OCR Interpretation


The Hawaiian gazette. (Honolulu [Oahu, Hawaii]) 1865-1918, November 14, 1883, Image 3

Image and text provided by University of Hawaii at Manoa; Honolulu, HI

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025121/1883-11-14/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

CO X1KCIAL,
war t am w
y "v-ivmi 'tv a.-c iMaiMt riv
t ri Msr. ' . n tor .
. i r. a. a Mi M tto WtSto
. - a I n; M!Wnik wto
- i t v par tit mt fm& t mtar
j f - --S iriBM fwa . t Mtor MIK
,-- -0-.i, ?. ftfrA tto lm
" rijwu.i K. m
- . . - nvtf- tmi Xto
. .7 1X-. -;. i totfL
af et-
post or sottrux
xatMri MdMaaaw fttot.
- toa MM .Natnla. Mr'- to TAt-t .
- to rt -. r Wrrirtj. 4at aMwto
Mr . KMttn. ftaa
SOU.
- x towrr E 9mmL. &. - Z
- jub Man Ik-tA-M JKr. fto tmm
-Jtm . .-. fiw'iiU-hrXi fmtm
- . Mr-- V .1,X PnMKk tor 9K FMB
Jku MWt.tor (Mt at
W. k tmimu. -k N KJMTWC
ISLAND LOCALS.
TV. --. a.-m( rsm ..-
- -- -ii r m ubL v
' v ate tVt vaa w dacnx vfc , r t - Ki.' t'. kJ tvKtertsl (Attn o
- StrWaKtV fcjjt-vxr omnuvtM v.Vv-r.
n MjMlWt LAntr kM tat awi
: ins.
-- ViMiMfcioln w J i W .. U
i A. JiajjAw, i ink i.T i yiny
... - i unity iMmnNaiiMM
.. - - - . . i k u MMMMM
1
vrr tx o k .1 mva .
i iwmfNwakHiwMMnA
mi 1 Ml rtmi ABhav- ml n i mmi awt m -
OH-lftfcWWV WKTHIIH Lt, M I
11 II IM mt tmtm ITlH I t S
OKI.
wiHf mm lOi'MiMawm
IL.
M
Mm
- C -WBiwJt 5 hwKv I If 1 f tt
"sti ,-C jwt: tmtpt m MMB i WHgT Mt XjMC wtt W4n4&
--- ' - ' KM J&fMtoOTL, m) fcW lAllW Mdwtti
EXPOK.T- f wcon km mi mlww aMon.X ate liptli
, iB;tiNiin
rw. w s v- 1
.r. inn if n ii . t Vt -rm:y ftMflojC Ww
fM.aK pra " V" Ti. tn4 1 fTftW w BJm at Ifcwtwtil, M.
cil iif ! agin iwg oafcJ:
- 1
t
WinMHtK Tmh -'nrnrt rr
-av it '
1.
K.I U . ldtf V V Xim lost f I
-3 iili t j- h aw fca- S- - -Stew
am. BwiMi at mc nk wwrc km cvcmv s
laacMalOKXr HtftV r-wrx, tt tW
ti ttM lCtv4VVl
wvtt VVCfjfe. (MLT Ml MH M
m 'Tnit wo mm fMnftiBwj ftMWk tkM m
Krbnaafc. XW mmhm' Er KaCwP
Mtt WCSMK IW fc MCa M fCMg M
war - m wmsi to j skm5 nnMMkf
Ottttt J. WvMA. fcwui icMgr bor
tar w iffawMJE a yti mwtMj- UMAecwaMC
mmLmimtmttrmt &mt. iM nl 1 fK.ij
aJfL MMUCDiBMC M MAKU VMk tbf Mi C
CblA 4tYf4 'VMllB Cvwnb Vcvt
rut htiri il iiiw 1W hrc e mkv xm
Mi Mtt tt OtM 4VfJMMt 4rV3 Vfe. PNtfVft
VVAfMFDBbV wit.
aC lcM
A 4 JMBMM- MEM J i t MKlMjir M
W r v iCi5MMM' MkMMMMt MHKKOK WK
E- Jt.- - - tr v fJ f mm.
it- w :ub a insA.- I -
.jr . Lae rVki TW n 11 1 urn iiiflMwW fif Ms V
Nl JTfcl -j. jrr 1141.1 N ti' J. C-Bci VV i n iiiim i ii Vtt 1 Milii !
. v , , T. , V4 CjwMM C fj 'Mil I M ML M
- v " k
- f Smwm ttwaur a, t , 3 M MM MMfi Swlt Qmm feMMMM M
Idi r- MA. r , S tfatS M jwP"QI. HM
v fr KkMtfv Vaucki PwacMt m. ) iiiin i aC ifcr. JcttW 1W MHC a MM
V ir- ati rL ? ii t- Ca aftt Ftaaowa.
- ii qii JLa-fct mjK-jc f
I Tmc tJ wm'' immmmt ii rra ctm ty mw Bh
y ti;Rra ' mSMimMKtfnQniti
. --: f 4j.g nit mmmwmmI MM 3Amim " 'Hf lm i
ip.. KM-VfcC WW TTlWiMi1! Tt "
W ? mxl. m a M 1n lMfrOt Mil lllM, int Tit Trff T
.araK.W a E-wiiru 'il uia.ii u Hi i IJ iMinll'llI Ctt MMU
- r 1 MBgi Vpetpttwi M 4M- B Mf
i - a ' MiHKicaeas mk
mbbimhi. lasT aL St t
I ft j y fn? aft wrt K
TK mAsJlx Mater M BSSfcrt rrpiK
nu(-r&S HmtnU 4BL w wj aiwi
R aik St a o4 xe ip.
fatt I I T tflW
ui fjwMinii r. K Ok-
Hit ii ii rino wacft
fcWt tKCMMMTM
-. fimii fliMuil ill tit t if - 3uch:
mm n mlit WtigMiinr Orv Smm
ISA riilipliH CV t9te Owfag r ai 3
k l Mi k- Jfc. JWm CMiipBun t
X CMMBROtB( BMM BM WOK .
tibr acTtweM- lev to-
1 CfCbutCit.kim iia cftn 3n
-. MfrMb fi Xrosst m tt
J:. SSUMB (MMiK. KMC tt; R0 6t
u '-- sut r $dbMM' as Mn MM C
. ; x MtfiMniaf SMHMn
, , -.-t i-r - I tbr I Urtll III NMC-VMME MM HUM Wtn
a, M j MMM1 C. iflltl MMMg MMBtlfCK
Vc SMffiK vj. 3M tl - I
! I - I
VO'iil -irv A - -j n1
- T-Si" " a S 1 mil iiB
u. 4 7 j'lttiiiilH :
kwwu i ar -f ndOa(ii HittmtaKW
'ndt IIC. .' -f - i mi i wai j, umt. -t in! oatti
ia.irfciB4T4. " j -1- -- mm. Ik iMk M iw i
3 r.m tt M. b
i.ik. i - s djtW
'ri'' 3 I - k .
