt tw put. ? the Psnmer. it "wa x sokH&kz;
mHar1. fralcTiinlartl olnt wia utttvu wT tb mxozx
Wms; aiiU tt tw aa nciraiTiaTTfrr mnebt, tf mrr tt
t tnr. But it nuc tma it m tbe cry a "peace
Ipcnew when tturrf rui wact? tfett famm dsua
which, tile srialaarrnjiaimJ Turtim.btWtJti
nitim It hn wt itw-Lf to eoaimm
h tSis llraf me itml CErcUit of SaTui mes
ix Brtlg ratlin rTrhiTrj; anly Sor ttn? tirtm. dens.
a tn ett ami cartts m cter as ton Awpmr, aac
caH it Jiriappiiuitr'i jmbitiTa. CQ it That w inn.
nn art eititrdT conxremeil vhSl tSta irrntiiitia an
T mar "tut) man Mwr h-bmsl t ma m -e-nfts
HbrttfT &mn.ifiL
W esnnut t&X vbas tha 1&mier oux. sec. aar
That ttu Tuenm as wet tnrt tius m 'vbat xoiwt
uni an etT tbi-T st x Sag w!m amt to tse
tlirnne tiirfit yr acn. irrcrjir nt t&a iMDCijr. jC
tht- mnjainlrr of fiureiiniertv Tf htw reuju ixaA brvn.
mmmpiru ax m caramtrrri,-u pnKpnnr- naxmg
mtnrxmxM ynih zxenz ue asu. rrtKji!j Xuw
arm mm onrxaxnpkfni avtirttmoe of
hrrn tttl tm ! ti Ttiwr stbna it af t mart nBfS Kit
Imls hrmseft at t&e lirtdit of tua amlrttiHi a.
m-rnea ajne. sets, not mm wu ac tmatic
TrHcams Tim. rme atazes ac eta:grncm-
' w-rrrtf eails & ksu-
tkm -not ans- drpriCiCnir la tell af slui krvv Ti.f
norruitrn at tarn cttsrie. naa cpea nmra. at ma eae&-
mtnm.' Wbn eux trr fnnr-t tliri amimjca iUsvncrr
wiuca xnjius mat pnTtinm togxs Bsa x enfiaxoitfrxM
Iter t& tftriiii. tHan. x xnai tsBiite tax tfee ttTrair!
Whii can fticg-L tfaat not oae at HaTaxfn xsl
etupc fSHua Da anm.t bi- Trirnr. ou vr--fi: no
taSTtra of trrvi pTfr, not an w-rUd Sfocid to
ntpwTCtlia pu?au iaa maio. aotna ma aioea
of daf prwfli at atiier lamia Cmm xn Tmaasa
IwTartllta JnW Yiirt. 3HlI fc".!fll tfair CT390li LaTIItfall
cinfai ttrho dpnJc cmnua. tLa- nil Sufi vuKt-t.
w 3iic on curw snr jji ais "tTTfTng or im-arrisr
. scon xnu CTmtrapc a.
dm at vtat tha F tH Miff
kwizTwumis tr:!.
Wh can errrr tlttwi ao his head aimm azui
crimmraaa. wvix a Hiagy wtneru te-n bmux tba
fat of tntwiurx wTTZirr. bi CalKm. Ca bat the feat of
laflmri&iX jmimaSHta? tt itSsawmsBail xzab
tam Cut maksa tiia xtftwwm. itmoJc mjnaaagtur
tacaly af onr Crwrr ' that nxa2e4 such, papers &e
PhU 3fiU frr-ai bald nrx ta tiw la7tgimy jpixm.
c London, maetr tha rcriiEi wtlauii. vwa
iinrt jsaza acv, they TFelcnrntHi and. felPtf? Wll
may twrri-CfTra utaa stuv naTfa- wmruea. bx vxrae
fbrefiim raTtrttroev lxiurr x-wr ami iliila tillem-
bwIt: T&ra. tse; - the Eiwuiiia. aaanriaiity
A.7'l tt aiimi alt tha cntti tin insndSBBm
tJta muffinrtitwC af Uifw Terr a-niiitnjl wl
have diaarurxiBlieil fafrirseiTta in amruzuex ia
E-raiiaTL 9iezetTj3. r,rTiirtji5 whtcii-- dam to
lxitxB eyprmim ef XjanUayaKtr tSat tn&i-iav
cxantl eoiucT-. maemiett by id ami areas ca
cii. tn ciruB Tthtnrt. has hnt nuat ema-rreti Cram kar
tuiirsia, turra caraett the heia f what -bey tznn
CM diatf af tim tbt." what will Iw tjt Tenct
tarfitrn it t VTriTa-n tilaga-t agjjpt htia h-m inaale
at tnrxat tne reCTrwenracyg etesa grwn cawoPM
from the oiac of hocorThir haj tctaftrto tMen
"ga tbtan. tn wtder Ctat the purwa atibfea aal
WatatwotiU b thixnctit tsf any oxiutr hat, who
mfhfti a IT ha fxnul 7 asiT ffyf arrwrewi fiVa t3ia
Ciaces sf haenz. ana jeftnia .rseat. a taia eaza af
tmsrtiTWw astt of escti ataer: MStxiUxexnOf sum
qh a ifrtirmt stats nfttsiBfiii hexa?