Tf-im . in. ii --nil tat. nwKnteii
friSi, s ta,tnss
i mum, MiM u-Mh iMgMTJia- wwrae. Txe
rfTTt BMntMttltf? riiM i Sff tea at te-
tj II il m 1- 1 ClHBM & ML 9rIM M7?TWg C
. MaVVMHMKAM noi w
1 - - Mpa a gm" WW Mf i aCM hw
S2Ir-. " ninrpnnnr f oh
- SETjw. ' 4MMJD--EMf W
n. J- Xl 'fciMfllJ MEMtf SM GtC WBC
k. mcu Mt -StfiMiT T i An i iniMin m
pft M4BMlf M A A. M
fCbc ak Mane mm MM 5 f att
Mi nt KM&cta : Sec
MM MfNMO ftl. WiMC lit 6
IKEI CD
fCtSatv3(r bL
1 to-iut
c awv
e3tc iMaT &ta eft fcutse
ftmarr. v&BGU. jMJ atoaA oaAx &M
Mf JCHttter MC to W &t.Vi3Mbt KCW-
A BOiy mi ill r &!uaxffti
Mamw Mi VdnL pa p
tcts kudly. few s Suivc pajftmt
f MW SAVt MtC Cbr UOmCTsC Uu i A RTXMh&
L t 30Ol POBSB - S SHUMnii. U tU M
MCpumin M- U4ierotf Abfc
FMAmc Tm-a&jt Imam.. Sua. w aKt -t4fct
m wM tai J3te jcat.
vm gflnMawt u & e. rwftMf M
Vbn Qr Mtw a MTC a sb om
-iAmc i ntMKr v I en
WUwi'jN ftMTt MJE SttttlM 3i P
OOACVW MUN ifcfH w T tt MT3gf- I
JltMKVtetttjgvAaT Q9M (viNCtt
nil ffcuMr tpwhit tt M g ji jM but ae
suaAKjvtottJiM to jc W.
OH W W 3?f MNQIt 3M
s numb -mi t audtactoc.
lwMMkCMiK tott to AX
t VdMtx 3C ii: m
CJIQtC X ru 32AC Utt . W Urf 'V MUU.
tt j v Mt jji f 4 tt teu.
JTrf sw a tt t mcttx il e B.
tt myuMWt. 0M ce( ttts
tad K ta-s at m&m Itut(4MM.
-GtMftcz? rtuvU to
M AeA. tt nOtt pcfc ai facet &
M Mate mbm rufcnrf caaLic sc .
f. Sibnra wrfl ft snMMr Mtn
ii A Hi ix L.iigni-wtew
tttRtt? J iia ii . c
A fas MM teMt Mfti tt S5W
nx to uktt7&uf WB?r
aus e wi a ? c Osiiort StiL m nto
n 9 cj Ch
v:toa Inw. kMttc w
MUJWUM MKttlKM. 8 Mt(M &T t(lt( tM
auNi-vtttW mm4 (tor lWt4
ka few fvto Nt-m uur Wv
Rmktt t-w efet wrtae Mvr t wv
tt MMt Mtnw Wa'rrslta
W rwyrA ito kvvx tvMM C to tMto-ccms.
A cai M $i hvai wtock vr tm M.
MMWWWltoMMiluA
twtm UMi fcto-x MtotklM.X'X tt
Aim Rr to iSr Oeia Smwaml ettuvA. 4
(w l MtZ4i Ml tt auMH. . d to few tdtftx
r to P-W WW. M B4 CMV4 mx
C fWMXMWto. B k 4 KMkC
Mfr toMpw TtwMWiu r Vmm totorr
toad tor mMwn mmi, MtMuM4 Vj
rrWOMK MMt ttW M IWVCT Ut
yvtotttfca ttf Tffi-et .4 tto tbtoft crva
to CfcwiiUMMn ttmewt a. tobc NMNctot.
4 HKTCt pMWMt 9lI tt AwivVj t MlltCW
t mm. w to wl i HN cuattvTMMk"
T i &mw. tMcef Mr. Krort fe vvxtt
vf tt tto vui nvr t tt t?
K4ttvrwr. KfyL tot to atte s
wtwujtt? iev cc ts tt Wtttic C 41.
to5i2 tt tttnc .vt a J(t
Ay. a tfer y v4 C 4 wJtos tt
towtt p m mpM n frtotu 4 x-
tin II uu C rvc tmtt IMl, wrttMH U
!w 4XttMr UW1 mA tt r-t feiKsa A
tt & &d MBCAMC ttr HH CVS tt". WlM
to iW t to M tt Ktit ls I
. a m ,bm yndac Am awm
t vf k ch to wttnm j kebt
'tta M Wy a ftWk ir tcac tto
mctM? 4ms noM- wto o tt Grwt
&fA ate.
If uti m s'vJn U kxv to atttoM qaufl
Mi luiT iMtMK. I VM MQfVt Itorf It MfcfCVXY
toMfe t SMtopt $( xvto4 ljtorxx
vir M Sms vks s, pevxttv &i UbH
m cC wt ommiHa v ttrt. IVvNbat
trw tt WwttWDrtL rtor tt rgfaor t l3o
Kt araitMfti ;s w.to Hx. EcfU
tt tt vttMl Ator. KjtXkC kit wn Ltoc
tii htacvK toji foe a tx c t:'
ualMklMicy cx MiIum CWlt. c
to Wat: e tVan Vtttitirt vtot
Mtt4Bi i f 5-w to j rrtoMttt,
Idlttl VmtWWt i M.VCtoMrK fiCV ?4 i
t mt gm vci tt to 1 1 r k tarwii
ttt Pwf ML rv m. tt toj 4 &v
to ito ttotH;'' ex fiu4
at LftttwcN. pmm c . i n- jvxtru: a&i ttftl
0t -to OU itllMI fTMhi tW fUBmktt.
CautM c to tt ii mmKi utorr wto to hnL
tt u tw a voeiiM. tt pthtt ttm
i 4 Nefewtti-xi o oftvc c 1 itolMt c to
m45 tow to( uc 4 tto cvv wec &
tenvnhL c tt to rr iiau; rvMrs im
mm CrMto vrf a la-i. mt. to a In
&. jc sac. twin b Ktvifcrrvi. (W GtmIt
ton i- am ts to ts? t vfctr Mo. rr
Bl -.1 1 at iW ifit. Cx fUMt -Mi tt fv ttKt
cvgow tt Wfv4 Utto a MHiKltoi
If nst ttttmitoaax s Mli, tt lr
i ttcwaett GntoAT ai Mk EXKrmi Mluu
bctM At A-Vfino f tt (Ufo alara
toavc tt MMW of tfe! CNkS tt
XcUasm aafi kmk xaa a utot of 5&UM. to
La gutniiinii f ir att vxii 4 1 . 8 wil
f to &tfSu ttoit 1 K&r$Mft
a tt muu aat sz 4 r rvS we-
ok re Afcsi Oxm n f curto m
Uiifti t r tt tok a. cdxt few
ani c cc art .