Ic ia fttreiy tfltar-iiafi X3aalTTiKa!YmCiieSnu
alt tranft ami that he baa been, arsed by hii
wrnTnajrfty-t j. twwB Hp a JWiirllSllIIWQjCit fULtf hlTJTlijh
tm hua che niiifTttrr mrut af that benor of Oa
ToiiiL. We -wriiti, not n acgr. but m t2tep mar
trfiwfwri and grjf, 'VVixhia a wtesk. ve ibasl baT
bttra tmt Ctitiuiiamit-r m-Qnef of tbe Bcniah. StvATaa
Ftsras nttne gwane. I- tt awTponed that a wil
afSarTE talS rarattlinrt XCOiZllai kJOO. by talaSaS UtiTUaat
tXLmaxtij teaim at tha nit af x tstt f Etzei
IntoMw rjnnie af iinra bare had the pam ta Imi
fjitw aam. or titar' ekaCeaz!Uti pnhiudT
bl-arii.wl 4aifhiaf fltitntwra rfiirta-iwj dj&JiqflKsXii
We eanteia tliax w r amfgigit tiuwa who tit,
awpur fijr tae fatnm of Hawaii. Chaffo and
peopitv wha rjend their fobaHanca ra. nntuca
frwrnre iriwpjjw Th. Sltlg bap-S And tf nXilatCd Da
tropin tif nnrry p the "ptiacafat prssncta
OX L3 wUTTir mo rsgiiwg maua.i ai-t inn ajuixaa
TO THE LADIES
OF HONOLULU.
WpiS.W. H. WILKINSON
rentiiers.
Riclt Satins.
Dress silks. fcc.
Just Kmnvwl Irtvui Liverpool,
twrt rttw a. wt 11 a M.W H.WaSv
All the Iaatest Styles
Millinery Gooils
Ladies TJndcrtriear, etft.
OtwfaUj Srlet'trtt ti) St. ltN tn
IVrMMt.tn Satt lYanrlc,
'l - j Ttr te ,1 St. i ta. tutfe w It
tiy acw. :l. ta y tav. v-
l'arttfitlr tn tttttr .VdtertlMjm't
TM
DISCOVERY.
WiUktTt fisick DitpatAfcraVtre Pttt
l rerttti a raw XV '
TV .Nf K -
'CONSUELO,
MOW AtU- M-
Will Ear Qalf k Bit jattB fir tStt tVctt Tort
ITtttttt JW S
vt wx o taw ix a jrat.
FOU"SAt"VKaVXrlSTl
-&?
KARE BOOKS FOR SALE.
s
NK VOL or VK1KN1K VUOM
f awMlw-t. wwaafat ft-Mt tV4Vt . 1 twi. wf
'oavarwWtt 1-b4 wtw.wttl ltM t I. S)wa,
iwaMawmPw i wtn. iWBWBaaa, tK Vra
M Ci i aw luuasawxaj WltW gMw)
Stf Amism ?l
Copartaersliip .Notice
X HMVl ta)w wtfMaMaAI Mat . UM
tmi wiy of n t TV r?5S . m ta rt4.
(MwtrTlwtwt Ffaia-a W J latfikC
KtTt.t:i;
11,. altts aa v-ai!
talaa-lsm. .mm t. tr-TVta
VTIU I'.VA' AUT.
tfcta:i RwawtHWtm
sona or change or x.vme.
rrix th k vtrrmov oi iimmk.
U USt t.llOftrtteait f aaM.at t.lw
4n.tw wm 1 1- V B' Xajvtt? a tVtvj Cyit aw
rt tiwi mt taaWJ i is. to W veEHto.
ikaiWK U1IUM .rO.u rah Mo t
aaad . t aattatid a aw mwttlm -..! ta
ia St ulia wawzt. a lew attaar aa ww
Mi4 la fcwft,-
vaiv a. ttiw.
vwc rWy ofti
i.a. raw. hwiirti. tva Mta. r ao a
SITITATIOX WANTED."
YUlNCi GKIwMAX. UVTKLY
waV rttlftw tt t(Ilww-wtw4
CS-wrwUMB M
Kaui aartwal Va
wan wn4 U np-al t
?N!Mt trtr4wvw i- w
oh mwkUwa
wtrwit.t
HMM.Lt.i. tAtai iV. 1 1. wo.
ft. r ato4 w
cOBaKtttr fM- . yayWr of
1 I" fawtt wftt iaf trvbiwwMaraK
t!a fwn !aVlrftatfw. XwfwV. wl
PwTtrera tktaC twtrt aaJV aaWaw.
Si sacv-w-iawwl. van wbtc petHacsien ia wtuattS
wUtSa tbeit aaa) Haww22 terra! awav ie abaaw.
and aaah - fltetw HUasn bimoir tfc jui
cmh tTaBet r jAttsxmi, tMt sij an a &uny
taorm wttyi Canaaaa mateftrHL .
Eoctwat Siiimr-la Jsjcitm; ant mzulacabiw
papr ebe I Hi. I atmced an article beotitAi "A
Wail tnwt I.ihnna wbsdt aradt in tfrr wvrd
sew tt narnrtit iieturtfin ex aatrbt xti down in.
maiKrv. tt &t a suxapae stattrmtcnl of tictk. Tbeaai
and what tluy aucbt daw.
lrtEf Hnt eLaa n It. funr cubScwdmix asd a.
Bbvn coSard. a. tV?otrj-Jaitfrt2.--4ay oeec man.
wttKihi d aa well w octiunh; but go Crwa at
wtSe tu k lwor: be bau serer bees, fcuwn bi-
maw. aa arrctt sua mbc at ec; bt cuv4 sa
warr5, oottsetri!iicii' nws ttam. welu wt u
dfifM. uduceb; tbeC-ptamof tberwSm. Ttttm
two tactaooar tvitn from oar tvtw farce
awWwW n drive aiafdKins af tha rvuew. X-v I bt
exiscx. a BtTTiieT; or cxnpaaan ti cu era as tni
fluwoQ and do mitflrna af coopwt baTtsc no pn-1
tatez3tbaRUlw7tJtiitodu He tbni fc of nu to t
feavttaa. o , a tvxicpaiaa. ta wwaced at the Oxm
Uaeaoa. to cnaru tiw$a peraap7 be u tit fur 1
aettiHig iMcaicte tm sieepa aA &&;bt anda unit foe
btutaeM next day Ntavw,aliapotceaun,eaab
sexmd at aay tang m. tfco- nei!iNxctx;d of a. ber f
9aci. itbeie are wevextof tbew dena orabuotw
Qacts ia sbofeummtKily caAetl ccsSe afeop ,
rwiacemaii .lad wtu out. t x wvra arrunsc cswci i
places wrwarlllatbibec. Nior-d and jm. wochS.
be t)eiL i
w bad our Prputy a Swta. are eran, er wualil 1
iwtntr aTarrmd ifae oreirf a bain mors than be dcea. If
be cocM no. beJ bat m &be abts and scents de
nxawiiB-aTiacsia uanania. try teas arstn- 1
ta Kitaer i reauienw. - iraaaenne-a am a zu
werie nwr cban ts fas befiars the law waa passed
CTini. free Shout ta IL ! aayoce oa tthit ataie;
eaa hay Bv and m any pw u?t crtira p. Labaaa,
a. m. kept Vvf a Chiatrae." We bars sa bcecse h
sdt ami ddat wmt any. a4 it rouTi jerh.ip be the
truHLn ef cftsczc seine f tne rue tlVcd that an
focaaed. ta. our nudtrT. Oir good ncxtan LX'patr
CwOld nut point ant one tt yea. if aa vera aated
Brtwaaaa be bt too mneit at borne or in ba tuSre.
wberv be a nut wanted; trq botzrs a day." He
intnrt nwtinstr of taa itxty be eint tu perfiuro,
becde tbe rottirn. itaze of oar pulice, fsr the; d3 a
bedaw cnthnsa becaase they waat a brfe man at
ttbtrtr bffrfti. Our lrw haif ts tfmtat a cat
piaie an Sitrarday nacto. and the wnter has seen
acr Ofpnry and bie tsfce ef two ec thrte pufice
mm paw and repeal men m. a beatWina9 of ia-teffioUst-rg
and say notitror - taam. Tbettbuw
it ptwCU ta pnt a sma tu tnu state af i3.un.ind
jast so hjnc a. dra7iicrinritt m aaowett to a few
ntntciTrmwa; fy.rrrrTTirra,t aad fcprrrf & retm fat OCT
muist we rctwt nbnnt. vzlem the Government
wttt. order the nnrimitt np this way wbotw bast
nes it ti to lunat into tne poUce aJiir-vthestweaH
btrpe aaS a ciianipi lot tale place Car onr nresaai
berir'nt. 3fam in mynexL.
The Janris Furnace Co.
IMCSlin; TO C.VLL THK ATTKX
XJ Olw -t imU VtVr PwrMttrw oaai XBI CWta IM
ttaUava VwaattW b Owo Paotwi Oiax Ttmab CMoe
lai fxmnvv. a H.e. tn4 cu W wmra-tat faTw trwi
cm ntta, i jv Mniviian. mmt ua
t ftUwcuxirr.
tut ,a: t-
PATENT NOTICE.
1 Mtt-ai av tlC-IrU- Sf Jaftw. Ja) ibtt w-ta.lwaw
V iL. 3 V" -la!'f Jf Jt lCwrraar Kotftft tU aa
f -lit k-nl- m ""t. .i ad. . tn-- T Ctrau-
Fur-iar'. t. - -. j aracn t. run aru ttt Ut lafHaf
i. BSJaTw J t-UXlTANT
i If
ST. JACOB'S Ott !
Special JJjtuts.
liwitlfciarnwai.StF iMU u.imf'hfwr
Utas, HweMn ni Be Bawtni. east V bn-t er aa emjtj
aotwknulae ac iW 341 t CUatBSV t-VX2-
Aniarrtcajx WaltliwVin. wTa,tcnaTS
wauMTw--wcl3Ut&ot Tbe
TfffWnn- fa-araiiwwi if iMH.ii.
arrtpraaa. Tara-y. Bf73
TwwwtSwtak. raao, BKt Foar flawt Priae Mas
atn ttleilaalelpaia. W7SI.
Tb TOErpiaJeit MtamrfwM etiawfcnani Wtwivw
ba fetwwbant avert of woiwlt-aM ImtriTtawitt. Batfr
w.iJ aare tHe TSultt Xacfc. Wiwataoi. Xatr . - tm.
mwH in tk piob ataii wwaalaa WaJrajin Wuea-B.
TiaiMl .TM an wuap-i -h. W Ck. tc or twt- sad
w.aic art ctsopeat xaterteaa Wstca. Catataoafv
TO mCHArajJliHTERS, ETC.
1 Bktersafce-t tae paraai aaii vaJprnraf afixtvaVwf
Ar ifaA mit Cwtutntatai jtwwq. aoeapt AMtasa. .4iw.
SMiX & kartl tofeuarw Orctri. as oae trtt3ir err ai
wHun at trlu;7in (Km .a ITarapei. r frUwrvd n
a vdh ararf Pur fwyer'a acaeiiac) ax Jamawariw. Sttefc
tirirra vaxf Wt at-eauaaoeW T BwniCtja. yafi
a LtaaasTi tar ia FrsnaSwww. or Bat Waal atma ttataaaa
iiciitwCtArfotirtraMcrijJlB. rrom gtwtr-tttt Swa km.
trimiawi aa mit imea)aatee oc oarawnt
TXSX AfriwA Blfg. tlomia-tfi. Lwtvo-a.