THT PXTES OF PSOIXST
1 m. Vr K-rv. S- C
jkaci.eiJAa 1 rvajnsfc sorto2 b tt
jiid&jc uc wcr- : 3L.L3tonafi Fn sew
a west isa . Ue Bfia aac ae t i& a5s5x
Lstc tt "Fissj t Frgfcf r.i iBMni H w
lin Ui 1 InVMM CWUr
iikttft AmtoatowL i ax
taaRKi as. 11 a ar pise tl u c- juu:ieiflr eoi tctt uentLat;
MM at win traa. gMt MMiom c Cr j a
wb fTiii an S bw C ca.1 t toP m iiifa J rin tti -J -
ffiU 3ms to i in ioy tt BBC a I ITZmSi l ji tor in itoii atfc.
omacm yi.. n n ri s nM : til""'1 yr"'17'1-'
Qi tam bePOTHTit i I -in ill -..----.----
mi mat temXOn n j mmimi't ta f ' a c n be u Ki i
imiuHm. r fait i I MtoiMHimMai . I b JC -
MvAniuM-dBaluia "f" ji ir ii 1 1 1 n - ' r" j
1r"" ""'-" T IttSlteitaI
-amr: agwi i m m 5 h t - f ini tt
.i!ia-i aM ifj Pm- tt aim a y nifin w: fuMin
.uaitMBMBMa-a-iac f - bef f
c ji 1 1 L i ii 1 1 jlc aaaatL jtwb ; a i-1 i w foaa
ya t Mat itttMft waaiw. r ,6M a at-JiinA ini
HatolTMl s ftMM fegg tt t s ftc . vvUiJ.r
Tin) hlumm af iMffrwmr ini a? es taerm ; .ftaf j,, ri
Bmoo tt fcatt w-uui mrnp-r C oj i ' -
Inn mJi ifi 1 (. anttMar Mm inwuaM f w ra -A rf a aii : cc ate ana :
nassnc m m Mto waK udlinub I n jxia injmr drr-rif
uc c a m. i cj its Satrf Mer f ,mi o
avuM (toWteKlMi a&flt. ji nifnar r - "V
Mwaw laykAS mm a- a wmw toe . J O laatfta sec a Maas a t
?m- a . AmtoMt iuiiimiiI a 3l J 11 ' ' ""
M C T tAmc tan c m mw a TV aa Mb t toMMaiaa c
1 S.rjiiwn, mtt n MBC 31
TOm M tt 31 a
..f cttf MBtftlfta JC t Tft M MJ GtJt
Omccft. asswenL ut vc&, u -k jot w
ttac C PL Grace A$oatb. Pt Ant
tfto 3mc a Trfni- C bi ecu 1 at
f fTiVl - ii f Bf mm a E Tunfnlttr Esaje
f teaa sv a cri;r CO tta toor
.TOZ t tjKCtBttl? MlMt ft CI to ii fcl A S-
-jjtoiM- M 6 cu cl Cte
sat n limit t Sb 9tt Mabfc. 3 c eft
to ? ar l sto Mt at - turn sag
tt: w-t Mt a see SMCnL ii ax tt
d m x citoc f srat atrr ace a i x
jhcrorfe u il l-4k. tt IS "SlB4. LoCtor
tsuxM v to a "tti t Bi era cspea?
Tjr ft' i bo. tt tt - nxea ud hoc
vw tt -grmfrtSiiT -rf -tu g cad to tqmst
j-MTTPit arMMAfltc tocf ft st I m to 6r
umaT W umm f tt mw .
if La r txMtt to. wtAatatSf &al to ss wi
a &t rr7i,ft Eao r !hat &ea.C3 (id to
t 6r tlx. -an cttsia S- Swa a
t ir ir m i am
. saaf f t9C3ta. M Mft tt n
La f a s vm&fz istaat -w
j- u U- tO .'-. FB ErnJL Vc Jt ttaw
aat fcr t Jin iiIiiiiiwii i ai.cr. Ma s rtt
if ti trfr spasms X &(. stt 3
iia l Jaj inrf grmMna- rflMa2ajjJifj u
1 1 luaii mn arc 1m i w to wM naan i u ttnc
4C bSm. GMm UiMMMMC. to TTbuf T- C
iet tt ratuui x ato p rm-frT ignrtr I
itttta -j C 13 (KftftJC Tt SiTHnrf
) l 1 c tc a v e !& ar Ccaaaf
3SC TTaftn ' nil W aa tora, CtsQcto s& 3S .
t at Mitt a i yr
gai fMBT W aeB t&Et ttf SSC Jffi
T II to I I -wt VC 2 Jtffi KI,
x bcob- anaar -vbm rx
k a toj mi "TtrlrriT j t
lyi 1 in af Hn -x tTicM m a f
stCtaUaaa. fc t s f C Cr k
t t uf fa3L otft S2r 7 w E3
E cmb 6mc tmK Sc to ts
t CM C a 3 I Jt JtAZKZ MMS Ef 3 a OQKL.
to X. JCC MAeh&I laiOTat ttas m acr mijwi ito
Cm t jMl813eC : ( niTit to w 'SiMtf
t an 1 1 p ao bk a u i ifMK ,
M.Mai a: w as ess ucg au& aSxt uo
m ' si 'r--Jgj to a etc & c f .
t cs. IT M MS. -T . 3 .
MM kfpf to tt jPtoeeBSt k oe . bx.
HZ M iiJM t tt Mas r a waaaw . f
af s S as tt H tc ucO.cc a, a t
fett XtooirolMtaMkraitfAf
MaaS aMl fMMli t. Q M K
la sac k MMMMMtMl Bliii iiftr a
m r iiia5'tl M M fea a aJttr !
yc aL Wm Iht n a-acaaw
C J in latt 5Hf . til"1 '"HlT to
Jiaa, tt T-'"j"T,3't S aaaHMSMBkoMBt to -a
OJB i- St to MgtoA r.
rwt t luthi todan ttrc-3aT t
- : M SnaA JtocW A af i
Stac 3 23L i
tn --irrhr-f TP .AaB rfa te
tt J f ffc M p.
r-r - g 1 iit-i 1 in
&ca tfS2tc as a a tt J?tx
ffsQB t a ! A-- af s c a m t tts
9ESx ml zot S3 a -sAb ivtsncs -a SO
to 1 a: si l: . Sefl e g r e 7
tr uaafcr garxunzn
jq?- tog a. ocarj u-acr
f nirwi- itua j au -ja yB
on ic J.TrrPti ms- ir"r
Jl c ,!3 ta7rj T f Jr
it a
. acui
hiaPi 11 jiLiiiifw MEsEtcat ta JM t MaaipeK . TLB. "to
if Tirr i""T t irnir wjair Trrlrf! Tra -J1hr nf rr nw
I tt tt satafa. f x Vac a saiyaf
I cc a "". I'M a ti ea rrn ta f
- I IIM lltf I tt r TKT aMfCf J 3 L. 'VtaM
4Ma dar to" tt us, a axaeBoa?
?ml Mlii i j ifThrrr ir m,i raaaB a iarf t
tMfttnal
a e 6 a Erawi
. :
circaa
ittc to Fas as ix
n w J. ir J to
at stoOittR si t-tte
s Saori a aatja r Va t ht vwnfr to afia
g fe & to ytof l
j tttt ' tt. ca ii rif a cm t
lifcMaiiaiiMC ira t tt Hf" tf-
JU3nl"jL -Tt- njpj in T Stto t&XS K
, f aV i -C 5 me-ra c
- naHB-M m as -om a Se e
i tt a M ai C can e
ax ns s
n. 1 iS z. i
t Mas a t t uee3EBtiuia
S4 3. tt : to S f &. X
tobn Ue asssiwlfcasi CM
It wt wnS siia Kts Stors&c &
actse i inwVrirf tt cx a :
fr r Mm f too n fir a t u
at illil jjin i a rr 1 aoax a . stA
3w i b3i aaat mt a lana, i cas to set
cC s. i 3 : fffrfarAjr a a.- ywfc
n t tt wn. t ira tain ftrcn t ca .