IHii-nhtam. of Pazamhfg
'TTTK FliaC OF JIKNTOXw Br"KX
X. JtCo.. oUrfaj &naiara CttatirtJ SxttBaaa as
riL .at, p-ts.
FOR S A
9
H, HACivi LLP -c Cw.
To Our literary Public-
PBOF- X- Iw 3riX"AIaDT WHO
atTftaal aa "oa t-ue pare 147 uuf wut a rtse-
Ui a wliw Zraatj wWal lt IhwTaawra. (Va Car Ad -&-
aim tbatwrtaaf au-t twstiwitwt wtarka fex feeaiy
SaT Laua(7 nf vdacn fl3vur. nt -.. u
auaatmwrninwfacwww. 'e5!aCtiI Ww of
Jut WwriaV' 5 wsi-wwlew- -Tie Lot tryamje-"
muA OaaWf auiwwrtea rf ftioahhi wwa.
Xddrmrt praf T K. HctraJTiLD.
th. muui of .TTm ttCLjit: Xxattr. then ttauzstbr
Kx tna they atawsltiat the iaraaaXwinaHTC bope.and
are altrntiw' m ne rapuie aad eafni tvf dtsipaj The
water of Siacsa eem tnKiMneat aa ticy near
tbav hmtr. Ouiy llux enrauie aaa, aoe tse dx
gLnrfm That atnia.
The huliirj ef pfTntSatum nmst jeesr t thiiiaa
wia ace. tha imratdent wxamiittwtl of pchli? men
Etna tb laxat TniniTT of tne It-ani of Kdssx
taHunndrr the preiaaiat titat tt bt "tne pieaetixa nf
tneEinav & & Tnusae chaired pnoitam nscitt
ha-ra best tiurplajai in. beSasT taaft-t -Matt Cla
Sliuf wOXwazL the penis pnncafy. and ftiraocJr
tbat eosneel of ttve cltl men wlsv atavid be fixes
ixlaaan. while be yet and epnaa isi cwm
aCatr tbe etaaael of tber jocne atec- W&ece
franr the Knxn; H&xkssjaiL not nn&a the pp.
plwv 2tarthi t33e was fb3zu. Ltud.that Hauiuht
peratim Hai aayihg. Ai,whi all Ltruinw t-ui
Cie Knir llmjleneat not onto. a?aj, tha pecpie a
wexwt tae aajlntc WlUwpnrWturMten
Da-ut? ta rrinr taenxav Jf IaraasiE now eew Sift dune
iTrinaimpniu R-r f a.cmttftwaSIi barf a
cera are already betrrf, mif Cte ocd. agar be tcpe " -uswirrta orr? m i r iri in i-fiw-tlii-ta
wna new d?tpaur. and J-par ir tnce zx ftwea- &waaii..ar- ttm im emat mf HYZTHf
wtui ittTaf tlae-f Itfskm. Bet grgn.Tig trx. bitrtary ta taaan will a CSoitw.
?eramtbaa. tbat if tiieatreree wtMk baa absent ' Hwwrvkatw.. &m01 -Jsm. JS,
1 4
WPwTw. ataraaa-t
-rjajjiwat.
Aaftatonr
tWTwMaiHfMrHB
af raiiair- ra inearawa k
t -nr Soraa. iw
JawBU
as w- arane ear Iw ttti wsrjr
BTaawtTseai. a aatarrr.'arie aitzsc4 t ta
ntnw ts Ua out ptfcilcxlta. tttrI5rav 8-m aaat
$7 aa aai-a atatriy aM kmc mo. Poll paxScaiat-
mi Btcrniw3ee m-Lrtl SwW qu ome--em t
aitrar aatwrttarWaWaajweF
German remedy
SHEUMATISM.
.Vcit. KB1.1. Sratf Vu, ZstidariBrW
vacM tf Me I MM, Croat, tVatiMW,
iorr WrtMl , iacfiwjH awl
raw, fiinu md SatUi.
(TcHeraf S4
Ptaw,
ml Ban, aad tat ebkar
Pimn aad JeXtt.
3m rwntntrw wtagta wiati s aaaaa't wi
ca.T. iiniwi iwiwwiayw. a
aa (Wf wac wtta WW caa kaa taw aad
,tm9 ptwiawiMiat
Blnraw la lttva Lawtwttt
sau 3T tu sxTrssrrn An artirM ix
MXllt.
A. VOCELER iCO.,
ttaltlwar. Jit. r . ..
Hollister 4; Co
tl Ajrat. t asilaa bltaat.
Kotica of Incorporation.
Is- IIEHEBY
--jrncK
.1 WW ac t wetWatt iat t BtnolaiB.
GIVEN
mn tv. rata
rT giltwwj. DtKrMlwrrt1brMlattKiEat&
tuwatMMntliauM tC Ueaiaonslta tnaftad
aamutatHmiitai artat MesmrtfB ta-
atw. r Ma wrsw wc entvat tt a ajaz, imy
Uw.l. aaitet www um aad tcjtt C ft la
st r-wnn Ht apt Out Cm mpnOK vlutr tiU
lliwt ianana tiptt lt nw swu wnwi m
T S rMRt hnHtu.
w. a sosfaxT. Ta-rRtfeat.