Zbt F e,aJ tain tp fM Sr sSj an rajaa fflCJM trtQ
a-cso tcc dtov . S t r to
t ai mmuh Cto ag cat : j g , fa q t i
v.as ce a riaa it
toaiwni f.CTcSggJj aggC a; i
Ma ttork ax tt Kttt c as. Varvu Mc.
tt or-J. aai rvtu jo Mn r fefc Ltotwf cav
to tot xum oal atM tti iacto ud tov
A mwtiutft Daa. OUto pim tt erW
-- Mtuniih. 1M to wU bMr
BMa". Jrx ess utea v I jcv (Mat
a a s-)Cwf ra." a Lttri. anaw.
O nKvoAft ic ai Cka m ctafe is Hi
tete aai al 3k. Yft.aU sufOx av tff f totoly St
toi ioton i mwt Owtw. as OfTSaia
Btt f 8,lv &C.Ceto astai mLmmcu
atusaauzM Htrmt u t?toa liajakj.- tt
taa4 of a ckuxtt Ttu ptvmr atttu! r-
ar uju . cw&i to Lrcrr &i ottrsiT
cvttftnrmi bus r ms v t)L rx ta Um kerpi
Cm ui Ofcc-r iiMS c r a to. tei t&
fumrmtmt Mawjin. flft to WcJSrv 1 cist
Mrt rfraai n mcxxj fo&n tt con
apt a. a auaw 3 ma to tt K. H tvxal
t &Aut a t r4. Z rvtnl aMl.
Xi R:c ii Hiaaa. mr i Snf& to -
xwi to s. 1 1 :SBBf: at tt C
Orordt.
T& Qi3 - to m a i aabiUt to
tvv ami cati W caf ntttMdkr to c-x s etr
h to set jar ai urk Ee t 3
o mC t auMMfit aM uliiuinj. I
Ssl 't so. p r 1S.13. trM a L a tont cWf .
ttnt ndl a. of pn a. sAtoTatt tenttsrat
( ttr a ttirtw m m t f(W4ov!
ai k i rptttr. -i tt 9r a tt La i af
i3gn, " tof - - if ttt wi tc4 aa anai, u 1
ka?& xi cm. coiy it tn ata its. tt tt
Macfc At s Jt to f a r bL I u
XBaiwi J t BMt ttrt tt MTTtM- as
ui t ,f vnykVMiiTAsn
bIm max ttx Car an! c
cum mmcs " t tCL. an.3 t l to
mt " 9 wc It B
JaptC Of tt f MlMK to CWMfCl Yl
meat ttjt a mc ttJi to utLVito
tt pcinsr c C MCakM r to Ec?pe-v v
tt ry atAAEM ttttt obc bU Us cas-
OMUfi.
t&a. E fak ai JLKM ai a attl
i Ij r . e-a ianw t fcvtoj yt.
M t uS aaaMjaa rt to few . acco
aa toi to cto TMtetMTvtLttltnia
Ta?y Mi LaMmtt aawv" tt m rs f U
"rs fcwttw a ctts tt mi i ere mm 6ra
fa L tt tfaaarI NMrtt b ca, a t tixt
Ma Mt a. ft t. a
ia Tan raf to tt auaM i r minta bxe
mm ixwr vm bOorc aanu; tt T"Tt ca
RtitfBJMt, wettw. t I j ertacai (ta 05. Ctacaw
" r fiarlai wtr ism 3w ttw ILaca
f aa. no bi uw tt Xra, W-J7 i ae
u 1 ot iaGr a m aic totc at o rf bet jv n
vttMtoi Tbrl -WttrW."
fcoura Lag trtt r irxdnk tx raact UrrH,
to ctotoc whihk Lat tor vcmV
itVfOOK Vt U fM E. ta. eifmf rc
, Ma-remc tt tr 3Lwi sc Go. to
ca & ac w an m as ts 4.4 ax frv
Ttatjiy s it ;-of ea Ca jga- cu aj tiu
stc tt oojOu c &zxz he. we&
L c v. a . Swrx zt aAtosftr
a B . 1 3 a: v. -r- h: to xsctoos: to a
OK t&M . tt IT c pat utcui I
to sucU Lav a&MiB -cs ioc !pttBa a
aiuK mt O 5 c fca?i a aim cr fewc z
tt Suwi mt ka toon ai mvMu f aaf
"IMi C K aitS L b flMfr " t s
MC M f I M-.a . "JM 4 p Wftl tt
t -ir La.- -c h tu a wo
mm. toe ts t Uto nor wr -aa oat r-fi r 1 trira .
U v m . Btom 0x2 Usa M . "Le tttrt &
L&iz? ni Vlxat k t xre tu 12
C4 A&asx 4 tta cst w tax eaat-ZMAfctry c
r z MHE to tt UaaiftaMK. aa toj ote asr
nau!i aa tt trmsu, (atous vsr c
jMu : Mr Fa c. a t Faxk atoc. &j
&r JMn.ag.gx E a paaag aS
G fU I t CM tt otf Eq L3ff I Ml C ? JLS
Btf Mmt.OA tt V4 i. Itot 4 Lc f B.
B3M. caa . a art r.jm ciat? m Sectt tt
t ft om 1 c acoawc,
L Jrti 1 BMr bvu pnteu a I tit as to
J kj i MM. r uwl Mi. AM i4t
rtffm, hfi- Mi UbM tUJ asc cat tt at srJ be
wwwji tor to u asc aar fc tt
t S. mt tt IrtK. e ty tt Fk kav Mar
a tt r-s -n tt MS tot as Mitt k Mfn
amtr. mm ib. bj r. p r s m tt
u djc bf wtM aa Ttos ncto J1
tc tMtttoK ca r mo. ttouo
to c ifs Ot as r c ns a traa r
& a i a a. I m e sot m. I toacfe;
u d SSM 1 3alT SfCa 1 4t CMK3 ! tt Itott
tax mm Mfiaw wHL t ttto I vui iiMir
Ota ha e f ti tt tnzi t mt Vm toe
Jk rr 1 tt fct i f !! at 1jx. K aa
a tt Ww a ar a awJagntog mt F$I
aaiwi c is iota c by sb4 ; bm a
ttKM VL mi 2 Mm3C Mtf , M a f -
Mtoc jv r aMatoC a- I- kt Prawu
-?w jas a M NM af to I
teeasi U Fi I mntS ito; w
aoa. ta . au ux w m toocc to to f a
tt amjii n of npiue&u mom
1 rc r -
3; ai e t a sot tea f tt G e
?atoat. tIBBiBM. a ' nx Miami. Mu r
ea eagy rt imjn. My ttM-Muua mj far . l
jc tt rxaaarwa, 1 a Me wMo a & r
ton una at a 4V attiat caocrajqi tt c
atom i. ts agMa.nwt r ar aa
MMT as . iW arwiiiii Ptjgva, S3 r
t mbt x-M-r c i r-
it cu aa Jtot am 1 m Mii i a
ax a A 1Mb at c Xm atof fc
iCia. Xto 4a to . rac rya.trta, K
t tn t to M t Bf adbat m jsumamz, I vasaC a2 1
toy e tt at jMi rraca Mr affeofgefac
to a ac iaxc ttaa tt pettiest, test,
AC aiiJffi lat.Cn aic as i a o t sx
tti ?ai mm ct ; . larjtu tari to
S ICS t ttftMOMa a VBtt tttallc f cr La to
x j ctt to tta caa a mi to t I
La in iPMati mi a 9 ah tmi,
Mftahar? jt . aataaai wary xwtajj tt aty
wiwi t. B aJauay ata wto-.gj tt aai Ca -
Tri g, ttafc a m hMc x t a- t j.tttJ
MtCS a
r - to c arn 1
n at ir eaii
V mmwrnJ.! Y. IE L SC. f T&
buj j a i to--ttS t
a - ex 0 -cm sl-cfcs f
-j. -t st 4s ! SJt 1 ai- t
.a -X-Ca S 3--"
vtoftc tasai Mto T-Mr X t
pu . Hm-km MiM "gittJ s ua s &cx
aca j g"iTi. iift"fc7dii TTitT aonubatkM. Tf
f a ecCttiC tt a a aiTaiirjjix 'na
wtaito9 MccafaT iattototr a& tet to
unqewv aft Ctfif o2Ca . uto lcx
Fcik a to to a atta caa. acs ftSf
r -a . iiafMv m to a; awii k xUU
tot bks f I Mas uiiM int rtirrt at
ttR DT Batf S t S. tt ! Q tSMSKR
ttrfg tto ag i. Jre taa tt la k xb tt -
a zaa Jmv-M c mc to f rrtirr nirff rfitif
bLt to moct tt bsmk 1 t-Ckett - Far 11
a i:j to wsj w "sk tt c a ea i at,
eaz ttto t 9 ( a - 2f to a" ft y
ucsb ffiaoa 'ttucjtssr ctoaK an auizscfiii
Bf iaussv as w m geaa Irtc
to i d to wiSj cea 3 a. .""
c a fa q; ? I Mrtrf s n c (a
w y r rtfcx to
Mtftv Ss s ao T AaSe a!
Bucnuon , saua tt mT ace.
Hcto i ka a ; caac S 1 icij I: 'bill
caX5f at a I du; s; ?c & K iM C jo
TTTSmt B0 ta 2. c Mae a ate rto
c 1 an 1 ato tea at ai asefc &
an tin aaotfetA at act rt t iz ' a &i 1 isyii 1
aCatr.ta ( at r uc wt. Ii U
fiL sc e uoate m r?. X
c c to Aba to as , teltt sue V
a ra rr r," LngJ ta T S3 c C eib
gffw 5b sl '? ttoe SLl tospe are,
Ke & (h a
xa csax SMut LatwacuD c Ef-
I Til I I Mf II I 1 1 1 "l II llll I I I 111 ! I 11
; c s T-j e s. to -gi.as 1 T t 33KQ 9 a 3 2 x,i 1 4aS aigrj
c "V ' . ' aa lxx uc V aa, 1 I 5 0 sx i r i ; 5 t : L"
t u-gi a . j "ICxs Be e ami ruar u tti tssfc 5 I ot wj
curt 7: a ganrafla r i T-ye rs-ftai 7 af i-c ac&ac xhct- T
x cEtut ar.TT ar(iS " w. a c e rir.r. 7 rr.it" sai ax axai
.j-nto r haJ to-j m a ics isrf Si rtkv t i 2 m ia ri m m. T raxt
x J r-iBL, jiw -. a q to t e . a, ai g are &sriS Vy
' Mar urrt. mj z Sttisa nrrinn' b 1 1. " J ass ea i t El ; xa. jf r
' a- a 1 3 lie in aucsz .cE t : a tea- i a,; an y as-
r a ; J - a ai,sixtM ue
ar; 24 Sj a a
, Mac ,1 a?ate
tt lAB Ml ItTnttt iV Miml tfsKw
ta vHxv trahx fertrt av
"tWM aft-.nf to tvattUnl i-4tii, to-
V cR to Xto toh, r aiU11 ti4 N In ib
lVtot1MLlVf(U'nta JHVKV l
towjr.t!r I.! to Utt ctrl tnn
9kfIwm MatfTWRkC th lto lttn
r.T lMfe kitolt t'-b. mrf
kt atJ AMrMM4 s-f MW
tW( trl ctortst l vto HivAv N4 to
cv t ttoWttt tto letTAt Kfomwtb it
!Ah mvm mt fc" 1 1 ti ta twty trtit,
txttl W toittW tt r- CtTMh
tt Ktr tt trMov X an Nv
lty mHX 1fct ltw vah tMMtovati y tor
v tt tonw4 in xm a4 1 wttt t
itittmrr ml W tVrttwr vtfvl, 1 h
fc&fNK" M toHi Ito lixttonof fcvlvk
ta na b w nlwc tt krt fnk Urrvrmv
fr DniWt SII t a r vortwe b
Lettorun wrttn NX? awl tvt mj vsf Ms
nuwt ar ami ttrL tocw tMto xMn to
rvmi Ito mc tta tMV p4 bt
lratot HWcav1 Vkm l"w-ArtrtH Ttow
tHto4 MAtov KUbftt Ht ft iMtMft vM
N mt ito lri I v Vw Iftywl vM r
lto Nnnw ito St. lVfK
lMtoA.wtoJ w, tovJi ib Hk4Ml Wlt
Jarv" 5 fwrtfaH mM I N to
tvrtl tt toiM MT CO Cik3ta
iK nr, HftcMcxvtu I of a CM Utl U
T N to-Mmltoc4tmrrfc tfeatt b rivl
Vt tt emt M.vJ t tt rMnvau KibT to b
MtW a. JjMtoc to U l to? of lb IVtna
ratoto vys. bi rMtoc Ilk awfUL 10
fx tar tm Moi tt xtohl an to mr tv
aMtt Ky vf lnwartj -rc auhl
v4rvTrrvi4 ttol 4 a wI tfAb na
awMutoi ttt la tot aa4 tftnt v( tt tvwt
J4ww tt txva m M mc iHYto ii.mfr.
TW cri4 ltoa t tttt toir Taa
cfoi kI HMMwunm r & MVnJ
it vW l m. to to kjvnN2 oa U FaUr
(ttMtr mt tt vtoM. Tb tMwh h tit
vM m Ktt Mr4 r 4 cvnt--TtrtT
Tto lh mt t hit toM lva it
ami. T7to & Mart aal toTMT nvi cvrnM
ax4 Mn4e Kt tontto, bl Mtol ai mm
Mj v to kv-t Mut lV-4tvtU TV
1 of itcpMi to a.vohtc to tBfMtan
m clw toAi btf MM taTSM H
busK
Tto totl to viKnl bistor in fur t
ma tlMl tb rbvcvti amnt tt ? of oat
bis bad iK xwtoM vbwar scJ boUttic
aad rrr iKxr (vetoes bat v brtrrU
MVM lb MtUka ivfxvi. ai a cmH bs
rMi atoc tb kt NM pxl ai teiattratM.