J. tTLJl. SMWfaTT.
wTuaax ro-Tts.
tt. 3. Wilcox. AaaNar.
Vicp m Moier ila lUtl awwasat ta fl
anw taacw. w staair taaB lwtMiaSt.t Itttt
Aw Etw wat f ta hi n aa wrliaii twrnttt A xnnat
eaita tta& at ca awa aletw tr ttum tK tr
S&tax
NOTICE.
THE rXDEK.tGXTn II.VVIXO
X tm tnl-r iguatri4 CaaEaCdt at tae Ztaix af X
i U1 aanaeai. aa laaatlaa tf att aaatrtaal-
tWff. til P i-'iim tenia rlstmt aWMt Mat bat
will e tn?
r si
r -V -caimit
Itw r r W.l tf X. Btw wsMt,
U.m-.l. FVfa-urr at Set. i
LACHCICX Jt 7RIXTH.
c o r 1- w. c: 1- o it. ts
riaa. ta Imaacn rtttita sw Vataa f ft
Civil Engineering and Surveying
v- w wi a win,,,.! i 11. ah
' w tii.i.n.. a tv.
an. . r n Bmt lti iy
C. BBEWZE & COMPANY.
frfaeral Xcrraatife Jt CemaiietMa ireat
t atrr twascT. aT5uir. r. i
r - ionta .
Tj 1 ilii m ta tmi
rntwutl
-Hjfc s stsaoe. a s ir.citm
as IT
TliHLKa
Champagne Cider Manufactory,
CUUEl STBTT BOSCWXiX
Ta. Btita l. V'lari'J tVrngi m flw tt at iil Etr
ttwwag s ta It
fjrtVt flma ttw rae teaartt a-wtywr twaetAi 6
w .y
a.
rut tAT cl irt-tta
J. D. Spreckels,
laitA uwtam
Will kT utck dusatrk fcr 0s abcre pirt.
ITt -Ktf B.Jtt" -
t I- lVWl.- Vs-'-
Charles Brewer &Co.s
BOSTON & HONOLULU PACKET LINE
Valwi IMnrtlia Davis.
Will IWUtely ;aH rnm IStMon fur
twrr. 1 i-.veiMrt tt tMt). Ut- tt (Is I -
wK.1v Ayj v fcVv IM M Jt . . tt
tttM Mrw-. ipwttwWfls. w
TUttat V Mbn h.J(V tj irvajaacatcm
Oceanic Steam Ship Comply
Ttts vi mttrrtvR
W, STEAHLBK SUEZ.
ViH l.raic iiau rVatirNnt for Hono-
littw th" Vthila of each month.
IVtMMl
w 1 eajmai, jj.i m' fi
X " jjcTWTwrttaawaiw
AdiKlntstxvtr's,Sl li iWai.
I rt.nj.-r?. Mata. Clwalt iato. iSS JIT
Ik AtctM. "
ON TUESDAY. MARCH 9et,
al U atoa tt urttaut. a:l ta iaVL itu ui t.
ttrtr KiVlCv l .Vttlt Ki tttiuli.-,
ta taa tv a trtam t SC
MTataw-ata. oit lUt.taHtuiRKTii
Vt V utt tat Cna tU mnt. tRtai7'
rtvt'titj ta ww -v tt .-' tanic a r
rwaWct-ftv Trt ..X.
n. r wi
IMtMnM at it S-tot tt I Kbauttw. .-
Ntrtttsav!-nmii' tut rc iSfST
ifrtjajtt't Xstlc ef Iaststfeate IVtcwat
XtTH-K T lH:t5KUY Ol1T
-1 iai iwttcaai taato atsar nbia ta.
rtal nm ttWl A trt.Ul. wiiir tl
Xt W KlIVlKlNIK.irtXvIaJ Jt'u)i TjVV
N V . II o.al, liwl l.ti cjtt
tU.ll. -J 1 .!. !.. M,,t rttwa iTiw
Iwcwt j ' tavrraact. la Utt 3a. i
E.tir. -ivw
ntMrt.ai n u. wia.
r t,j iVtl all tai
tv wt.t ta t.mUlaatvti U
W .-M tl MJtl
, 1 - v at tnvlafeSr,
mtatlM.-
ttrv4 Kwt tatyM'i a. aitaarU;St
tittt. Km rtvi Sv- Met. Tfetatar t
ma ,i. v- j.vxi t .vxrutlt
IkM BaJaa rVWaar. ta. ta
iVtl twway. Mwat. ttrtr ttatl
JCcrttrtrrr't Xctirc cfltttatioa toIKlait
win; l UKKKllY t.tvvx
Vi.lt t
t4 utttaO. tV. 9a t.
Mt X .?-. tat t ttj. atTfea
Ma rtw vowtt. 1 tv j-rttfVKav tiau..
St Hattvt !-
..... vx... w t. imxu w
4.tt,rwl .
!
l! w Tt .
. ' IW ( Ik- arv cl-rMlt as-., -t I
v.--. UNrr aaa rX T X t 4 t M ttfT
f tb vajlHhew Uai .-zXS9 tU-ttw) ctaJatwI.
tVVtt tk aK-aatBwt, , ..f ,5 iK'U'rax.Jak,
hat W wl I- Vr4UaO I.t-.Ttoc-a'ja'fctaV
aittt.wwtwt-kiw aa ncni
ai;U 4fH --f tsww.nrw Aar V nsJ rJ.