Fait (iwac ttot tt ct1 Hvi tb rbarcb
rat4 avkto. tat4 aad a ax rajuxl
to 4 feVm tvnvxL s w tIW b H
l fa tt Md v MKiiMUT aaSv aaJ
tnaL, J tt too Mrk for lb m wy.
tMH ar aett craokl prKl wplnlj
aH to fMTtb to MMaoaAn to bltoa. laadv
ttoc to craVfto rtb att lb fioxtlw of tia
Clc u jrt marfstocrsi to a vnltt fSM h, aov) ia.
m Mme iraKtkM lb HiN to tbxM lsc-uc
uti Mfcct. S. bmm fbobl )w tb
to-uVrvl atoblr t Rtor Thml ami
JCtTbto IN Bttb tMtir WAT U MOPtT rt-
ir MK tt aw vMviftbMvd iMiKaa4 If
ki to tb ivrk cvttaMCt -vaw cco of
oaU IvafapWL mvt b t KvV Ibm af
Tax Btf 'Mar- rrl rrq? t of tb Lit
tt Mati. lb WiUmm tb Vatlho
tb Jviiwek tb tiU S t ab iaa a:t
toi a truMaon aa4 pnacbr, to 1.
csi It a S Ol Au ad Afcada. II tw lunrstV'v
tt rrl. Bobtt, tiki BMt MNVMC CbV Kt-
wcarrj po aim mim vntx. aaKi a taT co i..
faUr rvtapni: avto. ibT comoaa ad adtair
xttM a4 ixyt ia tb bltbjKt crer- e
Cbn4aa& KM LnblA. Wltto lf?t Hivicr
! ltMKtoa TbeoKvtfial bcaiarr. accooa j.
awc tt at. xtvk9 aod ttooKvaiu 01 tt
v (Mr tt Hn oC lone ht vt caiact ck
futofn't t ta Prwbtcaa cbtrtb o( tb L'a.Uxl
tot I MX I XC U a M,HtOjC CC4BJTJ
ttt bt is m x xa M pvv to Afrv
Uton aa c a batba mtoV aal rJ?v
lbLT taawAC mm vntkBttT. I iy f
rMf A-J W imm .to tmmrlt wA M. "
ta a rcbxoc at amt ctrai Cait k
mn n4. -Yrot nw au tt orw. umt itn
wtttMpM-. ci-1 Mfri iarWK
sVmc arkto. eosAnnvrt tb f al cftuoas vt
jv ct fecrtbto. svmS tov atfMzttimnt UV
KitKtr to sm tb tm cl tb iai
praam it ibn vii. bt .r ocvkn do rMd,
"Go t toto all tt vM ajai ruacs lb axv to
ry rtrat, ttebMhittaitocrT valttont
toa-or . i bat cmtoaaispa tor, im an, 1 mm
Mb nx a ay. cia aato tb m1 of tb vW.
laT
Amo& tt O 1 taiatne bKi bm ftoad
alr tacr3 at? tb bcMaiKr of lb tut to-
C tb ataoxJ rtsr t bt sv tta for
sBO raa is 1a r; tto tappet oc ttts co
wxxbtr aar&KU to no aao tbaa tb trtac
aa ct TsklXX tV: is tb toojt rr to
x&svv a ia w kxhjm l. ia ut-
w tituim btae o4 fvx l uVUV) BMtb
ifSTUXA) . bxW to av ruoMcapoo qhm
afttijitoraMa) ct- ivci tbt. -
ataewtt rrait. tt Kf-rtw saoL oaolattou abo
oSy tkrem vapaatr !c aitiat7ma; bt -pi
. tt lutol rantat ox abieb aaxooau to IOlMA.
iXO axaras paVtt MM Tr dttvJrfr
of ? 3 tal a jr mat, rvcntT.
Ihtc Sidrtttismtnti
notick :
Planter Labor V Supply Compauj.
X tbc txcnl a ttr mt tt C1 tmj.
taxr. to a rtt
2s rXti
e, vi
M O M . ,
rc Jaw, it.
J a, AttonM Aa
ULUia O tTH.
vt naatm' LIS C.
mm.wbI I.Ck ta.ll
AdmiBUtratvr Notice.
THK 17"1K1IGXKI HAVING
a to 1 yfM.r Mr
arvifew ariw. Ka
mt tto SvteM mt
tonto ft a a afi ytim btM ta art tb
mU nute fet tto n mg axbrsto itt
tt Bftto t r-- . ttt rni to aMttcas mt
tt tw w -5 .t?r 'tftta a Htto Pe
tto- t to r ctoT vtu to fr r tor-
Mnwf utt t :x vu-i txi rt itltM t A
hum ; mwi tl- rrir t war 1
-f ar. -Uu D4r c
t
a& 1 .ta!)t 73
Just Received
r. t.
ax
ni
Ex Bark Mallsgatc, Bell Rock
and Other Late Arrivals,
The Followin? 'Well-known Lines
Brandies :
Clim UlrtHTi TTT
AltO-Aa tt ottr Brnts himUt Ihis
Whiskies :
Cs XXX Iri VtaAr.
Cua Krattji't n faitti SMa4f .
Cum DKTStr'i In4 Wtaw,
d. Mt j Bbo SaiMk Mt,
Cuim 6tadra SjoM Wr.
CwtUlMNMlkHVilf.
Cun Kimi1t ri-inli TT rr -'ni.
Cum CHur't 11 mmt O. K. tStUta.
CtMBhCmkiiiidnaataijil:
Htmwifii Mrf OM Tw. iibitL
Ceneras :
Cum MtfK A Cl" M Cm Fata Tl Gtarn.
J-D.S-Z.Gtm.
Rcrt Loos -ta I'mO
IrMf CMn-l -mju To."
Rums :
CuGUc Ffaw" JlTIWII KM.
Latn OU Iimo, M taik.
Sherries :
hvn nitf fee Mr .
lllll I II,C-Ag.
Pert Wines :
-tardd OM rut." Ctfkc, Pataa 1 C-.
Clarets :
California Wines :
fc' nij. utnc
Wta Vta
Ales :
Jit-. Jm ft
Tiiiiii ir.tc.
blWiailtak
Stouts and Porters :
ru rata mvt.
ibm' f i iu 1 1 1 111 n I m ru. qU.
Beers :
Rl Bitt Vllie Em.
. toizaxt H. loot Bar,
ar APPLY TO
F.T.Lenehan&Co.,
BUTTER !
f KKO -Of IJ Tills A 1 (UiAss
1 Jit -r. a -m- kiiwuiiii
SARDINES !
AtKDITr, IS
rutiliV;
GROCERIES i
Fl'LLUXCOF FAMILY GBU-
. a"Jl. m.l r w CvMta nd k In
s EHUUlaOI.
Cordage: Hemp & Manila.
k HaCO lfwf rtr sa c4kfaict
a u rrxc.
TJ JBMLUU A CM,
Hl Him tltra,
Kurxt Owmr X fetv tfttrly tW4 H?4
nanUtKMM lMjr inn iatMi ctt
rN nnxW al tb bnc feh ta ii
lwtto rottVV lb wnvwn,
ttwH" . . .
Kyrntblnc vt lbontiU att trAU lnJtclf
tfc pfriK M tW thttMtMll Bit Mt .
TT s hMI anJ tKT lrvTrtrivnt
twn tb btMi vt re-wrWra, tb tcttT 4
wBttt.i ttt t irv. i it it:ia ox -ft-.
Mtb fV, Wrb K trL b
tMx h. HoAVtaU oM tvXTTrr rit an ttvl lo a
vKMh tt vw U tubtbt b foe mto vt lb
ttciwrt w iioniim vr tit TttTvm a
WMk lnitatUKvt tt.L tM w mvt
battl (w k kt lb m ft mxlba Ifra aa
Mwr"4''i!t CMb w'rJfcs, bj ttotj?
lVfrtr rfttrL It vU it-tr W tr.b
xm to tiT it tWtili arccnt c4 othtt tm.v
toH ; rartc it h lht a fat Mtb c t
It b b K iWm tb rilt at
TtotcM .aaltolbftl vbtebbft brrtxa(
tbtt warnt Vy tb wAKAjr nJ fckh tr44
tonJ boMr bUb in wan? fJxcv.
AtKtor taur bkbtn rtttb oWiit
bt tb rffxt WJ t brtfac rr aralUbto tt
-UiAft r.lUTatKx aoJ I prtshct that Hb Hrc
IVM mltiTtflaft xbtTbtr nr bru brfw
4 an atAndaat wtwirv4T tb civv of Hf
IVaUtKM w vm i totoatab lb no-t aanjtntnr
lXMST
1Vla r- MMfcb
Kmvxa Oifxmt -V w bt UtT br
M-Mtxt itb rata. a inach aat4 o1 co lb
pfcws abM b crtful aa tb tr b
Ultx a, alatt ani ft tbt Wli txvtir. It
UMbibMcveMalajsitw Qnmn it !
KnrrtW corr mUivs Ttrrtbhut Ktrn Wf
Ibac4c4 hchtovvbaJtbAMToabMMvb
tut to MT cmbi Vowllc Vv rrtato i.kw
fr tb lat al o rtcbt jmh. lai ainc tart
borMUU5troiKibTmvtiiatt ami oUwt
ib eAtqlr abad iurta and it is tto
plMaant to mm a to to lavniatt Mtfrct, aftTT
T drr rlL tn an in oo ttlsbt. TbU rat
b atvA4 if all tbo wbonow abwl tb
MTnan vxtl utt IW tc laiar. id mm an
bHkt for WTYral travio oo frvw btlrrvl ; m
f.r tb Mtlnr ct ib ; anotbrr for tb f lbr
ttat Ukw bo Ino tb Talo of lb NnW
boAi aHl to rrMrr tb i ai w bt a U
to tbt tStrx u cxmrJ oat. A r rX abocV
N- tml by oq i.m bicti c tb inrt ai
lb COCtTielMl of tb cdJtT. wvxiW b pAU
and cjn ofirrnV tbT tb offsir ajia to t
flovl UTfx xctii of bo tbT at or txnlr boa
OCWMbT IKU
o c b a jMwn oa ta nrnab fic tao
bo bn rif .mix &t 1 1mv it to th CTDra
rcbiw if taT tn a a mac m not t llortiu
Twa mUX xra xt ttinc ap o wncb pevs b
lkr b a mbH that I tax xl totrU aa.
u otora, .not. auu innj. . is, is,
JJrn drtttistmrnts,
HIS m9LtJmESTTS
BIRTHDAY
REGATTA PR0GRA1OIE,
CCXIEiOnG IT 9:30 I. St SHlfiP.
1 YACHT RACE.
rraai Caa Ba5 Pai el
tto rixaaa!. ! e bt 1 barr M tk 1 at
mt pt x4 PU trarlax !W1 Mmt Wrai .
ttoe t x of W aiUki. tto mm ftaai
tvari. ttr to a tor-toat mS lb aatmto
-t tvas M trmmt Mr m; Ibnr to toil
b tvmtas t ta4ar, a4 totac aa aa to
W-Miri. tl totwtxa tbt baaj ta tbectoaa!.
tora v Jac' toil
2 SIX-OARED GIGS.
rr axxtr- X'r-rM Ch by aaj tbt
t ta4 imhr tto aa BMar . att- It
tto xt W. tock xoatare of ttiTtUf
3-TWO-OARED BOATS.
Pwa i'a Maa to at4 a baf
mS tb Mxriar IUllv tort to tTarttec
mmi.
A-FOUS-OASED GIOS.
Kill LT1 rmE mrtr- aar u N S r
5 -SIS-PADDLE CAXOE RACE.
Caii Saat a X. I Mi,
6-SIX -OARED WHALESOAT RACE.
Caa 1 a N t r.
7-CHIXZSE BOAT HACE.
C X tnitt
s-swuoaxo RACE.
Vr i alt
9 YACHT RACE.
i'(wFh. ru ta mi tie
ikmA fa tr Hit W.ij. Wvlax II tk l
lMlinn4ibfMw.4nltfiliMttlli:H s
10-SIXGLE SCULL RACE.
CATAMARAN' RACE.
lljr LYOXS Lr.VXT.
REGULAR
V A 8 81 $ A Ii I)
Thursday, Nov. 15,
Clothing, Drjr Goods,
Furniture, Crockery,
Tob.cco and Cignrs.
I K XCkliat Ii4t i !H. MH. Vitr 1 ,
One llnndsonio Family Carriage.
Preliminary Announcement !
VfaST IMPORTANT SALE
nv irioT or
!5 Cs. London Mndo Furniture,
Plato Class Mirrors. Rugs,
Carpets, Ac, Ac.
O W MACTAIXLANE CV
m.fftt a. SARIT IVTt t ! J
.t' N liri
A. Grand Combination Sale
ni .T.
2tSn.!mrmt 11 n",r kk ihh..iii
AIW mm hwwp raw - ilim
IWna Ihl. l)Ma .trtf,
aX R Tt.ll,i. fw.Uta a
.,ir. mu All H h miaat
tmt ka W lalhlnl la, wHoaall, era in
UllJ t.r. KV. Aaail
Grand Christinas Sales.
Tf 4.-i.nJ Vj I. ia. ictii laal U 1U Ml
EVENING SALES
At lt .-m., Mea. X
SilnrJi) tkf tt. Tlmraj tkf Clh. twi
tnrij the Sth, tSlh aa4 Hi
lla l Uvi aHata at afai ! Vaaj bUilaa
ttt. prm .a iiaadtaia apnaiaj
Music Boxes, Albums, Work Boxes
and Baskets, Desks, Fans,
PVlrr IWl.it mctar.
M,l War. Stattoa
t t .. Ytl t
L - Mav ltt4 It ut.
T-'tort Jar Larr .-wti
r rvai Jc Bti tltoa,
FT rr IMvtoi. lab .
Jrrlla . Jtc, Jl . At
tVoS JI tS KY A- '
VALUABLE
Lands at Auction
rtnri tr
Pxileliunxii, Ktila Maui
W toit- tcriT4 latrt.. to II iORX
WELL. XMJ.. to irt f. Mir at HtMlc ai-tia
tt aiA 4i .-Ik' iU to tta
i aUavr Yalaa al La4 wwiwUngrf IliT m,n
ttc atisbi t bTT lb M lla at tto WalbafNt Caw-
aai atui or ktimi v- ira riiMiaw
rtti t. R ' - nJ nti-tt-l) h a
toaattarv of WliV U t
2 Ttaa aal a.artt.K of tto rVMwrtT atav to
n a at tto Mfe 3L D Hi' KlLXT. MJ- it
Xtoaatocf tto Xmi-mmfr.
latu.fc Jt LKYKT. JtoatW
KxecntorN Notice !
MMIK VNI)i:itlGXi: II A VINO
L toa 4a.v xjaatairt Btctr ator tto Wta mt
t IaO It, hit of Haalal, Ji x aan a. aM wn
bartot MMs MMtoat tto muw f mk4 mmmi mm
brbf HHIiil toMMM4 tbt wrtto wttoto V naaato
tlaai tbM 4M a ttoy I0 to tow Maiaa: aa4 all
aara Mrbt4 M tto MM M ajaft MariMl
iL XAKY O. MJ L.
WtLUAMW M.VU.
r c. -HCTEHa ia
Kactafor Cttal afi Sail
tfaaMla.XrU. tfaa.
XOTICK.
i T TIIU ANN!" A I. .M KITTING OV
i ttoi luUiUii ii at tto fai I C 9VlaABXIIA
MM ttoa Mjaf. tto aaia ur aw w
WaM yea
r A!afrr in IliJ
J Hortas- Ttmaiii
B toajK ltox My
JJ H ran -. - Aaiiw
n acxJt. tecfpaanr.