Aaataat fom t Vim, h Jk sJtu.t
Wjywta?fweB Barst rwaVJ
tw VfrttiTQ iw wvM akwtxaf a . f-J Nle
ft. iWlhaBMal h VWwaal awJ a.n uwt.lTt .
rnM ta awgroi raerat H1 . taUa a aa arr a
Ot ftVf-v m.MMi aW it I i-U U!
fwTHW -w.fwT, a wUv rate.'
rr owt'aftqt i:t t .V iv -
t1 lr'i. Atttwiwttra fvt ttrtwr. ao C
Xcot55tj Xotxt of Fcmlcaurt aad tl
ix .vwuti.Axrv wmi v row-
L KM oa MJ ree-ilma. f a t.a aa WwaaaJ-
Kikt H M. OaaaaV. iMKi tfll il,,
i-w.. i up ait ai taa wwer a. r
STEAMER LIKELIKE
IHwt UeTwa i
wabttaM. KaWwjlW
i-ii v e)oa rra T-waaier
VwwwteOa wamM aaa? toTwV
. 1 I I 1 1 I ifc ajtxi iniax
Twwtic wttt tmmtm W all tto Wtw (aara. r?tWa-j
ai Beaaawafca wk r44 a. v
teK ean r- t,awi
W awanttWyiW w tta atv atfrataawtlft itar raaillil I
awt W BwaatVwwtK Mil lhr ttlNtVw ll (he MaMH
pAl to UM trr-Vt ara t IwktJLwaw IMrtM
fUtVr Maaartval. IW r -ht l rralaAtoa
aW aa anaaHa.w FTtafwV v tm TntuM xfl(Ma
U iaMI N tVtMl (ht atfihr h( waaw.
Ulmti W trvUt aw.? wt' Vt tfcrr i
Btl LttXU HKKfclk.
fV taw fan Ue-at w t
Alt aW aaa oat (W whaaar wtr haw M V( MaV ajataVwt
la a ttoVw Aft kto mt! tonal m , tfnciv
VaT alatct Trwtvwa. laww wavB. Itka .) Maw h-a
w-ewea eat awavre tae rea.-e ea nrlial. -ai' wTta
Paaear e Wa racW
WltVMKalCwL
PACIFIC 3U11 STtASSHIP COSPAXT
For San Francisco.
t .
CITY OPSYDXEY
DUltCORl. 1U1.1 t.Mlt-S.
.ui tuu Koisuin fcs su fsctsa
On ct a bent XuCar Marth 12
TOR SYDNEY VIA AUCKI&ND!
rllKM-l.l.NuinstutJlMlll-
wtnntit. coa.it.Mitc
ir about March tSth.
Oa
1SS3
r-eftvtv a-i lte-ar rv
X HV XF-t t Ja 1 lT T.
lal ir .liwfMt Mr Mrawtr taa
hw Marr!. ! at t-arcrKlM f tfwcwra
wi arraoaaT ia-9i r a wtv rraaatT- ti at ( l.
Xl Xr a'ta -v r-t'-i v-rvti
le Ttt.tt U Si a lYaatiro aad Kfinra.
VOKSliiTHl. KOIM- TKir.
FOR EUROPE VIA NEW YORK
CUNARD LINE
established 1840.
Two SaiTing- Svery Week,
vtu; i.ivi;Ki-otas
fVfld reerjr SwW.
RATES OF
PASSAGE:
. 5. anal taM
UTA"H5 TtCXSTS OX FATOKABXE TS3U(
tacerwe, j-zs ntrrao
mien aeeeaj tea alwafw to wcaMai p
atwtaUeato
?Ai. ALawIAWJNBB.
TrKn tv BtaTatr a o.
aanet t
Burt. tk fHaatn of wttilterw rttoiiai U pa-wL
lrfaa7aw.J n. AOW let,
A. FRANK COOKE,
Waiebau Waiaala.
G-n- Sierl ISat Kalau.
avad Man a.
ri-wii .a an - Bav ueV- it-ww
aiR Ann nia i -i. n-
ARCHIBALD SINCLAIR,
MASON & BUILDER
All Kinds of Mason Work.
Setting Ranges, Bakers' Ovens and
all kinds Cooking Apparatus.
ClHJt'El.v rorSDITIOSS Jtr Bl'ILT
taxTatcwcata4Wtrtau3.it ti:J': ltd
AT.T. WORK GTJARAKXEED
Ol 'Hi t tattt tartrt. '-.
i rit otat-t
Oaa
NOTICE!
.trttJrxT or Pitki-jL-tie or
at tall ItUB ar-aaatBt-t uatofr
uattu tkax -ft " . w --tmit -tr Wtm-saa-
ttatr aaa raxa-af-i ,f taw a-o
atnatt sn t sr. iiun.
aa T itt rn sttmt.
NOTICE I
A T THE AD-fOlTKXKD A"TrAI
ct --r tt-i- -a -.Kti'vorv--t.f a uvtiux
tui T2LZraew . n ju-utr sta. irt
-a tblt-tr!a-t -tlStm -t-oa ct-t-xt-t ttf ta ea-tia-r
jtar
E. a.9tjitataa-i .txa&texi
J t Bttrw-s. nc-rr-ta-al
x Berxw tauwettf a Tatt
E. P tXaat aa-nsar
Mta: t. Ot ntSIZ. Snit-t.
;.ttW nfTTTTs.
! Vf
artLijea
art.
t&t rw-Hw-i
A?
tto g awe toi tgaaMiiaV,
T wwtrwaartft WIeaaw
. BwwOawWa wtiat atwrntBt-afB wilt: v at
8 .boh lartKw. at Uw Oto el VT R K . ttrtut.-.