Oct a. PMk ai
Dissolution of Co-Partnership.
VOTH'B Is niEUUKY GIYRN
i car-
aai t 9rc
' ttot 0 BwfttM: 4Ma Eaf toth b
m 1 i im i n. tt ka tat 4aalt M
! aai tuwar a4 aaiaafattor't ad toin la 'toft
' Btrtal arr. rMUc : ktMa tl gta a4 W Mtta
tto tra Mat- mt u acMf A x'aaay. to
1 tto ar aot4 aartarai to tl tmmi-mu
U Eaftl to mmI ali tat t ia mM to
' Jaa f ajan liib to tl torrrtar cmr-v mm tb
A M AB NMttt tli tlrllff'll H to
' mrmiiMMi aaxth ! ait iMlMtm
tl wtl! Xe a-arttlftt h'w
UBJ;a. N ata 1
Ii-MX-U.KEI) 0! K.VCE.
rr rtWMal. C ii Timm Caa Br oat tb .
toaax. innat r M part Mtr, to a a4
axxtal tto BcS Man. to It aa tb art ii ta
aj. aw m knc lai a piaz rr )
mm xariaat a
ij-nnix; cotet.
Ft- (aai!
ll-sllLIM; CA0E IUCE.
Cm rrn a Tav i ma.
li-riV&OAKEIl WHALEIUUTKAl'E.
Ciaiaa Malt aa Ta. I tt.
I6-TIB RACE.
KaaaaaH
K-TIC-O'WAK.
rin ii in
l-BVmiE HACK.
S tUaCAC A !-CTraK. Caaaa-aaH M Ta. a
l-GRA.tn rRO.XEJAIIE.
Ta Uat Prun win V itllhM acsl vrak. aaa
OI W ta aawaaaa. -rtUk ta ia.il aaaarrlbarf ar
Skidegate Oil.
In Tins of 5 Gallons.
The Ileal M'BIUCATIAG OIL
su rnicicn-aLtinr mnT
Sugar Mills and Island Steamers.
r ion u
tt. Eaolc -f olcL ct: Co.
AH kaata la la Tac Saaaa .ill ka Uka.- la cam
aay awaaat mt aaj! tkay '.I in-.
ipt m aar .ill lwa'.tal la 'aa a1a; K'i
as. Far aank Tlart laarl
JAS. W. ROBERTSON,
Secretary.
I s UTtXIT. a E XAt TA-LUTt.
CA(T 1 rlTTEE i irr A I IT.LE
ar E anuol IitoBttTHix
yt laa : -- A ' ,c n ' "
SPEOIAt. NOTICE
EASTERN MADE
Oak Ox Carts!
WKVOl IalK AUTHK VTTKN-
n ttm !" . 'i-.t "I i'- tk '
t tatnt ..r
SIX EASTERN MADE OAK OX CARTS
;.! Uotj tmm aUfJk Ui.i
4 w to t tto Ytu-t ktua-a-r tt tto aaii; -
! C. BREWER A. CO.
: n s
I SELL
Tweeds and Tailors Goods
WALTHAM WATCHES
SO AS TO PLACE THEM
Witliiii the reacli of everybody
LOnVE THE -
Simplest Time-Keeper to the finest
Finished Adjusted "Watch.
I Warrant them all Perfect
In Every Way.
If you "Want the Worth of your Money,
I Will Give it to You, in
A WALTHAM WATCH.
Br c r. ADAMS.
REGULAR CASH SALE
SATURDAY. - - JTOV. 17,
I . W.lrM"i
Dry Goods, Ciletki&g,
f Q". W-m tam m4 "
JtoyV to H4ii'V MaA' Wmti
itmimw tto tolfM tot)NxW,rtf
tolf WMb Mm. WilftMMi
rt Ito Ta, tto-- l nil Mrti
N rf M)a to .ft.
A Line of Fresh Groceries.
.. tmi fMHWay
ALSO- I0T OF FUKXITXJSX.
. -
I 4-Whcclctl Top-Buffjjy.
iVUCTIOW SALE OP
M 5 Si
VALUABLE HOUSE LOTS
ox Tiir i,i.viN,ovot.t:i.r.
Saturday. JJov. lTtk;,
i :t I m 'k Ta fill, Ha
House Lots
fcaa ala aaa,a... a.a,,,,.,
aa .ai., , naaaa
aa. a aaaaaaaaa4 mm rt m fa.nai aa awaafc. aB
tlaaa aaaiaaT' mrimmm m""
aa p. .t p..
Ixxxia oartivxxt
TRADE Sa-IiE!
On Friday. November 23,
A' I " karl I..W -aa..
On a Credit to the Trade.
- "fcaur
Variety of New Goods
"iMaatoMMi1 " U
a aaaMM
F"ta- r' M'rtv. (""Mama
toavk rrtiii i. Wto aa 'aMi rMmM
Afi mmt Vmmmm MMlto. T f m IL
IMrl Li zmM I tto ibtoRUV M
Splendid Asst. Woolen BkmkeU.
I'm:
Mm toa-i Haiatama tlua Ihxtt
TutrjWiVl i - w m mm,mt
- i
Taacv 'fvxtora, FVf
rr r J-wrr x, i,
to 6nm mm I
Crockery Ware
! aj ' CViaha r mmmWmm. laMaa.
naai aaaaa...
Glass Ware.
i .- n.n, ... a . r.. a. a.
M a
Hardware !
Caftlac Ma'.a. . n I Tl I filial,
Pnrlor 3Ftxxj?rs
a Hattiea A' 4
UWnl aaal .Kaair KMaa.
i. r. mnv aawai
Mortgagees'
Notice of Sale
r i -rla.T ft .., a av -a
J t',j ttM- avanj.. Mnra a. 4
SATURDAY, XOV. Wife. 1333.
VI . - .. im ax BM fk Marxt,
All that Ti-act Land
- ia ia. .; uaa, ka. aa a
Kaami arOaal tika
AHUPUAA OF KUKTJAT 2L
aw aaa m
k, t
iirtr
'SJi 4W -at -B.
P far-pat -tf aaaf k
k. r. iKtTx, a,
ti t , yaa"'
A SUGAR PLANTATIOH
AT AUCTION-,
On Monday, Dec 10th
IT It LwM INK
Sugar Plantatioa
ICfOWX AS T. 11AT3UJ3CC M. Ca'a.
TS r --! a
L-ivk-it tm
-.-44 .
t (I r UBa
The Crops Consist of
U an V aaaaaaaateaaaauaf;
a rf rafflMEa!aaHaaa
I a aaaMartaaajaa.aeiaW.al
T- V ' ataa, M"
aaatiri Wtat Mmt' ataMv
Stock s
' ' lir--
Four Houses for Laborers.
Christmas
Christmas
Elders &. Co Port St.
Tn Ml. T
CaifflHSJlETL
AT f HUM ? Ml
Satunlaj Ktohis, Da. 22J
LOOK OUT FOR HMUJJIS.
sonci.
all. i
atiar.i Saatiti"" iaaaai any
miaaaa. . ii ajnai i aa - a4 aaa aaa
iXt aaaa. aa. rHM a. aM- 'a. aawn
aU Jt MWW,
&aBia anra.
lil?iiX- 8n IWMCca
-ataa.a.aj.AeT..
aa'toa -"'

xml | txt