,NMnttVV.Wtwl, alt. CUw wV', u
rMiTa-Twa aa wMmtwtvw wawttwMitfal
nioatWa e W waM mt 'twtt .ie rwt imVlItj
Mi. m Ktotayaa. wtwir Vt -a Utaiftl rai -aji irr
Ktoah, twMa4 mk tb ,rT-'. .f K-clittSayv
aW twHtata gaaaa, fcawtaa
fairea. fwutrraaae. ctaa t m y at""
4ltavwe t taw. Yrtcka. Mrret
At- . t 1"W Mtattrax
ami
Hollister tfc Co.
T1f l.rrrt A3f'-
Ts the Prfeiifs of Sugif !iHs,
A ACK3ST TOZ TSVST CXmIS
CjV aSmfX31 Ct- Miri-riw t irii i i n.
tews Cor &-slfat3r t frnvw -tra creaf cu
atxortU"; Oto uatf 3.4i3tfa prtaiee
lia t7a flu Xe3 nxt nraatlic HC-nipm.
Ht. as ta ar-r tt i ArSert, arjdz pea
ti-tcst Hru rH rrra. a paW LwiUr
M-fc. X. OatilT fse!raet
Notice of Intention to Fortclow
Mortgage.
MMIKI NnBtlUSNKtM t.JONl
I Jt M.J ART wit ,Mftt ' Bwa&m-r
t wa Tawmiaart -.i -h.Lae jijh cn
rlTt aawira; teat n-tav -'f a ft. ' -xa.
fa a rwrtot eyaaa rri t , -.- TV U Kauta as
faa' a. m atiwaaav tiaaui xk i . aa attaY
o-ta. Ohaly wM. lrM rtwwiW it t - v "t - i - tt: i,
laTaM ta-tfOMt to faawha w'w W ifttlk.
pww.i wtt Brtaa-aximrwii. lin aaata"
frwrw aed towia wafad tk-rw.-t kw r
fft Aerttoe al t , rtoaB jt p A4imv. v
aV Htb ITtk, at Tf( S . thT VS.. i; rsrt. ;S
I W IMI! I ! at ! r-.s-4 1 l"IU t.
MMO. tlltfllW la aTMna: !. . T" t-oeii
tM. rngUM at Kaaaaiki k MttvatT-Va.
t twawea ravwari -saav caaTaiaiajr aa fa at A
l Vi auirt Jit nr fcn 31
aiaq totwaa al a ifrra ,U'
1 v -JOMV7--t
XKTXK
Jtwht.fi to aatalUajMc r P a. aiVtft
r V -wtoL At-twta tatTwa'ca Set
OV Till: HA.
ia th. toatt.t k t l4t,
WL ri.li.HK LL in
KJ W.lLw5 Mte.
iWfftoa af Cl X l RTt lab 1 rata Lt M KXS
Nwtata U k-tato gtafai lbai a oret'i ; tT.- ttrtr
ta U aWtaaa :
vtoaa -ataarta eatoa arirt i ti-- 1 31
v-m 7C tofc-twato LCM MX bsmi of
JrTwtar BBBBjaa. MIU pa BIN f. 't- "13, of H V jtt
wMirttaw Ataa-a ai ta mvU lV.-iTsrt a -'.: t
Httolba Maratr
M , " 'TTk tWatlwU
e-aouti FVwrtar j rx 5iwtt
o rriiKMK
ct-virr or tuk ha.
Oat, Kaaimfata Uiaaaam.
le tt taatr af tax VTX O, Hl UAfcO aX V
lUTOVerto
aaeat af KfK Wtl Veetox,av t'gia'w. ka ir ,a X
tola tkv af r- rX Wa jrfY-m:. -o talJrwbat
wwrv aaa a atrtt.aMi w iin -rraSi'- b'Trrt. a4 '
aa riiaaram ag twtvrf Tatoamtar Aaat
Ow-jafaa totoj (vra iard Vy t r ; t ettett"
pen aw-tn iNM-at, ai Alaiaa-. H.-
aaat thr HNt ' totlr afe:ateal tb
;aoM atrraaat arraiaeaialaepbcu:x
a-r u nm atr-a-d maat-r-ai-as
caeam tb aaai artft, ia. tb paa-uax of Uttr
w-B-miar . aeal ttw m 4 Aaa i barfKlc t. aTtartaai
aV awilaliTtaarcaaja Attaatarrair r
It at taaiewt tnakrv -ktM c ta.rof &
faWhratStat IW ? . :,.,-rr.i t - ac a a t&' Railu
fttowtlv. -aw waaa. -c ; ef.-, t4 fLri a Uacm
Aed H t "artawr . H-r-fd. taa ' latie. w. ia-4 t
tb aatoetttoa, ath-awM ta wM at hj
af ttto ttotoat to aar a4 taitnt tar praa
: i m.
aa t
tUKS
a. r jroi?
A:tea i btf wWttrc f ifc? ?-ayt- -mr
Jtjo K aUaj t,eBy 1 Irfi. ajwaa- C.m.
orriuaiK conrr or tuk ha-
O WAIlAX I"LVNl la Baatrat t- .
aawttet Uk latatiwaex; af 3TER LAIX-
atc i tmb-f etm tbat a awrt'ar M t,- t .
w -i aaa: rnW aVM afimt !& fvw La.
t'.a. to Ife aaieeai at J or hot ai Vs i -l t
tk -t-'aptta. OOr af tba ucav t -arv a K.t.
OX THl ttlAT. tb Plli-T DAT WI XAKta a
to etwtrb m. ter fb anrNNK .tij nr-a
tajwl aaaa-rayC ' 0 PTF
. . . Paeaty -t Si;xi- r
Hara?a. Tbmn lAx.rm. ufx
pincuiTcorimiu utu -iuun
V. CIAL Clttt riT. Haau.ia l,atK 1 rt-'a
Al T-Bton. bwfwr- IIm Lor.i Cvrt-, r Jadjr ta
alter of tb EsTATV or At"t't.!'T V N RAIrT a."
e. la aw tan. K-tos. aVteeee.
Oe pvawbme 74 tto Um prtit'ww aa i utocu
Mr. Xaey Am Caataatt im4 r-iaTt ltst Ata-i -wwtaea
of iba lilalr nf Aasaat 7rait, a: of Haaav
in rTiiael Jmiii I aawfatV tkr nt t Ks
WW aeaiebaaj,ti 'aeatthtfi tMS0. n.jia tYu
fteal ararr ma to aaaaW f Iwutbatl'-a o tb- pr&sart'
ia hereto nt'
nrctiawa Fraat a
aaea att:utnun
tTfentT i a.- 7a vr . .
X. t t-a at t e ckxX i X. tofen tb faU Jutire
ai -WW . tbelamct Ho-, ac K itoe, tto aa4 tbe
mrZZ3 ml . " -.aw -iai ud piare Xoc
aa9 iti !1 w t
Bar tees aaai ta iwm 4
cea. If aay Cat? aV. wbr 'b aaat iboat aat to
paeHaL aew aaay p.xa aiaVaa aa to kw arttr
HTt A tbi trat arter. ta tbe
JEtt-wj-t aUaatstom -yum. to atUbctt rata
0"T b tb Haaaiaaa ttaaatia aal Kaofcea ip
9r artatoa ! aaat tajMN-fal to Baajatato, fertbn iVT
weeka ar-ato-M to tea 'hat tbnie appeta'.f.
II U
JACOS I
t- rrrait Jaatf Poet- JaattCaA. nr
TlIKSl-lMSrarECOUlaTOKTIiX
X Hawahaa KxaViaB. Ka....t ta Crau-a
tr3l, af tb abanliaa laia-ata Kr TsWtniti
Ew . riUr-a-l f tb Ktmr9 t Ua Dtmi
Vn. Il!".' 122)9 twaawVw v naaoti
A1XXA XDEK J t AwTWEJOifT Jr DtfrtU.it.
a.aw to twaUt 1 wrt'Va utati artrJua twtatr sla
aftar twBwac Wtw-r b a aa4 sBar btfere tb -area
t an at tb aaaary -.m 'braf to b aaitUu
at tto ' aazt -toarat nt U i aar. Haaa. HotJa. ia
ta baaawl a Oairta. aa H05DAY lW I w day af laaa
.y a-xi. tx m a l-ta v a to eaae way lb
"aim af TBE8ivA CAITW blOlTT. PUrataT titrxX
www her paMaeEt to tV wavvr ef kT aa
tta . 1 1 1 1 1 1 .
aa katt a tat tti it:. W--- fai, mam -
pa pccctaa taita.
itmmu. Hw A rsaStla JfltD, Ca-.
1L latkttf -wwaawtCtuttiawla't
t- m ti i t jtwauT, a. ft. m
JlD C ?-.... .n rut
Tt ta itit.ii. -a Vanal auah ta bflntt.
i .t.t nu tor ta tmai
1 a.iW I tmW
tata ta. naaw cot mu atTaa aaaM la ta
Ok M lltaVt J Cwwripl. Jr ta tMi tOariw
ntatha, Itwn " '-- tact
Owaa. )
I antkr ot-.Ui tit; it Ukia taa ntiw la t
nwaaatinaMwn tfawarWaal tasiui iltM
ta Uatl w DtMtc. Ttiimi Cartartaat a Alta
tar a. Cttril J- attat tat IbiUi r.
w law, mmi laat at rww f w Xttilur.
"""-? - -.tlaaatf7Ttrsitaef.a.XI
J a trtz ta tat twin lttacxtasi.
Tow. 1 & tta. aa tkti la ttt waatta aa ttlc.lt
twt f taK itattt i t utatt t rauatil Wr la
Watat. jwyTtaa ta w tmniii t aataoattv
la tf i tat. trrcaalt
t-t,wrtaa. tulde;tl rtttaur
t It. las
jto t: a.tMAED,
' t CMrkttwtCn
S. lVIACATJIfEY,
PROnSSIO.WAl
Mttsicul In(njHeH( Maker!
TUSER&REPAIRER
orri' t
AT C. E. WILLIAMS, FORT ST.
TELEPHONE No. 7,
-pjt im nwatrtiWh laJbttt tu aim xt4 o
2Ti?" " Utsttaa katratrtf'tat
"wwt naatx awtrtau. f s aratt
nt a. kt t a
Mr Hat Pctmaiaca t Kr-rtwararc IlitOM
a WcIMaowa Baififr
tmito ot mi fot-orts thistki tuu,
a w-hkttitarna oM sua ltO
ttttwtattftioaa Ht lu aa6ttttcW
" ar trifMiBttn t thuso raw
frOM tut f wa v.ct x.
iiitSi? S5" ""I "J "a! ta tt aw mt
Hoattn. -ler--attt a.V otsMtaw
"2w"o Curo.K'o Pay."
tu lat
To Planters & Investors.
A ktj:mav, vrrnr acasnr
-a- Yara rx,reai r Caht Katt ta. e ti-ar
i?'KreVf2erwa. etc. rWr. Cartawa aaa
ra Saa .atiat ta tt zravta af ci&ty mi the
IXT45" etltiaafewiirwlcr

xml | txt